Spring naar bijdragen

rmondy

Members
 • Aantal bijdragen

  174
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over rmondy

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Interesse
  religiewetenschappen, theologie, filosofie, natuurwetenschap
 • Beroep
  docent

Recente profielbezoeken

168 profielweergaven
 1. rmondy

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  De blogis is mij bekend. De auteur van deze blog verwijst naar het document 'Het Bijbelse standpunt van Jehovah’s Getuigen over de bescherming van kinderen'. Stichting Reclaimed Voices heeft een commentaar geschreven op dit document. Het valt me op dat de auteur van de blog de woorden herhaalt die door het bestuur van de Jehovah's Getuigen in de media zijn gedaan: omdat men zich niet herkent in het aantal meldingen dat bij Reclaimed Voices bekend is, en dat er intern slecht incidenten bekend zijn, zou een onderzoek buitenproportioneel zijn. In mijn optiek een vreemde redenatie. Zich niet herkennen in het beeld dat door ReclaimedVoices benoemd wordt zou juist een extra reden moeten zijn om wel medewerking te verlenen aan een onderzoek. Een dergelijk onderzoek zou namelijk ook kunnen aantonen dat de Jehovah's Getuigen de zaken goed op orde hebben. Graag wil ik er ook nog op wijzen dat een onderzoek in 2015 uitgevoerd door een overheidscommissie in Australië er op wijst dat over door de Jehovahś Getuigen 1006 plegers van misbruik nooit bij de autoriteiten zijn gemeld en dat deze meer dan 1800 slachtoffers hebben gemaakt. Verder wijst dit onderzoek op een aantal tekortkomingen in de manier waarop jehovah's Getuigen met dit probleem omgaan. De Jehovahś Getuigen zijn een wereldwijde organisatie die overal dezelfde beleidsregels volgen die vanuit het hoofdkantoor in Walkill, NY in de VS worden aangestuurd. Verder wil ik nog een tweetal zaken benoemen: het onderzoek uitgevoerd door de commissie Deetman wees op meerdere duizenden slachtoffers van seksueel misbruik in de RK kerk, toch zijn er relatief weinig aangiftes gedaan. Het aantal aangiftes zegt niets over de omvang van het probleem. Het kan wel wijzen op mogelijke drempels om aangifte te doen. De uitnodiging om met individuele slachtoffers in gesprek te gaan, zou er op moeten wijzen dat gesprek mogelijk is. Maar op de uitnodiging aan slachtoffer om individueel een gesprek aan te gaan waarbij "pastorale zorg"verleent wordt, valt veel af te dingen. Eén van de belangrijkste zaken is dat een pastorale zorg een afhankelijkheidsrelatie suggereert en niet een gelijkwaardig gesprek. De ongelijkwaardigheid wordt nog vergroot doordat een pastoraal gesprek in de regel een gesprek is tussen twee ouderlingen (mannen) en het slachtoffer. Deze ouderlingen zijn GEEN opgeleide professionals, maar op zijn best goed bedoelende vrijwilligers.
 2. rmondy

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Ik denk dat we moeten oppassen te stellen dat vergeving voorop dient te staan. Slachtoffers van misbruik in christelijke gemeenschappen voelen zich vaak veel te veel onder druk gezet om daders te vergeven en dat is weinig heilzaam voor het slachtoffer. Dominee Alexander Veerman heeft hier veel onderzoek naar gedaan en schrijft hier blogs over: https://alexanderveerman.wordpress.com/2017/07/07/verwarrend-schadelijk-en-heilzaam-vergeving-na-misbruik/ Eerst en bovenal moet er ruimte zijn voor de gevoelens van het slachtoffer. Die staat immers centraal in het proces. Slachtoffers mogen nooit onder druk gezet worden om daders te vergeven en anderen zouden terughoudend moeten zijn om meteen vergeving centraal te stellen. In de Bijbel klinkt voor onderdrukten ook de roep om genoegdoening en gerechtigheid en de God van de Bijbel is ook een God van gerechtigheid. Veel slachtoffers worstelen hun hele leven lang met de diepgaande gevolgen van het misbruik, Slachtoffers hebben recht op hun eigen gevoel, hun eigen proces van verwerking. Begrip, medegevoel, medeleven is belangrijk. Gezien en gehorod worden, erkenning geven. En veel, heel veel liefde, geduld en empathie met het slachtoffer.
 3. rmondy

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Reclaimed Voices pleit voor een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door een DERDE (onafhankelijke) partij. Bovendien vraagt deze stichting niet aan de JG om met hun mee te werken, maar heeft de stichting om een gesprek gevraagd NADAT de woordvoerder van de JG zelf in de media heeft aangegeven 'onder voorwaarden' in gesprek te willen.
 4. rmondy

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  In Australië is door de overheid een groot onderzoek gedaan naar seksueel misbruik binnen allerlei organisaties waaronder Jehovah's Getuigen. Er zijn hoorzittingen geweest en er zijn documenten bestudeerd. Het handboek voor ouderlingen (weliswaar de Engelse versie) staat als bewijsstuk (exhibit) bij case study 54 op de website van de Australian Royal Commission into Institutional Response to Child Sexual Abuse. Ik verwijs je naar blz 131 punt 19 van dat boek.
 5. rmondy

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Strikt genomen heb je gelijk dat dit niet op deze manier gezegd wordt. Tegelijkertijd tonen de verhalen van misbruikslachtoffers aan dat zij over het algemeen wel sterk ontraden zijn om aangifte te doen, omdat dit "smaad op Jehovah's naam zou kunnen werpen". In het handboek voor ouderlingen (KS10 131:19) staat vetgedrukt dat ouderlingen nooit tegen iemand mogen zeggen dat ze geen aangifte van kindermisbruik moeten doen bij de politie of andere instanties. -> Het feit dat dit vetgedrukt staat impliceert dat dit blijkbaar wel vaak gezegd wordt. Als de mening van de ouderling wordt gevraagd dan moet die duidelijk maken dat ieder dat persoonlijk moet beslissen en dat er in de gemeente geen sancties opvolgen. Oppervlakkig lezen zou kunnen suggereren dat beweringen van misbruikslachtoffers dat ze geen aangifte mochten doen op onwaarheid berusten. De verantwoordelijkheid tot het doen van aangifte wordt echter volledig bij het slachtoffer/de ouder gelegd. De gemeente-ouderlingen hebben hierin blijkbaar geen verantwoordelijkheid. In het beleidsdocument op de website van de JG wordt vermeld (punt 4): "In alle gevallen hebben het slachtoffer en de ouders het recht om aangifte te doen van kindermisbruik. Het slachtoffer, de ouders of ieder ander die kindermisbruik bij de ouderlingen meldt, wordt er daarom door de ouderlingen duidelijk over geïnformeerd dat ze het recht hebben aangifte te doen. Iemand die ervoor kiest aangifte te doen, wordt niet door de ouderlingen bekritiseerd (Gal.6:5)." Dit is conform de richtlijn zoals die is uitgezet in de brief van 1 september 2017 waarin voor het eerst de instructie aan ouderlingen wordt gegeven dat ouderlingen duidelijk moeten informeren dat melders van misbruik het recht hebben om aangifte te doen. Blijkbaar was dat tot dat moment dus niet de praktijk. Toch valt er zelfs op het meest recente beleid iets aan te merken: De houding van ouderlingen blijft passief. Men informeert, maar moedigt niet actief aan. Bij dit informeren speelt de toon een grote rol. Temeer omdat binnen de geloofswereld van Jehovah’s Getuigen nog het gedachtegoed heerst dat men geen negatieve informatie over de geloofsgemeenschap naar buiten brengt om te voorkomen dat er ‘smaad op Jehovah’s naam’ komt. Ook de aangehaalde tekst van Galaten 6:5 speelt hier in mee: ‘Want iedereen heeft zijn eigen vracht te dragen’. (Deze tekst heeft bovendien in de Bijbelvertaling van Jehovah’s Getuigen een kruisverwijzing naar 2 Korinthiërs 5:10, waar staat dat allen voor de rechterstoel van de Christus moeten verschijnen.). Bijbelteksten die wijzen op eigen verantwoordelijkheid kunnen het een individuele Jehovah’s Getuige juist moeilijk maken om iets te doen wat tot voor kort binnen het geloof werd ontmoedigd of afgewezen. Om de hele mindset of geloofsbeleving van Jehovah’s Getuigen te veranderen, zal men actief de inhoud van het document 'Het Bijbelse standpunt van Jehovah's Getuigen over de bescherming van Kinderen' met de gemeenteleden moeten bespreken. Niet eenmaal, maar dikwijls.
 6. rmondy

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Het is vreemd om hier van 'vuil spel spelen' te spreken. Het geheel is begonnen met artikelen in Trouw deze zomer. Er bestond toen nog geen REclaiemd Voices en er waren ook nog geen plannen voor die stichting. De stichting is ontstaan doordat een aantal personen al verschillende misbruikverhalen kende en men van mening was dat hier meer bekendheid voor moest bestaan en dat er iets moest veranderen. De stichting heeft in November 2017 de media van haar bestaan op de hoogte gebracht (zie dit persbericht). Doel was om bij een groter publiek bekend te zijn en een groep mensen te bereiken met misbruikervaringen binnen JG. Dat viel trouwens samen met een themaweek in november: de week tegen kindermisbruik. Frank Huiting (peningmeester van de stichting en misbruikslachtoffer) werd door RTV Noord (regionale TV zender in de provincie Groningen) gevraagd om zijn verhaal te delen nav die uitzending gat het bestuur van JG aan 'onder voorwaarden' met stichting Reclaimed Voices in gesprek te gaan. Omdat het bestuur geen daden bij het woord voegde heeft Reclaimed Voices zelf het initiatief te nemen door een respectvolle brief te schrijven. Op deze brief heeft de stichting geen inhoudelijke reactie gekregen dan alleen een ontvangstbevestiging. Ondertussen was de media geïnteresseerd in het aantal meldingen dat de stichting ontving en begon hierover te publiceren. Toevallige samenloop van omstandigheden wilde bovendien dat halverwege december de minister van rechtsbescherming de Tweede Kamer op de hoogte bracht van een gesprek die hij met bestuurders van JG gevoerd had. De vele media-aandacht sindsdien is NIET een gevolg van een stichting die een vuil spel speelt in de media. Maar is het gevolg van de opstelling van het ebstuur van Jehovah's Getuigen die een stichting uit de weg gaat, personen die verzoeken om inzage van hun dossiers treineert en die de media op een vreemde manier in haar reacties te woord staat. Reclaimed Voices is niet één of ander 'nietszeggend' stichtingkje van misnoegde ex-leden zoals jij suggereerdt zonder enige bevoegdheid. De stichting is een serieuze gesprekspartner voor overheid, OM en politici. De stichting probeert in haar uitlatingen respectvol te zijn, zich zoveel mogelijk op feitelijkheden te baseren en hun mening te onderbouwen met gedegen argumenten. In hun uitlatingen in de media zijn het kalme en beheertse mensen en GEEN misnoegde ex-leden. Het isopvallend dat je juist een beeld probeert te ebvestigen die Jehovah's Getuigen ook over hun exleden hanteren terwijl je nochthans zelf een ex-lid bent. Je lijkt de zaak om te draaien. DE JG hebben een probleem met hun interne procedures omtrent misbruik zoals bijvoorbeeld duidelijk door een onderzoek in Australië is gebleken. Onderzoeksjournalisten van trouw laten zien dat dit probleem ook in Nederland speelt. Een aantal personen bewogen door eigen ervaringen of door de verhalen die ze van dichtbij kenden proberen vanuit goede intenties dit probleem odner de aandacht et brengen met de insteek dat de religieuze gemeenschap een veilige plek voor kinderen moet zijn en dat het belangrijk is dat slachtoffers van misbruik gehoord, gezien en erkent worden ipv genegeerd. Het is bovendien vreemd dat je de voorzitter van de stichting op deze wijze wegzet. Voor zover mij bekent behoort de voorzitter tot jou facebookcontacten. Je pleegt karaktermoord op de voorzitter, die voor zover ik hem ken op geen enkele wijze zoekt naar een stok om mee te slaan. Hij levert wel inhoduelijke kritiek op de JG met argumenten. De voorzitter maakt daarbij gebruik van zijn persoonlijke ervaringen, zijn insider blik, maar geeft in zijn commentaar op de JG geen blijk van een persoonlijke rancune richting JG. De voorzitter heeft een theologische en religeiwetenschappelijke opleiding gevolgd en probeert vanuit die achtergrond de JG te begrijpen, te analuyeren en te bekritiseren, waarbij hij persoonlijk begaan lijkt te zijn met de ervaringen van slachtoffers en de veiligheid van kinderen. Uit je reacties maak ik op, dat je geen hoge pet op hebt van de voorzitter, maar ook niet van de stichting. Nochthans lijken het optreden van de voorzitter in de media, de website inhoud en het feit dat ministerie en politiek de stichting als serieuze gesprekspartner ziet, niet het beeld te bevestigen wat jij hier schetst.
 7. rmondy

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Ik heb je een aantal vragen gesteld en vroeg me af hoe je daar tegenaan kijkt. Heb je als je lid van een organisatie bent en er misstanden zijn de morele plicht om je daar openlijk tegen uit te spreken? En zo ja, waarom gebeurt dit dan niet/nauwelijk binnen JG maar worden verhalen/berichten in de media afgedaan als een aanval van de duivel of afvalligen?
 8. rmondy

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Behoort het ook tot je geloof dat de JG God's organisatie is en dat je gehoorzaam moet zijn en dat de richtlijnen van 'het besturend lichaam? Nee je kunt niet alle individuele leden de schuld geven van fouten die er gemaakt worden. Maar wat als je op de hoogte bent van dat er dingen misgegaan zijn? Heb je dan een verplichting? Heb je de verplichting om je dan uit te spreken? Of is de sfeer in de gemeenschap zodanig dat je niet open kritiek kan en mag uiten zonder dat het wellicht gevolgen voor jezelf heeft? Is kritiek van ex-leden als het gaat om misbruik automatisch de kritiek van een stelletje boze, vanuit wrok handelende afvalligen die door de duivel worden gebruikt om 'God's volk' aan te vallen? Bovendien heeft een organisatie de van zichzelf zegt 'de ware God' te vertegenwoordigen en die kritiek geuit heeft op bijvoorbeeld de rk-kerk als het over misbruik gaat, niet ook de morele verantwoordelijkheid om kritisch naar zichzelf te kijken? En hebben individuele leden die verantwoordelijkheid ook niet? Een onderzoekscommissie in Australië heeft vorig jaar een eindrapport gepubliceerd over seksueel misbruik binnen allerlei organisatie en hoe deze ermee omgingen. Over de Getuigen is de conclusie dat 1006 plegers nooit bij de autoriteiten zijn gemeld en dat deze meer dan 1800 slachtoffers hadden gemaakt. Ook waren er een aantal belangrijke aanbevelingen om een veiligere omgeving te creëren: 1) de twee-getuigenregel zou in het egval van misbruik niet leidend moeten zijn 2) er zoudem vrouwen in het proces van afhandeling betrokken moeten zijn 3) misbruikslachtoffers die vanwege hun traumatische ervaringen geen lid meer van de JG willen zijn, zouden niet met de mijdingsregels van uitsluiting geconfronteerd mogen worden. In de VS worden tijdens civiele procedures miljoenen dollars uitgekeerd tijdens schikkingen waaraan een zwijgclausule is verbonden. In Californië (Lopez) betaalde de organisatie van JG 4000 dollar dwansom per dag omdat ze de dossiers waard e rechter om had gevorderd niet wilde overleggen. Dit hebben ze meerder jaren volgehouden totdat er eens schikking werd getroffen met het slachtoffer (let wel dat is dus meer dan 1 miljoen dollar per jaar). Afgelopen weken zijn er nieuwsberichten geweest in Canada, Noorwegen, Finland, Engeland. Het lijkt er toch sterk op dat JG een probleem hebben. En helaas lijken d bestuurders van JG dat niet te erkennen terwijl ze wel andere religies bekritiseren en ex-leden met misbruikervaringen afschilderen als rancuneuze afvalligen.
 9. rmondy

  Christelijke informatiedag seksueel misbruik

  Stichting Reclaimed Voices heeft een commentaar op dit document geschreven: https://reclaimedvoices.org/2018/04/18/commentaar-op-het-bijbelse-standpunt-van-jehovahs-getuigen-over-de-bescherming-van-kinderen/
 10. rmondy

  ID creationisme

  Hoi cloud Ik heb het eerste boek wel gelezen. (zou je ook kunnen opmaken iuit mijn interesse voor dit onderwerp) lees mijn eerdere reacties hier maar. Ik ben vanaf vandaag begonnen in het nieuwe boek , en god beschikte een worm
 11. rmondy

  "Ik zoek een bijbeltekst" algemeen

  Quote: Op woensdag 22 februari 2006 23:23:22 schreef Searching girl het volgende: Kan iemand mij misschien vertellen of er een bijbeltekst is dat over vriendschap gaat? Spreuken 17:17: Een makker heeft te allen tijde lief,- in nood wordt een broeder geboren (Naardense Bijbel) Spreuken 18:24 Een man kan makkers hebben die hem vernielen,- maar iemand kan ook van je houden en aanhankelijker zijn dan een broer (Naardense Bijbel)
 12. rmondy

  Christelijk Spamtopic

  http://zulu.messageboard.nl/12944/index.php. Dit is mijn nieuwe forum over de oorsprongsvraag
 13. rmondy

  Bijbel letterlijk of symbolisch 2

  Ik aanvaard zelf de bijbel als het woord van God, het is dus niet zomaar een boek, maar HET boek waar mijn belangstelling naar uitgaat. Ik begrijp niet zo goed hoe je christen kunt zijn zonder dit boek zeer serieus te nemen. Christen zijn betekent namelijk een volgeling van Christus zijn. Zo iemand moet dus op de hoogte zijn van het leven van Jezus. Er is geen andere bron dan de bijbel die uitvoerig over het leven van Jezus handelt (muv een aantal gnostische werken, maar dan hebben we het over de betrouwbaarheid van die werken). We moeten op zijn minst dus de evangelien aanvaarden. Als we de evangelien aanvaarden dan accepteren we ook de citaten die gedaan woorden uit het oude testament (TeNaCH). Uit de meeste boeken van het oude testamnt wordt. In de venaglien zien we al de verdeling in de Wet, Psalmen (Geschriften) en Profeten, de traditionele indeling van de Joodse bijbel, en worden deze werken als waar aanvaard. Als we de evangelieen eenmaal aanvaarden dan moeten we ook het boek Handelingen aanvaarden. Want zowel Handelingen als het evangelie volgens lukas zijn beide aan Theofilus gericht en beide door Lukas geschreven. In Handelingen der Apostelen, wordt gesproken over de eerste christengemeente en over de apostelen, en de autoriteit die zij hadden. De brieven van Paulus hoeven we ook niets serieus te betwijfelen, ze lopen ook nog eens Paralel met het verslag in Handelingen. Dan zijn er dus nog een aantal boeken in het nieuwe testament (kom ik nog op terug)waar we misschien aan zouden kunnen twijfelen hoeveel autoriteit die hebben.
 14. rmondy

  ID creationisme

  Ikmerk dat er sinda mijn afwezigheid nog veelin dit topic gereageerd is. Jammer dat ik het niet allemaal gevolgd heb. Ik zal dit topic weer met aandacht volgen
 15. rmondy

  ID creationisme

  Wellicht is het interessant om het boek "Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp" te lezen
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid