Spring naar bijdragen

Sola Scriptura

Members
 • Aantal bijdragen

  424
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. Sola Scriptura

  Bewijs

  rom 1
 2. Sola Scriptura

  Bewijs

  Dat klopt maar bied wel mogelijk inzicht. Verder als je gaat leren over abiogenesis kom je er achter dat de huidige cellen veel ingewikkeld zijn dan de eerdere cellen. De cellen van nu hebben een waarschijnlijk een andere opbouw dan de cellen van miljarden jaren geleden. Ook cellen evolueren en zijn nu complexer dan vroeger. wie maakte de cellen? insert je antwoord; vraag; 'wie maakte die'. etc etc.
 3. Sola Scriptura

  Bewijs

  Er is 'evidence' voor de evolutie theorie, dus de theorie is bewezen. De evolutie theory is niet 'proven'. In die zin is de theorie niet bewezen. Maar, geen enkele wetenschappelijke theorie is 'proven'. goud....
 4. Sola Scriptura

  Christendom & islam

  WELKOM! we kunnen zoveel leren van de toewijding van de moslims.
 5. Sola Scriptura

  Bewijs

  Snap wat je wilt zeggen, maar een nuance; Als Gods Woord de spelregels zijn, om maar even met deze metafoor te gaan, dan is er wel consensus op de basis, en dat is de kern. De mens is door zonde van God afgesloten, Jezus is de brug/redding. punt. Deze anologie slaat op vele punten als een tang op een varken, maar ik begrijp je punt eulogia.
 6. Sola Scriptura

  Bewijs

  Zie het als de wind. Dat kun je ook niet bewijzen want je ziet het niet. Mensen geloven wel in de wind, omdat ze het voelen en zien wat het doet (waaien), ondanks dat ze de wind zelf niet zien. Bij geloof is dat eigenlijk ook zo. God zie je niet, geen bewijs. Maar ikzelf (om vanuit mezelf te spreken) voel en zie wat God doet of wil (ook niet altijd, maar op die manier groeit het geloof, om het te willen zien). Dit vind ik eigenlijk een hele goeie. Ik weet over welk vers dit gaat, over de werking van Gods Geest. Maar je punt is erg relevant. in deze context zie ik ook; joh 20; 26 Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28 Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29 Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
 7. Sola Scriptura

  Bewijs

  denk dat shevan dit bedoeld; deut 18: 9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. 10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. of deut 7: 1 Wanneer de HERE, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij, 2 en de HERE, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. 3 Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; 4 want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen, en de toorn des HEREN tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen. * Dit is geen verslag van een geschiedschrijving maar het zijn directe orders van de Heer. ERkennen wat er staat en niet bedekken met een deken van zoetsappigheid of politiekcorrectheid.
 8. Sola Scriptura

  Bewijs

  Nou de term 'kwaadaardig'zou ik vervangen met rechtvaardig oordelend omdat Hij Heilig is. En voor pissed off, zou ik boos zeggen of toornig.
 9. Sola Scriptura

  Gods woord of Goddelijk geinspireerd, of veel mensenwerk?

  Hehe, ok die is goed (no sarsasm) Idd, God is zover boven ons bevattingsvermogen, hoe noem je jezelf als je er altijd al was en altijd zal zijn? De alpha en de omega. Hij is gewoon, en God openbaart zich met vele namen in bijv het O.T door dingen die Hij doet of is. God IS al Zijn eigenschappen.
 10. Sola Scriptura

  dood en de 'hel'

  Het idee van eeuwig branden is een Bijbels concept, maar het is wel een lichaam die je er speciaal voor krijgt, zie openbaring en 1 cor 15. @ quest ja denk wel dat we uitgepraat zijn idd...
 11. Sola Scriptura

  Bewijs

  oftopic, op de man, en niet onderbouwd. Maar je hebt wel gelijk, lol. Ik zeg niks wat Bijbels gezien niet klopt. En ja als ik in het oude testament, onder dat verbond voor God moest deelnemen aan zo`n actie, deed ik het. Vind het ook prachtig om te lezen oover koning david en zijn avonturen, bijv goliath. Als je van de Bijbel een ware verfilming zou maken is het zeker voor 18 en ouder in de bios. hier een goede preek waar je in het eerste deel van de preek uitleg krijgt over hoe dat nu echt ging; http://www.gty.org/Resources/Sermons/80-128_Hacking-Agag-to-Pieces?q=agag
 12. Sola Scriptura

  Bewijs

  Nee de niet wedergeboren persoon is onder Gods toorn en is een kind van satan, dat staat in de Bijbel. Een kind word je door Jezus als Heer te erkennen in je leven. eeuhh, wat? dit is wel er gnostisch getint. Ja we zijn gemaakt naar Zijn evenbeeld, maar zijn sinds de zondeval van Hem afgesneden door de zonde. We kunnen niet dus de God in onszelf vinden, en we zijn zelf ook geen deel van God of mini-Goden. Er is 1 God en we moeten de relatie die door de zonde is verbroken herstellen via Jezus, als dan de Heilige Geest van God in ons komt wonen en een nieuwe creatie van ons maakt (2 cor 5:17) dan komen we idd heel dicht in de buurt van wat je zei, maar jij wilt get op een spirituele manier doen, via misschien mediatie, ideologie,maar het blijft op een synthetische manier, met een man-made kunstgreep het probleem oplossen. Het blijft surrogaat. Vond paulus reactie ook mooi toen hij in Athene met mensen sprak die veel wisten van filosofie en wijsbegeerte9en zelfs filosofen quote voor hun en vandaar uit een brug maakte voor het evangelie: hand 17: 16 En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld, toen hij zag, dat de stad zo vol afgodsbeelden was. 17 Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen, die God vereerden, en op de markt dagelijks met hen, die hij er aantrof. 18 En ook enige van de Epikureïsche en Stoïcijnse wijsgeren twistten met hem en sommigen zeiden: Wat zou die betweter willen beweren? Maar anderen: Hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn; want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. 19 En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus en zeiden: Zouden wij ook mogen vernemen, wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? 20 Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore; wij wensten dan wel te weten, wat dit zeggen wil. 21 Alle Atheners nu en de vreemdelingen, die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. 22 En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt; 23 want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. 24 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. 26 Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, 27 opdat zij God zouden zoeken,of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. Dus God en mens zijn verwant, niet omdat de mens een Goddelijke kern zou bezitten, maar omdat (en voor zover) God en mens beiden geestelijke wezens zijn. God heeft ons gemaakt naar Zijn evenbeeld, maar nu tasten we in het donker op geestelijk gebied, net als we opreis gaan zonder map en compas. Dus ik hoop iedereen die dit leest de Bijbel leest en de Jezus die er in geopenbaard word als Heer erkent, werdergeboren word door Gods Geest en herscheppende werk.
 13. Sola Scriptura

  Bewijs

  Ik weet niet wie dat ontkent, maar de Bijbel en dus ik ook niet. Er werd zelfs met de ban geslagen soms, dus dan wou God dat een volk echt uitgeroeid werd, mannen, vrouwen, kinderen en dieren....ALLES. Maar God oordeelt rechtvaardig, er staat ook bij waarom en de geschiedenis boeken voegen soms nog meer gruwlijke dingen toe die gewoontes maken die in de Bijbel stonden. Als God een volk wat zo zondig, gruwlijk en corrupt is, dat Hij niet wilt wachten en gelijk al het oordeel voltrekt, is dat Zijn keus op de manier of via wie Hij het wilt. PRIJS DE HEER! Als er met een ban word geslagen is het omdat God elke zonde en verleiding voor zijn volk wou vernietigen. Daarom stond er ook regelmatig in de geboden voor de israelieten stenig hem/haar om zo het kwaad uit u midden te doen. Ja God is hardcore..... En ik vind ook dat de christenen die bijna alleen maar het nieuwe testament lezen en het hebben over God liefde hebben een vals/gebrekkig/eenzijdig beeld van de Bijbelse God geeft. God is al Zijn eigenschappen te gelijk, Hij is ook heilig en rechtvaardig, Hij kan toornen, En laat niet met zich spotten. Mijn God, de God van de Bijbel is een machtig God!
 14. Sola Scriptura

  Bewijs

  Hier ga je spijt van krijgen....maar aan de andere kant snao ik wel dat mensen die geen christen zijn deze karme diem houding hebben, had ik ook voor mijn bekering. Ik ga nergens spijt van krijgen. Misschien moeilijk te begrijpen voor je maar ik ben zeer bewust bezig met mijn leven, hoe ik leef, waarvoor ik leef en vooral waar ik voor sta in dit leven. De mensen die mij al sinds 2005 kennen van dit forum, dat zijn er nog een stuk 5, zullen dat kunnen beamen. Die 5 mensen of 100.000 for that matter, kunnen niks voor je doen als: openb 21: 11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. 13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.
 15. Sola Scriptura

  dood en de 'hel'

  Sommige dingen staan er heel letterlijk en duidelijk in de grondtekst, kan je niet omheen, dus dan geloof je het of niet. ah vandaar al die kerkscheuringen, eeuwenlange studies etc.. heel duidelijk allemaal. Dat is vaak over specifieke zaken, die niet zo makkelijk direct uit de Bijbel is te halen, maar dat is ook niet goed. sterker nog waar nu boekenkasten vol mee worden geschreven was in de Bijbelse tijd voor de apostelen basic stuff. voorbeeld: heb 6: 11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. 12 Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13 Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. 14 Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid