Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  4073
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over sjako

 • Rang
  CrediRog

Recente profielbezoeken

2617 profielweergaven
 1. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  De Joden hielden natuurlijk nog de shabbat, maar dat wilt niet zeggen dat de Christenen die hielden. Toen Paulus dit schreef was Jeruzalem en het Joodse samenstel nog intact. De Joden gingen gewoon naar hun synagogen en de Christenen waren daar aanwezig om het evangelie daar te brengen. Want dan waren de Joden daar. Maar let op wat Paulus hierover schrijft in 2 kor 3:12 Omdat we zo’n hoop hebben, spreken we met veel vrijmoedigheid 13 en doen we niet wat Mozes deed, die steeds zijn gezicht met een sluier bedekte zodat de Israëlieten niet het einde konden zien van wat zou verdwijnen. 14 Maar hun denken was afgestompt. Want tot op de dag van vandaag blijft hun denken met dezelfde sluier bedekt wanneer het oude verbond wordt gelezen, omdat hij alleen via Christus wordt weggenomen. 15 Tot nu toe ligt er steeds als Mozes wordt gelezen een sluier over hun hart. 16 Maar als iemand zich tot Jehovah keert, wordt de sluier weggenomen. NWV Ze hoorden de woorden wel, maar ze begrepen het niet. Alleen wanneer je Christus in beeld hebt begrijp je de woorden volledig. Let ook op dat Paulus het over het oude verbond heeft. Als er een oud verbond is dan is er ook een nieuw verbond. Dus Paulus had het bij het verkeerde eind? Hij werd juist als Apostel voor de heidenen uitgekozen door Jezus zelf. Zou hij het dan niet hebben begrepen of zou hij niet geluisterd hebben naar wat de heilige Geest hem vertelde?
 2. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Als je de Griekse geschriften goed kent zie je dat ze vrijwel allemaal herhaalt worden. Die vallen allemaal onder de Wet van Christus. Paulus zegt keer op keer dat hij niet meer onder de Wet staat. Is hij dan de enige die niet meer onder de Wet staat of zou dat een algemene regel zijn voor Christenen denk je?
 3. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Nogmaals Hij heeft ze niet overboord gekieperd, maar vervangen door een andere Wet die voor iedereen geldt. Ik denk dat ik nu wel genoeg uitleg heb gegeven. Wat snap je er niet aan? Een Wet in je hart hebben betekent dat je de Wet liefhebt en de Wet als vanzelfsprekend uitvoert, aangevoerd door de heilige Geest zelf. Je hebt eigenlijk geen geschreven Wet meer nodig. 1Kor 9:21 is ook duidelijk hierin Voor hen die onder de wet staan, ben ik geworden als iemand die onder de wet staat — hoewel ik zelf niet onder de wet sta — om hen die onder de wet staan te winnen. 21 Voor hen die zonder wet zijn, ben ik geworden als iemand zonder wet — hoewel ik niet zonder de wet van God ben en ik onder de wet van Christus sta — om hen die zonder wet zijn te winnen. 22 Voor de zwakken ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen. Ik ben voor alle soorten mensen alles geworden om op alle mogelijke manieren er enkelen te redden. 23 Ik doe alles voor het goede nieuws om het met anderen te delen.
 4. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  De kracht die bloed heeft kan je een hele studie aan wijden idd. De bloedoffers van dieren waren nog maar een schaduw van het bloedoffer dat Jezus zou gaan brengen. Bloed is heilig in Gods ogen. Je mag het ook niet tot je nemen. De Bijbel zegt dat de 'ziel' of het leven zelf in het bloed zit. Het vertegenwoordigd het leven en het leven is heilig voor JHWH. Genesis 9:3 zegt: Alle dieren die leven en bewegen, geef ik jullie als voedsel. Ik geef jullie die allemaal, net zoals ik jullie de groene planten heb gegeven. 4 Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten. Dus zowel menselijk bloed als dierlijk bloed is heilig. Bloed heeft de kracht om zonden weg te nemen. In Handelingen wordt het nog eens herhaald dat je vlees mag eten, maar bloed niet Handelingen 15:28 Want de heilige geest en wij hebben besloten jullie geen verdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: 29 blijf je onthouden van dingen die aan afgoden zijn geofferd, van bloed, van verstikt vlees en van seksuele immoraliteit. Jezus heeft zijn bloed eens en voor altijd gegeven. Door in Hem te geloven krijgen wij ook profijt van dat offer. Hebreeën 7:26 zegt het volgende: 26 Want zo’n hogepriester als deze was precies geschikt voor ons: loyaal, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en hoger geworden dan de hemelen. 27 Hij behoeft niet dagelijks, zoals die hogepriesters, slachtoffers te brengen, eerst voor zijn eigen zonden en daarna voor die van het volk (want dit heeft hij eens voor altijd gedaan toen hij zichzelf ten offer bracht); 28 want de Wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn tot hogepriester aan, maar het woord van de gezworen eed, die na de Wet kwam, [stelt] een Zoon [aan], die voor eeuwig tot volmaaktheid is gebracht. Je ziet hier trouwens ook goed dat de Wet zoals die was is afgeschaft (er staat die na de Wet kwam). Er hoeven dus geen dagelijkse offers meer worden gebracht, want dat heeft Jezus eens en voor altijd gedaan. Dus dan ben je het ook niet met Paulus eens?? God heeft Zijn woord niet veranderd. Zijn volk heeft het convenant verbroken. Het meeste van de Wet is overgenomen in de Wet van de Christus. De Mozaische Wet was volmaakt en toch zegt Jeremia dat de Wet vervangen zou worden. Jeremia 31:37 ‘Er komt een dag’, verklaart Jehovah, ‘dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Israël en met het huis van Juda. 32 Het zal anders zijn dan het verbond dat ik met hun voorouders sloot op de dag dat ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden, “mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hun echte meester was”, verklaart Jehovah.’
 5. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Jezus heeft de regels die in de Wet staan ook niet afgeschaft. Hij heeft ons een nieuwe Wet gegeven. De Mozaische Wet was enkel aan de Israëlieten gegeven. Jezus is gestorven voor de hele mensheid inclusief de Israëlieten. Een Wet die enkel voor de Israëlieten was moest logischerwijs vervangen worden voor een Wet die voor iedereen geldt. Dit wordt de Wet van Christus genoemd. Je ziet vrijwel elk punt van de Wet terug in de Wet van Christus. Enkel de sabbath kreeg een grotere betekenis. De ceremoniele Wet met zijn spijswetten, feesten etc werd ongedaan gemaakt. Het werd een Wet die in je hart hebt en niet meer op stenen tafels.
 6. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  God heeft diverse convenanten en verbonden gesloten. De belangrijkste voor de Joden was het Mozaisch verbond. Bij monde van Ezechiël was al er al voorspelt dat dit verbond ontbonden zou worden. Bij een verbond heb je twee partijen. God heeft Zijn woord altijd gehouden, maar de Joden daarentegen niet. Daarom is het Mozaische wetstelsel vervangen door de Wet van Christus. Dat zie je in 2Cor 3:3 Want het is duidelijk dat jullie een brief van Christus zijn, die wij als dienaren hebben geschreven, niet met inkt maar met de geest van een levende God, niet op stenen platen maar op harten. Dit zie je dan ook weer terug in Ezechiel 11:19 Ik zal ze een verenigd hart geven en ik zal een nieuwe geest in ze leggen. Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en ze een hart van vlees geven, 20 zodat ze mijn voorschriften en bepalingen naleven en die gehoorzamen. Dan zullen ze mijn volk zijn en zal ik hun God zijn.’” De stenen platen is hier de Wet van Mozes. Het Abramitische verbond is een heel ander verbond. Het is de belofte aan Abraham dat alle volken via zijn zaad zouden zegenen. Dat is uitgekomen omdat Jezus dit Zaad was. De basis is dus gelegd. God houdt dus altijd Zijn woord, maar Zijn volk helaas niet. Eens. Omdat de mens continue zondigt en is behebt met de erfzonde van Adam. In de tijd voor Jezus hadden ze idd dieroffers om het tijdelijk te bedekken maar ze moesten het telkens opnieuw doen omdat het geen evenwaardig offer was. Jezus heeft wel een evenwaardig offer gebracht. In de hoedanigheid van een volmaakt mens heeft Hij dat offer kunnen brengen. Een leven van een volmaakt mens (Adam) voor een ander volmaakt mens (Jezus). Dus het ging verder dan alleen de overtreding van een Wet. De Wet heeft alleen de zondige natuur van de mens bloot gelegd. Geen mens kon zich daar aan houden. Enkel Jezus kon dat. Het is heel mooi dat God deze Wet heeft afgeschaft.
 7. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Ook dat, bedankt voor de aanvulling.
 8. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Dat lezen we o.a. in Galaten 4:4 Ik zeg jullie dat zolang de erfgenaam nog een kind is, hij niet van een slaaf verschilt, ook al is alles zijn eigendom. 2 Tot op de dag die zijn vader van tevoren heeft bepaald, staat hij onder toezicht van verzorgers en beheerders. 3 Zo waren ook wij, toen we kinderen waren, een slaaf van de basisprincipes van de wereld. 4 Maar toen de termijn volledig verstreken was, stuurde God zijn Zoon, die uit een vrouw werd geboren en onder de wet stond, 5 om degenen los te kopen die onder de wet stonden, zodat we als zonen geadopteerd zouden worden. Jezus werd als Israëliet geboren en stond als zodanig onder de Wet, waarvan bijv de sabbatswet deel uitmaakte. Om in de hoedanigheid als volmaakt mens een zoenoffer te kunnen geven, moest Jezus allereerst als mens naar de aarde toe komen. Adam had gezondigd en kreeg de doodstraf hiervoor. Al zijn nakomelingen kregen dezelfde gevolgen door deze erfzonde. Iedereen gaat op den duur dood en dat was niet de oorspronkelijke bedoeling van God. Om dit weer in evenwicht te brengen zou een volmaakt mens, want Adam had als volmaakt mens gezondigd, een zoenoffer moeten worden gebracht. Maar er was geen een mens die zonder zonde was, dus dat zoenoffer kon niet worden gebracht. Totdat Jezus, de Zoon van God, als mens naar de aarde kwam. Hij was als enige zonder zonde en omdat Hij volmaakt de Wet hield was Hij in staat om dat zoenoffer wel te brengen. Daarom moest Hij wel onder de Wet staan. Ik zal daar later op terug komen. Maar dat Hij onder de Wet stond lees je dus oa in Galaten 4:4. Mattheus 5:17 17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen maar om ze te vervullen. Als enige kon Jezus dus deze Wet volmaakt vervullen, anders hoefde Hij niet te komen logischerwijs.
 9. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Hoi Raymond. Ja, snap ik dat ik wat te snel ga. Zullen we de vragen maar één voor één behandelen want de antwoorden zijn niet in in een regel te geven.
 10. sjako

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Goede vraag, heel benieuwd naar het antwoord.
 11. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Laten we eens kijken wat Kolossenzen zegt: Laat niemand jullie oordelen om wat je eet en drinkt of om de viering van een feestdag of de nieuwemaan of een sabbat. 17 Die dingen zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar de werkelijkheid is de Christus. Als je context erbij neemt dan legt Paulus uit dat het Oude Verbond niet meer geldig is voor Christen. In vers 14 zegt hij dat het handgeschreven document met zijn voorschriften, oftwel de Mozaische Wet, dat tegen ons was is uitgewist. De feesten die in die Wet stonden zijn dus niet meer geldig. Dus niemand mag iemand veroordelen omdat hij bijv varkensvlees eet, wat verboden was onder de Wet, of dat hij bepaalde feesten niet meer vierde die onder het Wetsverbond stonden. Want die feesten waren een schaduw van toekomstige dingen, de Christus. Dus door ze wel te bliven vieren ontken je in principe het loskoopoffer van Christus. Er staat dus niet dat je iemand niet mag oordelen die wél die feesten viert. Er staat dat je iemand niet mag oordelen als hij die feesten niet meer viert. Ik snap dat wel, maar laat @Peter79 het maar uitleggen.
 12. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Jehovah’s Getuigen zijn daar dan ook mee opgehouden omdat ze inzagen dat dit vieren van die ‘feesten’ niet juist is en juist ingingen van waar Jezus voor staat.
 13. sjako

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Bijna al deze ‘feesten’ hebben heidense wortels. De data zijn gelijk aan heidense feesten zoals saturnalia (advent en kerst) en vruchtbaarheidsfeesten zoals voor Eostra (waar het engelse Easter=Pasen vandaan komt). Paulus zegt ook duidelijk dat Christenen niet meer gebonden zijn aan de feesten die de Joden moesten vieren. Kerstenen van deze feesten is niet juist. Dat probeerden de Joden ook te doen met het gouden kalf (ze wilden daar een feest van Jehovah van maken). We weten allemaal hoe dat is geëindigd. Jezus, of zoals je wilt Yeshua, stond onder het oude Mozaische verbond. Jezus was een Jood dus vierde Hij zoals de Wet aangaf de feesten die waren opgedragen door God. Jezus was de Enige die de Wet volmaakt kon volbrengen. Door Zijn zoenoffer was de Wet vervuld en iedereen die in Hem geloofd waren niet meer onder het oude Mozaische verbond, maar onder de Wet van Christus. Dus de Christenen hoefden de oude Joodse feesten niet meer te vieren, evenals de Shabat. Deze feesten waren een voorafbeelding wat nu in vervulling is gegaan of waarvoor de basis is gelegd.
 14. sjako

  Bijna Dood Ervaringen

  Om te zien heb je toch ogen nodig lijkt me en die zitten in je lichaam. Met ‘wat’ zou je dan kunnen zien? En het dan ook nog interpreteren zonder je vleselijke hersenen. Ik vind het een ‘sterk’ verhaal.
 15. sjako

  Bijna Dood Ervaringen

  Daar ben ik me dan niet van bewust. Heb er eigenlijk weinig zinnig antwoord erop gekregen. Volgens jou in de gelijkenis van Lazarus en de rijke man, wat dus niet klopt. Hij bedoelt een 1000 jarig Rijk dat al 2000 jaar duurt 😣
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid