Spring naar bijdragen

Peter79

Members
 • Aantal bijdragen

  973
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Peter79

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man

Recente profielbezoeken

928 profielweergaven
 1. Peter79

  Gnosis (theologische verklaring door Ds F.J. Pop)

  Leuk om te lezen, zo'n oude verhandeling. Wat houdt je aan dit onderwerp bezig?
 2. Peter79

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  Dat noem je van de koude kermis thuiskomen.
 3. Peter79

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  Er kunnen inderdaad wel aanvullingen worden gedaan. In dit geval niet aan de orde denk ik. Uit het verhaal blijkt dat goed en kwaad wel een belangrijk onderdeel is. omdat God zegt: nu zijn ze als ons, kennende goed en kwaad. Een betere vertaling van de boom is: de boom van goed en kwaad kennen. Voor mij is het dus niet een vraag, want ik heb een redelijk antwoord dat past binnen Genesis en Tora. Eten is deel hebben aan, in dit geval deel hebben aan het goddelijk voorrecht van het oordelen over goed en kwaad. Dat wordt in het verhaal gesymboliseerd door een boom. Niet heel vreemd in een tijd dat er meer godsdiensten met godentuinen waren. Het is riskant om dat te doen met iets dat jou niet toekomt. Tantalus, was volgens de Griekse mythologie de koning van Phyrgie en een van de zwaarst gestraften in Hades. (de Onderwereld) Hij was veroordeeld tot eeuwige dorst en honger. Hoewel hij zich bijna helemaal in het water bevond, trok het water zich terug zodra hij ervan probeerde te drinken. Als hij zijn arm uitstrekte om een vrucht te plukken van de takken die voor hem hingen, weken zij uiteen. Op deze manier werd hij door de goden gestraft voor zijn hoogmoedigheid. Hij had namelijk een goddelijk geheim bekend gemaakt aan de mensen. Hij had ook de godendrank Ambrozijn (als je deze drank zou drinken werd je onsterfelijk) en Nektar gestolen van de goden om aan zijn aardse vrienden te geven. Bron: https://www.grieksegids.nl/mythologie/tantalus.php Dat oordelen van goed en kwaad door de mensheid ging van kwaad tot erger (Genesis 4 HSV) En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem! Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal.
 4. Peter79

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Na de zondvloed is er sprake van seizoenen. Elke keer dat ik dat lees, denk ik: hoe accuraat zou de Bijbel hier zijn?
 5. Peter79

  Waar is iedereen?

  Even een jaartje wachten op antwoord: ergens tussen "kan niet beter" en "beroerd" 😎
 6. Peter79

  Geldt de wet van Mosjé voor christenen?

  Even een tegenvraag. Wat denk je hiervan: Iemand maakte onderscheid tussen de wet van God en de wet van Mozes. De wet van God is dan de Tien woorden; de wet van Mozes de overige bepalingen. Dit onderscheid zou dan ook tot uitdrukking komen in het feit dat deze bepalingen in een afzonderlijk wetboek naast de ark (met daarin de twee tafelen) lagen. Hij was er ook nog zeker van dat de tien woorden ook niet in dat wetboek stonden. Ik denk dat dit niet houdbaar is, alleen al omdat Mozes alle woorden van God opschreef, nog voordat hij de stenen tafelen ontving. Maar is een dergelijk onderscheid op grond van het Jodendom/Messiaanse Jodendom te maken?
 7. Peter79

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Niet alleen het begin van de aarde was vormeloos, ook het begin van de psalmdichter van psalm 139: Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond (Psalm 139:16 HSV). vgl ook Job 33:6 - de mens is uit leem afgeknepen. Voordat dat gebeurt, is het leem ongevormd.
 8. Peter79

  het Nieuwe testament iets NIEUWS??

  Als Jezus niets nieuws deed, zou Hij niet gekruisigd zijn en zou het evangelie niet de wereld over zijn gegaan. Het is geen wonder dat je overeenkomst vindt met Mozes. Jezus zegt dit zelf als zijn bediening start: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen (Mattheus 3:15 HSV). Om iets te vervullen, moet er iets zijn wat je kan vullen, bijvoorbeeld een fles die je met water vult. Maar vervullen is ook dat je iets gaat doen, wat in een boek in letters staat opgeschreven. Het geschreven woord wordt dan werkelijkheid. Jezus voert het script uit: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God (Hebreeën 10:7 HSV). In die boekrol is dus van Jezus geschreven. Ieder ander die de wet houdt en liefheeft, zou dus bij Hem uit moeten komen, want Mozes schrijft over Hem. En ieder die de wet houdt, vervult wellicht de wet (de taken hem opgedragen), maar vervult die wet niet zoals Jezus dat wel deed (profetische vervulling). Daarom doet Jezus iets nieuws. Dat exclusieve van Jezus komt ook in Openbaring naar voren: Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken (Openbaring 5:5 HSV). Wat is nog meer nieuw? (ik beperk me even tot Mattheus 1-20) Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden (Mattheus 5: 28 en 29 HSV). De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? (Mattheus 8:27 HSV). Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis (Mattheus 9:6 HSV). Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten (Mattheus 9: 15 HSV). Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt (Mattheus 11:2-6 HSV). Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat (Mattheus 12:8 HSV). Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen (Mattheus 12:28 HSV). Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord (Mattheus 13:17 HSV). Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is (Mattheus 16: 16-17 HSV). Hij zei tegen hen: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten; maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel (Mattheus 19: 8-9 HSV). Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk (Mattheus 20: 24-26 HSV). Dus: met Jezus is er iets compleets nieuws, namelijk de vervulling van Mozes. Voor ieder die Jezus' woorden begrijpt en ter harte neemt, geldt: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt (Mattheus 13:52 HSV). De Joden namen geen aanstoot aan Jezus omdat Hij Mozes hield, maar omdat Hij méér is dan een gewoon mens. Daarom wilden ze Hem doden en dat is ook gebeurd. Tenslotte, Mozes maakte onderscheid tussen Israël en de volken; Israël mocht zich niet met de volken vermengen. Maar Jezus gebiedt om de volken tot discipelen te maken. Dat is iets heel nieuws, dat Israël niet heeft voortgebracht.
 9. Peter79

  Duizend jarige vredesrijk

  Misschien eens een cursus literaire analyse doen? https://www.google.nl/amp/s/bijbelenzo.wordpress.com/2012/10/10/de-literaire-stuctuur-van-openbaringen/amp/
 10. Peter79

  het Nieuwe testament iets NIEUWS??

  Als Jezus niets nieuws deed, zou Hij niet gekruisigd zijn en zou het evangelie niet de wereld over zijn gegaan.
 11. Peter79

  het Nieuwe testament iets NIEUWS??

  Je ogen moeten eerst geopend worden voor je zijn koninkrijk kan zien. Dan zul je zien wat het nieuwe is en hoe Mozes daarvan heeft getuigd.
 12. Peter79

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  Zoals je op de door jou genoemde website kan lezen, is het woord daath afgeleid van het woord yada' (Strong's H3045). Dit woord kennen kan gelezen worden als verkiezen/ bestemmen: Genesis 18: 19 (HSV): Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft. Job 34:4 (SV): op basis van de parallel tussen beide zinnen - kennen = kiezen: Laat ons kiezen voor ons, wat recht is; laat ons kennen onder ons wat goed is. Jeremia 1:5 (HSV): Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Amos 3: 2 (HSV): Alleen u heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde. De betekenis van yada is dus méér dan het hebben van kennis of dat je iets weet. Buiten Genesis 2 en 3 wordt het woord kennen op drie plaatsen verbonden met de begrippen goed en kwaad (Deut 1:39, 2 Sam 19: 36 en Jona 4:11). Deuteronomium 1: 39 (HSV): En ook uw kleine kinderen, waarvan u zei: Zij zullen de vijand tot buit worden, en uw kinderen die heden nog geen goed of kwaad kennen, die zullen erin komen. Aan hen zal Ik het geven en zij zullen het in bezit nemen. Deut 1:39 is de zuiverste parallel met Genesis 2, omdat in beide teksten het werkwoord yada' verbonden wordt met dezelfde naamval (accusativus). Kinderen die nog geen kennis hebben van goed en kwaad, zijn kinderen die daar nog geen verschil tussen kunnen maken. Ze kunnen nog niet uitmaken wat goed is en wat kwaad. Deze opvatting van Deut 1:39 wordt bevestigd door Jesaja 7:15 over Immanuël: hij zal boter en honing eten, zodra hij het kwade weet te verwerpen en het goede te verkiezen. Het gaat daarbij om een bepaalde leeftijd. 2Sam 19:35 (HSV): Ik ben nu tachtig jaar oud. Zou ik kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad? Barzillai kan vanwege zijn ouderdom geen onderscheid meer maken (denk ook aan Prediker 12). Jona 4:11 (SV): En Ik zou die grote stad Nineve niet verschonen? waarin veel meer dan honderd en twintig duizend mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand, en hun linkerhand; daartoe veel vee? Er waren 120.000 kinderen die niet konden bepalen wat hun linker- en rechterhand was. Ook synoniemen van yada' wijzen in dezelfde richting (2Sam 14:17; 1Kon 3:9) Door verschillende bijbelteksten te vergelijken, krijg je meer kennis van het gebruik van het woord yada'. In verband met de boom van het kennen van goed en kwaad betekent dit, dat het de boom is van het bepalen van wat goed is en wat kwaad. Je valt onder het oordeel als je het kwade goed en het goede kwaad noemt (Jesaja 5:20 HSV): Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. De leiders van Israël horen het recht te kennen, maar in plaats daarvan haten ze het goede en hebben het kwade lief (Micha 3:2 HSV). In het goede, het onderwerpen aan de Heer, ligt het leven: Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief, handhaaf het recht in de poort (Amos 5: 14,15 HSV). De slang spreekt onwaarheid als hij zegt dat de mens niet zal sterven als hij van de verboden boom eet. Maar het omver werpen van het goddelijk gebod typeert de slang juist, als hij zegt dat de mens als God zal zijn, want inderdaad maakt de mens zich daardoor aan God gelijk. Hij gaat doen wat alleen God toebehoort. God typeert de zonde van de mens op precies dezelfde wijze: Zie de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en kwaad. Daarin heeft de mens zich aan God gelijk gemaakt, dat hij de gehoorzaamheid aan God heeft opgezegd en zelf is gaan uitmaken wat goed is en wat kwaad.
 13. Peter79

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  Je moet eerst helder krijgen waar je over praat, anders praat je als een kip zonder kop, hier en elders.
 14. Peter79

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  Maakt dat uit voor de toerekeningsvatbaarheid? Adam was toerekeningsvatbaar en iedereen na hem ook. Uit de zinsconstructie blijkt volgens Oosterhoff dat je eigenlijk zou moeten vertalen: "de boom van goed en kwaad kennen". De nadruk valt veel meer op de handeling (kennen) dan op het feit van kennen (kennis). Dat kennen zou betekenen "keuren", "bepalen" of "onderscheiden", is in overeenstemming met andere plaatsen in de Bijbel. Vanwege tijdtekort kom ik daar later op terug.
 15. Peter79

  De kennis van Eva of het gebrek daaraan

  De vraag is: ben jij wel eens een "boom van kennis van goed en kwaad" tegengekomen? Of is dit een unieke boom? En hoe weet je dan dat de Nederlandse vertaling precies weergeeft wat die boom zou opleveren? Als de woorden in het Hebreeuws een ruimere betekenis hebben, dan kan het maar zo verkeerd vertaald zijn. Werd dit verhaal meer dan 2000 jaar geleden tijdens de ballingsschap opgeschreven? Zou het toen meer vanzelfsprekend kunnen zijn geweest dat goden over tuinen beschikten met bomen die voor de gewone sterveling verboden waren? Hoe kan je er zo zeker van zijn dat jouw interpretatie van die boom juist is, als die ingaat tegen de logische structuur van het verhaal en je met allerlei moeilijkheden opzadelt?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid