Spring naar bijdragen

ZENODotus

Members
 • Aantal bijdragen

  645
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over ZENODotus

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

1461 profielweergaven
 1. ZENODotus

  Genesis 2:17

  Ik zou het niet gezegd hebben moest ik gewoon niet weer beticht worden van onjuiste informatie door een JG, dus zou je het nooit geweten hebben anders... Verder daar ik hierin afgestudeerd ben, is het nogal vervelend met vooringenomenheid op het onderwerp te maken te krijgen en onder de noemer geplaatst worden dat je maar eens die bijbelverzen moet lezen,alsof ik niet zou kunnen lezen. En ik had wel verwacht dat op een gegeven moment iemand soortgelijks zou zeggen zoals jij nu doet, al doe je het zachtaardig, dat vind ik wel fijn. Verder heb ik je tekst in tweeën gedeeld... Er staat nergens of ze al dan niet van de boom des levens aten... Maar de boom des levens wordt wel genoemd... Waarom wordt hij genoemd? Wat is de boom des levens... Ik haal Joodse theologen aan omdat ze er vaak een bijzondere visie over hebben, en om eerlijk te zijn ga ik voor het Oude Testament eigenlijk altijd liever eerst bij Joden kijken, niet dat ik daarom hun mening altijd deel, maar in oorsprong is het wel hun verhaal, vind ik.
 2. ZENODotus

  Genesis 2:17

  Je zet de context er niet bij... Je zet jouw (vooringenomen) verklaring erbij, maar die staat er niet. Slechte mensen gaan naar Sheol, dat staat er, de verwachting van de armen zal niet voor altijd verdwijnen, juist in Sheol zou dat wel verdwijnen, want daar ben je niet meer dan een refaim, een schim. Het is een tegenstelling, een veel gebruikte stijl in de Hebreeuwse poëtische literatuur, het zet de slechte die naar het dodenrijk gaat, af tegen de arme. (het is trouwens niet de enige vers, maar ik heb hier pagina's en pagina's aan gewijd en ik heb geen zin deze hier te herhalen... Ik heb bepaalde referenties gegeven die men kan opzoeken waar men een duidelijk begrip van Sheol krijgt (Zoals Rosenberg, die hierop gedoctoreerd is trouwens, haar dissertatie is vrij op het Internet te vinden). de NBV vertaalt het dan ook beter door het woord dodenrijk te gebruiken, die de NBV trouwens zo goed als altijd gebruikt om Sheol te vertalen (met één uitzondering). Sheol is een bijzonder moeilijk woord om te vertalen omdat de oorsprong zeer obscuur is. Daarvoor kan ik verwijzen naar Day (die een iets vollediger beeld heeft dan Rosenberg).
 3. ZENODotus

  Genesis 2:17

  Dat is in feite een mening, het staat er simpelweg niet of ze van de boom des levens aten. Ik en velen met mij kunnen wel volgen (zowel Joodse als christelijke theologen) dat er in de tuin van Eden niet noodzakelijk onsterfelijkheid was. Juist door het benoemen van de boom des levens. Ook vele christenen volgen hierin... Cullmann zoals ik al zei heeft hier een mooi werkje over geschreven die vrij op het Internet circuleert (een vrij klein werkje trouwens, je leest het in een uurtje uit)... Barr heeft uiteindelijk het onderwerp verder uitgewerkt.
 4. ZENODotus

  Genesis 2:17

  Theoloog zijnde en afgestudeerd op dit onderwerp, ken ik de teksten en ik ken ook de vooringenomenheid van JG... Ik zeg in minderheid, niet onbestaande. Lees bv. Ps 9.17:7The wicked shall be turned into hell, And all the nations that forget God. (en ja, ik gebruik hier opzettelijk de KJV) of Ps 31.17:Let me not be ashamed, O Lord; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave. Ik zal zelfs meer zeggen van mensen die een goede dood sterven (dat wil zeggen een natuurlijke dood op lengte van dagen) wordt NOOIT vermeld dat ze naar Sheol gaan... Geen enkele keer.
 5. ZENODotus

  Genesis 2:17

  Het ontgaat me wat je hier wilt zeggen... Niemand zegt toch dat het verboden was van de boom des levens te eten?
 6. ZENODotus

  Genesis 2:17

  Zoals Mullog al aangaf zijn er hier verschillende opvattingen over, omdat je nog de boom des levens hebt. Daar daaromtrent b.v. Cullman of Barr, die hier erg diep op in gaan. De mens lijkt niet bedoeld te zijn in de hemel opgenomen te worden, dit blijkt ook eerder een Nieuwtestamentisch idee te zijn (Lees b.v. 1 Kor 15), het Oude Testament heeft het daar dan ook zelden over (b.v. in prediker wordt wel gesteld dat de geest terug naar God gaat), de dood wordt in het Oude Testament ook veeleer met angst tegemoet getreden (juist waarschijnlijk omdat men niet zo goed begreep wat het inhield; Sheol b.v. wordt bijzonder duister beschreven, net zoals het hiernamaals in verschillende omringende volkeren ook beschreven werd, pas later, in de tweede tempelperiode worden er divisies aangemaakt in Sheol, maar dat was in de oudste teksten die over Sheol praten niet het geval). Voor veel christenen is de hemel ook niet het eindpunt, maar een "tussenstation", uiteindelijk wordt volgens velen de aarde en hemel vernieuwd en komt de mens terug op aarde. Ut 1 Kor 15 zouden we interdaad kunnen concluderen dat de mens onsterfelijk gemaakt wordt... Aan de andere kant zijn de vele schriftplaatsen in het Oude Testament die het over Sheol hebben hier wat contradictorisch tegenover, volgens Cullmann is het daarom duidelijk dat de mens zonder lichaam verbleekt tot een schaduw, een schim, wat in feite ook de vertaling is van refaim, de inwoners van Sheol. Wie er in Sheol beland? Ook daar is de bijbel niet duidelijk over... De Schriftplaatsen die iedereen naar Sheol verbannen zijn in de minderheid, ten opzichte van de Schriftplaatsen die enkel de slechte naar Sheol verbannen (zoals je b.v. kunt lezen bij Rosenberg en anderen).
 7. ZENODotus

  Hoeveel kruisen (of palen) stonden er op Golgotha

  Nu, ik wilde geen dogmatische discussie voeren omtrent waar de komma hoort te staan... Maar het feit is dat de één niet letterlijker is dan de ander... Letterlijker is misschien de komma gewoon weg te laten. De onenigheid zie ik vooral bij een paar sektarische groepen, die door de komma willen probeer aan tonen waar "het paradijs" is... Maar voor de meeste christelijke groepen doet die komma er daarvoor niet toe. Veel christelijke (protestantse) groepen geloven bijvoorbeeld in een zielenslaap en dan is die dief ook niet "vandaag" in het paradijs met Jezus. JG (en als ik me goed herinner ook de Armstrong sektes) geloven dat met paradijs de aarde bedoeld wordt. Ze halen hiervoor de analogie aan met de tuin van Eden... Maar die analogie is er niet echt. Paradijs is een woord afgeleid van het Perzisch als ik me goed herinner. Als ik me goed herinner komt het dan ook helemaal niet voor in het OT... Waar het wel voorkomt is in 2 Kor 12 waar Paulus de weg in de hemel beschrijft, en waar het paradijs een deel van is. Schriftwoord doet wel een beetje aan stemmingmakerij. Want het woord dat gebruikt wordt (zowel in het Hebreeuws als in de Griekse LXX) in Deut is getuigen... Dus het vers in Deut luidt eerder zoiets als "ik getuig tegen jullie vandaag..." (in het Hebreeuws is de constructie nog iets ingewikkelder, maar ik ben niet zo goed in Hebreeuws, ik vertaal hier de LXX)... Maar er zijn gerust redenen waarom de komma na vandaag zou kunnen worden geplaatst.
 8. ZENODotus

  Hoeveel kruisen (of palen) stonden er op Golgotha

  Natuurlijk staat er nergens in één van de codices een komma. Letterlijk staat er: καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀμήν λέγω σοι σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ en Jezus zei tot hem: "Amen ik zeg je vandaag met mij zal jij in het paradijs zijn." (ἔσῃ is derde persoon enkelvoud futurum van ἔσομαι)... Dat jij het een vrij letterlijke vertaling vindt (en waarschijnlijk ook één van de meest uitstekende vertalingen) zal niemand hier verbazen.
 9. ZENODotus

  Bewijs leven na de dood

  Een vrij vergezochte redenering, die ook helemaal geen rekening houdt met inzichten uit het Judaïsme... Waarschijnlijker is dat Paulus hier gewoon de derde hemel bedoelde zoals die in 1 Enoch werd beschreven en die daar de tuin van Eden (het paradijs dus) wordt genoemd.
 10. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Waar haal jij dat het niet wetenschappelijk verantwoord is? Het rapport doet niet aan waarheidsvinding, maar doet onderzoek naar de aangiftebereidheid van misbruik binnen de JG en hoe de slachtoffers het ervaren hebben. Wat jij in je commentaar doet is hen opnieuw victimaliseren. De aanbevelingen die ze doen zijn echt niet buitensporig, en het rapport zelf is niet schreeuwerig zoals doorgaans wel in het debat het geval was (zowel van contra als pro; wat te begrijpen is, omdat het een zeer emotioneel thema is natuurlijk)... Misschien het enige punt dat echt onhaalbaar is naar de religieuze structuur toe is het investeren in een cultuurverandering (daar wordt gesproken om vrouwen in de hiërarchie toe te laten, wat gezien jullie geloof niet kan), maar al de rest zijn redelijke maatregelen.
 11. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  De JG heten officieel: "De christelijke gemeente van Jehovah's getuigen"... Met JG kan dus zowel de individuele JG die 48 % van dit onderzoek uitmaken en 6 van de 10 diepte-interviews, als het bestuur mee bedoeld worden. Wat JG niet wilden was een onderzoek voeren vanuit zichzelf. Zo staat er b.v. bij de algemene conclusies: "De onderzoekerzs eroveren grote bereidheid van Jehovah's getuigen en ex-Jehovah's getuigen tot medewerking aan dit onderzoek" In diezelfde paragraag staat: "We constateren verder dat debereidheid van het bestuur van de Jehova's getuigen om mee te werken aanons onderzoek groot was. Het bestuur van de Jehova's getuigen werkte actief aanons onderzoek mee, in de vorm van een gesprek, informatie die werd aangeleverd, aandacht die in de koninkrijkzalen aan ons onderzoek werd gegeven end e inzage in een dossier waarom wij verzochten." (p 111)
 12. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Eigenlijk legt Sjako het niet zo goed uit... Bij JG wordt niemand uitgesloten voor een zaak. Er wordt een comité opgestart (bestaande uit drie ouderlingen), die enerzijds de waarheid van de zaak moeten achterhalen, het gemakkelijkste gebeurt dit door een bekentenis. Vervolgens zal gekeken worden of de persoon berouw heeft. Als ze oordelen dat de persoon berouw heeft dan mag de daad nog zo verschrikkelijk zijn als het wilt, dan zal de persoon NIET uit de gemeente worden gesloten. Hij zal eventueel wel op restricties geplaatst worden. Dat is niet correct en het wordt in het besproken rapport verschillende keren aangehaald, dat Jehovah's getuigen bijzonder ijverig waren om wel mee te werken. Wel, hadden ze waarschijnlijk een positievere uitslag verwacht (gezien hun ijver de openbaarheid van dit rapport tegen te gaan). Toch zouden ze er goed aan doen het rapport ter harte te nemen, want het rapport is vrij verzoenend en zeer neutraal. En heeft richtlijnen die voor een betere bescherming van kinderen binnen de JG kunnen zorgen. Dat is trouwens wat ik in de laatste commentaren ook gemerkt heb. De twee JG die hier aan het woord zijn geweest, bevragen steevast de betrouwbaarheid van de getuigenissen, en gaan op de wij-zij toer. Het rapport heeft trouwens ook expliciet aan dat er op het ogenblik nog geen uitsluitsels zijn van de nieuwe maatregelen die JG aan hebben genomen (sinds 2016). Dus dat men daar geen gedegen uitspraak over kan doen. (De meeste getuigenissen dateren van voor 2010).
 13. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Het gaat niet om het seksueel misbruik per sé (opmerking: ook binnen de katholieke kerk niet, uit het DEET-rapport blijkt dat er minder misbruik is b.v. binnen de Katholieke Kerk dan in modale gezinnen in Nederland)... Maar wel hoe er omgegaan wordt met de aangifte binnen JG. 75 % van de JG die die vragen heeft ingevuld geven de JG voor de afhandeling een onvoldoende. JG zouden er goed aan doen om het rapport ter harte te nemen, en eruit te leren, in plaats van bezeten te zijn over hun goede naam.
 14. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Maar er is, en dat is te begrijpen als het onderzoek gedaan wordt door mensen die niet opgeleid zijn voor zulke zaken, en dan alleen mannen, veel onvrede over hoe er met hun zaak werd omgesprongen, waardoor de slachtoffers nog eens gevictimaliseerd werden. Daarom uiteraard ook de zo lage score. Zoals ik dus zei: dit gaat om JG en de afhandeling van pedofiliezaken, niet om het rapport: tezamen met enkele aanvullingen van mij is dat één van de conclusies van het rapport. edit: ik zie juist dat Dingo het al verduidelijkt. Met dank Dingo.
 15. ZENODotus

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Begrijpend lezen... Aan wat werd er een score gegeven? Niet aan het rapport, maar aan de JG... Dit gaat dus over de afhandeling van de JG van pedofilie-zaken...
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid