Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  1012
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over thom

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Satan dienen vanuit mededogen? Matth. 25 over barmhartigheid, over mededogen, over schapen en bokken. Over dienen vanuit het Licht tot het Licht, over de minsten die het Licht zoeken en daar gehoor aan gegeven wordt, omdat Geest werkzaam is.
 2. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Dienen, vanuit mededogen. Maar wie kan dat, dan alleen diegene die Hem belijdt, met het hart dat het geloof heeft. Daarom, Christen is zo'n gemakkelijk woord geworden.. terwijl het individu dat weet krijgt van de diepgang steeds stiller wordt, omdat hij weet dat het niet om hem gaat, maar om datgene wat Hem belijdt, en dat is Geest. Dus om tot die rechtvaardigen gerekend te kunnen worden, niet even een één twee drietje.. 2 Petrus 1 3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; 4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, 6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, 7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. 8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.
 3. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  De oogst is dan geweest, het koren van het onkruid gescheiden, en wat er met deze wereld gebeurt.. er zal een nieuwe cyclus starten met waarschijnlijk een openingszin van; de aarde was woest en ledig.
 4. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  In relatie met het hemels lichaam, zal de aarde of de schepping, daarin meegaan. 17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods. 20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; 21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. 23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.
 5. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Ik denk dat ´hier op aarde´ niet meer in die hoedanigheid bestaat.
 6. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Exact. En wordt Matth. 25 helder in het ontrafelen van de wildgroei, en de focus uiteindelijk toch op het individu ligt in relatie met zijn/Zijn ont-wikkeling. 29 Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft. 30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden. 31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. 34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. 35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; 43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht. 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan. 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
 7. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Wat betekent dat concreet binnen een hedendaagse context? Veel variaties zijn mogelijk. Ik denk dat de mens zichzelf al snel belangrijk vindt, en bij 'verder' met zichzelf aan de gang gaat om Hem te willen dienen. Het is Geest, die werkzaam is, doorheen de Zoon, wanneer Hij gediend wordt, of beleden. 18 De leerlingen vroegen Jezus: Zeg ons, het einde, hoe zal het zijn? Jezus zei: Hebt je dan het begin al ontdekt, zodat je nu ook het einde wilt weten? Welnu, waar het begin is, daar zal ook het einde zijn. Gelukkig hij die staat in het begin Hij zal het einde kennen en de dood niet smaken.
 8. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Verder? Dienen. God dienen. Godsdienst. Dat deed Jezus vanaf de doop in de Jordaan. Joh. 17 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. 7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is. 8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt. 9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. 10 En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.
 9. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Het bevrijdende kan ten individuele titel ervaren worden, simultaan wordt ook het lijden in de wereld geïntensifieerd waardoor Gods verdriet gevoeld wordt. De Boeddha had al door waar het lijden vandaan kwam, en wat het is, en dus wat de oorzaak daarvan is. En heeft het 8 voudige stappenplan ontwikkeld. Jezus ging in die Verlichting verder, en toonde de Liefde. Maar dat bevrijdende heeft niet met een toename van het lijden te maken, maar met toename van mededogen. En dat mededogen is door een individuele toename en krachtiger worden in de Liefde. Joh.3 12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? 13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is. 14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; 15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos. 20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. 21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En dan uiteraard weer Joh. 17 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. 26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.
 10. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Dat is goed voor eventjes, nadien zal je te weten komen wat Gods verdriet wil zeggen. Hmm.. verklaar je nader.
 11. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  De eigenschap van het hemelse lichaam is bevrijdend, en van het aardse lichaam bindend.
 12. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Welke van de twee naturen zou er dan wel/niet verdriet kunnen hebben? Verdriet lijkt mij geen eigenschap van het Hemelse lichaam.
 13. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Waarom zou dat erg zijn? Omdat er gewoon 2 naturen zijn, maar we daar over het algemeen geen weet van hebben. 1 Kor. 13 42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; 43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam. 45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen. 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.
 14. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  .. het gaat erom dat inhoudelijk invulling wordt gegeven aan het "Weest heilig, want God is heilig". Als het om het innerlijk priesterschap gaat, begrijp ik je.
 15. thom

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Wat ik mij afvraag, wat heeft een priester hier mee te maken? Ik zie het fundament als onderdeel van het bouwwerk, zoals Paulus dit beschrijft als Tempelbouw. Oftewel Kerk, of lichaam van Christus. De priester is vervallen door het Nieuwe Verbond waarin de Christus deze rol overgenomen heeft. De 'tussenpersoon' is de Zoon, de wedergeborene, oftewel de Ziel. 1 Kor. 3 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid