Spring naar bijdragen

Thinkfree

Members
 • Aantal bijdragen

  715
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Thinkfree

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Christen
 1. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Klopt goed dat je het even aangeeft. Dit is de correcte :https://www.holyhome.nl/bijbelstudie-711.html
 2. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  @sjako Besef me dat het bovenstaande iets teveel van het goede is. Kort samengevat: als de laatste vijand verslagen is, zit jezus zijn werk als middelaar erop die hij ook nu nog volvoerd.
 3. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  24 Daarna zal 63het einde zijn, wanneer 64Hij 65het Koninkrijk 66aan God en den Vader zal overgegeven hebben, pwanneer Hij zal 67tenietgedaan hebben 68alle heerschappij en alle macht en kracht. 63 Namelijk van deze tegenwoordige eeuw of wereld, of van deze regering vanChristus, die Hij nu als Middelaar bedient. 64 Namelijk Christus. 65 Namelijk dat Hij nu als Middelaar bedient, door de predicatie des Woords Zijn kerk vergaderende, door Zijn Geest dezelve wederbarende, en door Zijn kracht tegen de vijanden beschermende. Want dat zal alsdan niet meer nodig zijn. 66 Dat is, aan God Die daar is de Vader, namelijk van Christus, en ook van de gelovigen, Joh. 20:17. p 1 Kor. 2:6. 1 Kor. 2:6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die tenietworden; 67 Dat zij niet alleen de overhand niet hebbe, maar ook niet meer zij. 68 Dit verstaan sommigen van alle overheden, ook wettige en goede, want die zullen alsdan niet meer van node zijn; anderen van alle heerschappij en macht, hetzij der onreine geesten, of der mensen, die zich tegen Christus’ Rijk gesteld hebben. 25 qWant Hij moet 69als Koning heersen, 70totdat Hij al 71de vijanden 72onder Zijn voeten zal gelegd hebben. q Ps. 110:1. Hand. 2:34. Ef. 1:20. Kol. 3:1. Hebr. 1:13; 10:12. Ps. 110:1 EEN psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit tot Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. Hand. 2:34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, Ef. 1:20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel, Kol. 3:1 INDIEN gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Hebr. 1:13 En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten? Hebr. 10:12 Maar Deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhandGods, 69 Dat is, Zijn Koninklijk ambt als Middelaar volvoeren. Dat dan Ps. 110:1 gezegd wordt (waarop de apostel hier ziet), dat Hij zou zitten ter rechterhand Gods, wordt hier uitgelegd van den apostel: heersen als Koning, gelijk ook in denzelfden psalm vers 2: Heers in het midden van Uw vijanden. Ps. 110:1 EEN psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit tot Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. Ps. 110:2 De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden. 70 Daarom, zolang dit niet is volvoerd, zal Christus de gelovigen uit de doden niet opwekken. En daarna zal Hij ophouden te regeren of heersen op zulke wijze als Hij nu als Middelaar doet. 71 Namelijk van Zijn Koninkrijk, en voornamelijk den duivel en al zijn instrumenten, die zich tegen Hem stellen, of niet willen dat Hij over hen zal heersen, Luk. 19:27. Luk. 19:27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. 72 Dat is, ten enenmale overwonnen en vernield zal hebben. Zie Joz. 10:24. Joz. 10:24 En het geschiedde als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen Israëls en hij zeide tot de oversten des krijgsvolks, die met hem getogen waren: Treedt toe, zet uw voeten op de halzen dezer koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. 26 73De laatste 74vijand die 75tenietgedaan wordt, is 76de dood. 73 Dat is, die laatst zal overwonnen en tenietgedaan worden. 74 Namelijk des levens en der zaligheid der mensen. Want de dood vernielt het leven, en is daardoor als een vijand der natuur. 75 Dat is, weggenomen wordt, en in plaats van dien het leven wederom door de opstanding gegeven. Zie vers 54. vers 54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. 76 Namelijk de tijdelijke en lichamelijke dood; want daarvan wordt hier gesproken. 27 rWant 77Hij heeft 78alle dingen 79Zijn 80voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat 81Hij uitgenomen wordt Die 82Hem alle dingen onderworpen heeft. r Ps. 8:7. Matth. 11:27; 28:18. Ef. 1:22. Hebr. 2:8. Ps. 8:7 Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn voeten gezet: Matth. 11:27 Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon en dien het de Zoon wil openbaren. Matth. 28:18 En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ef. 1:22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Hebr. 2:8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat Hij Hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten dat Hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn; 77 Namelijk God de Vader. 78 En dienvolgens ook alle vijanden, waaronder ook de tijdelijke dood is. 79 Namelijk van Christus. Zie van deze plaats bredere verklaring Hebr. 2:6. 80 Dat is, onder Zich gesteld, om al wat vijandig is teniet te doen, dat het Zijn Rijk niet meer beschadige. 81 Namelijk God de Vader. Of: dat het is zonder Dien. 82 Namelijk Christus. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 83onderworpen worden Dien Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat 84God zij 85alles in allen. 83 Namelijk afgelegd hebbende niet Zijn Goddelijke natuur en macht, maar deze wijze van bediening van Zijn Middelaarsambt, welke Hij als een Gezant des Vaders alsdan volkomenlijk volbracht en uitgevoerd zal hebben. 84 Namelijk de Vader. 85 Dat is, Zijn gemeente voorts door Zichzelven als waren God met den Zoon en den Heiligen Geest zonder middel verheerlijke.
 4. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Welk bijbelboek ?
 5. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Je beseft dat het hier om de "wil" gaat toch ? 1 in de wil
 6. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Je vraagt om iets waarvan je het antwoord al had kunnen weten.
 7. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Het is een dogma als je de drieeenheid niet leert, doe je dat wel is het simpel. Als de zoon regeert zo ook De vader. Als de vader regeert zo ook De zoon. De zoon eert de vader door te zeggen dat hij regeert De vader eert de zoon door te zeggen dat hij regeert. Johannes 5:23 “Opdat zij allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft”. Dit vers zegt ons, dat de Zoon op dezelfde wijze en in dezelfde mate moet worden aanbeden en geëerd als de Vader. “Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet”. Johannes 10:30: “Ik en de Vader zijn één” Dan wordt het ineens duidelijk zie je.
 8. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  @sjako dus God de vader liegt ?
 9. Als christen moet je elke zondag naar de kerk!

  Je moet niets, maar wordt wel je lust. 1 dag in uw huis is mij meer, Dan 1000 waar ik u ontbeer.
 10. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Precies en wie is het hoofd van dat lichaam ? Wiens koningkrijk ? (Zijn koningkrijk kome )
 11. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  De zoon eert de vader, en de vader eert de zoon, ook omdat ze beiden één in wezen zijn. Zoals het hoort in een perfecte relatie
 12. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Zit ik nou wel of niet offtopic ?
 13. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Je komt gefrustreerd over nu Dat is hoe ik tegen de eerste regel "van het onze vader aankijk" Dat jij daar automatisch de drieeenheid aan koppeld zie ik als een compliment naar de waarheid.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat.