Spring naar bijdragen

Modestus

Members
 • Aantal bijdragen

  212
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Modestus geplaatst

 1. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Het tafereel van de eed van de sterke engel (10: 5–7) herinnert aan Daniël 12: 4–9, met name 12: 7: "En ik hoorde dien Man, bekleed met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij hief Zijn rechter hand en Zijn linkerhand op naar den hemel, en zwoer bij Dien, Die eeuwiglijk leeft, dat na een bestemden tijd, bestemde tijden, en een helft,... al deze dingen voleind zullen worden." In Daniël verwees deze profetie naar de tijd van de Hellenistische koning uit de Seleuciden dynastie Antiochus IV Epiphanes (175–164 v. Christus), die het volk van God onderdrukte. Na een mysterieuze periode van drie en een half tijd zal er een “voleinding”, voltooiing plaatsvinden, een bepaalde einde zal komen. Net als in Daniël 12: 4–9 spreekt Openb. 10: 5–7 over een eed van verzekering dat God over zijn vijanden zal triomferen binnen de door hemzelf gestelde tijdslimiet: "het mysterie van God zal worden voltooid." De aanduiding van God als "Die leeft in alle eeuwigheid" is ook gerelateerd aan Daniël 12: 7. Maar er wordt ook benadrukt dat God de Schepper is van hemel, aarde en zee, dat wil zeggen dat hij macht heeft over alle sferen van het universum. Het mysterie of de verborgenheid Gods is niets anders dan Gods heilseconomie van de menselijke redding en Zijn bepaling van het lot van de hele wereld, die de Heer door de hele tijd heen aan Zijn dienaren en profeten heeft verkondigd. Deze bepaling is een mysterie omdat het verwijst naar de toekomst en omdat alleen God weet hoe en met welke heerlijkheid dit alles zal worden voltooid. Merkwaardig is dat ook Paulus vermeldt over de laatste bazuin: 'In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.' (1 Korinthiërs 15:52). Heeft hij misschien ook een soortgelijke openbaring gehad, die niet opgeschreven werd? Dit tafereel doet denken aan Ezechiël 2: 8–3: 3: Het nemen en opeten van het boek wil zeggen het begrijpen van de ware betekenis van de wet en de profeten, die Jezus geopenbaard heeft. Hebbend het boek in zich opgenomen, geniet Johannes van de zoetheid van de Goddelijke woorden en de hoop op de beloofde redding en de genade van Goddelijke gerechtigheid, maar hij zal natuurlijk ook bitterheid voelen wanneer hij het prediken zal aan de vromen en goddelozen. Want als ze de prediking over Goddelijke gerechtigheid hebben gehoord, veranderen sommigen ten goede uit vrees voor de bitterheid van de straf, terwijl anderen, geïrriteerd, meer dan ooit verhard worden en aangezet tot hevige haat tegen de predikers. 'Bestraf den spotter niet, opdat hij u niet hate; bestraf den wijze, en hij zal u liefhebben.' (Spreuken 9: 8). Maar de prediker ontvangt bitterheid van beiden, hetzij samen met de boetelingen tranen van medelijden vergietend, of lijdend aan de kwelling die de bitterheid van hun ondeugd met zich meebrengt. Daarom zegt de apostel: 'Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees.' (Rom. 9: 2-3). Het feit dat Johannes wederom zal moeten profeteren wil zeggen dat, ondanks alles wat hij ziet in zijn visioen, de einde der tijden is nog niet gekomen, maar er is nog veel tijd om te prediken en profeteren. Nadat keizer Domitianus vermoord werd, was de vervolging tegen christenen stopgezet en Johannes werd vrijgelaten. Zo heeft hij zijn Openbaring aan de Kerk kunnen doorgeven. Volgens de levensbeschrijving van de apostel Johannes, nadat hij vermoedelijk dood was gegaan, konden zijn discipelen zijn lichaam in zijn graf niet vinden. Dat wil zeggen hij was blijkbaar levend opgenomen in het paradijs. Daarom naar verwachting zal hij samen met Enoch en Elias weder terugkeren in de laatste dagen uit het paradijs om de mensen voor bekering te roepen en met zijn woord tegen antichrist te strijden, door wie hij dan ook daadwerkelijk gedood zal worden om het lot van alle mensen te delen.
 2. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Ik ken christelijke forums waar de bovengeplaatste 'niet christelijke redenatie' gezien wordt als propaganda van andere religies / filosofieën en als dusdanig direct verwijdered en de forumlid wordt publiekelijk gemodereerd. Dus we mogen dankbaar zijn dat het beleid van de leiding hier relatief liberaal is.
 3. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Hoofdstuk 10. Het boekje dat door Johannes wordt opgegeten. Voordat de zevende bazuin blaast (11:15), die het 'derde wee' verkondigt, maakt Johannes een invoeging in het verhaal, zoals hij dat ook deed tussen de zesde en zevende zegels (7: 1-17). 'En ik zag een anderen sterken engel, afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk; en een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur.' De engel hier heeft goddelijke kenmerken. Net als God zelf en de Mensenzoon, is hij gekleed in een wolk (Exodus 16:10; 1 Koningen 8:10; Psalm 104: 3; Daniël 7:13). Boven zijn hoofd is een regenboog, zoals rond de troon van God in 4: 3 (vgl. Genesis 9:13; Ezekiël 1:28). Zijn gezicht, zoals dat van de Mensenzoon in 1:16, schijnt als de zon. Hetzelfde geldt voor zijn voeten, die eruit zien als pilaren van vuur (1:15). Hieruit kunnen we concluderen dat het Christus Zelf is in de gedaante van een engel. Profeet Jesaja noemde hem onder andere Engel van de Grote Raad (Septuaginta, Jesaja 9:5, μεγάλης βουλῆς ἄγγελός). 'En hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was; en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde'. Een open boek in de hand van de engel doet denken aan een boek verzegeld met zeven zegels (5: 7). Maar het kan ook een andere boek zijn met de profetie waarvan de inhoud is uiteengezet in 11: 3–13. De sterke engel is erg groot. Hij zet zijn voeten op de zee en op de grond. Dit betekent dat zijn boodschap betreft het hele universum. 'En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.'. De Engel brult hij als een leeuw. Het veroorzaakt, als een echo, het gerommel van de zeven donderslagen. In het Oude Testament werd het brullen van de leeuw, die goed bekend was bij de inwoners van het oude Palestina, vergeleken met de stem van God: "Hij zal brullen als een leeuw" (Hosea 11:10); “De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?" (Amos 3: 8). De stem van de donderslag in de Bijbel vergezelt altijd Godsverschijning (vgl. Psalm 29: 3: "De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren.") 'En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben; en ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet.' De boodschap van de zeven donderslagen blijft voor ons onbekend. Het is alleen duidelijk dat het van God komt. Misschien ging het over andere plagen, want zelfs de dood van een derde van de ongelovige mensheid de overlevenden niet tot bezinning heeft geleid (9: 20–21). Maar omdat de mensen zo hardnekkig zijn en niet tot berouw willen komen, heeft het geen zin om andere plagen voor dat doel te zenden.
 4. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  God in zijn voorkennis wist dat het hart van farao zo hard is dat het niet tot inkeer en deemoed zal komen, zelfs niet onder de indruk van wonderen en plagen die Gods almacht duidelijk manifesteren; dat farao net zo hardnekkig zal zijn als altijd. Maar omdat hij Gods almachtige manifestatie zal zien en toch niet bekeren, wordt zijn hart of hardnekkigheid nog harder als gevolg daarvan; maar het blijft zijn eigen keuze, zijn vrije wil om door te gaan in het kwade. Daarom werd er gezegd dat God zal zijn hart hard maken (door zich te manifesteren zodat farao uit vrije wil tegen God zal strijden). Het is dus een figuurlijke zegswijze. God deed geen enkele geweld aan zijn vrije wil.
 5. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Trouwens, ook het Mongoolse leger uit het oosten voerde oorlog ten westen van Eufraat (en ook dat van Timur, maar zijn rijk was in feite een afgebroken deel van het Mongoolse rijk). Daarom ben ik tot een gekke veronderstelling gekomen: Misschien zijn die vier machtige volken (Parthen, Perzen, Turken, Mongolen) ook de vier engelen vastgebonden bij Eufraat? Anderen denken daar anders over: 'En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer,' Het is een mysterie wat wordt ermee bedoeld of wat kan het symboliseren. Volgens mij worden er hier toekomstige postmoderne militaire voertuigen en massavernietigingswapens omschreven. Het is vaak onmogelijk om te begrijpen, laat staan uitleggen, wat wordt precies met een concrete profetie bedoeld. En dat is niet voor niks, want als we precieze voorkennis van de toekomst hadden, dan zouden we de hele loop van de geschiedenis kunnen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de dramatische gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus. Herodes wist de presieze geboorteplaats van Jezus en was van plan hem te doden. Alleen door de bovennatuurlijke tussenkomst van Gods engelen werd het leven van Jezus op tijd gered. Maar gelukkig wist Herodes niet over Jezus' vlucht naar Egypte. 'Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur, en door den rook, en door het sulfer, dat uit hun monden uitging.' Interessant, de mensen worden niet door de ruiters gedood in het visioen, maar door hun paarden. De ruiters besturen dan die paarden. 'Want hun macht is in hun mond, en in hun staarten; want hun staarten zijn aan de slangen gelijk, en hebben hoofden, en beschadigen met dezelve.' Toekomstige tanks? 'En de overige mensen, die niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en koperen, en stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen;' De afgoderij, het aanbidden van iets anders in plaats van God de Schepper, bestaat nog steeds. Het kan geld zijn, populaire popzanger, voetbalspeler, dictator, een demonische geest (zoals santa muerte (heilige dood) in Mexico), of jezelf met al je passies en ambities... noem maar op. Een idool kan een belichaming zijn van de collectieve ego, of hij wordt aanbeden puur uit vrees. Ook in de laatste tijden zal er een aanbeden afgodsbeeld zijn van antichrist (die ook een grote dictator zal zijn) (Openbaring 13:14). 'En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.' De afgoderij leidt iemand ook tot het immorele manier van leven, in strijd met Gods geboden, rechtvaardigheid en logica. Maar net zoals de plagen van Egypte brachten de farao en zijn onderdanen niet tot inkeer vanwege de hardheid van hun harten, zo ook deze mensen zijn te hardnekkig om zich voor hun Schepper te buigen.
 6. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  'Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat.' Het zijn niet vier Gods engelen uit 7:1, maar de demonen, en misschien ook de aanvoerders van de demonen. Waarom bij Eufraat? De rivier Eufraat was ongeveer de grens van het Romeinse Rijk in het oosten. Men dacht dat ten oosten van Eufraat zijn er gevaarlijke wilde stammen, die voor het Rijk het gevaar vormen. En inderdaad, de Romeinen konden de landen ten oosten van Eufraat niet bezetten voor langere tijd en moesten vaak oorlogen voeren eerst tegen Parthen en daarna tegen Perzen met afwisselende overwinningen en nederlagen. Turken, die het einde maakten aan het Romeinse Rijk, kwamen ook vanuit die kant. Zo werd Eufraat geassocieerd met het gevaar van het einde van de beschaafde wereld. Als die vier demonische vorsten niet letterlijk bij Eufraat zijn vastgebonden, dan is de rivier Eufraat hier een symbolische plaats van waaruit onheil zal komen. 'En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde deel der mensen zouden doden.' God in zijn voorzienigheid heeft dus een bepaalde moment vastgesteld voor de ontbinding van die boze engelen. Ik vraag me hierbij af: worden de gezalfde christenen ook hier niet inbegrepen bij dat derde deel van de mensen? Waarschijnlijk niet, want uit verzen 20-21 blijkt dat ook hier gaat het over de bestraffing van de zondaars, die weigeren berouw te tonen. Maar zelfs als het niet zo is, de christenen moeten toch niet vrezen, want 'vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel (Mattheüs 10:28). 'En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en ik hoorde hun getal.' In het originele Griekse text staat er μυριάς, myrias, wat inderdaad 10 000 betekent. Dus 10 000 × 10 000 × 2 = 200 000 000. 2 miljoen ruiters is waarschijnlijk geen precieze getal, maar naderende. Zijn ze allemaal demonen? Het is niet helemaal duidelijk. Het kan ook zijn een hele grote menselijke leger, die de wereldoorlog voert, waarbij zoveel slachtoffers worden gevallen. De vier boze engelen zijn dan geen opperbevelhebbers, maar hebben een rol van het brein en bezielers achter de wereldoorlog. De Openbaring is niet door Johannes bedacht, hij heeft alleen datgene opgeschreven wat hem geopenbaard was. De Kerk heeft de vier evangeliën verklaard als de waarachtige, die geschreven zijn onder de inspiratie van Heilige Geest. De rest kan dus gedeeltelijk of grotendeels fabels bevatten. God wist dit van tevoren, en heeft ook bepaald dat er vier waarachtige evangeliën zouden zijn. Vandaar zijn er symbolen in de Openbaring die naar deze evangeliën kunnen verwijzen. Dan zou ik zeggen dat het de gebeden zijn van de heiligen zowel in de hemel als op aarde. En de Heilige Geest leert hun dus hoe en waarvoor ze moeten bidden. 'want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.' (Romeinen 8:26).
 7. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Zesde trompet. 'En de zesde engel heeft gebazuind, en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars, dat voor God was,' Gouden altaar is het altaar van het reukwerk. Hij had vier met koper overtrokken hoornen op zijn vier hoeken. Misschien symboliseren de hoornen vier evangeliën. Wiens stem is het is niet duidelijk. In ieder geval degene die spreekt dient God ermee. Persoonlijk denk ik dat de symbolische stem van het Nieuwe Testament (vier evangeliën), als de voltooiing en vervulling van het Oude Testament en de hele heilsgeschiedenis, laat alle voorzegde profetieën ten vervulling gaan. (Het is een korte bericht omdat ik per ongeluk te vroeg op 'antwoord plaatsen' had gedrukt.)
 8. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  1. Nee, ik wou alleen weten of er mensen zijn die de ervaring met demonen/ demonische aanvallen hebben. Ik wil gewoon objectieve realiteit onder ogen zien, of het nou fascinerend is of niet. 2. Omdat het zo echt lijkt te zijn. Het is mijn indruk.
 9. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Zoek dan op YouTube: Girl Attacked By Demon . Het is op het kanaal Jatal2211. Kijk ook op: VIRAL GHOST VIDEO! REAL OR FAKE?! GHOST ATTACK CAUGHT ON CAMERA! En als je dat helemaal fake vindt mag je het hier plaatsen for vermaak.
 10. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  'En zij hadden haar als haar der vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.' Haar als van vrouwen wil zeggen dat de demonen zijn degenen die de mensen voor ontucht verleiden. De seksuele zonde begint van de man, vrouwen hebben in het algemeen veel minder drang naar seks. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar dan zoeken de vrouwen seksuele genot (orgasme) die zij eerder ervaren hebben met een man, terwijl bij de man is er behalve genotzucht ook een drang om zich te 'ontladen'. Als we bijvoorbeeld een natte nacht krijgen als gevolg van een erotische droom, dan is het hoogstwaarschijnlijk dat de demonen hebben die droom voor ons gemaakt, of dat we in onze dromen de demonen zien in de gedaante van een aantrekkelijke vrouw. Hoe ze dat kunnen doen is buiten onze begripsvermogen. Daarom hebben de demonen hier vrouwelijke (en niet de mannelijke) haren als symbool van ongecontroleerde seksuele hartstocht. En hun tanden symboliseren hun bloeddorstigheid, waartoe ze mensen ook verleiden. 'En zij hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen; en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens, wanneer vele paarden naar den strijd lopen.' Het Griekse woord θώρακας (thorakas) betekent zowel borst als borstplaat. Het verwijst naar de hardheid van het hart, die niet open wil zijn voor de werking (bijvoorbeeld ingevingen) van de Goddelijke genade. En het feit dat ze vleugels hebben (in plaats van strijdwagens) betekent dat ze door de lucht los van de aarde bewegen. 'En zij hadden staarten den schorpioenen gelijk, en er waren angels in hun staarten; en hun macht was de mensen te beschadigen vijf maanden.' Wat symboliseren de staarten en de angels? In Jesaja 9:14 staat er: 'De oude en aanzienlijke, die is de kop; maar de profeet, die valsheid leert, die is de staart.' Zijn die demonische steken dus het gevolg en de straf voor het navolgen van de goddeloze leraren (darwinisten, atheïsten, communisten, theïsten, theosofen, libertijnen...etc, etc), die de God van de Bijbel ontkennen? Dat kan. En waarom vijf maanden? Misschien staan vijf maanden voor vijf zintuigen, waarmee mensen zondigen. 'En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse taal had hij den naam Apollyon.' Die koning is natuurlijk de satan, voormalige Lucifer. Apollyon wil zeggen 'verdervende'. 'Het ene wee is weggegaan, ziet, er komen nog twee weeën na dezen.' Het is in het visioen van Johannes, maar dat betekent nog niet dat er een langdurige pauze zal zijn tussen die weeën. Het is een goede opmerking. Ze zijn onlichamelijk in vergelijking met ons, maar dat wil niet zeggen dat ze absoluut immaterieel zijn. Alleen God is de absolute Geest, en als zodanig ook absoluut immaterieel. Engelen hebben dan geestelijke lichamen, maar desalniettemin kunnen ze verschijnen als materiële lichamen. Dat is de eigenschap van de geesten of geestelijke lichamen - de gedaante van het materiële lichaam kunnen aannemen als God het toelaat. Zowel de Bijbel als ervaring leert ons dat. Er is een video waarin duidelijk te zien is hoe een jonge vrouw duidelijk geslagen wordt door een onzichtbare (demonische) kracht. Het is gefilmd door een beveiligingscamera. Het is een objectieve feit, maar zo angstaanjagende dat ik denk dat die video wordt verwijderd als ik het hier plaats.
 11. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  'En hun werd aangezegd geen schade toe te brengen aan het gras van de aarde of aan gewassen en bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd droegen.' Zo zien we dat de christenen worden beschermd van de demonen door Gods genade. In een allegorische zin symboliseren het gras, de gewassen en bomen de christenen of Gods uitverkoren volk. Afhankelijk van hoe sterk en ervaren je bent in het geloof en het navolgen van Christus, ben je één van die drie. 'Welgelukzalig is de man, die... lust in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.' (psalm 1). 'Men stond hun niet toe hen te doden, maar wel hen te pijnigen, vijf maanden lang; en de pijn was als de pijn veroorzaakt door de steek van een schorpioen.' Het frappante hier is dat de zwermen sprinkhanen in de natuur brengen hun schade toe gedurende die vijf maanden - vanaf lente tot eind zomer. De rest doet denken aan Jeremia 8:3: 'En de dood zal voor het leven verkoren worden, bij het ganse overblijfsel der overgeblevenen uit dit boze geslacht, in al de plaatsen der overgeblevenen, waar Ik hen henengedreven zal hebben, spreekt de HEERE der heirscharen.' En aan Job 3:21-22. 'En de gedaanten der sprinkhanen waren den paarden gelijk, die tot den oorlog bereid zijn; en op hun hoofden waren als kronen, het goud gelijk, en hun aangezichten als aangezichten van mensen.' Het is waarschijnlijk een figuurlijke beschrijving, die de ernst en de verschrikkelijkheid van de plaag duidelijk maakt. Het beeld van de paarden is gelinkt aan Joël 2:4: 'De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen.' Kronen betekenen hun macht over de zondige mensen, die de wil van de duivel deden. En wat betreft aangezichten als van mensen... We weten dat engelen Gods verschijnen in de Bijbel als mensen - het is niet voor niks, want ook zij zijn geschapen als geesten die begaafd zijn met verstand. Ze zijn wel onlichamelijk. De demonen zijn gevallen engelen die tegen God zijn gekeerd. Maar ook in hun gevallen toestand blijven ze qua hun natuur engelen. Vandaar die menselijke aangezichten. Zo denk ik.
 12. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Zie het antwoord dat ik gegeven heb aan 'dat beloof ik' in één van de voorgaande webpagina's. Ik kan daaraan nog toevoegen dat het ook voor mij een studie is. En studeren doe je niet alleen door te lezen en te denken, maar ook door op een creatieve manier je kennis te presenteren. Daarom ben ik blij met deze forum als een platform voor de studie. Ik ben ook dankbaar aan iedereen die het leest, ook al is hij niet eens met mij. Dankzij jullie kan ik me persoonlijk ontwikkelen.
 13. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Hoofdstuk 9. Vijfde trompet. 'En de vijfde engel stak de trompet. En ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was neergestort. En haar werd de sleutel gegeven van de put van de afgrond.' De ster hier is hoogstwaarschijnlijk Gods engel. Engel voert Gods opdracht snel uit. Zijn taak hier is het openen van de afgrond - de gesloten verblijfplaats van de demonen. 'En zij opende de put van de afgrond. En rook steeg op uit de put, als de rook van een geweldige oven de zon en de lucht werden erdoor verduisterd'. Die afgrond is de hel. De hel wordt hier als het ware vergeleken met een put van regenwater, die in oosterse land (op het platteland) wordt afgesloten met een steen en soms zelfs met een slot. Maar in de hel is er geen water. Het is plaats van de vurige kwelling voor de demonen. Vandaar zo'n grote rookwolk, en daarom zijn ze ervoor zo bevreesd (Lucas 8: 31–32). Zijn alle demonen in die afgrond? Blijkbaar niet, want ze zijn noch steeds actief op aarde. En degenen aan wie God toelaat actief zijn op aarde, worden nooit opgesloten in die afgrond? Dat weten we ook niet precies. Wel weten we dat dankzij het Kruis en de glorierijke Opstanding van Jezus is de macht en activiteit van de demonen aanzienlijk verzwakt. Daarom werden ze ook opgesloten in die put tot een door God bepaalde moment in de geschiedenis, waarop ze worden vrijgelaten om de zondige mensen te pijnigen. 'en uit de rook streken sprinkhanen op de aarde neer, en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen der aarde macht hebben.' Deze kwelling doet denken aan de achtste plaag van Egypte (Exodus 10:12). Maar hier zijn het geen echte sprinkhanen. De demonen worden hier vergeleken ermee vanwege hun hele grote aantal. Daarom zijn ze als het ware een grote zwerm sprinkhanen. En zo wordt de profetie van Joël vervuld. Het is te lang om te citeren, lees daarom in Joël 2:1-11. Dat zo'n afgrond wel bestaat kun je zien in de video hieronder. Maar ik zou andere video's op het kanaal 'Raar maar waar' niet bekijken. Ook al is de journalist objectief in zijn uitleg, ik vond het psychisch onverdraaglijk om die objectieve informatie over de demonen op te nemen. Als mens ben ik psychisch te zwak in die zin.
 14. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Vierde trompet. 'En de vierde engel stak de trompet. En een derde deel van de zon werd getroffen, en een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren, zodat een derde daarvan verduisterd werd, en de dag voor een derde deel geen licht gaf en zo ook de nacht.”' Waarschijnlijk werd het licht van de bovengenoemde hemellichamen voor een derde deel verzwakt, zodat ook de dag voor een derde deel minder licht werd. De profeten spraken over eclips als een teken van Gods Oordeelsdag: Jesaja 13:9-10; Daar komt de dag van jahwe, ongenadig, een en al grimmigheid en vlammende gramschap, waarop Hij dit land verandert in een woestenij en er de zondaars verdelgt. De sterren en planeten aan de hemel geven geen licht meer; de zon is reeds bij haar opgaan verduisterd, de maan laat haar licht niet meer schijnen. Jeremia 4:23; Ik keek naar de aarde: Ze was een woestenij, naar de hemel: Het licht was verdwenen. Ezech. 32: 7-8; Als uw levenslicht gedoofd wordt, befloers Ik de hemel en hul de sterren in rouw. De zon verberg Ik achter de wolken en de maan zal haar licht niet meer geven. Alle lichten aan de hemel zal Ik om u in rouw hullen en uw land zal Ik in het duister dompelen, luidt de godsspraak van Jahwe de Heer. Joël 2:31; 3:15; De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken. 'Toen hoorde ik in mijn geestvervoering een adelaar die in het zenit vloog roepen met machtige stem: “Wee, wee, wee de bewoners der aarde, wanneer de trompetten zullen klinken van de drie engelen die nog komen!”' De adelaar is waarschijnlijk de engel. Maar waarom in de gedaante van de adelaar? Het is een van de tekens van de eindtijd verwijzend naar wat Jezus zeide: 'Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.' (Lucas 17:37). Al die plagen en rampen die de onboetvaardige zondaars zullen moeten verduren zijn de gerechte vergelding voor hun daden en zijn bedoeld om hun verdoemenis in de hel minder onverdraaglijk te maken (sorry, ik moet het zeggen, ook al praat daar zelf niet graag over). Dat is ook de reden waarom de martelaren daar God om smeken. God en zijn heiligen worden dus niet gemotiveerd door kwaadaardige wraakzucht, maar juist door menslievendheid. En wie weet komen misschien sommige mensen tot inkeer als ze op aarde hun gerechte vergelding voor hun zondigheid ontvangen en worden ze zelfs gered door Gods genade als berouwvolle zondaars.
 15. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  De derde trompet. 'En de derde engel stak de trompet. En er viel een grote ster uit de hemel, brandend als een fakkel. En zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. En een derde deel van de wateren werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was geworden.' Alsem (Hebr. לַעֲנָה la’anah; Gr.: αψινθος apsinthos; Lat.: Artemisia herba-alba Asso; Eng. wormwood) is een bittere en schadelijke plant die op woeste plaatsen groeit. De naam 'alsem' wordt ook gebruikt voor het bittere aftreksel van de alsemknoppen. In het Oude Testament komt “alsem” 8 keer voor. Door de zeer bittere smaak en de giftige werking, wordt de plant in verschillende passages figuurlijk gebruikt in vervloekingen. Zie de verzen Deuteronomium 29:18, Amos 6:12, Jeremia 2:21; 9:15; 23:15, Klaagliederen 3:15; 3:19, Spreuken 5:4. Frappant is dat “Chernobyl”, de plaats in Sovjet Unie (Oekraïne) waar op 26 april 1986 een kernramp plaatsgreep, in het Oekraïens “alsem, bitter” betekent. Maar wat voor brandende grote ster is het? Meteoriet? Een planetoïde die in de eindtijd op de aarde zal inslaan? Op 27 januari 2012 scheerde een kleine planetoïde, 2012 BX34 genoemd, met een middellijn van ca. 10 meter, 'rakelings' langs de aarde, op een afstand van minder dan 60.000 kilometer - een zesde van de afstand tussen aarde en maan. In de allegorische zin symboliseert alsem de bitterheid van de zonde, die in het begin zoet lijkt te zijn. En de bitterheid van de drinkbare waterbronnen kunnen we vergelijken met de gezaghebbende of populaire denkers, filosofen, wetenschappers en leraren die de valse leer verkondigen en hun publiek met zich mee naar de duisternis trekken. Denk bijvoorbeeld aan de algemeen aanvaarde theorie van Charles Darwin, die nu in feite als een historische feit aangenomen wordt.
 16. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  De tweede trompet. 'En de tweede engel stak de trompet. En het was alsof een grote berg, laaiend van vuur, in de zee geworpen werd. En een derde deel van de zee werd bloed, en een derde van de schepselen die in de zee leven, kwam om, en een derde van de schepen verging.' In vergelijking met de rampen van na de opening van de 4de zegel, waarbij een vierde deel van de aarde getroffen werd, wordt hier steeds een derde deel van de aarde getroffen. Dus de destructieve werking van de nieuwe plagen neemt steeds toe. Een grote massa, laaiend van vuur, wordt in de oceaan geworpen. En als gevolg werd een derde deel van de wereldwijde oceaan bloed. Het is alsof aan de zondaars worden hun zonden tegen de naaste getoond, met name moorden die ze letterlijk gepleegd hadden of waarvan ze indirect schuldig zijn door anderen onrecht te doen en onderdrukken. 'Opdat op u zal neerkomen al het onschuldige bloed dat op aarde vergoten is, vanaf het bloed van de onschuldige Abel tot aan het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen de tempel en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: Dit alles zal neerkomen op dit geslacht! ' (Mattheüs 23:35-36). In de allegorische zin betekent die grote berg de duivel die zich als het ware voedt door Gods schepping te haten en zoveel mogelijk mensen te vernietigen. En als we onszelf affirmeren door anderen te vernederen, of te veroordelen, of te beroven; of als we leedvermaak zoeken door anderen te pesten, of te slaan, of te verkrachten..., dan worden we geïnspireerd door de duivel en zijn we deelachtig aan zijn kwaadaardigheid. Maar de duivel haat zelfs degenen die hem in deze zin navolgen.
 17. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Omdat in Openbaring 7:1-8 wordt het visioen beschreven over wat gebeurt met betrekking tot de aarde. Namelijk één engel zegt tegen de vier andere geen schade toe te brengen aan de aarde voordat Gods uitverkorenen verzegeld worden. Ze zijn inderdaad van aarde gekocht en bestemd zijn voor het Koninkrijk der Hemelen, waar ze zullen deel uitmaken van de triomferende Kerk na hun heengaan uit dit aardse leven en des te meer nadat ze weer verenigd worden met hun lichamen bij de Algemene Opstanding. Zeven engelen met hun bazuinen. 'En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.' De grote rampen van de eerste vier bazuinen doen denken aan de tien plagen van Egypte (Exodus 7-10). Ook hier kunnen we die catastrofale gebeurtenissen letterlijk verstaan. Daarover prefereert Joël: ' En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.' (Joël 2:30-31). De wereld van de zondaars wordt gestraft, terwijl Gods uitverkoren mensen zijn verzegeld; wat ons de reden geeft om aan te nemen dat ze gespaard zullen worden van al die rampen, net zoals in Egypte. Tegelijkertijd kunnen we ook een allegorische betekenis geven aan de dingen die hier genoemd worden. De aarde wil zeggen de mensheid met aardse gezindheid. De bomen zijn mensen die worden 'heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag, ik bedoel, elke leer die door het valse spel van sluwe mensen wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden.' (Efeze 4:14). Daarom zijn ze als 'bomen zonder vruchten in de herfst, tweemaal gestorven, ontworteld' (Judas 12). 'Alle mensen zijn gras en hun trouw niets dan een veldbloem...' (Jesaja 40:6).
 18. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Hoofdstuk 8. Opening van het zevende zegel. 'En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur.' De opening van het zevende zegel symboliseert uiteraard de glorierijke tweede komst van Christus en de voleinding der tijden, het Laatste Oordeel en het begin van de eeuwigheid. Het stilzwijgen is een teken van ontzag voor God de Albeheerser en tegelijkertijd duidt op de ernst van de cruciale verandering waarvan de hemelbewoners diep doordrongen zijn. Half uur is relatief een korte tijd. 'En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.' Zeven engelen kunnen zeven aartsengelen zijn. Het geluid van de trompet of de bazuin kondigt de Oordeelsdag aan. 'Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.' (Joël 2:1). Zie ook Zefanja 1:16; Мattheus 24:31; 1 Tessalonicensen 4:16; 1 Korintiërs 15:52. 'En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.' Dit vers laat zien dat de engelen brengen als het ware de gebeden van Gods heiligen voor Gods aangezicht. Daarom zijn ze ook broeders en medewerkers van Gods heilige mensen. 'Gouden altaar' is blijkbaar een andere dan de eerstgenoemde. Dit altaar is van goud en daarmee wordt er het altaar bedoeld dat in het heiligdom stond voor het heilige der heiligen (Exodus 40: 5, 26). En in psalm 141 bidt koning David 'Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer.' Daarom zijn de liturgische voorwerpen en andere fysieke uitingen, - zoals wierookvat, reukwerk, ikonen, kaarsen, kruistekens, buigingen, etc., - hulpmiddelen om ons hart af te stemmen met het gebed dat we uitspreken. '4-5 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.' Nu de gebeden van de heiligen (om de gerechte vergelding) werden verhoord, vult de engel het wierookvat weer met gloeiende kolen, deze keer niet voor de wierook, maar om die vuur gloeiende kooltjes op aarde te werpen als teken van Gods gerechte toorn, vergelding, het aanbreken van de Oordeelsdag. En wat betreft bliksemen, donderslagen en dergelijke, we kunnen het letterlijk begrijpen, want het gebeurde al eerder in de geschiedenis, zoals in Exodus 20:18: 'En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre;'. En de zeven engelen bereidden zich om beurtelings zeven keer te bazuinen.
 19. Modestus

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  @Robert Frans Zeker, ik ben dol op het Gregoriaanse gezang. Ik had het ooit op YouTube opgezocht, maar had niks kunnen vinden (behalve misschien 'New Age'- muziek die op een of andere manier dat gezang imiteerden). Zelfs op radio Maria krijg je het zelden te horen.
 20. Modestus

  Het vereren van de Heilige Maagd Maria

  Hier is Orthodoxe Magnificat (plus nog een andere korte hymne op het einde). Dit is niet de hele Magnificat, maar een korte versie daarvan. Het bijzondere is dat tussen de zinnen van de Magnificat wordt telkens een andere hele bekende hymne toegevoegd: 'U eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafijnen, die ongerept God het Woord hebt gebaard, in waarheid Gods Moeder U verheffen wij.'
 21. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Daarna zeide één van de ouderlingen tot Johannes: 'Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen;' Want 'wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods' (Handelingen 14:22). 'En zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.' Natuurlijk kun het stof niet wit maken in het rode bloed. Hier wordt dus bedoeld hun volledige zuiverheid van de zonde dankzij de verlossende verdiensten van Jezus' lijden, dood en opstanding (en hun samenwerking met de Goddelijke genade). 'Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op den troon zit, zal hen overschaduwen.' 'Dag en nacht' wil zeggen voortdurend, want in het Koninkrijk der Hemelen zal er geen nacht zijn. 'Overschaduwen' kun je ook letterlijk vertalen als 'zijn tent over hen uitspreiden', hetgeen betekent nauwe gemeenschap met God. Vervolgens citeert de ouderling bijna de profetie van Jesaja 49:10: 'Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken; want hun Ontfermer zal ze leiden, en Hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden.' Zij worden dus voor eeuwig gered van alle ontberingen, natuurrampen en leed die we op aarde kennen. Het merkwaardige is dat het Lam tegelijkertijd ook de Herder is, 'opdat God zij alles in allen' (1 Korintiërs 15:28). Kijk op in Ezekiel 34:23.
 22. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Hoezo iets anders van maken? Het is toch duidelijk dat het aantal mensen, die in de tijd vanaf het begin van de aarde tot aan het einde daarvan geleefd hebben, beperkt is. Het is een presieze getal dat alleen God weet. Een deel daarvan werd gered. Het getal van het aantal van die gelukkige mensen weten we ook niet. Als je suggereert dat God voortdurend nieuwe mensen in het paradijs schept voor het eeuwig leven... Nou, geprezen zij de Heer voor Zijn goedheid, maar dat is ons niet geopenbaard. En wat betreft natiën, geslachten en volken - dat zijn synoniemen in dit geval. We kunnen letterlijk aannemen dat het gaat echt om alle volken. Volgens de Bijbel zijn er 70 geslachten ("volken") van het menselijke ras na de zondvloed. Bedankt voor je vraag.
 23. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  De heerlijkheid van hen die verdrukt werden. 'Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen.' Het gaat hier duidelijk over het nieuwe visioen. De grote menigte hier symboliseert de triomferende Kerk in de Hemel (ecclesia triumphans), terwijl 144 000 uitverkorenen uit het vorige visioen staan voor de strijdende Kerk op aarde (ecclesia militans). Maar in beide gevallen gaat het om dezelfde heiligen van God die de Kerk vormen. 'Een grote schare, die niemand tellen kon' wil niet zeggen dat het absoluut ontelbaar is, maar dat het indrukwekkend groot is, evenals 144 000 ook een symbolische getal is. De opsomming 'natie, en geslachten, en volken, en talen' wordt in het boek Openbaring zeven keer herhaald, wat duidt op de volheid en universaliteit van de redding in Christus van de gelovigen uit alle volken der aarde, want 4 is een getal voor de hele wereld. De grote schare doet denken met name aan de martelaren om de christenen ten tijde van de apostel Johannes te bemoedigen standvastig te blijven in het geloof ondanks alle vervolgingen en martelingen. Maar dat wil niet zeggen dat andere christenen niet gered kunnen worden. Velen worden gered niet als Gods uitverkoren heiligen, maar ook als boetvaardige zondaars die door Gods genade vergeven worden van hun zonden mede dankzij de gebeden van de Kerk. Ook zij horen bij deze grote schare. En de palm takken zijn een symbool van overwinning. De grote schare verheerlijkt God en Jezus Christus uit dankbaarheid voor hun redding. Ook de schare der engelen 'vielen voor den troon neder op hun aangezicht, en aanbaden God, Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen.' Deze zevenvoudige lof duidt op de eeuwige, nooit ophoudende verheerlijking van God door de engelen.
 24. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  Voor wie Engels verstaan een interessante film met betrekking tot de zeven apocalyptische gemeenten in Asia. Het gaat over de geschiedenis van de christenen in Asia. Duurt ongeveer 10 minuten.
 25. Modestus

  Laatste dagen - Openbaring

  In verband met de drukte op mijn werk ben ik komende dagen niet in staat om actief te zijn op het forum. In de toekomst zal dat ook af en toe voorkomen. Maar ik kom hierop nog terug.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid