Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Afgelopen uur
 2. Hermanos

  Het Beest

  Obama + Rick Warren = Chrislam
 3. Gisteren
 4. Kaasjeskruid

  Het Beest

  Nou nog even aftellen. En goed in de gaten houden of die Frans Timmermans een hoorntje begint te groeien.
 5. Desid

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Ja hij werd keizer in een bepaald systeem he, dat verander je niet van de ene op de andere dag. Er is mij echter geen geval bekend dat Constantijn na 312 aan een andere god dan de Vader van Christus offerde. Maar daarover weten we pas iets eeuwen na de kerstening. En heeft allemaal niets met Constantijn te maken. Dit klopt maar zeer ten dele. Er is geen bewijs dat Constantijn het Kerstfeest op 25 december heeft ingesteld. En er is ook geen enkele bron die ons inlicht over de motivatie van de kerk van Rome. Feesten voor Sol op 25 december weten we ook maar zeer weinig van; het is onduidelijk of er een verband is met Kerst behalve dat het de winterzonnewende is.
 6. Gaitema

  Het Beest

  Zo, we zijn er uit 😁
 7. Gaitema

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Peter79 haalde een link aan en daarin las ik over de zondag o.a. dit, waaruit blijkt dat de zondag al gevierd werd voor Constantijn het invoerde, maar niet als rustdag, maar als feestdag: Tertullianus De eerste grote Latijnse kerkelijke schrijver, Tertullianus, leefde van ca. 155 tot ca. 223. Zijn naam is verbonden met de stad Carthago in Noord-Afrika. Evenals Justinus rekent men Tertullianus tot de zogenaamde 'apologeten' (verdedigers van het christelijk geloof). Veel van zijn geschriften, die hij als retor met groot taalkundig meesterschap heeft geschreven, zijn bewaard gebleven. Uit ontevredenheid met de onvolmaaktheid van de gevestigde Kerk verliet Tertullianus deze rond het jaar 207; hij sloot zich aan bij het Montanisme. (31) Het boek Adversus Iudaeos is een van de vroege werken van Tertullianus waarin hij de betekenis van de sabbat aan de orde stelt. (32) De onderhouding van de sabbat is volgens hem een tijdelijke aangelegenheid geweest. God heeft aan Mozes geboden: "Gedenk de sabbatdag om die te heiligen. Verricht geen slaafse arbeid op deze [dag], behalve wat tot nut is voor de ziel." (33) We begrijpen daaruit nu dat we niet één dag per week, maar alle dagen van ons leven moeten rusten van onze slaafse werken, aldus Tertullianus. Naast deze ruime uitleg van het sabbatsgebod plaatst de Carthaagse retor een eschatologisch vergezicht. Overeenkomstig de profetieën zal in de toekomst een sabbatum aeternum aanbreken: "Dat vinden we vervuld in de tijd van Christus, wanneer alle vlees, namelijk ieder volk, naar Jeruzalem komt om God de Vader door Jezus Christus, Zijn Zoon, te aanbidden (…)." (34) Blijkens een passage uit zijn Adversus Marcionem (35) doelt Tertullianus hier op het duizendjarige rijk, waarin de heiligen zullen opstaan en leven in het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen. Na de duizend jaren van dit rijk zal de wereld verwoest worden en zullen de heiligen in de gedaante van engelen in het hemelrijk worden overgezet, aldus Tertullianus. Over de zondag heeft Tertullianus in diverse werken opmerkingen gemaakt. Uit de fragmentarische gegevens wil ik de volgende punten opsommen: Tertullianus verantwoordt zich tegenover niet-christenen die menen dat de christenen de zon als god hebben, omdat zij zich tijdens de gebeden naar het oosten wenden én omdat zij op zondag in vreugde samenkomen. (36) Tertullianus beschouwt de zondag als een dag van vreugde. Daarom zijn volgens hem dan ook alle uitdrukkingen en handelingen die getuigen van angst of vrees (bijv. het knielen tijdens het bidden) verboden. (37) Tertullianus vermeldt uitdrukkelijk dat de zondag er ook is ten behoeve van de lichamelijke rust. (38) Tertullianus gaat er vanuit dat de christenen overdag samenkomen. Alleen in tijd van vervolging kan de gemeente er volgens hem toe besluiten nachtelijke samen-komsten te beleggen. (39) Origenes Origenes werd geboren in 185. Als 17-jarige zag hij zijn vader als martelaar sterven. Al vroeg was Origenes een beroemd theoloog binnen de school van Alexandrië. Geëxcommuniceerd door bisschop Demetrius, zette hij in 231/2 zijn werk voort te Caesarea. Origenes leefde zeer ascetisch. Het aantal van door hem geschreven werken loopt vermoedelijk in de duizenden. Naast schrijver was hij ook een graag gehoord prediker. Het uitleggen van de Schriften beschouwde hij als zijn belangrijkste taak. Kenmerkend voor de wijze van schriftuitleg bij Origenes is zijn theorie van de drievoudige schriftzin: elk woord uit de Schrift zou volgens hem een letterlijke, een zedelijke en een mystieke betekenis bevatten. Origenes werd in 543 o.a. vanwege zijn afwijkende christologie en zijn leer van 'het herstel van alle dingen' verketterd. Als gevolg van hevige vervolging en foltering stierf hij in 254. (40) Uit Origenes' werken zijn ook een aantal passages over de sabbat en de zondag bewaard gebleven. Ik wil me eerst richten op een gedeelte uit De principiis. (41) Origenes zegt daar dat het onmogelijk is voor de mens om de geboden van God (ook het sabbatsgebod) naar de letter volmaakt te houden. Dat blijkt ook uit de wijze waarop de Joden met het gebod omgaan. Zij hebben eigen, onbeduidende bepalingen (yucras paradoseis) verzonnen en door het in acht nemen daarvan menen ze aan de goddelijke eis te beantwoorden. Origenes legt zoveel nadruk op de onmogelijkheid van het naar de letter vervullen der Wet om zo ruimte te scheppen voor zijn inzichten over de geestelijke betekenis van de woorden. (42) Wat is dan de geestelijke betekenis en eis van het sabbats-gebod? Voor het antwoord op die vraag wend ik mij tot een van Origenes' preken. In een preek over het boek Numeri (43) stelt Origenes de vraag: wat is nu eigenlijk echt sabbat houden voor een christen? Hij geeft daarop het volgende antwoord: "Als u daarom ophoudt met alle wereldse werken en niets werelds doet, maar tijd hebt voor geestelijke werken, naar de kerk komt, het oor leent aan de goddelijke [schrift]lezingen en preken, nadenkt over hemelse dingen, zorg draagt voor de toekomstige hoop, het komende gericht voor ogen hebt, uw blik niet op het tegenwoordige en zichtbare maar op het onzichtbare en toekomstige richt: dat is sabbat houden voor een christen." (44) Over de betekenis van deze woorden bestaat verschil van mening tussen geleerden. De volgende interpretatie ligt m.i. voor de hand: Origenes ziet de ware sabbat voor een christen uitgestrekt over het hele leven, inclusief de viering van de zondag. (45) Hoewel ook Justinus Martyr en Tertullianus schreven dat het ware sabbatvieren alle dagen van het leven moet geschieden, werkt Origenes deze gedachte verder uit, wanneer hij niet alleen wijst op het afzien van wereldse werken, maar ook op de betrachting van geestelijke werken. De duiding van de sabbat houdt daarmee echter voor Origenes niet op. In het vervolg van dezelfde preek stelt hij namelijk dat de ware sabbat niet in dit leven aanbreekt. Heeft Jezus immers niet gezegd: "Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook" ? Maar: "Er zal dus een ware sabbat zijn, waarop God van al Zijn werken zal rusten: de toekomstige eeuw, wanneer smart, droefheid en zuchten zullen wegvluchten en God alles en in allen zal zijn (…)" (46) Enkele passages uit andere geschriften leggen er getuigenis van af, dat Origenes de 'ware sabbat' ziet aanbreken nadat de 'zes dagen' van de wereldgeschiedenis zijn voorbij-gegaan. (47) Jullie zijn meer bekend in de materie, maar was het niet dat hij zich behalve te bekeren zijn oude heidense geloof er naast hield en ook priester daarvan zou zijn? Ik weet me er iets vaag van te herinneren. De datums vallen daar toch wel mee samen? ik citeer: Oorsprong Verbranding van een zonnewiel tijdens een joelfeest door heidense groeperingen in Duitsland De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul. In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (= de onoverwinnelijke zon), die door sommigen ten onrechte wordt vereenzelvigd met de Perzische zonnegod Mithras.[1] bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
 8. Desid

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Dat is onjuist. Al in 312 bekeerde hij zich. Dat hij niet een christen werd zoals wij tegenwoordig denken dat een christen moet zijn is een ander verhaal. Maar er is simpelweg geen bewijs dat het besluit op zondag een rustdag in te stellen iets te maken heeft met de cultus voor de Zon. Dat is niet wetenschappelijk vastgesteld. Waar kan ik die wetenschappelijke publicaties dan vinden, die aantonen dat Kerst zijn oorsprong vindt in de Saturnaliën?
 9. Tomega

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Sorry, maar dit is onbegrijpelijke wartaal. Dit laatste is weer wartaal. De alinea hierboven is weer wartaal. Dit is wartaal. Wat je hier schrijft is wartaal. Je praat wartaal. Waar jij schrijft wartaal, is dat een vlucht voor de inhoud.
 10. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Maakt niet uit. De sabbat is niet voor de Christenen want die was enkel ingesteld voor de Joden. Paulus is daar heel duidelijk over in hebreeen 4 en vooral in vers 9 Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God. 10 Want wie Gods rust is binnengegaan, heeft ook gerust van zijn eigen werk, zoals God van het zijne. We gaan Gods rust in en dat is anders dan een vastgestelde dag. Dus als er geen sabbatsdag is voor Christenen moet die zondag ergens anders vandaan komen. Zonnesymbolen zien we nog steeds terug en Constatijn was een zonneaanbidder. Pas op zijn sterfbed is hij ‘Christen’ geworden. Dus het is heel aannemelijk dat hij op de dag van de zon een sabbat heeft ingesteld. Dag is al lang wetenschappelijk vastgesteld. Waar denk je dat de maretak, kaarsen en ballen vandaan komen. De saturnalien vallen ‘toevallig’ gelijk aan de advent en de kerst. Jezus is niet geboren op de 25ste december.
 11. Desid

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Dat is onjuist. Kerst heeft niet zijn oorsprong in de Saturnaliën. Bovendien blijkt dat de beweringen dat kerkleiders heidense feesten hebben vervangen vooral een veel latere claim te zijn van apologeten. Meestal is het nergens op gebaseerd.
 12. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Dat is met zo veel andere dagen en feesten gebeurd. Dit wordt kerstenen genoemd. De kerst heeft ook zijn oorsprong in de Romeinse Saturnaliën. Om heidenen te verleiden om Christen te worden moest je vooral hun feesten niet afpakken, maar er gewoon een ander labeltje aan hangen.
 13. Desid

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  @Tomega Ik reageer niet op dergelijke woordenbrijen.
 14. Gaitema

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Ja inderdaad. Heeft hij ook niet Ik weet niet hoeveel doden uit zijn eigen familie op zijn geweten en was hij niet tot op het laatst priester van het heidendom in het Romeinse rijk? Hoe noem je dat geloof eigenlijk? Dat heidendom? Waarom moet jij jezelf altijd zo nodig bewijzen? Soms denk ik dat het een vorm van zelfbevestiging is.
 15. Desid

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Precies. Net zoals christelijke auteurs dat deden. Willempie heeft er al iets over gezegd. Maar weer tragisch ironisch dat je blind wikipedia volgt als 'feit'. De Duitsers zijn meestal iets grondiger: https://de.wikipedia.org/wiki/Römischer_Kalender#Wochen:_der_Nundinalzyklus "Der Nundinalzyklus wurde schließlich durch die ältere siebentägige Woche ersetzt. Sie setzte sich während der frühen Reichsperiode durch, nachdem der Julianische Kalender in Kraft getreten war. Das System der Nundinalbuchstaben wurde dabei an die neue Wochenlänge angepasst, so dass daraus die Sonntagsbuchstaben entstanden. Eine Zeit lang existierten die siebentägige Woche und der Nundinalzyklus nebeneinander. Als jedoch im Jahr 321 die christliche Woche mit dem Sonntag als offiziellem Ruhetag von Konstantin dem Großen offiziell eingeführt wurde, entfiel der Gebrauch des Nundinalzyklus." Let wel, bij die laatste cyclus gaat het dus om een zevendagige, want aangepast aan de weeklengte van zeven dagen. Nee dat heb je niet uitgelegd. Waar kan ik de originele tekst uit de 4e eeuw van Constantijns ambtenaar vinden? "Mij niet zo zijn uitgelegd"? Haha. Ik leg meestal dingen aan anderen uit. Ik ben benieuwd naar het bewijs dat Constantijn in 321 op 25 december het geboortefeest van Jezus instelde. Ik voorspel je al dat je hier ook weer volledig nat zult gaan.
 16. Willempie

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Hij was een hater van het Jodendom. Dat zegt mij al genoeg. Ik vermoed dat hij het christendom, dat ondanks alle vervolgingen een factor van betekenis was geworden, heeft willen misbruiken om eenheid in zijn rijk te bewerkstelligen. Nochtans heeft hij zich op zijn sterfbed laten dopen. Het eindoordeel laten we maar aan God over.
 17. Tomega

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Wetenschappelijk gezwets 1. Na 5 stappen van afnemende waarschijnlijkheid, is de conclusie dat het niet waarschijnlijker is, maar gewoon uiterst onzeker. 2. Logica leert dat de minder eenvoudige theorie met meerdere stappen van onzekerheid, minder waarschijnlijk is dan het eenvoudige, simpele verschrijven. 3. Topsporters en notarissen leren ons dat regels overtreden uit een vlaag van heilig enthousiasme om een beter resultaat, strafbaar en mitsdien onwaarschijnlijker is. 4. Waarschijnlijkheden en speculaties worden wetenschappelijk Waarheid, door ze status te geven van authentieker of beter of wetenschappelijker. 5. De waarheid stoort zich niet aan waarschijnlijkheden. De eigen aard en typering als 'waarschijnlijk' bewijst dat de werkelijkheid ervan kan afwijken. 6. En ook de wetenschap heeft een term voor deze vorm van waarschijnlijkheid: het is een zwetskans. Elk concreet geval hangt dus af van de concreet toepasselijke unieke omstandigheden. En die ken je niet. En daarom is het gepraat over waarschijnlijker waarschijnlijkheiden ook even wetenschappelijk precies wat het zegt te zijn: gezwets. Betrouwbaarheid Wat nu maakt waarschijnlijkheden tot iets van waarheid of feit van wetenschappelijkheid? Je moet daarbij elementen van (on)betrouwbaarheid onderkennen zoals de kwaliteit, kennis en ervaring van de overschrijvers, de leer hoe er tegen bronnen aangekeken wordt, en meer van dat soort ijkingen. Hoe meer dergelijke ijkingen er zijn en ook positieve resultaten opleveren, hoe meer je kunt spreken van Betrouwbaarheid. Dat jij zwetskansen verheft tot wetenschap en waarheid die een Wetenschapsgraad of waarschijnlijkheidsgraad hebben die hóger van betrouwbaarheidsgraad is dan hetgeen vanuit het oudste verleden zorgvuldig is overgedragen; dat is vooral heel erg onwetenschappelijk. Maar het is ook oppervlakkig en ondoordacht. Want elke geoefende denker kan erop komen. We hebben al iets wat als betrouwbaar werd gediagnotiseerd. En ook wetenschappelijk zal het meer waarschijnlijke oorspronkelijke resultaat echt niet méér betrouwbaar zijn. Want ook wetenschappelijk is het al om te beginnen mensenwerk, en geleidelijk geredigeerd en gemorfeerd tot een soort van samensmelt-breidelwerk, dat langzaam gezag is gaan krijgen. Wat een totaal oeverloze exercitie is het dan dat we vanuit het heden gaan prutten in het verleden, tot aan het eerste begin, terwijl we al leren en zeggen te weten, dat het eerste begin niet eenduidig was en nog meer aangepast en gevormd moest worden tot een meer authentieke houdbare vorm die vervolgens alle eeuwen kon doorstaan. Er is dus ook wetenschappelijke ergens een maximum. Net zoals zoals ook voor een orkaan eerst omstandigheden moeten zijn om de orkaan kracht en geweld te geven. De heilige Graal van eeuwig leven - Water en Bloed Maar naar christelijk wetenschappelijke normen is er ergens een bron geweest waaruit het zuiverste water onvervalst stroomde. Dat meest zuivere water vermengde zich met het bloed en door de Geest bereikte alle hoeken van de aarde. En overal zijn druppels van authenticiteit te vinden. Maar de echte zuivere en wetenschappelijke resultaten worden gevonden waar er een heilige graal is bewaard gebleven die door alle eeuwen heen angstvallig is bewaakt en bewaard en overgeleverd als vat en voeding van eeuwig leven. De heilige graal in handen van dwazen en onkundigen verliest haar betekenis onmiddellijk. Maar diezelfde graal in handen van een heilig priestervolk, wordt bewaard en de priesters die nergens toe in staat zijn, bewerken toch door een heilige omgang met de graal, dat de inhoud van levend water en kostbaar bloed wordt bewaard en overgedragen aan het nageslacht, getuigende van het water en het bloed in hun verbinding met de God van het eeuwige leven. Merk op dat het alleen is in die verbinding, dat het overige waarde houdt. Dat is de verbinding door de Geest die getuigt dat deze leer de waarheid is. Maar is die verbinding nog wel ergens te vinden?? Zoals Jezus verzucht: zal ik alsdan nog geloof vinden op aarde, zo kan deze verzuchting ook worden gezien ten aanzien van de Schrift: zal ik dan nog getuigenissen van de waarheid vinden? Het zal zijn zoals ten tijde van Noach: van God is weeinig meer te merken, en een ark wordt nergens op aarde meer gevonden? Nergens? Jawel, toch wel ergens, diep verscholen in de duisternis en ombemind, omdat het als getuigenis van de almachtige God absoluut een lachertje is: het wil varen waar geen water is, en rekent met de realiteit dat er geen land meer is van het uiterste oosten tot het uiterste westen. En het verwacht van dat allesomvattende einde zonder land en leven, ook nog zijn uiteindelijke redding en overleving en toekomst. Aqua Receptus + Textus Receptus = Logos Receptus Dat water dat in het bloed van Gods Zoon gekomen is tot getuigenis van de waarheid en tot redding van deze wereld, dat is is méér dan tekst. Het is méér dan Textus Receptus. Het is Aqua Receptus. Het levende water dat door het bloed van Christus is gaan stromen en door de heilige Geest en mensen bezielt tot het zoeken van de waarheid in Christus, tot redding ook van hun omgeving, hun land, en de hele wereld. Een heilig priestervolk, dat is: een beginsel, heel klein, dat echt heiligend te werk gaat, en zo als een zuurdesem groeit en steeds heiligender wordt. Het is het geharnaste Geestelijke Koninkrijk van God. Niet naar de letter en in harnassen van akelige onbarmhartigheden, maar wel in ijverende strijdvaardigheden naar de Geest en in de Liefde van God. De Liefde van God is barmhartigheid (naastenliefde), maar is ook de Wet (liefde voor God). Deze twee zijn niet elkaars tegenstanders. De Zoon is geen tegenstander van de Vader. Daarom brengt de charismatische liefde een plicht tot ijver om ook op alle onderdelen een heiligende aandacht te hebben voor alles wat uit God is. Dus ook aandacht voor Gods Woord. Nee; vóór alles Gods Woord. Want de liefde is het meest, maar van alle gaven is het strevenswaardigste het profeteren. Dat is de heilige Schriften uitleggen en daarvan kond geven aan allen die het willen horen. Wie dus werkelijk ook naar de mens van de gaven van de Geest wil profiteren, moet echt serieus uitblinken in de gave van het profeteren. Technisch/theoretisch gezien heb je daar geen bijbel voor nodig. Want als jij oprecht meent te spreken door de Geest (profeteren), dan zal dat een reactie moeten geven (of erom vragen) van meerdere onderrichten naar de Geest en het Woord,en zij zullen de profetie duiden en sturen en plaatsen naar de heilige Schriften, die getuigen van de Wil en de Bedoelingen van God. En de minder onderlegde ind e geest zal zich uit de Geest naar de Geest van harte in alle ijver schikken naar de opgelegde instructies en liefdewaarborgen (Textus Receptus). Op die manier wordt ook de Aqua Receptus een vrij en stromend, maar niettemin geleid en gebed tot een krachtige stroom van de heilige Geest. Het geheel is het koninkrijk van God dat zich voegt tot een gemeente waarin Christus algemeen wordt ontvangen en aanvaard als Gezaghebbend over alles: Logos Receptus. Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren. En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen.
 18. Gaitema

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Die Constantijn lijkt me uiterst onbetrouwbaar.
 19. Willempie

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  O mensen! Het is bijzonder moeilijk met jou een normaal gesprek te voeren. Ten tijde van de Romeinse keizers was de achtdaagse week al lang afgeschaft, ondanks de "wijsheid" van Wikipedia.
 20. Dat beloof ik

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Hij schreef dan ook over de 'Dies Solis'. Dag van de Zon. Zondag. Dat 'haal ik niet ergens vandaan' en mijn verklaring klopt dus wel degelijk. Ik geef gewoon een geschiedkundig feit weer. De Romeinen hadden een 8-daagse week tot ca. 400. Zie: Romeinse kalender Nee, ik heb dat al eerder uitgelegd en ga hier niet alles tot in den treure herhalen, enkel omdat jij in de ontkenning blijft hangen. Het heeft met beiden te maken. Dat komt omdat Constantijn 'verkaste' van de zonnecultus naar het Christendom. Zo bepaalde hij ook in het zelfde jaar 321 dat op 25 december, voorheen de Dies Natalis Solis Invicti (verjaardag van de onoverwinnelijke zon), de geboorte van Jezus zou worden gevierd. Ongetwijfeld zal jou dat zo niet zijn uitgelegd, maar zo ligt het wel.
 21. Willempie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Dat klopt en ik waardeer jouw bijdragen enorm. Ik hoop niet dat je er door alle weerstand (ook van mij soms misschien) hier mee stopt.
 22. Desid

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Ik kan mij niet herinneren dat ik hier iets heb gezegd dat in strijd is met de geloofsbelijdenis van Nicea.
 23. Gaitema

  Het Beest

  Mee eens.
 24. Gaitema

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Oké, maar dat verklaart voor mij zijn opmerking over "sektes" laatst.
 25. Kaasjeskruid

  Het Beest

  In ieder geval een leider met zeer veel charisma. Hoewel dat ook weer een zeer subjectieve aangelegenheid is in mijn optiek. Toch zal de wereld verwonderd staan, uitgezonderd de uitverkorenen.
 26. Gaitema

  Het Beest

  Met een Anti Christelijke president. Je wat?
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid