Spring naar bijdragen

sjako

Moderators Levensbeschouwing
 • Aantal bijdragen

  6768
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door sjako geplaatst

 1. sjako

  Genesis 2:17

  Vraag me af of je mn antwoord heb gelezen. Ik weet het niet hoeveel plaatsnamen zijn afgeleid van de namen van kinderen en kleinkinderen van Noach. En er zijn veel meer bewijzen te vinden. Zo zijn er over de hele wereld ongeveer dezelfde vloedverhalen.
 2. sjako

  Genesis 2:17

  Er zijn tropische planten gevonden onder het ijs, dus klimaat moet anders zijn geweest. Voor de rest is het natuurlijk gissen. Als je het Genesisverslag leest wordt in Genesis 1:6-8 het volgende gezegd: 6 Toen zei God: ‘Er moet een open ruimte tussen de wateren komen als scheiding tussen de ene watermassa en de andere.’ 7 Vervolgens maakte God de open ruimte en hij scheidde de watermassa onder de open ruimte van de watermassa erboven. En zo gebeurde het. 8 God noemde de open ruimte ‘hemel’. Er was dus sprake van de ene watermassa en de andere. Blijkbaar was die watermassa boven de aarde tot de Vloed daar nog aanwezig en is die omlaag gekomen. Dat de natuur na de zondeval er anders eruit is komen te zien is wel degelijk heel aannemelijk. Rampen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen was niet de bedoeling in een Paradijs. Dus die zullen niet voorgekomen zijn. Genesis 3:18 zegt het volgende: Doorns en distels zullen er groeien, en je moet de gewassen van het land eten. Blijkbaar groeiden die doorns en distels er nog niet. Dieren aten ook geen vlees. Waarom ik dat denk haal ik uit Jesaja. Daar wordt gesproken over het herstelde Paradijs. Daar wordt gezegd dat dieren die normaal elkaar opeten dat niet doen. En de leeuw eet stro. Jesaja 11:7 Een koe en een beer zullen samen grazen en hun jongen zullen bij elkaar liggen. Een leeuw zal stro eten net als een stier. Romeinen 8:21 spreekt ook over dat de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van de vergankelijkheid. In vers 22 wordt gezegd: Want we weten dat de hele schepping tot nu toe samen zucht en pijn lijdt. Dat zul dus voorbij gaan. Nou dat is geen waar. Er is behoorlijk wat bewijs voor de Vloed. Het gaat wat te ver hier om een volledig bewijs te gaan geven van de Vloed. Wat ik wel heel frappant vind is dat heel veel benamingen van plekken op de aarde afkomstig zijn van de namen van de kinderen en kleinkinderen van Noach. Op Scheppingsevolutie.nl staat een heel mooi stuk daarover. Ik heb het al vaker gehoord. Hieronder een kopie. Genesis 10:1-2 zegt: Dit zijn de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach; na de zondvloed kregen zij zonen. Zonen van Jafet: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. De eerst genoemde kleinzoon van Noach is Gomer. Ezechiël lokaliseert de vroege afstammelingen van Gomer samen met Togarma (een zoon van Gomer), als ‘uit het uiterste noorden’ (Ezechiël 38:6). ). In het huidige Turkije is een gebied wat in de tijd van het Nieuwe Testament Galatië werd genoemd. De Joodse historicus Flavius Josephus heeft beschreven dat de mensen die in zijn dagen (AD93) Galaten of Galliërs genoemd werden voordien Gomerieten werden genoemd. [1] Zij migreerden in westelijke richting naar wat we nu Frankrijk en Spanje noemen. Velen eeuwen lang werd Frankrijk aangeduid met de naam Gallië (Gaul), afgeleid van de afstammelingen van Gomer. Het noordwesten van Spanje heet vandaag de dag nog steeds Galicia. Een aantal Gomerieten migreerde verder naar wat we nu Wales noemen. De historicus en Welshman Davis, heeft het traditionele geloof van de Welshman vastgelegd dat de nakomelingen van Gomer, ‘vanuit Frankrijk aankwamen op het Britse eiland ongeveer 300 jaar na de zondvloed’. [2] De taal van de Welsh wordt ook wel Gomeraeg genoemd. Andere leden van hun stam vestigde zich onderweg, onder andere Armenië. De zonen van Gomer waren ‘Askenaz, Rifat, en Togarma’ (Genesis 10:3). De Encyclopaedia Britannica zegt dat de Armeniërs traditioneel claimen af te stammen van Togarma en Askenaz. [3] Het oude Armenië reikte tot in Turkije. De naam Turkije stamt waarschijnlijk af van Togarma. Andere van hen migreerde naar Duitsland (Germany). Askenaz is het Hebreeuwse woord voor Duitsland. De volgende kleinzoon die genoemd wordt is Magog. Volgens Ezechiël leefde hij in het uiterste noorden (Ezechiël 38:15, 39:2). Josephus beschrijft dat de Magogieten door de Grieken als Scythen worden aangeduid. [1] Volgens de Encyclopaedia Britannica was Scythia de oude naam voor een gebied wat nu onderdeel is van Roemenië en de Oekraïne.[4] De volgende kleinzoon is Madai. Samen met Sem’s zoon Elam is Madai de voorouder van de hedendaagse Iraniërs. Josephus schrijft dat de nakomelingen van Madai door de Grieken werden aangeduid als Meden. [1] Iedere keer wanneer de Meden staan vermeld in het Oude Testament, dan wordt het Hebreeuwse woord Madai gebruikt. Na de periode van Cyrus, werden de Meden (op een uitzondering na) altijd in één adem genoemd met de Perzen. Zij vormden één Koninkrijk met één wet, ‘de wet van Meden en Perzen’ (Daniël 6:8, 12, 15). Later werden ze eenvoudigweg Perzen genoemd. Sinds 1995 noemen ze hun land Iran. De Meden hebben ook ‘India bevolkt’.[5] De naam van de volgende kleinzoon, Jawan, is het Hebreeuwse woord voor Griekenland. Griekenland of Grieken komen vijf maal voor in het Oude Testament, en altijd wordt het Hebreeuwse woord Jawan gebruikt. Daniël refereert aan ‘de koning van Griekenland’ (Daniël 8:21), letterlijk ‘de koning van Jawan’. De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsis, Kittim, en Dodanim (Genesis 10:4), welke allen verbonden zijn met het Griekse volk. De Elisianen (een oud Grieks volk) verkreeg overduidelijk hun naam van Elisa. Tarsis of Tarsus was gelegen in de regio van Cilicië (hedendaags Turkije). De Encyclopædia Britannic vermeld dat Kittim de Bijbelse naam is voor Cyprus.[6] De Grieken vereerden Jupiter onder de naam Jupiter Dodanaeus, mogelijk refererend aan de vierde zoon van Javan, met Jupiter als afgeleide van Jafet (Japhet). Zijn orakel was in Dodena. De volgende is Tubal. Ezechiël vermeld hem samen met Gog en Meshech (Ezechiël 39:1). Tiglath-pileser I, koning van Assyrië in ongeveer 1100 v. CHR., refereert aan de nakomelingen van Tubal als de Tabali. Josephus heeft hun naam vastgelegd als Thobelieten welke later bekend werden als Iberiërs [1] In de dagen van Josephus werd hun land door de Romeinen Iberia genoemd en besloeg wat nu (de voormalige Sovjet staat) Georgië heet en waarvan de hoofdstad Tbilisi, nog steeds de naam Tubal in zich draagt. Van hieruit doorkruisten deze mensen de bergen van de Kaukassus en migreerden ze naar het noordoosten. Hierbij verleenden ze hun stamnaam zowel aan de rivier de Tobol als aan de befaamde stad ‘Tobolsk’. [7] Mesech, de naam van de volgende kleinzoon, is de oude naam voor Moskou. Moskou is zowel de naam voor Rusland’s hoofdstad alsmede de naam voor de regio rondom de stad. Tot de dag van vandaag draagt een regio, de laaglanden van Mesera, nog steeds de naam van Mesech (Meschera Lowland). In wezen onveranderd door de eeuwen. Volgens Josephus droegen de nakomelingen van kleinzoon Tiras de naam Thirasianen. De Grieken veranderde hun naam in Tracianen.[1] Thrace reikte van Macedonië in het zuiden tot aan de Rivier de Donau in het noorden en tot aan de Zwarte Zee in het oosten. Het besloeg grotendeels tot wat later Joegoslavië werd genoemd. De World Book Encyclopediazegt hierover: ‘Het volk van Thrace bestond uit woeste Indo-europeanen, die hielden van oorlogvoering en plundering.’ [8] Tiras werd vereerd door zijn nakomelingen als Thuras, of Thor, de god van de donder. De vier zonen van Ham Verder met de zonen van Cham: Kus, Misraïm, Put en Kanaän (Genesis 10:6). De nakomelingen van Cham leven hoofdzakelijk in zuidwest Azië en Afrika. De Bijbel refereert vaak aan Afrika als het land van Cham (Psalm 105:23,27; 106:22). De naam van Noach’s kleinzoon Kus is het Hebreeuwse woord voor oud Ethiopië (van Aswan in zuidelijke richting naar Khartoem). Zonder uitzondering is het woord Ethiopië in de Engelse Bijbel altijd de vertaling van het Hebreeuwse woord Kus. Josephus geeft de naam weer als Chus, en zegt dat de Ethiopiërs ‘tot de dag van vandaag Chusieten genoemd worden, zowel binnen hun eigen groep als door alle overige mensen in Azië’. [9] De kleinzoon van Noach die hierna vermeld staat was Misraïm. Misraïm is het Hebreeuwse woord voor Egypte. De naam Egypte verschijnt honderden malen in het Oude Testament en (een uitzondering daargelaten ) is altijd een vertaling van het woord Misraïm. Bijv. bij de begrafenis van Jacob, waar de Kanaänieten de rouwklacht van de Egyptenaren gadesloegen en daarom de naam Abel-Misraïm gaven aan die plaats (Genesis 50:11). ‘Put’, de naam van Noach’s volgende kleinzoon is de Hebreeuwse naam voor Libië. Het wordt drie maal op deze wijze vertaald in het Oude Testament. De oude rivier de Put bevond zich in Libië. In de dagen van Daniël, werd de naam gewijzigd in Libië (Daniël 11:43). Josephus zegt, ‘Put was ook de oprichter van Libië, en vernoemde de inwoners naar zichzelf, Putieten’. [9] De naam van Noach’s volgende kleinzoon, Kanaän, is de Hebreeuwse naam voor de algemene regio die door de Romeinen werd aangeduid met Palestina, ofwel het moderne Israël en Jordanië. Hier moeten we ook kort een aantal nakomelingen van Cham vermeldden (Genesis 10:14–18). We zien de Patrusieten uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen (duidelijk ook de grondslag voor de naam Palestina), en Sidon, de stichter van de oude stad die zijn naam draagt, en Heth, de aartsvader van het oude imperium van de Hettieten. Ook deze nakomeling wordt vermeld in Genesis 10:15–18 als de stamvader van de Jebusieten (Jebus was de oude naam voor Jeruzalem—Richteren 19:10), De Amorieten, Girgasieten, Chiwwieten, Arkieten, Sinieten, Arwadieten, Semarieten, en de Hamatieten waren de oude volken die leefden in het land van Kanaän. De meest bekende nakomeling van Cham was Nimrod, de stichter van Babel (Babylon) en van Erech, Accad en Calneh in Shinar (Babylonië). Bron: https://scheppingofevolutie.nl/noach-16-kleinzonen/ Nee, de Bijbel heeft vernietiging van de aarde voorspelt door mensen. Voor 1900 was dat helemaal niet mogelijk omdat de mens de middelen daar niet voor hadden. Pas de industriële revolutie heeft daar een eerste aanzet toe gezet. En dan denk ik het vervuilen van de atmosfeer, atoomwapens, natuurlijk evenwicht verstoren waardoor pandemieën kunnen ontstaan etc etc
 3. sjako

  Genesis 2:17

  Hallo Alo, nieuw gezicht hier? Voor de zondeval was de wereld perfect. Na de zondeval zal de wereld ook niet gelijk helemaal slecht zijn geworden denk ik. (dan heb ik het over de natuur en niet over de mensen). Blijkbaar was de aarde omgeven door een dikke dampkring waardoor het overal lekker warm was. Dat vocht is tijdens de Vloed naar beneden gekomen. Daarom is het ook niet zo gek dat er onder het ijs tropische planten zijn gevonden.
 4. sjako

  Waar is God ...

  En vergeet Gods Geest niet. Ik ken verhalen van mensen die gevangen zaten en die toch een sterke band met God hadden. Ze kenden belangrijke teksten letterlijk uit hun hoofd. Mooi voorbeeld is een broeder die in een concentratiekamp zat. Hij wist wanneer het gedachtenisviering (heilig avondmaal) was. Dat is te berekenen. Hij had in de loop van de tijd bessen verzameld waarmee hij een soort van wijn maakte. Brood had hij ook op de een of andere manier geregeld. Hij kon dus toch het avondmaal vieren. Ik denk zelfs dat op dat soort momenten God harder roept dan wanneer het gewoon goed gaat. Dat zie je nu ook bij deze coronacrisis. Als er problemen zijn wenden mensen zich weer meer tot God.
 5. sjako

  Genesis 2:17

  Die staan er wel degelijk in. Openbaring 11:18 Maar de volken werden woedend, en ook u toonde uw woede. De vastgestelde tijd kwam om de doden te oordelen en om uw slaven, de profeten,u te belonen, evenals de heiligen en degenen die ontzag hebben voor uw naam, de kleinen en de groten, en ook om degenen te vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn.’ Pas in de loop van de vorige eeuw is de mens in staat om echt te aarde te vernietigen en ze doen dat ook, met als gevolg o.a. klimaatsverandering. Openbaring 6:8 En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde. Maar niet allemaal TEGELIJK in deze mate.
 6. sjako

  Genesis 2:17

  Je wilt niet begrijpen dat het om wereldwijde fenomenen gaat, zoals wereldoorlogen, klimaatverandering, pandemieën
 7. sjako

  Genesis 2:17

  Tja, het is wat de Bijbel duidelijk leert. Jezus is wel bij zijn volgelingen. We worden nooit beproefd met wat we niet aankunnen. Ik heb het al vaker uitgelegd. Satan wordt verbannen naar de aarde als eerste daad. Openbaring 12:7 tot 12 En er brak oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak. De draak en zijn engelen vochten terug, 8 maar ze werden verslagen, en er was voor hen geen plaats meer in de hemel. 9 De grote draak werd daarom neergeworpen, de oorspronkelijke slang, degene die Duivel en Satan wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt. Hij werd neergeworpen naar de aarde en zijn engelen werden samen met hem neergeworpen. 10 Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:‘Nu zijn de redding en de kracht en het Koninkrijk van onze God en de autoriteit van zijn Christus werkelijkheid geworden, want de beschuldiger van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God beschuldigt, is neergeworpen! 11 En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door de boodschap die ze hebben verkondigd. Ze waren niet aan hun ziel gehecht, zelfs niet met de dood voor ogen. 12 Wees daarom vrolijk, hemel en jullie die daarin wonen! Wee de aarde en de zee, want de Duivel is naar jullie neergedaald. Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.’ Dit verklaart de ellende de afgelopen 100 jaar
 8. sjako

  Genesis 2:17

  Daar komt het op neer de eerste tijd. Tot de zichtbare wederkomst zal het alleen maar slechter worden. Het gaat naar een climax, de grote verdrukking. Dat komt niet van Jezus af, maar satan gaat tekeer omdat hij zijn eind ziet naderen. Na armageddon breekt er een vredestijd aan zoals de wereld nog nooit gekend heeft. Na die duizend jaar van het Messiaans koninkrijk wordt de regering weer terug gegeven aan God.
 9. sjako

  Genesis 2:17

  Het wordt eigenlijk nergens gezegd volgens mij dat ze van de 'goede' boom aten. Feit is dat na de zondeval die boom niet meer bereikbaar was. Het feit dat ze stierven zat hem niet in die boom, maar dat ze dachten het beter te weten dan God. Als ze NIET van die boom hadden gegeten, dan hadden hun nakomelingen ook eeuwig geleefd. Het is net een broodblik met een deuk erin. In elk brood zit een deuk, een imperfectie. Dat de voortplanting zou stoppen vind ik al in het antwoord van Jezus. Lukas 20:34 34 Jezus zei tegen ze: ‘De kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkt. 35 Maar degenen die waardig zijn bevonden om deel te hebben aan die wereld en aan de opstanding uit de dood, trouwen niet en worden niet uitgehuwelijkt.+ 36 Ze kunnen trouwens ook niet meer sterven, want ze zijn als de engelen, en als kinderen van de opstanding zijn ze Gods kinderen. 37 Maar dat de doden worden opgewekt, heeft ook Mozes onthuld in het verslag over de doornstruik,+ waarin hij Jehovah “de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob”+ noemt. 38 Hij is geen God van de doden, maar van de levenden, want voor hem leven ze allemaal.’ Mensen die deel hebben aan de opstanding trouwen dus niet meer. Seks buiten het huwelijk is verboden, dus het lijkt me dat er dan ook geen kinderen meer bij komen. De hele wereld wordt bevolkt met mensen die Armageddon hebben overleefd en die een opstanding krijgen. Maar het is een interpretatie. Hoe het zal gaan, zullen we dan hopelijk zien. Dat mensen ergens in de toekomst andere planeten zullen bevolken dat is een fantasie van mij, maar acht het niet onmogelijk.
 10. sjako

  Genesis 2:17

  Dat klopt toch allemaal? Mensen hadden hun eeuwige leven verspeeld door van de boom te eten. Alle nakomelingen werden ook sterfelijk. Hun genetische informatie werd veranderd. Maar nu komt het mooie. God had een voornemen. Een volmaakte aarde met een volmaakte mensheid die voor deze aarde zouden zorgen. En God zou God niet zijn dat Hij dat voornemen nog steeds heeft. Daarom gaat God alles nieuw maken. Openbaring 21 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de vroegere hemel en de vroegere aarde waren voorbijgegaan, en de zee is er niet meer. 2 Ik zag ook de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, bij God vandaan uit de hemel neerdalen, klaar als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man. 3 Toen hoorde ik een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Kijk! De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. 4 Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen van vroeger zijn voorbij.’ 5 Hij die op de troon zat, zei: ‘Kijk! Ik maak alles nieuw.’ Ook zei hij: ‘Schrijf, want deze woorden zijn betrouwbaar en waar.’ Let op dat God bij de mensen is en niet andersom. De bescherming, de tent, is bij de mensen. Hij geeft ze bescherming en eeuwig leven. God schenkt mensen die van goede wil zijn straks eeuwig leven op een (ver)nieuwde aarde. Het gaat in dit stuk duidelijk over de aarde. De dood zal er niet meer zijn. Is er ooit dood geweest in de hemel? Nee, maar wel op aarde. Heb ik je nu goed beantwoord? Voor mij is het zo logisch dat ik soms wel eens stappen oversla misschien.
 11. sjako

  Genesis 2:17

  Ok, ik haal de tekst erbij die erover gaat. Mattheus 24:3 ev Terwijl hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen naar hem toe. Ze waren alleen met hem en vroegen: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand je misleidt, 5 want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Christus”, en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn. 8 Al die dingen zijn het begin van de weeën. Jezus heeft het dus over het ene volk tegen het andere, ene koninkrijk tegen het andere, de ene plaats na de andere. Dit duid, volgens mij, toch echt op wereldomvattend fenomeen. Haal je andere teksten erbij die over de dag des Heeren gaat dan is het gewoon duidelijk dat het wereldomvattend moet zijn. Bijv Daniël 2 laat het duidelijk zien. Daniël 2:44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan, Een eindje daarvoor uit de droom van de koning: Op dat moment werden het ijzer, de klei, het koper, het zilver en het goud allemaal verpulverd. Het werd als het kaf van de zomerdorsvloer, en de wind voerde het mee zodat er geen spoor meer van werd gevonden. Maar de steen die het beeld trof, werd een grote berg die de hele aarde vulde. Het Koninkrijk van God zal straks ook wereldomvattend zijn, in één klap. Ik weet zeker dat dit klopt. De hele droom is letterlijk uitgekomen, dus zie niet in waarom dat laatste gedeelte niet zou kloppen.
 12. sjako

  Genesis 2:17

  Het kan een echte boom zijn geweest, maar die wel symbool kon staan voor eeuwig leven. We kunnen het nooit precies weten. Het lijkt me sterk dat het de bedoeling was dat miljarden mensen van die ene boom zouden eten. Beetje logisch nadenken. Bovendien is die boom verloren gegaan bij de Vloed. Dat zeg ik ook niet, maar het is een samengesteld teken, dat is het grote verschil. En alle mensen moeten die tekenen zien, dus de hele wereld.
 13. sjako

  Genesis 2:17

  Maar ook dat waren incidenten, niet wereldwijd. Klimaatsverandering, oorlogen, pandemieën de mentaliteit van mensen dat ze alleen aan zich zelf denken, liefhebbers van geld zijn en meer genoegen voor pleziertjes komt toch echt sterk overeen met de huidige tijd. Ook wordt het evangelie gepredikt op een grote schaal zoals nog nooit is voorgekomen, denk oa aan het internet.
 14. sjako

  Genesis 2:17

  De conclusie dat het een eigen invulling heb je wel heel snel getrokken. Je hebt het niet eens bestudeerd want dat kan niet in zo’n korte tijd. Maar dat was een incident, niet wereldwijd.
 15. sjako

  Genesis 2:17

  Maar niet allemaal tegelijk en in deze mate. Twee Wereldoorlogen is nog nooit voorgekomen. Ik denk dat mensen in Australië er ondertussen er ook anders over gaan denken. Eerst die bosbranden en nu een pandemie. Miljoenen vluchtelingen overal op de aarde. Bovendien wordt wereldwijd het evangelie gepredikt en vrijwel elke taal. De tijd voldoet aan de beschrijving van de laatste dagen. Ik hoop dat je ogen ooit eens opgengaan. Ja, maar niet afkomstig van Jezus, maar van satan die zich in het nauw gedreven voelt.
 16. sjako

  Genesis 2:17

  Zoals ik het geloof en ik denk dat ik het goed heb onderbouwd. Die andere onderbouwing mis ik hier. Nee hoor. Openbaring 6:1 komt overeen met Openbaring 19:11 11Ik zag de hemel geopend en er was een wit paard. Degene die erop zat, wordt Trouw en Waarachtig genoemd. Hij oordeelt en strijdt rechtvaardig. In Openbaring 19:11 gaat het duidelijk over Christus. De laatste dagen gaan gepaard met veel ellende, oorlog, besmettelijke ziekten, natuurrampen, aardbevingen etc. Allemaal dingen die we nu zien. Zeker als je de berekening van de eindiging van de tijden der heidenen erbij optelt, dan kan het gewoon niet anders.
 17. sjako

  Genesis 2:17

  Komst is een vertaling van parousia wat letterlijk tegenwoordigheid betekent. Je ziet het al in Openbaring dat daar de dag des Heren beschreven wordt. Die ‘dag’ is geen letterlijke ‘dag’ maar een periode. Openbaring 6:1,2 wordt het witte paard beschreven als eerste ‘ruiter’. Deze ruiter op dat paard is Jezus Christus. Daarna komen alle andere ruiters welke de weeën die over de aarde komen sinds Jezus tegenwoordig is. Die tegenwoordigheid gaat dus gepaard met ellende en oorlog, ziektes, nu corona. Satan gaat te keer als een leeuw omdat hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Bovendien is te berekenen dat in 1914 de ‘tijden der heidenen’ afliep. De tijden der heidenen is de tijd dat er geen door God aangewezen op Gods troon zat. Toen die afliep ging Jezus op die troon zitten en begon te regeren. En valt nog veel meer over te zeggen, maar daarvoor is hier de ruimte te kort. Ik was er niet bij, maar gezien die andere teksten lijkt het daar wel op. Stel je voor dat de zondeval niet had plaatsgevonden en er zouden miljarden volmaakte mensen zijn die alleen door die ene boom onsterfelijk zouden zijn dan zou het wel heel druk worden rond die ene boom denk je niet?
 18. sjako

  Genesis 2:17

  Goede vraag. In de Bijbel wordt de boom des levens meerdere keren gebruikt bijv in Spreuken 13:2 Spreuken 13:12 luidt: „Verwachting die wordt uitgesteld, maakt het hart ziek, maar het begeerde is een boom des levens wanneer het inderdaad komt.” De vervulling van een langgekoesterde wens is versterkend en verkwikkend en schenkt hernieuwde kracht. In Openbaring 2:7 wordt gezegd dat overwinnende Christenen zullen eten van de boom des levens. Als je al die teksten zo eens bekijkt dan zie je dat die boom des levens symbolisch is. Het staat symbool voor Gods voorziening van nimmer eindigend leven. Mensen op zich hadden dus geen eeuwig leven. Dat eeuwige leven kan worden weggenomen. Alleen God en Jezus hebben eeuwig leven. 1 Timotheüs 1:17 17Aan de Koning van de eeuwigheid, onvergankelijk, onzichtbaar, de enige God, komt voor altijd en eeuwig eer en glorie toe. Amen. 1Tim 6:16 16degene die als enige onsterfelijkheid heeft, die in een ontoegankelijk licht woont, die door geen mens gezien is of gezien kan worden. Hem komt eer en eeuwige macht toe. Amen. Dus dan terugkomend op je vraag. De mens was in alles volmaakt maar had in principe geen inherent eeuwig leven. Ze hadden dus niet de Goddelijke natuur. Ze zouden door Gods wil eeuwig kunnen leven mits ze niet van die boom zouden eten.
 19. sjako

  Waar is God ...

  God spreekt door zijn woord de Bijbel, en niet te vergeten door Zijn Geest. Hij spreekt ook via je mede broeders en zusters, in je hart, in Zijn beloften, door de natuur. Hij laat je zien waarom dingen gaan zoals ze gaan. God is nooit stil.
 20. sjako

  Genesis 2:17

  Voor wie Engels kan. De Paus heeft waarschijnlijk met een broeder gepraat. Hij gelooft ook niet meer in de hel. Heb nog niet gecheckt of het bericht waar is. Maar klinkt authentiek. DOES HELL EXIST? Can a SOUL DIE? Pope Francis Says In New Interview That Could Change Catholic Church Forever Newsweek Tom O’Connor ,Newsweek•March 29, 2018 Catholic Pope Francis made a startling revelation Thursday by stating that hell did not exist, in an interview with a leading liberal Italian newspaper. In an article entitled "It is an honor to be called a revolutionary," La Repubblica editor Eugenio Scalfari acknowledged the pontiff's previous remarks about how "good souls" who sought repentance from God would receive it and then asked: "What about the bad souls?". Seemingly going against centuries of core Christian belief, Pope Francis said the souls of sinners simply vanished after death, and were not subject to an eternity of punishment. "They are not punished, those who repent obtain the forgiveness of God and enter the rank of souls who contemplate him, but those who do not repent and cannot. therefore. be forgiven disappear," Pope Francis said, as translated by Catholic blog Rorate Caeli. "There is no hell, there is the disappearance of sinful souls," he added..........Then souls die also. That same day, Italian newspaper La Repubblica revealed that the pontiff believed that hell did not exist. Stefano Rellandini/Reuters Shortly after the article was published, the Vatican issued a statement that claimed the article was "not a faithful transcript" and that the meeting between Pope Francis and Scalfari was a private meeting and not a formal interview. Pope Francis is the 266th Catholic pope and the first to be born outside of Europe. Born Jorge Mario Bergoglio in Buenos Aires to an Italian family that fled the fascist rule of Benito Mussolini, he entered the Society of Jesus, commonly known as the Jesuits, at the age of 21. Since becoming pope following the resignation of his predecessor in 2013, Pope Francis has been known a vocal supporter of reform for the Catholic Church and advocate for the poor. He has pushed for greater outreach to the young and other faiths as well as more liberal attitudes toward controversial topics such as contraception, evolution and homosexuality.
 21. sjako

  Genesis 2:17

  Ja, dat is een fout. Ga het corrigeren. Jezus was in Hades bedoelde ik. De meeste theologen zijn het er over eens, en wij ook, dat de zee de roerige mensenmassa is. Openbaring 21:1 zegt ook dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde de zee er niet meer is. De roerige mensenmassa die alles maar doen en geloven wat ze goed dunkt is er niet meer. Het gaat niet om een letterlijke zee. Dat dit zo is kan je bijv in Jesaja 57:20 vinden. Maar slechte mensen zijn als de onstuimige zee die niet tot rust kan komen, waarvan het water zeewier en slijk blijft opwerpen. Het moet nog gebeuren en wel na het 1000-jarig Rijk. De Bijbel zegt het idd in de verleden tijd, alsof het al is gebeurd. Het is een verslag van wat Johannes zag. Ja, ook. Je kan wel zeggen dat je gelooft, maar blijkt dat ook uit je werken?
 22. sjako

  Genesis 2:17

  In dit geval duidelijk niet. Sheool is de plaats waar de doden naar toe gaan. In het Grieks is dat Hades. Dat kan je zien omdat sommige schriftgedeeltes uit het OT aangehaald worden in het NT. Bijv Psalm 16:10: Want gij zult mijn ziel in Sjeool niet verlaten. Gij zult niet toestaan dat hij... enz. Deze tekst wordt aangehaald in Handelingen 2:31 (vanaf 29 voor de duidelijkheid) 29 Mannen, broeders, sta me toe vrijuit met jullie over het familiehoofd David te praten. Hij is overleden en begraven,+ en zijn graf is tot op deze dag bij ons.30 Hij was een profeet en hij wist dat God hem met een eed had gezworen dat een van zijn nakomelingen op zijn troon zou zitten.+ 31 Daarom voorzag hij de opstanding van de Christus en sprak hij erover. Hij zei dat de Christus niet achtergelaten zou worden in het Graf (Hades) en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus was in Hades. Werd Jezus gepijnigd door vlammen? Nee natuurlijk niet. Die vlammen komen van Gehenna, een vuilnisbelt netten buiten Jeruzalem. Daar werden ook misdadigers verbrand. Een vergelijk met de toestand van onrechtvaardigen. Een eeuwige oneervolle dood. Tartarus wordt ook met 'hel' vertaald, maar is eigenlijk een soort van gevangenis voor afvallige engelen tentijde van de Vloed. De wateren stellen de volkeren voor. Bastiaan haalde het al aan. Babylon de Grote is dan ook het hele stelsel van valse religie. De hel kan dus niet de poel des vuurs zijn. Hades werd in de poel des vuurs gegooid. De (eerste) dood (Hades) wordt teniet gedaan. De rechtvaardigen hebben een opstanding gekregen, het zij op aarde of in de hemel. De onrechtvaardigen worden veroordeeld tot de poel des vuurs, de tweede dood. De tweede dood is de dood waar geen opstanding meer uit mogelijk is. Het is een eeuwige straf. De dood was de straf voor de zonden van Adam en Eva. Niet een eeuwige marteling of zo. God is niet sadistisch. Maar hij/zij zal dan toch eerst geloof moeten hebben in Jezus Christus. ALLEEN geloof kan je redden, niet daden. Bij geloof horen daden. Dus je kan je hele leven goede daden hebben verricht, maar je hebt geen geloof, dan nog zal je geoordeeld worden. Let op, niet VERoordeeld. Dus daar worden alle mensen geoordeeld, zeker ook de ongelovigen. Stel je bent geboren in India. Je hebt dan nog nooit van Christus gehoord, maar toch kan je geschikt zijn voor Gods Koninkrijk.
 23. sjako

  Genesis 2:17

  Heb even geGoogled. Het ging over de betekenis 'hel'. Niet wat voor betekenis ze er aan geven.
 24. sjako

  Genesis 2:17

  Voor ouderlingen, opzieners, zendelingen hebben wij een zeer gedegen opleiding, de Gileadschool. Daar wordt theologie bedreven waar universiteiten een puntje aan kunnen zuigen. En dan heb je nog veel meer opleidingen, o.a. speciaal voor ouderlingen en reizende opzieners. Compleet lijstje: Bijbelschool voor Echtparen (oud): Bijbelschool voor Ongehuwde Broeders (vroeger Bedienarenopleidingsschool) (oud): Gileadschool: Koninkrijksbedieningsschool: Pioniersschool: School voor Bijkantoorcomitéleden en hun Vrouwen: School voor Gemeenteouderlingen: School voor Koninkrijkspredikers: School voor Kringopzieners en hun Vrouwen: theocratische bedieningsschool (oud):
 25. sjako

  Genesis 2:17

  Kom ik weer, WAAR staat dat? Het is een menselijke invulling. Als je zo redeneert dan zou het ook voor dieren gelden, want ze hebben allemaal dezelfde 'levensadem'. Ach toe. Er zijn zoveel dingen waar protestanten en katholieke theologen het niet over eens zijn, waaronder Maria, avondmaal, heiligen aanbidden etc etc.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid