Spring naar bijdragen

Eliahoe

Members
 • Aantal bijdragen

  259
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Eliahoe

 • Rang
  CrediGup

Contact Methods

 • Website URL
  http://bergzion.notlong.com

Profile Information

 • Locatie
  Judea
 1. Eliahoe

  Wie is God, en is God één of drie?

  Bs'd En natuurlijk ook zijn eigen zoon. Nu zien we goed hoe ongeloofwaardig het christendom in elkaar zit. Eliyahu En er staat nochtans in de tweede psalm: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Bs'd  Psalm 2 spreekt over koning David.  Hij is de gezalfde,. (messias betekent "gezalfde") zie I Sam 16:12-13. Hier wordt David gezalfd door de priester en profeet Samuel, iets wat nooit gebeurd is bij degene wiens naam niet uitgesproken mag worden (Ex 23:13) , hij is nooit gezalfd door een profeet of priester, maar alleen door een zondige vrouw, iets wat natuurlijk niets betekent.  "Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg."  Koning David regeerde vanaf de berg Zion, hij woonde daar en is daar begraven, maar niets van dit alles heeft betrekking op degene wiens naam niet uitgesproken mag worden (Ex 23:13) ; hij was nooit een koning, en hij heeft nooit geregeerd vanaf de berg Zion.  "Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt." Dit betekent niet dat koning David een fysieke zoon van God was.  De uitdrukking: "zoon van God" wordt gebruikt voor mensen en engelen de zeer geliefd of extra bevoordeeld zijn door God, zoals we kunnen zien in Genesis 6:4, Job 1:6, 2:1, 38:7, Psalm 82:6, 89:6 en vele andere verzen.  Vers 8: " Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk." Dit heeft allemaal betrekking op koning David, God gaf hem de overwinning over al zijn vijanden, maar niets hiervan heeft betrekking op degene wiens naam niet uitgesproken mag worden (Ex 23:13) . De claim dat hij het bovenstaande gaat doen na zijn tweede komst is een waardeloze claim, want iedereen kan dat claimen.  En daarom is het absurd om te zeggen dat Psalm 2 gaat over degene wiens naam niet uitgesproken mag worden (Ex 23:13) in plaats van koning David. Kus de zoon". Het woord "bar" betekent in het hebreeuws "rein" of "puur", en in het aramees "zoon". In Psalm 2 wordt dat vertaald door de christenen alsof het aramees is, en "zoon" betekent, en maakt men er van: "Kus de zoon ..." Maar aangezien de Psalmen in het hebreeuws geschreven zijn, is het onlogisch om dat ene woord te gaan vertalen alsof het aramees is. Het woord "bar" komt vaker voor in de Psalmen, en wordt dan nooit vertaald als "zoon". Hier zijn een paar voorbeelden van "bar" in de Psalmen: "De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij." Psalm 18:21 "De HERE heeft mij vergolden naar mijn gerechtigheid,naar de reinheid mijner handen vóór zijn ogen" Psalm 18:25 "Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart," Psalm 24:3-4 We zien dus dat het woord "bar" gewoon vertaald word als "rein", en niet als zoon. En evenzo zou het vertaald moeten worden in Psalm 2. En daarom zegt de joodse Stone Editie van de Tenach daar: "Yearn for purity", en niet iets als "kus de zoon". Dat "kus de zoon" is dus gewoon weer de zoveelste christelijke corruptie van hun bijbelvertalingen. Eliyahu
 2. Eliahoe

  Wel/Geen Torah voor ons?

  Bs'd Hij herhaalt niet 1 gebod, maar twee. Ook het gebod "Heb uw naaste lief als uzelf" is uit de torah, Lev 19:18. Dus dat zijn gewoon maar twee geboden van de 613. Eliyahu
 3. Eliahoe

  Wel/Geen Torah voor ons?

  Wellicht 'de bediening des doods, gegraveerd in steen' even op je laten doorwerken? Bs'd Hoe kan iemand het in zijn hoofd halen om Gods 10 geboden, door hemzelf gegraveerd op de stenen tafelen, een "bediening des doods" te noemen??? God zegt over de wet: "Ja, gij zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen; de mens die ze doet, zal daardoor leven: Ik ben J-H-W-H." Lev 18:5 Dus de wet is TEN LEVEN God zegt van de wet dat hij voor eeuwig is: "En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren." Ex 12:4 Er zijn bijna 20 andere voorbeelden waar gezegd wordt dat de wet eeuwigdurend voor hun geslachten is. JC zegt van die wet: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen." Matt 5 Kom Paulus, en die gooit even de hele wet overboord, en noemt het een "bediening des doods". Vraag: Waarom zou wie dan ook Paulus serieus nemen? Eliyahu
 4. Eliahoe

  De omtrek van een cirkel

  Bs'd http://www.dutchcreationscience.com/art ... rde-van-pi
 5. Eliahoe

  Besnijdens op religieuze gronden: kindermishandeling of niet

  Bs'd Het verwijderen van een klein stukje vel een "verminking" noemen toont al aan dat je niet objectief tegenover de besnijdenis staat, maar dat je een irrationele haat tegen de besnijdenis hebt, die waarschijnlijk voorkomt uit vooroordelen, en/of haat tegen religie. Besnijdenishaters zijn AIDS lovers. Eliyahu
 6. Eliahoe

  Besnijdens op religieuze gronden: kindermishandeling of niet

  Bs'd Totale onzin. Mocht je daar anders over denken, geef dan aub bronnen voor je bewering dat "nog weleens de hele penis geamputeerd wordt". Het aantal levensbedreigende complicaties is zo klein dat het verwaarloosbaar is. En de geredde levens lopen in de miljoenen. Nog meer onzin. Het is alleen een valide argument als je er bewijzen voor kan brengen. Onzin kletsen kunnen we allemaal. Eliyahu
 7. Eliahoe

  Besnijdens op religieuze gronden: kindermishandeling of niet

  Als je een kind besnijd tast je zijn recht op godsdienstvrijheid aan. Bs'd Onzin. Het voorkomen van enge ziektes, waarvan AIDS er slechts één is, is veel belangrijker dan een verondersteld abstract iets, als "integriteit van het kind" of "godsdienstvrijheid". Besndeden of niet, het kind kan altijd nog moslim, katholiek, buddhist, of wat dan ook worden. Eliyahu
 8. Eliahoe

  Besnijdens op religieuze gronden: kindermishandeling of niet

  Bs'd Dat zou dan betekenen dat alle jongens voor de pubertijd besneden moeten worden, en dat is een leeftijd waarop ze nog niet in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen. Bovendien is op latere leeftijd de besnijdenis een veel grotere ingreep met meer complicaties dan bij een zuigeling. De logica is dat de meeste mannen niet met één vrouw trouwen, en alleen met die vrouw hun hele leven seks hebben. Dit ongeacht wat religies daar van zeggen. Eliyahu
 9. Eliahoe

  Wie is God, en is God één of drie?

  Bs'd Het is natuurlijk wel van belang dat je vertrouwen hebt in de juiste God. Wat ik heb laten zien, is dat de meerderheid der mensheid in het verkeerde geloof geboren wordt, ongeacht wat het juiste geloof is, en dat je daarom niet kan blindvaren op je aangeboren aangepraate geloof. En dat is een feit. We zullen dus op zoek moeten gaan naar het juiste geloof, waarbij we er niet zonder meer van uit kunnen gaan dat dat het geloof is waar we in geboren zijn, en wat de maatschappij om ons heen voornamelijk aanhangt. En dan moeten we gaan kijken: Welk geloof heeft de beste papieren? Moeten we JC geloven? Of Mohammed? Of Buddha? Of David Kores? Of Lou de palingboer? Wat al bovenstaande overeenkomstig hebben, wat ALLE wereldrelgies (minus 1) gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal begonnen zijn door één enkel persoon. Daar is maar één uitzondering op, en dat is het jodendom. Dat begon met een openbaring aan een volk van miljoenen mensen. Voor de fijnere details kijk hier: Eliyahu
 10. Eliahoe

  Wie is God, en is God één of drie?

  Bs'd In bovenstaande link staat: "De Bijbel leert dan ook, dat Yeshua de zichtbare verschijning van J-H-W-H is en het is van groot belang Yeshua zo te zien, net als de verschijning van J-H-W-H aan Abraham, Jacob en de ouders van Simson." Dus het christendom zegt: JC - J-H-W-H Als iemand zegt dat JC dezelfde is als J-H-W-H, dan zit je dus met het feit dat J-H-W-H zijn eigen zoon is, en tegelijkertijd zijn eigen vader. Dan zit je met het feit dat als JC tot zijn vader bidt, dat J-H-W-H dan tot zichzelf bidt. Lukas 22:41-42; "…, en bad deze woorden: … doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!" Dus hier had J-H-W-H een andere wil dan zichzelf? Zelfs in de hemel is JC ondergeschikt aan de Vader volgens 1 Korintiers 15:28, Matteus 20:23, Filippenzen 2:9. J-H-W-H ondergeschikt aan zichzelf? Toen JC aan het kruis hing riep hij uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Matteus 27:46. Verliet J-H-W-H zichzelf? “zo zoekt hetgeen boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods;†Colossenzen 3:1 J-H-W-H zit aan zijn eigen rechterhand? J-H-W-H is doodgegaan aan het kruis, geslacht door zijn eigen schepselen? In dat geval: Wie heeft hem uit de dood opgewekt? Die hele theorie: “JC is J-H-W-H†is te zot voor woorden. Wat mensen al niet verzinnen om hun afgodendienst te rechtvaardigen. Lees hier nog is wat de bijbel zegt: Opdat gij zoudt weten dat J-H-W-H de enige God is, er is geen ander behalve hem. Deuteronomium 4:35 Weet daarom heden en neem het ter harte, dat J-H-W-H de enige God is in de hemel daarboven en op de aarde hier beneden, er is geen ander. Deuteronomium 4:39 Ziet nu dat Ik, Ik het ben, daar is geen God behalve mij. Deuteronomium 32:39 Voor Mij is er geen God geformeerd, en na mij zal er geen zijn. Jesaja 43:10 Ik ben J-H-W-H, er is geen ander. Jesaja 45:18 Zo zegt J-H-W-H, de koning en verlosser van Israel, J-H-W-H der heerscharen: Ik ben de eerste en de laatste, en buiten mij is er geen God. Jesaja 44:6 Toen sprak God al deze woorden: Ik ben J-H-W-H uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT HEBBEN! Exodus 20:1-3 Eliyahu
 11. Eliahoe

  Wie is God, en is God één of drie?

  Maria werd zwanger van de Heilige Geest (Mat 1,18) dus naar mijn geloof was Jezus inderdaad zijn eigen vader. Bs'd En natuurlijk ook zijn eigen zoon. Nu zien we goed hoe ongeloofwaardig het christendom in elkaar zit. Eliyahu
 12. Eliahoe

  Wie is God, en is God één of drie?

  Bs'd Ik zal je even helder en duidelijk uitleggen wie God is: Wie is de God van Israel? De God van Abraham, Izaak, en Jacob? Het christendom is hierover in grote verwarring. Een verwarring die mede veroorzaakt wordt door slechte bijbelvertalingen. In vrijwel alle vertalingen wordt de vierletterige naam van God, die bijna 7000 keer voorkomt in de hebreeuwse bijbel, (het OT) niet vermeld, maar vervangen door: de HERE. Maar hier zijn de bijbelteksten die aangeven wie er nou eigenlijk de God van Israel is, waarbij de letters van de Godsnaam weergegeven zijn, gelijk in de hebreeuwse grondtekst. Exodus 29:46 "En zij zullen weten, dat Ik, J-H-W-H, hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heb, opdat Ik in hun midden wone; Ik ben J-H-W-H hun God." Numeri 15:41 "Ik ben J-H-W-H uw God, die u uit het land Egypte heb uitgeleid om u tot een God te zijn; Ik ben J-H-W-H uw God." Deuteronimium 10:20-21 "J-H-W-H uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en Hij is uw God" Jozua 24:18 "Ook wij zullen J-H-W-H dienen, want Hij is onze God." II Samuel 22:32 "Want wie is God behalve J-H-W-H, wie is een rots buiten onze God?" I Kronieken 16:14 "Hij, J-H-W-H, is onze God" II Kronieken 13:10 "Wij daarentegen: J-H-W-H is onze God" Psalm 31:15 "Maar ik vertrouw op U, J-H-W-H, ik zeg: Gij zijt mijn God." Psalm 89:7 "want wie in de hemel kan J-H-W-H evenaren, wie onder de goden is J-H-W-H gelijk?" Psalm 91:2 "Ik zeg tot J-H-W-H: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw." Psalm 100:3 "3 Erkent, dat J-H-W-H God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe." Psalm 105:7 "Hij, J-H-W-H, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde;" Psalm 118:27 "J-H-W-H is God, Hij heeft het voor ons doen lichten." Psalm 140:7 "Ik zeg tot J-H-W-H: Gij zijt mijn God" Jesaja 25:1 "O; J-H-W-H, Gij zijt mijn God." Jesaja 41:13 "Want Ik, J-H-W-H uw God, grijp uw rechterhand vast;" Jesaja 43:3 "Want Ik, J-H-W-H, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser;" Jesaja 51:15 "Want Ik ben J-H-W-H uw God, die de zee opzweep, zodat haar golven bruisen, wiens naam is J-H-W-H der heerscharen" Jeremiah 3:22-23 "Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt J-H-W-H onze God" Jeremiah 10:10 "10 Doch J-H-W-H is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning;" Jeremiah 31:18 "want Gij, J-H-W-H, zijt mijn God." Habakuk 1:12 "Zijt Gij niet vanouds, J-H-W-H, mijn God, mijn Heilige?" En is er behalve deze God J-H-W-H nou nog een andere God? Deuteronomium 4:35 "Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten, dat J-H-W-H God is, er is geen ander behalve Hij." Deuteronomium 4:39 "Weet daarom heden en neem het ter harte, dat J-H-W-H God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander."." II Samuel 7:22 "Daarom zijt Gij groot, here J-H-W-H, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben." I Koningen 8:59-60 "Opdat alle volken der aarde mogen weten dat J-H-W-H God is en niemand meer" I Kronieken 17:20 "J-H-W-H, niemand is U gelijk, en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben." II Kronieken 6:14 "en zeide: J-H-W-H, God van Israël, er is in de hemel en op de aarde geen God als Gij" Nehemia 9:6 "Gij toch zijt alleen J-H-W-H. Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder. Gij toch zijt J-H-W-H de God, die Abram verkoren, hem uit Ur der Chaldeeën geleid en hem de naam Abraham gegeven hebt." Jesaja 43:10 "Voor Mij is er geen God geformeerd, en na mij zal er geen zijn". Jesaja 44:6 "Zo zegt J-H-W-H, de koning en verlosser van Israel, J-H-W-H der heerscharen: Ik ben de eerste en de laatste, en buiten mij is er geen God." Jesaja 45:5-6 "5 Ik ben J-H-W-H en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben J-H-W-H en er is geen ander" Jesaja 45:21-23 "Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, J-H-W-H? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. " Joel 2:27 "Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, J-H-W-H uw God ben, en niemand anders;" Exodus 20:1-3 "Toen sprak God al deze woorden: Ik ben J-H-W-H uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb; GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT HEBBEN." Dus er is maar ÉÉN God, J-H-W-H, en buiten hem is er geen God. En buiten Hem mag je geen andere goden hebben. Eliyahu, licht der volkeren Dit bericht wordt u toegestuurd vanaf de berg Zion te Jeruzalem, Israel. "Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van J-H-W-H uit Jeruzalem." Jes 2:3, Micha 4:2 "Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de naam van J-H-W-H onze God, voor eeuwig en altijd!" Micha 4:5 "Alzo zegt J-H-W-H der heerscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende: Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is." Zach 8:23
 13. Eliahoe

  Wie is God, en is God één of drie?

  Bs'd Dat is allemaal hardstikke interessant, maar ik begrijp alleen niet wat dat met onze discussie te maken heeft, want we hebben het niet over oneindig. We hebben het gewoon over het feit dat 1 + 1 = 2, en niet 1. Dat is toch niet zo moeilijk te begrijpen? Eliyahu Het heeft er alles mee te maken. Want jouw bezwaar dat christenen zeggen, dat 1 + 1 + 1 nog steeds 1 is, is gebaseerd op het feit dat je probeert te tellen: 1 God + 1 God + 1 God = .... Want 1 op zichzelf slaat nergens op. 1 wat? In je 1+1+1=3 argument, ga je er impliciet vanuit, dat God zich gedraagt zoals appels, peren, stenen, biefstukken, huizen, mensen, etc. in de zin dat je er eentje van kunt aanwijzen, en er een ander bij op kunt tellen, en er dan twee keer zoveel van hebt. Maar ja, die intuitie geldt wel voor veel zaken uit het dagelijks leven, maar zeker niet voor alles wat je in dit universum kunt tellen (zoals bv. oneindig). Je tegenargument is daardoor niet valide. Het is niet noodzakelijk dat 1 iets + 1 iets + 1 iets automatische noodzakelijkerwijs 3 ietsen is. Persoonlijk vind ik het ook een stuk logischer klinken, dat we God met iets oneindig groots kunnen vergelijken, dan met een appel, een steen of een mens. Hij is er immers van eeuwigheid tot eeuwigheid? Bs'd Ongeloofelijk hoe ver de christenen gaan om ons proberen wijs te maken dat 1 + 1 = 1. Waarom is het dat als het op religie aankomt, dat christenen ineens niet meer tot twee kunnen tellen? Oh, en de bijbel leert dat er maar ÉÉN God is, en dus niet twee. En ook niet 1 + 1 = 1 God. Maar ÉÉN God. Eliyahu
 14. Eliahoe

  Besnijdens op religieuze gronden: kindermishandeling of niet

  Bs'd Beweringen zonder onderbouwing gaan zonder onderbouwing de afvalbak in. Eliyahu
 15. Eliahoe

  Besnijdens op religieuze gronden: kindermishandeling of niet

  Proselieten worden door orthodoxe joden niet voor volwaardig jood aangezien, al hoe fanatiek men ook is in het jodendom. De orthodoxe gemeente beschouwt enkel diezelfden joods van wie de moeder een jodin was ten tijde van hun geboorte. Als je moeder dus Sara is ben je het ware zaad van Abraham. Nee en dat zal hem altijd blijven plagen zolang hij het jodendom aanhangt. Het is spijtig voor Eliahoe dat hij iets probeert te zijn wat hij nooit zal worden in de ogen van orthodoxe joden. Nee, Eliahoe heeft zichzelf een onmogelijk doel gesteld, als een blank iemand die een donkere afrikaan wil zijn. Hoe je ook probeert en welke studies je ook volgt, het zal nooit gebeuren, je blijft altijd wat je bent in de ogen van wie je zijn wilt. Dat sommigen Eliahoe erkennen als jood komt alleen maar omdat zij zich onvoldoende verdiept hebben hierin, maar ik zal een geheim verklappen: alleen een echte jood kent een echte jood. Bs'd http://joodsactueel.be/2009/03/10/wie-is-jood/ Volgens de Halacha (joodse wetgeving) zijn er twee principes die boven elke twijfel verheven zijn : ten eerste iedereen die geboren is uit een Joodse moeder is Jood en ten tweede iedereen die zich bekeerd heeft tot het Jodendom. http://www.nik.nl/faqs-jodendom-2/#Wie%20is%20Joods? Wie is Joods? Iemand is joods wanneer zijn of haar moeder Joods is, of wanneer je bent toegetreden tot het Jodendom. De Tora schrijftv het volgende voor: ‘Wanneer een getrouwde dief als slaaf wordt verkocht mag zijn meester hem een niet-Joodse dienstvrouw erbij geven om de kinderen die uit hun huwelijk geboren worden zelf als slaven te houden. De kinderen van deze niet-Joodse vrouw die als slaaf zijn geboren blijven slaaf wanneer de vader in het zevende jaar vrij gaat met zijn eigen (Joodse) gezin.†Rabbijn R. Evers: Hieruit valt een bewijs af te leiden dat het Jodendom via de moeder wordt doorgegeven? Zijn kinderen die hem van zijn Joodse vrouw geboren worden blijven immers zijn eigen kinderen en worden ook in het zevende jaar bevrijd. Een Jood is nooit langer dan 6 jaar slaaf, maar de kinderen van een Joodse man met een niet-Joodse vrouw geboren in slavernij, blijven slaaf en zijn dus niet Joods. Over het feit dat wie een Joodse moeder heeft, Joods is, zegt de schrijver Harry Mulisch (Joodse moeder, niet-Joodse vader): “Ik heb drie kinderen maar ik weet niet voor honderd procent zeker of ze van mij zijn. Het is wel zo en je kunt het zien maar toch … Dat is zo mooi in de joodse wetgeving: je bent pas Jood als je een Joodse moeder hebt. Een vader weet nooit voor honderd procent zeker of hij de vader is. Ook de moeder weet niet altijd voor honderd procent zeker of de vader de vader is. Maar de moeder is wel altijd, honderd procent zeker, de moeder.†(Trouw, 24 december 2007) Ook wie geen joods leven leidt is en blijft Joods. De negatieve kant van joods-zijn maar geen religieus joods leven leiden, hebben veel Joden in de Tweede Wereldoorlog ondervonden. Een overlevende, toen een meisje zegt daarover: “We waren Joods, maar niet in religieuze zin. Mijn vader was wat dat betreft tamelijk streng opgevoed, hoewel zijn ouders geen orthodoxe Joden waren. Uit een soort antihouding heeft hij zijn kinderen nauwelijks iets van het Joodse geloof meegegeven. Ik wist dus helemaal niet was Jood-zijn inhield toen de oorlog uitbrak. Opeens wás ik Jood en kreeg ik te maken met allerlei maatregelen van de bezetter.†(Ref. Dagblad, 7 mei 2009) Hoe word je Joods? Het Jodendom is geen geloof dat tracht mensen te bekeren tot het Jodendom. Maar je kunt Joods worden. Dat is een veelal zwaar, ingrijpend en langdurig proces. Er worden dan ook maar weinig mensen Joods. Eliyahu
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid