Spring naar bijdragen

eclammers

Members
 • Aantal bijdragen

  895
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over eclammers

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. eclammers

  Jezus eeuwig mens

  Ja zeker, Jezus is heer der heren en koning der koningen (Openb. 19:16). Hij is de voornaamste erfgenaam van de aarde en de mensen daarop, het is hem gegeven door de Allerhoogste God (Ps. 83:18). Als koning zal hij binnenkort de heerschappij van de aarde opeisen, ten koste van alle huidige heersers van de aarde. De Vredevorst zal de vrede herstellen op aarde ....... Jesaja 14:7 De hele aarde is tot rust gekomen, is vrij van rustverstoring geworden. De mensen zijn vrolijk geworden met vreugdekreten. Als Hogepriester zal hij de gehoorzame mensheid verheffen tot de volmaaktheid die Adam en Eva in de hof van Eden hadden. fijn weekend, Ed
 2. eclammers

  Hoe sterk is je geloof

  Geloof is de sterke/onweerlegbare overtuiging van het bestaan van een onzichtbare Schepper die zich manifesteert in de zichtbare schepping. Men struikelt gewoon over de bewijzen van een intelligente Schepper. Iemand die niet in een Schepper gelooft heeft meer vragen dan antwoorden. Iemand die wel gelooft dat er een Schepper is onderzoekt de bewijzen van Zijn bestaan en vindt die bewijzen ook. Hierdoor wordt het geloof van de gelovige alleen maar sterker, door zowel de tastbare als de niet tastbare "geestelijke" bewijzen. En daarbij komt natuurlijk nog dat de ware God, de Schepper van het Universum, zo iemand ook inzicht geeft in geestelijke dingen. God maakt zich bekend aan zo iemand en opent zijn/haar geestelijke ogen voor het werkelijke leven. Daarom danken wij God voor leven en geestelijk licht..... „Bij u is de bron van het levenâ€, schreef David. „Door licht van u kunnen wij licht zien.†— Psalm 36:9. fijne dag, Ed
 3. eclammers

  Jezus eeuwig mens

  Joh.3:13 Bovendien is geen mens tot in de hemel opgestegen, dan hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen. Nee Jezus is geen mens meer maar een machtige koning naast zijn Vader Jahweh. groet Ed
 4. eclammers

  Wat is de beste religie in de wereld?

  God is één (1) en wil in eenheid aanbeden worden en niet door vele elkaar bestrijdende en beconcurerende religies ... Efez. 4:3-4 ... ernstig naar strevend de eenheid des geestes te bewaren in de verenigende band van vrede. 4 Eén lichaam is er en één geest, zoals GIJ ook werd geroepen in de ene hoop waartoe GIJ werd geroepen; 5 één Heer, één geloof,één doop; 6 één God. Jezus Christus bevestigde dit ook ... Markus 12:29 Jezus antwoordde: „Het eerste is: ’Hoor, o I̱sraël, Jehovah,* onze God, is één Jehovah. groet, Ed
 5. eclammers

  Wat staat de wereld te wachten?

  Wat een prachtige woorden Ineke-Kitty, dank daarvoor. Ik ben het heel erg met je eens. Alleen de woorden van Jezus citeer en interpreteer je naar mijn mening niet Bijbels correct. Jezus Christus zei: .... (Johannes 14:6, 7) . . . „Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van mij. 7 Indien gijlieden mij hadt gekend, zoudt GIJ ook mijn Vader hebben gekend; van dit ogenblik af kent GIJ hem en hebt GIJ hem gezien.†Jezus wijst hier naar iemand die groter is dan hij, namelijk zijn hemelse Vader, Jahweh. Bij gevolg ... 1. is Jezus dus de weg terug naar de Vader; 2. onderwijst Jezus de Waarheid over de Vader en Jahweh's voornemen' 3. geeft Jahweh iedereen leven die volgens christelijke maatstaven leeft in navolging van Jezus Christus en geloof oefent in het zoenoffer van Christus. groeten, Ed
 6. eclammers

  Wat staat de wereld te wachten?

  De wereld kan Gods oordeel verwachten! Al eeuwen verwachten christenen dat Gods koninkrijk komt, zij bidden regelmatig "Uw koninkrijk kome". Maar het enige dat daardoor zal worden bewerkstelligd (als Gods koninkrijk komt) dat alle andere koninkrijken zullen worden vervangen ... (Daniël 2:44) En in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. En het koninkrijk zelf zal aan geen ander volk worden overgedragen. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan, Deze door Satan de Duivel ontworpen en ontwikkelde wereld met al haar goddeloosheid, terreur en oorlogen zal de ware God volledig vernietigen en zal de aarde daarna transformeren tot een paradijs ... Zefanja 1:14-18 14Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. 15Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, 16een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. 17Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. 18Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden. (Lukas 23:43) . . .En hij (Jezus) zei ..: „Voorwaar, ik zeg u heden: Gij zult met mij in het Paradijs zijn.†groet, Ed
 7. eclammers

  Het lichaam van Christus.

  Mee eens. Vraag: baseer je je in dit topic op de officiële leer van het Wachttorengenootschap, of ben je juist bezig jezelf daarvan los te maken? Komt daar misschien je focus op "ware christenen" vandaan, dat je ervaren hebt dat ze (ook) buiten het Wachttorengenootschap te vinden zijn? Hi Sweep, Ik baseer mij altijd op Gods Woord en een nauwkeurige studie ervan. Jezus zei toch van Gods Woord ... (Johannes 17:17) . . .uw woord is waarheid.  Hij zei ook ... (Johannes 8:31, 32) . . .: „Indien GIJ in mijn woord blijft, zijt GIJ werkelijk mijn discipelen, 32 en GIJ zult de waarheid kennen en de waarheid zal U vrijmaken. . . groeten, Ed
 8. eclammers

  Het lichaam van Christus.

  Hendrik, God weet wie oprecht zijn wil doet en, ja in de vele malen dat zo iemand struikelt of zondigt, toch weer tot Hem terug keert en zichzelf eerlijk onderzoekt. God zal zo iemand laten weten wat hij/zij moet veranderen of corrigeren zodat hij/zij aanvaardbaar blijft voor God. God laat ook duidelijk Zijn goedkeuring blijken voor de dingen die goed gaan. Als een christen een goede band met God heeft communiceert God dat aan zo iemand. bye
 9. eclammers

  Het lichaam van Christus.

  Nou Mystic, het is niet aan mij te oordelen. Maar laat God spreken door de Bijbel. Een ieder moet zichzelf onderzoeken ook ik doe dat dagelijks ...... (2 Korinthiërs 13:5) 5 Blijft beproeven of GIJ in het geloof zijt, blijft bewijzen dat GIJ goedgekeurd zijt. Of erkent GIJ niet dat Jezus Christus in eendracht met U is? Tenzij GIJ afgekeurd zijt. 
 10. eclammers

  Het lichaam van Christus.

  Nou de communicatie over ware of valse christenen wordt pas echt serieus als we bedenken dat degene waarnaar iedere christen vernoemd schijnt te zijn (en iemand noemt zichzelf zo of omdat hij aangesloten is bij een christelijke religie), als we de woorden van Christus Jezus zelf beschouwen. Hij zei namelijk het volgende .... 1) (Lukas 18:8) . . .Maar wanneer de Zoon des mensen gekomen is, zal hij dan werkelijk het geloof op aarde vinden?†2) (Mattheüs 7:21-23) 21 Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’ 23 En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid. Wat trof Jezus aan toen hij in de vorige eeuw als Messiaanse koning op aarde kwam en inspectie hield onder gelovigen? Toen hij als mens op aarde was reinigde hij 2x de tempel. Veel mensen die beleden Joden te zijn (of aanhangers van het Judaïsme) veroordeelde hij en joeg hij Gods huis van gebed uit. Over Jezus werd geprofeteerd (Johannes 2:17) . . .„De ijver voor uw huis zal mij verteren.†Heeft Jezus nog steeds zoveel ijver voor het huis van zijn Vader. jazeker! Hij bepaalt wie werkelijke volgelingen van hem zijn en hij tolereert geen valse christenen, die in hun eigen ogen rechtvaardig zijn evenals de Farizeeën in Jezus tijd. Dus heb een geloof zonder huichelarij..... (1 Timotheüs 1:5) 5 In werkelijkheid is het doel van deze opdracht liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit geloof zonder huichelarij. groet, Ed
 11. eclammers

  Het lichaam van Christus.

  De Bijbelse geschiedschrijver Lukas vertelt: „Het was voor het eerst in Antiochië dat de discipelen door goddelijke voorzienigheid christenen werden genoemd†(Handelingen 11:26). Degenen die christenen werden genoemd, waren dus discipelen van Christus. Wanneer is iemand een discipel van Jezus Christus? Een theologisch woordenboek legt uit: „Jezus als discipel volgen betekent dat iemand [zijn] hele leven onvoorwaardelijk opoffert (...), en dat voor de rest van zijn leven†(The New International Dictionary of New Testament Theology). Een echte christen is dus iemand die helemaal en onvoorwaardelijk leeft naar de leerstellingen en instructies van Jezus, de Stichter van het christendom. Als je iedereen die zichzelf christen noemt naast deze "meetlat" legt zal duidelijk blijken wie wel en niet hieraan beantwoord. Dat niet iedereen door Jezus als zijn discipel wordt aanvaardt blijkt uit Mat. 7:21-23... (Mattheüs 7:21-23) 21 Niet een ieder die tot mij zegt: ’Heer, Heer’, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ’Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam demonen uitgeworpen, en in uw naam vele krachtige werken verricht?’ 23 En toch zal ik hun dan openlijk verklaren: Ik heb U nooit gekend! Gaat weg van mij, GIJ werkers der wetteloosheid. fijne dag, eD
 12. eclammers

  Adventisten geloven niet in eeuwige hel?

  "Hel" is een van de vertalingen van Sjeool of Hades. Andere vertalingen zijn graf, dodenrijk, onderwereld en afgrond. Hel, een plaats waar mensen worden verbrandt etc. is geen Bijbels concept, staat ook als zodanig nergens in de Bijbel, noch wordt zo'n plaats Schriftuurlijk ondersteund. Ed
 13. eclammers

  Het lichaam van Christus.

  De 10-duizenden kerkgenootschappen bedoel je Mystic? Nou een onderzoek uit 2010 zegt het volgende ... "HOEVEEL christenen zijn er? Volgens de Atlas of Global Christianity waren het er in 2010 over de hele wereld bijna 2,3 miljard. Maar er staat ook dat die christenen verbonden zijn met meer dan 41.000 kerkgenootschappen, die allemaal hun eigen leerstellingen en gedragsregels hebben. Het is logisch dat dit enorme aantal ’christelijke’ religies voor sommigen verwarrend of zelfs teleurstellend is. Ze vragen zich misschien af: is iedereen die beweert christen te zijn wel een echte christen?" groet, Ed
 14. eclammers

  Het lichaam van Christus.

  (1 Korinthiërs 12:27, 28) . . .GIJ nu zijt Christus’ lichaam en ieder afzonderlijk leden. 28 En God heeft de respectieve personen in de gemeente geplaatst. . . De Bijbel laat hier duidelijk uitkomen dat het om de wereldwijde christelijke gemeente gaat. Ieder "lichaamsdeel" (individuele christen) dat in harmonie en eenheid met Christus lichaam is behoort tot deze wereldwijde broederschap. Deze broederschap gaat over alle grenzen heen, etnische groepen, ras. etc. Zoals de Bijbel het zegt de ware God heeft zich een volk gevormd uit de gehele mensheid....... (Openbaring 7:9, 10) . . .Na deze dingen zag ik, en zie! een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natiën en stammen en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, gehuld in lange witte gewaden, en er waren palmtakken in hun handen. 10 En zij blijven met een luide stem roepen en zeggen: „Redding [hebben wij te danken] aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het Lam.†Er is eenheid en ware christelijke liefde in deze broederschap, heel anders dan bij vele 10-duizenden zichzelf christelijk noemende genootschappen. (Mattheüs 10:32, 33) . . .Belijdt daarom iemand voor de mensen dat hij in eendracht met mij is, dan zal ook ik voor mijn Vader, die in de hemelen is, belijden in eendracht met hem te zijn; 33 maar al wie mij verloochent voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.  fijne dag, Ed
 15. eclammers

  mededogen wordt getriggerd of niet getriggerd

  Mededogen en naastenliefde zijn soms natuurlijk bij iemand aanwezig, maar als dat niet het geval is dan kan het worden aangeleerd, bijvoorbeeld door Christus voorbeeld te beschouwen en te volgen. In het voorbeeld van "de barmhartige Samaritaan" zien we dat iemand kan worden getriggerd tot mededogen en naastenliefde door de deplorabele toestand waarin zijn medemens zich bevindt. Het mooie hierin is dat hij door die eigenschappen die hij al had tot actie overging. Jezus laat door deze illustratie duidelijk zien dat Christelijke liefde (pro)actief is, niet afwachtend maar handelend, soms zelfs zoeken naar mogelijkheden om te helpen of je hulp aanbieden. groet, Ed
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid