Spring naar bijdragen

IlonkavanVliet

Members
 • Aantal bijdragen

  51
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over IlonkavanVliet

 • Rang
  CrediGup
 • Verjaardag 09/24/1964

Profile Information

 • Geslacht
  Vrouw
 • Religie
  Christen/Hebreeuwse

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. IlonkavanVliet

  Het doel van de mens op aarde

  Dit is ook een GETUIGENIS
 2. IlonkavanVliet

  Oorlog, geweld, wraak...

  Dus een geloof die dat wel prima vindt is de waarheid niet. De legers zegenen voordat ze de strijd ingaan kan dus niet. Kijk naar de Twee Wereldoorlog. Protestant tegen protestant Wat heeft een leger zegenen nou te maken met dat God iemand pijn wil doen. God houd per definitie al niet eens van oorlog. Ménsen willen een oorlog.
 3. IlonkavanVliet

  Het doel van de mens op aarde

  Hi, lieve mensen, Ik ben Ilonka van Vliet, geboren te Utrecht/Nederland op 24 september 1964, dienaar van de Allerhoogste, mijn Vader en Zijn Zoon Christus Jezus. Ik zweer bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, dat ik Zijn waarheid schrijf en zal schrijven. Zalig hij die deze woorden leest, hoort en bewaart, want de wederkomst van onze Heer is spoedig en er zal geen uitstel meer zijn. Het doel van de mens op aarde ; een volmaakt mens te worden zoal Hij. Zodra je de Heer Christus Jezus , Zoon van de Almachtige God, schepper van hemel en aarde , hebt aangenomen, begint het reinigen van je hele wezen. Dat kan omdat Christus Zijn bloed heeft gegeven voor al onze zonden. Hebr. 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus...reinigen. 1Petr.1:19 (vrijgekocht) met het kostbare bloed van Christus. 1Joh.1:7 ..het bloed van Jezus...reinigt ons van alle zonde. ( en dit zijn nog maar 3 voorbeelden van bijbelteksten) Ten eerst moet je weten dat jouw lichaam een tempel van God is, 1 Cor.3:6 weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt 1Cor.6:17-19 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest ( met Hem) ...of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. Dus met behulp van God kun je jouw lichaam, ziel en geest reinigen en steeds meer gereinigd en geheiligd worden, zodat je hier op aarde al, en straks in de hemel, Zijn Koninkrijk ( dat is o.a. de liefde, vrede, vreugde, zegeningen..) kan ervaren, en daardoor net zoals Hem zullen worden, zodat je samen met onze Vader/Christus Jezus één wordt. Christus heeft zelf het voorbeeld gegeven hoe je als mens volmaakt kan worden, want dat is namelijk Zijn doel; dat wij als mens, worden als God! Natuurlijk gaan wij niet als mens zoals wij nu zijn, met een fysiek lichaam naar de hemel maar als een geestelijk wezen. Dat is een langdurig proces maar zeker mogelijk. Er staan in de bijbel vele voorbeelden hierover. Ik geef hier een aantal, maar er zullen er vast nog veel meer in staan. *..Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan...(in het vredesrijk en later de hemel) Jes.60;19-22 *In de Bergrede, de zaligsprekingen oftewel, de leer van karma va vereffening. Matth.5:8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. *Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Matt.9:21 * Gij zult dan volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Matt. 5:48 * En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één...Johannes17:20-21 *..laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. 2Kor.7:1 *Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Kol.1:28 * ..want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. kol.2:9-10 *..wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn hele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Jak.3:2-12 *..wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn..Jak.3:9-10 *En Hij (Christus Jezus) heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in ALLEN volmaakt. Efez.1:23 *Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worde, en gij Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus. 2Tessal.1:11-12 * het volmaakte offer...Hebr.10 *...zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hebr. 10:10 en Hebr. 10:14-18 * Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 1Petr.5:10 *En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen; indien wij Zijn geboden bewaren. Wie zegt; Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde volmaakt. 1Joh.2:3-4. *...nu zijn wij kinderen Gods..wij aan Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 1Joh.2:28-29 tot 1Joh.3:1-4...en ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. *..dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn. Filip.1:10 Moge God u zegenen. God houd van jullie, Christus houd van jullie en ik hou van jullie.
 4. IlonkavanVliet

  Een persoonlijke relatie met Christus Jezus

  Hi, lieve mensen, Ik ben Ilonka van Vliet, geboren te Utrecht/Nederland op 24 september 1964, dienaar van de Allerhoogste, mijn Vader en Zijn Zoon Christus Jezus. Ik zweer bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is, dat ik Zijn waarheid schrijf en zal schrijven. Zalig hij die deze woorden leest, hoort en bewaart, want de wederkomst van onze Heer is spoedig en er zal geen uitstel meer zijn. Een persoonlijke relatie beginnen met onze Heer Christus Jezus. Het geloof in God is er bij mij al heel lang, Hij is er voor mij altijd al geweest en is nog steeds in mijn leven. Zo tegen mijn dertigste jaar kwam er een behoorlijke ommekeer, een verandering in mijn leven, omdat ik namelijk niet zo'n leuk leven had. (ik vertel nu de hele korte versie) Dan kom je op een punt dat je niet meer verder wil op die manier en dan is GOD daar, die mij via een radioprogramma ( Hij laat zich horen, zien op heel veel verschillende manieren) liet weten; Denk voor jezelf! Ik was namelijk gewend om vooral mijn man en ma maar ook anderen, voor mij te laten denken. Mijn Vader wilde dat ik zelf ging nadenken, want het kwam er eigenlijk op neer dat ik hún volgde en niet meer onze God/Heer. Toen begon voor mij de echte persoonlijke relatie met onze God/Heer. Zoals je met een persoon op aarde een relatie begint, begin je ook een relatie met onze Heer Christus Jezus. Dat dat een essentieel onderdeel is van geloven is letterlijk van levensbelang.' Ik Ben het Leven' zegt Jezus. Anders kom je niet verder en blijft het een religie, zoekende naar de waarheid, maar nadat je een relatie bent begonnen weet je zeker dat Hij leeft en dat Hij de waarheid is. Zo kun je je verder verdiepen in het geloof, waar het uiteindelijk een 'zeker weten' gaat worden. Als je ook zo'n persoonlijke relatie wilt hebben met onze Heer Christus Jezus dan is het simpelweg vragen of Hij in je hart wilt komen, of Hij de Heer en Meester van je hart, je leven wil zijn en of Hij je zonden wilt vergeven. Gegarandeerd dat Hij dat doet. Op deze manier kun je Hem echt leren kennen en daarbij Zijn wil leren kennen, zodat Hij je kan leiden, zodat het U wel gaat. Als je meer over dit onderwerp wilt weten en horen, kijk dan eens naar deze YouTube video's; Leven met Jezus is leven in een relatie met God; door GoOD (18 okt 1016), of Groeien in je relatie met God door David de Vos ( goandtell.nl) Heel inspirerend! En als je dan nog verder bent zoals ik dan zorgt Hij samen met jou dat je steeds reiner en heiliger wordt van binnen en buiten om zo steeds volmaakter te worden, want dat IS mogelijk. Zie mijn getuigenis daarover in mijn volgende ; het doel van de mens op aarde. God houd van jullie, Christus houd van jullie en ik hou van jullie.
 5. IlonkavanVliet

  Wat is het verschil..

  Hallo Jessica77, Wat fijn dat je je wil verdiepen in het geloof. Ten eerste moet je weten dat God heel veel van je houd, ondanks alles. Om de waarheid te kunnen weten is er maar één weg en dat is de Zoon van God geloven en volgen. Want er staat geschreven in de bijbel (en er is maar één bijbel, niet bijv. de bijbel van de Jehova's) Johannes 14 vers 6 ; Jezus zeide tot hem; Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Zodra je denkt, 'ja ,dat geloof ik, ik geloof dat Christus Jezus de Zoon van God is', dat Hij voor onze zonden is gestorven, en weer is opgestaan, dan kun je Hem persoonlijk vragen of Hij in je hart wil komen en dat Hij je zonden wil vergeven. 100% zeker dat Hij dat doet en je een heel ander mens zal worden. Een nieuw mens zoals er in de bijbel staat. Als je je in het geloof wil verdiepen dan is de bijbel, Zijn woord, ook heel belangrijk. Dat is in wezen ook de 'stem' van God. Ik hoop dat ik hiermee je vragen enigszins beantwoord heb. Als je nog meer vragen hebt kun je die altijd stellen, God is een en al liefde en geduld.( ook aan mij of anderen natuurlijk) Heel veel liefs en groetjes van Ilonka
 6. IlonkavanVliet

  Sabbath

  Niet alleen in de openbaringen dus maar ook in Matt. 5;19 'wie...geboden ontbindt.. Deut.4:2 Gij zult aan wat ik u gebied niet toedoen en afdoen.
 7. IlonkavanVliet

  Mix van religies in persoonlijk leven

  Nou, ik volg echt geen zelfbedachte figuur maar God onze Vader Schepper van hemel en aarde en zijn Zoon Christus Jezus. En even voor de duidelijkheid, wat ik al een keer gezegd heb, als er één waarheid is kan je daar niet meer over discussiëren maar over de rest wel.
 8. IlonkavanVliet

  Mix van religies in persoonlijk leven

  En waarom kan dat niet alle twee van alleen God afkomstig zijn, want waarschijnlijk begrijpen wij elkaar niet. God kan ons met ZIJN waarheden, die dus tegelijkertijd ook mijn waarheden zijn geworden, (want je moet hier uitkijken wat je schrijft, en heel goed op je woorden letten) jou vragen om openbaar te gaan en je kan Hem ook onvoorwaardelijk volgen. En ik kan het onderscheid maken door hetgeen je hoort; het bericht om zo te zeggen. God zou nooit vragen om iemand pijn te doen of zo.
 9. IlonkavanVliet

  Kan God ook verdrietig zijn?

  En toch blijft Hij van ons houden, bewonderingswaardig, vind je ook niet?
 10. IlonkavanVliet

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Beste TTC, heb je deze passages al gelezen in de bijbel; Maar indien.....zal mijn ziel in het verborgene moeten wenen...ja van tranen vloeien. Jer.13:17 en Jeremia 14:17; Mijn ogen moeten van tranen vloeien nacht en dag zonder tot rust te komen..... Dat is jouw antwoord op je vraag of God ook verdrietig kan zijn.
 11. IlonkavanVliet

  Mix van religies in persoonlijk leven

  Waarom denk je dan dat ik hieraan meedoe, deze discussies? juist om mijn waarheden te delen met anderen. En ik controleer niet iets wat van mijzelf afkomstig is, want dan is het niet meer van God, of van de tegenstander, die openbaring. Hij wil dat ik in de openbaarheid treed EN Hij wil dat je Hem onvoorwaardelijk gehoorzaam bent. En, en dus. Ik ga pas iets openbaren van de waarheid als ik daar 100% zeker van ben. *En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen; indien wij Zijn geboden bewaren. Wie zegt; Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde volmaakt. 1Joh.2:3-4.
 12. IlonkavanVliet

  Mix van religies in persoonlijk leven

  Je weet dat het Zijn stem is omdat je dat controleert. Hij laat echt wel weten of Hij het is of onze tegenstander. Iets negatiefs bijv. wat tegen alles wat God is ingaat enz. komt niet van God.
 13. IlonkavanVliet

  Gij zult geen valse getuigenis afleggen

  Vreselijk dat jij er zo over denkt en daarbij hoop ik niet dat je nu gaat beweren dat je in onze Almachtige Schepper geloofd, want dat doe je dus duidelijk niet. Ook met jou ben ik dus helaas uitgepraat.
 14. IlonkavanVliet

  Mix van religies in persoonlijk leven

  Het klopt dat iets wat waar is controleerbaar is, maar een openbaring van God is voor jou zelf echt controleerbaar. Als je die openbaring dan gecontroleerd hebt kun je die vergelijken met anderen, en als die dan hetzelfde zeggen is dat de waarheid. Als ze tegenstrijdig zijn is het dus niet de waarheid, simpel toch?
 15. IlonkavanVliet

  Mix van religies in persoonlijk leven

  Inderdaad hoor ik echt Zijn stem, maar ik ben niet de enige hoor, kijk vooral naar de vele You Tube -video's, waarin nog veel meer getuigen Zijn stem te horen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid