Spring naar bijdragen

Dolce Vita

Members
 • Aantal bijdragen

  2443
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Dolce Vita

 • Rang
  CrediBakvis
 • Verjaardag 17 april

Profile Information

 • Geslacht
  Vrouw
 • Religie
  Christen

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Dolce Vita

  Het hiernamaals

  Dat is wat jij ervan wilt maken en dat moet je zelf maar weten. Doe wat je wilt.
 2. Dolce Vita

  Het hiernamaals

  @Bastiaan, In de NBG vertaling staat het woord "bewijsstuk". In het Grieks staat er: cheirographon. Dit woord betekent "schuldbekentenis" of "schuldigverklaring". Het was niet de wet die aan het kruis werd genageld, maar de overtreding van de wet. De lijst van zonden die tegen ons getuigde. Zo'n schuldigverklaring werd teniet gedaan als de schuld was betaald. Daarom is het handschrift der zonde uitgewist. Wat dus aan het kruis werd genageld was niet de wet (met de bindende ‘statuten’, of ‘inzettingen’), maar datgene dat aan de grondslag lag van de veroordeling; de overtreding van de wet. Paulus maakt aan de hand van dit voorbeeld duidelijk dat het document waarop al onze zonden staan geschreven, dat is ‘alles dat tegen ons getuigde’, met Jezus aan het kruis is genageld. Daardoor zijn wij vrij van iedere aanklacht. Jezus heeft dus niet met de Tora afgerekend, maar met onze schuld! Zie ook: https://petersteffens.nl/artikel/is-de-wet-aan-het-kruis-genageld/
 3. Dolce Vita

  Het hiernamaals

  Amen.
 4. Dolce Vita

  Het hiernamaals

  Als je nu eerst nog eens een paar keer leest wat ik je daarover schreef, wellicht gaat het je dagen. En doe dat dan niet "for the sake of the argument", maar "for the sake of your soul". Voorts, de dwaasheid van het kruis is wat redt, niet het verstand der mensen. Wat achter het kruis ligt is een geheimenis: 1 Kor 1, 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods; 19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. 20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? 21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; 23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid; 24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. 26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. 27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; 28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; 29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. 30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; 31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere. Inzettingen ja. De tien geboden zijn Leef Regels. Die worden pas een Wet nadat ze overtreden zijn. Als ik mij aan de verkeersregel houd dat ik 50 km rijd in de stad, leef ik een rustig leven. Overtreed ik die regel, krijg ik een boete. Of erger (rijd ik iemand dood). Wanneer Christus Woont IN de mens, zijn de bewijsstukken uitgewist doordat Hij ons overkleedt met Zijn Lichaam. Onze zonden zijn ons vergeven om Zijnentwil. God ziet Zijn kinderen aan in Christus.
 5. Dolce Vita

  Het hiernamaals

  De tien geboden zijn pure liefde Funda. Ze zijn er niet om het de mens moeilijk te maken, maar juist om de mens welzijn te bieden. Waarom denk je dat het post-christelijke Westen overspoeld wordt met een importreligie? Men trekt die narigheid zelf aan door God en Christendom af te wijzen. Men heeft het christendom en zijn normen en waarden niet gewild. Men leeft erop los, een losbandig leven, seks, drugs, rock and roll, zogenaamde "vrije moraal", transgenderisme, abortus, homoseksualiteit die zo ongeveer in de adelstand verheven is, homohuwelijk, wat helemaal niet kan, kinderen die niet meer fatsoenlijk opgevoed worden. Dat gaat in tegen de wetmatigheid waarop de wereld is gebouwd, en dat trekt dus de gevolgen aan. Heel simpel. Leef een geheiligd leven en u zult relatieve rust leren kennen. De tirannie van de meerderheid heeft anders gewild. Daar ondervindt men de gevolgen van. Jezus heeft de Wet niet aan het kruis genageld maar de zonden. En Hij vervult de Wet IN hen die Hem liefhebben. Als homoseksualiteit (bijvoorbeeld) niet uit hun midden zou zijn weggedaan, hadden ze niet uit kunnen groeien tot een volk dat de Verlosser voortbracht.
 6. Dolce Vita

  Het hiernamaals

  De Wet zijn de tien geboden, Fundamenteel. En de geschiedenis van God met de mens begrijp je pas als je door de Deur (Jezus) bent gegaan en Hij in jou leeft. God moest zich in die tijd nog een volk verzamelen dat de Verlosser voort zou gaan brengen. Dat volk moest heilig zijn. De tien geboden zijn er niet om het de mensen moeilijk te maken, maar ze zijn PURE LIEFDE. Wie ze doet, leeft een geestelijk rustig en voorspoedig leven. (wat iets anders is dan het welvaartevangelie). En een goed en rustig leven was nodig om een volk voort te brengen.
 7. Dolce Vita

  Het hiernamaals

  Je begrijpt er niks van. God heeft de straf Zelf op zich genomen. Aan het Kruis.
 8. Dolce Vita

  Abortus

  Dat is nu niet aan de orde. Het gaat mij om de gigantische winst over andermans lijken en dat jan met de pet zich daarvan bewust wordt. Wat jij aanhaalt is paar jaar geleden al uitentreuren over gediscussieerd hier. Laat iedereen dat maar voor zichzelf uitzoeken. https://logos.nl/wat-gebeurt-er-met-het-weefsel-van-geaborteerde-kinderen/ https://www.dagelijksestandaard.nl/2013/04/geaborteerde-baby-huilde/
 9. Dolce Vita

  Het hiernamaals

  Jawel, Funda, maar God had dat Plan al voor de grondlegging van de wereld klaar. Je zou het zo kunnen zien: de duivel heeft de mensen onder valse voorwendselen meegelokt in zijn val. Maar daardoor, door de oorspronkelijke zonde van ieder mens in Adam, heeft hij er recht op hen te regeren. Maar doordat de duivel een Volmaakt Onschuldige (want zonder erfzonde, God de Zoon) heeft vermoord, heeft de duivel een veel groter onrechtmatige daad begaan, en heeft nu de Volmaakt Onschuldige het recht op de duivel verworven om de gevangenen van de duivel over te nemen. Maar omdat de Volmaakt Onschuldige, God is, gebeurt dat alleen op basis van vrije wil. De slaven van de duivel mogen als zij willen kinderen van God worden. Dan nemen ze het Juk van Jezus de Christus op zich en dat is licht, omdat Hij dan Zelf de Wet in hen vervult. Jezus heeft de tegenstrever ont-troond en voor de gevangenen van de tegenstrever die Jezus als hun Heer, hun Koning wensen te aanvaarden, de weg terug naar God open gemaakt. Nog anders uitgelegd: stel jij hebt een geldschuld bij Piet voor 20.000 Euro. En nog meer mensen hebben een geldschuld bij Piet voor diverse bedragen. Dan komt er een Koning en die heeft al die schulden opgekocht. Maar Piet zegt lekker niets tegen zijn schuldenaren, want dan blijven die hem lekker trouw betalen. Daarom probeert Piet uit alle macht het evangelie en de bewustwording van de mensen van Jezus Christus tegen te werken. Als de schuldenaren erachter komen Wie die Koning is die die schulden opkocht en van Hem gaan houden en Hem gaan volgen, staat Piet met lege handjes.
 10. Dolce Vita

  Abortus

  Ja. Ik vind trouwens ook dat alle winst die ziekenhuizen maken op gerooide organen van mensen die als donor registreerd staan of als donor worden beschouwd omdat ze zich niet geregistreerd hebben, direct naar de nabestaanden moet worden overgemaakt. (Die kunnen zij dan weer voor de rest van hun leven gebruiken om het "eigen risico" en de stijgende ziektekostenpremies mee te betalen). En dat zou naar mijn mening ook moeten gelden voor het geld dat op alle onderdelen van de in de baarmoeder vermoorde kindjes wordt verdiend. Het gaat mij daarbij niet zozeer om het geld (hoewel rechtvaardig dat het naar de donor gaat, terwijl nu het verdriet van de nabestaanden wordt misbruikt om er veel sla uit te slaan door hen dom te houden), maar om de waanzinnige perverse prikkels uit de "geneeskunde" branche weg te halen.
 11. Dolce Vita

  Abortus

  Naar analogie van https://www.nu.nl/binnenland/5990311/ruim-negenduizend-doodgeboren-kinderen-geregistreerd-in-vier-maanden.html vind ik dat ze abortus"artsen" moeten verplichten elk ongeboren kind dat ze vermoorden een naam te geven en dat zij elk vermoord baarmoederkind vervolgens moeten aangeven en laten registreren in een register van uit de baarmoeder gerukte vermoorde kinderen. Met de naam van de vader van de abortus, de "arts" dus, erbij. En er moet een monument komen, net als ze voor andere oorlogsslachtoffers doen, met daarop de namen van elk in de baarmoeder vermoord kind.
 12. Dolce Vita

  ongelovigen en kwade geesten

  Het kwaad is een zelfstandige Entiteit en de gelovige zou hem geen plaats geven! Een van de listen van de duivel is ervoor te zorgen dat de gelovige niet (meer) gelooft dat hij bestaat. Het doet er geheel niet toe hoe de duivel en zijn engelen er zijn gekomen, het doet er slechts toe God, Vader-Zoon-Heilige Geest, en Zijn Woord in het Nieuwe Testament, het Niewe Verbond waaronder wij begrepen zijn, Trouw te zijn en te blijven. Na zijn doop in de Jordaan werd de Heer Jezus door de duivel verzocht in de woestijn (Luc. 4:2). Drie verzoekingen worden vermeld. De duivel wil hem tot zonde verleiden, maar de Heer houdt stand en antwoordt hem met Gods woord. De Heer Jezus is gekomen om de werken van duivel te verbreken. 1 Johannes 3:8 Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken. De Heiland maakte mensen gezond die door de duivel waren overweldigd: Handelingen 10:38 met Jezus van Nazareth, hoe God Hem heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte die door de duivel waren overweldigd, want God was met Hem. Hebreeën 2:14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, De duivel is nog niet gevangen, hij gaat nog rond als een roofzuchtig wezen. 1 Petrus 5:8 Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Gelovigen worden vermaand nuchter te zijn, te waken (1 Petr. 5:8), de geestelijke wapenrusting aan te doen (Ef. 6:11) de duivel te weerstaan (Jac. 4:7) en hem geen plaats te geven (Ef. 4:27). Daarvoor is het nodig enige kennis omtrent deze vijand te hebben. Efeziërs 6:11 Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Jakobus 4:7 Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. De duivel zal in de toekomstige rampspoed uit de hemel op de aarde worden geworpen. Openbaring 12:12 Daarom weest vrolijk, hemelen en die daarin woont. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergekomen met grote grimmigheid, daar hij weet dat hij weinig tijd heeft. Gedurende het duizendjarig vrederijk zal de duivel gebonden zijn: Openbaring 20:2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren; Voor de duivel en zijn engelen is als straf het eeuwige vuur bereid. Mattheüs 25:41 Dan zal Hij ook zeggen tot hen die aan zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is bereid; Openbaring 20:10 En de duivel die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid.
 13. Dolce Vita

  GEJUBEL ♥️

 14. Dolce Vita

  Muziek topic

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid