Spring naar bijdragen

Aristarkos

Members
 • Aantal bijdragen

  379
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Aristarkos geplaatst

 1. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Dat is wel heel kort maar, ja. Het Israëlische koninkrijk der hemelen zal meewerken allen tot het koninkrijk Gods te brengen. Vandaar dat we in het O.T. teksten lezen als b.v. 2 Sam. 22:50 « Daarom zal ik U, o HEERE, loven onder de heidenen, en Uw Naam zal ik psalmzingen. » herhaald in Psa. 18:50 en Isa. 2:3 en Mic. 4:2 « En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem ». Dit is het opgerichte koninkrijk der hemelen, wie dit ziet snapt ook wat er bedoelt word met teksten als Mat. 5:18 « Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. » en Mat. 24:35 « De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. ». Ook Dan. 2:44 word dan duidelijk « Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken (het koninkrijk der hemelen), dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk (dus alleen aan Israël) overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen (dus langzaam over de wereld verspreiden), en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan ». Aristarkos
 2. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Dan moet je wel meer specifiek zijn in dat éne koninkrijk. Voor het simpele evangelie is er maar 1 en is alles hetzelfde, voor Gods woord niet. Het verschil is duidelijk, er is een koninkrijk der Hemelen voor Israel op aarde (nog niet daar) en er is het koninkrijk Gods (is er altijd geweest), hier het verschil: A Het Koninkrijk der hemelen: Het heeft Messias tot Koning. Het is van de hemelen, d.i. wordt opgericht van uit de hemelen door de komst van zijn Koning uit de hemelen. Het is politiek, middellijk van aard, de heerschappij van een koninkrijk over alle andere koninkrijken en berust op recht en gerechtigheid. Het is Israëlitisch van aard, Israël is het Centrale orgaan der wereldheerschappij. Het is het bijzondere onderwerp der O.T. profetieën. Het is beperkt in duur en is nog toekomstig; in David en Salomo's dagen is het voorafgeschaduwd. Het is nabij geweest in de Persoon des Konings, is verworpen (in de Evangeliën), aangeboden opnieuw na de opstanding (in Handelingen), andermaal verworpen, en zal opgericht worden in de toekomst (Openbaring). B Het Koninkrijk Gods: Het K.G. heeft God tot Heerser. Het omspant hemelen en aarde. Het is ethisch (zedelijk) onmiddellijk, geestelijk van aard, berust op de heerschappij van Gods Geest in Zijn schepselen, dus op liefde. Het omvat alle geschapen wezens in de hemelen en op de aarde (engelen, overheden, machten en a.). Abrahams geestelijk zaad, dus geloofsrechtvaardigen. Het is niet uitsluitend het onderwerp van het O.T., maar loopt, evenwel meer verborgen, de hele H.S. door. Het begon bij de schepping, omvat alle eeuwen (aionen) en bedelingen en blijft altijd bestaan. Het wordt in Zijn Openbaring telkens nog tegengestaan, maar het welbehagen Gods gaat toch gelukkig voort. Einddoel: God alles in allen. Aristarkos
 3. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Daarom zijn velen ook veel blijer met het « simpele » evangelie, waarin maar sprake is van 1 kerk, 1 evangelie en 1 groep. Hoe men daarmee ooit kan komen tot geloofs rechtvaardiging kan dan dan ook alleen maar op een « simpele » manier; gewoon zeggen: ook dat is voor onze « kerk ». Jammer maar waar. Aristarkos Dat zit inderdaad in dezelfde hoek. Aristarkos
 4. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Nee, Satan word hier zeker niet bedoelt. Over de « parabelen » is al veel gezegd en over de toepassing is veel strijd geweest en is er nog steeds. Voor wie Gods woord geloofd is het duidelijk, Rom. 15:8 zegt het letterlijk « En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ». De woorden in Lukas (15) zijn dus tot en over Israëlieten en met name over de tollenaarsgroep. De jongste zoon stelt (weer) de tollenaars-zondaarsgroep voor. Deze heet de jongste zoon omdat hij het laatst opgekomen was in Israël. Na de Farizeeërs en Schriftgeleerden. De jongste zoon dwaalde ver af, maar keerde, alhoewel geheel verarmd en verzwakt, toch boetvaardig weder. Wat blijkt nu? Dat wel de vader zeer verblijd was maar dat de oudste zoon zelfs niet binnen wilde komen om mede vrolijk te zijn. Zelfs toen de vader uitging, liet hij zich niet overhalen. Hij bleef buiten. Dit wierp een grote schaduw op het feest. Er staat dan ook zo merkwaardig: « Zij begónnen vrolijk te zijn ». De feestvreugde werd gestoord door de houding van de oudste zoon. Zo was het in Israël. Er was blijdschap bij Gods engelen over de zich bekerende tollenaars en zondaars maar de Farizeeërs hielden zich daar verre van. Zo was er een geestelijke scheiding, een kloof. De Vader was verblijd met Zijn Dienaren omdat Hij de jongste « zoon » zijn plaats in het « Huis » kon terug geven — het beërven van het Koninkrijk der hemelen — maar de oudste zoon wilde niet binnenkomen en bleef ontbreken. Hij typeert de Farizeeërsgroep. Deze weigerde het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan, Luk. 7:29 en 30. Hiervoor was een oorzaak: de ware liefde ontbrak. Zij waren gevangen in eigengerechtigheid. Lukas 15:11 — 32 is dus maar een onderdeel van een groter geheel over het zich niet bekerende Israel. In struktuur ziet het er zo uit: Als men vraagt: hoeveel gelijkenissen heeft Luk. 15, dan is het antwoord stellig: drie. Maar waar staat dit? Men neemt het gewoon aan. Is het verhaal van de verloren penning een gelijkenis? Men houdt het er voor. Ook dat van de verloren zoon(s)? Doch we zoeken in Luk. 15 tevergeefs naar dat woord boven die verhalen. Als we consequent zijn, moeten we zeggen: er is geen gelijkenis van de verloren penning noch ook een van de verloren zoon. Evenmin hebben we een gelijkenis van de Rijke Man en Lazarus. Dit alles eenvoudig omdat dit geen gelijkenissen op zich zelf zijn maar onderdelen van een geheel, een schildering in vijf delen van één zaak, van « deze gelijkenis ». Als we dit woord lezen in Luk. 15:3, dan is de gelijkenis van het verloren schaap geen gelijkenis op zichzelf maar dat deel vormt met de andere schilderingen een drietal, een groep van symbolische schilderingen die eerst in hun volledigheid « deze gelijkenis » vormen. We moeten al de vijf verhalen van Luk. 15 en 16 daarom niet op zichzelf beschouwen maar als onderling van elkaar afhankelijk; ze vormen geen onsamenhangende delen maar zijn door een logische betrekking een geheel, één gelijkenis. En deze handelt over de tollenaars-zondaars en de Farizeeërs, samen of afzonderlijk belicht. Dit moet bij de verklaring op de voorgrond staan, het is het hart der zaak. Aristarkos
 5. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Het is natuurlijk een enorm taboe, maar als God uiteindelijk Satan zal vernietigen, waarom heeft Hij dat dan niet gedaan op het moment dat Satan zondigde? Dat had de schepping — en dus ons — onnoemelijk veel leed gescheeld. Je weet het moment waarop Satan zondigde, dat word ons verteld in Eze. 28: 11 — 19, in v. 15 lezen we « Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is », op het « totdat » moment had God Satan moeten vernietigen. Dat Hij dat toen niet deed zegt meer dan over het algemeen word aanvaard. Is de satan uiteindelijk niet DE verloren zoon die uiteindelijk ook weer bij de Vader terug zal keren? Dan zou dat ergens in de Schrift moeten staan en bij mijn weten staat dat nergens over Satan. Aristarkos
 6. Aristarkos

  Waarom verwoest God de duivel niet?

  Het is natuurlijk een enorm taboe, maar als God uiteindelijk Satan zal vernietigen, waarom heeft Hij dat dan niet gedaan op het moment dat Satan zondigde? Dat had de schepping — en dus ons — onnoemelijk veel leed gescheeld. Je weet het moment waarop Satan zondigde, dat word ons verteld in Eze. 28: 11 — 19, in v. 15 lezen we « Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is », op het « totdat » moment had God Satan moeten vernietigen. Dat Hij dat toen niet deed zegt meer dan over het algemeen word aanvaard. Aristarkos
 7. Aristarkos

  Nieuwe schepping

  Paulus legt uit wat de nieuwe schepping — eigenlijk schepsel — is. Het in Christus zijn geeft dit eigenlijk al aan. Christus word de tweede Adam genoemd, Adam is het oude schepsel. Vandaar dat we b.v. lezen in 1 Kor. 15:22 « Want gelijk zij allen in Adam (oude schepsel) sterven, alzo zullen zij ook in Christus (Nieuwe Schepsel) allen levend gemaakt worden ». Vandaar dat Paulus in zijn brieven praat over het komen tot zoonschap zoals het Grieks zegt in Rom. 8:15 « Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest tot zoonschap (huiothesia), door Welken wij roepen: Abba, Vader! ». Uit Galaten 4:5 is het duidelijk dat dit in eerste instantie tot de Joden ging « Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij het zoonschap (huiothesia) verkrijgen zouden ». Het grootste probleem onder christenen tegenwoordig is het niet onderscheiden van de groepen, er zijn er minimaal 2 maar er word er maar 1 gezien en dat is dan « de » kerk. Maar van zonen word verwacht dat ze « geloven », zoals Abraham God geloofde Rom. 4:3 « Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid ». De eerste groep, de kinderen van God zijn niet gerechtvaardigd, over hen lezen we slechts vergeving der zonden, over deze praat Joh. 1:12, 13 « Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn ». Deze zijn dus wedergeboren en dus kind van God. In de evangeliën word dit duidelijk uit de prediking, b.v. Mat. 3:2 « En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen » of Mar. 1:4 « Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden ». Het nieuwe schepsel is dus zoon van God, gerechtvaardigd door het geloof. Dit geloof is natuurlijk geloof in God en wat Hij in Zijn woord zegt, zoals ik al eerder heb gezegd, mohammedanen geloven ook, dus de uitspraak dat iemand gelooft is niet wat hier word bedoeld. Zo zijn er ook « christenen » die alles op één hoop gooien, er is maar 1 groep, 1 kerk en die krijgen alles. Zo is het dus niet. Dit in het kort. Aristarkos
 8. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Sorry, ik was even vergeten dat jij niet gelooft en ik niet met ongelovigen over de bijbel discussieer, het zal niet meer gebeuren. Aristarkos
 9. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Zeg ik dat dan ergens? Dat heb ik toch gezegd? Dan ga ik daar op verder en zeg: Dan zeg jij: Dan kom je met deze opmerking: Gaat lekker zo, niet? Aristarkos
 10. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Serieus? Aristarkos
 11. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Armageddon is de strijd die de huidige aioon afsluit, wat in de Schrift de dag des Heeren word genoemd, als alleen de goede worden gered wat valt er dan voor Israël te doen in de duizend jaar? Buiten dat wat zijn volgens jou de goede? De in Christus gelovende? Ik hoop het niet want die zijn er niet veel aan het einde van deze aioon. Rev. 13:3 zegt « En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. ». Je zult niks kunnen kopen of verkopen (dus kunt niet leven) zonder het teken van het beest op je voorhoofd of hand Rev. 14:9. Na Armageddon word Mat. 23:39 vervuld « Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! », dan word Jesaja 9:5b vervuld « ... en de heerschappij is op Zijn schouder... », dan zal Hij plaats nemen op Davids troon Luc. 1:32, de troon Zijner Heerlijkheid Mat. 25:31. Aristarkos
 12. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Hoezo niet? Armageddon is niet de laatste strijd, ook al staat hij in de schrift. Het is een dogma dit als de laatste strijd te zien. Je zegt het goed, alle « kerken » doen dat, de Schrift niet. Aristarkos
 13. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  O nee? « En hij zal uitgaan om de volken te verleiden (planaō 1), die in de vier hoeken der aarde zijn, den Gog en den Magog, om hen te vergaderen tot den krijg; welker getal is als het zand aan de zee ». Je moet wel goed lezen, ik beweerde dat helemaal niet, jij las dat en dat is heel wat anders. Het is geen dogma, het staat in de Schrift, wat een dogma is kun je op deze pagina lezen (https://www.encyclo.nl/begrip/Dogma). Aristarkos __________ 1) Thayer Definition: 1) to cause to stray, to lead astray, lead aside from the right way 1a) to go astray, wander, roam about 2) metaphorically 2a) to lead away from the truth, to lead into error, to deceive 2b) to be led into error 2c) to be led aside from the path of virtue, to go astray, sin 2d) to sever or fall away from the truth 2d1) of heretics 2e) to be led away into error and sin
 14. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Dat weet ik ook wel, maar dat maakt het nog geen christelijk dogma, dus de uitspraak klopt niet. Aristarkos
 15. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Het is niet alleen een kwestie van tijd, de materie is te uitgebreid om overal op in te gaan, neem de laatste berichten hierboven, soms weet ik niet waar ik moet beginnen en dan begin ik maar helemaal niet, b.v. deze uitspraak van je: Waar je dit vandaan haalt is me een raadsel eerlijk gezegd, of deze van Thom: Deze vertaling (SV) is niet correct er staat « Die ons te voren verordineerd heeft tot zoonschap (huiothesia), door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil », of dit van Fundamenteel: Er is geen Schrift die dit zegt of bevestigd, deze uitspraak klopt gewoon niet, en dit ook niet: Helaas is dat niet het geval, aan het eind van het duizendjarige rijk word Satan nog een kleine tijd losgelaten om de volken te verleiden en dat lukt ook nog en dan nog deze van jou: Staat helemaal nergens in de Schrift. Dus alleen op deze pagina staan zoveel fouten, waar moet ik dan beginnen? Plus dat voor de meeste het allerbelangrijkste is wat hun « kerk » zegt en daar passen ze dan de Schriften wel op aan. Dus dan zeg ik maar niks. Aristarkos
 16. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Dat geloof ik wel, de meeste christenen zijn niet zo vergevingsgezind als God is. Dat ze daarmee afbreuk doen aan het offer van Christus gaat volledig langs ze heen. Er staan nogal wat dingen in je bovenstaande berichten waar ik het niet mee eens ben, maar het is teveel om te weerleggen. Aristarkos
 17. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  De zonde had niks te maken met engelen, over hun zonde word ons niet veel meegedeeld, het gaat om de zonde van Adam, en daar heerst nogal wat verwarring over. Zo stelt Paulus in Rom. 5 Adam tegenover Christus, terwijl Eva zondigde dus dat kan niet bedoelt worden. In v. 12 lezen we daar « Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is ... » en v. 14 « ... die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam ... » en v. 16 « ... de schuld was door den één ... ». Niet twee, dus het eten van de appel is niet wat hier bedoelt word, dit geloofd praktisch niemand. De gemeente is dan de gemeente Gods zoals in de Schrift word geopenbaard en dat is weer een heel ander verhaal. Aristarkos
 18. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Maar waar gaat het in Gen. 28 over? Over het aan Abraham beloofde land lees ook v. 13 « En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land (Israël), waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad ». Wat de Heere aan het kruis deed was ons van de zonde verlossen Joh. 3:17, Hij was het offer voor het nieuwe verbond Mat. 26:28. Aristarkos
 19. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Maar dat maakt Adam nog steeds een zoon van God, Lucas 3:38 « Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God », dus ik weet niet wat je hier nou zegt. Wij zijn nu niet van de wet afhankelijk want Israel is Lo-Ammi, echter Israel zal in zijn land hersteld worden zoals zovele profetieën ons vertellen. De wet is ook een schaduw der toekomende dingen, maar het nieuwe verbond zal met Israel worden opgericht en de wet zal gehouden moeten worden, die gaat namelijk niet voorbij dan door vervulling . De wet en het oude en nieuwe verbond zijn verschillende dingen door veel christenen vereenzelvigt. De wet zijn alle « woorden » door God aan Israel gegeven en het oude verbond is dat Israel ze uit eigen kracht zou houden. Exo. 24:3 « Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des HEEREN, en al de rechten, toen antwoordde al het volk met een stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen ». Bekrachtigd met bloed Exo. 24:8 « Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide: Ziet, dit is het bloed des verbonds, hetwelk de HEERE met ulieden gemaakt heeft over al die woorden ». Onderscheiden is belangrijk in de Schrift, tot wie, in welke bedeling, of welke aioon, worden dingen gezegd. Dat de wet weer van kracht word zien we b.v. uit Jes. 2:3 en Mic. 4:2 « En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem », dit is nooit gebeurd maar zal in de toekomst gebeuren. De tempel zal worden herbouwd door de Heere in het millennium daarom staan er dingen in de Schrift als Jes. 56:1 —8 en natuurlijk het tempel paleis van Ezechiel. Dat de wet niet is opgehouden en ook na de wederkomst niet ophoud lezen we b.v. in Mat. 5:18 « Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied ». Het nieuwe verbond met Israel en Judah Jer. 31:31 « Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken » herhaald in Heb. 8:8 « Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten ». Aristarkos
 20. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  God spreekt hier helemaal het einde van het oude verbond niet uit, waar baseer je dat op? Het oude verbond is nog steeds van kracht ook al is Israël Lo-Ammi Deu. 4:31 « Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten », het oude verbond houd pas op als het nieuwe verbond actief word en dat gebeurd bij de wederkomst van Christus. Aristarkos
 21. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Maar Adam niet, Adam is een echte zoon Gods en zo zijn alle engelen, we blijven er toch over discusseren? Aristarkos
 22. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Eerstgeborene slaat zowel op Israël als op de Zoon als op mijn oudste broer. Mijn oudste broer is de eertstgeborene van mijn ouders. Het Beeld Gods werd de eerstgeborene der schepping. Israel is de eerstgeborene volkenzoon van Jehova en dat is Christus voor zijn vleeswording. Aristarkos
 23. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Dat heb ik al uitgelegd en heb je duidelijk niet begrepen en als je het niet erg vind, blijf ik niet bezig. We geloven allemaal wat we geloven en dat mogen we in de bedeling der genade Gods. We zijn allemaal zonen van God dus hebben allemaal een goddelijke natuur? Aristarkos Wat wil je hier nu mee zeggen? Aristarkos
 24. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Niets is absoluut onmogelijk. Aristarkos
 25. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Dit vers gaat over de Zoon niet over de Vader. Israel kent Jehova als zijn Vader, het was immers Zijn eerstgeboren Zoon Exo. 4:22 « ... Alzo zegt Jehova: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel ». Aristarkos Dat zijn allemaal mooie woorden, maar waar staat nou dat de Vader aan het kruis hing? Tegen wie uitte Jezus dan deze woorden? « En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! » Mat. 27:46? Lees Joh. 19:18 eens goed « Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen ». De Zoon hing aan het kruis, niet de Vader. Aristarkos
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid