Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  448
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over thom

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. thom

  Religieus horizontalisme

  Omdat dat dan pas kan.
 2. thom

  Religieus horizontalisme

  Het zou de geloofwaardigheid van je verhaal erg goed doen als je zelf je eigen geloofsovertuiging eens in de praktijk zou brengen. Zoals je het nu doet, zit er zo'n groot verschil tussen wat je theoretisch roept en praktisch doet, dat je geen geloofwaardigheid hebt. We zijn hier allemaal om te leren, te onderzoeken en te ondergaan. De ander de maat nemen is vaak de ander gebruiken om ´hogerop te komen´. Hogerop waarin? Discussie voeren over 'de heilige taal' is altijd een spreken óver. Doen wat we schrijven hoe we het zien, is het leren en onderzoeken door het te ondergaan. Hoever een mens hierin is? God weet het, schrijf ik altijd maar, en de mens, hij ploetert voort..🙂
 3. thom

  Religieus horizontalisme

  Ik meen gelezen te hebben dat het hier een vroege bisschoppelijke brief betreft die het NT heeft weten te halen. Maar hetzelfde geldt voor de "niet-authentieke" Paulus brieven en meer van dergelijke brieven uit die periode. Wat natuurlijk niet betekent dat je je er niet door zou mogen laten inspireren. Het kan ook gelezen worden als een zevenvoudig pad.
 4. thom

  Religieus horizontalisme

  Maar zijn de regels van 2 Petrus 1 instructies van de kerk? Dat zie ik niet zo. Het zijn instructies als stapstenen van de innerlijke weg. Daarbij, qua metselen of instructies; Rom.8 11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont. 12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. 14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
 5. thom

  Religieus horizontalisme

  Instructies van de kerk zie ik toch als heel veel minder belangrijk (staan voor mij persoonlijk altijd ter discussie) dan de instructies van de Heer zelve. Geen echt fundament dus. Instructies van de Heer zelve. Dat zijn de bouwstenen. Het fundament is dan reeds ontvangen/bewustwording, moment van inzicht.
 6. thom

  Religieus horizontalisme

  Als het geloof van Jezus Christus is, zal het werk wat daaruit voortkomt uiteindelijk vrucht dragen. Vanuit het geloof leven, is luisteren naar de innerlijke stem, oftewel afstemmen op Hem inderdaad. 2 Petrus 1 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus; 2 Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; 3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; 4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, 6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, 7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. 8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.
 7. thom

  Religieus horizontalisme

  Op grond van je redenatie ben ik toch geneigd om het gezegde waarmee je begint in twijfel te trekken. Het geloof in God geeft juist vaste grond onder de voeten. Dit in tegenstelling tot een ieder die meent wel veilig te zijn op de grondvesten van hun luchtkasteel. Het fundament is het geloof. En het geloof is van Jezus Christus. Goed lezen is een kunst, dat zeggen ze ook wel eens.
 8. thom

  Religieus horizontalisme

  Ze zeggen wel eens, dat gelovigen zweven. Het is meer dat het geloof de grond is van het bestaan. Het bestaan van Hem. Tot die tijd dat men zich het fundament bewust wordt, of tot het geloof komt, zweeft men. Oftewel; is zwervende. Joh.1 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
 9. thom

  Religieus horizontalisme

  God is Zich een gebouw (in geestelijk opzicht) aan het optrekken. Deze bestaat uit mensen die willen bouwen op het fundament Jezus Christus. Buiten dit fundament om maakt men geen onderdeel uit van Gods gebouw en zal het zelfgemaakte fundament, dat de gehele tijd op instorten stond, alle cohesie verliezen en bezwijken onder het gewicht van Gods toorn. Het is dus zaak om goed te onderzoeken op welk fundament men aan het bouwen is, we zijn immers niet uit onszelf een tempel van de Heilige Geest. Maar waar ligt dat fundament anders dan in de mens zelf. Daarom is het inderdaad goed om te onderzoeken of men zich van Hem bewust is. Ik noem daarom het geloven weleens; het geloof van Jezus Christus.
 10. thom

  Religieus horizontalisme

  Als derivaat van het pantheïsme probeert panentheïsme god een beetje groter te maken dan de god van het pantheïsme. In wezen draait het bij beiden om hetzelfde: God is het universum. Dit is echter niet wat ik in de Bijbel lees. Want daar lees ik dat God vele malen groter dan Zijn schepping is en daar los van staat. God wordt ook gedegradeerd naar een manipuleerbare onpersoonlijke kracht door je zienswijze, welke van de mens een co creërende mede god maakt en de Heilige Drie-Eenheid lastert. Paulus schrijft in 1 Kor.3 9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. Hoe zie jij dit Kaasjeskruid?
 11. thom

  Pinkstergemeente - Een sekte?

  Erg overdreven hoor. Volgelingen van Jezus weten elkaar prima te vinden, uit allerlei verschillende denominaties. Geen enkel probleem! Hem belijden. Wat dat inhoudt, is al een mirakel op zich.
 12. thom

  Pinkstergemeente - Een sekte?

  Mee eens. Daar hebben we het al vaker over gehad met bv het samenstellen van de Bijbel; wat komt 'ons' van pas, en welke schriften laten we hieruit weg, met agenda's van machten en overheden als leidraad. Ik bedoel ook, wat heeft het de mens gebracht met alleen in Nederland al bijna 1000 afsplitsingen van 1 genormaliseerde geloofsstroom, het zogenaamde christendom. Niemand is het in feite met elkaar eens hoe Hem te belijden. Ergens is de informatiestroom over werkelijke bevrijding van hoe en wat niet gekoppeld of bijeen verzameld, eerder verspreid en versnipperd. En ´geweest´ moet eigenlijk tussen haakjes.
 13. thom

  Pinkstergemeente - Een sekte?

  ..en in het verleden uit alle macht de 'ketters' vervolgden. Bijvoorbeeld de vervolging, lees afslachting, van de Katharen door het 'christelijk bolwerk van Rome'. Niets nieuws onder de zon. Je kunt je hierbij inderdaad afvragen, welke groepering nu juist de sekte als brainwasher van de bevolking is geweest.
 14. thom

  Pinkstergemeente - Een sekte?

  Het probleem wat kan ontstaan, en waardoor een sekte dan ook negatief beoordeeld wordt, is het bewust of onbewust hersenspoelen van de leden(m.i. ook het dogmatiseren), elkaar controleren en continu corrigeren in gedrag en de sekteleider die zich als een god gaat zien. Ingrediënten waar een groep zich al snel mee afzondert en zich afsluit voor elk contact, maar ook min of meer parallel met strak georganiseerde geloofsgemeenschappen. In hoeverre laat men zich hierin mee in. Vaak voor diegene die hier in meegaat is dit bij zichzelf een blinde vlek óf zeer moeizaam uitbreken vanwege de groepskracht. Men komt dan toch alleen te staan, afgezonderd, verstoten. Dat is in de afgelopen decennia regelmatig in het nieuws geweest, en maakt elke groep die een bepaalde leer of levenswijze aanhangt al snel verdacht. De mens is vrij gemakkelijk te manipuleren, omdat we in wezen goed willen zijn, aardig en gewaardeerd willen worden. En uiteraard de mens die wil manipuleren, zich verheven voelt en aanbeden wil worden. Elkaar daarin vinden maakt de groep.. Maar goed, of de Pinkstergemeente dan een sekte is in de zin van zich laten manipuleren of hersenspoelen? Ik luister wel eens een preek van een Pinkstergemeente, en lees af en toe een boekje wat uit hun stal komt, maar vind er niets in wat mij raakt qua diepgang en wat mij verder kan brengen betreft het geloof. Eerder lees ik nog de onzekerheid en zoeken naar de voor mij al meer heldere zaken. Het blijft erg hangen in het aftasten in een beperkt gebied waar niet buiten getreden mag worden, want occult, want van de duivel, want niet zoals God het zou willen, want dit leven moet voorspoedig gaan, want dan ben je gezegend, dank u Heer voor het mooie weer. Een beetje die trant. Ik weet wel, elke groepsvorming betreffende een strakke geloofsrichting, is scherp op de mondige twijfelaar die de groep kan doen splijten of zelfs opheffen. Daarom wordt die rücksichtlos geloosd..😐
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid