Spring naar bijdragen

WdG

Members
 • Aantal bijdragen

  3915
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door WdG geplaatst

 1. WdG

  De opstanding

  De meeste mensen "geloven" in de historische Jezus. De meeste mensen nemen ook wel aan dat Hij gekruisigd is. Essentieel is de opstanding. Er zijn mogelijk historische bronnen die vermelden dat Jezus' graf leeg was. "Waar is Zijn lichaam gebleven?" is een veelgestelde vraag. Was het een truc? Zijn de bewakers bij het graf omgekocht? De Bijbel leert dat Jezus letterlijk opgestaan is uit de dood. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Na Zijn opstanding heeft Jezus Zich nog getoond aan tal van mensen. Diverse getuigen hebben Hem aangeraakt, waaruit geconcludeerd kan worden dat Jezus ook fysiek opgestaan is. Hoe kijken we tegen deze fysieke opstanding aan, en wat bewijst het?
 2. WdG

  Jezus op Aarde en in de Hemel?

  Vandaag las ik onderstaande tekst: En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. Jezus was in gesprek met Nicodemus (Johannes 3), dat betekent dat Hij dus op aarde was. Toch lijkt Jezus te beweren dat Hij in de hemel is. Hoe zit dit?
 3. WdG

  Openbaring 12 - toekomst of verleden?

  En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Gebruikte vertaling: HSV Er gaan veel verhalen de ronde, over tekenen aan de hemel. Enkele vragen: 1. Wat of wie stelt dit teken aan de hemel voor? 2. En is het iets dat in het verleden heeft plaatsgevonden, of moet het nog plaatsvinden? 3. Wanneer voerde de engel Michaël deze strijd in de hemel, en wat is de relatie tussen Michaël en het Lam?
 4. WdG

  Authoriteit

  In Mattheüs 28 zegt Jezus tegen Zijn discipelen: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Tegenwoordig zijn er nog steeds mensen die denken dat satan alle authoriteit heeft. Duidelijk is dat satan verslagen is, door Jezus is de authoriteit weer hersteld. De oproep van Jezus is duidelijk, en wordt meerdere malen herhaald: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Hoe reageren veel mensen als ze een valse hond tegenkomen? Angstig, paniek, sommigen gaan zelfs rennen. Anderen spreken de hond streng aan, tonen hun authoriteit. Het blijkt vaak de enige manier om de hond weg te jagen. De Bijbel leert ons dat we strijden tegen kwade machten: Efeziërs 6: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Hoe strijden we tegen deze machten? Door te fluisteren? Door discussies? Door te zwijgen? Door te vluchten? Of door ze authoritair aan te spreken?
 5. WdG

  Israël / de Gemeente / de volken

  moderatie: Trajecto: dit is een afsplitsing uit topic Misschien bestaat de hel wel degelijk. Zou evt. afgesplitst kunnen worden? Zoveel Christenen, zoveel verschillende visies, toch? "Even goede vrienden", natuurlijk! Ik ben het met je eens dat uitsluitend Jezus de Weg is, de enige Weg. Alleen door Hem is er verlossing mogelijk, uit genade. Zou het mogelijk zijn dat Israel op een soort zijspoor geplaatst is? Het is een gedachte. Misschien zit ik er compleet naast? We zien de terugkeer van de Joden naar Israel. We zien ook dat Israel een staat is. Zijn dat geen tekenen?
 6. WdG

  Nieuwe schepping

  2 Korintiërs 5:17: Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. 1Joh 4: Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wat betekent het dat we een nieuwe schepping zijn? En in welk opzicht zijn wij, zoals God (Jezus) is in deze wereld?
 7. WdG

  De gezalfde(n)

  Het begrip de gezalfde(n) wordt af en toe genoemd? Wie is de gezalfde? Of wie zijn de gezalfden? En, wat moet je doen om bij de gezalfden te horen?
 8. WdG

  alverzoening

  Is de alverzoening een Bijbelse optie? En zo ja, maakt het uit via welke weg iemand de eeuwigheid ingaat? Zijn er meerdere wegen, of is er slechts één weg?
 9. WdG

  Tussen waan en mysterie, de schuldenberg.

  Veel gelovigen wijzen dit af, Fundamenteel, en zijn daarom ernstig misleid.
 10. WdG

  fine tuning universum

  Wat is volgens de forum-deelnemers het beste argument voor de fine tuning van het universum?
 11. WdG

  Medeorganisator gezocht Geloven in de stad

  Ik ken mensen in Groningen, die al zoiets doen. Ze geloven wel in de Drie-ene God (dus dat Jezus God is, dat de Heilige Geest ook God is), dus dat uitgangspunt moet wel gedeeld worden. Je kunt mij een email sturen, bij interesse.
 12. WdG

  Profeten

  Ik ben nooit over geld begonnen. Vergeet dat niet. Inderdaad, ik wens dat het iedereen goed gaat, zoals het ook de ziel goed gaat. Denk ook aan de woorden van Johannes. Er is niks lastigs aan. Het in een manifestatie van de Heilige Geest, de Derde Persoon van de Drie-ene God. Als je dat niet gelooft, begrijp je misschien niet goed wat de geestelijke gaven inhouden. Als je iemand daarmee wil helpen, moet je wel weten waarover je spreekt natuurlijk. De Heilige Geest deelt uit, zoals HIJ Wil. Dat betekent dat de Heilige Geest HANDELT als een Persoon, nl. de Derde Persoon van de Drie-ene God. Ik spreek in het algemeen. Ik noem niemand. Vergeet niet dat ik de gave van profetie niet ontken. Velen doen dat wel, ik niet. Een profetie is ALTIJD controleerbaar. Een profetie is geen voorspelling op zich, maar veel meer dan dat, en ook toch iets anders. Het is lastig als je het niet begrijpt. Als je het wel begrijpt, is het heel eenvoudig. De mens hoeft nl. niks te doen. Ben ik niet van plan. Heb wel betere dingen te doen. Waarom zou ik? Ik noem haar niet, dat doe jij. En om de een of andere reden voel jij je aangesproken. Hoeft echt niet. Hou je rustig! Je hoeft niet boos te worden. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest.
 13. WdG

  Profeten

  Dat begrijp ik. Er worden miljoenen geprofeteerd, en het eindigt met een succesvolle WIA. De test was of jullie de miljoenen al gingen uitgeven. De WIA is het uiteindelijke middel en voorziening, dus iets minder dan de toegezegde miljoenen, maar nog altijd ruim genoeg in combinatie met jouw salaris.
 14. WdG

  Profeten

  Je doet erg negatief. Het is waar dat @Gaitema allerlei problemen had. Maar, jij vergeet wel iets, en misschien weten we ook niet alles. Het zou kunnen dat hij zijn voorspelde miljoen gewonnen heeft. Het kan ook zijn dat hij op andere manieren voorzien is. Daarnaast hoop ik van harte dat @Gaitema de waarheid spreekt [daar ga ik van uit], en dat zijn verhaal inderdaad een succesverhaal is, en dat hij nu in alles voorzien is. Wellicht heeft hij ook ingezien dat problemen in veel gevallen te wijten zijn aan eigen gedrag en dat een verandering eenvoudig te bewerkstelligen is. Als @Gaitema beweert dat zijn verhaal een succesverhaal is, dan zal dat zo zijn. Problemen zijn er om opgelost te worden.
 15. WdG

  Profeten

  Dat is toch geweldig! Dank HEM. Fijn dat het jullie wel vaart! Het evangelie van onze God en Verlosser, Jezus Christus is per definitie een succesverhaal. Hij geeft ons immers leven EN overvloed. Ik citeer Jezus: "Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben." We weten ook dat God niemand verzoekt. Dat leert Jakobus ons. We weten wel dat we in verzoekingen kunnen komen, zodat we ons geloof kunnen tonen. Er zijn vertalingen die ons willen wijsmaken dat we in allerlei ellende terecht moeten komen, dat we moeten lijden, om te kunnen geloven. DAT is een leugen van satan. Immers, de duivel is gekomen om te stelen, te vernietigen wat HIJ ons geeft [leven en overvloed hebben we gelezen]. Wat doet de duivel? We lezen: "De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve." En tenslotte: waan je geen "Job". Als je dat wel doet, besef dat zijn lijden maar van hele korte duur was [enkele maanden]. Daarna leefde hij als een zeer rijk en welvarend man, zowel in materieel opzicht, als geestelijk. Daarnaast ontving hij extreem mooie dochters. En stierf hij verzadigd van het leven. En de HEERE zegende Jobs laatste meer dan zijn eerste; want hij had veertien duizend schapen, en zes duizend kemelen, en duizend juk runderen, en duizend ezelinnen. Daartoe had hij zeven zonen en drie dochteren. En er werden zo schone vrouwen niet gevonden in het ganse land, als de dochteren van Job; en haar vader gaf haar erfdeel onder haar broederen. En Job leefde na dezen honderd en veertig jaren, dat hij zag zijn kinderen, en de kinderen zijner kinderen, tot in vier geslachten. En Job stierf, oud en der dagen zat. Het doet me goed, Gaitema, om te lezen dat het jullie goed gaat. Dat jullie geen tekorten hebben, dat het jullie wel vaart! Heel erg fijn!
 16. WdG

  Profeten

  Je hebt half niet door wat je beweert. Kaasjeskruid heeft jou lief, en DAAROM praat hij jou niet naar de mond. Kaasjeskruid dient Christus, en daarmee dient hij de Waarheid. Van achterdocht merk ik niks, net zo min van onwaarheden. Werkelijke vrede is iets anders dan mensen naar de mond praten. Het wordt tijd dat je bepaalde zaken toch eens onder ogen gaat zien.
 17. WdG

  Profeten

  Nou nou, overdrijven is ook een vak. Wie uitdeelt moet ook kunnen incasseren. Je spreekt regelmatig over "mijn" welvaartsevangelie, en dat doe je niet op een aardige manier. Je doet het zelfs op een spottende manier, en dat mag. Ik vraag me dan wel af of je daadwerkelijk weet wat ik geloof?? Inderdaad, het is geen "Gaitema-naar-de-zin-maken-forum", het is een discussieforum. Voor hulpverlening moet je toch elders zijn. En zelfs als je denkt hier hulp te kunnen ontvangen, of te kunnen bieden, dan heb je nog te maken met verschillende visies. En, om je direct uit jouw droom te laten ontwaken: ook ik heb contact met diverse personen, prima contact, misschien ook wel met de topic-starter. Daar weet jij erg weinig van af. Als mensen hulp willen, en in dit forum terecht komen, kunnen ze rekenen op zeer uiteenlopende visies. Of iemand daarmee geholpen is, vraag ik me af. Meestal levert het slechts verwarring op. Men is hier om met elkaar van gedachten te wisselen, that's it! Kijk, hier heb je dus zo'n visie. En zo zijn er wel meerdere visies. En? Beetje bij beetje begin je toch te kletsen:
 18. WdG

  Profeten

  Je gaat toch weer mee doen? Welkom, maar wees toch eens een beetje standvastiger. We mogen zeker verschillend denken. Ik heb ook alle begrip voor jullie situatie en je frustraties. Maar al dit is geen reden tot scheldpartijen en manipulatie. Doe gewoon normaal mee, of doe niet mee. Voor mij is niks veranderd. Een discussie is totaal iets anders dan elkaar in de haren vliegen. En, wat de andere punten betreft: tja, onderzoek zelf maar eens waar jouw problemen vandaan komen. Wanneer je blijft geloven in een God die jou laat lijden om jouw geloof op te bouwen, zal dat wellicht zo geschieden. Naar uw geloof zal geschieden, toch? Ik gun jullie het allerbeste, en dat heeft NIKS met welvaartsevangelie te maken, maar alles met de aard van onze God. Onze God is een Goede Vader, vergeet dat niet! En, doe ons een plezier: beweer niet te vertrekken. Het forum heeft om de een of andere reden een dusdanige aantrekkingskracht op jou, dat je toch blijft [reageren]. Ik wens je een fijne dag en Gods Zegen!
 19. WdG

  alverzoening

  Nee, was het niet. Het was geen spelletje.
 20. WdG

  Profeten

  Hierover zijn we het volkomen met elkaar eens. Waar ik het echter over heb is het vergeven op zich, zie het als een hartsgesteldheid. Ik heb geen hekel aan wie dan ook, en zeker stoor ik me ook aan bepaald gedrag van genoemde persoon, en zeker is het eerlijk hem daarop aan te spreken. Maar, voor mij staat dit LOS van het gegeven dat ik hem niks kwalijk neem. Misschien heeft hij wel berouw van zijn daden, maar vraagt hij niet om vergeving? Dat zou ook nog kunnen, toch? En zelfs als hij er geen berouw van heeft, dan is het m.i. nog juist hem wel te vergeven. Vergeven - en dan heb ik het over mensen onder elkaar - betekent niet dat er geen gevolgen hoeven te zijn, of dat je verder moet zwijgen.
 21. WdG

  Profeten

  Het probleem met jou is dat juist jij voor je eigen ego reageert. Je reageert op mensen, terwijl je vertrokken bent. Waarom? Pure manipulatie waar je mee bezig bent. Kijk daar mee uit. Daar ben ik het uiteraard mee eens. Maar, mijn punt is niet dat we iemand zouden moeten vergeven die berouw heeft [dat is wel duidelijk]. Is het verkeerd iemand te vergeven die geen berouw heeft? Is het beter iemand te vergeven die geen berouw heeft? Of zouden we kwaad moeten zijn op iemand die geen berouw heeft, tot de betreffende persoon berouw heeft? Reageer dan ook niet meer!
 22. WdG

  Profeten

  Of [SV]: "Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven." Geloof je dat je God iedere zonde moet opbiechten? En, wat als je een zonde "vergeet"? Ik ben benieuwd naar jouw visie op https://christenzijn.nl/waarom-zou-ik-iemand-vergeven-die-geen-spijt-heeft Ik beweer dus niet dat ik het er [volledig] mee [on]eens ben. Ik lees je reactie wel, met veel belangstelling!
 23. WdG

  Profeten

  Is geen manteltje der liefde. Je maakt het jezelf gemakkelijker anderen te vergeven. Het betekent overigens niet dat er geen gevolgen zijn van een daad. Zo kan iemand een crimineel zeker vergeven, terwijl er wel een straf gegeven wordt. Je kunt toch niet beweren dat er nog mensen zijn die jij nog altijd iets kwalijk neemt? Je legt jezelf m.i. daarmee een juk op. Prima. Je had afscheid genomen van het forum, maar bent opeens weer terug. Nogmaals, ik neem je niks kwalijk. Maar, zo te zien begin je weer met hetzelfde gedrag als enkele dagen geleden. Je hebt dus niks geleerd. Mijn advies is woord houden: vertrekken. Je maakt jezelf alleen maar belachelijk. Hoe denk je hierover: "Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven."
 24. WdG

  Profeten

  Iemand hoeft mij niet om vergeving te vragen, voordat ik iemand vergeef. Vergeven tussen mensen is m.i. iets anders dan vergeven worden door God. Iemand vergeven doe je ook voor jezelf. Ik neem daarom @Gaitema niks kwalijks, en dat staat los van zijn visie, mening en houding richting mij. Al maakt hij mij uit voor rotte vis of voor wat dan ook. "vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren"
 25. WdG

  Profeten

  Dat is waar. @Gaitema heeft het volledig aan zichzelf te wijten. Maar, dat neemt niet weg dat hij vergeven is.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid