Spring naar bijdragen

credo26

Members
 • Aantal bijdragen

  164
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over credo26

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. credo26

  De dood : wat daarna ?

  Student, ik ga rustig de tijd nemen om te antwoorden op uw opwerpingen . Maar laat me eerst toe om nog eens de bijbelse begrippen mens (lichaam) , geest en ziel uit te leggen . Laten het tweede scheppingsverhaal nemen, waar er sprake is van de schepping van de mens : Gen.2:7 : 7 toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. Schematisch voorgesteld : NBG 1951 vertaling : Stof uit de aardbodem + levensadem = levend wezen . Statenvertaling : Stof der aarde + adem des levens = levende ziel . De mens is volgens de bijbel een fysiek lichaam dat geanimeerd wordt door de levensadem die van God komt . Door het samengaan van dit fysieke lichaam en het Goddelijke levensprincipe (in Pred.12:7 “de geestâ€genoemd) gaat ieder mens een unieke persoonlijkheid ontwikkelen die de essentie (de ziel) van deze mens uitmaakt . Worden die twee onderdelen van elkaar gescheiden, dan vergaat het lichaam tot stof en keert de geest terug tot God . Pred. 12:7 : 7 en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft. De menselijke persoonlijkheid, “de ziel†houd dan op te bestaan . Vandaar dat de bijbel stelt dat de doden niets weten (Pred.9:5-6) , dat er geen kennis of wijsheid is in het dodenrijk (Pred.9:10), dat het niet de doden zijn die de Here prijzen . (Ps.6:5, Jes.38:18) . Deze situatie duurt “totdat de hemelen niet meer zijn†Vergelijk met Job. 14:10-12 : 10 Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? 11 Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, 12 zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap. De bijbel leert nergens dat de mens een “onsterfelijke ziel†(een immateriële, bewuste en van het lichaam onafhankelijke entiteit ) zou bezitten . Deze leer komt uit het oude Babylon en is tot ons gekomen via de Griekse godsdienst en filosofie . Het is een echo van de eerste leugen waarmede de mens geconfronteerd werd : de woorden van de slang in Gen.3:5 : Gij zult geenszins sterven . Wat zou trouwens de zin zijn van de opstanding indien de “zielen†reeds bij God (of in de hel) zouden zijn ? -------------------------------
 2. credo26

  De dood : wat daarna ?

  Mijn enige doel is aan mensen die geïnteresseerd zijn uit te leggen wat de bijbel vertelt over wat de mens te wachten staat nadat ze gestorven zijn .
 3. credo26

  De dood : wat daarna ?

  OK student : het item kwam reeds uitgebreid aan bod . Maar laat ik toch nog één maal argumenteren . Ik vertrek van een tekst uit viewtopic.php?f=17&t=30279 : ik citeer uit punt 2, dat ik eerst integraal weergeef . En voor alle duidelijkheid : ik ben geen Jehovah getuige, en ik ga bijlange niet met alles akkoord van wat zij vertellen . + Wat betreft de parabel van de rijke man en de arme Lazarus : Dit is een parabel, geen werkelijkheid & dus geen argument . In het andere geval kunt u bvb ook de parabel nemen die Jotham vertelde aan de burgers van Sichem (Richt. 9:7-15), en daaruit het besluit trekken dat bomen met elkaar kunnen praten . + Verder staat er in de Bijbel dat Henoch, Elia en alle martelaren (Op. 20:4) naar de hemel gingen, …. We kunnen ons de volgende vragen stellen : +++ Zijn Henoch, Elia, Mozes in de Hemel ? Het antwoord is Ja +++Zijn er naast deze drie nog andere personen in de hemel ? Het antwoord is wederom Ja . Bij Christus' opstanding gingen graven open en stonden er doden op die aan velen verschenen . (Matth.27:51-53) Dezen gingen bij Christus' hemelvaart met Hem mee . (Ef.4:8) +++ De tekst van Op.20:4 : zijn deze mensen in de Hemel ? Openbaring 20 spreekt van de periode na de terugkomst van Christus . Dan zullen deze mensen inderdaad in de hemel zijn . Nu nog niet : eerst moet de opstanding plaats vinden . Ik denk dat de bijbel duidelijk is en niet met zichzelf in tegenspraak . + Na de dood rusten de doden in het graf, tot “de jongste dag†(zie mijn argumentatie bij de eerste bijdrage aan dit topic ) + Bij de wederkomst van Christus worden zij die in Christus gestorven zijn opgewekt, en gaan samen met Christus naar de hemel : Joh.14:2 :In het huis mijns Vaders zijn vele woningen . I Thess. 4:15-17 : 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. + De bijbel leert dus duidelijk dat er een periode is dat alle Godsgetrouwen samen met Christus in de hemel zullen zijn . Dit neemt niets weg van het feit dat zij die in Christus gestorven zijn nu rusten in het graf . ------------------------------- De bijbel spreekt duidelijk van twee oordelen : Een eerste oordeel dat aan de opstanding vooraf gaat : hoe zou Christus anders kunnen zeggen in Op.22:12 : 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. ? Er is ook een tweede oordeel, dit waarover sprake in : 1Kor.6:2-3 : 2 Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Op.20:4 : 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. Ik ga hier nu verder niet op in . -----------------------------------------------
 4. credo26

  De dood : wat daarna ?

  WAT GEBEURD ER ALS DE MENS STERFT ? Over het algemeen weet men geen concreet antwoord op deze vraag, meestal is er enkel een flauw vermoeden en een vage hoop . Welke zijn de meest voorkomende ideeën ? + In de oudheid was er (meestal) een vaag geloof in een hiernamaals . + De Grieken geloofden in een onsterfelijke ziel . + In het oosten gelooft men meestal in de een of andere vorm van reïncarnatie . + De meeste Christenen geloven in een onsterfelijke ziel, die na de dood ofwel naar de hemel, ofwel naar de hel gaat . Voor de Katholieken zijn er nog twee andere opties : het vagevuur of het voorgeborchte (Limbo) . + Nog anderen geloven niet aan leven na de dood : ze twijfelen of weten eenvoudig niet wat ze moeten denken . WAT ZEGT DE BIJBEL ? 1 DE DODEN WETEN NIETS : de dood is als een slaap . Pred. 9:5-6 : 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. 6 Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt. Pred. 9:10 : 10 Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. Joh. 11:11-14 : 11 Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. 12 De discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen. 13 Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. 14 Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven, Pred.3:19-20 : 19 Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, 20 alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof. Ps. 6:5 : Want in de dood is Uwer geen gedachtenis ; wie zou U loven in het dodenrijk? Ps.146:3-4 : 3 Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; 4 gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen. Jes. 38:18 : 18 Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw. Job14:10-12 : 10 Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? 11 Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, 12 zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap. Dit brengt ons tot de vraag: 2 WAAROM STERFT DE MENS ? Rom. 6:23 : Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Rom. 5:12 : Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben . Wat ons terug brengt naar het begin : Gen. 2:16-17 : 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Gen.3:4-5 : 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Gen.3:19 : in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. 3 DE OPLOSSING : HET VERLOSSINGSPLAN EN DE VERGIFFENIS . Joh.3:16-18 : 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God Rom.3:23-24 : 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 4 DE HOOP VAN DE CHRISTEN : DE OPSTANDING ! a) Christus is opgestaan : Matth.28:5 : Hij (Jezus) is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. Zelfs in het oude testament is er reeds de belofte van de opstanding : Jes.26:19 : Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Dan.12:2 : Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. c) De opstanding : is een expliciete belofte van Jezus : Joh.5: 28-29 : 28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. 1 Kor. 15:22 : 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 1 Thes. 4:15-17 : 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 5 HET OPSTANDINGSLICHAAM . 1 Kor. 15:35 & 40-44 : Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. 42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. BESLUIT : Joh.11:25-26 : Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven … ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. credo26

  Biblija verleden tijd

  Ja, ik heb het ook ondervonden . Normaal haalde ik mijn bijbelteksten van deze site . Uiteraard kan ik ook werken zonder deze site, maar dan ben ik wel verplicht de aangehaalde teksten volledig uit te typen . Gewoon triestig .
 6. credo26

  De Vier Elementen

  De vier elementen hebben weinig te maken met hetgene wij nu als “elementen†beschouwen . Wetenschappelijk gezien zijn het trouwens niet eens elementen : lucht en aarde zijn mengsels, water is een verbinding en vuur is een verschijnsel . De ouden zagen de vier elementen als verschijningsvormen . De schepping is een schepping in de dualiteit : Hemel & aarde, water & land, avond & morgen , zon & maan, vogels & vissen, man & vrouw ….. De vervulling van die dualiteit is de vier (2²) : vandaar de vier elementen . Het eerste scheppingsverhaal kan dan ook in vier fases ingedeeld worden ; elk met hun corresponderend element . Eerste fase : (verzen 1 & 2) De wereld bij God ( Olam Atsiloeth ) : met als element LUCHT . Tweede fase : verzen 3 tot 13 De wereld van de schepping ( Olam Beriah ) : met als element VUUR . Derde fase :Verzen 14 tot 31 De wereld van de vormgeving ( Olam Jetsirah ) : met als element WATER . Vierde fase : Hoofdstuk 2 : verzen 1 tot 3 . De wereld van de mens : (Olam Assiah ) : met als element AARDE . ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. credo26

  Velikovsky

  Alvorens systematisch te antwoorden op uw bijdrage toch nog even herinneren welke mijn appreciatie van Velikovsky is . Ik citeer uit mijn bijdrage van 15 september : Persoonlijk geloof ik het verhaal van de exodus uit Egypte zoals de bijbel het vertelt . Het is uiteraard duidelijk dat dit verhaal niet in te passen is in de klassieke Egyptische chronologie . Ik ben er dan ook van overtuigd dat het mogelijk moet zijn een logische en bewijsbare alternatieve chronologie op te stellen en Velikovsky was een baanbreker op dit gebied . Student schreef : 1 Klopt gedeeltelijk . Maar er zijn ook een pak items waarover de historici het helemaal niet over eens zijn . Bij radiometrische datering is er altijd een foutenmarge, en men gaat uit van de veronderstelling dat de opname van radioactieve isotopen altijd constant is . Wat de koningslijsten betreft : ook die zijn niet altijd met elkaar in overeenstemming . Er is dus nog heel wat marge voor discussie . Het Ipoewerpapyrus werd gevonden ergens rond Memphis begin 19e eeuw . Deze papyrus uit de 19de dynastie is een kopie van een vroeger document dat, volgens geleerden, zou stammen uit de periode van de 12e of 13e dynastie . Het werd op verschillende manieren geïnterpreteerd, maar het is duidelijk een verslag van een opeenvolging van catastrofen welke Egypte getroffen hebben . Indien men ervan overtuigd is dat de exodus plaats gevonden heeft in de 18e dynastie is het uiteraard absurd dat een document uit de 12e of 13e dynastie een beschrijving zou geven van gebeurtenissen die enkele eeuwen later zouden plaats vinden . Indien men het oorspronkelijke document dateert in de tijd onmiddellijk na de uittocht (in de 12e dynastie volgens de nieuwe chronologie) dan kan men er moeilijk naast kijken dat dit een ooggetuigen verslag is . Ik begrijp uw vraag niet goed . Hoe zouden de Amalekieten uit Egypte kunnen komen als de Israëlieten Egypte pas verlaten hadden ? De ontmoeting van Israëlieten & Amalekieten vond plaats te Rafidim (zie Ex. 17:8-16) . De Amalekieten werden verslagen . De Amalekieten werden door Israël verslagen te Rafidim, niet uitgeroeid . Daarna trokken ze naar Egypte . Josephus schrijft dat ze Egypte innamen zonder veldslag (tegen Apion : boek 1) . De reden waarom er geen veldslag was is duidelijk : het Egyptische leger was omgekomen in de schelfzee . Wordt vervolgd .
 8. credo26

  Van creationist naar neutraal

  SCHEPPING OF EVOLUTIE : EVEN NADENKEN . Er zijn twee geloven en een schizofreen denken . Ik spreek heel duidelijk van TWEE geloven : want noch het ene noch het andere kan bewezen worden  Het ene geloof is het geloof in EVOLUTIE . We spreken van de evolutie theorie . Er is NIETS bewezen . O ja, men steekt het in een wetenschappelijk kleedje en als men dien omtrent gevulgariseerde werken leest, dan is alles koek en ei, en lijkt het de logica zelve . Gaat men echt op wetenschappelijke wijze alles uitpluizen, dan zijn de moeilijkheden legio, en is de theorie in tegenspraak met tal van fysische wetten . 13 miljard jaar geleden zou er een grote “boem†geweest zijn (de Big Bang) en van daaruit zou alles zich ontwikkeld hebben, tot we hier op aarde komen tot het complexe systeem dat we kennen . De god van dit systeem noemt “tijd†: telkens iets niet kan verklaard worden laat men de tijd spelen . Over wat de uiteindelijke toekomst is volgens dit systeem is er nogal wat discussie . Voor het “individu†is de enige toekomst de dood . Friedrich Nietzsche stelde : “Das Leben ist ein Sein zum Tode†.  Het andere geloof is het geloof in de Schepper . Ook hier is er sprake van “geloof†. Ook hier kan men NIETS bewijzen . De bijbel verteld ons het verhaal van “God†die SCHEPT op een perfecte wijze . Door de opstand van één wezen (de satan) wordt die perfecte schepping herschapen in een chaos . En God schept opnieuw : onze aarde wordt op een perfecte wijze herschapen . Opnieuw is er een opstand : (de zondeval) en opnieuw is er chaos en ellende . Rom.5:12 : De bijbel stelt dus duidelijk dat de dood pas zijn intrede deed na de zondeval !Maar God heeft een oplossing : Hij zend zijn Zoon, die uiteindelijk alles herstelt . Op.21:1 : Voor het “individu†is de toekomst hier het eeuwige leven, maar deze toekomst is VOORWAARDELIJK . Joh. 3:18 :  En dan is er ook nog het “schizofrene denken†. Dat zijn degenen die beide geloven vermengen : die enerzijds geloven in evolutie en anderzijds dat er een god is die hen zal redden, die geloven dat ze zelf een onsterfelijke vonk hebben en die zichzelf zien als potentiële goden of halfgoden . Zulke denkrichtingen zijn Legio . ---------------------------------- Laten we enkele bijbelteksten nemen : Gen.1:1 : In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Gen.1:31 – 2 :1 : En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag. Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Ex.20:11 : Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.  De ganse bijbel is door mensen geschreven onder inspiratie van Gods Geest : 2Petr.1:21 : want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. De tien geboden echter, (Ex. 20:1-17) zijn “geschreven door de vinger Gods†. Dit wordt in de bijbel tweemaal bevestigd : in Ex. 31:18 en in Deut. 9:10 . (Ook Deut. 4:3 bevestigd dat het God is die de tien woorden schreef op twee stenen tafelen . ) Indien we Ex.20:11 niet geloven, dan maken we God tot een leugenaar ! Ps.33:6 : Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. Ps.33:9 : Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. Neh.9:6 : Gij toch zijt alleen de Here, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeen en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder. Jes.45:12 : Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mens daarop geschapen heb; mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn bevelen gegeven. Jer.32 :17 : Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U, Hand.17:26 : Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, … Op.4 :11 : Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. Op.14 :7 : en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Nog enkele bedenkingen : Indien we niet in schepping geloven :  Kunnen we dan geloven hetgene Paulus ons zegt in 1Kor15:51-52 ? 1Kor15:51-52 : Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.  Kunnen we dan geloven dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen ? Ik kan me moeilijk voorstellen dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou komen door evolutie : en indien God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde kan scheppen, waarom zou Hij dan de huidige aarde niet geschapen kunnen hebben ? Jes.65:17 : Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen. Op. 21:1 : En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.  Hoe verstaan we dan de tekst van Colossenzen 1:15-20 ? Col.1:15-20 : 15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, 16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.  Wat met de tekst uit Rom.5:12 , die zegt dat de dood in de wereld is gekomen door de zonde van de eerste mens ? Rom.5:12 : Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; --------------------------------------------
 9. credo26

  Van creationist naar neutraal

  Student schreef : Laat ik eerst nog eens Eliyahu7 citeren, in het topic Velikovsky op 21 sept. 2014 05:18 Wat de bijbel leert over SCHEPPING . Er zijn tientallen passages in de bijbel waar er sprake is van schepping : gaande van Genesis tot en met Openbaring . De bijbel vermeldt dat de twee stenen tafelen door God zelf geschreven zijn . (Ex.31:18 //Ex.34:28 ) Op die stenen tafelen staat : Ex.20:11 : 11 Want in zes dagen heeft deHEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. De bijbel spreekt van een ogenblikkelijke schepping : Ps.33 : 6 & 9 : 6 Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer. 9 Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. De schepping maakt God tot Here . Jes.45:18 : Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd: Ik ben de HERE en er is geen ander. De schepping is in de bijbel het grote onderscheid tussen God en de afgoden : I Kron.16:26 : want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt; God eist aanbidding omdat Hij geschapen heeft : Op.14:6 : 6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Het verlossingsplan is onlosmakelijk verbonden met schepping en zonde val . + Bij de schepping was de aarde volmaakt : de dood was onbestaand . (Gen.1:31) + De dood kwam er door de zondeval . (Rom.5:12) + Door de kruisdood van Christus kunnen we opnieuw het eeuwige leven verwerven (Rom.3:22-23) + Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde . (Op.21:1 // Jes. 66:22) . ----------------------------------------------------- LATEN WE LOGISCH BLIJVEN : ofwel / ofwel : Ofwel heeft God de wereld op een perfecte wijze geschapen, is de mens gevallen, en kan deze door het offer Christus verlost worden : de versie van de bijbel . Ofwel is de wereld tot stand gekomen door evolutie, en is de bijbel een boek vol leugens, en het Christendom op zijn minst een bedenkelijke godsdienst . ------------------------------------------------------
 10. credo26

  Velikovsky

  Eliyahu7 schreef op 21 sept. 2014 05:18 : (zie hierboven) Dank voor uw bijdrage ter verdediging van Velikovsky . Velikovsky zal altijd wel een omstreden figuur blijven . Toch ben ik ervan overtuigd dat hij in vele domeinen gelijk heeft . Ik bewonder de moed die hij gehad heeft om vast te houden aan het absolute geloof in de Torah, en daarvan uitgaande zijn theorieën op te bouwen . U schrijft : Ik denk ook niet dat er archeologische vondsten zullen gedaan worden die de Torah tegenspreken . Wel worden legio van archeologische vondsten gedaan worden die worden uitgelegd in tegenspraak met de Torah : wat NIET hetzelfde is ! Numeri 12:6-8 stelt : In deze tekst vertelt de bijbel ons dat God Zijn woord rechtstreeks aan Mozes medegedeeld heeft . Derhalve zijn de mededelingen uit de Torah in elk geval essentieel . Een geschiedenis aanvaarden die in tegenspraak is met de Torah staat, mijns inziens, dan ook gelijk met het verwerpen van Gods woord . -------------------------------------
 11. credo26

  Vraag voor mensen die in Adam en Eva verhaal geloven.

  De vraag is mijns inziens hoe je de bijbel bekijkt . Uiteindelijk zijn er slechts 2 opties : OFWEL IS DE BIJBEL EEN VERZAMELING VAN JOODSE MYTHEN EN SAGEN : Dan is de bijbel een woord van mensen . Die hadden misschien wel goede bedoelingen, maar ja, die konden natuurlijk niet weten wat we nu weten . En ja, die waren nogal primitief en nationalistisch ingesteld . De bijbel is dan weinig meer dan een verzameling van gissen en vergissen : een mythe over het ontstaan van de mensheid en van het joodse volk . Een verzameling verhalen met misschien wel een historische kern, maar vooral bedoeld om het volk een eigenwaarde te geven en de maatschappelijke orde te bewaren . Uiteraard kan iedereen dan de bijbel naar hartelust interpreteren, en is de bijbel geen godsdienstig- maar een filosofisch boek . De bijbel is dan “een oude viool, waaruit iedereen het deuntje kan halen dat hem bevalt†(citaat van Voltaire) . "En aangezien god dan ook niets zegt, kan men hem laten zeggen wat men wil" . (citaat van Sartre) . OFWEL IS DE BIJBEL HET WOORD DAT GOD TOT DE MENSEN RICHT, EN DAT GETUIGT VAN JEZUS CHRISTUS . Dan is de bijbel een gids tot “eeuwig leven†. Christus zegt : (Joh.5:39 ) Met alle consequenties van dien : en de bijbel doet een pak boute uitspraken : onder andere : Er is sprake van schepping : Psalm 33:6 & 9 : Alle mensen komen voort uit één : Hand.17:26-27 : Er was geen dood in de wereld voorafgaand aan de zondeval : Rom. 5:12 : Er komt een oordeel : Hebr.4:12-13 : Er komt een uitvoering van dat oordeel : Op. 21: 7-8 : Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde : Op.21:1 : En dan is er weinig marge tot interpretatie : want : “ er staat geschrevenâ€. Indien u dan niet gelooft wat er staat, dan maakt u God tot een leugenaar . Paulus zegt : Rom.1:16 : En ook : I kor. 1:21-24 : 2 --------------------------------
 12. credo26

  Velikovsky

  Student schreef op 16 09 2014 : De Septuaginta is sowieso een vertaling van de Hebreeuwse bijbel in het Grieks, begonnen in Alexandrië onder de regering van Ptolomeus Philadelphus (285-246) , ten behoeve van de Joden in de diaspora die de Hebreeuwse taal niet meer kenden . Een vertaling beter dan het origineel ? Op zijn minst twijfelachtig . Uiteraard kunnen we niet uitsluiten dat in de kopieën van de originele Hebreeuwse tekst die tot ons gekomen zijn kleine foutjes schuilen die in de exemplaren die de vertalers gebruikten niet aanwezig waren . Ahmose, de eerste farao van de achttiende dynastie was de broer van Kamose, de laatste farao van de 17e dynastie (1625-1539) . Deze dynastie, waar we bitter weinig over weten, regeerde vanuit Thebe bij de gratie van de Hyksos die uit Avaris regeerden . De opstand tegen de Hyksos begon ergens rond 1555 onder Farao SENAKHTENRE . Zijn opvolgers SEGENERE TAÄ en KAMOSE brachten de Hyksos steeds meer in het nauw . Ahmose, de eerste farao van de 18e dynastie slaagde erin hun hoofdstad Avaris in te nemen en de Hyksos uit Egypte te verdrijven . Velikovsky linkt deze gebeurtenissen aan het verslaan van de Amalakieten (= de Hyksos) door Saul, nadat hij de Kenieten had laten gaan (zie I.Samuël 15) . Persoonlijk denk ik dat hij gelijk heeft . De Kenieten die Saul had laten gaan waren Semieten . Vermoedelijk waren deze mensen die door de 18e dynastie onderdrukt werden . Bron ? Bij mijn weten hadden alle farao’s van de 18e dynastie Thebe tot hoofdstad, met één uitzondering : Amenhotep IV (=Echnaton) welke Ashetaton (= tell Amarna) tot hoofdstad had . Hier volgt een stukje uit Wikipedia : Het is uiteraard absurd van te beweren dat de exodus, ZOALS DIE IN DE BIJBEL BESCHREVEN IS, dan zou hebben plaats gevonden . (Tussen de gebeurtenissen van de exodus en de regering van David komt in de Bijbel Egypte niet aan bod .) . (het lijk van Amenhotep II) . In mijn ogen een absurde bewering . -----------------------------------------------------------------------------
 13. credo26

  Velikovsky

  broer konijn schreef 16 sep 2014 08:55 Waarom niet liever onze eigen oud-hollandsche taal doorvorscht tot eene leeringh ende vermaeck?! Voor mij zeker niet gelaten, maar ik ben niet zo handig met de computer dat ik die teksten zomaar kan ophalen . Wat het boek “Alle de werken van Flavius Josephus … “ zelf betreft : een vriend van me heeft een facsimile uitgave van het boek . Prachtig werk, maar onhandig van formaat ! Dus praktisch niet te gebruiken . ------------------------------------------------------------------------------- Student schreef 16 sep 2014 12:16 i Eerst en vooral wat betreft de Septuaginta vertaling : De Septuaginta een vertaling is van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst . Als beide teksten vergeleken worden vindt men nogal wat verschillen . Meestal wordt de Hebreeuwse tekst de betrouwbaarste beschouwd . Dat u hier de Septuaginta aanhaalt omdat die datering nu eenmaal past in uw redenering dan de Hebreeuwse tekst, lijkt me dan ook eerder opportunistisch . Laten we nu eens kijken naar de 18e dynastie in Egypte . Ik geef twee reeksen data op, (de historici zijn het op dit punt niet eens) laten we de TWEEDE reeks nemen, deze welke u verkiest . AHMOSE 1550-1525 //// 1539-1514 AMENHOTEP I 1525-1504 //// 1514-1493 THOETMOSES I 1504-1492 //// 1493-1482 THOETMOSES II 1492-1479 //// 1482-1479 HATSJEPSOET 1479-1458 //// 1479-1458 THOETMOSES III 1458-1425 //// 1458-1426 AMENHOTEP II 1428-1397 //// 1426-1400 THOETMOSES IV 1397-1388 //// 1400-1390 AMENHOTEP III 1388-1351 //// 1390-1353 ECHNATON 1351-1334 //// 1353-1336 SMERCHKARE 1337-1333 //// 1335-1332 TOETANCHAMON 1333-1323 //// 1332-1323 EYE 1323-1319 //// 1323-1319 HAREMHAB 1319-1307 //// 1319-1292 De bijbel leert ons dat toen Mozes geboren werd de verdrukking van de Israëlieten reeds op gang was . We weten ook dat Mozes 80 jaar was toen hij de Israëlieten uit Egypte leidde . Als we bovenstaande data in ogenschouw nemen zou dit willen zeggen dat de Israëlieten reeds in slavernij zouden geweest zijn onder de regering van Thoetmoses II . Er is echter geen enkele bron die dit bevestigd . Wat meer is : + De 18e dynastie regeerde vanuit THEBE : dit is een goeie 500 km verwijderd van de voorraadsteden Pithom en Raämses . (hoe konden Mozes en Aäron dan zo vlot bij Farao geraken ? ) + Er is geen noemenswaardige bouwactiviteit bekend van deze dynastie in de delta regio . + Onder de regering van THOETMOSES III (1458-1426) had Egypte zijn grenzen weten te verleggen tot aan de Eufraat . Zijn opvolgers controleerden zeker nog voor 150 jaar en groot gedeelte van Palestina . En zoals ik al zei in mijn vorige bijdrage : Hoe ga je dat gaan rijmen met het feit dat de opvolgers van THOETMOSES III een groot gedeelte van Palestina controleerden ? + Het boek Richteren vertelt ons menige onderdrukking door volkeren uit Kanaän, maar Egypte wordt nooit vermeld . Ten slotte : De mummie van AMENHOTEP II is teruggevonden, terwijl de bijbel duidelijk stelt dat de farao die de Israëlieten achtervolgden omgekomen is in de schelfzee . Victor Loret heeft de mummie van Amenhotep II gevonden in het dal der koningen in 1898 . (bron: Wikipedia) Mijn conclusie : De uittocht uit Egypte, zoals verteld in het boek Exodus, kan onmogelijk plaats gevonden hebben gedurende de 18e dynastie . --------------------------------------------------------------------------------------------
 14. credo26

  Velikovsky

  Michiel schreef op 19 juni 2014 10:15 Flavius Josephus schrijft in zijn “geschiedenis der Joden†in zijn 2e boek hoofdstuk 5 eerste paragraaf : (Ik vertaal uit een Franstalige versie) … Ze deden ze verscheidene dijken bouwen om de wateren tegen te houden en verschillende kanalen om de wateren te geleiden . Ze deden hen muren bouwen om de steden te omsluiten en ze deden ze piramides bouwen van een duizelingwekkende hoogte …. -------------------------------------------------------------------------------------------- Twee citaten : Salomo zei (pred.1:11) : 11 Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen. Napoleon Bonaparte zei : De geschiedenis is een hoop leugens waarover iedereen het eens is.
 15. credo26

  Velikovsky

  Wat betreft Velikovsky : Indien we het verhaal van de Exodus nemen zoals het staat in de bijbel, en dit dan gaan vergelijken met de gangbare opvatting van de oude Egyptische geschiedenis, dan stuiten we op onoverkomelijke moeilijkheden . HET BIJBELSE VERHAAL . Het bijbelse verhaal vertelt ons dat de Israëlieten na een lange periode van slavernij in Egypte, onder de leiding van Mozes verlost werden door Gods wonderbaarlijke tussenkomst . Het verhaal zelf kunnen we lezen in de eerste hoofdstukken van Exodus . (zie aldaar) . Na de uittocht is Egypte volledig geruïneerd : zowel economisch (de eerste negen plagen), sociaal (de tiende plaag) als militair (volledige vernietiging van het Egyptische leger in de schelfzee) . Na de uittocht is er in de bijbel lange tijd geen sprake meer van Egypte : noch in de tijd van Jozua, noch in de tijd van de richteren . We moeten wachten tot aan de regering van David, alvorens er weer sprake is van Egypte : als “Farao†de stad Gezer inneemt en geeft als bruidschat voor zijn dochter, een van de vrouwen van Salomo . (zie 1Kon.9:16) . Wat het tijdstip van de uittocht betreft : de bijbel geeft één hint, namelijk in 1Kon.6:1 : 1 In het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, in het vierde jaar van zijn regering over Israël, in de maand ziw, de tweede maand, begon koning Salomo met de bouw van de tempel. Deze tekst wordt op twee verschillende manieren geïnterpreteerd : 1) Tussen het vierde jaar van Salomo (het jaar 965 B.C.) en de uittocht liggen letterlijk 480 jaar : wat erop neerkomt dat de uittocht plaats zou gehad hebben in 1445 B.C. ( De getuigen plaatsen –als enigen- het vierde jaar van Salomo in 1034 B.C. en de uittocht in 1513 B.C.) 2) De 480 jaar worden geïnterpreteerd als zijnde een schatting op basis van een genealogische lijst (480 = 12X40) en zou in werkelijkheid een 325 jaar geduurd hebben, wat de exodus plaatst rond het jaar 1290 B.C. HET ANDERE PLAATJE . Volgens de klassieke chronologie van de Egyptische geschiedenis is dit de periode van de 18e (1550-1307 B.C.) & de 19e (1307-1196 B.C.) dynastie . Nergens in deze periode is er plaats voor een uittocht uit Egypte zoals deze verteld wordt in het boek Exodus . (Al doet men verwoede pogingen om dit wel te doen : denk bijvoorbeeld aan de film “De tien geboden†van Cecil B. DeMille ) Nergens zult u in een wetenschappelijk boek over de oude geschiedenis van Egypte een verwijzing vinden naar de exodus zoals die in de bijbel verteld wordt . DE VERDIENSTE VAN IMMANUEL VELIKOVSKY . Velikovsky is een van de eersten die, zich vasthoudend aan het bijbelverhaal, de klassieke chronologie van het oude Egypte in vraag durfde stellen . Of al de analyses die hij maakt juist zijn is natuurlijk een andere vraag . Persoonlijk kan ik bijvoorbeeld akkoord gaan met zijn stelling dat de eerste farao’s van de 18e dynastie tijdgenoten zijn van de koningen van Saul tot Aza . (zie de bijdrage van Student op 18 juni 2014) . Met zijn stelling bvb dat Farao Ramses II de grote tegenstander was van Nebukasnesar in de slag van Karkemisch in 605 B.C. kan ik dan weer helemaal niet akkoord gaan . ----------------------------------------------------------
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid