Spring naar bijdragen

Magere Hein

Members
 • Aantal bijdragen

  2186
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Magere Hein geplaatst

 1. Magere Hein

  Bepalen van bovennatuurlijke kennis

  Aanvulling. Als ik de aarde met mijn zintuigen observeer is ze...plat! Wat ik wel doe is vertrouwen op serieuze wetenschappers. Wetenschappers die werken volgens de wetenschappelijke methode en die durven zeggen: "We zaten fouten" of "We weten het niet" Wat mij betreft heeft de wetenschap zichzelf inmiddels wel bewezen als betrouwbare bron van kennis en vooruitgang. Geldt dat ook voor religie? Ik hecht nl. meer waarde aan (empirisch)onderzoek, rede, logica en eigen gezond verstand dan aan autoriteit, traditie en/of openbaring, waarvan we weten dat dit geen betrouwbare kennis opgeleverd heeft. Mijn vraag is nl. nog niet beantwoord. Welke manieren zijn er nog meer om betrouwbare kennis te vergaren (in dit geval van het bovennatuurlijke). God (goden/geesten) is en blijft bovennatuurlijk en er zijn hier mensen die er een uitspraak over menen te kunnen doen. Wat behalve 'faith' kun je aanvoeren om goden (of de christelijke God) aannemelijk te maken en dan hoe Hij denkt...Dat het een "Hij" is, Hoe Hij handelt, wel of niet ingrijpt en dat alle andere goden bullshit (bijgeloven) zijn? Welke methoden hebben we hiervoor? Graag met voorbeelden.
 2. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  je hebt gelijk Willempie. Het is en blijft mensenwerk. Type in google: "Meaning of numbers" en je staat versteld wat mensen allemaal bedacht hebben (en nog steeds bedenken). Numbers rule all things.Pythagoras 580 – 500 B.C.E Maar goed, Pythagoras was ook van mening dat nummers een ziel hadden en magische krachten. Die bijgelovige mensen toch hè?!
 3. Magere Hein

  Bepalen van bovennatuurlijke kennis

  Paas en Peels. Eindelijk! Het zwaartepunt van dit boek ligt inderdaad bij de psychische en sociale gronden. Niet de rationele. En laat ik daar nou geïnteresseerd zijn om een weloverwogen keuze te kunnen maken aan de hand van rationele argumenten. Maar, wie zich door de rede laat leiden, ondergraaft zijn geloof. God maakt dus gelukkig, het is puur natuur, heilzaam, gezond, etc, maar dat is mijn geloof in Angelina Jolie ook. Ik geloof met hart en ziel dat zij van mij houdt... Het boek heet `GodBEWIJZEN` Als dit (hierboven) het sterkste argument van de heren is, pas ik! Dan moeten de heren terug naar de logicaklas en de lessen 'bewijzen' nog eens overdoen. Maar ik snap het wel. Ze ontlenen deze gedachten aan Alvin Plantinga. Deze beste man gelooft in een sensus divinatis. En door de erfzonde zou mijn sensus divinatis verontreinigd zijn...Natuurlijk! Redelijke beargumentering. Maar dit terzijde! Wat ik met kennis bedoelde, is het feit dat de mens nu (in tegenstelling tot honderden jaren terug) ouder wordt en een makkelijker bestaan leidt. Ook gelooft de doorsnee mens niet meer in heksen of duivels uitdrijven. Daar hebben we nu psychiaters voor. M.a.w. Wat heeft wetenschap ons gebracht? Wat heeft religie ons gebracht? Zijn we van dit laatste wijzer geworden? Heeft religie echt gelukkig gemaakt? Nogmaals: Ik zie niet slechts wetenschap als betrouwbare kennis, ook logica telt mee. Maar uiteindelijk denk ik dat m.b.t. de meeste onderwerpen wetenschap (de methode) het laatste woord heeft. Of de aarde bolvormig is, halen we niet uit heilige boeken. Of homo's mensen zijn met een bepaalde genetische aanleg, halen we niet uit heilige boeken. Het ontstaan van natuurrampen verklaren we niet met de bijbel of koran in de hand. Wat 'goed' en 'kwaad' is halen we niet uit geschriften uit het stenen tijdperk. Wie geloof hecht aan 1 van die bovennatuurlijke wezens, ergens in het pantheon dat de mens doorheen de eeuwen schiep, kan zich er niet zomaar van afmaken door zich te beroepen op een veredeld buikgevoel. Evolutie is een feit, wij delen een gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee. Geen geloof die hier iets zinnigs over kan zeggen. Natuurlijk bestaan er nog mensen die geloven in een platte aarde (Die bestaan echt nog!) maar wetenschap EN logica doen mij besluiten te "geloven" in de bolronde vorm. En dat doe jij ook omdat het je geloof niet aanvalt. Maar het delen van een gemeenschappelijke voorouder heb je denk ik meer moeite mee. Want dat zou exit Adam en Eva....exit erfzonde...exit Jezus' kruisdood voor onze zonden betekenen. En dat kan niet. Dan heerst geloof over kennis. En zo zijn er dus ook nog platte aarde gelovers. En nog 1 noot over Paas en Peels en de vrije wil! Paas en Peels suggereren dat god gruwelijke vormen van lijden toelaat, omdat wij stervelingen anders niet in staat zouden zijn om het overige leed te relativeren. Indien God immers de Shoa zou verhinderen, zouden er elders nog steeds verschrikkingen plaatsvinden die alle verbeelding tarten. Dan belandt God op een hellend vlak in zijn interventiebeleid, waarbij hij telkens wereldbrandjes moet blussen. Dat zou volgens de theoloog Peter Van Inwagen (2006) afbreuk doen aan de natuurlijke wetmatigheid en autonomie van de wereld, een vorm van ordentelijkheid waar God blijkbaar meer van wakker ligt dan van de gaskamers. Wat ligt aan de bodem van dat hellend vlak? Een volmaakt pijnloze wereld, volgens Paas en Peels, waarin God elke vorm van lijden verijdelt. In een dergelijke utopie echter zouden mensen “niet gehard zijn door lijden en tegenslagâ€, waardoor de minste tandpijn als een onvoorstelbare foltering zou aanvoelen. Dat leest u goed: de almachtige en algoede God laat liever een holocaust plaatsvinden bij wijle en stond, kwestie van onze tandpijn in perspectief te plaatsen. http://www.liberales.be/essays/maartengod En dan heb ik een teiltje nodig! Dan kan (wil!) ik de heren (rationeel/logisch gezien) niet serieus meer nemen
 4. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Waarbij het kwade is, dat je Jezus niet als verlosser aanneemt. Kun je overigens voor de volledigheid 'goed' en 'kwaad' definiëren voor mij? Zijn het constanten? Of zijn 'goed'en 'kwaad' door de loop der jaren veranderd? Was het vroeger goed slaven te houden, zien we dit nu als 'kwaad'? Ik prefereer overigens uit vrije wil dat ik de eerlijke oprechte rationele meest waarschijnlijke (waarheids)-weg kies. Daarom heeft God mij een stel hersens gegeven. Om mee na te denken. Adam en Eva versus de ET: Lastige keuze als je deze rationeel, logisch benadert. Verwijs je wellicht naar Romeinen 1:20? Ik zie evolutie in de natuur. Ik zie dat 99% van de biodiversiteit welke ooit geleefd heeft reeds uitgestorven is (tenzij God ons uiteraard misleidt)Ik zie tevens rampen in de natuur. Ik zie sluipwespjes en parasieten in de natuur. Fact versus faith. Echt niet? Ik zorg goed voor vrouw en kinderen, ben eerlijk, steel niet, doneer aan diverse instanties, doe aan liefdadigheid, ben oprecht, MAAR: Ik neem Jezus NIET als verlosser aan omdat ik dat intellectueel niet kan opbrengen om hier in te geloven. Niet omdat ik me er niet in verdiept heb. Het tegendeel juist! Ik maak een oprechte eerlijke rationele logische keuze omdat de vermeende God/Jezus mij niet kan overtuigen en omdat de wetenschappelijke logische redenaties mij veel meer aan het hart liggen, omdat ik zie dat ze werken. En DAT levert mij een oneindige straf/leegte (of hoe je het afhankelijk van je denominatie/geloof het ook wilt noemen) op? Dat is dus dat koekje dat een 2-jarige 'pikt' En dan nog 1 opmerking over de betrouwbaarheid van de evangeliën: Is er wereldwijd consensus onder alle historici (dus ook de moslims/hindoes en atheïstische)dat de evangeliën betrouwbaar zijn, zoals ALLE wetenschappers (moslim-en hindoes incluis) weten dat de aarde bolvormig is en evolutie een feit is? Of zoals alle historici (om maar in het vakgebied te blijven) menen dat Nero echt bestaan heeft?
 5. Magere Hein

  Bijbelse getallen zoals 40.

  Bijbels-uniek is dit getal in ieder geval niet. https://en.wikipedia.org/wiki/40_%28number%29#Sumerian Jawel...De bekende Sumerische mythologie! De Enoema Elisj is zoals je weet een oude Babylonische mythe die ons vertelt hoe de wereld is geschapen. De tekst is van groot belang vanwege zijn gelijkenis met het Bijbelse scheppingsverhaal.
 6. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  @Student: 1. Kom je nog op terug. Als je Lucas 24:2 leest "En zij vonden den steen afgewenteld van het graf". Echter als je Mattheus 28:2 leest: "En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven" Ligt eraan wat je leest: Mattheus 28:2 En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven. Marcus 16:5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Lucas 24:4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Joh 20:12 En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. In Lucas wordt het aan iedereen verteld: En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen. en in Markus aan niemand: En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd. Klopt: Als je Mattheus 28:9 leest. Ik lees echter Johannus 20:14 (En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was.) Volgens Johannes 20:17 niet nee. En als zij heengingen, om Zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet! En zij, tot Hem komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem. Uit Mattheus 28:9 Marcus 16:9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena versus Lukas 24:13 En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs; Zeker weten? Moet wel he, als de evangeliën betrouwbaar zijn. Echter!!! Mattheus 28:16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan;
 7. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  @Student Hij is niet alleen een almachtige God, maar toch ook een algoede God? En van een algoede God mogen we toch verwachten dat hij goede schepsels creëert? Maar bovendien, dat Hij aan al die schepsels zou willen laten weten waar ze vandaan komen en waar ze heen kunnen gaan? Ook zou ik van een algoede schepper geen eeuwige straf kunnen accepteren. NIETS rechtvaardigt een eeuwige straf. En wat is voldoende bij God? Dat je Jezus niet aanneemt/accepteert! Het is als je kind tot aan de dood straffen omdat het op 2 jarige leeftijd een koekje uit de trommel pikte. Maar de dood is in het christendom niet genoeg om aan deze tirannie te ontsnappen! Zelfs na je dood blijf je tot in de oneindigheid (whatever that may be) gestraft worden. En DUS moet deze God wel een hele duidelijke voor iedereen zichtbare boodschap afgeven. En doet de christelijke theïstische God dit? Nee! God laat de eerste 98.000 jaar de mens maar wat aan tobben. Onverklaarbare ziekten (gemiddelde leeftijd: 30 jaar), vreselijke natuurrampen (nog steeds overigens), storm, onweer, kindersterfte, vechten om te overleven! Een angstig bestaan! Maar dan...Na 98.000 jaar gaat Hij uiteindelijk Zichzelf bekend maken. En hoe? En aan wie? Aan een klein woestijnvolk. En dan middels boeken die, naar tegenwoordig blijkt, vol staan met onzin, (o.a. historische) fouten, incongruenties, plagiaat met oudere godsdiensten, gruwelijkheden en intollerantie naar andere godsdiensten, homo's: Onacceptabel!, heksen moeten we verbranden, slavernij: No problem. Duiveluitdrijvingen: heel normaal. Hoe goddelijk is deze boodschap? Wat leren we hiervan? Dat we iemand die hierin beschreven wordt, moeten aanbidden? Waarom? Maar de mooiste boodschap is uiteraard het superwonder van de opstanding. Ik zie dit echter als scapegoating! Onzinnig om iemand (jezelf in dit geval) te offeren voor zonden, waarvan we nu weten dat ze niet bestaan. M.n. de oerzonde (Adam en Eva) waarvan ook vast is komen te staan dat zij niet onze voorouders kunnen zijn. Genetisch onmogelijk, tenzij je er een apologetische filosofische draai aan weet te geven. Toon mij nu anders in een goed filosofisch betoog aan waarom God dit op de enige echte juiste manier heeft aangepakt? Zonder drogredenen/retorica.
 8. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Nog enkele vragen: 1. Mattheus, Markus, Lukas, geloofden niet dat Jezus, God was (Markus 10:18 Mattheus 19:17). Jezus was de zoon van God in de zin van dat hij een rechtschapen persoon was. Vele anderen worden zo ook wel aangeduid als zonen van God (Mattheus 23:1-9) 2. De vrouwen hebben we het over gehad. Geen consensus. Maar: Was het graf reeds geopend toen de vrouwen daar aankwamen? 3. Wie ontmoeten de vrouwen bij het graf en waar zaten of stonden deze 4. Aan wie vertelden de vrouwen wat er gebeurd was? 5. Herkende Maria Magdalena Jezus toen deze na de opstanding voor het eerst aan haar verscheen 6. Was het Maria Magdalena toegestaan Jezus aan te raken? 7. Aan wie verscheen Jezus het eerst na zijn opstanding? 8. Waar verscheen Jezus voor het eerst aan zijn discipelen?
 9. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Dat je van een alwetende God iets anders zou mogen verwachten om Zich wereldwijd bekend te maken. Hij doet dit laat in de geschiedenis op een plaats die maar zeer mondjesmaat de gehele wereldbevolking in korte tijd op vredelievende wijze weet te bereiken. Want hoe het christendom verspreid is, hoef ik jou niet te vertellen. En over de betrouwbaarheid van de evangeliën en hoe gelovigen kunnen redeneren: Mark 16:9-20 Origineel of later toegevoegd? M.a.w. 'divine inspiration' of toch niet? Een leuk wetenswaardigheidje: http://www.errancywiki.com/index.php?ti ... ical_Style Als je het aantal verzen in Markus optelt (- de tussenvoegsels/invoegingen), Wat krijg je dan? 666! Satan dus. Satan heeft Zich wat mij betreft laten gelden in het NT. Moslims zijn zo gek nog niet. De bijbel is corrupt. Het is het getover met getallen waar in een ander topic op dit forum over wordt gediscussieerd.
 10. Magere Hein

  Bepalen van bovennatuurlijke kennis

  Van achter naar voren Onjuist: http://freethoughtpedia.com/wiki/Secular_charities En christenen gelukkiger? Toon eens aan als je wilt? En zelfs als je het kunt aantonen...wat zegt het over de werkelijkheid? Ik ben dolgelukkig met het idee dan Angelina Jolie verliefd op mij is. Er zitten in Amerika meer christenen dan atheisten in de gevangenis. Totaal onbelangrijk! Ik neem liever iets aan op rationele grond dan op euforische, omdat het zo goed voelt.Ik wil weten wat waar is. Maar goed: De rede is de hoer van de duivel. Verder is religie inderdaad een voedingsbodem voor wetenschap geweest. Iedereen was gelovig destijds. Maar wat heeft religie ons de afgelopen 200 jaar aan KENNIS gebracht? Dat de aarde bolvormig was? En nee, hebt wetenschap nergens afgekraakt. Dat klopt. Maar wetenschap wordt door gelovigen heel selectief benaderd. Vandaar dat er theïstische evolutie bestaat en geen theïstische chemie. Chemie vormt geen bedreiging voor godsgeloof, evolutie doorgaans wel. Maar ik blijf (welk syndroom je ook hebt) geïnteresseerd in jouw ontmoeting met de Zoon en God.
 11. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  En voor sommige gebeurtenissen zal het worst zijn of ze werkelijk gebeurd zijn of niet en of personen wel of niet bestaan hebben. Maar we hebben het hier over goddelijke geopenbaarde gebeurtenissen waar m.i. dan geen fout in mag zitten of die multi-multi-interpretabel zijn. Openbaringen zijn tenslotte goddelijk en daar blijven we met onze ondergeschikte mensen-tengels vanaf. Echter: Zoveel gelovigen, zoveel interpretaties. Ook wat betreft de evangeliën en andere openbarings godsdiensten.
 12. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  De spijker op de kop! Betrouwbaar?? Moet ik nu werkelijk alle fouten en incongruenties gaan posten? Dat zou forumvervuiling worden (qua hoeveelheid data dan) Zeer vroeg opgeschreven? Van de meeste geschriften (die goedgekeurd zijn dan) weten we niet wie de auteur is. Een opstanding weer eerst na 40 jaar pas beschreven door zeer summiere (tevens onbekende) bronnen. Maar het is logisch hoor. Een stam ziet iemand opstaan na 3 dagen dood te zijn geweest en vertelt dit mondjesmaat door aan de kinderen. En na 40 jaar denkt iemand. Goh...misschien is dit toch wel de moeite waard om op te schrijven. Waarom kwam Jezus niet terug in China waar een bevolking leefde die wel raad wist met pen en papier om zo de blijde boodschap wat sneller te verspreiden?
 13. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  Allemaal kwestie van definitie. Voor mij zijn beide de zoektocht van de mens naar t Goddelijke. Vandaar ook dat ik eerder schreef dat t bij beide pas misgaat als er een uitvoerend orgaan op gestoeld is. Met leiders, volgelingen, wetten, macht etc. Waarbij ik bij deze grif toegeef dat religie dat van nature al heeft, en atheisme idd niet. Vandaar dat ik ook al aangaf dat als je als christen je aan de lering van Jezus houdt er niets aan de hand is. Hoe kan een atheïst op zoek zijn naar het goddelijke? Tenzij je goddelijk overdrachtelijk bedoeld. Anders spreek je aperte BS. De lering van Jezus als je de juiste lering eruit filtert. Ik heb ze eerder gepost. De dubieuze leerstellingen van JC. “Het is niet juist het brood dat voor de kinderen bestemd is, de honden voor te gooien.†Hij antwoordde: “En waarom overtreedt zelfs u het gebod van God met uw traditie? Want God zegt: Eer uw vader en uw moeder, en: Ieder die zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. ...†Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. Wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waard. Ook wie zijn kruis niet opneemt om mij te volgen, is mij niet waard. Ja. Vrede op aarde, MITS...
 14. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  Dat is dus een vals onderscheid. Je kunt namelijk ook niet in naam van het theïsme een oorlog beginnen. Dat doe je namelijk in naam van een god of de goden, of in naam van de waarden die jouw wereldbeeld voorstaat. Zo kun je dus ook niet in naam van het atheïsme een oorlog beginnen, maar wel in naam van de waarden die jouw wereldbeeld voorstaat. Als je bijvoorbeeld het rationalisme voorstaat, dan kun je in naam van de rede handelen. En als je een dictator wil verdrijven, dan kun je in naam van de vrijheid handelen, of van de revolutie. Een katholiek zal bijvoorbeeld nooit in naam van het katholicisme handelen, maar in zo'n geval altijd in naam van God, of de kerk, of de paus, of Maria, etc. Ik zou NOOIT in naam van het niet geloven in het bestaan van goden, een oorlog kunnen beginnen. Maar God ZELF is verantwoordelijk voor vele uitroeiingen in de bijbel. God is overigens, als je er in gelooft, uiteraard voor alle doodslag verantwoordelijk. Hij is voor zover ik begrepen heb alwetend EN almachtig EN alrechtvaardig. Maar goed, dat is de theïstische God. Katholicisme zal niet moorden. Dat doen mensen! Maar mensen die geloven in God hebben doorgaans een uitstekend excuus om te moorden voor hun God, afhankelijk van hoe ze de heilige boeken interpreteren. Atheïsten hebben geen heilige boeken en kunnen dus niet moorden uit naam van 'Geen god' Maar dat atheïsten kunnen moorden: Dat is een feit. Als ik echter (want topic gaat over islam) een zelfmoord-terrorist vlak voor zijn hemelse maagdendaad hoor roepen: "Allah akbar" wekt dat bij mij in ieder geval de suggestie dat hij dit doet uit gods-geloofsovertuiging. Een atheïst heb ik nog niet kunnen betrappen op: "Heil Hitchens" o.i.d.
 15. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Geen vrouw, 1 vrouw, 3 of meer. Ik wil weten wat waar is. Een leeg graf? So what? Zijn hier ooit archeologische bewijzen voor gevonden? Ja, als je naar Israël rijst, liggen de spijkers bijna voor het oprapen. Moeten we dit echt allemaal geloven? De parallellen waar Dat beloof ik naar verwijst zijn er wel degelijk en moeten toch op z'n minst wat vragen doen rijzen naar de authenticiteit/originaliteit van de evangeliën. Opstaan uit de dood was GEEN unieke gebeurtenis. Ook niet in de bijbel. Waarom geloof je de opstanding van JC wel en niet het herrijzen uit de dood van Horus, Osiris, Krishna, Mithra, Dionysus/Bacchus (meest recente zoon van Zeus voor JC) en anderen? Wat maakt JC zo speciaal? Overigens doet de medische wetenschap dagelijks mensen uit de dood herrijzen... Wat maakt de wonderen uit de bijbel acceptabeler om aan te nemen dan alle andere wonderen die ooit op papier gezet zijn? EN! Waarom prik je wel zo gemakkelijk door de koran heen? Waarom neem je deze verhalen niet serieus? Of die van het Mormoonse geloof? Hoe WEET je dat Joseph Smith (had behoorlijk wat getuigen overigens...meer dan 3 vrouwen!) niet de waarheid vertelde?
 16. Magere Hein

  Bepalen van bovennatuurlijke kennis

  @Student Zou je hierover meer willen vertellen? Interessant. Want dan begrijp ik dat jij overtuigd bent. Het overige afkraken van wetenschap hier laat ik voor wat het is. We zitten beiden in een warm knus huis achter een (binnenkort mmisschien wel quantum)-PC met warm en koud stromend water, een goed gebit en met een lekker muziekje op de achtergrond op de bolvormige aarde die geenszins het centrum van de schepping is. Maar al dit kun je selectief gaan zitten afwijzen. Dat begrijp ik. Wetenschap heeft ons gebracht (met AL onze kennis die we vandaag bezitten) waar we nu zijn. Wetenschap werkt! Wat heeft religie ons gebracht qua kennis? Maar liever over je ontmoeting met God.
 17. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  @DeThomas Vergeet niet dat moslims 600 jaar achterlopen op christenen. Weet je nog hoe de wereld er 600 jaar geleden uitzag? @MN Nietes/welles? Wat is het nou? Eem christen??? Weet je hoeveel verschillende soorten/denominaties christenen er zijn met hoeveel verschillende interpretaties van de openbaringen? En als je openbaringen serieus neemt, moet je Mormoon worden. Die doen aan constante openbaringen! "Ik ben gekomen om het zwaard te brengen" en vijgenbomen te vervloeken en De Heer antwoordde: “... Vuur ben ik komen werpen op de aarde, hoe graag zou ik willen dat het al brandde! … Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Nee, zeg ik je, geen vrede, maar verdeeldheid. Verder drijft Jezus geesten in een kudde varkens etc etc En de mooiste psalm vind ik: Babel, spoedig word ook jij verwoest. Gelukkig wie jou vergelden wat jij ons hebt aangedaan. Gelukkig wie jouw kinderen grijpen en tegen de rotsen te pletter slaan. Je kunt met de bijbel dus alle kanten op. Dat wil ik hiermee aantonen.
 18. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  Ja, dat maakt alle moorden uit de bijbel weer goed. Verder: Hitler was katholiek opgevoed en de soldaten hadden een leus op de mouw (Gott mitt uns). Tijdens zijn toespraken later refereerde hij soms aan het christelijke geloof. Stalin: Nadat hij van de universiteit was gestuurd werd hij seminarist (kandidaat priester) maar dat duurde niet lang. Zijn communistische ideeën (niet atheïstische ideeën)zorgden er namelijk al snel voor dat hij zich aansloot bij een groep die zich de bolsjewieken noemden. Pol Pot was een vermeende Theravada boeddhist, geen atheist. Als laatste is het een kulargument. Zoiets van: Hitler en Stalin hadden een snor. Mensen met snorren zijn slecht. In naam van atheïsme (het ontbreken van het geloof in bestaan van goden) is nooit een argument een oorlog te beginnen. Andersom kun je natuurlijk wel abortusartsen om zeep helpen uit religieuze overtuiging.
 19. Magere Hein

  Het bewijs dat God bestaat!

  Het is iig niet de hoeveelheid wetenschappelijke kennis of niveau van redeneren dat ze meebrengen. Meer de sjeuigheid en t feit dat ze idd überhaupt t forum in leven houden. Ik zou zeggen: Poneer 1 stelling (start een topic) waarover slechts inhoudelijk gediscussieerd kan en mag worden met hierin zeer strenge gedragsregels. Een topic waarin alleen gereageerd mag worden als er inhoudelijk iets bijgedragen wordt. Een voorstel van mij zou zijn: Wat zijn argumenten voor het bestaan van een god/geest/(al)macht versus argumenten tegen het bestaan van een god/geest/(al)macht? Alleen beredeneerde argumenten in goed Nederlands (zonder op de man te spelen) van beide kanten worden geaccepteerd. Eerst posten beide partijen de argumenten, dan worden er een aantal uitgepikt en deze worden besproken/bediscussieerd. Het is maar een idee. Want nu lijkt het meer op wie de meeste modder kan gooien.
 20. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Nee, maar het toont aan, dat er alles behalve consensus is over de historiciteit en betrouwbaarheid van de evangeliën. Inhoudelijk, ben je toch met me eens, dat Jezus almaar goddelijker gemaakt wordt door de (vermeende) schrijvers? En inhoudelijk ben je toch ook met me eens dat er incongruenties in staan (slechts 1 voorbeeld). Wie waren b.v. de getuigen bij het lege graf? Waren dit onafhankelijke betrouwbare getuigen, of getuigen met een dubbele agenda? En WIE waren de getuigen en hoeveel? Bij Paulus geen vermelding van plaats of tijd en geen leeg graf. Marcus: Zondag gaan drie vrouwen naar het graf om hem te balsemen (alsof hij nog niet gebalsemd was door Jozef van Arimathea) Mattheus: Zondag komen de 2 Maria's naar het graf (geen drie personen, zoals bij Marcus)Wat betreft de aardbeving is historisch overigens verder niets over bekend. Lucas: Maria Magdalena komt nu alleen bij het graf! Verder is er geen aardbeving en zijn er alleen in deze versie geen engelen (jawel engelen bestaan!) aanwezig. Hoe onfeilbaar zijn deze goddelijke inspiraties? Je moet toch massieve cognitieve dissonantie bezitten om dit recht te kunnen breien en met droge ogen beweren dat de evangeliën betrouwbaar zijn?
 21. Magere Hein

  De betrouwbaarheid van de evangeliën

  Most scholars believe that Mark was written by a second-generation Christian, around or shortly after the fall of Jerusalem and the destruction of the Second Temple in year 70 According to the majority viewpoint, this gospel is unlikely to have been written by an eyewitness.[85] While Papias reported that Matthew had written the "Logia," this can hardly be a reference to the Gospel of Matthew.[85] The author was probably a Jewish Christian writing for other Jewish Christians. ...Others point out that Acts contradicts Paul's own letters and denies him the important title of apostle, suggesting that the author was not a companion of Paul's..... As is the case with all the Gospels, it is unknown exactly when the Gospel of Luke was written. Scholars have proposed a range of dates from as early as 60 AD to as late as 90 AD John was likely composed at Ephesus, although other possibilities are Antioch, Northern Syria,[97] Palestine and Alexandria... In the majority viewpoint, it is unlikely that John the Apostle wrote the Gospel of John.[116][117] Rather than a plain account of Jesus' ministry, the gospel is a deeply mediated representation of Jesus' character and teachings, making direct apostolic authorship unlikely. Ik zou hier geen geld op inzetten... Bron:https://en.wikipedia.org/wiki/Historical_reliability_of_the_Gospels#Authorship_and_date Andere, Nederlandstalige bron: http://www.freethinker.nl/artikelen/chr ... evangelien Laten we zeggen dat er geen consensus is over de zogenaamde betrouwbaarheid van de evangeliën. Niet inhoudelijk en niet historisch
 22. Magere Hein

  Bepalen van bovennatuurlijke kennis

  Maar nu gooi je zaken door elkaar Je vergelijk nu zelf het bestaan van JC als zoon van God met een wetenschappelijk feit (dat de aarde bolvormig is. En dat betekent dat je dus inderdaad 100% overtuigd bent van het FEIT dan JC de zoon van God is? Mijn vraag nogmaals: Hoe ga jij dit aantonen? Want het is nogal een claim. Toon ik aan dat de aarde bolvormig is. En vergeet ook niet dat de moslim met dezelfde stelligheid weet dat JC niet de zoon van God is. Net zo zeker als de aarde bolvormig is. HOE???????
 23. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  Het kan... Die optie houd ik altijd open. Maar gezien alle andere overige (soms tegenstrijdige) overtuigingen vind ik het niet de meest waarschijnlijke optie. Maar dit gaat off topic. Islam kan vredelievend zien, islam kan wreed zijn. Afhankelijk van hoe de moslim de heilige (!) boeken interpreteert.
 24. Magere Hein

  Bepalen van bovennatuurlijke kennis

  Misschien wil iemand de moeite nemen eens een aantal filmpjes te bekijken van peter boghossian: street epistemology Ook hij is geïnteresseerd in rotsvaste geloofsovertuigingen alleen pakt hij het iets tactischer aan dan ik aan. Toch is dat de vraag die mij het meest blijft boeien. Hoe bepalen we wie er (naar alle waarschijnlijkheid) gelijk heeft. 1 voorbeeld: De arme meid raakt wat in de war maar probeert in ieder geval na te denken...
 25. Magere Hein

  Is de islam wel zo vredelievend?

  Nu maak je zowaar weer een denkfout. Ik heb JOU nergens beschuldigd van CD. Ik gaf een hypothese waarin ik stelde dat de Jezus-sekte van weleer door een enorme CD heen moesten en daardoor hun held uit de dood hebben laten opstaan. Maar zoals gezegd: Een hypothese. Meer niet. Nu weer inhoudelijk svp!
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid