Spring naar bijdragen

Aristarkos

Members
 • Aantal bijdragen

  379
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht


Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in Waarom verwoest God de duivel niet?   
  Dan moet je wel meer specifiek zijn in dat éne koninkrijk. Voor het simpele evangelie is er maar 1 en is alles hetzelfde, voor Gods woord niet. Het verschil is duidelijk, er is een koninkrijk der Hemelen voor Israel op aarde (nog niet daar) en er is het koninkrijk Gods (is er altijd geweest), hier het verschil:
  A Het Koninkrijk der hemelen:
  Het heeft Messias tot Koning. Het is van de hemelen, d.i. wordt opgericht van uit de hemelen door de komst van zijn Koning uit de hemelen. Het is politiek, middellijk van aard, de heerschappij van een koninkrijk over alle andere koninkrijken en berust op recht en gerechtigheid. Het is Israëlitisch van aard, Israël is het Centrale orgaan der wereldheerschappij. Het is het bijzondere onderwerp der O.T. profetieën. Het is beperkt in duur en is nog toekomstig; in David en Salomo's dagen is het voorafgeschaduwd. Het is nabij geweest in de Persoon des Konings, is verworpen (in de Evangeliën), aangeboden opnieuw na de opstanding (in Handelingen), andermaal verworpen, en zal opgericht worden in de toekomst (Openbaring). B Het Koninkrijk Gods:
  Het K.G. heeft God tot Heerser. Het omspant hemelen en aarde. Het is ethisch (zedelijk) onmiddellijk, geestelijk van aard, berust op de heerschappij van Gods Geest in Zijn schepselen, dus op liefde. Het omvat alle geschapen wezens in de hemelen en op de aarde (engelen, overheden, machten en a.). Abrahams geestelijk zaad, dus geloofsrechtvaardigen. Het is niet uitsluitend het onderwerp van het O.T., maar loopt, evenwel meer verborgen, de hele H.S. door. Het begon bij de schepping, omvat alle eeuwen (aionen) en bedelingen en blijft altijd bestaan. Het wordt in Zijn Openbaring telkens nog tegengestaan, maar het welbehagen Gods gaat toch gelukkig voort. Einddoel: God alles in allen. Aristarkos
 2. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in Waarom verwoest God de duivel niet?   
  Daarom zijn velen ook veel blijer met het « simpele » evangelie, waarin maar sprake is van 1 kerk, 1 evangelie en 1 groep. Hoe men daarmee ooit kan komen tot geloofs rechtvaardiging kan dan dan ook alleen maar op een « simpele » manier; gewoon zeggen: ook dat is voor onze « kerk ». Jammer maar waar.
  Aristarkos
  Dat zit inderdaad in dezelfde hoek.
  Aristarkos
 3. Like
  Aristarkos reageerde op Modestus in Oorzaak van het lijden   
  Omdat de wijze apostel zegt (ik zal de citaat een beetje veranderen om het ietsje beleefder te doen klinken): 'Verwerp een 'andersdenkende' mens na de eerste en tweede vermaning' (Titus 3:10). 
  Ik ben niet slimmer dan Paulus om naar zijn raad niet te luisteren. Sorry. Probeer iemand anders uit zijn balans te brengen; bij mij heeft het geen zin. 
 4. Like
  Aristarkos reageerde op Modestus in Argument tegen God: Immateriële bewustzijns bestaan niet   
  Omdat ik vertrouw de getuigenis van het Heilige Schrift. De door God geïnspireerde profeet David zei (en dat is alleen maar een voorbeeld van talloze andere verzen): 'De afgoden van heidenvolken zijn zilver en goud, werk van mensenhanden... ' (Psalm 135); 'De goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de aarde en van onder deze hemel vergaan.' (Jeremia 10). Kortom ze zijn niets.
  Waarom moet je God van de Bijbel vertrouwen? Dat is inderdaad niet gebaseerd op 'harde bewijzen', het is een keuze die ieder van ons maakt in het diepst van zijn hart.
 5. Like
  Aristarkos reageerde op sjako in De drieëenheid voor Nicea   
  Openbaring 16:14-16
  Het zijn in feite uitspraken die door demonen zijn geïnspireerd, en ze doen tekenen en gaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om ze te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. 15 ‘Let op! Ik kom als een dief. Gelukkig is hij die wakker blijft en zijn bovenkleren houdt, zodat hij niet naakt rondloopt en mensen zijn schaamte zien.’ 16 En ze verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.
   
  Het is Gods oorlog tegen de goddeloze wereld. Het is het oordeel wat over de hele wereld zal gaan en wat de ommekeer is naar het Duizend Jarig Rijk. Dit zal dus samengaan met Jezus wederkomst. Het is een echte wederkomst en niet zomaar iets in mensen.
   
 6. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Armageddon is de strijd die de huidige aioon afsluit, wat in de Schrift de dag des Heeren word genoemd, als alleen de goede worden gered wat valt er dan voor Israël te doen in de duizend jaar? Buiten dat wat zijn volgens jou de goede? De in Christus gelovende? Ik hoop het niet want die zijn er niet veel aan het einde van deze aioon. Rev. 13:3 zegt « En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. ».
  Je zult niks kunnen kopen of verkopen (dus kunt niet leven) zonder het teken van het beest op je voorhoofd of hand Rev. 14:9. Na Armageddon word Mat. 23:39 vervuld « Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren! », dan word Jesaja 9:5b vervuld « ... en de heerschappij is op Zijn schouder... », dan zal Hij plaats nemen op Davids troon Luc. 1:32, de troon Zijner Heerlijkheid Mat. 25:31.
  Aristarkos
 7. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Bastiaan73 in De drieëenheid voor Nicea   
  Dit vers gaat over de Zoon niet over de Vader. Israel kent Jehova als zijn Vader, het was immers Zijn eerstgeboren Zoon Exo. 4:22 « ... Alzo zegt Jehova: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel ».
  Aristarkos
  Dat zijn allemaal mooie woorden, maar waar staat nou dat de Vader aan het kruis hing? Tegen wie uitte Jezus dan deze woorden? « En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! » Mat. 27:46? Lees Joh. 19:18 eens goed « Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen ». De Zoon hing aan het kruis, niet de Vader.
  Aristarkos
 8. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Ik zie het woord gezalfde niet.
  Aristarkos
 9. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Heb je ook Jacobus 1:1 gelezen? « Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid ». Jacobus 2:8 is een citaat van Lev. 19:18, dus is niet tot heidenen gericht maar gaat over de wet aan de Joden (Israël) gegeven.
  Aristarkos
 10. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Nee, ik bedoelde Rom. 11:36 zoals ik citeerde, geen idee waar de Rom. 3:20 vandaan kwam, foutje van mijn kant, mijn excuus. Nou nee, dat is de overeenkomst tussen Rom. 11:36 en 1 Kor. 8:6., er is inderdaad maar één God, die Zichzelf op drieërlei wijze aan ons openbaart, als absolute God, als geformeerde God en als Heilige Geest. Dat de Heilige Geest ook als een zelfstandigheid optreed in de Schrift lezen we in 1 Cor. 12:11 « Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil », een kracht heeft geen wil, dus ook hier één van de drie-eenheid.
  Maar sinds wanneer geld wat de meeste zeggen? Er zijn 1.5 miljard katholieken hebben die in jouw ogen dan gelijk? Nee, ook die niet want er zijn 1.9 miljard moslims, dan hebben die gelijk omdat het de meeste zijn? De Schrift is heel duidelijk in deze materie, we behoeven slechts te geloven wat God ons zegt. Dus niet zeggen dat letterlijke woorden iets anders zeggen dan ze zeggen, Jes. 43:10 letterlijk « Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal » gelezen. Jehova zegt hier dat Hij de geformeerde God is, letterlijk. Ik zal deze tekst voor je uitpluizen:
  Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dit is Israël, Israël is Gods knecht Jes. 44:21, 49:3; dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, de meeste geloven en verstaan niet; dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. Hoe duidelijk is deze tekst voor hen die Hem geloven en verstaan? Het enige waar ik op terug val is de Schrift, dus het is niet van mij maar van God. Zoals ik je heb laten zien in alle teksten die ik heb letterlijk heb geciteerd en letterlijk heb geloofd.
  Aristarkos
 11. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Dat is dan wederzijds Sjako, zoals ik al in een eerder post heb gezegd. Er is echter een punt dat doorgaan met discussiëren vruchteloos is. Als je deze draad eens rustig terug leest dan zie dat ik talloze Schriften citeer en jij komt met over het algemeen met weinig Schriften en de mening van JG terug. B.v. het citaat hierboven, wat staat er in het N.T. over Christus? Joh. 1:50 « Nathanael antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israels ». Rev. 1:11 «  Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste ... ». Zijn er dan twee eerste en laatste en twee Koningen Israëls? Nee, zoals ik al de hele week probeer uit te leggen Jehova is Christus in Zijn voorbestaan en dat wil er bij de JG niet in.
  De drie-eenheid of drie-vuldigheid is moeilijk als we er zelf over gaan filosoferen — wat mij verweten word — en ik laat de Schrift spreken. Zoals hierboven. En ik vind eigenlijk dat ik er genoeg over heb gezegd.
  Aristarkos
 12. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Precies, Jehova had Zijn heerlijkheid afgelegd om als kindje Jezus geboren te worden. Zoals ik al eerder heb gezegd, Jezus was als mens ondergeschikt aan de Vader want Hij had Zich ontledigd Fil. 2:7, was in de gestaltenis Gods 2:6. Daarom lezen we in het O.T. dingen als Jer. 23:5 « Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit (Christus) zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde », ook Jesaja heeft het hierover « Te dien dage zal des HEEREN SPRUIT (Christus) zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israel. », Jes. 4:2. Dit gaat over Jehova zoals blijkt uit b.v. Psa. 104:1 « Loof Jehova, O mijn ziel! O Jehova, mijn Elohiym! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid », in het N.T. lezen we « ... opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld », Joh. 17:24 over Christus evenals 1 Pet. 1:17 « Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem gebracht werd: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb » . Hoe nu dan met Exo. 20:3? « Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben »? Overtreed God hier Zijn eigen wet? Dacht 't niet.
  Wat de meeste niet snappen is dat alleen ten bate van de Schepping het Beeld Gods schepping is geworden, Hij was het dus niet. Dat was Jehova, El, Elohiym, vandaar dat Satan — die het ook niet geloofde — dacht dat hij de plaats van El in kon nemen, Jes. 14:13 « En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden ».
  Wat lezen we in het N.T. « Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard ». Jehova heeft zich aan Abraham vertoond, Gen. 18, waar we lezen in v. 13 « En de Jehova zeide tot Abraham: Waarom heeft Sara gelachen ... » en in het N.T. in Hand. 7:2 « En hij zeide: Gij mannen broeders en vaders, hoort toe: de God der heerlijkheid verscheen onzen vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamie, eer hij woonde in Charran ».
  Nog een tekst die je door een getinte bril leest, net als Jes. 43:10 wat staat er letterlijk?
  « Ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὁ Κύριός μου καὶ the Θεός μου »
  « Antwoordde Thomas en zei tot Hem De Heer van mij en de God van mij »
  Aristarkos
   
 13. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Wil je alle waarheden dan overal en altijd weergegeven zien? Thomas dan in Joh. 20:28? « En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! » Je beseft dat Thomas een Jood was die volgens de wet leefde? « Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben » Exo. 20:3 en Deu. 5:7 en Jezus die de wet vervulde accepteert hier dat Hij God word genoemd?
  Aristarkos
 14. Like
  Aristarkos reageerde op Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Mooi Bastiaan.   Jezus sprak dit tegen de Joodse discipelen die net als de Jehova’s  getuigen en andere want-to-be-Joden van nu nog steeds niet geloofden dat Jezus God is, de Vader zelfs.  De discipelen waren nog niet wederomgeboren. Dat kon ook niet want Christus was nog niet opgestaan.  Jezus moest de andere pleitbezorger (van dezelfde soort, de Heilige Geest) nog sturen.

  Sjako, let je even op? Want getuigen en andere want to be Joden roepen ook altijd dat niemand God kan zien omdat je dan dood neer zou vallen, en dan komen ze weer met het Oude Testament op de proppen. Alsof het nog nooit Kerst, Pasen en Pinksteren is geweest: 

  Johannes 14, 7. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen en vanaf nu kunnen jullie hem want jullie hebben hem zelf gezien. 8. Daarop zei Filippus: Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet. 9. Jezus zei: ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10. Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is?
  [.....]15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17. de geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.18. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19. Nog een korte tijd  en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekend maken.
 15. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Peter79 in De drieëenheid voor Nicea   
  Terwijl de Schrift ons God als een drie-eenheid presenteert? B.v. Rom. 3:20 « Want uit Hem (als Vader) en door Hem (als Zoon) en tot Hem (als Geest) zijn alle dingen ... ». Dit word bevestigd door 1 Kor. 8:6 « Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem ». Hier staat het gewoon, er is maar één God.
  Waar we van af moeten komen is wat anderen over het Goddelijke wezen zeggen of schrijven en dat als de waarheid gaan zien en de Schrift zelf laten spreken. Dit maakt je natuurlijk niet populair bij de « kerken », maar dat is dan maar zo.
  Aristarkos
  Het gaat erom dat wij de de openbaringen in de Schrift geloven en niet door mensen geschreven belijdenisgeschriften, of dat nou RKK of JG of gereformeerden zijn. Ik heb helemaal geen probleem met wat de Schrift wil leren, ik heb een probleem wat anderen zeggen ik moet geloven en dat lees ik hierboven.
  Aristarkos
  Ik denk niet dat je mijn berichten echt hebt gelezen, God is een drie-eenheid.
  Aristarkos
 16. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Peter79 in De drieëenheid voor Nicea   
  Terwijl de Schrift ons God als een drie-eenheid presenteert? B.v. Rom. 3:20 « Want uit Hem (als Vader) en door Hem (als Zoon) en tot Hem (als Geest) zijn alle dingen ... ». Dit word bevestigd door 1 Kor. 8:6 « Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem ». Hier staat het gewoon, er is maar één God.
  Waar we van af moeten komen is wat anderen over het Goddelijke wezen zeggen of schrijven en dat als de waarheid gaan zien en de Schrift zelf laten spreken. Dit maakt je natuurlijk niet populair bij de « kerken », maar dat is dan maar zo.
  Aristarkos
  Het gaat erom dat wij de de openbaringen in de Schrift geloven en niet door mensen geschreven belijdenisgeschriften, of dat nou RKK of JG of gereformeerden zijn. Ik heb helemaal geen probleem met wat de Schrift wil leren, ik heb een probleem wat anderen zeggen ik moet geloven en dat lees ik hierboven.
  Aristarkos
  Ik denk niet dat je mijn berichten echt hebt gelezen, God is een drie-eenheid.
  Aristarkos
 17. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Dat waardeer ik enorm Sjako, maar dat je me als een hobbyist ziet minder. God geloven is mijn leven, niet wat mensen zeggen dat ik moet geloven.
  Aristarkos
  Ja want het Woord is de Zoon, oftewel de eerste scheppingsdaad van God. Als Beeld Gods is de Zoon God, als Jehova is Hij de geformeerde God (de enige), zelfs als de mens Jezus Christus is Hij God, al is Hij door Zijn ontlediging ondergeschikt aan de Vader. Wie niet geloofd dat de Christus God is, is van de genade vervallen.
  Aristarkos
 18. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Eewig? Blijkbaar heb je deze post van mij gemist, in ieder geval heb je er niet op gereageerd. Het trieste van alles is dat je dit schreef « Zoals gezegd, je kan niet letterlijk vertalen omdat dan de juiste betekenis niet goed uitkomt » hierboven. Niet goed uitkomt voor wie? God? Of voor een van de menselijke uitleggingen?
  God is niet eeuwig, maar staat buiten de tijd, termen als eeuwig hebben dan ook geen zin. Dat Jehova een begin had en dus niet « eeuwig » is zoals je zegt, blijkt uit het citaat wat je niet accepteert, Jes. 43:10 « Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal  ». Hier staat het letterlijk, Jehova is geformeerd en voor Zijn formering is geen God geformeerd in na Zijn formering zal  geen God geformeerd worden. Hier onthult Jesaja ons in één vers dat het Beeld Gods schepsel is geworden precies zoal Col. 1:15 ons verteld « Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creatie ».
  God is niet te « zien » zonder Zijn Beeld of Zonder Zijn Geest. Om de creatie uit te dragen is de eerste scheppingsdaad geweest, om het altijd aanwezige Beeld Gods, het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, weerspiegelt in de Geest — het Afschijnsel Zijner heerlijkheid — tot Schepsel te formeren. Dat is het begin van Jehova.
  Aristarkos
 19. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Nee Sjako, dat heet God geloven. Zie je nou zelf niet dat de vette uitspraak hierboven van jou onzin is? Wat zegt Jesaja 43:10 ons dan eigenlijk? Niks? Een verspilling van woorden? Ik kan niet geloven dat ik deze discussie heb, lees het nou gewoon zo als het er staat: « ... dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal ... ». Iets lezen wat er niet staat — vergeestelijken dus — dat is heel gevaarlijk.
  Dat laatste geloof ik graag, alleen raakt jouw uitleg kant nog wal. Denk jij nou echt dat de Vader zonder middelaar met het zondige mensdom kon omgaan? Omdat Jehova het geschapen Beeld Gods is — de allereerste scheppingsdaad — mag je alleen Hem aanbidden. Wat zegt Jezus in het N.T. Joh. 14:9 « ... Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien .... » want Christus is het Beeld Gods in het vlees en was Jehova voor Zijn vleeswording. Niemand heeft dit ooit gezegd dan Hij die ook aanvaarde « mijn Heere en Mijn God » Joh. 20:18.
  Nee, omdat de Vader niet Jehova is zoals de Schrift ons zegt maar jij anders leest. Ik weet genoeg over afgoden aanbidding om jouw (jullie) fout duidelijk te zien. Maar zoals ik zo vaak zeg, een ieder mag geloven wat hij wil.
  Aristarkos
 20. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Ook dit valt me op, alle Bijbel teksten die iets zeggen wat jullie niet aanstaat, word als gefilosofeer belachelijk gemaakt. Zwak moet ik zeggen.
  De Vader is de Vader, dat mag toch duidelijk zijn? De Vader is nooit geformeerd dus Jesaja 43:10 gaat niet over de Vader maar over Jehova de enige geformeerde God ooit. Halleluja betekent loof of prijs Jehova.
  Nee, zoals Jes. 43:10 ons letterlijk zegt, is Jehova de enige geformeerde God en mag men geen andere (dus valse) goden voor Zijn aangezicht hebben.
  Aristarkos
 21. Like
  Aristarkos reageerde op Plume in De drieëenheid voor Nicea   
  Het woord  diende recht gesneden te worden en dat is precies wat Aristarkos geduldig en overvloedig Bijbels onderbouwd heeft gedaan. Dat je het hem niet in dank afneemt omdat het niet met de filosofie van jouw kerk overeenkomt is wat anders he. U loochent God de Zoon.  De kost daarvan is hoger dan onwetendheid. Hulde voor Aristarkos dat hij u bediende met het rechtgesneden woord. Wat resteert is stof van de voeten want u heeft een vrije wil ontvangen. 
 22. Like
  Aristarkos reageerde op Thinkfree in De drieëenheid voor Nicea   
  Het zijn prima onderbouwingen van @Aristarkos in tegenstelling tot @sjako die nauwelijks ingaat op de uitgebouwde punten van aristarkos. 
 23. Like
  Aristarkos reageerde op thom in [RKK] De Paus   
  Oprichter van de Jezuïtenclub. Dan heb je pas praats.
   
   
   
 24. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in [RKK] De Paus   
  Er staat « En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen », Mat. 16:18. De Heere zegt tot Petrus: Gij zijt Petrus en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. De RKK zegt: Dat is op Petrus. Maar dat staat er niet. Niet op Petrus is of wordt de gemeente gebouwd. Waar zouden de andere apostelen der Besnijdenis blijven. En Paulus. Er staat: op deze Petra. Dat is Petrus' belijdenis, zegt de Reformatie, bijzonder het Calvinisme. Maar dat staat er ook niet. Dan had de Heere wel het woord homologia gebruIkt. Hij zegt echter: Petra d.i. Rots of Rotssteen. En dat is Hijzelf. Hij bouwt geen gemeente op 'n mens. Veel minder op één mens. Dat ware het heil verleggen naar de plaats die voor altijd ongeschikt, ontoereikend en onmachtig is. Hij bouwt Zijn Gemeente, hier uit Israël, op Zichzelf, Jes. 28:16; Ps. 118:22: 1 Petr. 2:7. Was ze op Petrus gebouwd, dan zouden de poorten der hel (dodenrijk) haar wel in macht overtreffen, want Petrus is gestorven en wacht nog op de opstanding. Alleen op Hem, die geen verderving heeft gezien, is ze veilig gebouwd. Boven op dit alles het woord « Petra » is vrouwelijk en kan daarom niet naar Petrus wijzen.
  Aristarkos
 25. Like
  Aristarkos ontving een reactie van Plume in [RKK] De Paus   
  Er staat « En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen », Mat. 16:18. De Heere zegt tot Petrus: Gij zijt Petrus en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. De RKK zegt: Dat is op Petrus. Maar dat staat er niet. Niet op Petrus is of wordt de gemeente gebouwd. Waar zouden de andere apostelen der Besnijdenis blijven. En Paulus. Er staat: op deze Petra. Dat is Petrus' belijdenis, zegt de Reformatie, bijzonder het Calvinisme. Maar dat staat er ook niet. Dan had de Heere wel het woord homologia gebruIkt. Hij zegt echter: Petra d.i. Rots of Rotssteen. En dat is Hijzelf. Hij bouwt geen gemeente op 'n mens. Veel minder op één mens. Dat ware het heil verleggen naar de plaats die voor altijd ongeschikt, ontoereikend en onmachtig is. Hij bouwt Zijn Gemeente, hier uit Israël, op Zichzelf, Jes. 28:16; Ps. 118:22: 1 Petr. 2:7. Was ze op Petrus gebouwd, dan zouden de poorten der hel (dodenrijk) haar wel in macht overtreffen, want Petrus is gestorven en wacht nog op de opstanding. Alleen op Hem, die geen verderving heeft gezien, is ze veilig gebouwd. Boven op dit alles het woord « Petra » is vrouwelijk en kan daarom niet naar Petrus wijzen.
  Aristarkos
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid