Spring naar bijdragen

bernard 3

Members
 • Aantal bijdragen

  1150
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over bernard 3

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. bernard 3

  Iedereen genas

  En wat betekent dit dan voor je om Christus aan te nemen en niet af te wijzen!!? Is dit wel beweren dat men christus volgt maar toch zijn eigen gang gaan of is het werkelijk aannemen en in praktijk brengen (volgen) AL wat Christus onderwees en voorschrijft?
 2. bernard 3

  Wie ik geloof en hoe ik er toe kwam

  Beste Jako Blijkbaar heb je een zeer kort geheugen of lees je de (vele) reacties van mij niet die ik reeds gaf op uw bovenstaande opmerking. Uw vraag komt dan ook over als een deuntje dat al honderd maal wordt herhaald niettegenstaande het antwoord erop al evenveel maal werd gegeven. Want ik heb er steeds op gewezen dat er een essentieel verschil is tussen hetgeen Christus eigenhandig heeft opgeschreven en hetgeen aan Mozes werd opgedragen om het op te schrijven. Niettegenstaande Gods Volk op de Sinaï een totaal pakket gekregen heeft bestond dit pakket weldegelijk uit twee duidelijk van elkaar verschillende onderdelen. Een deel dat Christus zelf eigenhandig heeft opgeschreven, en een ander deel dat Mozes heeft opgeschreven nadat hij de inhoud ervan door God werd onderwezen Hetgeen Christus opschreef werd IN de ark bewaard als teken van zijn onveranderlijkheid en hetgeen later dan ook door Christus zelf als onveranderlijk wordt verklaard (Matt5:17-19) Hetgeen Mozes opschreef werd NAAST de ark gelegd als teken van zijn plaatselijk en /of tijdelijk karakter. Het grootste deel ervan was bedoeld als type voor hetgeen Christus zou volbrengen in zijn taak als Verlosser / Middelaar en Koning en werd dan ook vervuld en volbracht toen Hij als het anti type ervan op de aarde kwam. Net als Paulus ben ik er ook van overtuigd dat hetgeen vervuld is door Christus dan ook zijn taak heeft volbracht als zinnebeeld en type van het anti type ; Christus. En zodoende op vandaag door een volgeling van Christus niet meer hoeft uitgevoerd te worden. Maar dit alles heeft totaal geen invloed op de onveranderlijkheid van hetgeen Christus eigenhandig op steen heeft gegrift en hetgeen de Heilige Geest nu als “Trooster” in het hart van de mens legt ( Joh 16:8-15 / Joh14: 26 )
 3. bernard 3

  Wie ik geloof en hoe ik er toe kwam

  Als antwoord op de vraag van Lobke en de opmerking van Hendrik-NG in de topic Mariologie heb ik in dit forum betreffende “getuigenissen” mijn antwoord geformuleerd. Hierbij wil ik zo beknopt als mogelijk antwoorden op de vraag hoe ik tot “geloof” kwam en dit op vandaag in praktijk breng. Zoals ik reeds voorheen opmerkte wilde ik (en wil ik) steeds in de eerste plaats een volgeling van Christus zijn en is het behoren tot een bepaalde gemeente dáárvan afhankelijk en komt dan ook pas op de tweede plaats. Alhoewel opgevoed in een RK familie en jarenlang actief betrokken te zijn geweest in een katholieke jeugdbeweging kwam ik pas op 25 jarige leeftijd in contact met de Bijbel. Na deze meermaals gelezen te hebben stelde ik vast dat in de Schrift de zin “geloven in God” in feite betekent “vertrouwen hebben in God”. En het in praktijk brengen van dit vertrouwen zich uit in het bereid zijn om Gods Woord te aanvaarden en te gehoorzamen. Wat dan ook benoemd wordt als het liefhebben van God. Het werd voor mij dan ook duidelijk dat als er in de Bijbel gesproken wordt over zij die in God geloven, het mensen betreft die trouw en gehoorzaam willen zijn aan hetgeen God hen in Zijn Woord leert en zodoende hun liefde voor Hem bewijzen. De vraag “wat geloof je ?” bleek vanuit Bijbels standpunt niet relevant omdat volgens Gods Woord de vraag “Wie gelooft men?” centraal staat. Of met andere worden; “Aan wie is men trouw aan God of aan mensen?”. Ook kwam ik er spoedig achter dat het niet bepalend is voor het al dan niet de waarheid en het trouw aan God zijn, met hoeveel men hetzelfde gedachtengoed deelt of ondersteunt. Want uit het verleden tot op vandaag blijkt dat het steeds slechts een minderheid, een rest, is die God getrouw blijft. Bij het Joodse volk waren er in eerste instantie pas 2 stammen van de 12 die trouw bleven aan God. En toen later de meerderheid binnen de overgebleven 2 stammen dezelfde afval en onwil vertoonden als hun 10 zusterstammen en ze weggevoerd werden naar Babel, keerde er later slechts een kleine rest terug om Jeruzalem te herbouwen. Toen Christus op aard kwam was het wederom enkel een rest uit hen die de eerste apostolische gemeente vormde. Waarna de geschiedenis zich terug herhaalt bij de niet-Joden waarbij de meerderheid verkiest om de eigen instituten of gemeenschappen en hun leer boven Gods Woord te plaatsen . Bij mijn verdere zoektocht ontbood ik vervolgens verschillende groepen en genootschappen om hun mening en leer te aanhoren. Alhoewel ze op zeer veel vlakken onderling van mening verschilden stelde ik echter één gemeenschappelijk kenmerk vast. Namelijk dat zij steeds hun eigen geschriften en doctrines (o.a. de traditie, het boek “de parel van grote waarde”, hun geloofsbelijdenissen, hun “nieuwe vertaling”, de catechismus) boven Gods Woord plaatsen. En toen ik in de Schrift vaststelde dat Christus zelf de basisvoorwaarden voor zijn volgelingen eigenhandig had opgeschreven begreep ik het totaal niet dat iemand zich een volgeling van Hem kan benoemen of wanen en toch zijn basisvoorwaarden met voeten treden. Iets wat bij geen enkele organisatie hetzij sport, sociale of politieke groepering zou aanvaard of gedoogd worden. Toen ik echter in contact kwam met de kerk der ZDA stelde ik vast dat zij de enigen waren die ALLE de basisgeboden onderwezen die Christus zelf had opgeschreven, en zodoende die” rest “ was die zich volledig getrouw aan Hem gedroegen. Voortgekomen uit een verderzetting van het reformatorisch gedachtengoed, de studie van de boeken Daniel en Openbaring, alsook het heiligdom (tabernakel) met zijn diensten waren zij tot de vaststelling gekomen dat wij in de laatste fase van het verlossingsplan leven. Waarbij Christus in het ware hemelse heiligdom (waarvan het woestijntabernakel met zijn diensten een afschaduwing was) zijn oordelend afsluitingswerk aan het volbrengen is vooraleer Hij terugkeert naar de aarde. Daarom was (en is) het dan ook belangrijk dat de mensen verwittigd worden om zich voor te bereiden op de nakende afsluiting van de tijd van genade waarbij het oordeel over de wereld zal voltrokken worden waarvan het Yom Kippur gebeuren het type was. Het is dan ook een Bijbels gegeven dat God de mens(heid) niet onwetend laat betreffende komende gebeurtenissen; Noach wist wanneer de regen zou komen, Jeremia wist de tijd wanneer de heropbouw van Jeruzalem s’ tempel zou geschieden en de christenen in Jeruzalem waren verwittigd en kenden de tekenen wanneer ze Jeruzalem moesten verlaten voorafgaand aan haar verwoesting. Ook wij hebben Daniel en Openbaring om de periode van de eindgebeurtenissen te kunnen inschatten. Waarin als een hoofdkenmerk wordt aangegeven het samenkomen en samenwerken van allerlei geloofsgroepen onder één hoofd. Waarbij deze allen als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze het vierde gebod, dat het teken bij uitstek is van het aanvaarden van God als de ultieme Schepper en Verlosser der wereld, zullen verwerpen en uithollen. Alsook door middel van een coalitie met de staatsmacht een surrogaat, de zondagsviering, dat ze als hun teken van hun autoriteit voorop zullen stellen en aan de wereld zullen opleggen en opdringen. In Gods Woord stelde ik meermaals vast dat een volgeling van Christus door God beschouwd word als de tempel van de Heilige Geest die door Christus gekocht en betaald werd. Zodat deze dan ook niet zichzelf maar Christus toebehoort en verondersteld wordt om zijn lichaam als rentmeester zo goed als mogelijk te bewaren voor afbraak of ziekte. Ik kwam zodoende tot het besef dat ik geen producten zoals drugs, tabak, …enz meer moest gebruiken die schadelijk waren voor het menselijk lichaam. En door mijn scheikundige opleiding wist ik dat cafeïne ( theïne) en alcohol die, alhoewel ze legaal zijn, ook daartoe behoren omdat beide in feite hard drugs zijn die op termijn de menselijke organen beschadigen. Toen ik las dat God aan het uitverkoren volk, ”omdat het hun wel zou gaan”, een handleiding ( Leviticus 11) gegeven heeft waarbij ook bepaalde voedingsstoffen blijkbaar niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. En het logisch is dat Hij, als de ontwerper van het menselijk” machientje” het best geplaats is om te weten welke brandstof het meest geschikt is voor het optimaal functioneren ervan. Heb ik deze “verboden” producten dan maar ook uit mijn menu geschrapt. Uiteindelijk ben ik tot de slotsom gekomen dat, alhoewel de kennis van Gods woord een zeer belangrijke plaats inneemt bij een volgeling van Christus dit toch niet het belangrijkste is. Maar wel het in de praktijk brengen van hetgeen men uit de Schrift geleerd heeft wat God van ons verlangt. Met andere woorden het zich dagelijks laten leiden door de Heilige Geest om de eigen natuur van zelfzucht, hoogmoed en eigenbelang door Zijn kracht te beheersen en ze te laten omvormen tot een liefde tot God en een dienstbaarheid aan de naaste. Nu, na 47 jaar met God gewandeld te hebben in voor-en tegenspoed, in momenten van trouw en momenten van struikelen, ben ik zeer dankbaar Hem te hebben leren kennen door zijn Woord. Weet ik ook door ervaring dat Hij liefdevol, getrouw en rechtvaardig is en zie ik vol vertrouwen uit naar zijn spoedige wederkomst. Ik heb dan ook geen vrees voor de dodenslaap (die gezien mijn leeftijd niet zo lang meer op zich zou kunnen laten wachten) met de zekerheid dat ik als een nieuwe schepping verheerlijkt zal opstaan uit het graf om Hem te ontmoeten die zich uit liefde voor ons vernederd heeft en in onze plaats gestorven is om ons een eeuwig en vredevol bestaan te verzekeren.
 4. bernard 3

  Mariologie

  Vanwege tijdsgebrek heb ik nog niet kunnen antwoorden op uw verzoek , maar bij afzienbare tijd zal dit gebeuren doch op het forum getuigenissen omdat dit hier op bij deze topic niet past
 5. bernard 3

  eindejaarsmijmering

  Kersthope Een kind is ons geboren Het groeide op en ging weer heen, Niet zonder ons te beloven, Ik, Ik laat je nooit alleen Heb moed, Hou vol Eens kom ik weer om u te ontmoeten Maar dan in pracht en praal om jullie, mijn kinderen, te begroeten Op ’t grote bruiloftsmaal. B.D. Kerstprik 1 Ach mens de vrede vind je niet door zelf heel drukdoend rond te lopen. Maar door van Mij, om niet, gelouterd goud te kopen. Jezus B.D. Nieuw Jaar In 2018 komen er geen slechte dagen Enkel momenten waarbij men wat minder kan dragen Mijn wens is dan ook Dat er tussen al die mensen Die je een gelukkig jaar zullen wensen Wel iemand is die je ook zal vragen Of hij dan die last wat mee mag helpen dragen. B.D.
 6. bernard 3

  Mariologie

  Ik beschouw de Bijbel niet zoals jij het stelt "als letterlijk door God geschreven" maar wel als het door God geïnspireerde Woord waaraan inhoudelijk niets mag gewijzigd worden . Maar dat weldegelijk ook Gods onveranderlijke basiswet, "De Tien Geboden", bevat die Christus zelf eigenhandig in steen heeft gegrift. En om op uw tweede opmerking te antwoorden denk ik dat het beter is dat je mij persoonlijk aanschrijft want ik maak een duidelijk onderscheid tussen een volgeling van Christus te zijn en het te behoren tot een of andere kerkgemeenschap.
 7. bernard 3

  Mariologie

  In de eerste plaats zou ik willen stellen dat uw opmerkingen en vragen in feite niets te maken hebben met deze topic betreffende Mariologie . Want uw vragen betreffen eerder hoe het omgaan en het verstaan van hetgeen in Gods Woord staat. Daarentegen had mijn voorgaande antwoord in de eerste plaats betrekking op het feit hoe Christus omgaat met hetgeen niet in de Bijbel staat en toch als zeer belangrijk wordt onderwezen of opgelegd niettegenstaande het er meestal in tegenspraak mee is . Daarom zou ik liever, om een onnodige vermenging te vermijden, uw bovengestelde vragen beantwoorden in een door u nieuw opgestarte topic
 8. bernard 3

  Mariologie

  Eerst en vooral is het Christus zelf die deze uitspraak gedaan heeft tegen hen die eigen regels en wetten hadden uitgevonden en toegevoegd. Wat op zich misschien niet zo erg zou geweest zijn als deze wetten en regels niet totaal in tegenspraak waren met Gods geboden en ze deze niet, net zoals de Mariologie op vandaag, totaal tegenspraken en uitholden. Blijkbaar hecht Christus zeer veel belang aan het respecteren en onveranderd bewaren van Zijn Woord en gebruikt Hij daarom een niet politiek correcte, “onchristelijke” en on- oecumenische taal. En neen Jezus ging niet “soepel” om met zijn eigen geboden en regels; Maar wat Hij wel duidelijk deed in uw bovenstaand voorbeeld was nu juist deze regels en wetten tegenspreken die de toenmalige leiders van de “kerk” hadden uitgevonden en toegevoegd aan hetgeen God hun gezegd had .
 9. bernard 3

  Mariologie

  Ja beste Robert Frans, het probleem zit er duidelijk in het feit dat een volgeling van Christus enkel Zijn Woord (De Bijbel) als standaard neemt en de RKK het Woord van God ondergeschikt maakt aan dat der mensen (de paus en zogenaamde kerkvaders) in de zogenaamde “Traditie.” Ook al spreken deze mensen Gods Woord totaal tegen of wijzigen en scheuren er gedeelten ervan uit of voegen er zelfs totaal eigen uitvindingen aan toe. Maar daar staan ze niet alleen in want ook dat was de gewoonte van de Farizeeën en Schriftgeleerden en daarom zei Jezus dan ook : Huichelaars………….Tevergeefs eren zij Mij, omdat ze leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen….Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering (traditie) in stand te kunnen houden…(Marcus7:7-9) Al uw mooie woorden betreffende de toestand van Maria bij haar geboorte (onbevlekt ontvangen) en na haar dood hebben feitelijk niets met Gods Woord gemeen maar zijn gewoon leringen van mensen, in casus de RKK, die nergens door de Bijbel onderbouwd worden en waarvan bepaalde ( het aanroepen, vereren en aanbidden van de doden) zelfs door de Bijbel duidelijk verboden zijn. En als het waar is , zoals jij het zegt, “dat waar de Kerk spreekt, daar spreekt Christus, het onfeilbare Woord van God. Dus dat is ook al tweeduizend jaar lang geen enkel probleem meer voor katholieken” Dan was het ook Christus die door diezelfde kerk sprak in de middeleeuwen om duizenden mensen te vervolgen; te folteren, vreselijk te martelen en te vermoorden omdat ze de Bijbel als hun levensgids en maatstaf aannamen en volgden. Dat dit geen probleem was voor de RK is duidelijk maar ik stel vast dat God daar heel anders over denkt en daarom ook die vervolgende “vrouw” in zijn Openbaring gekenmerkt heeft als de hoer die er op uit is om “tijden en wetten" te veranderen. En dit o.a. tot uiting brengt door haar eigen Tradities die de Bijbel tegenspreken, zoals de Mariologie, boven Gods Woord te stellen
 10. bernard 3

  Feedback Bernard 3

  Onderstaande tekst was het uitgangspunt van de discussie: Dit is nu al verschillende malen dat men het samenstellen van een boek blijkbaar belangrijker vindt dan de inhoud en de schrijver ervan. Alsof de boekbinder belangrijker zou zijn de auteur van een boek en de inhoud ervan naar believen zou mogen veranderen. Niet een of andere groep die de Bijbel heeft "samengebonden " heeft het recht om ook maar één jota of titel aan de inhoud ervan te wijzigen zegt Christus en dus is de "samenbinder" dan ook maar een ondergeschikt element van het geheel. Daarin stel ik dat Jezus zegt dat er aan de inhoud van Zijn Woord ( de Bijbel), door wie dan, ook niets ( geen jota of titel) mag veranderd worden. In tegenstelling tot wat jij en je vriend steeds beweerden heb ik weldegelijk een Bijbels antwoord gegeven op jullie vraag door te verwijzen naar Joh 14:15-24 en Matt 5:17-20. Waarin onder meer duidelijk blijkt dat: 1. God liefhebben betekent dat men zijn geboden bewaart(Joh 14:15,21,31) en Joh 15:10 2. God liefhebben betekent dat men Zijn Woord bewaart (joh 14: 23) 3. God niet liefhebben betekent dat men Zijn Woord niet bewaart (Joh 14: 24) 4. Men de vriend van God is als men doet (en dus ook leert) wat God gebied ( joh 15:14-15) God liefhebben betekent dan ook dat men zijn geboden die ons medegedeeld woorden door Zijn Woord bewaart. Als Christus dan zegt in Matt. 5:17-20 “ meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden” dan betekent dit hetzelfde alsof Hij zou gezegd hebben , meent niet dat ik gekomen ben om de geboden of het Woord te ontbinden. Want dit blijkt uit de vervolgverzen waarbij Hij zegt dat er niet één jota of titel van de wet (de geboden beschreven door het Woord) mag veranderd worden. Moest dit alles voor je nog niet duidelijk genoeg zijn lees dan eens 1 Johannes 2: 3-6 “En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt : Ik ken Hem en zijn geboden niet bewaart is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de Liefde Gods” Want ook hier is het duidelijk dat Gods geboden bewaren gelijkgesteld wordt aan Gods Woord bewaren. Als Christus zegt dat er door niemand een jota of titel aan de wet mag veranderd worden betekent dit dan ook automatisch dat er ook niemand aan de inhoud van Gods Woord mag tornen. Ik heb dan ook weldegelijk geantwoord op de gestelde vraag . Maar als jullie het vertikken om zelf eens Gods Woord te openen en maar om één citaatje vragen dan is dit niets anders het bewijs van jullie oneerlijkheid en onwil.
 11. bernard 3

  Mariologie

  Wat uw zwijgen betreft daar kunnen inderdaad heel wat redenen voor zijn en dat je ook heel wat tijd zal nodig hebben om op de gestelde vragen te beantwoorden is ook duidelijk.Want ook één van uw RK vrienden heeft hier al toegegeven dat het inderdaad zo is dat de antwoorden niet in Gods Woord dienen gezocht te worden En wat de vrouw uit Openbaring 12 betreft: Te beweren dat deze op Maria zou duiden is je reinste onzin, want dan moet men de gevallen vrouw uit Openbaring 17 ook als Maria beschouwen. Een vrouw in de Schrift is meestal het zinnebeeld van de kerk. Waarbij de ware Kerk (gemeente) van God wordt voorgesteld door een reine vrouw ( Jes.54:5-6 / Hos 2: 19-20 / 2Cor 11:2 / Openb.19:7-8 ) ; en de afvallige kerk door een gevallen vrouw (hoer) Openb. 17:1-5 / Jer. 3:1,8 / Ezech. 16:22-29) Trouwens zelfs de Katholieke Bijbeluitlegger Th. Beelen schrijft in de Katholieke Bijbel betreffende Openbaring 12: “ Deze vrouw stelt zinnebeeldig voor de Gemeente Gods, of de kerk van het Oude verbond, het Israël Gods, Jehovah’s gemalin ( Ezech 16:8), welke Gemeente Gods als zwanger ging van de aan haar beloofde Messias, en in haar verlangen en smachten naar Hem als van barensweeën krijsende” Wat dan het al dan niet interpreteren van de Schrift betreft. Als er in Gods Woord niets te vinden is betreffende Maria na haar dood dan hoeft er niets geïnterpreteerd te worden betreffende deze zaken. En is een leer zoals de Mariologie die bovenstaande zaken onderwijst en daarbij nog in de praktijk ingaat tegen Gods geboden verwerpelijk voor een volgeling van Christus.
 12. bernard 3

  Mariologie

  Robert Frans Uw zwijgen op de vraag “waarop baseert u zich om te beweren dat Maria niet gestorven is en in de hemel is, en dat Maria direct na haar conceptie verlost is van de erfzonde”, is voor mij een duidelijk antwoord dat je geen enkel bewijs hebt dat dit in Gods Woord verkondigd wordt. Het zijn beweringen die zich totaal niet baseren op hetgeen God aan de mens heeft geopenbaard door Zijn Woord en dit Woord zelfs tegenspreken of ondergraven. Zodat deze ideeën enkel door mensen die beïnvloed werden door de Aartsleugenaar, Satan, in de wereld werden gebracht. Het is dan ook des te meer een bewijs dat gans de "Mariologie" volledig afwijkt en tegengesteld is aan Gods Woord. En dus ook door de volgeling van Christus, die trouw is aan Zijn Woord, volledig verworpen wordt.
 13. bernard 3

  Mariologie

  Op Woensdag om 19u44 Schreef Robert Frans Nee, zij is niet dood, want zij is in de hemel. Als zij dood zou zijn, dan zouden wij hier op aarde helemáál morsdood zijn. Zij leeft juist het meest intens, het meest volmaakt, het meest echt, het meest liefdevol, het meest verbonden met Christus. Daar waar wij slechts als door een gebroken spiegel kijken, ziet zij ten volle en volmaakt zuiver het Gelaat van God en is er geen enkel kwaad en geen enkel lijden dat haar ooit nog treft. En omdat zowel Maria als wij in Christus zijn en Christus' aanwezigheid hemel en aarde overstijgt, mogen wij elkaar in Hem en door Hem vinden. Maria is niet dood, integendeel. Vergeleken met zelfs de kleinste in het koninkrijk der hemelen zijn wij dood, eenzaam, koud en verlaten, strijdend tegen het kwaad in ons, slechts af en toe een voorsmaakje krijgend van het echte Leven dat Christus is. Er is geen ander leven dan Christus, dus zij die in Christus zijn, zullen nooit de dood zien .
 14. bernard 3

  Mariologie

  Nogmaals , Op wat baseert u zich om te beweren dat Maria niet gestorven is en in de hemel is. En terug op wat baseert u zich om te beweren dat Maria direct na haar conceptie verlost is van de erfzonde? Want nergens in Gods Woord vind ik daarvoor een enkele aanwijzing wel integendeel. Graag een antwoord die op Gods Woord gebaseerd is
 15. bernard 3

  Feedback Bernard 3

  In welke passage(s) in het boek Openbaring is er sprake van Maria? Bedoeld u Openbaring 12? een eenvoudig ja dan neen volstaat. Een laat persoonlijke aanvallen nu aub eens terzijde . Want echt het siert u niet als mens, moderator en RK om steeds maar personen, die de Bijbel en niet de RK leer op de eerste plaats zetten, te willen kwetsen en af te breken
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid