Spring naar bijdragen

Fritsie

Members
 • Aantal bijdragen

  317
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Fritsie

 • Rang
  CrediGup

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Ik zal u een aantal voorbeelden geven uit één van uw ‘professionele vertalingen’, de NBV. (Eerst de NBV, dan de SV. Kijk eens naar de omissies van de NBV!) Mt.8:2 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’ ‘En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.’ Mt.9:13 “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” ‘want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.’ Mt.18:11 (ontbreekt in NBV!) ‘Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.' Mt.20:22b (ontbreekt in NBV!) ‘en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Mt.23:14 (ontbreekt in NBV!) Mt.26:28 “dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.” ‘Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.’ Mt. 27:35b (ontbreekt in NBV!) opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen. Mr.3:15 Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. En om macht te hebben, de ziekten te genezen, en de duivelen uit te werpen. Mr.6:11b (ontbreekt in NBV!) ‘Voorwaar zeg Ik u: Het zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad.’ Mr.9:46 (ontbreekt in NBV!) ‘Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.’ Mr.10:21slot “kom dan terug en volg mij.” ‘en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij.’ Mr.15:28 (ontbreekt in NBV!) En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend. Lc.2:22a Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes Lc.2:33 Zijn vader en moeder waren verbaasd En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich Lc.4:4 Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen.” En Jezus antwoordde hem, zeggende: ‘Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.’ Lc.11:4b (ontbreekt in NBV!) ‘maar verlos ons van den boze.’ Dit is nog maar een kleine selectie aan voorbeelden waarin de NBV het zeer kwalijk laat afweten! Ik kan nog veel meer opnoemen. Als u dan deze vertaling gebruikt juist in uw werk met jongeren, leren zij via u al heel snel heel veel leugens in plaats van het Woord van God! U laat het weer eens afweten, jammer. Omdat u niet in staat bent om de TR (SV) als inferieur te stellen tegenover uw NWV/NBV, heb ik zelf alvast een aantal Bijbelplaatsen in mijn antwoord aan desid genoemd. Mag u ook naar kijken.
 2. Fritsie

  Israël 2018

  Ja @Gaitema , inderdaad heeft God een plan met elk volk, namelijk dat zij allen tot bekering in de Heer Jezus komen. Dat mogen de Joden die nu in Israël wonen alsnog ook doen, helemaal niets mis mee. Maar zonder dat een mens of meerdere mensen de Heer Jezus als Heiland en Zaligmaker hebben aangenomen, komt niemand tot de bedoeling die God met hem of haar heeft. Het draait uitsluitend om de Heer Jezus en Zijn Gemeente. In de volheid des tijds (waarvan God weet) zal elke knie zich voor Koning Jezus buigen, ook die der Joden, ook die der heidenen, ook die der duivelen. Wie daartegen protesteert en zijn protest tot het einde toe blijft volhouden, verdwijnt uiteindelijk met de satan in de poel des vuurs.
 3. Fritsie

  Online Bijbels / Voor- en nadelen van diverse vertalingen

  Andere mensen voor ons hebben dat allemaal al gedaan. We kunnen ons voortaan het beste bij de Statenvertaling en de King James houden. 😉
 4. Fritsie

  Israël 2018

  Ik gun de joodse mensen in het MO hun eigen land Israël, waar ze hun eigen taal en cultuur mogen beleven. Maar voor het heilsplan van God spelen zij geen enkele rol meer. De Gemeente van Jezus Christus bevindt zich in de hemel en ook nog op de aarde. Door middel van die Gemeente van Jezus wordt het raadsplan Gods en het heil voor deze wereld bekendgemaakt. Langs die unieke Weg komt het herstel en de wederoprichting aller dingen tot stand, etnische afkomst speelt geen enkele rol meer! Het is zelfs eerder zo, dat met de propaganda voor het Judaïsme Gods werk door Zijn Gemeente wordt belemmerd!
 5. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Betekent dit concreet dat u ook de Statenvertaling als beste Nederlandse vertaling ziet? Of geeft u juist de voorkeur aan een andere vertaling? Of gebruikt u vertalingen selectief door elkaar? En is dat gebruik dan wetenschappelijk altijd verantwoord, of misschien soms ook wel aanvechtbaar? Of gebruikt u zelf helemaal geen Bijbel?
 6. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  @sjako We zijn het inmiddels wel gewend dat u zomaar iets roept, maar toont u nu eens aan - d.m.v. echte Bijbelplaatsen - dat de TR zo "ver achterhaald" is. Maak dat nu eens inzichtelijk, door uw "juiste" teksten naast die van de TR weer te geven. U mag wat mij betreft alle ongeïdentificeerde wetenschappers wel achterwege laten. Het gaat mij om teksten waar u mee werkt, die dan het gevaar en/of de omissie van de TR aantonen! Geef gelijk ook even aan waar de uitkomst van het vermeende euvel der TR toe leidt.
 7. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  'Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, dat verloren was.' (Mt.18:11 Statenvertaling) NWV: ----- WBV: ----- TELOSnt: ----- BGT: ----- NBV: ----- NBG51: [..] GNB: -----
 8. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Bedankt voor de goede aanvulling! Deze link zegt het nog veel beter en uitgebreider. 👍
 9. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Als zeer tevreden gebruiker van de Statenvertaling, waarbij ik teksten dikwijls vergelijk met andere Nederlandse vertalingen en ook de Engelse King James, is mijn antwoord: Ja, de Statenvertaling is een zuivere weergave van het Woord van God. Prijs de Heer! De Statenvertaling is gebaseerd op op de “Textus Receptus”, hetgeen betekent de officieel erkende en geautoriseerde Byzantijnse meerderheidstekst. In het Engels: Authorised Version, en was ook de grondtekst voor de King James. Laten wij ons daarbij goed realiseren dat de Textus Receptus, de King James, en de Statenvertaling, de Bijbels waren die aan de basis stonden van de grote reformatie en geestelijke opwekkingen in geheel West Europa, Noord Amerika, grote delen van Afrika en China en Australië. @sjako maakte over de grondtekst voor deze door God gegeven Bijbels de opmerking: “In de loop van de tijd zijn er wijzigingen en toevoegingen binnen deze afschriften geslopen.” Zijn opmerking zou ik willen plaatsen in het licht van Psalm 12:7 ‘De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.’ Is het dan zo, dat de Heere God toch niet bij machte is geweest om Zijn Woord zeer zuiver te bewaren? Het ziet er naar uit dat sjako aan de bekwaamheid van God volledig voorbij gaat! Sjako geeft daarom liever de voorkeur aan de moderne vertalingen gebaseerd op de zogenaamde “critical text”, de Novum Testamentum Graece van het Alexandrijnse type. Over kritiek op het zeer gezegende Woord van God (SV) zei sjako: “Tekstkritiek kan ook tot verbetering van inzichten leiden.” Is dat waar? Wat is dan de oorsprong van alle kritiek op Gods Woord? We gaan daarvoor terug naar Genesis. Het eerste wat de slang tot Eva zei was: “Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? De slang begint met de oorspronkelijke woorden van God in twijfel te trekken, waarmee hij verwarring probeert te stichten in het denken van Eva. Alle ellende ontstond juist door de kritiek van de slang (satan) en de ontkenning van de ‘tekst’ van God, met als eindresultaat de zondeval! Dan komt sjako aan het eind van zijn zin ook nog tot de volgende conclusie: “Mijn kennis van het Grieks is te klein om er echte uitspraken over te doen, maar mij lijkt het niet fout. Ik zeg trouwens niet de NWV feilloos is, want dat is geen enkele vertaling.” Met andere woorden, schuif alle vertalingen maar op één hoop, er deugt toch ergens niets van! Op Gods Woord is dus altijd wel iets aan te merken!! Denk nu even terug aan Ps.12:7, dan ziet u de bedoeling van deze redenering! God is volmaakt en woont in de hemel, maar wij mensen kunnen feitelijk nooit Zijn Woord ontvangen, want het is linksom of rechtsom volgens sjako altijd gecorrumpeerd! Maar de achterliggende gedachte is dat het niet zo relevant is of u toevallig de beste Bijbelvertaling in handen heeft, het gaat hem er alleen maar om – net als bij Eva – dat alles ter discussie komt te staan! Daar houdt u dan als uitkomst een zekere mate van ontevredenheid aan over, omdat het iets onzekers iets verdachts heeft gekregen! Aan de eigenlijke boodschap en de strekking van wat de Heer Jezus heeft gezegd, wordt zo veel mindere aandacht besteed en gaat bijna als vanzelf verloren! Op diezelfde manier gaan wij nu dus zo ook dikwijls aan de essentie van een Bijbeltekst voorbij. Maar dat was niet wat de Heer Jezus van ons vroeg want Hij wil nog steeds dat wij de Schriften onderzoeken (Jh.5:39), en niet dat wij zoveel kritiek over en weer op Bijbels hebben dat we vervolgens aan de inhoud van Zijn boodschap niet meer toekomen! Neem nu bijvoorbeeld Joh.1:18 ‘..de eniggeboren God, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.’ We houden nu allemaal even de adem in, zeggen nog even niets, maar vragen ons af wat dit betekent en wat voor conclusie wij daaraan mogen verbinden. Nu doen we hetzelfde met: ‘..de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.’ Als u de verschillen kunt vinden tussen ‘God’ en ‘Gods Zoon’ die ‘in de gestalte van God’ is, mag u het zeggen. De uitkomst is veelzeggend. Het aan de ‘rechterhand van God’ zitten, wil zoveel zeggen als ‘aan God Zelf gelijk zijn’. Bovendien wissen wij daarmee het begrip Vader en Zoon niet uit, want de Vader heeft door Zijn Woord en Geest de Zoon verwekt in de buik van Maria. (Lc.1:35) Maar deze uit God geboren ‘Zoon des mensen’, heeft op aarde en in de hemel al de werken Gods gedaan en daarmee bewezen ook Zelf aan God gelijk te zijn. (Fil.2:6) De Zoon Jezus Christus en de Allerhoogste God zijn Één. (Jh.5:18)
 10. Fritsie

  Het joodse volk in Gods plan; etc.

  @ZENODotus Bent u er voor uzelf een beetje uit? Waar zou u uiteindelijk de voorkeur aan geven, de SV of de tekst-kritische nieuwe vertalingen?
 11. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Ach voor mij geeft dat niets, ik ben ook verouderd. Klopt Robert Frans daar heeft u gelijk in, de meest goede Bijbel blijft inderdaad de Statenvertaling (Jongbloed).
 12. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Dat hebben de makers van de Statenvertaling ook bedacht, daarom kwam er in 1888 de Editie Jongbloed van de Statenvertaling. Deze is op dit moment het meest gangbaar, inhoudelijk identiek en bovendien heel vlot leesbaar. Als u die eens leest zult u merken dat ook de SV heel laagdrempelig is.
 13. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Het uitgangspunt was niet om een vertaling te hebben in de omgangstaal maar, in tegenstelling tot de Latijnse Vulgaat die praktisch gezien slechts toegankelijk was voor de elite van de RK kerk, om een goede Bijbelvertaling te hebben in de eigen taal. De King James in Engeland diende daarbij als voorbeeld voor Nederland.
 14. Fritsie

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Oh ik snap het, u gebruikt dit als stokpaardje! Het antwoord interesseert u helemaal niet, u heeft alleen behoefte om interessant te doen. Christenen hebben iets waardevols en dat wilt u ook hebben, maar u heeft helemaal niets! U heeft alleen een enorme leegte, een vacuüm, en daar verzamelt zich een heleboel ontevredenheid.. frustratie.. boosheid. Vaak driftig zeker? Als ik u was zou ik in gebed de Heer Jezus om hulp vragen. U zult dan van al die last afkomen en vrede krijgen. Het staat gewoon ouderwets in de SV.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid