Spring naar bijdragen

Alle activiteit

Deze tijdlijn wordt automatisch bijgewerkt     

 1. Gisteren
 2. Gaitema

  Bewijs leven na de dood

  Ik betwijfel het of de gedachte van deze mensen wel klopt. Waar halen ze die gedachte vandaan? Ik heb vooral het idee dat het leven van nu wordt als een koffiepauze met slechtsmakende koffie, in verhouding met wat we in het hiernamaals mee maken. Daar waar het echte leven begint. Dat is toch bij bijna dood ervaringen ook zo?
 3. Plume

  Bewijs leven na de dood

  Ik heb het helemaal niet over (enkel) een rustigevend helder licht gehad. Je wordt weer niet gehinderd door enigerlei kennis van zaken. Hoeft ook niet.
 4. sjako

  Bewijs leven na de dood

  Mijn ogen zijn open. Talloze teksten geven aan dat er een herstel van de aarde en de schepping aankomt. Als iedereen naar de hemel zou gaan is dat herstel van de aarde zinloos. Aan Abraham werd land belooft, geen hemel. Zachtaardige mensen zullen de aarde beërven en er eeuwig op verblijven zegt de Bijbel. Jesaja beschrijft de herstelde aarde. Daniël geeft in hoofdstuk 2 aan dat het om de aarde gaat. Over de 144.000 wordt anders gesproken dan over de grote schare. Het is toch niet zo moeilijk te begrijpen dat het twee verschillende groepen zijn? Zij zijn onderdeel van de regering die straks over Gods Koninkrijk op aarde gaan regeren.
 5. thom

  Gesol met Valentinus

  Wiki; De woorden van Origenes over de Godheid van Christus worden vaak verkeerd opgevat, alsof Origenes Christus minder goddelijk noemde dan God de Vader. Zijn uiteenzetting over de Godheid van Christus begint integendeel met dat het duidelijk is dat Christus God was, de Eerstgeborene van de Vader, die Hem diende bij de schepping -- "Want door Hem zijn alle dingen gemaakt" (Joh. 1:3); en ook God bleef toen Hij mens werd ([1], p. 3). Over hoe we de Godheid van Christus verder moeten verstaan ten opzichte van God de Vader, zegt Origenes dat Christus Gods Zoon is, genoemd het Woord, de Wijsheid, het Licht, het Beeld van God de Vader omdat Hij de Waarheid is; en voor ons omdat wij door Hem God de Vader kennen. Het volgende, is dat wanneer Christus, de Zoon, in ons is (herboren), dat de teksten gaan leven die ik gegeven heb, omdat het over de Waarheid in de mens gaat; de Weg, de Waarheid en het Leven. Als dat gegeven al hierboven over Origenes staat, en jij volhoudt dat de Waarheid niet in de mens is, en Slavenburg een paljas daarom genoemd wordt die dit beaamt, wat zijn jouw woorden dan waard vraag ik mij af, wetenschappelijke consensus van door de eeuwen heen dood gemaakte letterpropaganda voor de tijdgeest; de kerk als machtsmiddel voor de mens. Je schrijft; betekent dat dan niet dat de heilige tekst betekenisloos is geworden? Want dan is de heilige tekst niet meer dan een wit scherm waar de eigen gedachten op worden geprojecteerd. Wanneer er gemeend wordt dat het Woord de zogenaamde heilige tekst is, dan is het witte vlak inderdaad de enige juiste aanduiding van het Woord, want het Woord kan niet geschreven worden, en is het witte vlak de invulling van wat er met de tekst bedoeld wordt. De natuur besmet direct het witte vlak, want dat is zijn natuur. Het geloof is een gegeven, en van daaruit vullen de teksten zich met Geest.
 6. Desid

  Gesol met Valentinus

  Met andere woorden, wat ik al eerder schreef klopt: je hebt bepaalde ideeën en die lees jij in in de teksten die een beetje lijken te zeggen wat jij denkt. Wat daarvan te denken? In de geschiedenis van het christendom was het natuurlijk al snel een probleem dat de uitleg van de heilige boeken onderling verschilde. Als de één A zegt en de ander B, en die standpunten staan recht tegenover elkaar en leiden tot verschillende praktijken, en er is ook nog lezing C, D en E, en F enzovoort enzovoort; betekent dat dan niet dat de heilige tekst betekenisloos is geworden? Want dan is de heilige tekst niet meer dan een wit scherm waar de eigen gedachten op worden geprojecteerd. Sinds Origenes wordt er daarom nagedacht over regels van bijbeluitleg, die zich in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld. En die zijn niet zelf verzonnen, maar voor het overgrote deel ontleend aan de wijze waarop men destijds op school leerde teksten te lezen en uit te leggen. Het zijn regels die iedereen met een beetje intelligentie en verbeeldingskracht met respect voor de teksten kan begrijpen en toepassen. De wetenschappelijke bijbeluitleg heeft dit nog verder geprofessionaliseerd. Welnu, ik kies ervoor om dit laatste te volgen, omdat er dan gesprek mogelijk is. Het andere leidt vrijwel altijd tot verdraaiingen en het laten buikspreken van teksten. Dit topic begon al met een verdraaiing van Slavenburg van Valentinus. Dit is typisch voor dit soort kwakzalvers om hun argeloze schaapjes zand in de ogen te strooien en hen in slaap te sussen met een vermeende oude traditie. Maar die traditie bestaat helemaal niet. Wat Slavenburg doet is gewoon de dieptepsychologie van C.G. Jung verpakken in een semichristelijk sausje. Dat heeft hij geleerd van zijn leermeester Gilles Quispel, die wetenschappelijk al eens was afgegaan doordat hij zijn reconstructie van Valentinus moest terugtrekken; dat was niet meer dan knip en plakwerk naast het werk van C.G. Jung. Maar na zijn pensioen is het bergafwaarts gegaan. En vele babyboomers holden achter deze freakshow aan, en worden nu geld uit de zak geklopt door Slavenburg.
 7. thom

  Gesol met Valentinus

  Dus wat jij allemaal over de tekst beweert, staat er helemaal niet letterlijk? Dat staat er letterlijk, door mij geschreven. Maar het is niet de letter Desid.
 8. Desid

  Gesol met Valentinus

  Dus wat jij allemaal over de tekst beweert, staat er helemaal niet letterlijk?
 9. thom

  Gesol met Valentinus

  2 Petrus 1 3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; 4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, 6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, 7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. 8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. 9 Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. 10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. En dan de vraag nog of het Koninkrijk van God in de mens is, is hierboven ook beantwoord. Nou, leg bijvoorbeeld eens uit hoe je het volgende aan 1 Korintiërs 15 verbindt. Want je stelt het wel, maar je wijst niet aan waar het op is gebaseerd in de tekst. "Als je hierin geen Weg ziet, die Jezus voorgedaan heeft in zijn levensloop, als de inwijdingen in de mens" >> waar staat dat precies in dit gedeelte? "het weder geboren worden, de groei in stilte in de mens, de openbaring van de Zoon, de verzoekingen in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de uiteindelijke opstanding uit de dood, de Hemelvaart, de uitstorting van de Geest." > Van deze dingen wordt niet gerept, behalve van de opstanding uit de dood. "En de Geest is het Woord, en wekt uit de dood, in de mens, wat uit God geboren wordt, de eersteling Christus, in hen die als Joh. de Doper, de natuur ontslapen zijn." > daarover zegt 1 Korintiërs 15 niets. Er staat alleen, dat Christus als eerste is opgestaan, en dat later pas degenen die bij Hem horen (d.w.z. de gelovigen in Christus) zullen opstaan. En dat Christus is opgestaan gaat gezien het begin van het hoofdstuk over de derde dag na de dood van Jezus. Als alles letterlijk geschreven zou staan, is het geen Gnosis.. 😊
 10. Desid

  Gesol met Valentinus

  Nou, leg bijvoorbeeld eens uit hoe je het volgende aan 1 Korintiërs 15 verbindt. Want je stelt het wel, maar je wijst niet aan waar het op is gebaseerd in de tekst. "Als je hierin geen Weg ziet, die Jezus voorgedaan heeft in zijn levensloop, als de inwijdingen in de mens" >> waar staat dat precies in dit gedeelte? "het weder geboren worden, de groei in stilte in de mens, de openbaring van de Zoon, de verzoekingen in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de uiteindelijke opstanding uit de dood, de Hemelvaart, de uitstorting van de Geest." > Van deze dingen wordt niet gerept, behalve van de opstanding uit de dood. "En de Geest is het Woord, en wekt uit de dood, in de mens, wat uit God geboren wordt, de eersteling Christus, in hen die als Joh. de Doper, de natuur ontslapen zijn." > daarover zegt 1 Korintiërs 15 niets. Er staat alleen, dat Christus als eerste is opgestaan, en dat later pas degenen die bij Hem horen (d.w.z. de gelovigen in Christus) zullen opstaan. En dat Christus is opgestaan gaat gezien het begin van het hoofdstuk over de derde dag na de dood van Jezus.
 11. thom

  Gesol met Valentinus

  Zou je dat in detail willen aanwijzen in dat tekstgedeelte? Met jouw commentaar waarom de tekst betekent wat jij zegt dat die betekent? 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. 24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. 25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. 26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Wat moet ik hier nu nog aan toevoegen? Als je hierin geen Weg ziet, die Jezus voorgedaan heeft in zijn levensloop, als de inwijdingen in de mens; het weder geboren worden, de groei in stilte in de mens, de openbaring van de Zoon, de verzoekingen in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de uiteindelijke opstanding uit de dood, de Hemelvaart, de uitstorting van de Geest. En de Geest is het Woord, en wekt uit de dood, in de mens, wat uit God geboren wordt, de eersteling Christus, in hen die als Joh. de Doper, de natuur ontslapen zijn. Daarbij is ook de 2 Petrus 1 een weg te gaan; voeg bij het geloof de kennis, en bij de kennis de deugd, etc, als stappen in de ontwikkeling van wie het geloof is; de Heere Jezus Christus en de werken daaruit; de Godsvrucht of Liefde; de eigenschappen van de Geest die zich zal tonen. En in Joh. 17, zij waren van U, en even verder staat; zij zijn van U. Dat is nadat de zoon der verdervenis, de afhankelijke van tijd, de gevallen ziel, verloren is gegaan; de ontslapenen, gestorven in Hem. Opdat ook de opstanding in Hem zal zijn. 57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen. 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.
 12. Desid

  Gesol met Valentinus

  Zou je dat in detail willen aanwijzen in dat tekstgedeelte? Met jouw commentaar waarom de tekst betekent wat jij zegt dat die betekent?
 13. TTC

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Steeds meer kennis verwerven over de gevolgen van een monetaire reset heeft enkel maar nut als daar ook meer ontvankelijkheid voor gevonden zou worden, in het andere geval wordt je je bewust van een wereld die strijd levert tegen problemen die eigenlijk al lang opgelost zijn. Herstel wordt dan misschien een nachtmerrie, zelfs al had je zelf misschien wel het idee op goede weg te zijn.
 14. dingo

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Er zijn genoeg niet-gelovige regimes die homoseksualiteit ook als doodstraf waardig beschouwen. In de basis van het christelijke geloof is het de naaste liefhebben gelijk aan God liefhebben. Dus een hooggestemd ideaal wat voor mensen heel moeilijk haalbaar is. Honderd procent objectiviteit bestaat niet maar op het moment dat het menselijk handelen van de een de menselijkheid van de ander niet benadeeld kom je in ieder geval in de buurt. Dat is ook wat min of meer universeel is bij mensen in mijn opinie en heel moeizaam want individueel gaan we alle benadeling en onrecht op deze aardbol niet weg krijgen.
 15. MoMo777

  Christelijke Reisbuddy

  Bedankt voor de tip Trajecto. Ik ben zelf ook een jongeman van 25 jaar en dol op muziek, vliegtuigen, vliegvelden, goede gesprekken, lekker eten, de zee, het strand. Daarnaast staat God centraal en ben ik gemotiveerd om Zijn wil voor mijn leven te ontdekken
 16. Willempie

  Bewijs leven na de dood

  Jij begon zelf over het bewijsvraagstuk. Ik niet. Ik probeer je juist tegemoet te komen door een poging me in jouw denkwereld te verplaatsen en me jouw taalgebruik eigen te maken. Gemakkelijk is dat niet trouwens omdat die niet erg consistent blijken te zijn. Dingen die jij niet wilt geloven zijn niet te bewijzen maar de zaken waarin jij wel gelooft dan weer wel? Ik heb niet de indruk dat jij hyperintelligent bent. Denk jij dat wel van jezelf?
 17. Trajecto

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Kan zijn, maar er was toch wel een verzoek van de topicstarter om flink wat te snoeien. Dat er dan ook weleens wat sneuvelt dat misschien toch niet echt off-topic was kan gebeuren.
 18. Trajecto

  Christelijke Reisbuddy

  Welkom MoMo777. Vertel nog wat over jezelf, zoals leeftijd, m/v, belangstellingen naast reizen, etc. Dat geeft meer kans om iemand te vinden voor een leuk op reis gaan, denk ik. Succes!
 19. Kaasjeskruid

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  Wat mij betreft waren mijn berichten on topic. Dat jij de link niet weet te leggen lijkt mij jou probleem.
 20. Trajecto

  Wat is de basis van de menselijke moraal?

  moderatie: Het topic gaat weer open. Er is een flink aantal posts verwijderd. Let goed op dat je on-topic blijft.
 21. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  'En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.' Deze vier dieren doen denken aan de vier dieren in Ezekiël 1. Maar de dieren hier hebben elk een eigen gezicht en in Ezekiël 1 - vier gezichten. Natuurlijk het is geen uiterlijk van de serafijnen, maar denkbeeldige symbolen. Dat zijn de symbolen van vier evangelisten en hun evangelieën. Leeuw symboliseert koningschap, want hij wordt gezien als de koning van de dieren vanwege zijn kracht. Het symboliseert de evangelie van Mattheus, want Mattheüs heeft in zijn genealogie van Jezus Zijn koninklijke afkomst bewezen. De kalf symboliseert de offergave. Het is dan ook de evangelie van Lukas, want Lukas begint zijn evangelie met het verhaal over priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper. En de priester is degene die offers brengt. In die tijd was kalf een belangrijke brandoffer aan God volgens de wet. De mens is een symbool voor verstandigheid. Het symboliseert de evangelie van Markus, want de evangelie van Markus gaat met name over Jezus Christus als mens. De adelaar is een symbool voor verhevenheid. Het symboliseert dan ook de evangelie van Johannes als de meest mysterieuze en verhevene qua inhoud. Al deze symbolen staan ook voor vier aspecten van Jezus - de Koning, de Offeraar en Degene die geofferd wordt, de Christus als Mens, de God en de Schenker van de Heilige Geest. 'En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelven zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.' In tegenstelling tot deze dieren, hebben de wezens in Ezekiël 1 vier vleugels. De vier dieren uit Openbaring lijken daarom meer op serafijnen van Isaiah 6:2: 'De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.' Het feit dat met vier vleugels bedekken zij zich, symboliseert hun ontzag voor Gods heerlijkheid die zelfs zij niet kunnen in alle vrijheid aanschouwen. En twee andere vleugels waarmee zij vliegen symboliseren hun verblijf in het verhevene, hun ultieme bewegingssnelheid. In totaal zijn er 24 vleugels, wat gelijk is aan het aantal van de ouderlingen, die de hele Kerk representeren. Het feit dat ze 'hebben geen rust dag en nacht' wil niet zeggen dat ze constant lijden van vermoeidheid, maar dat zij met een vlammende ijver onophoudelijk God dienen met heel hun wezen. In feite is het een heel gelukzalige toestand voor onlichamelijke geesten. Hun lofzang verheerlijkt God de Heilige Drie-eenheid, Die was in de Oude Testament, Die is in de Nieuwe en Die komen zal aan de voleinding der tijden. 'En wanneer de dieren heerlijkheid, en eer, en dankzegging gaven Hem, Die op den troon zat, Die in alle eeuwigheid leeft; Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, Die op den troon zat, en aanbaden Hem, Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende: Gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.' De ouderlingen werpen de symbolen van hun overwinning voor Gods troon, door Wie zij die overwinning behaald hebben. Zij zijn zich volkomen bewust dat ook al zijn ze bekleed met eer en heerlijkheid, ze zijn in feite niets in vergelijking met God de Schepper en de Schenker van al het goede. Met hun nederigheid triomferen ze in feite over Lucifer (duivel), die in waanzinnige hoogmoed en egoïstische zelfverliefdheid gevallen was. https://uranopolitis.livejournal.com/6500.html
 22. Kaasjeskruid

  Doodgaan, wat is dat dan?

  Hebreeën 2:14-15 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Inderdaad. Jij probeert jezelf te veranderen en dat zal je nooit gaan lukken.
 23. Dat beloof ik

  Bewijs leven na de dood

  Ik heb dit nooit bewijs genoemd. Er is een verschil tussen ervaringen en aanwijzingen en bewijs. Ik weet niet zeker van wie dit oorspronkelijk afkomstig is maar het moet een wijs mens zijn geweest: "The proof is in the pudding." C.S. Lewis? Je hebt geschreven dat ze werkelijk vlak voordat ze stierf de hemel zag, dat ze dat aangaf en dat je geen enkele reden hebt om er aan te twijfelen. Welnu, mijn dochter zegt altijd 'Hallo pa' als ik haar zie. Dan ziet ze mij dus ook. Wat voor bewijs had je dan in gedachten om het bestaan van mezelf te bewijzen ?
 24. thom

  Gesol met Valentinus

  🤔 Stront erover.😐
 25. Bastiaan73

  Gesol met Valentinus

  🤔
 26. Bastiaan73

  Doodgaan, wat is dat dan?

  'hun ogen wijd geopend zullen worden' ? Naardense Bijbel: De geest van mijn Heer, de Ene, is over mij, want de Heer heeft mij gezalfd om goede boodschap te brengen aan verdrukten, hij heeft mij gezonden om te verbinden verbrokenen van hart, om uit te roepen tot gekerkerden: vrijlating!, tot opgeslotenen: ontgrendeling!- Bron: website Naardense Bijbel Nederlandse Concordante Vertaling: De geest van mijn Heer JAHWEH is op mij omdat JAHWEH mij zalft om nieuws te brengen aan nederigen. Hij zendt mij om de verbrokenen van hart te verbinden, om vrijheid te roepen aan krijgsgevangenen en in vrijheid stelling aan die gebonden zijn, Bron: http://www.schriftwoord.nl/bijbel/OT/Jesaja/Jesaja61.htm Maar: het is off topic. Over Bijbelvertalingen zijn andere topics. Bijvoorbeeld https://www.credible.nl/topic/29144-wat-is-momenteel-de-beste-nederlandstalige-bijbelvertaling-en-waarom/
 1. Meer activiteit laden
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid