Spring naar bijdragen

Tomega

Members
 • Aantal bijdragen

  1138
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Tomega

 • Rang
  CrediBakvis

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Tomega

  Tegen de duisternis

  Je hebt gelijk. Ik bedoel niet te zeggen dat dood en vlees = satan, maar dat dood en vlees toebehoren en handelsmerk zijn van satan: het is zijn beheersdomein. De wereld is dat ook, hoewel in de ook wereld dingen gebeuren waar satan geen vat op krijgt.
 2. Tomega

  Tegen de duisternis

  Nee Thom, het kan nooit zo zijn dat het kind door de Geest groeit tot gelijkheid aan God. Nee Thom, het kan nooit zo zijn dat de heilige Geest het kind de volmaaktheid van God geeft. Want de heilige Geest doet wel (ont)branden, maar het onderwerpt zich aan het kind. Daardoor is steeds het kind gerechtigd te heersen over de heilige Geest. Het kind kan dat met voldoende kennis en liefde willen en naar vermogen doen, maar het blijft een kind van de mens, geneigd tot zonde. En het blijft een kind, onderworpen aan de Vader. De kern is hier dat het kind gelijk wordt aan God in bepaalde opzichten en vrijheden, maar in die gelijkheid zich kan misgaan en de heilige Geest kan bedroeven en overheersen,en zelfs kan bewerken dat God zijn Gelaat afwendt. God in het kind, en het kind opgewekt als God, en het kind geleid door de Geest, kan daarom nooit aan God gelijk zijn. Is een dienstknecht meer dan zijn meester, en een kind méér dan zijn vader? Kon Christus de drinkbeker aan Hem voorbij laten gaan, of de duivel verre van zich houden? Jawel, dat kan. Maar niet in zichzelf. Ook niet met God in zichzelf. Maar door zich te onderwerpen aan de wil van de vader, waar die anders is dan de wil van het kind. Hoe weet de kind de wil van de vader? Zelfs Christus deed alles gebeuren, opdat het woord van de Vader bevestigd werd, zonder één jota en tittel van de wil van de vader, naast zich neer te leggen. Als er dus ergens geschreven staat dat de mens leeft bij alle woorden uit de Vader, dan wordt ook bedoeld alle woorden uit de vader. Niet de capita selecta van de begeerte van het kind. De grootste dwaling onder mensen is deze, dat de mens Gods wil beter begrijpt, dan wat God uitdrukkelijk heeft gecommuniceerd als zijn wil en zijn waarheid, en zijn weg tot het eeuwige leven. Maar, wees eens on topic: Wat heb ik fout gezegd, of waar haal jij de moed vandaan, om God in jou te doen strijden tegen Gods woord? Wordt de waarheid niet meer door haar eigen kinderen geëerd? Heeft God niet aan alle mens, inclusief zijn Zoon, een externe maat en norm meegegeven? is niet altijd de winst van de satan, gelegen in het kunnen winnen van het hart? Is niet steeds de heilige Geest, de drijver, het vuur van branden om te doen naar Gods Wil? Hoe zou dan waar de ziel vrijheid krijgt, met God op afstand gezet sinds de zondeval, en de satan binnen door de zondeval, zich menen in verzoening te zijn, kennende Gods wil en wens, zonder de confrontatie van de satan in hem, met God die hem buiten de deur stuurde met twee cherubs verzekerd? Denk je echt dat de wil van de mens, sterk genoeg is om aan God gelijk te zijn? En al was hij sterk genoeg, zoals Christus sterk genoeg was, het gezag van God is sterker. Bindender. Dwingender. En ook meer geliefd door de geheiligde wil; dat is de luisterende en onderwerpende wil die steeds vraagt: Heer wat is het dat u wilt, dat ik doen zal? En God zegt: bewaar Mijn woord. Spreek het niet tegen. Doe het klinken in al z'n geledingen, toegepast op alle facetten van het leven, bouwende waarheid op waarheid, verkrijgende zegen op zegen. Zodat steeds gezegd kan worden bij elk christelijk werk in deze wereld: opdat vervuld werd het woord...
 3. Tomega

  Tegen de duisternis

  Je hebt veranderd van wat ik schreef in willekeurige korte fragmentjes met (...) ertussen geplaatst. Dit schreef ik zo dus helemaal niet. Wetenschappelijk gebruik? Nee, het is gewoon de essentie van jouw woorden letterlijk weergeven. Jij schreef bijvoorbeeld: Het gaat in wezen over de transformatie van de boom, dat deze oplost, sterft. Dat is het bewust worden van wie we zijn, waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is. Dat is ons lichaam in de normale staat, de natuurlijke staat, ons bestaan in deze wereld. En dat moet radicaal om. 1- Het gaat in wezen om - hier komt de essentie 2- de transformatie van de boom , dat deze oplost, sterft = dat is = bewust worden van wie we zijn, waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is. 3- waaruit we bestaan en wat onze wensen of begeerte is = dat is = ons lichaam in de normale staat, de natuurlijke staat, ons bestaan in deze wereld. 4- dat moet radicaal om De essentie is dus de begeerte, die we moeten afsterven.
 4. Tomega

  Tegen de duisternis

  De satan is de dood en het vlees. Elk mens in het vlees is verbonden met de dood, en de dood trekt aan hem, tot de laatste ademtocht. De satan is dus in en bij ieder mens. Ieder mens moet er continu mee omgaan. Ook Christus werd verzocht door de satan die in het vlees is. Zou dat anders zijn, dan zou het vlees niet sterven en de mens zou niet zondigen. Wel is er de relatie met God, die direct verbonden is met aanvechting-sterkte/vloek-zegen/dwaling-groei Romeinen 7:16 En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. Marcus 1:13 En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem. Hebreeën 12:1-9 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God. Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde; En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven?
 5. Tomega

  Tegen de duisternis

  Christus is niet gelijk aan God, maar minder, Hij is de Zoon die de wil van de vader zoekt en volgt. De Geest door welke de kinderen Abba Vader roepen, die woont in het kind, die leert het kind om kind te zijn; dat is minder dan de vader. Het kind zoekt de wil van God en volgt. God leert ons zo, dat God of Geest of Christus, die in het kind woont, nooit van het kind méér maakt dan een kind, en nooit het kind laat heersen over de wil van de vader. Daarom kan God in het kind, nooit aan God gelijk zijn. Het is hier de satan die er steeds in slaagt, om de mens, dat kind van God, te doen geloven dat het (in de Geest) aan God gelijk is; dat het in afgestorven en opgewekte staat één is met God. Zodat het aan zichzelf genoeg heeft, en treedt in de eigen beoordeling van goed en kwaad: het laat het woord van God los. Maar God heeft vanaf het allereerste begin, steeds aan de mens alle vrijheid gegeven van binnen, om zelf te doen wat de mens denkt dat God wil, mits die mens maar gehoorzaamt aan dat van God, dat van buiten als norm op hem gelegd wordt, en zo de relatie eigen wil tot Gods wil legt, als de relatie van kind tot vader. Het kind oordeelt naar de geest in vrijheid, maar zal nooit ook maar één woord van zijn vader verwerpen en tevergeefs doen zijn.
 6. Tomega

  Tegen de duisternis

  Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.
 7. Tomega

  Tegen de duisternis

  Naar goed wetenschappelijk gebruik worden quotes geplaatst in hun context met twee haakjes en drie puntjes. Ter nadere verduidelijking van mijn bijdrage: Mattheüs 11:11 Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Johannes 10:27-30 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. Ik en de Vader zijn een. Johannes 14:11-12, 24-28 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. Johannes 13:13-16 Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. Mattheüs 11:27 niemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren. Mattheüs 7:21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Mattheüs 6:9-10 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
 8. Tomega

  Tegen de duisternis

  God gaf aan de mens voorafgaande de zondeval, het woord om dat te volgen en te gehoorzamen, op straffe van de dood. De gevallen mens heeft dezelfde kennis, maar ook een eigen wil en begeerte om het beter te weten en te willen. Het willens afsterven van die kennis en dat willen, is iets wat de mens kan willen en kiezen. Maar het groeien in het nieuwe leven, daarin is de mens slachtoffer en slaaf, gevangene van zijn wil. Want ook de geheiligde wil van de mens die in zichzelf de waarheid onderscheidt, wordt gevoed vanuit het vlees. Hij is weer net als Adam en Eva, in aanwezigheid van de boom van het leven, en de boom van kennis van goed en kwaad. Hij kan niets fout doen, want hij is onschuldig en dient de Heer naar eigen wil en weten. Hij is niet eens partij, want het is de Heer in hem, die de Heer dient. En zo stelt hij zichzelf een Gode welgevallig offer, hij valt zo in dezelfde zonde als Adam. Want ook Adam was vrij, en God in hem diende God buiten hem. Ook Adam leefde vrij van smet en vlees, in een geheiligde wil. Maar om de ziel te leren niet te vertrouwen op God in hem maar op God buiten hem, gaf God aan Adam een vraag en een norm die buiten God in hem lag, Maar die ligt in God van buiten en veraf. Die norm en die vraag van God van buiten, dat is het woord van God. De satan in de mens, maakt God in de mens aan God van buiten gelijk, zodat de mens daadwerkelijk meent, aan zichzelf genoeg te hebben, en zichzelf Gode gelijkwaardig te zijn. En hij geeft God in hem het gezag van God buiten hem, zodat hij in zichzelf heeft, alle kennis van goed en kwaad. Die zonde, is al zo oud als de zondeval. En zij wordt herkend, in het openbaar verwerpen van wat God gewoon heeft gezegd.
 9. Tomega

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Johannes de Doper is onthoofd. Niet uit te sluiten is dat de oorzaak gelegen is in het feit dat hij met Herodes, die publiekelijk zeer slecht en kwaadaardig was, sprak en met hem gesprekken voerde over begrip en de diepten van Mozes en de profeten en het Koninkrijk van God. Marcus 6:20 Want Herodes vreesde Johannes, wetende, dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde; en als hij hem hoorde, deed hij vele dingen, en hoorde hem gaarne. En de boodschap is dan deze, dat het aangaan van het gesprek met de goddelozen, naar de kracht van de geestelijke natuurwetten, ook de welwillende gelovige grote ellende brengt, omdat hij namelijk zorgt voor de vermenging van het goede met het kwade, waardoor ook het goede wordt gecorrumpeerd, zodat omwille van het heil van de ziel van de goede, deze tot zijn of haar behoud gered moet worden uit dit leven. Niet dat Johannes het fout heeft gedaan. Maar wel dat de trouwe sprekers van waarheid ook die waarheid moeten bewaken, om te voorkomen dat het kwaad voortwoekert tot het in de grimmigste vorm naar buiten komt, zoals die andere Herodes die de boodschappers van God uit het Oosten verwelkomde, en daarop alle kinderen van Bethlehem ombracht. 2Corinthiërs 6:14-18 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 1Corinthiërs 11:27-30 Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren. Maar de mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood, en drinke van den drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heeren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen ontslapen. 1Corinthiërs 15:13-17 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.
 10. Tomega

  Als je niet snapt wat antisemitisme is

  Het onderwerp is antisemitsime. De joden werden uit hun eigen huizen en uit hun eigen steden en uit hun thuislanden verdreven, en ze hebben er niet tegen gerebelleerd. Als schapen werden ze ter slachting geleid. Vervolgens werden ze als schapen verwezen naar de finale slachtplaats in het land van Israël. Wat ze omarmden, omdat het voor hun grazige weiden zijn in het geloof van vader Abraham, die koos voor het mindere land tegenover Lot die koos voor het rijkere vruchtbare land. Dat dit land het beloofde land zou zijn, is een misvatting. Want God heeft Jeruzalem gepland en bepaald als open stad die dorpsgewijs wordt gebouwd, en haar maten en omvang zijn gekoppeld aan het getal van de Israëlieten. dat wil zeggen dat de Israëlieten over heel de wereld zullen wonen, en heel de wereld zal schatplichtig zijn aan Israël en aan de God van Israël, terwijl ook het volk van Ezau aan Jacob ondergeschikt zal zijn. Dit is inderdaad waarom moslims uit Europa zouden moeten worden geweerd - naar analogie en op gelijke voet en in gelijke munt, als christenen in moslimlanden worden geweerd. Want net zoals jij spreekt van iets mankeren als je je niet identificeert met de palestijnen, spreekt men ook van iets mankeren als je je niet identificeert met het gelijk van Mohammed tegenover de Joden, en het gelijk van islamitische staat - maar dan zonder de ongerichte agressie ervan. Het zijn gewoon onverenigbare culturen en religies. Uitsluitend als er een hard regiem wordt gesteld en gewaarborgd, kan het tegelijk bestaan. En uitsluitend als er eenheid is van leer en een levend christelijk geloof, kan een westers land de wortel en de voortwoekering van het kruid van onderhuidse tegenstand tegenwicht bieden. Ik denk daarom dat het barmhartigheid is en genade dat mensen als jij een podium krijgen. Maar dat is dan niet richting het publiek, want het is ondanks hen, en ten koste van hun welzijn: zij oogsten wat in ongeloof is gezaaid. Het is richting jou en je thuislanden. Waar een ijzeren voorhangsel is getrokken, daar vind geen schifting en geen beproeving plaats. En waar dat voorhangsel is weggenomen, daar komen alle krachten en machten vrij en vermengen zich, en het zuurdesem van het kwaad vecht met het zuurdesem van goed, en aan de oppervlakte lijkt het in rust te zijn. Tot de dagen voorbij zijn, en het toonbrood wordt geheven voor het oog van God, en de engelen en de heiligen, en de wereld. Om te weten waar je hoort, behoor je te kijken naar je stam, en te tellen wat aan je gegeven is, en te wegen wat daarvan concreet aan de orde is. Bekering is de boodschap, en het teken aan de wand wordt alleen gelezen en verklaard, door degenen die doorkneed en beproefd zijn in leer en leven en geloof. Ik verbeeld mij niet daar één van te zijn, dus ik houd mij verder stil en mijn hart vast. Dat is jouw speelkaart om met de wet van de Torah, de sharia te promoten. Ga ik niet op in. Wel is inderdaad waar dat ook de tiran gezag heeft. Pas een land als geheel heeft macht om een staat de facto te stichten of te veranderen. En of dat door een volk is of een machthebber, of een buitenlandse overheerser, maakt eigenlijk niet uit: vrijheidsvoorvechters horen zich ook naar regels van het recht te gedragen. Want als zij met het zwaard de macht nemen, zullen ze ook met het zwaard dat weer verliezen. Kim Jong-un heeft gezag en Assad heeft gezag en het Oekrainse parlement voor zijn val, en Saddam Hussein had dat ook, en Ghadaffi ook, en Ceausescu. En het zijn de revolutionaire krachten van haat tegen het goede die zich verheffen en menen dat honderdduizenden doden meer gerechtvaardigd is dan de onderdrukkingen en martelingen van degenen die zich tegen de staat keren en het ook daadwerkelijk proberen te verwerpen. En het is de wereld in al haar verbanden en systemen, die ervoor kiest om rechtsbeginselen van individuele burgers als grond voor oorlogvoering te gebruiken die worden beschreven in dezelfde verdragen die bepalen dat je bij klachten de interne aangelegenheden intern laat en elkaars gezag a priori accepteert. Elk ingrijpen in de interne verhoudingen met militaire macht en economische boycot, is in strijd met het volkenrecht. Maar ik vrees dat opnieuw het onbegrip van de lezer, de spreker weer tot last wordt gemaakt. Bij gebreke aan recht en redelijke beginselen van rechtsordentelijke inzichten, beroep ik mij op Mahatma Gandhi, en sluit af.
 11. Tomega

  Als je niet snapt wat antisemitisme is

  Niemand staat in zijn recht om revolutie te stichten en al helemaal niet religieus gedrevenen, die vanuit de aard van de religie, niet vatbaar zijn voor niet-religieuse redelijke oplossingen. De Balkan was een kruitvat, omdat de verschillende groepen volledig in hun recht stonden. Hun recht, en het recht van alle moslims uit jouw woorden, is onrecht en revolutie. Liefdeloosheid. Elke democratische groep, die door het volk wordt gesteund in oorlog en revolutie, brengt heel dat volk in oorlog en revolutie, en ook in verdrukking of overheersing. Dat dat feitelijk neerkomt op een wijze waarop de bevolking wordt behandeld, komt alleen maar doordat er een sterkere staat is en macht en een regering, en het opstandige revolutionaire volk de facto geen vrede beoogt. Geen enkel land heeft vrede, dat openlijk zegt zijn buurland te gaan vernietigen, en zich in media en politiek druk maakt om zelfs de ergste begrippen om te bouwen tot politiek gewenste vehikels. Waren de palestijnen sterker geweest en oppermachtig over de joden, dan was de facto Israël geen joodse staat geweest, en waren de Israëlieten en de Joden ook, teruggedreven de zee in, om samen met de afrikanen te zwemmen voor een beter leven. Je weet dat dat geen scherts is, want het is het geloof en de taal, en er zijn genoeg zwemmenden verdronken om te bewijzen dat het ook daadwerkelijk kan voorkomen. In dat laatste geval, zou het revolutie zijn en onrecht als jouw seculiere Israëlieten of Zionisten met geweld een land zouden veroveren. Maar als dat nooit gebeurd is, hoe zou dan wat in recht en in wereldwijde harmonie tot stand gekomen is, geen plaats en positie hebben in wat kan gelden als (onderdeel van) recht?
 12. Tomega

  Waarom zijn jullie hier?

  ..................................... Jaa mmijn ttoetssenbborrd kllemmmt ook. Isss vvvast ggeen mmmmommment vvvvan vrrreeeede
 13. Tomega

  Waarom zijn jullie hier?

  Wie is hier nu aan het dwingen en tiranniseren? Van wie zijn de onvertogen en ongepaste woorden? Citeer ze, en zeg het me! Laat eenieder zich gedwongen weten en getiranniseerd, om klemmen onder zijn toetsen te monteren, die alleen worden weggehaald op momenten van vrede door engelen van het licht.
 14. Tomega

  Waarom zijn jullie hier?

  ? Genoeg nu. Hoe komt het Thom, dat je persoonlijk wordt en gaat dwingen en tiranniseren? Het is niet eens jouw reactie Thom, maar een inspirerende quote. Die inspireerde ook mij, en geeft tegelijk inzicht in de herkomst van de quote; terwijl het jou brengt tot spot en tot een reactie waarvan een roos nog kan verwelken. Wees liever wat opgewekter! Je verrommelt de quote tot onzin. Ophouden nou Tomega. Hoe komt het Thom, dat je persoonlijk wordt en gaat dwingen en tiranniseren? Jouw post van 14:49 is niet meer terug te vinden. Jouw post van 16:29 is niet meer terug te vinden. Wat is dit Thom? Reken je erop dat jouw bijdragen vrijuit ongepast mogen zijn, omdat ze toch wel worden weggeknipt of weggecensureerd? Zou je niet liever jezelf dwingen en tuchtigen, zodat elke bijdrage die je plaatst, door de beugel kan?
 15. Tomega

  "Ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft" , is dat zo ?

  Raar dan dat wat jij gotspe noemt, nergens te traceren is. Is het allemaal van het gehalte van het voorbeeld dat net voorbij kwam, over Andreas en zijn broer?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid