Spring naar bijdragen

Tomega

Members
 • Aantal bijdragen

  747
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Tomega

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Tomega

  Nashville-verklaring

  Het is al lang vastgesteld dat het door genen komt. Iets anders beweren is moedwillig mensen beledigen en daar heb ik de grootste bezwaren tegen. Wat is je redenering hierbij? Jij was het ook die zei: Waarom zou het 'door de genen' komen een vrijwaring geven, en het andere een beschuldiging of een belediging? Waarom zou een geaardheid een vrijwaring geven? Besef je wel dat als je eenmaal een 'geaardheid' vaststelt, je alsnog iemand vastpint op en vastbindt in zijn eigen lichaam? Hoe lang duurt het nog, tot iemand ontdekt dat het vrijheid is, en een burgerrecht om je te zijn, wie je je voelt? Besef je wel dat de geaardheid moeten en mogen volgen, evenzovele redenen zijn om iemand te verlaten die lichamelijk, of pyschisch, of anderszins niet (meer) biedt wat je zoekt? Besef je dat het wettige redenen geeft om te verbouwen of een surrogaat nieuw te bouwen, om aan de begeerte van de geaardheid toe te kunnen geven? Besef je dat liefde de ander aanspoort om aan de zoeker de vrijheid terug te geven, tot hij vindt wat hij zoekt en de begeerte vervuld is met wat hij heeft? Er is geen grens aan nieuwe verziekte vormen van normloosheid. En er is geen enkele onduidelijkheid over de oorspronkelijke norm: Terug naar God. Terug naar de natuur van recht, waarheid, oorspronkelijkheid, en goede zeden. Wie nog zeden moet maken, die kan zich uitleven en creationist van het heden worden. Maar wie vasthoudt aan normen die alle tijden doorstaan, die gaat terug naar de basis: Breken met je begeerte. Steeds één man en één vrouw. En God is steeds getuige van alles. Wie rekent, doet het om God.
 2. Tomega

  Nashville-verklaring

  Sjako: Het is een geaardheid en dat zijn kleptomanie en pyromanie niet. Dat zijn geestelijke afwijkingen. Homoseksualiteit is geen geestelijke afwijking. Nashville: Fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden doen de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk niet teniet. Tomega: En in zo'n situatie is het noodzakelijk dat de kerken zich wapenen, niet met wapens maar, met de instrumenten van communicatie om vrede en verlossing te verkondigen aan degenen die hun leven erkennen in natuur en aard zondig te zijn, en het oordeel aan hen die moedwillig Gods Wil weerstaan. Ongeacht om welke zonde het gaat en ongeacht om de mate van natuurlijke beperkingen of afwijkingen van de eigen natuur. - Er is een verschil tussen Gods wil doen voor jezelf, en die wil aan een ander opleggen. Daar geen onderscheid in maken, maakt dat je een ander ook niet plaatsen kunt. God is zelf voldoende machtig om te oordelen. - Er is een verschil tussen de norm bekendmaken en handhaven, en de daarbij te bewijzen liefde en barmhartigheid. Daar geen onderscheid in maken, wordt zelfs een niet normbrekende christen verwerpelijk van. - Er is een verschil tussen verwerpen en wegdoen van wie zich keert tegen Gods wil, en het omarmen van wie zich wil schikken naar Gods wil. Daar geen onderscheid in maken, brengt uitersten van liefdeloze handhaving en liefdevolle normloosheid, terwijl gevraagd wordt om beide uitersten: maximale handhaving bij wie wil overtreden, en maximale liefde bij wie wil schikken. Maar; uiteindelijk is het normatieve dat de natuur van elke mens zondig is en verkeerd geaard. geen enkel mens kan ingaan op zijn geaardheid, zonder zich bij voorbaat te binden aan een sterkere wil en onderwerping aan de norm. Geen mens mag zijn begeerte of geaardheid openlijk wensen of opdringen aan een ander, ook niet een man aan een vrouw. De begeerte willen vervullen, is zonde. De liefde zoekt niet zichzelf, maar de ander. Dat het in de praktijk niet zo werkt is vanwege de losbandigheid en de vele zondige begeerten, waaraan wordt toegegeven. Maar waar liefde woont, daar is geen inbreuk op verstandelijke waarheid of op normatieve gewenstheid of op natuurlijke gesteldheid. En omgekeerd brengt het niet vervuld worden van de begeerte daar geen breuk, echtscheiding of andere vormen van liefdeloosheid en onnatuurlijkheden. Heidelbergse Catechismus: - Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee; want ik ben van nature geneigd, God en mijn naaste te haten. - Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaamzijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja; tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden. - Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Nee; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels , van deze gaven beroofd. - Wil God zulke ongehoorzamheid en afval ongestraft laten? Nee, geenzins; maar Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeborene en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk ; gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
 3. Tomega

  Nashville-verklaring

  Bij welke geestelijke of lichamelijke geaardheid mag je vrijelijk toegeven aan wat je natuur wil? Bij welke geestelijke of lichamelijke afwijking kun je spreken van een vrije wil? Bij welke verslaving, is de verslaafde vrij om zijn gevangen wil te volgen? Wat is de relevantie van het verschil tussen geaardheid, afwijking, en dwanggedachten?
 4. Tomega

  Nashville-verklaring

  Kan je die vraag nog wat toelichten? Een geaardheid werd gesuggereerd iets anders te zijn dan een afwijking, waarvoor andere normen gelden. Een geaardheid werd gesuggereerd geen zaak te zijn van de gebrokenheid van deze wereld. Dat geeft te denken.
 5. Tomega

  Nashville-verklaring

  Volgns mij is het genetisch. Wat is dan het onderscheid tussen een genetische afwijking in geest, lichaam, of aard van zijn?
 6. Tomega

  Nashville-verklaring

  Over tekort door de bocht: een lichamelijke aangeboren afwijking definieert volgens jou de geaardheid. Heeft wellicht te maken met de afstamming en/of bloedlijnen. 1. Maak een keuze. Wat een geaardheid 'goed' of 'natuurlijk' maakt is: a. de aard van zijn bij geboorte; b. het feitelijke zijn bij de geboorte; c. het geestelijk zich ertoe gedrongen voelen; d. een door een dokter erop geplakt label. 2. Geef een voorbeeld van een aard die de gebrokenheid van de schepping niet in zich heeft.
 7. Tomega

  Nashville-verklaring

  Over tekort door de bocht: een lichamelijke aangeboren afwijking definieert volgens jou de geaardheid.
 8. Tomega

  Alles is perfect

  Deze waarheid, heet dat dan. De liefde geeft enerzijds de kennis en wetenschap en het geruststellende dat alles perfect is, terwijl het anderzijds drijft tot het totale omdenken en vernieuwing, om het perfecte ook te doen. Dat is 'het is volbracht' tegenover 'weest heilig, want God is heilig'. Dat is de heldere eis van de wet, tegelijk met de barmhartigheid voor wie erin struikelt. Dat is meer kennis en verlichting van het kwaad, tot meer kennis van het goede en wenselijke. Het is de volheid van het goede willen, als winnaar over het niet goed hebben gedaan. Het is de volheid van het goede doen, als winnaar over het goede niet hebben geleerd. Het is de leegheid van alles dat zich losmaakt van de wet van de norm naar de spiegeling van de Wet van Mozes en de Profeten (de bijbel). Het is de leegheid van alles wat zich losmaakt van de wet van het doen naar de Bergrede van Mattheüs 5. Verlichting brengt perfectie, namelijk van zien wat is. En wat is, dat vraagt om inzet naar een geest van perfect willen en een hart van perfect doen, in het besef dat de perfectie er is, maar dan wel buiten jezelf. Namelijk in Christus en in je toekomst, en die ga je welgemoed tegemoet. Helaas zie je in de praktijk nogal eens dat de norm helder wordt gezet voor wie ver weg is, Maar zodra de praktijk dichtbij komt, wordt de norm vervangen door de liefde, en de norm uit liefde opzij gezet, zodat per saldo liefdeloosheid heerst. Maar perfectie leert méér norm plus méér liefde.
 9. Tomega

  Doublures

  Waar niets bij jou wordt tot iets, is wat jij ervaart, dat wat niets ervaart. wat is jouw coupure uit de doublures?
 10. Tomega

  Vraag over bronvermelding

  Oh, whoeps... dito... normatief altijd SV (maar door oubolligheid self-expaining )
 11. Tomega

  Vraag over bronvermelding

  bron-discussies zijn typisch heel gewild om elkaar mee aan te vallen. Uiteindelijk wil je liever dat iemand zich baseert op echte bronnen, dus is een bron winst. Uiteindelijk wil je liever dat iemand iets authentieks zegt, dus is een bron een last. Maar waar alles om gaat, is dat er een gesprek komt, met waarneembare toetsbaarheden. Dat is natuurlijk ongewenst waar uitsluitend emotie en persoonlijke ervaringen gewenst worden, en ook waar kennis vooral is gebaseerd op emotie of geloof. Maar in elke andere setting is inhoud winst voor wie de inhoud zoekt, en een last voor wie de inhoud ontvlucht. Bronvermelding is dan afhankelijk van degene die het inbrengt: kies je voor toetsbaarheid met de bron, of identificeer je je met wat je naspreekt of citeert. Ik vind het fijner zonder link, want dan weet je dat er iets wordt gezegd, en 'argueing by link' is gesprekstechnisch niet erg inhoudelijk. Maar hoe je er ook tegenaan kijkt: het gaat altijd om aanspreekbaarheid.
 12. Tomega

  Doublures

  Niets ervaart niets. Alles ondergaat iets. Dus jij weet waar je vraagt naar de bekende weg; dat alle wegen tot het niets leiden waarin je bent, tenzij er iets is, waardoor je leeft. Als je dan uit de natuur weet dat je leeft, waarom zou je dan jouw ervaring, niet nemen als norm van het niets? Dat is niet niets, maar iets. Dat is wat in jouw leeft, en jou toont dat je weet dat er iets is. Hoe ervaar je dat?
 13. Tomega

  Nashville-verklaring

  Overgeven aan de zonde vindt plaats als de mens zich verhardt, en de hulp en oproep en dreiging afwijst. Mozes stond de scheidbrief toe omdat de hardheid van de harten groot was. Zou hij de wet handhaven, dan is de liefdeloosheid ònder de wet, groter dan de barmhartigheid zònder de wet. Maar de norm was nog steeds: Gods Wet, is Gods wil. Gods kandelaar, als die weggenomen wordt, is de situatie dat God Zijn gelaat afwendt. Het neemt de normstelling door God weg, en wat blijft, wordt overgegeven, aan zonde en normloosheid. Rechtvaardigheid is dat waar het goede, leidt tot verharding en méér kwaad, ook het goede weggenomen wordt. Dat is barmhartigheid naar het vlees, die leidt tot meer oordeel en meer straf naar de geest.
 14. Tomega

  Doublures

  Het is de natuur die de mens doet inzien en doet onderzoeken wat het is, dat van oorsprong en machtigheid is. En het is door de natuur, dat macht en oorsprong zich openbaart. Wat onnatuurlijk is, is dat macht en oorsprong zich openbaart door het woord. Daarom behoeft het woord altijd voorafgaande profetie en achteraf komende bevestiging, dat het ook naar de natuur van de natuur zo is, en niet anders. Maar naast het woord is er ook het licht van recht, waarheid, barmhartigheid, dat alleen slecht wordt begrepen, ook uit de macht en de oorsprong te zijn. Als jij de gemeten eenheid in verscheidenheid narekent, zul je ontdekken dat recht, waarheid en barmhartigheid, universeel zijn, maar ontkoppeld van oorsprong en macht. Je zult ontdekken dat de werkelijkheid een andere is, dan die van geclaimd gezag met woord en geschrift. Maar dat tegelijk alle coupures van eigen smaak en snit, narekenbaar herleidbaar en toetsbaar zijn, op recht en waarheid en barmhartigheid. En je zult tot het besef komen. dat er zoiets bestaat als verlichting, die beschijnt wat niet wordt gebracht, maar er ondertussen wel is.
 15. Tomega

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Afstanden tot sterren zijn moeilijk of niet te meten. We weten simpelweg te weinig! Met de parallax-methode kunnen we slechts zeer beperkt meten, alsof je de afstand tot een munt die 3000 km van ons verwijderd is wilt meten met meetkunde. Lastig, misschien mogelijk, maar zeker niet mogelijk voor grote afstanden. Eigenlijk is rood-verschuiving ook geen optie. Men gaat er te gemakkelijk vanuit dat dit het gevolg is van het Doppler-effect, maar zelfs dan weten we te weinig. Een interessant artikel (Engels): https://creation.com/high-redshift-quasars-produce-more-big-bang-surprises Uit dat artikel: "The redshift of 3C 273 is z = 0.158, meaning that the wavelengths of its spectral lines are stretched by 15.8%." Daar wordt gesproken van het uitrekken van een golflengte. Dat gaat ten eerste over de Relativiteitstheorie, en ten tweede over de proef van Michelson en Morley: Waarmee zeker is dat het eerste artikel wel wetenschappelijk is, maar ondertussen steunt op 1. een theorie zonder verklarende onderbouwing, en 2. een afstand-meetexperiment dat ongeschikt is om snelheidsverschillen waar te nemen. Wat we wel weten is dat een afstand van A tot B wordt gemeten met een normatief vaste snelheid en een zeker gestelde vaste afstand, waarmee wordt bewezen dat een snelheidsverandering en een extra afstandoverbrugging niet kunnen zijn opgetreden. Dat is dwaasheid die door elk kind kan worden gezien en begrepen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid