Spring naar bijdragen

Aristarkos

Members
 • Aantal bijdragen

  152
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Aristarkos geplaatst

 1. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  Volgens Strong, als je het niet erg vind volg ik de Schrift en wat die leert. Nachash betekent in het Chaldeeuws koper vanwege de schijnende glans van dat metaal. Satan word in Gen. 3 een nachash genoemd vanwege zijn schijnende verschijning. Dat dit zo is bewijst de structuur van dit Bijbel gedeelte: Satan is in Eze. 28 een overdekkende Cherub genoemd, de nachash is dus geen slang maar een Cherub. Dan klopt de structuur ook. Maar we zijn natuurlijk allemaal vrij om te geloven wat we willen. Aristarkos
 2. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  Tuurlijk. Aristarkos
 3. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  Welnee, Satan komt al voor in Gen. 3:14, over wie denk je dat God het daar heeft? Het woord vertaald as « slang » is in het Hebreeuws « nachash » wat « schijnende » betekend. Vandaar dat Paulus zegt in 2 Cor. 11:14 « En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts ». Aristarkos
 4. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  En op deze onkunde verwacht je een serieus antwoord? Aristarkos
 5. Aristarkos

  Satan is Lucifer

  In Jes. 14:12 is de morgenster wel degelijk Satan « Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! ». In het N.T. word hij aan Christus gegeven in 2 Pet. 1:19 « En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt — als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte — en de morgenster opga in uw harten » en Op. 22:16 « Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster ». Aristarkos
 6. Aristarkos

  Een mens vanaf de conceptie vs de Bijbel

  Ik neem aan dat je nu ook over de wet van Mozes spreekt, maar voor die wet aan Israël werd gegeven gaf God algemene wetten die Hij nooit heeft teruggenomen. Zoals b.v. Gen. 9:5, 6 zegt « En voorwaar, Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eisen; van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijken zijns broeders zal Ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt ». Aristarkos
 7. Is dat niet wat ik zei maar wat je eruit hebt geknipt? Aristarkos Nou ja, je hebt verschillende soorten vlees, 1 Cor. 15:39 zegt « Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen ». Dat van engelen staat er hier niet bij maar ook dat is ander vlees. Het lijkt mij tijdelijk vlees. Aristarkos
 8. Maar kunnen ze geen vleselijk lichaam aannemen? Volgens de Schrift wel, kijk b.v. naar Abraham in Gen. 18. Abraham ziet drie « mannen » bij hem staan v. 2, hij laat Sara eten voor hen maken v. 6, hij slacht een kalf, v. 7 en zij aten v. 8. In v. 13 staat « en Jehova zei tot Abraham », 1 van de drie is Jehova. Van Jezus Christus staat in de bijbel (1 Cor. 15:45) dat hij een levendmakende Geest is, terwijl 1 Johannes 4:3 zegt volgens het Grieks « En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees komt ... ». Dus wat is nu het bezwaar? Aristarkos
 9. Het gaat in het verhaal van Lot en de engelen inderdaad helemaal niet over homoseksualiteit, maar over het hebben van sex met ander vlees, engelen hebben ander vlees dan mensen. Dit zou duidelijk moeten zijn uit wat de bijbel verder hierover zegt in Judas 1:7 « Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs ». Het woord « ander » is « heteros » in het Grieks, het betekent « andersoortig ». Van homofiele mannen word gezegd dat ze sodomie bedrijven, maar volgens de Schrift is sodomie sex met b.v. dieren of zoals in Lots dagen met engelen, beide zijn ander vlees. Aristarkos
 10. Aristarkos

  3 dagen en 3 nachten

  Jij zegt « de 1e dag is natuurlijk zondag », terwijl de Schrift zegt « sabbat », dat is onze zaterdag. Aristarkos
 11. Aristarkos

  3 dagen en 3 nachten

  Hier ga je de mist al in, het Grieks heeft « ho de mia ton sabbaton » (Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων) of in lopend Nederlands « op één der sabbatten », de zondag is een heidense invloed en pas door Constantijn in 321 ingevoerd. Je bent dus 24 uur te laat. Aristarkos
 12. Aristarkos

  De drieëenheid voor Nicea

  Dat is natuurlijk maar de vraag. De eerste christenen waren helemaal de weg kwijt door de vernietiging van Tempel en Jeruzalem in het jaar 70. Als je hun brieven leest is dat duidelijk genoeg. Zowat niemand volgde Paulus, ze praten niet eens over hem en allemaal geloofden dat zij het ware Israel waren. Volg Jezus en de 12 was hun leus, terwijl juist die gezonden waren tot de besnijdenis. Rom. 15:8 « En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen ». Gal. 2:9 « ... opdat wij (Paulus en Barnabas) tot de heidenen, en zij (Jakobus, en Cefas, en Johannes) tot de besnijdenis zouden gaan ». Aristarkos
 13. Aristarkos

  Het wordt me zo wel teveel

  Hier ben je anoniem en dat maakt het een stuk gemakkelijker. Het is wel een goeie filter trouwens, mensen die je wel en niet serieus nemen, weet je gelijk waar je aantoe bent. Ik wens je heel veel succes en je zult zien dat je het kunt. Aristarkos
 14. Aristarkos

  Het wordt me zo wel teveel

  Het klinkt afgezaagd, maar loslaten is het enige wat je kunt doen. Analiseer jezelf maar eens, bij elke situatie waarin je emoties de boventoon gaan voeren kun je niet meer normaal nadenken. De drie belangrijkste zijn boosheid, jaloersheid en obsessies. Wat we moeten leren is onze emoties niet te laten overheersen. Dat is moeilijk maar niet onmogelijk. Aristarkos
 15. Aristarkos

  Het wordt me zo wel teveel

  Hallo, dit is nogal een vervelende situatie waar je mee zit. Het ergste wat ons allemaal kan overkomen is van iemand houden die dat niet terug doet, het is veel pijnlijker dan de meeste zich kunnen voorstellen. Dus je hebt helemaal geen raar bericht in elkaar gezet. Je geeft zelf al aan bang te zijn dat het een obsessie is geworden, daar ben ik blij om, het oplossen van een probleem begint bij het herkennen van het probleem. Wat vaak gebeurd in situaties als die van jou is dat het object — zo noem ik hem maar even, is niet denigrerend bedoelt — in je denkwereld — ongemerkt — word geïdealiseerd tot irreële proporties, hij was gewoon zóó geweldig! Maar dat is maar een plaatje wat je in je hoofd in stand houdt, hij is net als wij allemaal, gewoon een sterveling. Het echte probleem waar je mee zit is dat je een stop hebt gezet op je emotionele ontwikkeling, zoals een nieuwe relatie. Het is niet eerlijk tegenover de niewe verkering, je bent in je hoofd bij een obsessief ideaal, wie kan daar nou tegenop? Niemand en dat weet jij onbewust ook. Je geeft zelf aan dat je volwassen bent, dan moet je je daar helemaal naar gedragen. Het was waarschijnlijk je eerste liefde gezien de leeftijd waarop het gebeurde, laat het een mooie herinnering worden waar je de rest van je leven met een glimlach aan terugdenkt, maar laat het obsessieve los en geef jezelf en anderen een kans om iets moois van je leven te maken. Aristarkos
 16. Aristarkos

  De gezalfde(n)

  Dank je wel, ik snap nu wat je bedoelt. We zijn het duidelijk niet met elkaar eens, maar dat is nou eenmaal zo. Even goeie vrienden hoop ik. Aristarkos
 17. Aristarkos

  Waarom JG uiteindelijk niets doen, en ook niet kunnen

  Dit is een evangelie, het evangelie bestaat niet. In de schrift worden meerdere evangelien met name genoemd, waaronder de twee belangrijkste groepen: Gal. 2:7 « Maar daarentegen, als zij zagen, dat aan mij het Evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat (Evangelie) der besnijdenis ». Uit de algemene briieven blijkt dat dit twee geheel verschillende evangelien zijn, zo heeft alleen Paulus (die het evangelie der voorhuid verkondigt) het over rechtvaardiging en zoonschap en de anderen over vergeving der zonden. Aristarkos
 18. Aristarkos

  Waarom JG uiteindelijk niets doen, en ook niet kunnen

  Dat is discutabel, je moet hiervoor wel goed begrijpen hoe het Godelijke wezen aan ons word gepresenteerd in de Schrift. Zo is het duidelijk uit Jes. 43:10 dat Jehovah geformeerd is: « Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt Jehovah, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal ». In het N.T. lezen we in Col. 1:15 « Dewelke (Christus) het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene der schepping » en in de volgende verzen staat wat Hij heeft gedaan. Hoe dit is te rijmen is een kwestie van geloof, eens voordat er ook maar iets was gecreëerd, was God algenoegzaam in Zichzelf en werd zijn beeld weerspiegeld in Zijn Geest, Heb. 1:3 « Dewelke (Christus), alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid ... ». Dit beeld Gods is God en werd de eerste der Schepping want door middel van Hem is alles geschapen. Dus in de Schrift word ons drie vernederingen gepresenteerd van God Zelf: 1. Het Beeld Gods werd het schepsel Jehovah. 2. Jehovah werd de mens Jezus Christus. 3. De Kruisdood. Vandaar dat er ook staat dat Christus de eniggeboren Zoon is, wat al word gezegd in Psa. 2:7 « ... Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd ». Het mysterie van Christus reikt veel verder dan velen nu willen aannemen, helaas. Aristarkos
 19. Aristarkos

  De gezalfde(n)

  Dat begrijp ik niet sjako. Aristarkos
 20. Aristarkos

  De gezalfde(n)

  Jazeker helemaal mee eens, maar nu word niemand gezalfd met heilige geest, in de laatste 2000 jaar is daar geen enkel voorbeeld van te vinden. Christus is nu verborgen in God Col. 3:3, totdat de tijden der heidenen vol zijn Lukas 21:24. Aristarkos
 21. Aristarkos

  De gezalfde(n)

  Sinds de vernietiging van de tempel in 70 na Christus is er zeker niemand meer van Gods wege gezalfd naar mijn mening. In mijn eerdere post kun je lezen wat ik onder zalving versta. Aristarkos
 22. Aristarkos

  De gezalfde(n)

  Bedankt, de juiste woorden zijn belangrijk om iets te vinden. Het zou saai worden als ik het met je eens was, gelukkig ben ik dat niet 😉. Om met de laatste te beginnen, de brieven aan de Korintiërs zijn — zoals blijkt uit 1 Korintiërs — geschreven aan de Gemeente Gods zoals 1 Kor. 1:2 ons zegt « Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is ... ». Alle kerken denken dat ze de gemeente Gods zijn, alleen is dat niet waar. Dat blijkt uit 1 Kor. 12, waar Paulus het heeft over de geestelijke gaven. Geen enkele kerk of gemeenschap kan nu aantonen dat ze die gaven hebben, ze hebben ze namelijk niet. In 1 Kor. 12:12 staat de vreemde tekst « Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus », in het Grieks ουτως και ο χριστος, wat evengoed — veel beter zelfs — vertaald kan worden door « op deze wijze de gezalfde ». Dit sluit aan bij 2 Kor. 1:21 « Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons (de gemeente Gods) gezalfd heeft, is God ». Dat de gemeente Gods nu niet bestaat is duidelijk uit de verhalen van Paulus « Alzo dat ook van zijn (Paulus) lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de boze geesten van hen uitvoeren », later moest hij echter zijn helpers ziek achterlaten 2 Tim. 4:20. De brieven van Johannes zijn aan Joden geschreven en niet voor ons heidenen bedoelt, we kunnen en moeten er van leren maar mogen ze niet zomaar op ons toepassen. We weten van Gal. 2:9 dat Johannes tot de besnijdenis ging en vanzelfsprekend ook brieven heeft geschreven aan die besnijdenis. Ik weet dat jij Jehova Getuige bent, dus je zult het niet eens zijn met wat ik schrijf. Aristarkos
 23. Aristarkos

  De gezalfde(n)

  Waar kan ik in de bijbel vinden dat een groep « de gezalfden » word genoemd? Natuurlijk zijn meerdere mensen gezalfd van Gods wege, zoals Aaron, David en natuurlijk Jezus. Zie je deze als een groep of heb je iets anders op het oog? Aristarkos
 24. Aristarkos

  De gezalfde(n)

  Opvallend dat je vraag niet beantwoord is (volgens mij dan toch). De Gezalfde is natuurlijk bekend, dat is de Christus: Lukas 4:18 « De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart ». Van oorsprong komt het zalven van herders, sommige insecten kropen in de oren van de schapen, wat altijd tot problemen leidde, zelfs tot de dood van het schaap. Dit werd voorkomen door olijfolie over het hoofd van het schaap te gieten. De link van herders en schapen is denk ik duidelijk. In Exo. 29:7 word Aaron gezalfd « En gij zult de zalfolie nemen, en op zijn hoofd gieten; alzo zult gij hem zalven ». Zalven in de bijbel heeft altijd een speciale betekenis, meestal het afzonderen voor God zoals b.v. Aaron. In de eerste aioon is the overdekkende cherub gezalfd door God, ook hier is de afzondering tot een speciaal ambt de reden: Eze. 28:14 « Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen ». David is drie keer gezalfd, eerst als toekomstige koning (1 Sam. 16:13), dan als koning over Juda (2 Sam. 2:4), dan als koning over geheel Israel (2 Sam. 5:3). Wij kunnen niets doen om « gezalfde » te worden, hetgeen logisch is. Aristarkos
 25. Aristarkos

  Kosher eten?

  Ik heb Ruth natuurlijk gelezen, het zegt eigenlijk wat ik al zei. Bedankt voor je antwoord. Aristarkos
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid