Spring naar bijdragen

Koning-1

Members
 • Aantal bijdragen

  16
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Over Koning-1

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Interesse
  Islam
 • Beroep
  Uitnodiger naar Monotheïsme
 1. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Quote: Op woensdag 23 juni 2010 18:22:49 schreef Eulogía het volgende: [...]Beste Koning-1, Kijk wat Wikipedia zegt over monotheïsme: link . De bekendste monotheïstische godsdiensten zijn het christendom, de islam en het jodendom. Ook de joden, die wisten van het bestaan van Gods Geest en die de messias verwachtten, wordt monotheïstisch genoemd. Voor het christendom is dat niet anders. Het verschil ligt tussen hoe christenen zichzelf zien (monotheïstisch) en hoe moslims de christenen zien. Hoi Eulogía, Je hebt gelijk dat zij zo gekenmerkt worden, maar dat vind ik niet terecht, want mono is het tegenovergestelde van polo, m.a.w één is het tegenovergestelde van meerdere. Wat ik bij het Christendom toch merk is dat de meeste buiten God, Jezus ook aanbidden, dan heb ik het over diegene die Jezus als Zoon zien, maar je hebt weer andere die Priester aanbidden omdat zij op hen vertrouwen, bouwen, hopen, etc. Dit is opzich geen polotheisme, maar als jij gelooft dat Priest wat kunnen aanrichten in hun zwakte zonder toestemming van de Heer der Werelden dan wel, of als je deze priesters losgeld geeft zodat zij kunnen bemiddelen bij God, dat is zonder twijfel Poloteisme. Verder dien je te beseffen dat iedereen met zijn mond roept dat hij/zij monotheïst is, omdat het van het vertstand is dat men daar afkeer van heeft, of beter gezegd van de menselijke aanleg. Zo zo noemden de veelgodenaanbidders in de tijd van de Profeet Mohammada vrede zij met hem zichzelf monotheïsten, alhoewel zij in één God, de Heer der werelden, geloofden, waren zij verre van monotheïsme. Zij aanbaden beelden onder excuus dat ze slechts toenadering zoeken tot God, en DUS de beelden als bemiddelaars gebruikten, net zoals sommige christen met priesters of zelfs bij Jezus vrede zij met hem, doen. Dit natuurlijk tot grote afkeur van God, de Heer der Werelden: En zij bidden buiten Allah om tot datgene wat hen schaden noch baten kan en zij zeggen: "Dezen zijn onze bemiddelaars bij Allah." Zeg: "Wilt gij Allah over iets, dat Hij in de hemelen of op aarde nog niet zou kennen, inlichten?" Heilig is Hij en hoog verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen. Sorry, ik ben eerlijk, ik wil de Waarheid acherhalen maakt niet uit waar die bevind, maar ik vind dat het ECHTE monotheïsme slechts alleen in de Islam te vinden is. Ik zal een korte uitleg geven over het Islamitsche Monotheïsme, hopelijk lees je het, want vele Christenen zijn bang om in aanraking te komen met de Islam, en zo was Jezus vrede zij met hem ABSOLUUT niet, hij was niet bang voor valsheid, hij was niet bang voor het kwade, want de Waarheid overwint toch, zo dacht hij vrede zij met alle profeten. De categorieën van de Eenheid met betrekking tot Allah kunnen wij met het volgende definiëren, namelijk: het één maken van Allah betreffende zaken die Hem specifiek toekomen. En dit laatste valt weer onder te verdelen in drie categorieën. Tawhied ur-Roeboebiyyah Dit houdt in dat Allah tot één gemaakt dient te worden wat betreft Schepping, Heerschappij, Bestuur. Allah alleen is dus de Schepper, niemand buiten Hem is hiertoe in staat. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Is er een andere Schepper buiten Allah die jullie levensonderhoud geeft uit de hemelen en de aarde? Er is geen God naast Hem.†(Soerat Faatir: 3) Ook zegt Allah, de Verhevene, ter verduidelijking van de valsheid van de afgoden van de ongelovigen (interpretatie van de betekenis): “Is dan Hij, Die schept gelijk aan iemand die niet schept? Zullen jullie je dan niet laten vermanen?†(Soerat an-Nahl: 17) Allah alleen is de Schepper. Hij heeft alles geschapen en volgens een vaste maat bepaald. Tot Zijn Schepping behoren zijn schepselen en hun daden. Het behoort dan ook tot de volmaaktheid van iemands geloof in de Voorbeschikking dat hij gelooft dat Allah de Schepper is van de daden van Zijn dienaren. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis): “Terwijl Allah jullie en jullie werken heeft geschapen?†(Soerat as-Saaffaat: 96) De achterliggende ratio hiervan is dat het werk van een dienaar tot zijn eigenschappen behoort. De dienaar op zijn beurt is weer een schepsel van Allah. En de Schepper van iets is tevens de Schepper van de eigenschappen hiervan. Ook kunnen wij zeggen dat het werk van een dienaar tot stand komt door de wil en de kracht van de dienaar en deze beide zaken zijn tevens schepselen van Allah. Hier kan dus gezegd worden dat de Schepper van de oorzaak tegelijkertijd ook de Schepper van de veroorzaker is. Men zou zich kunnen afvragen waarom de schepping soms aan een ander dan Allah wordt toegekend, zoals opgemaakt kan worden uit de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis): “Gezegend zij daarom Allah, de Beste der Scheppers.†(Soerat al-Moe’minoen: 14) Of de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) met betrekking tot de afbeelders: “Wekt tot leven wat jullie hebben geschapen.†(al-Boekhaari en Moeslim) Het antwoord hierop luidt als volgt. Anderen buiten Allah scheppen niet zoals Hij schept. Zo zijn zij niet in staat om iets uit het niets voort te brengen, of de doden te wekken. Waar zij slechts toe in staat zijn is het veranderen en wijzigen van de gedaante van iets dat oorspronkelijk door Allah is geschapen. Een beeldhouwer kan bijvoorbeeld klei omzetten in een beeldje van een vogel of een kameel en een schilder kan een wit canvas omtoveren tot een kleurrijk schilderij, terwijl alle grondstoffen hiervoor van Allah afkomstig zijn. Dit is het verschil tussen de schepping die toegekend wordt aan Allah en die toegekend wordt aan de schepselen. Wij kunnen dan ook zeggen dat Allah Eén is als het gaat om Zijn specifieke wijze van scheppen. Ten tweede: Wat tevens onderdeel is van Tawhied ur-Roeboebiyyah is het één maken van Allah in Zijn heerschappij. Allah alleen is dus de enige Heerser, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis): “Gezegend is Hij in Wiens Hand het Koninkrijk is en Die macht heeft over alle dingen.†(Soerat al-Moelk: 1) En (interpretatie van de betekenis): “Zeg: ,,Wie is het in Wiens Hand de heerschappij over alle dingen is en Die beschermt doch tegen Wie er geen bescherming is, als gij het weet?†(Soerat al-Moe’minoen: 88) De Eigenaar die in het bezit is van alle eigendommen en zonder enige beperkingen is dus Allah, de Verhevene. Bij het toekennen van het bezit aan anderen is slechts sprake van een afgeleide vorm van bezit. Zo bevestigt Allah dat anderen ook enig bezit toekomt, zoals in Zijn Uitspraak (interpretatie van de betekenis): “Of in de huizen waarvan jullie de sleutel bezitten.†(Soerat an-Noer: 61) En (interpretatie van de betekenis): “Behalve met hun vrouwen of hetgeen dat onder hun bezit valt.†(Soerat al-Moe’minoen: 6) Zo zijn er nog meerdere verzen die bevestigen dat anderen dan Allah ook over enig bezit kunnen beschikken. Dit bezit is echter niet gelijk aan het bezit van Allah. Het betreft hier namelijk een beperkte en begrensde vorm van bezit. Een niet allesomvattend bezit. Zo kan het huis dat in eigendom behoort aan Zayd niet aan cAmr behoren en kan het huis dat aan cAmr behoort niet aan Zayd behoren. Dit eigendomsrecht is nog verder beperkt in de zin dat de mens slechts datgene mag doen met zijn eigendom waarvoor Allah toestemming heeft gegeven, vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) het verkwisten van het bezit heeft verboden. Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “En geeft niet degenen die zwakzinnig zijn jullie eigendommen, waarover Allah jullie als toezichthouders heeft aangesteld.†(Soerat an-Nisaa’: 5) Dit levert bewijs voor het feit dat het eigendomsrecht van de mens beperkt en begrensd is, in tegenstelling tot het eigendomsrecht van Allah, dat een allesomvattende en onbeperkte vorm van eigendom is. Allah doet namelijk wat Hij wil. Hij wordt niet bevraagd over wat Hij doet, terwijl de rest wel bevraagd wordt. Ten derde: De derde zuil van de zuilen van Tawhied ur-Roeboebiyyah is dat Allah Eén is wat betreft besturing. Hij, de Verhevene, is het Die Zijn schepping bestuurt. Hij bestuurt de zaken betreffende de Hemelen en de aarde, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis): “Aan Hem behoort de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden.†(Soerat al-Acraaf: 54) Dit bestuur is een totalitair bestuur, niets valt hier buiten en niets is hiermee strijdig. Het bestuursrecht dat sommige van Zijn schepselen toekomt, zoals het besturen door de mens van zijn bezittingen, slaven, werkers enz. is een beperkte en begrensde vorm van bestuur en is dus niet onbeperkt. Al met al kan het bovenstaande als volgt samengevat worden: Tawhied ur-Roeboebiyyah is het één maken van Allah wat betreft de Schepping, het Koningschap en het Bestuur. Dit is wat Tawhied ur-Roeboebiyyah inhoudt. Wat betreft de tweede categorie van tawheed: Dit is Tawhied ul-Oeloehiyyah: het erkennen van Allah’s Alleenrecht op aanbidding. In die zin dat de mens naast Allah niemand aanstelt die hij aanbidt en tot wie hij toenadering zoekt, zoals hij Allah aanbidt en toenadering tot Hem zoekt. In deze categorie van Tawhied zijn de veelgodenaanbidders de fout ingegaan. En omwille van deze categorie van Tawhied, tezamen met zijn verwanten Tawhied ur-Roeboebiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat, werden de Boodschappers gezonden met hun Boodschap. Een boodschap waarbij voornamelijk de nadruk werd gelegd op Tawhied ul-Oeloehiyyah, wat inhoudt dat de mens geen van de daden van aanbidding toekent aan een ander dan Allah, niet aan een nabije engel, noch aan een gezonden Profeet, noch aan een vrome waliy, noch aan één van de overige schepselen. Dit omdat de aanbidding slechts toekomt aan Allah, de Verhevene. En wie in deze categorie van Tawhied tekortschiet is een polytheïst en een ongelovige, ook al getuigt hij van Tawhied ur-Roeboebiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat. Zou een persoon dus geloven dat Allah de Schepper, de Koning en de Bestuurder is van alle zaken en dat Hem Zijn Namen en Eigenschappen toekomen, maar aanbidt hij naast Allah anderen, dan zou het getuigen van Tawhied ur-Roeboebiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat hem niets baten. Stel dat een persoon volledig zou getuigen van Tawhied ur-Roeboebiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat, maar gaat hij naar een graf om de bewoner daarvan te aanbidden of doet hij hem de gelofte een offerdier te schenken om zodoende toenadering tot hem te zoeken, dan is deze persoon een polytheïst en een ongelovige, die voor eeuwig in het Hellevuur zal verblijven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Voorwaar, hij die Allah deelgenoten toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.†(Soerat al-Maa’idah: 72) Verder is het overduidelijk voor eenieder die het Boek van Allah heeft gelezen dat de veelgodenaanbidders in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) bevestigden dat Allah alleen de Heer van de Schepping is. Hier twijfelden zij niet aan. Maar vanwege het feit dat zij naast Hem anderen aanbaden, werden zij als polytheïsten aangemerkt. Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat Wat betreft de derde categorie van Tawhied, namelijk Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat. Dit houdt in dat men de Namen en Eigenschappen aan Allah toekent die Hij aan Zichzelf heeft toegekend, zonder verdraaiing, buitenwerkstelling, toekenning van een hoedanigheid of gelijkstelling aan één van Zijn schepselen. Het is dus verplicht te geloven in de Namen die Allah aan Zichzelf heeft toegekend en in de Eigenschappen waarmee Hij Zichzelf beschrijft, letterlijk en niet figuurlijk, zonder overigens hier een hoedanigheid aan toe te kennen of een vergelijking te maken met één van Zijn schepselen. Het is deze categorie van Tawhied waarin vele groeperingen behorende tot de volgelingen van de Qiblah zijn afgedwaald, degenen die zich allen tot de Islam rekenen. Onder hen zijn er echter enkelen die extreem zijn in het ontkennen van Namen en Eigenschappen van Allah, in zo'n mate dat zij hierdoor buiten de Islam komen te staan. Anderen daarentegen zijn gematigder en anderen zijn weer dichtbij Ahl us-Soennah. De methodologie van de Salaf wat betreft deze categorie van Tawhied is het bevestigen van de Namen en Eigenschappen die Allah Zichzelf toekent, letterlijk, zonder verdraaiing, buitenwerkstelling, toekenning van hoedanigheid of het stellen van een gelijkenis aan één van Zijn schepselen. Bijvoorbeeld: Allah noemt Zichzelf al-Hayy (de Levende), al-Qayyoem (De Onderhouder). Wij dienen dus te geloven dat al-Hayy één van de Namen is van Allah. Ook is het verplicht om ons te vergewissen van de betekenis van deze Naam en de Eigenschap die hier bij hoort, namelijk volledig leven dat niet voorafgegaan is door onbestaan en niet gevolgd zal worden door teloorgang. Ook noemt Allah Zichzelf as-Samiec (de Alhorende) en al-cAliem (de Alwetende). Wij dienen dan ook te geloven dat as-Samiec één van de Namen van Allah is en dat de Eigenschap van gehoor Hem toekomt en het feit dat Hij hoort een logisch voortvloeisel is uit deze Naam en Eigenschap, want een horende zonder gehoor is ondenkbaar. Een ander voorbeeld: Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En de Joden zeggen: ,,De Hand van Allah is gebonden.†Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen. Neen, Zijn beide Handen zijn uitgestrekt, Hij schenkt zoals Hij wil.†(Soerat al-Maa’idah: 64) Allah geeft dus te kennen dat Zijn beiden Handen uitgestrekt zijn. Hij bevestigt dus dat Hij Zelf twee Handen heeft die gekenmerkt worden door uitgestrektheid. Wij dienen dan ook te geloven dat Allah twee Handen heeft die vrijgevig zijn en vele gunsten schenken. Het is echter niet toegestaan voor ons om hier een voorstelling van te maken, niet met onze harten, noch met onze inbeelding, noch met onze tongen. Ook is het ons niet toegestaan om een hoedanigheid toe te kennen aan deze twee Handen. Ook dienen wij deze Handen niet te vergelijken met die van één van Zijn schepselen. Dit omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.†(Soerat ash-Shoeraa: 11) En (interpretatie van de betekenis): “Zeg: ,,Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is; en de zonde; en de overtreding zonder recht; en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.†(Soerat al-Acraaf: 33) Verder zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “En volgt niet datgene waarvan jij geen kennis bezit. Voorwaar, het oor, oog en het hart - al deze zullen worden ondervraagd.†(Soerat al-Israa’: 36) Wie dus de Handen van Allah vergelijkt met die van Zijn schepselen heeft de volgende Woorden van Allah verloochend (interpretatie van de betekenis): “Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.†(Soerat ash-Shoeraa: 11) Tevens is hij dan ongehoorzaam aan Allah wat betreft de volgende Uitspraak (interpretatie van de betekenis): “Schrijf daarom geen gelijken aan Allah toe.†(Soerat an-Nahl: 74) Wie aan deze Handen een hoedanigheid toekent door te zeggen dat ze er op een specifieke wijze uitzien, ongeacht welke hoedanigheid dan ook, heeft over Allah iets gezegd wat hij niet weet en iets toegeschreven aan Allah waar hij geen kennis over heeft. Ik hoop dat je het niet erg vind dat ik jou op deze manier de Islam vertel, ik ben slechts als moslim verplicht om de het Ware Monotheïsme te laten zegenvieren. Ik word niet verantwoordelijk gehouden als iemand het niet accepteert, zo zegt Hij, de Verheven: ''Op de boodschapper rust slechts de plicht van het overbrengen der boodschap En God weet wat u openbaart en wat u verbergt.'' Samengevoegd: Ik zal later nog reageren op jullie reacties, maar om op Eulogía snel even te reageren, hier is het bewijs dat Hij wel rust: “Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing.Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had.†(Genesis 2:2) Iedereen interperteert het op zijn eigen manier, en daarom is het af en toe moeilijk om een gesprek aan te gaan, haha. Wat betreft het verstand. God heeft miljarden mensen geschapen, en Hij heeft zeker meer dan de helft dit verstand gegeven. Tegenstander van God kan niks aanrichten, behalve met Toestemming van Hem, want Hij is Diegene die alles controleert, dit is het verschil tussen mens en God. Bovendien kan de tegenstander van God niet scheppen, behalve vermoedens scheppen, want God is de Enige Schepper, en niets is gelijk aan Hem.. Heilig is Hij, de Hoge, de Levende, Alle Lof zij Hem ! Als laatst wil ik nog een keer benadrukken dat wij allemaal objectief en rechtvaardig naar zaken kijken, van beide kanten. En onthou: “Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val†Spreuken 16:18
 2. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Het spijt me als ik wat verkeerds heb gezegd.
 3. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Zoals ik al zei, nu wil een Theologische analyse geven en jou vragen eerlijk te zijn, Bovendien vraag ik je vriendelijk om je niet hoogmoedig op te stellen tegen een eventeule ontdekking, want hoogmoed komt ten val, zoals in de Bijbel staat. Zoals ik al net zei beschrijft God zich op verschillende manieren in de Bijbel, en iedereen geeft er een andere draai aan, vandaar dat zelfs over de basisprincipes geen concensus is bereikt, voor mij is dat een merkwaardig gegeven. Ik neem je mee in een paar mooie teksten waarin één van de gedaante van Jezus vrede zij met hem, duidelijk wordt, en dat is namelijk ''slechts'' het Profeetschap. Ten eerste: Jullie beweren dat God neergedaald is naar deze aarde en hier heeft geleefd, terwijl jullie Boek stelt: “Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.†(1 Koningen 8: 27) En: “Hoor Gij dan in de hemel, de vaste plaats uwer woning, en vergeef…†(1 Koningen 8: 39) Ten tweede: Jullie Evangeliën vertellen het verhaal van de terechtstelling van Jezus voor de hogepriester, Herodus en Pilatus. Dit terwijl de Heer ons het volgende voorhoudt: “Want wie is aan mij gelijk, wie kan mij ter verantwoording roepen, wie kan tegen mij op?†(Jeremia 49: 19) Op wiens woord moeten wij nu afgaan? Ten derde: Hoe kan het zijn dat God aangesterkt wordt door een Engel? Zo staat er namelijk: “Hij ging de stad uit naar de Olijfberg, zoals gewoonlijk. Zijn leerlingen volgden hem. Daar aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat je niet bezwijkt in de beproeving.’ Hij liep van hen weg tot op een steenworp afstand, knielde neer en begon te bidden: ‘Ik smeek u, Vader, neem deze beker van mij weg! Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt, moet gebeuren.’ En uit de hemel verscheen er een engel om hem kracht te geven.†(Lucas 22: 39-43) Jullie stellen dat Jezus de belichaming is van God op aarde, hoe is het dan te verklaren dat hij behoeftig is aan de hulp van een Engel? Was deze Engel dan niet op de hoogte van de goddelijkheid van Jezus? Ten vierde: Jullie heilige Boek geeft te kennen dat God niet onderhevig is aan veranderingen in gedaante, zoals valt op te maken uit de volgende passages: “De almachtige Heer zegt: ‘Ik ben de Heer, ik verander niet.†(Maleachi 3: 6) En: “Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwzijde…†(Jakobus 1: 17) Als de Almachtige God niet verandert, hoe kan het dan zijn dat Hij een mens is geworden, zoals Paulus te kennen geeft? Ten vijfde: Lucas verhaalt: “Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was.†(Lucas 3: 23) Jezus is op zijn dertigste begonnen met zijn predicatie, nu rijst de vraag op: “Als Jezus God is, wat heeft hij dan in de voorliggende jaren gedaan?†Ten zesde: In de Evangelie van Marcus lezen wij: “Meteen dreef de Geest hem vandaar weg, de woestijn in. Daar bleef hij veertig dagen. Al die tijd stelde Satan hem op de proef; hij leefde te midden van de wilde dieren, en engelen kwamen hem verzorgen.†(Marcus 1: 12-13) Als Jezus de Heer van de werelden zou zijn, hoe valt het dan te verklaren dat Hij voor de duur van veertig dagen door de satan op de proef is gesteld? Als de christenen beweren dat de satan hem als mens beproefde, dan herinneren wij hen eraan dat uit een andere passage duidelijk valt op te maken dat de satan hem in zijn goddelijke hoedanigheid beproefde: “Op dat ogenblik kwam de duivel hem verzoeken: ‘Als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen veranderen in brood.†(Matteüs 4: 3) Ten zevende: Toen Jezus werd gevraagd over het aanbreken van het Uur, antwoordde hij: “Wanneer die dag of dat uur komt, weet niemand; de engelen in de hemel niet en ook de Zoon niet, alleen de Vader weet het.†(Marcus 13: 32) Wij vragen ons dan af: “Als de zoon nu de tweede is van drie - zoals de christenen beweren - hoe kan hij dan aangeven zelf geen kennis te hebben over het Uur en kennis hierover slechts toekennen aan de Vader?†Als er gezegd wordt dat hij dit met zijn menselijke natuur ontkende, dan is dit incorrect, want de ontkenning geldt in zijn algemeenheid voor de Zoon, zoals uit de tekst valt op te maken. Voorts levert het voorbehoud van kennis over het Uur aan de Vader bewijs voor het feit dat de Heilige Geest geen goddelijkheid toekomt en dat de drie entiteiten niet met elkaar te vereenzelvigen zijn. Zou ter verklaring hiervoor gezegd worden: “Jezus wenste zijn discipelen en volgelingen af te houden van het verdoen van hun tijd met het stellen van vragen over het Uur, maar wilde hen juist leiden naar het treffen van voorbereidingen hiervoor, vandaar dat hij dit antwoord gaf.†Wij zeggen dan: “Wordt Jezus hier nu beschuldigd van het vertellen van een leugen? En met welke reden? Om zijn discipelen niet hun tijd te laten verdoen?†Stel dat men iemand wil behoeden voor het verdoen van zijn tijd met iets, zal hij dan liegen en zeggen: “Ik weet het niet?†Is het niet dichter bij de waarheid om te zeggen: “Houd je daar niet mee bezig, je hebt hier namelijk geen kennis over.â€? Toen iemand eens onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) vroeg: “Wanneer breekt het Uur aan?â€, antwoordde hij: ,,Wat voor voorbereidingen heb je hiervoor getroffen?†Zonder dat hij zich wendde tot een leugen om de man zodoende te leiden naar datgene wat voornamer is, namelijk het treffen van voorbereidingen voor het aanbreken van het Uur. Ten achtste: De volgende woorden uit Johannes worden toegeschreven aan de Messias: “Ik heb in het openbaar en tot iedereen gesproken,’ antwoordde Jezus. ‘Ik heb steeds onderricht gegeven in een synagoge of in de tempel, waar alle Joden bij elkaar komen. Ik heb nooit iets in het geheim gezegd.†(Johannes 18: 20) Beste Eulogía, weet je wat deze woorden betekenen? Het houdt in dat alle voorschriften van Jezus helder en openlijk zijn verkondigd, niet heimelijk. De volgende vragen werpen zich nu op: Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij God is? Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij aanbeden dient te worden? Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij de belichaming is van God? Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij gekomen is om de erfzonde op te heffen? Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij de zoon van God is?
 4. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Beste Eulogía, Bedankt voor de reactie.Maar ik vind zoals ik hierboven zei dat wij altijd onze verstand dienen te gebruiken, en de Bijbel in haar geheel moeten nemen, want als iedereen zijn eigen denkbeeld gaat creeëren dan zal het Ware Denkbeeld nooit tevoorschijn komen. Wij moslims proberen ook altijd het rationele er van in te zien, dit betekend echt niet dat de Wetgeving gebukt gaat onder het rationle, maar voor zulke fundament, namelijk: Wie is God ? Wat doet Hij ? Waarom zou Hij uitgerekend Zijn enige Zoon laten nederdalen ? En nog meer, voor zulke zaken moet het minstens dichtbij het verstand komen, en dat zie ik absolutuut niet terug onder de Christenen.zie je dat Islamitische geleerden hun bewijsvoeringen onder verdelen in 2 groepen: 1. Rationale bewijs. 2. Theologische bewijs. Ik zal eerst aangeven waarom het er rationeel gewoon NIET bij ons Moslims in kan, nadat wij het het Monotheïsme van de Islam voorgelegd hebben gekregen, ook al WIL WIJ het. Soms heb ik mij ingebeeld dat ik Christen zou worden.. Het ging er gewoon NIET in over hoe jullie over God denken (waar jammer genoeg BIJNA elke Christen zijn/haar eigen denkbeeld bij heeft). Ik kopieër mijn reactie op RobertF, maar ik wil nog wel even zeggen dat wij eerlijk, rechtvaardig, zoekend naar de Tevredenheid van de Enige God, en respectvol blijven. Wat betreft de Islam; deze religie beschrijft God als zijnde de Enige Die geen deelgenoten kent in Zijn Koningschap, Degene Die geen naaste heeft, noch rivaal, noch vizier, noch adviseur. Ook kent Hij geen bemiddelaar, behalve met Zijn uitdrukkelijke toestemming. Hij heeft geen ouders, kind, gelijke of tegenstander. Hij is de Zelfgenoegzame Die niet eet noch drinkt. Hij heeft aan werkelijk niets behoefte. De tand des tijds eist zijn tol niet op Hem. Ouderdom, ziekte, vermoeidheid, vergeetachtigheid, spijt en vrees treffen Hem niet. Hij is niet gelijk aan Zijn schepping. Niets is namelijk aan Hem gelijk, niet aan Zijn Wezen, noch aan Zijn Eigenschappen, noch aan Zijn Verrichtingen. Hij is groter dan wie dan ook, Verhevener dan wie dan ook, staat boven alles en iedereen. Hij is Omnipotent, niets reikt buiten Zijn Kunde. Zijn Kennis omvat alles, het heimelijke en verborgene, wat geweest is en wat gaat komen. Hem komt de ultieme volmaaktheid en rechtvaardigheid toe. In geen enkel opzicht wordt hij in verband gebracht met een tekortkoming. Als ik te maken krijg met de manier hoe jullie God beschrijven, dan krijg een soort gevoel dat ik een doodgewone mens aan het aanbidden ben(sorry), iemand die gelijk is aan Zijn schepsels, ook al wordt Hij af en toe beschreven alszijnde de Hoge,de Almachtige, etc. Dit staat haaks op het verstand. Aanbidding is een handeling die je verricht voor slechts Diegene die Overgelijkbaar is, Diegene die te Heilig is om in aanmerking te komen met: Ontwaking uit de slaap, brullen als een leeuw, God die rust nodig heeft, etc.. Dit gaat mijn verstand te boven, en ik krijg daar geen veilig en vredig gevoel bij.Wij kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: “Is God niet de Alwetende? Hoe kan Hij dan iets scheppen om daar vervolgens spijt van te krijgen? Worden spijt en het daarop volgende verdriet door de mens niet ervaren als een kenmerk van zwakte, laat staan door de Heer van de mensen? Dit zijn tekortkomingen en zwaktes van de mens, daar is God te Heilig voor, beste Eulogía. Ik heb mij slechts beperkt tot de Eigenschappen die jullie aan Hem toekennen, zo zijn er talloze zaken waar mijn vestand, ondanks een sterke wil, niet bij kan. Hoe kan God mij nog kwalijk nemen op de Dag de Oordeels als Hij zo Zichzelf beschrijft in de Bijbel, en mij een verstand geeft die dat niet accepteerd ?! Daar komt nog is bij dat Hij Zichzelf in de Bijbel neerzet als Iemand die van Gedaante wisselt, die de ene keer God zelf is, en een andere keer de Zoon, en weer een andere keer ''slechts'' de Profeet? Vervolg..
 5. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Quote: Op dinsdag 22 juni 2010 21:19:30 schreef RobertF het volgende: Sagesse, ik zal het voor je proberen uit te leggen. God is inderdaad Verheven, Alwetend, Almachtig, Albeheersend en meer Genadevoller dan een moeder met haar kind. Geen christen die je daarin zal tegenspreken en de Koran staat dan ook vol met zulke lofuitingen. Tóch durf ik te beweren dat de islam van God een kleine God gemaakt heeft. Hoe kan dat dan? Wij belijden dat God liefde is. Liefde is dus niet goddelijk, maar God zelf. En échte liefde behelst gelijkwaardigheid, vrije wil en absolute overgave aan elkaar. Ik heb regelmatig moslims horen beweren dat God niet zou kunnen sterven, dat Hij niet zou kunnen verliezen. Hij kan zich niet kwetsbaar opstellen, omdat Hij God is. "Hun God," om het maar even zo te zeggen, want christenen en moslims belijden dezelfde God, is daarom volgens het christelijke geloof een kleine God. Want christenen meten grootheid niet af aan al die koninklijke, heersende eigenschappen, maar puur aan de Liefde. Dat hebben ze immers van Christus geleerd, van God de Zoon. Om het even heel banaal te zeggen: de baas spelen, mensen overheersen en verkondigen dat je geweldig en machtig bent, dat kan iedere koning met een groot rijk wel. Daar ben je immers koning voor. Maar een koning die zich vernedert, verlaagt, om zo écht bij zijn volk te zijn, die zelfs bereid is om voor zoiets laags als zijn volk te sterven, dát is pas een koning. Wij belijden een God die liefde is en daarom zichzelf volmaakt aan ons geeft en zelfs mens wordt omwille van ons. Want wij kunnen niet God worden, dús wordt Hij mens om zo écht naast ons te staan. Niet dat God ons nodig heeft, want Hij is liefde, dús is Hij gemeenschap in zichzelf en dus nooit alleen, maar Hij wíl ons. En dát is echte liefde: liefde om de liefde en niet uit noodzaak. De God van de islam kan niet sterven. Hij kan uitsluitend via een Boek en via engelen spreken. Hij zal zich nooit zó aan de mens overgeven in liefde, dat Hij tot aan de dood naast de mens zal staan, om hem zo te laten zien: wees niet bang, ik ben hier, overal waar jij bent, tot in de dood. Wees niet bang, ik sta naast je, ik doe je niets, ik stel me helemaal voor je open. Een god die zich niet kwetsbaar kan opstellen uit die geheel zelfgevende Liefde is een kleinere, veel kleinere God dan Christus onze Heer. Wat God door Christus gedaan heeft, overtreft álles en iedereen. In de dood schiep Hij het leven, in het lijden schept Hij genezing, in zijn open Hart slaat Hij een wond om het verder te openen. Een God die in ons lijden wil delen, die omwille van ons zijn almacht wel aan de kant wil zetten: kan het nóg grootser, nóg koninklijker? Voor de Koran is dat ónbestaanbaar. Genade en liefde is prima, maar wel op afstand. God moet wel vooral God blijven en niet zomaar naar beneden komen. Je moet vooral niet met Hem in discussie kunnen gaan en vooral niet denken dat je ooit fysieke gemeenschap met Hem kan hebben. Een prachtige God, precies volgens de God-etiquêtte, maar Christus is groter. Mooie tekst, vooral deze citaat: Wij belijden een God die liefde is en daarom zichzelf volmaakt aan ons geeft en zelfs mens wordt omwille van ons. Ik ben het absoluut met je eens als je zegt dat God het beste voor Zijn dienaren heeft. Hij is onze Beschermer tegen het kwade: de Satan. Hij is de Levende, die ons dagelijks voorziet van onderhoud, Hij is de Levende met de hoofdletter L omdat Hij geen einde kent, kortom: Hij is de Almachtige. Maar ik vind toch dat je rationeel moet blijven denken, en de Bijbel in haar geheel moeten, want als iedereen zijn eigen denkbeeld gaat creeëren dan zal het Ware Denkbeeld nooit tevoorschijn komen. Wat betreft de Islam; deze religie beschrijft God als zijnde de Enige Die geen deelgenoten kent in Zijn Koningschap, Degene Die geen naaste heeft, noch rivaal, noch vizier, noch adviseur. Ook kent Hij geen bemiddelaar, behalve met Zijn uitdrukkelijke toestemming. Hij heeft geen ouders, kind, gelijke of tegenstander. Hij is de Zelfgenoegzame Die niet eet noch drinkt. Hij heeft aan werkelijk niets behoefte. De tand des tijds eist zijn tol niet op Hem. Ouderdom, ziekte, vermoeidheid, vergeetachtigheid, spijt en vrees treffen Hem niet. Hij is niet gelijk aan Zijn schepping. Niets is namelijk aan Hem gelijk, niet aan Zijn Wezen, noch aan Zijn Eigenschappen, noch aan Zijn Verrichtingen. Hij is groter dan wie dan ook, Verhevener dan wie dan ook, staat boven alles en iedereen. Hij is Omnipotent, niets reikt buiten Zijn Kunde. Zijn Kennis omvat alles, het heimelijke en verborgene, wat geweest is en wat gaat komen. Hem komt de ultieme volmaaktheid en rechtvaardigheid toe. In geen enkel opzicht wordt hij in verband gebracht met een tekortkoming. Is het bedenkelijk dat wij een God aanbidden die pijn lijdt, moe wordt, slaap nodig heeft ? Of is het logische dat wij een God aanbidden die als Beschermheer boven Zijn Schepels staat met Zijn Alziendheid en Almachtigheid, die Zijn Dienaren dagelijks opzoekt door op de 3de deel van de nacht met de boodschap: Is er iemand die Mij aanroept, die Ik kan vergeven ? Dit Hij heeft ons kenbaar gemaakt, en ons verplicht gesteld om er geen hoedanigheid aan te geven, of te vergelijken met een dalende vogel, om maar een voorbeeld te geven. Dit is onze God, dit is de God die wij aanbidden, dit is de God die het dichtsbij het verstand staat. Verder vind ik dat er veel Christenen een eigen mening er op na houden, en zich laten inspireren door de Bijbel i.p.v baseren. Dat is jammer, want God had moeten duidelijk maken WIE Hij nou is en wat Hij van ons vraagt. “Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender.†(Johannes 13: 16) “Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ,,Een groot profeet is onder ons opgestaan,†en: ,,God heeft zich om zijn volk bekommerd!â€
 6. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Quote: Op dinsdag 22 juni 2010 21:09:17 schreef Renaldo het volgende: [...] Nee, niet omdat de koran rammel van alle kanten is allah een afgod. Maar omdat allah niet de God van Israel is. [...] Laat je dopen en geloof in de opgestane Heer! [...] Waar is mijn vooroordeel? En op welke vermoeden is deze gebaseerd? En wat zou ik dan moeten weten? Heilig is Hij boven wat u Hem aanzegt ! De Heer is opgestaan ? Stel jij de Schepper gelijk aan Zij schepselen. Ik laat mij onmiddelijk dopen als juliie willen stappen uit dat ONlogische, en gewoon met redelijke argumenten komen. Jezus= een mensgeworden God. Jezus= zoon van God. Jezus= een Profeet. Zelfs voor zo`n groot fundament is meningsverschil, hoe kan God de mens nog belasten met iets, terwijl Hij het onduidelijk nederzend in Zijn boek: de Bijbel. Wij hebben één recht tegenover God, en dat is dat Hij DUIDELIJK is in wat Hij nou wil van ons.. Dit vind ik tot nu toe alleen terug in de Islam, waar alles zo duidelijk als een zon op klaarlichte dag ! ''Aanbid Mij alleen(vereenzelvig niemand met Mij), en gehoorzaam Mij tot zo ver u kan'' Makkelijk zat..: ). Dus mensen, kom met logische beredenering, ik sta open voor de Waarheid, enigste wat ik wens is leven onder de Tevredenheid leven van de Levende, Almachtige, Alziende, Alwetende, Liefdevolle God. Vrede.
 7. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Quote: Op dinsdag 22 juni 2010 20:47:40 schreef Eulogía het volgende: Koning-1, Uit de Koran kan ik je niets uitleggen, want ik kan alleen vertellen uit Gods Woord zoals Dat in de Bijbel staat. Inderdaad heeft God veel autoriteit gedelegeerd aan mensen van vlees en bloed. Zo heeft God de grootste autoriteit aan Jezus Christus gegeven, maar God heeft aan elke christen een grote autoriteit gegeven. Jezus Christus had ervoor gekozen om een hele zware lijdensweg te gaan, waarbij Hij zelfs de relatie met God tijdelijk opgaf. Dit was Zijn manier om de zonden van alle mensen te dragen, zodat gelovigen voor eeuwig zouden kunnen leven, als deze gelovigen Jezus Christus als Heer aannemen. Ik weet dat jij de Quran niet accepteert als God`s Woord, maar dan kan je minstens naar de inhoud kijken want dat is mijn standspunt. Dit is het standspunt van elke gezonde weldenkende mens(natuurlijke aanleg), dit wordt dan beïnvloedt door invloeden van buitenaf. Is God en Jezus en Cristus nou één of niet ? Je hebt 3 mogelijkheden bij het vers dat ik net plaatstte: Mogelijkheid 1: Hij zei dat. Waarom heeft de zoon van God gedacht,dat zijn vader hem in de steek heeft gelaten? Jezus zei tegen de discipelen dat hij zou sterven en uit de dood zou opstaan in drie dagen. Hij wist dat hij zou sterven en zou worden opgewekt, dus hoe kan hij zich verlaten voelen? Als hij de zoon van God is die de mensheid kwam redden, door zijn eigen bloed te vergieten, hoe kan hij zich dan verlaten voelen? Jezus vrede zij met hem kende zijn missie in het leven,dus hoe kan Jezus vrede zij met hem zich verlaten voelen? Deze verklaring staat haaks op de gehele Nieuwe Testament. Veel christelijke geleerden hebben dezelfde problemen om deze verklaring van Jezus vrede zij met hem te rechtvaardigen. Mogelijkheid 2: Jezus vrede zij met hem heeft deze uitspraak niet gedaan. Dit betekent dat Matheus en Mark niet nauwkeurig waren, en God niet het Evangelie heeft geïnspireerd. God zou geen onjuistheden toestaan. Mogelijkheid 3: De man aan het kruis was niet Jezus vrede en zegeningen zij met hem! Dit lijkt op het eerste gezicht als een onredelijke idee. Maar als we weten dat dezelfde zin, woord voor woord in het lied van David kunt vinden. Psalm 22.1, om precies te zijn. De lezer komt dan in de verleiding om het voorstel te doen, dat de Joodse man die aan het kruis was, aan God om hulp voreg in het oude Testament. Verder.. vind ik het niet rechtvaardig van God als hij van ALLE gelovigen de zondes laat dragen door Jezus, terwijl tussen die gelovigen grote zondes worden gepleegd, MAAR andere gelovigen plegen minder zondes of helemaal geen zondes. Dit wordt door God allemaal gelijk gezien, en dat is ONrechtvaardig.. Hier kan je niet omheen. Bovendien hoeft God zich echt niet in allerlei bochten te wringen om mensen te vergeven. Dat kun je gewoon aan hem vragen. Daarvoor hoeft Hij niet af te dalen naar de schoot van een vrouw. Sorry als ik wat verkeerds heb gezegd.
 8. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Quote: Op dinsdag 22 juni 2010 20:59:35 schreef RobertF het volgende: Ik vind dat de islam maar een klein godsbeeld heeft. Ik bedoel, een God die niet eens kan sterven, die niet eens zowel God als mens kan zijn, die ook geen Moeder kan hebben en die alleen maar de Almachtige loopt uit te hangen, waar hébben we het dan eigenlijk nog over? En Hij kan niet eens gewoon uit drie Personen bestaan! De gemiddelde vrouw bestaat al uit zoveel personen, maar dan zou God er maar één zijn? Is dit sereuis ? Ben jij Christen ? Oh, ik zie dat er mensen zijn die het nog met je eens zijn. Ik vraag God om bescherming.
 9. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Quote: Op dinsdag 22 juni 2010 20:43:55 schreef Renaldo het volgende: Een greep eruit: Bijvoorbeeld de voedselwetten. God heeft in, ik dacht Leviticus 11 een opsomming gegeven van reine en onreine dieren. Waaronder garnalen (onrein). Dit vind ik niet terug in de Koran, waardoor Moslims vrolijk garnalen oppeuzelen. Abraham moest Isaak offeren. In de koran is dat anders. Het verhaal van Jezus wordt verdraaid in de koran, waardoor het geen recht meer doet aan de waarheid. Er is maar 1 God, de God van Israel. Dat is de Schepper van Hemel en Aard. Allah is slechts iemand die ook moet buigen voor de God van Israel. Aah okeé.. dus omdat de Quran in bepaalde punten afwijkt van de Bijbel dan is Allah een afgod ? Deze redenatie heb ik noooit gehoord, maar daarvoor heb ik mij hier ook aangemeld. Voor de duidelijkheid, wij aanbidden de Schepper, dus wij hebben het nu niet meer over het woordje God, maar over de Schepper. Ik aanbid Diegene die mij heeft geschapen, Diegene die mij voedt, Diegene die geen tekorkomingen kent, Diegene die gevrijwaard is van fouten en/of vergelijkingen met Zijn schepsels, dit is Diegene die IK aanbid.. Ik aanbid NIKS anders, behalve Hij. Allah is Hij Die de zeven hemelen schiep, en van de aarde desgelijks. Het gebod daalt in hun midden neder, opdat gij moogt weten dat Allah macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in zijn kennis omvat. (Quran) Ik kan hier nog verder op ingaan en laten zien dat jouw vooroordeel slechts gebasseerd is op vermoedens en onwetendheid. Sorry dat ik zo moet zeggen, maar het is zo echt zo.
 10. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Quote: Op dinsdag 22 juni 2010 20:37:18 schreef annzie het volgende: [...] Zo zie je weer dat 'met respect behandelen' in verschillende culturen volstrekt verschillende gedragingen oplevert. Net als iemand aankijken terwijl diegene tegen je praat. Dat is in de Nederlandse cultuur een uiting van respect, in andere culturen juist een belediging. En met 'orthodox' bedoel ik streng gelovig. Dat klopt echt, maar dan moeten wij als mensen een Leidraad hebben die past bij alle mensen, maakt niet uit wat voor soort of kleur. Maar dan moet die Leidraad wel speciaal daarvoor gemaakt zijn. Haha.. Kan je dat uitleggen ? Want streng gelovig komt bij mij over die zich aan de fundamenten houdt, en dat is alleen maar prijzenswaardig in mijn ogen.
 11. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Quote: Op dinsdag 22 juni 2010 20:23:27 schreef Eulogía het volgende: Zelf zeg ik wel eens 'Jezus Christus (VkvH)' oftewel 'Vrede komt van Hem'. Hij is namelijk de Vredevorst, van Wie de vrede komt. Jes 9,5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Zonder Jezus Christus (VkvH) is er geen (werkelijk) contact mogelijk met God. Joh 14,6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Oh oké, wist ik niet. Zo zie je maar dat wij van elkaar leren. Het zijn mooie citaten, maar dat vergt wat uitleg. Een afhankelijke mens van vlees en bloed die de heerschappij bezit ? Een Zoon die tot Zijn Vader Leidt, terwijl Hij daarboven als Eeuwige Vader en sterke God wordt genoemd ? Mooie beschrijvingen van Zijn Almachtigheid, Eeuwigheid,Kracht, Wonderbaarlijkheid, maar hier staat: "Jezus riep met een luide stem zeggende Eli, Eli, lama sabachtani? Dat wil zeggen, Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" (Matteüs 27:46 & Mark 15:34, maar het is Eloi in plaats van Eli in Mark.) Wat betekent God, God, waarom hebt u mij verlaten? En nog meer.. Kan jij mij dit uitleggen ? 30. Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;" 31. "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd." 32. "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt." 33. "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt." 34. Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen. 35. Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: "Wees", en het wordt. (Quran 19:30-35) Ik wil veel te weten komen over jullie, dit lijkt mij de goede gelegendheid. : ) Samengevoegd: Quote: Op dinsdag 22 juni 2010 20:28:20 schreef Renaldo het volgende: Ik heb helemaal niets met de Islam. Ik geloof dat Allah een afgod is en niets met de God van Abraham, Isaak en Israel van doen heeft. De Koran staat kris kras door elkaar en veel wetten die God heeft ingesteld zijn verdraaid en/of onvolledig. Daarnaast heb vrienden die Moslim zijn en ik prima mee kan opschieten. Kan je dat uitleggen, of is het alleen ''A'' en niet ''B'' ? Dat is een goed teken !
 12. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Welkom Annzie, Haha.. Het gaat om het principe, als wij het over hem hebben dan komt de naam ook tig keer voor, maar dan hoor je toch wel de meeste keren ''vrede zij met''. Dit geeft aan dat God ons heeft bevolen om de Profeten met alle respect te behandelen en hen als voorbeeld in het leven te nemen, en specifiek deze gezegende Motheïstische Profeet vrede zij met hen allen. Klopt, alleen ''orthodoxe'' moet je even uitleggen, want vele gebruiken dit woord terwijl iedereen een ander idee bij heeft.
 13. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Hallo Eulogía, Dat vind ik leuk om te lezen. Kijk, daarom heb ik de topic geopend, om misvattingen over elkaars geloofsovertuiging uit de wereld te helpen. Wij beseffen heel goede het belang van Jesus Vrede zij met hem, wij beschouwen hem als één van de beste Profeten, alhoewel wij geen onderscheid maken in Profeten behoort hij tot oeloe al3ajm. Dit zijn er 5 waaronder Jezus en Mozes vrede zij met hen, deze Profeten hebben het meeste strijd en beproevingen ondergaan in hun strijd tegen het kwade en alles wat aanbeden werd buiten de Heer der Werelden die Boven en iedereen staan. Ik kan pagina`s vol schrijven over deze gezegende Profeet vrede zij met hem, maar als je bedoeld dat wij hem niet aanbeden, dat wij onze vertrouwen niet in hem leggen, dat wij hem niet vrezen, nee.. dan heb je gelijk, dat doen wij namelijk alleen bij de Heer der werelden, de Schepper die geen einde kent en gevrijwaard is van tekortkomingen en van welke vergelijking dan ook. Als je meer wilt weten over hoe wij over hem denken, dan kan je dat altijd nog melden. Ps; Wij zeggen trouwens altijd ''vrede zij met hem'' bij zijn naam, haha.. Dan hoor ik Christenen nooit zeggen. Vrede.
 14. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Oh,oke. Maar ik had vraagje. Zou je met mij een gesprek willen aangaan, waarin ik jou een paar vragen en jij mij. Dus geen discussie, gewoon om meer te weten te komen over elkaar geloof.
 15. Koning-1

  Hoe denk jij over de Islam ?

  Danke. Oh, wist ik niet. Maar is dat zo erg ?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid