Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  6979
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door sjako geplaatst

 1. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Dat is weer wat anders. Dat is gehoorzamen aan de superieure autoriteiten. Regeringen hebben hun relatieve macht gekregen van God. Zeg maar toestemming om te mogen regeren. Het is niet zo dat wij ongehoorzaam moeten zijn. Wij betalen Caesar ook wat van Caesar is, maar God wat van God is. Als een regering dingen van ons vraagt die tegen de geboden van God ingaan zullen we niet gehoorzamen dus. Als een regering vraagt om iemand te doden, zullen we dat niet doen. Nog een voorbeeld. Door de AVG wet mogen we geen adresgegevens meer noteren. Dat doen we dus ook niet meer.
 2. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Het is hier off topic, maar even, een Christen kan geen politiek bedrijven zonder zijn vingers te branden. De Bijbel zegt dat de wereld in de macht van de goddeloze ligt, waar satan mee wordt bedoeld. Een Christen behoort zich op Gods Koninkrijk te richten en niet op die van satan. Een Christen behoort geen deel van de wereld te zijn. In de een oorlog slachten verschillende mensen van hetzelfde geloof elkaar af. In het ware geloof kan dat gewoon niet. Dat satan de, relatieve, machtshebber van dit samenstel is bleek al dat hij alle koninkrijken van de wereld aan Jezus wilde geven voor één daad van aanbidding jegens hem. Jezus weigerde natuurlijk, maar Hij ontkende niet dat satan dat inderdaad kon. Waar deden ze vrolijk mee? Volgens mij nergens, want ze begrepen heel goed dat dit niet kan.
 3. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Ik geef maar even voorbeeld aan waarom we er niet aan doen.
 4. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Waarom denk je? Hij misbruikt zijn zogenaamde geloof om stemmen te winnen bij de ‘evangelicals’. Geloof en politiek gaan sowieso niet samen. @Bastiaan73 heeft het prima verwoord.
 5. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Dankjewel, niet iedereen is het Engels machtig he. Zelf gebruik ik nogal eens NCV bijbelstudie. Een mooie computer tool met het Grieks naar woord voor woord vertaling. Dit heb ik er over gevonden. Wat werd er in de ark des verbonds bewaard? Volgens 2 Kronieken 5:10 „was [er] niets in de ark dan alleen de twee tafelen die Mozes er in gedaan had op Horeb, waar de HERE met de Israëlieten een verbond had gesloten bij hun uittocht uit Egypte”, en 1 Koningen 8:9 is bijna gelijkluidend. In Hebreeën 9:4(NW) staat daarentegen: „Deze had een gouden reukvat en de ark desverbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden de gouden kruik met het manna, en de staf van Aäron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond.” — T. R., V. S. De woorden van Paulus in Hebreeën 9:4 (NW) zijn gebaseerd op de volgende schriftuurplaatsen, waaruit blijkt wat er in de ark des verbonds werd gedaan: „Daarom zeide Mozes tot Aäron: Neem een kruik, doe daarin een volle gomer manna en leg dit voor het aangezicht des HEREN, om het voor de toekomende geslachten te bewaren. Zoals de HERE Mozes geboden had, legde Aäron het vóór de getuigenis ter bewaring.” Hoewel Aäron het manna ongetwijfeld verzameld heeft en het in een kruik heeft gedaan, spreekt het vanzelf dat het pas voor de Getuigenis gelegd kan zijn toen de ark des verbonds of de ark der getuigenis gemaakt was en de tafelen der wet ontvangen waren (Ex. 16:33, 34). Later vertelde Mozes zelf: „Toen keerde ik mij om en daalde den berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had” (Deut. 10:5). „De HERE zeide tot Mozes: Breng den staf van Aäron terug vóór de getuigenis, om bewaard te worden tot een teken voor de wederspannigen, zodat gij aan hun gemor een einde maakt en Ik het niet meer hoor, opdat zij niet sterven” (Num. 17:10). Uit deze teksten blijkt duidelijk dat de ark des verbonds eens de voorwerpen heeft bevat die Paulus noemt en hij schrijft dus klaarblijkelijk over de tijd waarin dit het geval was. In plaats dat er echter sprake is van een tegenstrijdigheid tussen zijn woorden en die welke wij in 2 Kronieken 5:10 aantreffen, wordt juist door het feit dat deze tekst vermeldt dat er ten tijde van de inwijding van Salomo’s tempel „niets in de ark [was] dan alleen de twee tafelen die Mozes er in gedaan had op Horeb”, te kennen gegeven dat de Ark op een bepaalde tijd voordien wel iets anders had bevat, zodat het feit dat dit nu niet het geval was, het vermelden waard was. De reden waarom Aärons staf die gebloeid had, voor het aangezicht van Jehovah gelegd moest worden, namelijk als een teken voor de wederspannigen, schijnt erop te duiden dat deze staf in ieder geval voor de duur van de reis door de wildernis, of zolang die wederspannigen leefden, in de ark des verbonds is gebleven. Het is daarom redelijk te concluderen dat enige tijd nadat de Israëlieten het land der belofte binnentrokken en vóór de inwijding van Salomo’s tempel, de gouden kruik en Aärons staf werden verwijderd. Het schijnt ons echter niet redelijk toe dat Jehovah toegelaten zou hebben dat deze heilige dingen in handen van de Filistijnen vielen toen dezen de Ark, in de dagen van hogepriester Eli, veroverden, want dan zouden de twee tafelen der wet ook ontbroken hebben. Klaarblijkelijk hadden de gouden kruik met manna en Aärons staf die had gebloeid aan hun doel beantwoord; daarom gaf Jehovah toestemming ze te verwijderen. Het is interessant dat er in verband met de tafelen over meer dan één ark wordt gesproken. De ark waarover Mozes in Deuteronomium 10:1-5 spreekt en die hij in opdracht van Jehovah had gemaakt, was een tijdelijke kist voor de twee tafelen der wet die hij op de berg Sinaï ontving. Pas later, omstreeks het einde van het jaar, was de ark des verbonds klaar voor gebruik. — Ex. 39:33–40:3. Hoe staat het met de oorkonde die in 1 Samuël 10:25 wordt genoemd? Daarover lezen wij: „Daarna zette Samuël voor het volk het recht van het koningschap uiteen, schreef dit in een oorkonde en legde die neer voor het aangezicht des HEREN.” Wanneer iets voor het aangezicht van Jehovah werd gelegd, wilde dit dan zeggen dat het in de ark des verbonds werd gedeponeerd? Dit behoefde niet, en zeker niet in dit geval. Waarom niet? Omdat er in die tijd een enigszins vreemde situatie in Israël bestond. De ark des verbonds werd, nadat ze door de Filistijnen was teruggebracht, ondergebracht in Kirjath-Jearim, waar ze tot de regering van koning David bleef (1 Sam. 7:1, 2). De tabernakel bevond zich in die tijd echter óf in Silo óf in Nob en werd later naar Gibeon overgebracht. Bij de tabernakel bevonden zich ook het altaar voor de offers en de priesterschap, alsook de voorwerpen die in het Heilige thuishoorden, en daarom is het redelijk te concluderen dat „voor het aangezicht desHEREN” in Samuëls tijd betekende waar de tabernakel was en niet waar de Ark zich bevond. — Joz. 18:1; 1 Sam. 21:1; 1 Kron. 16:39. Uit het voorgaande blijkt dus eens te meer dat de bijbel zichzelf niet tegenspreekt. Bron: Wachttoren 1964 blz 191-192
 6. sjako

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Hallo @Wesley Welkom op Credible. Als je Bijbelteksten aanhaalt dan zien we op Credible dat het liefst in het Nederlands. Is er een reden voor dat je Bijbelteksten in het Engels citeert?
 7. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Net zo walgelijk als Trumps optreden met zijn bijbel bij die discriminatie demonstraties.
 8. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Psalm 83:18 May people know that you, whose name is Jehovah. Gewoon met een J
 9. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  In het Engels is het ook met een J. Alleen een J bestond niet in de tijd van Christus. De J van Jezus bijv ook niet.
 10. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Welnee, zelfs de Statenvertaling geeft ook aan dat de Naam Jehovah is. Heeft niks met Engels te maken. De Nederlandse vertaling is overigens geheel aangepast.
 11. sjako

  Over de vijgenboom en andere contradicties

  Ben het niet overal met hem eens, maar bepaalde dingen legt hij best helder uit. Idd ook dat van die drie dagen en nachten. Dat de juiste naam Yehovah klopt ook natuurlijk, maar dat weten we al meer dan 100 jaar, maar nu is te wetenschappelijk bevestigd. Wij schrijven Jehovah met een J, maat van oorsprong was het met een Y
 12. Door Joodse Christenen ja. Voor heidenense Christenen geldt het niet meer. Kolos. 2:16 Laat niemand jullie oordelen om wat je eet en drinkt of om de viering van een feestdag of de nieuwemaan of een sabbat. 17 Die dingen zijn een schaduw van toekomstige dingen, maar de werkelijkheid is de Christus. Je mag ze wel vieren, maar het hoeft niet meer.
 13. Niet afgeschaft maar opgenomen in een nieuw verbond, de Wet van de Christus. De Wet van Mozes was exclusief voor de Joden. Het nieuwe Verbond geldt ook voor de ‘heidenen’ en gaat op veel punten verder, maar zijn niet wettisch. Beetje ingewikkeld, maar het gaat erom dat je leert denken in beginselen. Wat wel afgeschaft is zijn de wetten zoals een brandoffer moeten brengen, de jaarlijkse feesten etc, de ceremoniële wetten. Ik ben het wel met je eens dat je de oude wet goed bestuderen omdat er een hoop beginselen uit te halen zijn.
 14. In deze vind ik Hebreeën 7:11 ev ook interessant Als via het Levitische priesterschap (een kenmerk van de wet die aan het volk was gegeven) volmaaktheid bereikt kon worden, waarom zou het dan nodig zijn dat er een andere priester opstaat, namelijk een priester zoals Melchize̱dek en niet zoals Aäron? 12 Omdat het priesterschap wordt veranderd, moet ook de wet worden veranderd. 13 Want degene over wie deze dingen worden gezegd, komt uit een andere stam, waarvan niemand dienst bij het altaar heeft gedaan. Het is duidelijk dat onze Heer van Juda afstamt, maar Mozes heeft nooit gezegd dat er priesters uit die stam zouden komen. 15 En dat wordt nog duidelijker als er een andere priester opstaat die als Melchize̱dek is, 16 die het niet is geworden op basis van de vleselijke afstamming die de wet vereist, maar op basis van de kracht van een onvernietigbaar leven. 17 Want over hem wordt getuigd: ‘Jij bent voor eeuwig een priester zoals Melchize̱dek.’ 18 Het eerdere gebod wordt dus afgeschaft omdat het zwak is en geen nut heeft. 19 Want de wet heeft niets volmaakt gemaakt maar het invoeren van een betere hoop wel, waardoor we dichter bij God komen. Hier wordt uitgelegd dat de Wet van Mozes veranderd is. Jezus wordt hier vergeleken met Melchizedek, een koning en priester tegelijk. De hogepriester kwam exclusief uit de Levitische stam. Maar Jezus kwam uit Juda en toch werd Hij ons Hogepriester, op de manier te vergelijke met Melchizedek, Koning en Priester. Om dat mogelijk te maken moest de Wet veranderd worden. De Wet van Mozes heeft niet geleid tot het dichterbij God komen, integendeel eigenlijk. De Wet van de Christus wel. Je kan het een beetje zien als een herbevestiging van de Wet in Christus, maar niet op steen, maar op harten. De Wet van de Christus is op harten geschreven en zijn eigenlijk allemaal beginselen. Ze gaan verder dan de Mozaische wet, maar zijn niet wettisch. De heilige Geest geeft die Wet in ons binnenste.
 15. Ook met je eens. Daarom doe ik niet aan politiek en ben ik neutraal.
 16. Ook helemaal met je eens. Er werd een belofte gedaan aan Abraham dat via zijn zaad iedereen ter wereld gezegend zou worden. Uiteindelijk was Jezus een nakomeling van Abraham.
 17. Helemaal met je eens. Op de computer heb je hele goede woord voor woord vertalingen. Je kan dan makkelijk zoeken en vergelijken.
 18. Hoe kon de schrijver weten dat de aarde eruit ziet als een meer met zeven eilanden daarin. Ik weet het niet hoe oud dat boek is, maar ze hadden toen nog geen ruimtevaart. Deze is toch wetenschappelijk behoorlijk achterhaald. Er zijn betere vertalingen.
 19. Officieel zien wij dat boek ook als deuterocanoniek. Maar ik heb me er wel een keer in verdiept en ik moet zeggen dat er veel overeenkomsten zijn met het NT. Er wordt over Christus gesproken, over de uitverkorenen en de rechtvaardigen. Precies dezelfde groepen als in het NT. Het gaat dieper in op het verhaal van Noach. Wat ik ook heel frappant vond is dat de schrijver het had over een meer met zeven eilanden (dacht ik, zou het even moeten nakijken kunnen er ook 6 zijn), als beschrijving van de aarde vanuit de ruimte. Ik kan me voorstellen dat je dat zo omschrijft. Maar hoe wist hij dat? Ook worden er enkele aanhalingen In het NT direct gehaald uit Henoch 1. Ik ben er dus voorzichtig mee om het als onzin te bestempelen. Henoch 1:9 En ziet! Hij zal komen met tienduizenden van Zijn heiligen. Om over allen gericht te houden. En alle goddelozen te verdelgen. En om alle vlees te straffen wegens al hun goddeloze daden die zij in hun goddeloosheid bedreven hebben. En voor alle harde woorden die goddeloze zondaren tegen hem gesproken hebben. (zie Judas:14-15)
 20. Zijn er dan verschillende Messiaanse Joden? Op deze website geloven ze niet in een drie-eenheid. http://www.yeshuahatorah.com/wordpress/gelooft-iedereen-in-de-drie-eenheid-anthony-buzzard/
 21. sjako

  Hallo, van Ewijk is de naam...

  Welkom Johannes, fijne tijd hier.
 22. Welkom op het forum. Ik hoop dat je er een goede tijd zal hebben.
 23. Je beweert dingen die al lang bewezen zijn. De Engelse Wikipedia beweert precies hetzelfde In Hebrew and Christian tradition, Nimrod is considered the leader of those who built the Tower of Babel in the land of Shinar,[5] though the Bible never actually states this. Nimrod's kingdom included the cities of Babel, Erech, Akkad, and perhaps Calneh, in Shinar (Gen 10:10).[6] Flavius Josephus believed that it was likely under his direction that the building of Babel and its tower began; in addition to Josephus, this is also the view found in the Talmud (Chullin 89a, Pesahim 94b, Erubin 53a, Avodah Zarah 53b), and later midrash such as Genesis Rabba. Several of these early Judaic sources also assert that the king Amraphel, who wars with Abraham later in Genesis, is none other than Nimrod himself. Nee, dat blijkt uit archeologische vondsten. https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_religion Shalom Aleichem Patrick, ben erg benieuwd naar jou inzichten. Ik heb me beetje verdiept in het Messiaanse joodse geloof en we hebben wel raakvlakken denk ik. Ik weet niet of er ook verschil is tussen verschillende Joods Messiaanse Christenen qua inzichten.
 24. Misschien moet je eens leren begrijpend te lezen. Het is algemeen bekend dat Babel gesticht is door Nimrod. De eerste steden van zijn koninkrijk waren Babel..... Volgens Wikipedia Nimrod (Hebreeuws: נִמְרוֹדֿ, "de tegenstrever" of "de zich verontwaardigende") was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbeleen zoon van Kus en een achterkleinzoon van Noach,[1] "de eerste machthebber op aarde"[2] en "een geweldig jager, door niemand overtroffen".[3] "De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. Vanaf dat land trok hij naar Assyrië waar hij Ninive, Rechobot-Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad en Resen, tussen Nineve en Kalach.[4]" Hiermee was hij volgens de traditie de eerste en tot op heden enige persoon die over de gehele mensheid heerste. Nee, want er waren honderden verschillende religies of variaties daarop. Dus toen de mens zich ging verspreiden gingen al die verschillende religies de wereld over. De Bijbel spreekt over de drekgoden van Babylon en dat was niet voor niets.
 25. Genesis 10:8 Kusch werd de vader van Nimrod. Hij werd de eerste machtige op aarde. 9 Hij werd een geweldig jager en een tegenstander van Jehovah. Daarom wordt er wel gezegd: ‘Een geweldig jager en tegenstander van Jehovah, net als Nimrod.’ 10 De eerste steden van zijn koninkrijk waren Babel, E̱rech, A̱kkad en Ka̱lne, in het land Si̱near. 11 Vanuit dat land ging hij naar Assyrië en bouwde Ninevé, Reho̱both-Ir, Ka̱lah 12 en Re̱sen, tussen Ninevé en Ka̱lah: dit is de grote stad. Genesis 11:6 En Jehovah zei: ‘Ze zijn één volk met één taal, en kijk eens waar ze aan begonnen zijn. Nu is niets van wat ze verder nog van plan zijn onmogelijk voor ze. Dat was een aanval op,Jehovah’s soevereiniteit, dus ging Hij hun taal verwarren zodat ze de toren niet meer konden afbouwen. Als Jehovah er mee eens was, dan zou hij die taal niet verward hebben. Beetje logisch nadenken ook. Hij zag dat helemaal niet. Nimrod was een tegenstander van Jehovah. Jehovah heeft het recht om te sturen. Om geweld en nog meer ellende te voorkomen ging Hij inderdaad sturen. Dat is gewoon geschiedenis. Babylon stond bekend om hun vele goden. Archeologie heeft dat aangetoond. Babylon was een zeer religieuze stad. Volgens het uit opgravingen en oude teksten afkomstige bewijsmateriaal waren er meer dan vijftig tempels. De voornaamste god van de rijksstad was Marduk, in de bijbel Merodach genoemd. Er is wel geopperd dat Nimrod werd vergoddelijkt als Marduk, maar de meningen van de geleerden over de identificatie van goden met bepaalde mensen lopen uiteen. In de Babylonische religie speelden ook godentriaden een belangrijke rol. Een van deze triaden bestond uit twee goden en een godin, te weten Sin (de maangod), Sjamasj (de zonnegod) en Isjtar; zij werden als de heersers van de dierenriem beschouwd. Weer een andere triade bestond uit de duivels Labartu, Labasu en Akhkhazu. Overal werd afgodendienst beoefend. Babylon was inderdaad „een land van gehouwen beelden”, smerige „drekgoden”. — Jer 50:1, 2, 38. Bron: inzicht in de schrift
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid