Spring naar bijdragen

tine

Members
 • Aantal bijdragen

  172
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 1. tine

  Mensenoffers

  Waarom haal je de verzen aan zonder te kennen te geven waarom dit gebeurde ? Enkele verzen hoger verhaalt het hoofdstuk dat Mozes op de berg Sinaï was en onder zijn afwezigheid het volk een gouden kalf had gemaakt en zij hadden een groot feest opgezet ter aanbidding van dit kalf. (waarschijnlijk naar de wijze waarop de Egytenaren de stier Apis aanbaden, en waarom in Indië nog altijd de koe een heilig dier is). Natuurlijk was Jehovah in toorn als men weet dat Hij hen bevrijdde uit de slavernij van Egypte, hen gered had door de Rode zee te splitsen zodat ze ontkwamen aan farao en zijn leger. En dit was dan hun dank jegens hun Redder, God ? Toen Mozes vroeg : 'wie staat aan Jehovah's zijde ? ' dan nog weigerden er een groot aantal de kant van God te nemen. Zo zie je he mensen getuigen geweest zijn van de wonderen verricht door God en zich toch aan afgoderij overgeven. Jezus deed ook wonderen en toen ook geloofden velen niet in hem ! Waar zie jij de gelijkenis met ISIS
 2. Dat zal in de meeste landen (= scheiding van "kerk en staat") dan ook niet toegelaten worden en zullen diegenen bij overtreding veroordeeld worden. Waarom is de Koran niet verboden dan? Daar heb ik geen zeggen aan. Kan een godsdienstboek verboden worden ? En het valt nog allemaal te zien of moslims in het algemeen hogerstaande feiten toepassen ?
 3. tine

  Mensenoffers

  Wat wil je violist dat God heden ten dage ingrijpt bij alles wat verkeerd loopt op onze wereld ? Moet hij ingrijpen als er ergens een moord gebeurt, een verkrachting, bij misbruik van kinderen, diefstal, bedriegerij, geweldpleging, hongersnood dreigt, ongevallen van welke aard ook, met auto's, treinen, vliegtuigen, ..... en daarbij bedenken dat we met 7 miljard zijn. Reken daar dan nog de oorlogen bij die woeden in vele landen, conflicten die nooit opgehouden zijn te bestaan na WO. II. Zoals je schrijft zijn er erge dingen die gebeuren tijdens oorlogen. En dan ? Stel dat hij op één dag een verkrachter, een moordenaar, een dief, een pedofiel, geweldenaar..... stopt zodat het delict niet plaats grijpt, is daarmee de kous af ? Die dingen gebeuren ettelijke keren op één dag over gans de wereld. De volgende dag kan het weer herbeginnen, de slechten blijven immers bestaan. Opnieuw ingrijpen om slechte daden te stoppen ? Is dat de oplossing die je ziet om onschuldige slachtoffers te vermijden ? Of is het beter een oplossing zoals God reeds toepaste op bv. Sodom en Gomorra waarbij hij zijn getrouwen het leven spaarde ? Of denken we aan de universele vloed waarbij hij alle slechte mensen vernielde en 8 getrouwe personen werden gered ? Als God ziet dat mensen steeds maar slecht doen, kijk naar de hedendaagse aanslagen, heeft Hij dan niet het recht Zijn getrouwe dienaars te redden ? Hij zal dat doen zoals Hij beloofd heeft in Zijn Woord. Net zoals ten tijde van Noach, zal God tussenkomen in de mensheid en Zijn getrouwen redden. Daar staat dan over tegenover dat Hij de slechten moet vernielen wil Hij eeuwige vrede enz ekerheid geven aan Zijn volk. Onze rechtsystemen verwijderen de overtreders van de wet door ze in gevangenissen te zetten, maar dit zijn maar tijdelijke oplossingen. Hoeveel hervallen er niet in hun slechte gewoontes ? Wie heeft graag die kwaaddoeners in hun buurt ? Natuurlijk hoor ik je al zeggen dat ze zich kunnen herpakken, maar kan je daar zo zeker van zijn ? Als iets zodanig in slechte staat is, bv. een huis, beter afbreken en een nieuw huis bouwen, ja ? Zo niet kan je er wat aan maskeren, maar de gebreken zullen al weer vlug de kop opsteken en kan je blijven herstellen. Plezant is anders ! Een kleine vergelijking maar voor goed begrip vatbaar. Geduld is een schone deugd, en als God zoveel geduld heeft is het omdat Hij wil dat mensen inzien dat ze verkeerd bezig zijn. Aan ieder van ons om de goede keuze te maken en zich onder Zijn getrouwen te bevinden.
 4. tine

  Mensenoffers

  Stel je voor dat kinderen in zulke mate ongehoorzaam zijn dat ze bij overtreding hun leven wagen Zo erge gevolgen kunnen ongehoorzaamheid hebben. Nog een les hieruit te leren is dat ze waren verwittigd ! Tja, wat is er nu zo erg aan ongehoorzaamheid vraag je u af
 5. Dat zal in de meeste landen (= scheiding van "kerk en staat") dan ook niet toegelaten worden en zullen diegenen bij overtreding veroordeeld worden.
 6. Welke voorwaarden? Zoals ineke-kitty schrijft waren de vreemdelingen welkom onder de Israëlieten. Al hoewel God een uitverkoren natie had, stond hij niet-Israëlieten onder zijn volk toe. Toen ze uit Egypte vertrokken ging er "veel vermengd volk" met hen mee.(Ex. 12:38) God herinnert de Israëlieten eraan dat zij zelf vreemdelingen geweest zijn in Egypte zodat zij beseffen wat een inwonende vreemdeling in een ander land te verduren kan hebben. Ex. 22 : 21 : Gij zult ook den vreemdeling geen overlast doen, noch hem onderdrukken; want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland. (zie ook Ex. 10:18,19) Leviticus 19 : 34 De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God! Een vreemdeling mocht deelnemen aan de Paschaviering indien de mannen vooraf besneden werden en er gold slechts één wet voor de inwonende als voor de vreemdeling. (Exodus 12: 48,49) (Statenvertaling) P.S. merk dat ineke ondertussen al geantwoord heeft. Ok, dan is tweemaal vermelden ook goed, dat gebeurt in de bijbel ook om er nadruk op te leggen.
 7. tine

  Mensenoffers

  Het klinkt heel geloofwaardig zoals jij het schetst. Je vergeet echter dat er wel een prijskaartje aan dat plan hangt. Miljoenen onschuldigen gemarteld en gedood. Het begon bij Abel en eindigt pas na de grote verdrukking. Ik zou Jezus gelijk als broertje van Abel ter wereld hebben laten komen, door Kaïn laten vermoorden als zoenoffer en dan gelijk met de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn begonnen. Ik zou vanuit de hemel al het leed op aarde niet kunnen aanzien als ik de gelegenheid had gehad het te voorkomen, ik zou me zelfs schuldig voelen zolang met de uitvoering van "mijn plan" te wachten. Jij niet? Gelukkig is er maar één God met één plan, want als alle mensen net als jij een plan moesten hebben dat zou nogal wat zijn hé. Er zijn inderdaad miljoenen mensen gedood in de loop der eeuwen en ook 'normaal' dood gegaan.Voor al deze mensen is er de hoop van opstanding en de mogelijkheid van eeuwig leven in het vooruitzicht. Bijna alle discipelen en veel eerste christenen stierven als martelaren. Zouden zij dat ondergaan hebben moesten zij die hoop niet hebben of dat lijden doorstaan hebben voor een leugen ? Leg jij de schuld bij God van de miljoenen doden, hetzij door oorlog, hetzij door hongersnood of nog anderen oorzaken ? Is de mens dan niet verantwoordelijk voor zijn misdaden, uitvinders van allerlei vernietigingswapens ? God heeft geboden gegeven om ons daaraan te houden. Door ze niet in acht te nemen zien we wat er van de wereld is geworden. Ergens zegt de Schrift dat het niet aan de mens is zijn eigen wegen te bewandelen. God heeft bewezen dat deze uitspraak werkelijkheid is geworden. Al die eeuwen heeft de mens geheerst over de mens ten zijne nadele. Alhoewel jij het niet kan begrijpen heeft God de tijd gelaten aan de mens om te bewijzen dat men zonder God de aarde niet kan besturen !
 8. tine

  Mensenoffers

  Ik geloof niet dat de exodus op pure mythe berust. Ik denk dat de exodus de gemythologiseerde versie is van het vertrek van een klein groepje mensen (één of een paar families of een kleine stam) uit Egypte. Ik denk dat daar nooit bewijs voor wordt gevonden (misschien is het wel de samenvoeging van een aantal van deze familie of stamgeschiedenissen). En ik denk ook dat de UCSD Exodus Conference geen overtuigend bewijs van het tegendeel heeft geleverd want dan was dat wel wereldnieuws geworden in 2013. Dus ik vermoed dat het "wishfull thinking" is te verwachten dat ooit wordt aangetoond dat de exodus in al zijn bijbelse proporties heeft plaatsgevonden. Bedankt voor de link, opzoekingswerk gespaard voor mij Ik ga wel een paar video's bekijken, o.a. van Brad C. Sparks. Ik denk niet dat het om een kleine groepje mensen ging. Maar het is off-topic. Eens kijken of er al een topic over bestaat of anders een nieuw openen. Ik heb nog wat interessante gegevens omtrent de Exodus die ik nog wil aanbrengen.
 9. tine

  Mensenoffers

  Het wil er bij mij maar niet in dat dezelfde God ten tijde van het OT zogenaamd telkens ingreep als mensen iets deden waar Hij het niet mee eens was en dat Hij nu alles op zijn beloop laat. Met antwoorden als "alles op zijn tijd" kan ik helemaal niets. En had God niet iets te veel geduld met de nazie-beulen? Vond hij het vergassen van 5 miljoen Joden nog net toelaatbaar voor Hij middels de geallieerden ingreep? Zag Hij bij het vergassen van de eerste Joden niet aankomen dat de nazie's alsmaar door zouden gaan? Ik denk daarom dat we bij het hele wereldgebeuren een God overal buiten moeten laten, niet alleen nu maar ook ten tijde van het OT. Als iemand 's avonds voor zijn bed troost en dat soort dingen bij zijn God vindt is dat mooi meegenomen maar verder moet die fantasie ook niet gaan. Ik hervind mijzelf bij de muziek van Bach, goddelijke muziek maar zonder God. Als God al ingreep ten tijde van het O.T. is dat omdat alles moest leiden naar de Messias. God had zich een volk gekozen die de zuivere aanbidding moest behouden. Ze mochten zich niet mengen met de omringende volkeren, geen vrouwen noch mannen daaruit huwelijken, geen verfoeilijke praktijken aannemen, niet offeren aan valse goden.... De bloedlijn naar Jezus moest zuiver gehouden worden om als rechtmatig op de troon van David plaats te kunnen nemen. Nog enkele keren is God tussengekomen ten tijde van het N.T. voor de verwezenlijking van zijn plan omtrent de Messias. De 3 magiërs en de ster, de vlucht naar Egypte, Jezus doop in de Jordaan..... De profetieën die Jezus gegeven heeft zijn zich aan het vervullen, wij leven nu in de eindtijd zoals wij lezen in Mattheus 24. Wij kunnen ervan verzekerd zijn dat 'alles op zijn tijd' zal komen zoals voorspeld werd.
 10. tine

  Mensenoffers

  Beetje retoriek kan best amusant zijn, maar laat het aub niet intern tegenstrijdig zijn. Wat je hier zegt is domweg compleet belachelijk. Als je tegen iemand zegt "wie niet horen wil moet voelen" dan is dat per definitie dwingen en verplichten tot iets. Men zou er goed aan doen de voorbeelden van vernietiging van steden en uitroeïen van volkeren zoals in de bijbel beschreven, in acht te nemen. Deze dingen gebeurden door niet te luisteren naar de raad van God of zich niet (vrijwillig) aan zijn wetten te onderwerpen. Dat er geen dwingelandij bestond uitgaande van God bewijzen de profeten die het volk bleven waarschuwen, oproepten om terug tot God te keren, maar tevergeefs. Hoeveel profeten heeft God niet gezonden tot redding ? Volkeren willen redden van de vernietiging noem jij dat dwingen en verplichten ? ?
 11. tine

  Mensenoffers

  Was dat maar waar, dan zag de wereld er stukken beter uit. Ik blijf daarom toch een beetje bang dat jij jouw woorden in Gods mond legt. Alles op zijn tijd Violist. God wil niet dat er iemand verloren gaat, daarom heeft Hij veel geduld, meer dan de mens ooit kan hebben. En maar goed ook.
 12. tine

  Mensenoffers

  Tja, wij kunnen precies weten wanneer God niet akkoord is met ons gedrag, zodat wij ons afkeren van het slechte. Dat is goed verstaanbaar uit de Schrift. Het is aan ieder van ons om al dan niet er naar te luisteren. Profeten hebben gesproken in Gods naam, de groten der aarde werden verwittigt, koningen, farao's alsook hele steden, Ninevé, Sodom en Gomorra, Jerusalem,.... dat Hij zou optreden indien er geen verandering kwam in hun verkeerd handelen. Maar God verplicht tot niets, is geen dwingeland, net zoals God handelt, zo handelt de mens met waarschuwingen tgo zijn medemens. Wie niet luisteren wil moet voelen zegt God niet alleen, ook de mens zegt dat ! Ja, we zijn geschapen naar Gods beeld, wij hebben zijn eigenschappen, niet verwonderlijk dat wij dezelfde reacties kunnen hebben, en zo zijn wij in staat God heel goed Zijn handelen te begrijpen ! Niets misterie !
 13. tine

  Mensenoffers

  Misschien zal het je interesseren dat onderzoekers toch veel te doen gehad hebben over de Exodus-gebeurtenis de laatste jaren. Het blijft een actueel onderwerp zo te zien. Op volgende website (Engels) zijn er een hele reeks egyptologe en archeologen, met name die zich daarvoor geïnteresseerd hebben. Bv. Thomas Schneider vindt vergelijkbare teksten met de 10de plaag over de eerstgeborene. Gary Rendsburg vindt verschillende teksten over de Exodus en de verdrinkingsdood van soldaten in koninklijke graftombes, nog anderen vinden tekeningen van een gescheiden zee met muren van water ....... Nog meer is te vinden in Egyptische teksten overeenkomstig de Exodus. De gedachte dat de Exodus op pure mythe berust zou zo wel eens kunnen ontkracht worden. Gebaseerd op de UCSD Exodus Conference van juni 2013. Slechts twee pagina's zijn te lezen, misschien kan men wel door opzoekingen meer vinden op het net. http://link.springer.com/chapter/10.100 ... _19#page-2
 14. tine

  Mensenoffers

  Verzen aanhalen zonder enig commentaar maakt het niet duidelijk waarom bv. God spreekt dat Hij geen offers wil. Hij wil wel offers maar niet op eender welke manier. Wanneer het volk zich slecht gedraagt, Zijn geboden niet respecteert, continu zondigt, zal God die offers niet aanvaarden. Het is voor niets dat zij offeren, God zal niet luisteren. Er wordt gezegd in het N.T. (weet de vers juist niet meer) dat als men een offer wil doen aan God maar een geschil heeft met zijn naaste dat eerst moet gaan oplossen en dan terugkomen om te offeren. Dat is duidelijk toch. Zo ook met Gods volk dat bv. ten tijde van de koningen verderfelijk handelde en valse goden offers bracht. Jesaja heeft dat visioen gezien in verband met Juda en Jerusalem in hoofdstuk 1. Wanneer het volk terugkeert tot God, afgoderij de rug toekeert zal Hij hen weer aanhoren en zegenen. Ik heb het al eens geschreven dat verzen zomaar niet uit de context moeten getrokken worden. De verzen die Anja citeert beduiden niets op hun eentje.
 15. tine

  Mensenoffers

  Is dat zo, tine? En, misschien heb je over een vraag heen gelezen: erken jij Jezus zowel als onze God, Koning, Verlosser en Profeet? Het is een eenvoudige vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden. Oei, oei, sta ik hier op de beklaagdenbank ? Waarom stel je de vraag en dan nog met vier mogelijkheden ? ? Zo eenvoudig is dat niet met ja of nee antwoorden, wil jij dan niet weten waarom ja of waarom nee ?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid