Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Gisteren
 2. Tomega

  Is Jezus een pacifist?

  Dat is voor ieder en voor elke keer weer, anders. De wet van Mozes onderscheidt verdediging in het donker, en verdediging bij daglicht. Het recht kent beginselen van subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid. Maar bedenk goed dat hun misdaad er een is die nog niet is begaan, maar dat jouw misdaad op gezag van het heilige der heiligen, preventief is. En waar het niet preventief meer is, daar is het in strijd met zelfs het wereldlijke recht dat eigen rechtspreken verbiedt. De Joden hadden in de oorlog het recht om in opstand te komen. Maar als schapen naar de slachtbank lieten zij zich wegleiden. Als je héél precies kijkt naar de christelijke norm, hadden de Nederlanders zich moeten stellen voor hun landgenoten en zich ook mee moeten laten leiden. En dat temeer als er geen benul was van de risico's. Het gaat om het principe. Maar we weten allemaal dat ons vlees ons véél dichterbij ligt dan de principes en de zuivere moraal. En daarom zullen we er altijd in slagen om op gronden van het beschermen van levens, te doen wat we eigenlijk in het vlees het liefste willen: hetzij niets doen, hetzij juist alles doen. Bedenk ook: het voorbeeld is van papier. Denk aan de moderne oorlogvoering die totaal bestaat uit stiekeme liquidaties, guerilla en onrechtmatigheden opstapelen totdat de stapel van de rechtmatigen eindelijk hoger is dan die van de onrechtmatigen. Maar het zijn twee grote stapels van onrecht. Denk aan de Engelse en Franse legers die in uniform keurig in het gelid tegenover elkaar gingen staan alvorens ze begonnen met de strijd. Denk aan het begrip 'duel' waarbij je keurig tegenover elkaar gaat staan todat je elkaar dood maakt. Er bestaat recht en er bestaat respect voor leven en dood en hoe je daarmee omgaat. De bijbel zegt: geeft ruimte aan toorn, maar zondig niet. Christus' prediking van het Koninkrijk der hemelen is een ontkoppeling van al het vlees en van al het materiële, om zo elke spiraal van hebzucht en geweld niet slechts te stoppen, maar totaal uit de bannen. Lijdzaamheid is vrijwel altijd moeilijk en kost vrijwel altijd iets. Terwijl je het kwaad van deze wereld nooit zult kunnen wegdoen. Jij zult de wapens opnemen tegen je belagers. En zo zal weer een ander verstarren. En zo zal weer een ander met een stoel beginnen te meppen. En zo zal weer een ander beginnen te preken. Ieder gaat zijn roeping in, vanuit de drijfveren in zijn hart en de levels van energie en adrenaline in zijn vlees. Het vlees is overgegeven aan de ellende van deze wereld inclusief aan het eigen vlees, en God oordeelt de zielen. Maar ga niet zeggen dat het Christus is, die jou de belagers een lesje laat leren. Christus zegt: onderga de ellende, opdat de boosdoener groter straf toegewezen krijgt. Keer je ander wang toe, en als iemand zeurt om een mijl, loop er twee. Dat is geen pacifisme, maar dat is vurige kolen stapelen op iemands hoofd. Maar het ziet er naar het vlees uit alsof je slap en betekenisloos bent. Maar wie waarlijk slap en betekenisloos is, is degene die rekent met wat hij voor ogen ziet als het enige dat ertoe doet. Om weer een papieren voorbeeld te geven: de geijkte morele voorbeelden geven aan dat mensen aan de voordeur mogen liegen als de Duitsers aanbelden en vroegen of er Joden verborgen waren. Maar de werkelijkheid van Christus is een totaal andere: wacht niet tot er wordt aangebeld, maar ga de straat op en toon je toorn aan de slechteriken! Lieg niet om te redden, maar spreek de waarheid dat ze niets in je huis te zoeken hebben als bezetters! En ik begrijp van jou dat jij met je pistool voor de deur zou gaan staan om te waken en ondertussen alle vluchtelingen in je huis te laten. Allemaal papieren voorbeelden. Niets reëels aan. Maar gebruik ze nooit om de kracht van het evangelie te neutraliseren of zelfs om zeep te helpen door van Christus een verzetstrijder te maken. En ergens weet je dat ook wel. Want je zegt: je vrouw en je kinderen. Dat is een voorbeeld en duiding naar het vlees. Was het de vrouw en de kinderen van je buren geweest, dan had je naar je eigen vrouw en kinderen gekeken, en mogelijk gedacht: ik kan ze niet helpen Heere, ik heb nog eigen vlees te beschermen. Je liefde en je christelijke plicht waarvan je zegt dat Christus het ook zo zou doen, zal je uiteindelijk tot slachtoffer maken van je eigen vlees en tot medeschuldige aan de ellende van je naaste. Zo werkt het in een wereld waar het vlees sterker is dan de geest. Maar dat neemt niet weg dat het mogelijk is, dat ook jouw ingrijpen in dezelfde categorie valt als het normatief gewenste levensbeschermende van een brandweerman of een ambulance medewerker in een ghetto van anarchie.
 3. Desid

  Is Jezus een pacifist?

  Zwaarden zijn er in soorten en maten. Een machaira kon ook een dolk-achtig wapen of mes zijn.
 4. Kaasjeskruid

  Is Jezus een pacifist?

  Dat is geen gepast geweld maar een ruil aanbieden. En wat als de belager daar niet mee akkoord gaat? Wat doe je dan? Niets en je vrouw en dochters laten verkrachten of vermoorden?
 5. Tomega

  Is Jezus een pacifist?

  Allen die gedood zijn op aarde worden toegerekend aan Babel. En de wet van Mozes zegt: gij zult niet doodslaan. Hoe dan zou zoiets gerechtvaardigd worden? Als heel de aarde onrecht doet, hoe zou het weinige recht dat er is, zich onderscheiden van het onrecht? God is geen pacifist. En het Woord is dat zeker ook niet. Maar het Woord spreekt met gezag, en het is precies dat Woord dat dodelijker is dan een zwaard van staal. Want dat Woord stelt de misdaad voor God en de misdadiger strafbaar tot een eeuwig vuur waarin de worm van de ziel nooit zal vergaan. Is dat vreedzaam of vredelievend. Nou nee; niet bepaald; het is maar wat je eronder verstaat. Christus brengt vrede, maar verkondigt die vrede als tweespalt en strijd en als het zwaard van onvrede. Maar niet als norm om geweld te doen !! Judas 7-11 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden. Maar Michaël, de archangel, toen hij met den duivel twistte, en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere bestraffe u! Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in hetzelve verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Ik geloof dat alle voorbeelden van geweld en bloedvergieten, ertoe dienen om hetgeen strikt verboden is, een bedding te geven van recht en het eerlijk oordeel van God. De norm wordt opgerekt, tot het normaal is wat niet normaal was, en zelfs zover dat Christus wordt geassocieerd met gerechtvaardigd geweld. Christus liet zwaarden meebrengen om te kunnen getuigen tegen Pilatus dat zijn dienaren niet zouden strijden, omdat zijn leger een geestelijk leger is en zijn koninkrijk een geestelijk koninkrijk. Hadden zij geen wapens gehad, dan was zijn getuigenis een leugen geworden, want immers: hoe kun je zeggen dat je dienaren zouden niet-strijden als ze niet eens bewapend waren en dus niet eens de middelen hadden om te strijden/niet te strijden. Bedenk daarbij dat de gevangenneming heimelijk (Judaskus) onverwacht en in de nacht was. En dat verklaart ook dat Jezus zei bij twee zwaarden: 'het is genoeg'. Genoeg om door te kunnen gaan voor serieus bewapend te zijn. Wil dat dan zeggen dat je lafjes aan de kant moet blijven staan? Laf is met wapens en sterkte te komen waarop je je vertrouwen kunt vestigen. Moedig is om te vertrouwen op God. Denk aan David. En dat God een God van recht en toorn en geweld over het kwaad is, dat is bekend. Maar Hij oordeelt Zelf. En tegelijk is er het gegeven dat de moordenaar in actie daadwerkelijk strijdt met wet en recht, en derhalve ook wettelijk gestopt moet worden. Er is een wet die de burger oproept op te staan tegen het kwaad, en er is een wet die zegt dat waar gevaar van de buurman aan de orde is, jij uit zaakwaarneming verplicht bent zijn zaak te behartigen. Maar wie doet dat? Verkeersdoden worden voorkomen als burgers massaal optreden als verkeersregelaars. Vekrachtingen worden voorkomen als bij een enkel verkrachtingsgeval heel een stad wordt stilgelegd tot de dader gevonden is. Geweld wordt voorkomen als zelfs een lelijk woord tegen een oudere of een politieman de omstanders wettelijk dwingt tot ingrijpen en ebscherming van het gezag. Allemaal utopisch. Net zoals het vorbeeld dat je in verzet moet komen met geweld. Het is de brandende ziel van toorn die daarin ruimte zoekt, dat mag niet. Maar wel moet ruimte krijgen het opkomen voor het recht en het passief daadwerkelijk optreden in naam van Jezus Christus c.q. het recht. Opdat ook in een slechte wereld het recht en vrede en zuiverheid wordt geassocieerd met Jezus Christus. Dus ook de wetten die burgeringrijpen en zaakwaarneming faciliteren, geven geen vrijbrief tot het kwaad dat God uitdrukkelijk heeft verboden. Het is toch wat, als christenen dergelijke normloosheid omarmen uit naam van Christus, die zij stellen, hetzelfde gedaan zou hebben, en dat een ongelovige als Ghandi ze weer op een recht spoor moet zetten.. Is Christus dan tevergeefs gestorven? Is het Koninkrijk Gods dan in de orde van machten van deze aarde opgegaan? Is de staat Israël dan inderdaad de staat van waaruit de mens met geweld een vierte reich met een ijzeren juk zal vestigen over deze wereld? Omarm je dat niet? Doe dat dan ook niet en span zeker niet Christus voor een ijzeren wagen met wielen met uitstekende zwaarden die als oordeler door de ongelovigen zal rijden. Er is oordeel en er is toorn en geweld zal met veel geweld neerdalen op deze aarde. Maar de aankondiging van dat geweld moet wettig komen vanuit het licht: de wet en de profeten. Wie is de wet en wie zijn de profeten? Dat ben jij. Als levende brief van Christus, doende in de richting en de rol die Christus je voordeed, en lerende wat de Wet als spiegel voorhoudt. Zo eenvoudig is het. Gepast geweld, dat is de belaagde vrijmaken en dan zelf je overgeven in de handen van de belagers. Dat wordt dan namelijk een klacht en een martelaarschap, die later door anderen zal geassocieerd worden met de martleaars op de vuren. En inderdaad, dergelijk heldhaftig optreden is niemand in staat op te brengen. En inderdaad dergelijke situaties zijn totaal idioot midden in Sodom en Gomorra. Maar niettemin, is dat wel de kracht van het evangelie, waartegen kwaad noch geweld wapenen hebben. Zij staan machteloos tegenover de de macht en ongelooflijke kracht van het Koninkrijk van God.
 6. Kaasjeskruid

  Is Jezus een pacifist?

  Ik stel nergens dat we het evangelie moeten brengen met geweld. Ik stel dat Jezus geen pacifist is en dat het in orde is om met gepast geweld jezelf of je dierbaren/naasten te beschermen. En ofschoon het waar is dat Jezus nooit tegenstand bood aan diegenen die Hem uiteindelijk zouden kruisigen, hebben we hier wel te maken met een unieke en specifieke actie van onderwerping, noodzakelijk om ons heil te bewerkstelligen. Hierin hoeven wij Jezus niet te volgen, want dat kunnen wij niet eens. Deze finale actie van gehoorzaamheid van Jezus spreekt Zijn voorgaande en toekomende acties en leringen omtrent het aanwenden van geweld niet tegen. Jezus was en is geen pacifist, ook al koos Hij er zelf voor om passief Zijn leven te geven voor ons. Zouden wij die van ons dan niet in de waagschaal mogen stellen om een ander te ontzetten van dreigend gevaar? Als puntje bij paaltje komt en het heet wordt onder de voeten, dan grijp ik in. Daar hoef ik niet over na te denken en dat doe ik ook niet. Dat heeft het verleden wel bewezen. Dat betekent niet stoppen met nadenken, want een verdediging mag nooit het karakter van een aanval krijgen om gram te halen. En het geweld moet tot een minimum worden beperkt zodat de schade en kans op overlijden van een ander geminimaliseerd wordt.
 7. Fundamenteel

  Is Jezus een pacifist?

  Jezus verbaasde iedereen met Zijn genade en zei dat de letter de dood brengt maar de geest het leven. Je kan de openbaringen letterlijk gaan vertalen, of je kan er breed op gaan kijken. Maar de openbaringen van Johannes leren mij minder over Jezus dan het evangelie zelf. Ik geloof dat Jezus de enige mens ter aarde was die vrij van zonde was, ons de weg toonde en dat zelfs met Zijn leven bekoopte. Hij kan gemakkelijk oproering veroorzaken maar deed dit nooit en leerde ons als broeders en zusters samenleven. Waar is dat eigenlijk verloren gegaan? De volksgeest verbonden door het kruis?
 8. Kaasjeskruid

  Is Jezus een pacifist?

  Volgens mij geloven wij in twee heel verschillende Jezussen. En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hij Zelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods. En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. (Op.19:11-15, SV) Mijn God en Verlosser is geen pacifist.
 9. Tomega

  Is Jezus een pacifist?

  Openbaringen 18:21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden. 22 En de stem der citerspelers, en der zangers, en der fluiters, en der bazuiners, zal niet meer in u gehoord worden; en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden; en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. 23 En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen; en de stem eens bruidegoms en ener bruid zal in u niet meer gehoord worden; want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. 24 En in dezelve is gevonden het bloed der profeten en der heiligen, en al dergenen, die gedood zijn op de aarde.
 10. Fundamenteel

  Is Jezus een pacifist?

  Jamaar zover zijn we nog niet. Alleen God en Jezus weten hoe dat in zijn beloop zal gaan. Je kan dus niet aantonen dat Hij geen pacifist was en een christen die geweld pleegt is niet gelijk aan JC Himself.
 11. Kaasjeskruid

  Is Jezus een pacifist?

  Lees dan Openbaring nog maar eens grondig, voor zover je dat uberhaubt al hebt gedaan.
 12. Fundamenteel

  Is Jezus een pacifist?

  Ah jawel. Want Jezus is God en Hij zou dat geweldloos oplossen. Ik ben een zondig wezen en Jezus niet.
 13. Kaasjeskruid

  Is Jezus een pacifist?

  Dan is Jezus dus geen pacifist.
 14. Fundamenteel

  Is Jezus een pacifist?

  Ik zeg toch dat dat wellicht geen zonde is?
 15. Tomega

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Aangezien jij degene bent die iets beweert wat volledig haaks staat op de huidige stand van de wetenschap laat ik aan jou de eer om te bewijzen dat je gelijk hebt. Je hoeft het niet van mij aan te nemen. Als het aardmagnetisch veld als een trommel reageert op de zonnewind, zou dat niet impliceren dat er iets als elektromagnetische ether moet bestaan? Natuurlijk wel, maar het past niet in de geloofsleer. Het zegt alles dat deze 'trommel-theorie' al 45 jaar bestaat, maar is tegengehouden tot men er nu echt niet langer omheen kan.. New-scientist-20-2-2019-link
 16. Fundamenteel

  Eindtijd

  Dat staat er toch nergens? Ze zijn prachtig, maar de dronkaards aan de top houden iedere vorm van verandering tegen en nemen de hele wereld in.
 17. TTC

  Eindtijd

  Zo doe je het weer, ook de sociale alternatieven zijn allemaal kak.
 18. Fundamenteel

  Eindtijd

  Puike samenvatting I like. tjah man, er is een slechte kracht bezig met iets dat de algehele mensheid niet ter dienst staat. Ook al geloof je niet in God of de duivel, genadevol gaat het er niet aan toe. Dus wat anders kan je doen dan eerst de kern van het probleem te benoemen? Jij wilt overtuigen van een beter systeem, ik wijs op de error in het systeem wat uw beter systeem tegenhoudt en ik ben plots uw tegenstander. Ik wijs op de grote misleiding, en ik ben de misleider met een strategie bij u. Don’t hate the messenger.
 19. Kaasjeskruid

  Is Jezus een pacifist?

  En wat is er liefdeloos aan het beschermen van dierbaren of naasten?
 20. Fundamenteel

  Is Jezus een pacifist?

  Dan zet ik de liefde en genade eens centraal damned if you do damned if you don’t
 21. Kaasjeskruid

  Is Jezus een pacifist?

  Dat is verschuiven van het onderwerp, heb ik in deze context helemaal niks aan.
 22. Fundamenteel

  Is Jezus een pacifist?

  Neen Kaasjekruid, laat mij even uw geest verruimen. de kans dat je overvallen wordt gebeurd, je dierbaren daar tegen beschermen met geweld als laatste optie is wellicht geen zonde. Maar ik ben God niet en kan daar moeilijk over oordelen. Wel weet ik dat de kans veel maal groter is dat je dagelijks met armoede, verdriet, ellende, etc geconfronteerd kan worden. En het is daar waar christendom moeilijk wordt. Want in deze wereld is de genade en naastenliefde vasthouden en steeds moeilijkere zaak. Die last die Jezus op Zich genomen heeft is immens. Want het is echt niet zo simpel dan enkel met uw mond te getuigen. Je moet dan ook Zijn bloed vertegenwoordigen in liefdadigheidswerken bv en de ogen bv niet wegdraaien bij een mens in nood, ook al zie je deze als “vijand”.
 23. TTC

  Eindtijd

  Nee, demonische krachten zullen de sociale alternatieven blijven ondermijnen zodat de bevolking hiervan geen gedegen kennis van kan verwerven. Het wordt ze dan ook onmogelijk gemaakt om op basis van rationele gronden een evenwichtig besluit te nemen, zeker te weten dat die demonische krachten haat en polarisatie blijven cultiveren tijdens een dergelijk proces.
 24. Kaasjeskruid

  Is Jezus een pacifist?

  Alleen Christus bloed reinigt ons van onze zonde. Dat is het enige ware geloof, alle anderen leiden naar de dood. Daar is niks moeilijks aan. Dus als een Christen besluit om geweld in te zetten om zijn dierbaren te beschermen is dat geen goed werk?
 25. Fundamenteel

  Eindtijd

  Geloof je dan niet in de goede afloop?
 26. TTC

  Eindtijd

  Als jij het zegt.
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid