Spring naar bijdragen

WdG

Members
 • Aantal bijdragen

  3681
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door WdG geplaatst

 1. WdG

  De gave van het geloof.

  Er is een groot verschil tussen een geloofsbeleving en de gave van geloof. Met alle respect, maar wat jij beschrijft is niet de gave van geloof. De gave van geloof gaat bijna altijd samen met een andere gave, bijvoorbeeld de gave van genezing. Stel jij bent getuige van een ernstig ongeluk: jouw niet-gelovige buurman komt onder een auto en is zeer ernstig gewond. Hij dreigt te sterven. De hel wacht dan op deze man. Dan spreekt God tegen jou: "ga naar die man, bid voor hem, en hij zal genezen, en Mij aannemen". Alle omstandigheden lijken erop dat de man gaat sterven. Jouw verstand zegt "onmogelijk dat hij geneest", maar, God heeft gesproken. Je moet dit 100% zeker weten. In een dergelijke situatie zal je nooit in staat zijn het geloof op de brengen te bidden en te geloven dat er volledig herstel plaatsvindt. Daarom ontvang je een gave van geloof. Het gevolg is dan ook dat je niet kunt weigeren. Je gaat naar de man, je bidt, en hij geneest. Dat is het directe gevolg van de Heilige Geest, de Persoon de Heilige Geest in actie, werkend door jou.
 2. WdG

  Heilige Geest volgens het jodendom

  Ook binnen de islam komt het "begrip" Heilige Geest voor, maar ook nu wordt de Heilige Geest - uiteraard - niet als God gezien! Volgens de Islam is de Heilige Geest de aartsengel Gabriël, die over een periode van 23 jaar de koran aan mohammed dicteerde. Hij is dus niet de derde Persoon van de Drie-ene God, Die de Bijbel heeft gegeven. Het is "grappig" dat men beweert dat de Heilige Geest, die de koran dicteerde, de aartsengel Gabriël is, terwijl de islam ook beweert dat mohammed de Heilige Geest is die door Jezus in Johannes 14 werd beloofd! De Bijbel wijst dit natuurlijk af. De Bijbel leert ons dat de Heilige Geest geen engel of kracht is. De Heilige Geest is God Zelf! Ook Joden wijzen de Drie-ene God af, omdat ze Christus niet als Verlosser erkennen. Mormonen en Jehovah's getuigen wijzen deze Drie-ene God, net zoals moslims af. Jehovah's getuigen zien Jezus zelfs als een schepsel, en gaan daarmee m.i. lijnrecht tegen de Bijbel in. Inderdaad, dat heb ik ook al uitgelegd!
 3. WdG

  Heilige Geest volgens het jodendom

  Roeach HaKodesj en de Heilige Geest zijn toch niet helemaal dezelfde begrippen. Joden hebben sowieso een andere kijk op God. De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-ene God. Joden geloven niet in Christus, net zoals moslims ook niet in Christus geloven. De Heilige Geest is geen "kracht", maar een Persoon. De Heilige Geest verstrekt bijvoorbeeld de geestelijke gaven.
 4. WdG

  Heilige Geest volgens het jodendom

  Er zijn mensen die de Heilige Geest als een [mystieke] kracht zien, of een onpersoonlijke kracht, die door God beschikbaar wordt gesteld aan volgelingen van Christus, maar de Bijbel vertelt ons naar mijn mening dat de Heilige Geest God is! Overigens is dit ook het uitgangspunt in dit forum. Ik hoop dat we daarvan niet afwijken. Anders kan het onderwerp beter verplaatst kunnen worden naar "levensbeschouwing". De Bijbel vertelt ons ook dat de Heilige Geest een Persoon is. De Heilige Geest is een Persoon met een verstand, emoties en een wil! In de Bijbel lezen we dat de Heilige Geest God is, zoals in Handelingen 5, waar Petrus tegen Ananias zegt dat hij tegen de Heilige Geest had gelogen: Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Hieruit blijkt duidelijk dat liegen tegen de Heilige Geest liegen tegen God is! De Heilige Geest is alomtegenwoordig, zoals we kunnen zien in bijvoorbeeld Psalmen 139: Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. In 1 Korintiërs 2 lezen we: God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. We weten dat de Heilige Geest een Persoon is, omdat Hij een verstand, emoties en een wil heeft, zie bijvoorbeeld 1 Korintiërs 2. De Heilige Geest kan bedroefd worden, zie bijvoorbeeld Efeziërs 4. De Heilige Geest is onze pleitbezorger, zie bijvoorbeeld Romeinen 8. De Heilige Geest neemt beslissingen volgens Zijn wil, zie bijvoorbeeld 1 Korintiërs 12, De Heilige Geest is God, de derde Persoon van de Drie-eenheid. Als God kan de Heilige Geest volledig functioneren als de Trooster en de Raadgever die Jezus ons had beloofd, zie bijvoorbeeld Johannes 14, Johannes 15 en Johannes 26. Kortom, de Heilige Geest is God! modbreak Trajecto: Grotendeels off-topic. Het gaat erom in dit topic wat er in het jodendom geloofd wordt. In een drie-eenheid wordt daarbij niet geloofd.
 5. WdG

  Heilige Geest volgens het jodendom

  Dat is jouw visie, sjako. De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-ene God. Ik denk dat de Bijbel dat leert! Het topic is inmiddels verplaatst. Wat jij zegt geldt in het jodendom niet.
 6. WdG

  De gave van het geloof.

  Inderdaad. De gave van geloof wordt immers verstrekt door de Persoon de Heilige Geest, de Derde Persoon van de Drie-ene God. Wanneer iemand deze Persoon niet kent, wijst hij of zij automatisch de Heilige Geest af, omdat we eerder vastgesteld hebben dat de Heilige Geest ieder mens meerdere kansen geeft. Niemand kan dus beweren "ik wist het niet". Ieder mens krijgt kansen genoeg om Jezus als God en Verlosser te aanvaarden. En, zoals jij eerder terecht opmerkte, het is slechts mogelijk door de Persoon de Heilige Geest. In 1 Korinthiërs 12 [en daar gaat dit topic over!] lezen we immers, en let eens op het vetgedrukte: En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.
 7. WdG

  De gave van het geloof.

  Dan zijn we dat met elkaar eens. Ook dit ben ik met je eens. Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat wanneer iemand iedere kans afwijst, en op die wijze het aardse leven verlaat, dan heeft die persoon een groot probleem. DAT is m.i. de zonde tegen de Heilige Geest. God is inderdaad geduldig, maar, er komt voor ieder mens een "laatste kans". Het afwijzen van die "laatste kans" is m.i. de zonde tegen de Heilige Geest. Iemand gaat niet naar de eeuwige hel, omdat iemand zondigt, maar omdat iemand Jezus als God en Verlosser afwijst. Het aannemen daarvan kan slechts door de Heilige Geest, dat weer wel. En, met alle respect, antoon, oprecht alle respect. Ik noemde het dogma de Waarheid. Ik moet het een geloofswaarheid noemen. Daarmee wil ik akkoord gaan. Maar, in dit forum gaan we uit van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het forum biedt elders ruimte voor jouw geloofswaarheid, en daar wil ik best met je in gesprek gaan. Niet hier. Goed?!
 8. WdG

  De gave van het geloof.

  Ik heb dit bericht gemeld. Zou je het alsjeblieft bij het onderwerp willen houden! Er is prima ingegrepen in dit topic. Nu weer over de gave van geloof. En bedankt!
 9. WdG

  De gave van het geloof.

  Als dat het geval is, dan stelt God in ieder geval ieder mens in de gelegenheid die keuze te maken. Het afwijzen daarvan is dan de zonde tegen de Heilige Geest, en die zonde wordt niet vergeven. Ik lees ook nergens dat het niet zo is. Ik ken de gedachtengang van mensen die denken dat de gaven niet meer aanwezig zijn, en die gedachtengang wijs ik af, zoals je weet. Wat mij betreft laten we het aan de Heilige Geest over, die uitdeelt, zoals HIJ dat wil, en niet zoals wij dat willen! Als iemand dat zo stelt, of als een gemeente dat zo stelt, neemt de gemeente de positie in van de Heilige Geest. Immers God bepaalt HOE Hij uitdeelt, wanneer en aan wie. Ik weet eigenlijk wel zeker dat in iedere gemeente (de) gaven aanwezig zijn. Zelfs als een gemeente het ontkent, zijn ze aanwezig. Er wordt vaak teveel over gezegd. Laat de Heilige Geest Zijn Werk doen, en laten wij simpel de taken uitvoeren. Correct, en zo is het. Je kunt dit overigens elders ook lezen, denk aan Marcus 16: En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen. Hier is het Jezus Zelf die het Woord bevestigt, terwijl Hij al opgenomen is in de hemel! Hoe bevestigt Jezus, die God is, het Woord, terwijl Hij in de hemel is? Heel simpel: door de Heilige Geest, Die God is. Kortom: het ontkennen van de gaven is net zo ernstig als het denken gaven te bezitten of het "stimuleren" van gaven door het mensen aan te praten of te leren. In beide gevallen functioneert de Geest niet zoals Hij wil functioneren. Dank! Ik neem aan dat dit betekent dat de Drie-eenheid het uitgangspunt is, dat NIET besproken wordt: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zie ik dit goed? En, "elders" is in levensbeschouwing, neem ik aan?!
 10. WdG

  De gave van het geloof.

  God wil niet dat iemand verloren gaat. Dat betekent dus dat het geloof voor iedereen beschikbaar is. Het is dus wel degelijk een keuze het aan te nemen of af te wijzen, waarbij niet aannemen hetzelfde is als afwijzen. Ik zou niet weten waarom niet. De Heilige Geest deelt uit zoals Hij wil. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Zowel de gaven, als de bedieningen als de werkingen zijn gewoon aanwezig in het Lichaam van Christus.
 11. WdG

  De gave van het geloof.

  Prima, dan gaan we weer over tot de orde van de dag: het gesprek gaat over de gave van geloof. Daarover: En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. Wanneer we over de gaven van de Heilige Geest spreken, moeten we dus heel goed beseffen dat de Heilige Geest een Persoon is! En daarom is het belangrijk te begrijpen dat onze God een Drie-ene God is. De gaven van de Geest zijn dus manifestaties van de Persoon van de Heilige Geest. Het heeft dus NIKS te maken met de persoonlijkheid van de gelovige! Iedere gelovige heeft geloof. In Romeinen 12 lezen we: Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Er wordt dus gesproken over DE mate des geloofs. De gave van geloof is dus iets anders. Het is een manifestatie van de Heilige Geest, in feite net zoals alle andere geestelijke gaven. De gaven worden toebedeeld door de Heilige Geest, naar Zijn Wil (dus niet onze wil! Ook niet onze keuze!). De gave van geloof is dus in feite het geloof van God! In Marcus 11 komen we iets interessants tegen: En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi! zie, de vijgeboom, dien Gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Hebt geloof op God. In feite staat hier heb Gods geloof! Zoek het eens op in de grondteksten! Er is hier sprake van een speciale vorm van geloof: Gods gave. De oorsprong daarvan ligt niet in de mens, maar in God. Het is geen keuze. Jezus daagde Zijn volgelingen in feite uit deze vorm van geloof te ontvangen. Wat doet deze vorm van geloof? Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee”, en het zal gebeuren. Het is dus een geloof dat ons menselijke niveau van geloven overstijgt. Vaak gaat deze gave samen met andere gaven. Ik heb wel eens meegemaakt dat iemand ernstig ziek was, een totaal onbekend persoon voor ons. Toen beval God ons naar die persoon toe te gaan, te bidden voor die persoon. Als we dat zouden doen, zou die persoon genezen. Het was zo duidelijk, maar tegelijkertijd ook beangstigend. Stap maar eens op een onbekende af, die ook nog eens ernstig ziek is, met de vraag "mag ik voor je bidden?" Op dat moment ontving de persoon die ging bidden een gave van geloof en werd als het ware naar die persoon toegeduwd. Het was zo goed als onmogelijk weerstand te bieden. De Heilige Geest was aan het werk. De persoon genas volledig, artsen waren verbaasd. Hier gingen dus twee gaven samen: gave van genezing, gave van geloof. Alle eer komt uitsluitend Christus toe, niemand anders, laat dat duidelijk zijn! Zeker heb je een punt, maar, als het geen punt is, dan wordt het dus ook niet meer ontkend, en kunnen we over tot de orde van de dag: gave van het geloof, waarbij de gaven worden verstrekt door de derde Persoon uit de Drie-ene God: de Heilige Geest.
 12. WdG

  De gave van het geloof.

  Het gesprek gaat over de gave van geloof. Daarover: En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. In de eerste plaats zien we hier de Drie-ene God in actie: Geest, Heere en God (Vader). Het is van essentieel belang te begrijpen dat onze God de Bijbelse Drie-ene God is. Alle andere goden zijn afgoden, drekgoden, die hier niet ter zake doen. De gaven van de Heilige Geest zijn manifestaties van de Persoon de Heilige Geest. Het zijn geen manifestaties van mensen. Dit geldt dus ook voor de gave van geloof. @Kaasjeskruid gaf al een uitstekend voorbeeld. We kunnen dit onmogelijk als een "krachtje" zien o.i.d, aangezien de gave gekoppeld is aan de Derde Persoon van de Drie-ene God. Deze Derde Persoon is de Heilige Geest.
 13. WdG

  De gave van het geloof.

  Dat is ook van de zotte. Het is ook van de zotte dat een Christen niet begrijpt dat enerzijds iedere gelovige de Heilige Geest ontvangt, dus niet een "stukje", terwijl de Heilige Geest een Persoon is. En, zelfs als iemand dat niet begrijpt, dan is het nog zotter dat iemand het wil gaan "uitleggen". Maar ook nu: je kunt het ook gewoon negeren, en verder gaan met het fraaie onderwerp, waar veel over te zeggen is. Nee, dat is hoe het WTG dat doet, sjako. En, die visie hoort in deze discussie echt niet thuis, met alle respect voor jou! Het zijn overigens niet alleen maar "forumregels", het is ook de Waarheid. modbreak Trajecto: Dat laatste is jouw geloofswaarheid. Breng het dan ook als zodanig en niet als een door iedere gelovige aangehangen zaak.
 14. WdG

  Lukas 9:1

  Inderdaad! Jij gelooft, net als ik, dat Jezus God is. Dat Hij onze Verlosser is. Je gelooft ook, net als ik, dat ieder mens de eeuwige hel verdient. Gelukkig is Jezus gestorven en opgestaan uit de dood voor ALLE zonden van ALLE mensen. HIJ is dus ook gestorven voor de mensen die zich in de eeuwige hel bevinden. De mensen in de hel weten dat Jezus voor hun gestorven is. God vergeeft ons alles, behalve de afwijzing van Zijn Zoon, van Christus als God en Verlosser. Dat betekent dat het eeuwige leven [gerechtigheid] een GESCHENK is, waar jij en ik NIKS voor kunnen doen, behalve in dankbaarheid aannemen. We kunnen er ook niks aan afdoen. En, juist die dankbaarheid resulteert in een geestelijke honger, vrucht dragen, en daardoor ook minder zonde. Dat jij een conflict ervaart is naar mijn mening volkomen logisch. Maar, wees niet bang. God laat jou NOOIT vallen. ZIJN Liefde voor jou is onvoorstelbaar groot! Hoe groot? Kijk naar het Kruis!
 15. WdG

  De gave van het geloof.

  Niet alleen als uitgangspunt, maar ook als Waarheid! Het is juist van essentieel belang. Het gaat hier om de gave van geloof. Is het een gave van een Persoon, van God Zelf, of is het een gave van een "kracht"? DIE discussie moeten we hier NIET voeren. De Heilige Geest is een Persoon. De enige ware God is de Drie-ene God. Alle andere goden, inclusief boeddha, allah, ... zijn drekgoden. Hou je daar verre van. En, mijn advies: sla het stof van je schoenen. Voer dit soort discussies niet. Wapenuitrusting!
 16. WdG

  Lukas 9:1

  Maak je geen zorgen, broeder! Je BENT gered! De mens bestaat uit "drie delen": geest, ziel en lichaam. Jouw geest is uit God geboren en is dus perfect! Dat is bij de wedergeboorte gebeurd. Het zou goed kunnen dat juist omdat jij geestelijk wil leven, de zonde meer conflict oplevert. Jouw wil en verstand [het denken] moet vernieuwd worden. Hoe? Heel simpel door het lezen en horen van het woord. Hoe je God eer kunt geven? Heel simpel door Hem te danken, door te belijden dat je de gerechtigheid Gods in Christus bent, door naar het Kruis te kijken. Wanneer jij faalt (zondigt), kijk dan naar het Kruis. De duivel heeft geen enkele recht op jou, herinner deze aanklager aan zijn toekomst. Jouw toekomst is verzekerd, dankzij het perfecte Werk van Christus aan het Kruis. Daar kan jij niks aan veranderen, noch jouw goede werken, noch jouw falen. Richt je op Hem, vertrouw God in alles!
 17. WdG

  Lukas 9:1

  Dat geloof ik ook niet. Ik zie het zo: bij de wedergeboorte krijgen we een nieuwe geest (kleine letter), die perfect is. Dat hebben we op meerdere plekken gelezen en besproken. Maar in de meeste gevallen is het zo dat de situatie vlak voor en vlak na de wedergeboorte nog hetzelfde is. Het denken is vaak nog verrot, mensen hebben nog te maken met een veslaving, met slechte eigenschappen. Jij noemt dit "oude natuur". Ik begrijp wat je bedoelt, ik noem dit het "oude denken". En helaas blijven veel gelovigen ook in deze "zielse" staat leven, ze laten zich leiden door emoties, door wat "men" zegt, door wat ze geleerd is op school. Dat oude denken moet dus vernieuwd worden. De evolutieleer moet eruit, schepping erin, enz. enz. Hoe vernieuwen we het denken? Heel simpel: door het horen en lezen van het Woord (Bijbel). Als we ons daarmee voeden, wordt het denken vernieuwd. We moeten ons dus meer op het geestelijke richten, en niet op het zielse. Je formuleert het misschien iets anders, maar, ik denk dat ik het gewoon met je eens ben. Klopt helemaal. We zijn niet zondeloos. De wedergeboorte maakt ons dat wij ons afhankelijk willen opstellen van God. Dat betekent in alle gevallen vertrouwen op God, of we iets nu zien of niet. Als God zegt "rechtsaf", dan ga je "rechtsaf", wie of wat daar ook staat. De "wereld" zal jou voor gek verklaren als jij je volledig afhankelijk opstelt van God. Je bent niet zondeloos. Maar, als het goed is moet het wel zo zijn dat je niet meer WIL zondigen. Dus ook hier ben ik het gewoon met je eens! Het is een kwestie van keuzes maken, toch? Sta je toe dat de Heilige Geest jou stuurt? Sta je toe dat de Heilige Geest in jou leeft? Leidt je een geestelijk leven of een vleselijk leven? Dit proces is een levenslang proces. Ik noem dit dus het vernieuwen van het denken. Volgens mij spreekt de Bijbel hier ook over. Hoe werkt dit proces? Heel simpel: God in alles aanvaarden, de Bijbel lezen, voeden met Zijn Woord. De geest is uit God geboren. Ons vlees (lichaam en ziel) niet. "Straks" ontvangen we een perfect, zondeloos, lichaam. Onze geest is bij de wedergeboorte perfect, en doet de zonde niet. Dan is dus de vraag in hoeverre wij ons door de geest laten leiden, door de Heilige Geest? Of laten wij ons leiden door het vlees? Blijven we in een zielse staat? Er zijn zeer veel zielse Christenen. Je kunt het zo zien. Het komt steeds op hetzelfde neer: vertrouw je God of vertrouw jij "jezelf"? Wijzelf zijn niet te vertrouwen, God is in alles te vertrouwen.
 18. WdG

  Lukas 9:1

  Gebeurt dit niet in feite bij de wedergeboorte? De mens wordt een nieuwe schepping. Daarna moet het denken vernieuwd worden, en inderdaad, moet ons"zelf" verloochend worden. Het is een kwestie van toestaan dat de Heilige Geest [Persoon!] in ons werkt, toch?!
 19. WdG

  Lukas 9:1

  Weersta de duivel, en hij zal van je vluchten. Hoe weersta je de duivel? Met het Woord, neem ik aan? Het gaat niet slechts om wat je ziet, maar [ook] om wat je gelooft. Ik neem je even mee naar Marcus 16, waar we lezen in vers 19: "De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods." Op dat moment was Hij dus "daarboven", zoals jij dat formuleert. Wat gebeurt er in vers 20, dus NADAT Hij opgenomen was in de hemel? "En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen." Welke tekenen? Dat lezen we in de verzen 17 en 18: "En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden." Zelfs als je gelooft dat dit slechts van toepassing was op "toen", dan moet je nog erkennen dat het NADAT Jezus opgenomen was in de hemel dus nog van toepassing was. Dan kan je je ook afvragen hoe het met Stefanus zat, of de 70 die uitgezonden werden, of diverse andere groeperingen. En, zelfs als je dat negeert, dan blijft staan dat er een wapenuitrusting is, dat er geestelijke gaven zijn. Je kunt niet alles weg redeneren.
 20. WdG

  Lukas 9:1

  Deze uitrusting beschermt je juist. Enig idee waartegen?
 21. WdG

  Lukas 9:1

  Hoe zit het dan met de 70 die Hij uitzendt? En Stefanus? En onbekende groepen die Jezus volgen? De discipelen wilden het verbieden. Jezus zei: "verbied het niet!" En, zelfs als je dit denkt of gelooft... wel eens van de geestelijke wapenuitrusting gehoord?
 22. WdG

  De gave van het geloof.

  En bij ieder falen mag je weten dat God in jou leeft! Pak Zijn Hand weer en loop verder. Lach de duivel uit, herinner hem aan zijn toekomst. Geef hem niet de eer, door je rottig te voelen. Kijk naar het Kruis! Daar hing al jouw ellende.
 23. WdG

  De gave van het geloof.

  Zeker, maar dit zijn m.i. oppervlakkige gevoelens. Het overheersende, diepe gevoel, moet toch anders zijn!
 24. WdG

  De gave van het geloof.

  Zeker. Het gaat nog veel verder. Een gelovige ontvangt ook zegeningen. Een gelovige ervaart rust en vrede, wat er ook gebeurt. Een gelovige heeft een relatie met onze Hemelse Vader. Een gelovige verdedigt onze God tegen aanvallen en laster. Een gelovige gunt een ander ook van alles en deelt graag, toch?!
 25. WdG

  De gave van het geloof.

  Geen idee over wie het gaat, maar zo te lezen is zijn "god" ook meer een soort "sinterklaas", dus een dode god. Misschien wel boeddha, of een andere drekgod? Off topic is iets anders dan occultisme, new-age, het thomas-evangelie, reiki en dergelijke rommel aandacht geven, toch? Inderdaad. En dat soort troep hoort niet in de Christelijke wereld thuis. Het gaat hier over de gave van geloof!
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid