Spring naar bijdragen

thom

Members
 • Aantal bijdragen

  2738
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

1 Volger

Over thom

 • Rang
  CrediRog

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. thom

  Gesol met Valentinus

  Wiki; De woorden van Origenes over de Godheid van Christus worden vaak verkeerd opgevat, alsof Origenes Christus minder goddelijk noemde dan God de Vader. Zijn uiteenzetting over de Godheid van Christus begint integendeel met dat het duidelijk is dat Christus God was, de Eerstgeborene van de Vader, die Hem diende bij de schepping -- "Want door Hem zijn alle dingen gemaakt" (Joh. 1:3); en ook God bleef toen Hij mens werd ([1], p. 3). Over hoe we de Godheid van Christus verder moeten verstaan ten opzichte van God de Vader, zegt Origenes dat Christus Gods Zoon is, genoemd het Woord, de Wijsheid, het Licht, het Beeld van God de Vader omdat Hij de Waarheid is; en voor ons omdat wij door Hem God de Vader kennen. Het volgende, is dat wanneer Christus, de Zoon, in ons is (herboren), dat de teksten gaan leven die ik gegeven heb, omdat het over de Waarheid in de mens gaat; de Weg, de Waarheid en het Leven. Als dat gegeven al hierboven over Origenes staat, en jij volhoudt dat de Waarheid niet in de mens is, en Slavenburg een paljas daarom genoemd wordt die dit beaamt, wat zijn jouw woorden dan waard vraag ik mij af, wetenschappelijke consensus van door de eeuwen heen dood gemaakte letterpropaganda voor de tijdgeest; de kerk als machtsmiddel voor de mens. Je schrijft; betekent dat dan niet dat de heilige tekst betekenisloos is geworden? Want dan is de heilige tekst niet meer dan een wit scherm waar de eigen gedachten op worden geprojecteerd. Wanneer er gemeend wordt dat het Woord de zogenaamde heilige tekst is, dan is het witte vlak inderdaad de enige juiste aanduiding van het Woord, want het Woord kan niet geschreven worden, en is het witte vlak de invulling van wat er met de tekst bedoeld wordt. De natuur besmet direct het witte vlak, want dat is zijn natuur. Het geloof is een gegeven, en van daaruit vullen de teksten zich met Geest.
 2. thom

  Gesol met Valentinus

  Dus wat jij allemaal over de tekst beweert, staat er helemaal niet letterlijk? Dat staat er letterlijk, door mij geschreven. Maar het is niet de letter Desid.
 3. thom

  Gesol met Valentinus

  2 Petrus 1 3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; 4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, 6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, 7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. 8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. 9 Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. 10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. 11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. En dan de vraag nog of het Koninkrijk van God in de mens is, is hierboven ook beantwoord. Nou, leg bijvoorbeeld eens uit hoe je het volgende aan 1 Korintiërs 15 verbindt. Want je stelt het wel, maar je wijst niet aan waar het op is gebaseerd in de tekst. "Als je hierin geen Weg ziet, die Jezus voorgedaan heeft in zijn levensloop, als de inwijdingen in de mens" >> waar staat dat precies in dit gedeelte? "het weder geboren worden, de groei in stilte in de mens, de openbaring van de Zoon, de verzoekingen in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de uiteindelijke opstanding uit de dood, de Hemelvaart, de uitstorting van de Geest." > Van deze dingen wordt niet gerept, behalve van de opstanding uit de dood. "En de Geest is het Woord, en wekt uit de dood, in de mens, wat uit God geboren wordt, de eersteling Christus, in hen die als Joh. de Doper, de natuur ontslapen zijn." > daarover zegt 1 Korintiërs 15 niets. Er staat alleen, dat Christus als eerste is opgestaan, en dat later pas degenen die bij Hem horen (d.w.z. de gelovigen in Christus) zullen opstaan. En dat Christus is opgestaan gaat gezien het begin van het hoofdstuk over de derde dag na de dood van Jezus. Als alles letterlijk geschreven zou staan, is het geen Gnosis.. 😊
 4. thom

  Gesol met Valentinus

  Zou je dat in detail willen aanwijzen in dat tekstgedeelte? Met jouw commentaar waarom de tekst betekent wat jij zegt dat die betekent? 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. 24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. 25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. 26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Wat moet ik hier nu nog aan toevoegen? Als je hierin geen Weg ziet, die Jezus voorgedaan heeft in zijn levensloop, als de inwijdingen in de mens; het weder geboren worden, de groei in stilte in de mens, de openbaring van de Zoon, de verzoekingen in de woestijn, de verheerlijking op de berg, de uiteindelijke opstanding uit de dood, de Hemelvaart, de uitstorting van de Geest. En de Geest is het Woord, en wekt uit de dood, in de mens, wat uit God geboren wordt, de eersteling Christus, in hen die als Joh. de Doper, de natuur ontslapen zijn. Daarbij is ook de 2 Petrus 1 een weg te gaan; voeg bij het geloof de kennis, en bij de kennis de deugd, etc, als stappen in de ontwikkeling van wie het geloof is; de Heere Jezus Christus en de werken daaruit; de Godsvrucht of Liefde; de eigenschappen van de Geest die zich zal tonen. En in Joh. 17, zij waren van U, en even verder staat; zij zijn van U. Dat is nadat de zoon der verdervenis, de afhankelijke van tijd, de gevallen ziel, verloren is gegaan; de ontslapenen, gestorven in Hem. Opdat ook de opstanding in Hem zal zijn. 57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel. 48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen. 49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen. 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.
 5. thom

  Gesol met Valentinus

  🤔 Stront erover.😐
 6. thom

  Gesol met Valentinus

  Welke wetenschap? De Bijbel is continu de leidraad in al mijn berichten. Welke traditie? Paulus was een gnosticus, dus wat betreft de traditie van de gnostiek (wat dat dan ook mag inhouden) is het een manier van de Bijbel interpreteren volgens 1 Kor. 15. Maar waarom er dan niet meer gereageerd moet worden is voor mij weer onduidelijk.
 7. thom

  Gesol met Valentinus

  1 Korintiërs 15 heeft daar niets mee te maken. Jazeker wel. Daar staat het volledig uitgeschreven. Kenoerte Desid. Alleen over het eindoordeel over de hele mensheid, nee dat staat er niet in. Het is onduidelijk wat je bedoelt, maar het punt waartegen Paulus strijdt is nu juist tot grote bloei gekomen in groepen als de navolgers van Valentinus. Het dogma dat na overlijden de mens in de eeuwigheid belandt; thuis in het huis van God. Waartegen Paulus strijdt, is de luiheid van de mens die meent dat met het tot geloof komen de mens gearriveerd is, verlost en verheerlijkt. Groepen als die van Valentinus, doorzien de naturen als verschillend, en door het kennen van wie we zijn, en door wedergeboren wie wij werkelijk zijn. Net als Paulus aangeeft in de 1 Kor. 15 tekst; aardse en hemelse lichamen.
 8. thom

  Bewijs leven na de dood

  Dat slikt mijn moeder dan ook waarschijnlijk, die heeft dementie, en je kan elke 2 minuten hetzelfde gesprek voeren.🤔
 9. thom

  Gesol met Valentinus

  Precies, het dogma van de christelijke kerk.
 10. thom

  Gesol met Valentinus

  Ik schreef daarbij in de volgende regel, dat het dogma van de tijd iets is dat met het overlijden de mens/ziel in de eeuwigheid terechtkomt, of dan bij de Heere in de Hemel mag zitten. Dát dogma, wilde ik uitwerken, maar zag dat je reageerde en ging daarop verder, maar tegelijkertijd kwam dat stukje over het dogma van de tijd. De tijd, het vergankelijke, de mens uit deze natuur is de tijdelijkheid maar áls een eeuwigheid voor de mens; een eon, een tijdspanne. En die houdt inderdaad ook eens op. Maar de teksten die ik gaf hebben het over de Weg gaan, om Thuis te komen voordat er een eindoordeel komt over de hele mensheid, het Matth. 25 scheiden van bokken en schapen. Wanneer Christus komt IN de mens, is dat het wedergeboren worden door water (Johannes-mens) en vuur (Jezus-mens) die (tijdelijk) naast elkaar leven IN die mens welke het geloof omarmt; zich (Joh.) de Zijne weet of van Hem weet heeft, maar Hem niet is, dan dat hij weet dat Hij (Christus) voor hem was, en na hem zal komen; de Eeuwige zal zich openbaren als het tijdelijke zich overgegeven heeft. Een proces in de mens, die de Weg innerlijk beleeft, beleven moet, wil deze mens door Hem volledig verlost zijn en in (Zijn) heerlijkheid leven. In heerlijkheid leven, is het Leven van de Eeuwige. Nee, volgens Paulus wordt de dood pas overwonnen aan het einde der tijden. Zucht..
 11. thom

  Gesol met Valentinus

  Flauwekul. Je plakt je eigen dogma's op de bijbelteksten. Grappig, want dat doe je met je reactie juist bij mij. Het dogma van het eind der tijd. Je moet het maar bedenken, dat eeuwig leven pas begint bij het overlijden van het lichaam Tja.. Ik kan je niet dwingen te zien.
 12. thom

  Gesol met Valentinus

  Dit steunt helemaal niet jouw standpunt. Paulus legt uit dat de opstanding iets is dat aan het einde der tijden plaatsvindt, behalve bij Christus die als eersteling is opgestaan. Ja, opstanding aan het eind der tijden. Want dat is ook overwonnen, door de dood te overwinnen. In de mens.
 13. thom

  Gesol met Valentinus

  Nee, ik bedoel gewoon op de volgende zinnen: "De boodschap dat de mens de Waarheid in zich draagt, in onszelf, is tevens de boodschap Deze te laten ontwikkelen, ten kosten van onszelf. Omdat wij oorspronkelijk Leven en Licht zijn, de Heere uit de Hemel." Hier zeg je dat de mens oorspronkelijk de Heer zelve was. Of, zoals je toelicht, het 'wij' moet je dan weer onderscheiden van de aardse mens, of zo. Waar het op neer komt is dat als jij je geestelijk ontwikkelt, lost je oude zelf op en neemt de Heer de boel over. Desid, ''als jij je geestelijk ontwikkelt'' schrijven, terwijl het de Waarheid is Dat zich ontwikkelt, het Licht en Leven wat herboren is en moet groeien. In ons die de weg voorbereiden, wat oplost/overgeeft. De mens is de Heere uit de Hemel, de Zijnen, het Zijne, Zij waren van U. Maar zal in Adam (moeten) sterven, en als Mens, Geest-Mens opstaan. En ik plaats gewoon voor de 100e keer de 1 Kor. tekst weer, want als mijn schrijven als stront wordt gelezen, ben ik met mijn schrijven in ieder geval wél gesteund door de teksten; 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst. 24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. 25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. 26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Joh. de Doper is die mens, die hiervan getuigt, maar weet (..) dat hijzelf de Zijne niet is, het Licht niet is, het Leven niet uitdraagt, niet uit God, maar aards, de oude natuur, mens van vlees en bloed. De zijnen, in de SV met hoofdletter, de Zijnen die Hem aangenomen hebben, hebben het Woord bewaard, staat er in Joh. 17, en Hem herkend! Hoe kan Hij herkend worden, door het Woord ''waarmee het hart geopend werd'', als niet gelijk de bewustwording daar is, dat wij ( als het Zijne) Hem zijn, dat maaltijd met Hem houdt. Openb. 3 20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Zeer arrogante teksten hoor, en dan hiermee aan durven komen, en er iets over schrijven. Die arrogantie! 😎 Wellicht wil de Heere uit de hemel in Thom nog wel reageren? God weet het.
 14. thom

  Gesol met Valentinus

  Dan zal ik niet verder reageren hier.
 15. thom

  Gesol met Valentinus

  Ik denk dat Desid dan doelt op de wij uit het oorspronkelijke, het Licht en Leven wat wij eens waren. Maar die wij, is niet het huidige ons zogezegd. Wij, nu, zijn niet uit het Licht, maar als het natuurlijke, het aardse. Thom kan niet in het hemelse geplaatst worden, dan alleen door de Zoon. En dan ben ik opgelost/overgegeven in Hem. Omdat Hij de Oorspronkelijke is; de Christus in de mens, de wedergeboren Ziel, die uit God is. Dus om Thom de Heere noemen is in de trant van het onbegrip over Slavenburg, én het onbegrip over alle Bijbelteksten die ik gegeven heb, om de Waarheid in onszelf te zoeken en te vinden. Joh.1 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. Joh 17 5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld. Als er dan geschreven wordt; Ik ben het Licht, de Waarheid en het Leven wat de Zoon vertegenwoordigt, en Hij, de Christus in ons is te vinden, wat heb ik, als het natuurlijke, het vergankelijke, het tijdelijke daarmee te maken dan alleen de weg voor Hem voor te bereiden. En is Hij daarmee de Weg, niet wij in onszelf, maar Hij in onszelf. Wanneer de Heere, de Geest van Christus, de mens van Zichzelf vervuld heeft, dan is daar geen plaats voor Thom meer, maar is alles in Hem. Dat is een proces van reiniging en heiliging wat in de mens moet plaatsvinden; het sterven voor het sterven; het opstandingslichaam is in de mens groeiende en daar wanneer de Zoon geopenbaard wordt. Jezus toonde dit al in zijn proces bij de verheerlijking op de berg.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid