Spring naar bijdragen

Peter79

Members
 • Aantal bijdragen

  981
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Peter79

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man

Recente profielbezoeken

992 profielweergaven
 1. Peter79

  Zullen Joden in de hemel terechtkomen?

  De volheid betekent dat het getal vol moet worden, dat het totaal aantal wordt bereikt. de volheid van Israël wordt echter niet bereikt door het toevoegen van Israëlieten/Joden naar het vlees (weggebroken takken) maar door het toevoegen van heidenen (geënte takken). Daarom is het een volheid van heidenen, zij vullen het ontbrekende in.
 2. Peter79

  Oorsprong van moraliteit

  We zijn het dus eens dat dit voor iedereen geldt. De Franse revolutie ging gepaard met de leus: ni dieu et ni maître - geen God en geen meester. Godsdienst waardeert moraliteit positief; een gelovige zal zich eerder aan gezag onderwerpen. Religie gaat niet gepaard met hyperindividualisme. Maar in de zoektocht naar een universele moraal kunnen gelovige en niet-gelovige hand in hand gaan.
 3. Peter79

  Oorsprong van moraliteit

  Rust jouw geloof op moraliteit?
 4. Peter79

  Oorsprong van moraliteit

  Vind ik een lastige. Gaat dit over moraliteit? Ja, maar wel onder oorlogsomstandigheden. Is oorlog moreel verwerpelijk? Om die te starten, wellicht wel. Maar verdediging? Of tegenaanval? voor oorlogen geldt oorlogsrecht. Maar vanaf de twintigste eeuw kennen we ook guerrilla en terreur. De eenling kan alleen iets beginnen tegen een leger als hij onconventioneel handelt. Degene die zich in Allahs naam opblaast, kopieert ie niet het leed dat hij om zich heen ziet? De westerse mogendheden die de oorlog nog slechts vanuit de lucht en op afstand voeren, terwijl hun burgers er niets van voelen. In een plattelandscultuur waar eerwraak nog bestaat, wordt de daar heersende moraal ook versterkt vanuit geloof in God (Allah).
 5. Peter79

  Oorsprong van moraliteit

  De gelovige staat op hetzelfde drijfzand. Meer dan rede en menselijkheid hebben we niet. Hoogstens kan geloof in God mensen in het gareel houden en op die manier bijdragen aan de moraal.
 6. Peter79

  Oorsprong van moraliteit

  Rede en empathie zijn inderdaad een goede basis. Daarachter ziet de gelovige God, de niet gelovige ziet dat niet. Met drijfzand bedoel ik dat ook de moraliteit die gebaseerd is op reden en empathie nog steeds gebaseerd is op meerderheidsdenken en daarmee op het recht van de sterkste. Er is een cultuurlaag gebouwd op het recht van de sterkste. Die cultuurlaag, bestaande uit taal, psychologie, e.d. verdoezelt dat recht van de sterkste. Maar de eenling die afwijkt van die moraal, die loopt er tegen aan. Al onze moraal rust op ethische vooronderstellingen. Wat moreel goed en wat fout is, daarover kan je als mens van mening verschillen. Die vooronderstellingen moet je expliciet maken. Zijn man en vrouw gelijkwaardig? Ja zegt de één, nee zegt de ander. Aanhangers van beide standpunten kunnen met empathie de moraal benaderen, maar hun wereldbeeld bepaalt hoe zij verschillende categorieën waarderen.
 7. Peter79

  Oorsprong van moraliteit

  Ik geloof net als jij dat moraliteit door God gegeven is, maar tegelijkertijd acht ik het niet onmogelijk dat moraliteit geheel vanuit de evolutietheorie kan worden verklaard. Paulus ziet dat heidenen die de wet niet hebben, toch doen wat de wet gebiedt; dus zijn zij zichzelf tot wet. Het betekent dat moraliteit niet opgesloten is in de Bijbel en dat de moraliteit die we in de Bijbel vinden teruggaat op universele moraliteit. Tegelijkertijd maakt ieder mens zelf morele keuzes. Waar haalt een mens dat vandaan? Waarom mag de maatschappij (de meerderheid) iemand straffen die handelt in strijd met de mores van de maatschappij? Ik denk dat het gezag van de moraliteit zonder God op drijfzand is gebaseerd.
 8. Peter79

  De openbaring van Johannes: v.t.t.?

  Belangrijk bij de Openbaring van Johannes is dat er zowel sprake is van toekomende tijd als verleden tijd: Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij (Openbaring 1:1-3 HSV). Wat Johannes vertelt, is verleden tijd, namelijk dat hij alles heeft opgeschreven nadat hij het had gezien, bijvoorbeeld: Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden (Openbaring 4:1 HSV). Het is belangrijk om de chronologie waarin Johannes het vertelt, te onderscheiden van de chronologie waarin de gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Wie dit onderscheid niet maakt, zet alle visioenen in de tijd na elkaar; wie dat onderscheid wel maakt, kan zien dat de visioenen elkaar in chronologie overlappen en dat verschillende visioenen (die elk een aspect zichtbaar maken) samen een beeld geven van de nabije toekomst. Een voorbeeld is Openbaring 12 (HSV) - niet alles is toekomende tijd maar een deel is al gebeurd: En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Het visioen is in de verleden tijd, want door Johannes achteraf opgeschreven. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. Uitgaande van de Bijbel is dat al gebeurd. Maria/Israël baart Jezus. Jezus kan je hier identificeren als zoon van David, die de heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. De grimmigheid van de draak zie je terug in het verhaal van Herodes en de kindermoord. De hemelvaart wordt in het visioen verbeeld door het wegrukken van het kind. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen. Dit is de situatie waarin gelovigen in de tijd van Johannes en m.i. ook nu zijn: in de woestijn. Jezus heeft ons nog niet in het beloofde land gebracht, althans, we zien dat nu nog niet met eigen ogen. Daarentegen worden christenen onderdrukt en hun boodschap belachelijk gemaakt. Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. In het visioen wordt dit chronologisch na de hemelvaart beschreven, maar m.i. is dit de strijd die Jezus gestreden heeft. Zoals Jezus in het evangelie zegt, wanneer hij boze geesten uitwerpt: niemand kan het huis van de sterke binnengaan en het leegroven, als hij die sterke niet gebonden heeft. Ook dit heeft dus al in Bijbelse tijd plaatsgevonden. Een visioen dat hierbij aansluit en daarmee overlapt is dat de duivel duizend jaar gebonden is. De periode van duizend jaar komt volgens bijbellogica overeen met de periode van 1260 dagen die de vrouw in de woestijn doorbrengt. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Denk hier ook aan de woorden van Jezus bij de hemelvaart: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dit is een duiding van de tijd waarin Johannes zijn woorden opschreef en m.i. ook voor nu: enerzijds heb je overwonnen met Christus (bemoediging!), anderzijds leef je in de woestijn en sta je bloot aan grote verdrukking. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Ook dit is een bemoediging: dit is iets wat zal (moet) gebeuren, maar in lijn met Romeinen 8 is er niets dat je van de liefde van Christus kan scheiden.
 9. Peter79

  Gnosis (theologische verklaring door Ds F.J. Pop)

  Leuk om te lezen, zo'n oude verhandeling. Wat houdt je aan dit onderwerp bezig?
 10. Peter79

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  Dat noem je van de koude kermis thuiskomen.
 11. Peter79

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  Er kunnen inderdaad wel aanvullingen worden gedaan. In dit geval niet aan de orde denk ik. Uit het verhaal blijkt dat goed en kwaad wel een belangrijk onderdeel is. omdat God zegt: nu zijn ze als ons, kennende goed en kwaad. Een betere vertaling van de boom is: de boom van goed en kwaad kennen. Voor mij is het dus niet een vraag, want ik heb een redelijk antwoord dat past binnen Genesis en Tora. Eten is deel hebben aan, in dit geval deel hebben aan het goddelijk voorrecht van het oordelen over goed en kwaad. Dat wordt in het verhaal gesymboliseerd door een boom. Niet heel vreemd in een tijd dat er meer godsdiensten met godentuinen waren. Het is riskant om dat te doen met iets dat jou niet toekomt. Tantalus, was volgens de Griekse mythologie de koning van Phyrgie en een van de zwaarst gestraften in Hades. (de Onderwereld) Hij was veroordeeld tot eeuwige dorst en honger. Hoewel hij zich bijna helemaal in het water bevond, trok het water zich terug zodra hij ervan probeerde te drinken. Als hij zijn arm uitstrekte om een vrucht te plukken van de takken die voor hem hingen, weken zij uiteen. Op deze manier werd hij door de goden gestraft voor zijn hoogmoedigheid. Hij had namelijk een goddelijk geheim bekend gemaakt aan de mensen. Hij had ook de godendrank Ambrozijn (als je deze drank zou drinken werd je onsterfelijk) en Nektar gestolen van de goden om aan zijn aardse vrienden te geven. Bron: https://www.grieksegids.nl/mythologie/tantalus.php Dat oordelen van goed en kwaad door de mensheid ging van kwaad tot erger (Genesis 4 HSV) En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem! Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal.
 12. Peter79

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Na de zondvloed is er sprake van seizoenen. Elke keer dat ik dat lees, denk ik: hoe accuraat zou de Bijbel hier zijn?
 13. Peter79

  Waar is iedereen?

  Even een jaartje wachten op antwoord: ergens tussen "kan niet beter" en "beroerd" 😎
 14. Peter79

  Geldt de wet van Mosjé voor christenen?

  Even een tegenvraag. Wat denk je hiervan: Iemand maakte onderscheid tussen de wet van God en de wet van Mozes. De wet van God is dan de Tien woorden; de wet van Mozes de overige bepalingen. Dit onderscheid zou dan ook tot uitdrukking komen in het feit dat deze bepalingen in een afzonderlijk wetboek naast de ark (met daarin de twee tafelen) lagen. Hij was er ook nog zeker van dat de tien woorden ook niet in dat wetboek stonden. Ik denk dat dit niet houdbaar is, alleen al omdat Mozes alle woorden van God opschreef, nog voordat hij de stenen tafelen ontving. Maar is een dergelijk onderscheid op grond van het Jodendom/Messiaanse Jodendom te maken?
 15. Peter79

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Niet alleen het begin van de aarde was vormeloos, ook het begin van de psalmdichter van psalm 139: Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond (Psalm 139:16 HSV). vgl ook Job 33:6 - de mens is uit leem afgeknepen. Voordat dat gebeurt, is het leem ongevormd.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid