Spring naar bijdragen

Aristarkos

Members
 • Aantal bijdragen

  329
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Aristarkos

 • Rang
  CrediGup

Contact Methods

 • Website URL
  https://www.uitdeschriften.com/

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  Nederland
 • Religie
  Christelijk
 • Interesse
  Bijbelstudie
 • Beroep
  Knecht des Heren

Recente profielbezoeken

420 profielweergaven
 1. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Sjako, ik hoop dat je begrijpt dat ik niks tegen jou heb, ik heb zelfs niks tegen Jehova's Getuigen of Rooms Katholieken, Calvinisten of welke groepering dan ook. Voor mij is er alleen Gods Woord recht gesneden. Wat lezen we nu in de Schrift? Zowel Jehova als Christus worden als Schepper genoemd. In de optiek van de JG, is dit tegenstrijdig, er is maar één schepper en nu zitten we er met twee. In Col. 1:16 staat « Want door middel van (dia) Hem (Christus) zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen ». In Psa. 19:1 lezen we « ... De hemelen vertellen Gods (El) eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk ». Wiens handen hebben dat gedaan? El? Jehova? Of de Zoon door wiens handen alles is gemaakt? Hand. 17:24 zegt « God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt », wie is dit nou weer? Jehova? Christus? Waar het op neer komt is dat God Zijn eer niet aan een schepsel geeft, het is Zijn eer. Er is in de hele Schrift geen tekst te vinden die een schepsel (uniek of niet) het scheppend vermogen toedicht. God is de Schepper, dus is Christus God in het vlees en dat is iets wat jullie ten koste van alles ontkennen. In Rom. 4:17 staat « Gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld) voor Hem, aan Welken hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn, alsof zij waren », dit is een citaat van Gen. 17:4 « Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader van menigte der volken worden! » Wie zegt dit? Gen. 17:1 « ... zo verscheen de HEERE (Jehova) aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God (El) , de Almachtige (Shaddai)! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! ». Wat lezen we nu in het N.T. in Op. 1:8 « Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige (pantokratōr) », zijn er nu twee almachtigen? Christus zegt in Joh. 5:25 « Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven ». Jehova is Christus is de eniggeboren Zoon des Vaders en dat is het Beeld Gods, dus: Beeld Gods → ͢Jehova → |Christus → dood → opstanding| → Jehova → Beeld Gods. En Joh. 8:56 « Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest », is Abraham verblijd geweest dat hij de dag van een schepsel heeft gezien? Waarom zou een mens verblijd zijn dat te zien? Waarom was Abraham niet blij Michaels dag te zien? Of Gabriels dag? Omdat dat schepsels zijn, niet God en dat is Christus wel. Dan is er nog het probleem van de zonde, onoplosbaar voor hen die niet geloven dat Christus God is, geen schepsel kan dat oplossen, dat kan alleen de Zoon: Beeld Gods → ͢Jehova → |Christus → dood → opstanding| → Jehova → Beeld Gods. Aristarkos
 2. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Experts? Welke dan? De Rooms Katholieke, de calvinisten, de oosters orthodoxe of misschien de pinkster gemeente experts? Nee, lijkt me niet echt verstandig. Aristarkos
 3. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Ik ben het nu al helemaal niet met je eens en het zou niet tot verdeeldheid leiden? Aristarkos
 4. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Dat begrijp ik wel, maar er is nooit overeenstemming, het lijdt alleen maar tot verdeeldheid. Niemand weet welke codex nou eigenlijk de beste is, de oudste? Of de meest gebruikte? Vandaar mijn uitspraak. Aristarkos
 5. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Diegene die niet geloven dat Christus God is, ik had even gemist dat er een citaat van jou tussen stond. Mijn excuus. Aristarkos
 6. Aristarkos

  [RKK] De Paus

  Ja zijn Bijbelkennis stopt alle monden hier. Aristarkos
 7. Aristarkos

  [RKK] De Paus

  Ik neem aan dat je al die websites in je volgende post weergeeft? Het valt me op dat zij die van een « kerk » zijn altijd op de man gaan spelen als ze zonder Bijbelse argumenten zitten. Aristarkos
 8. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Maar dat is pas een rare redenatie, een schepsel (jullie zeggen uniek OK) is de volmaakte afbeelding van Gods Wezen? Dus als ik dezelfde kwaliteiten heb als een computer programmeur maakt dat mij nog geen computer programmeur? Jezus heeft alle Goddelijke eigenschappen maar is niet God??? Dan zeg je « Jezus heeft alles geschapen », een schepsel met scheppende eigenschappen? Wat heeft Satan dan geschapen? Die word de god van deze aioon genoemd 2 Cor. 4:4. In het O.T. lezen we in Jes. 42:5 « Alzo zegt El Jehova, Die de hemelen geschapen, en dezelve uitgebreid heeft, Die de aarde uitgespannen heeft, en wat daaruit voortkomt; Die den volke, dat daarop is, den adem geeft, en den geest dengenen, die daarop wandelen », hier is de schepper Jehova??? Dan « God heeft Jezus direct geschapen dus is goddelijk », God heeft ook alle engelen direct geschapen zijn die ook goddelijk? Dan je laatste opmerking « Bovendien hoeft Jezus dan qua positie niet hetzelfde te zijn als Zijn Vader », weer zie je niet de verschillende openbaringsvormen van de Zoon. Als mens Jezus is Hij de diensknecht van de Vader dus ondergeschikt, wat zegt Col. 2:9 « Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk », een schepsel waarin al de volheid der Godheid lichamelijk woont? Die dus met Gods eer gaat strijken? Fil. 2:7 « Maar heeft Zichzelven ontledigt, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden » Als Hij slechts schepsel is wat is dan deze ontlediging? Van het ene unieke schepsel het andere unieke schepsel worden? Dan zeg je « Hij weerkaatst de goddelijke eigenschappen van God ». Maar dat is niet wat de Schrift zegt, deze zegt « Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid ». Waar je nog steeds niet op hebt geantwoord is wie is jullie verlosser, volgens de Schrift is dat Christus Joh. 12:47 « want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld (kosmos) oordele, maar opdat Ik de wereld (kosmos) behoud », in het O.T. in Isa. 43:11 staat « Ik, Ik ben Jehova, en er is geen behouder (yâsha‛) behalve Mij », zo ook Hos. 13:4 « Ik ben toch Jehova, uw Elohiym, van Egypteland af; daarom zoudt gij geen elohiym kennen dan Mij alleen, want er is geen behouder dan Ik » , toch zegt Thomas « En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! » Jehova en Christus zijn één en dezelfde Sjako. Aristarkos
 9. Aristarkos

  [RKK] De Paus

  Altijd prettig als goede argumentatie een drogreden genoemd wordt, dat geeft je voor je gevoel toch net even dat beetje meer. Grammatica geneuzel noemen is ook zo'n argument en om je eigen woorden te gebruiken wat je hierboven neuzelt over een auteur en vrouwelijke uitgangen, wat kan een mens daarop zeggen? Blijkbaar is jouw Bijbel niet geïnspireerd en was de auteur in de war en zei maar wat. Het niet geloven van Gods woord in de praktijk. Aristarkos
 10. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Ja, maar waar je volledig aan voorbij gaat is dat in de Evangeliën de mens Jezus op aarde is. Thomas zegt dat de opgestane Jezus zijn Heer en God is: « En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! », hier is er geen misverstand tussen de verschillende codexen. Dus de duidelijke tekst dat alleen de Vader God is word hier weerlegt. Is dat het enige dat van Hem gezegd word? Col. 1:15 « Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen », jij maakt hier hetzelfde van terwijl dat niet zo is. Dan moet je God eerst zien zonder zijn afbeelding, die Hij dan later kreeg in Christus. Dan is God dus onvolledig zonder een schepsel. (?) Maar Heb. 1:3 weerspreekt dat. Plus ik blijf je zeggen zonder dat Christus God is in het vlees, zit je zonder behouder, een schepsel kan de zonde niet opheffen, dat kan alleen God zelf, in het vlees, geofferd aan het kruis. In Joh. 6:40 staat « En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage », als Jezus slechts een schepsel is overtreed Hij hier de wet die zegt « Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben », dus niet geloven in houten, zilveren, gouden, of vleselijke goden, terwijl Mat. 5:17 zegt « Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen ». Hoe kan Christus (een schepsel, weliswaar uniek schepsel maar toch schepsel) zich God laten noemen door Thomas en de gene die in hem geloven het eeuwige leven beloven en toch de wet vervullen? Aristarkos
 11. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Menselijke wetenschap bedoel je? Oudere codexen staan niet per definitie dichter bij het origineel, de oudste codexen (Codex Vaticanus, en Codex Sinaiticus) zijn van de eerste christenen en dat waren Apostolische die Jezus en de 12 volgden en Paulus volledig negeerde. Dit is een discussie zonder einde. Voor de meeste « kerken » ja, een ieder die alleen op Gods woord vertrouwd staat alleen en wat doel zou het hebben voor een alleenstaande een bepaalde betekenis in te leggen? Meer leden in zijn alleen zijn? Zoals ik al zei we komen hier nooit aan uit Sjako Maar er word ook nergens gezegd dat anderen dan het volk Israel Gods volk zijn. Ook word nergens gezegd dat bij het sterven onze ziel het lichaam verlaat, naar de hemel stijgt om te juichen voor de troon, waarmee een lichaamsloze ziel dan juicht word niet verklaard. Ook word nergens in de Bijbel gezegd dat Jezus slechts een schepsel is, zelfs niet een uniek schepsel. Nergens beweert de Bijbel dat het Beeld Gods een schepsel is. Toch word dit allemaal beweert alsof het de waarheid is. Aristarkos
 12. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Achterhaald door wat? We hebben alleen maar oude codexen. Grappig dat je dit zegt. Zoals zoveel gebeurd, staren jullie te veel blind op de Zoon en zien niet wie Hij eigenlijk is, we praten hier nog steeds over die ene tekst die ik niet meer zal gebruiken, al het ander reageer je niet op. Nee, dat is een typo, ik bedoel Timotheüs, waar gezegd word « de verborgenheid der godzaligheid is groot; Hij die is geopenbaard in het vlees », dat bedoelde ik. Volgens jullie is de Zoon alleen schepsel, dus dat een schepsel is geopenbaard in het vlees is de verborgenheid der godzaligheid? Aristarkos
 13. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Nou nee, YLT en KJV hebben het b.v. het ook. De Revised Version drukt « Hij die » af en voegt daaraan toe dat « Theos (God) op onvoldoende bewijs rust ». De kans (geen bewijs) is dat de oorspronkelijke weergave ho (welke) was, om met de Syrische en alle Latijnse versies akkoord te gaan met musterion (neut.) De Griekse unciaal zijnde O, een schrijver voegde de letter s toe, komende tot OC (Hij Wie), waarvan hij dacht dat het logischer was. Later plaatste een ander een ark in deze O, en maakte het woord OC, de samentrekking voor OEOC, God. Sommigen zeggen dat dit merkteken in Codex A, in het British Museum, in verschillende inkt is. Dus welke zekerheid is er nu dat dit een verdraaiing is? Wat is dan de verborgenheid der godzaligheid (eusebeia)? Dat er een schepsel in het vlees kwam? Ik dacht het niet. Maar goed deze ene tekst zal ik om bovenstaande reden niet meer citeren dat laat alle ander die ik heb geciteerd onbeantwoord. Aristarkos
 14. Aristarkos

  Probleem met Accountinstellingen

  Geëxcommuniceerde — van Accountinstellingen — tempeliers dan toch. Aristarkos
 15. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Dat doet Sjako nou net niet Antoon zoals je heel goed weet, en ja dat is nu zo erg omdat je zonder Christus te erkennen als God in het vlees — wat de Bijbel woordelijk zegt 1 Tit. 3:16 — geen verlosser hebt. Aristarkos
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid