Spring naar bijdragen

WdG

Members
 • Aantal bijdragen

  3115
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door WdG geplaatst

 1. WdG

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Het valt me op dat sommige gelovigen denken dat God niet meer geneest, of dat Hij mensen ziek maakt, als test. Sommigen geloven niet dat genezing een onderdeel is van de complete ruil aan het Kruis. Er zijn zelfs gelovigen die denken dat genezing van de duivel komt. Voor de duidelijkheid: dit is GEEN pleidooi om mensen weg te trekken bij de reguliere zorg. Wanneer iemand naar een arts wil, heb ik daar GEEN ENKEL probleem mee. Ik ben NIET tegen inentingen, bloedtransfusies of welke medische behandeling dan ook. Wat wil ik in dit topic? Ik heb een aantal Bijbelteksten op een rijtje gezet, uit het Oude en Nieuwe Testament, waaruit blijkt dat gezondheid en genezing belangrijke aspecten zijn, en zeker een onderdeel is van Gods Werk. Zelfs als mensen niet geloven in de gaven van de Geest in de huidige tijd, lijkt het mij dat er nog genoeg overblijft om te geloven dat God onze Geneesheer is: Deuteronomium 7 De HEERE zal alle ziekte van u weren Exodus 23 Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. Exodus 23 U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen vol maken. Handelingen 3 Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Handelingen 4 doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. Handelingen 5 En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. Handelingen 6 En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Handelingen 9 Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op. Handelingen 19 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Handelingen 28 En het gebeurde dat de vader van Publius, door koorts en buikloop bevangen, op bed lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe en zij werden genezen. want het hart van dit volk is vet geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen. Hebreeën 2 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. Jakobus 5 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Jeremia 17 Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden Jesaja 53 door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Johannes 14 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. Johannes 15 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Johannes 16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. 3 Johannes 1 Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. 2 Koningen 20 Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; 1 Korinthe 12 en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; Lukas 7 Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is, en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de een: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn dienaar: Doe dat! en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke dienaar gezond. Lukas 9 Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken. Lukas 10 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af. Maar weet dit, dat het Koninkrijk van God dicht bij u is gekomen. Lukas 13 En zie, er was een vrouw die achttien jaar lang een geest had die haar ziek maakte en zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: Vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de sabbat. De Heere dan antwoordde hem en zei: Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? Markus 5 Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was. Markus 6 En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden gezond. Markus 9 En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Markus 10 En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen Hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Markus 16 En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Mattheüs 8 En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Mattheüs 9 Toen de menigte weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand; en het meisje stond op. Mattheüs 10 Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Mattheüs 21 En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, 1 Petrus 2 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. Psalmen 103 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Psalmen 107 Hij zond Zijn woord uit, genas hen Spreuken 4 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. Spreuken 17 Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.
 2. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Waar staat dat precies? Citeer het maar eens, in de context. Ik pak even de tekst erbij: Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! Dat is dan een vreemde conclusie. Zelfs als jouw citaat klopt, en je trekt het ook nog eens uit de context, dan is het altijd nog een vraag! NERGENS staat dat ze het daadwerkelijk gedaan hebben. Dat bedenk je echt zelf. Er staat wel dat ze beweren (zeggen) dat ze krachten gedaan hebben in Zijn Naam, maar, dat is dan ook alles. Ze zeggen het, waarmee niet bewezen is dat ze het daadwerkelijk gedaan hebben. Ik wist niet dat jij alles geloofde wat mensen zeggen. Sterker nog, dat doe je niet. Zonder bewijs kan jij dus niet beweren dat deze mensen daadwerkelijk die krachten gedaan hebben. Enige dat je kunt bewijzen is dat ze het gezegd hebben. Is dat zo moeilijk om in te zien??
 3. WdG

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Jezus geeft ons een opdracht: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
 4. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Wat staat er, sjako? Staat er dat ze wonderen hebben verricht? Of staat er dat ze krachten gedaan hebben? Of staat er dat ze zeggen dat ze in Zijn Naam....? Ten eerste staat er niet dat ze wonderen verricht hebben, dus dat is al jouw eerste vergissing. Ten tweede, en dat is jouw tweede denkfout, staat er ook niet dat ze ook maar iets gedaan hebben. Wat er wel staat is dat ze ZEGGEN dat ze iets gedaan hebben, niks meer, niks minder. Goed lezen, sjako: Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! Ik beperk me tot wat Jezus ons leert, en dat is dat Jezus het NIET verbiedt krachten te doen in Zijn Naam. Sterker nog, NIEMAND odet een kracht in Zijn Naam, en zal kwaad van Hem kunnen spreken. Krachten doen in Naam van Jezus is iets heel normaals voor een Christen: En Johannes antwoordde Hem: Meester, wij hebben iemand gezien die demonen uitdreef in Uw Naam, iemand die ons niet volgt; en wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Maar Jezus zei: Verbied het hem niet, want er is niemand die een kracht doen zal in Mijn Naam en kort daarna kwaad van Mij zal kunnen spreken.
 5. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Kwestie van goed lezen, sjako. Wat komt volgens Jezus niet van God? Je legt een verkeerde nadruk. Inderdaad, deze mensen zeggen het. De vraag is of ze het ook gedaan hebben. Ik ga ervan uit dat deze mensen liegen! Er staan wel meer leugens in de Bijbel. De duivel loog. De dwaas liegt door te zeggen dat er geen God is, en zo liegen deze mensen door te beweren dat ze van alles gedaan hebben, terwijl het niet zo is. Daarom zijn het werkers der wetteloosheid (en dat is iets anders dan wetteloze mensen!), omdat ze wel praatjes hebben, maar geen daden. Dus, sjako: geen woorden, maar daden! Dat betekent, het evangelie verkondigen, zieken genezen, demonen uitdrijven, zoals Jezus en Zijn volgelingen dat deden. Waarom blijf je volhouden dat we dat niet zouden moeten doen? Je negeert een oproep van Jezus, onze God!
 6. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  "Ik ben de weg de waarheid en het leven" Jezus Christus
 7. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Dit is dus het grote probleem! Wanneer we geloven en niet twijfelen, is alles mogelijk [bij twijfel moet je ervan uit gaan dat je niks ontvangt], want laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Dit is echt onzin, sjako, en dat weet je ook. Ook in de Bijbel deden tovenaars hun wonderen, bezweringen en genezingen. De Bijbel is duidelijk daarover! De vraag is in Wiens Naam ze het doen! Sterker nog: zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.
 8. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Het probleem is dat sjako niet wedergeboren is (hij zal dat zelf bevestigen), en daarom kan hij het Koninkrijk niet zien.
 9. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Tja, de Bijbel leert ons dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, demonen uitdrijven, enz. De Bijbel leert ons tevens dat zowel Jezus als Zijn volgelingen niet altijd succes hebben. In het geval van Jezus lag het aan het ongeloof van de ontvangers (Hij kon slechts weinigen genezen, en niet iedereen aanvaardt Hem als God en Verlosser). In het geval van de volgelingen lag het niet alleen aan het ongeloof van de ontvangers, maar ook aan het ongeloof van de volgelingen zelf. Denk aan de maanzieke jongen die niet door de discipelen genezen kon worden, vw. hun ongeloof. Daarnaast zijn er ook mensen die beweren dat ze zieken genezen, dat ze het evangelie verkondigen, dat ze demonen uitdrijven, maar het helemaal niet doen. Deze mensen heeft Jezus nooit gekend. Helaas zijn er veel nep-genezingen, nep-duivels-uitdrijvingen. En, als laatste: Jezus en Zijn volgelingen werden bespot, denk aan Jezus die een duivel uitdrijft, maar denk ook aan Stefanus. Ook nu wordt Jezus nog bespot. Ook nu worden Zijn volgelingen nog bespot. Laat je leiden door de Heilige Geest, en je zult zeker ontdekken wat waar is, en wat niet waar is. Ik beweer dus NIET dat ieder youtube-filmpje m.b.t. genezingen waar is. Er zijn - nogmaals - veel nep-genezingen, zoals er ook veel nep-bekeringen zijn. Dan is en blijft het dus een kwestie van geloven: Geloof je dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, doden opwekken, demonen uitdrijven of niet?
 10. WdG

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Dat is het punt. God heeft ingegrepen. Weet je ook wanneer?
 11. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Zijn er volgens jou al vijanden tenietgedaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Tevens: Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden.
 12. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Heb je een voorstel?
 13. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Je mag me negeren. Maar, nu je er toch bent... Dat bedoel ik dus. Je hebt het niet begrepen. Het antwoord is uiteraard "nee". Moet ik het weer opnieuw uitleggen...? Iets van reincarnatie?
 14. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Zwijgen is goud in dit geval. Waar brengen zij die Jezus afwijzen de eeuwigheid door?
 15. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Waar breng je de eeuwigheid door, nadat jij je huidige lichaam verlaten hebt?
 16. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Nee, voor wedergeborenen zou de reactie moeten zijn: "Dit is heel gewoon". Probleem is dat de meeste gelovigen zich beperken tot het zichtbare en de vergeving van zonden. Nu is het zo dat ALS de vergeving van zonden het enige geweest was dat HIJ voor ons gedaan had, dan hebben we nog alle reden om zeer dankbaar te zijn. Echter, Gods Liefde gaat oneindig veel verder. HIJ vergeeft ons niet 'slechts', maar, HIJ voorziet ons in alles, geeft leven in overvloed, geneest, geeft rust en vrede, enz. enz. enz. Wat wij 'moeten' doen? In dankbaarheid aanvaarden en toestaan dat HIJ in en door ons werkt.
 17. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Tja, dat begrepen velen ook niet in de tijd van Jezus. Geloof je wel dat Jezus opgestaan is uit de dood? Of twijfel je daar ook aan? En Lazarus? En hoe zit het met de opdracht doe God Zijn volgelingen geeft: wek doden op, drijf demonen uit, genees zieken, verkondig het evangelie.
 18. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Wat mij aanspreekt in Blake is dat hij het zeer simpel houdt, zonder teveel gedoe. Nu beweer ik niet dat gedoe verkeerd is. Wanneer Iemand over water zou lopen, of water in de beste wijn verandert, of wanneer iemands zweetdoeken genezing brengt, of de aanraking van een kleed, zou men dat als "sensatie" afdoen. Alles, maar dan ook alles draait om geloof!
 19. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Dat hebben we hier uit en te na besproken. Jezus is God, daar twijfelt bijna niemand aan. Er zijn niet-gelovigen die het natuurlijk ontkennen. Ik vermoed dat in dit forum hooguit tien personen zijn die zichzelf Christen noemen, maar Jezus als God afwijzen (kan dat?). Mijn advies is hier niet al teveel aandacht aan te besteden. Jezus is God. Ik geloof ook dat iedere geest die ontkent dat God in het vlees gekomen is, uit de anti-christ is. Een Christen kan m.i. niet ontkennen dat God in het vlees gekomen is. Immers, Jezus is God, en Christus is in het vlees gekomen. Mijn onderschrift - een Bijbel-citaat -lijkt me ook genoeg zeggen.
 20. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Je hoeft toch niet met allerlei voorbeelden te komen, Ton? Zelfs Jezus werd bekritiseerd omdat HIJ demonen uitdreef. En, hoe zit het met Zijn volgelingen? Een aantal zaken vallen op. Beschouw Stefanus. De gevestigde orde kon zijn wijsheid en wonderen niet weerstaan. Er werden zelfs valse getuigen opgeroepen om hem aan te klagen. En Johannes? Hij verbood het iemand demonen uit te drijven in Naam van Jezus. Wat waren de woorden van Jezus? Verbied het niet! Het verkondigen van het evangelie, het genezen van zieken en uitdrijven van demonen is niet alleen onze taak, het is ook een liefdesdaad. We zouden ziekte en ellende moeten haten. Misschien ken je het boek "living in God's power" van John G. Lake? Wat ook erg interessant is, zijn de seminars van Curry Blake:
 21. WdG

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Ondanks onze verschillen in visie kan ik eigenlijk wel een flink stuk met je meegaan.
 22. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Is het dan noodzakelijk om Jezus als God en Verlosser aan te nemen? Of geldt dit voor iedereen? En wat is het gevolg als iemand Jezus afwijst?
 23. WdG

  De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...

  Fijn. Dan zijn we dat met elkaar eens. Geloof je ook dat God (Jezus) de ENIGE WEG is?
 24. WdG

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  De door mij geciteerde tekst was nonsens, dus die tekst deugt sowieso niet, volgens jou. Dus die tekst de prullenbak in. Misschien kan je een handleiding leveren bij iedere vertaling? Je schijnt het nl. allemaal heel erg goed te weten! Maar recht door zee, of iets dergelijks? Niet heet, niet koud, maar lauw? De Bijbel is - gelukkig - nogal extreem in veel opzichten. Straks ga je ook nog verkondigen dat de hel niet bestaat, of dat Gods Schepping niet in zes dagen plaatsvond?! Dat ben ik uiteraard met je eens.
 25. WdG

  De Bijbel, gezondheid en genezing

  Dat is fijn om te lezen!
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid