Spring naar bijdragen

Kelderworm

Members
 • Aantal bijdragen

  355
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Kelderworm geplaatst

 1. Kelderworm

  “Moet” een christen deelnemen aan de samenleving?

  Gewone socialistische denkbeelden tegen kapitalisme dus: NAZI staat immers ook voor nationaal-socialisme, of nazisme. NAZI is een vorm van Links extremisme en niet rechts extremisme zoals de geschiedenisboekjes ons trachten wijs te maken. Jozef kwam niet, G'd stuurde het zo met as doel Jozef onderkoning in Egypte te laten worden. Dit had weer als doel om het door G'd opgezette volk Israel vorm te geven en hen af te zonderen van de rest van de wereld. Zelfs slaverij was daarvoor een middel van G'd om het bloed van het volk Israel niet te laten vermengen met ander werelds bloed.
 2. Kelderworm

  Geboorte beperking

  Lijkt mij echt een stap te ver. Immers de bevruchting wordt voorkomen. Iets dat nog niets is kan ook niet gedood worden. Nog even en een puber die een natte droom heeft en daardoor ejaculeert, zou zich schuldig maken aan het doden van zaadcellen.....😁
 3. Kelderworm

  “Moet” een christen deelnemen aan de samenleving?

  De gelijkenis over tallenten wordt hier incoorect gebruikt, Tallenten in de Schroft zijn hier namelijk om G'd te dienen en niet de maatschappij op zich. Daarom kerk en staat gescheiden houden. Uiteindelijk kan je als christen niet de maatschappij negeren of erbuiten blijven staan. Immers ieder mens MOET belasting afdragen aan de overheid die het vervolgens in haar staat weer besteedt. Wie geen belasting betaald komt in de problemen. Wie niet werkt ontvangt een uitkering om van te leven, verstrekt door diezelfde staat en betaald met belastingcenten. Dat is interessant, dat wil dus zeggen dat je God's wil kent. G'd heeft ZIjn Wil aan Zijn kinderen in de Schrift! Wie werkelijk gelooft (h)erkent dat ook. Als christen niet tegen G'd Zijn Wil conform de Schrift ingaan en zoals de Schrift eveneens aangeeft, niet investeren in het vergankelijke aardse maar in het eeuwige geestelijke.
 4. Zoals het er staat: 14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. 15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Dezen kennen de Joodse Wet van G'd niet, maar leven er wel naar en hebben dus in feite de Joodse Wet van G'd. Zelfde discussie bestaat ook buiten de Genade in Yeshua. Er zijn citaten dat wie Yeshua niet aanneemt al verloren is. Maar in Romeinen 11 geeft G'd weer aan dat Israel Genade zal ontvangen. Daaruit zou je het volgende kunnen concluderen: -G'd heeft als Yeshua het Offer gebracht en verleent in beginsel Genade aan het Joodse volk Israel, immers zij worstelden met de Wet van G'd die buiten Israel niemand kende (maar soms wel deden). -Die Genade in Christus is OOK aan ons de heidenen verleend, ongeacht de daden, met Christus als Fundament ben je vrijgesproken van schuld over de zonden. -G'd haat wie Hij wil en heeft lief wie Hij wil, Kortom, G'd heeft algemene regels gemaakt voor genade maar kan in alle Rechtvaardigheid daarbuiten Genade verlenen aan wie Hij wil. G'd is daarover geen verantwoording verschuldigd aan wie dan ook. Je schrijft wel 'zoals het er staat', om vervolgens met een redenatie te komen die totaal niet strookt met wat er in Romeinen 2 staat...: Daarin staat nl niet dat God genade verleent aan wie hij wil, zonder daarover verantwoording verschuldigd te zijn. Die handelswijze heeft ook niets met rechtvaardigheid (met of zonder hoofdletter) te maken: rechtvaardig is dat wat volgens het recht is gevaardigd, dus dat wat volgt uit het recht. Het volgt dus uit bepaalde regels, en dat is heel iets anders dan 'genade verlenen zoals hij zelf wil zonder daarover verantwoording af te leggen'. Romeinen 2:6 zegt dat God ieder mens naar zijn daden beloont.: wie het goede doet, krijgt het eeuwig leven. Dat lijkt me vrij duidelijk, en dan kun je dus niet stellen dat God zelf wel bepaalt wie hij gendade verleent, en dat dit is zoals in Romeinen 2 staat. De Schrift is groter dan Romeinen 2: Lees ook eens Romeinen 7 13 Zoals geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat. 14 Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet! 15 Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. 16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt. 17 Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam verkondigd zou worden op de hele aarde. 18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. Het Fundament staat hier beschreven 1 Korintiërs 3 11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. 11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.
 5. Zoals het er staat: 14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. 15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Dezen kennen de Joodse Wet van G'd niet, maar leven er wel naar en hebben dus in feite de Joodse Wet van G'd. Zelfde discussie bestaat ook buiten de Genade in Yeshua. Er zijn citaten dat wie Yeshua niet aanneemt al verloren is. Maar in Romeinen 11 geeft G'd weer aan dat Israel Genade zal ontvangen. Daaruit zou je het volgende kunnen concluderen: -G'd heeft als Yeshua het Offer gebracht en verleent in beginsel Genade aan het Joodse volk Israel, immers zij worstelden met de Wet van G'd die buiten Israel niemand kende (maar soms wel deden). -Die Genade in Christus is OOK aan ons de heidenen verleend, ongeacht de daden, met Christus als Fundament ben je vrijgesproken van schuld over de zonden. -G'd haat wie Hij wil en heeft lief wie Hij wil, Kortom, G'd heeft algemene regels gemaakt voor genade maar kan in alle Rechtvaardigheid daarbuiten Genade verlenen aan wie Hij wil. G'd is daarover geen verantwoording verschuldigd aan wie dan ook. Dat G'd is Vader, maar Vader is niet G'd Dat G'd is Yeshua, maar Yeshua is niet G'd Dat G'd is Heilige Geest, maar Heilige Geest is niet G'd.
 6. Tsja daar kan je een discussie over voeren, Voor mij zelf getuigd het juist van het toppunt van liefde dat G'd Zelf heeft geleden door toedoen van de mensen om deze mensen en de toekomstige daarmee Genade te kunnen verlenen. Aan onderstreepte zie ik terug dat je de drie-eenheid principe niet inziet. Yeshua is inderdaad niet G'd, maar G'd is wel Yeshua.
 7. Nee het is juist enorm groots, G'd Die als Vader ZichZelf als ZIjn Zoon Yeshua naar de aarde stuurt om in het vlees te komen en Zelf te lijden om zo de schuld van de zonden van Israel tov de Joodse Wet van G'd (HemZelf) weg te nemen. Immers de rest van de wereld had nog geen Wet en was gewoon verloren. Maar nu na Zijn Offer mogen OOK wij uit de heidenen deel uitmaken van diezelfde Genade door G'd Zelf gebracht als Zijn Zoon Yeshua. Ontkrachten is juist door te stellen dat yeshua niet Geddelijk zou zijn en slechts een profeet. Zelfs met de stelling dat Yeshua de meest grote profeet ooit was, doet de mens Hem tekort.
 8. Mattheüs 26:39 laat zien dat Yeshu ervoor koos G'd Zijn Wil te doen. En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. Dus ja G'd gaf Yeshua opdrachten en die voerde Yeshua uit, veel ook puur om de schriften te laten vervullen leer de Schrift. Maar Yeshua had het recht om te weigeren. Ook in Zijn gebed aan Zijn volgelinge, het Onze Vader leert Yeshua ons dat we zo moeten bidden: Niet onze wil geschiedde maar Uw wil. Daar gaan veel van ons christenen fout met het gebed. Maar uiteidnelijk heeft G'd a;s de Vader Zichzelf als de Zoon naar beneden gezonden en deed Hij dus ZIjn eigen Wil.
 9. Klopt! Een christen weet met zekerheid dat G'd bestaat, immers G'd Zijn Leiding herkennen we, onze gebden die zijn verhoord, wonderen die Hij verricht voor ons christenen, daardoor is geloven zeker weten geworden. Ik denk dat het zon zo'n geval verstandig is om niets te doen, we grijpen als mens al veel te veel in de natuur in. Als je niets doet blijven de sterke exemplaren over en dus een sterker konijnenras, dat bestand is tegen de ziekte. Vanuit jouw standpunt bij de konijnen geredeneerd: als je iemand een verwijt zou kunnen maken is dat degene die het ontwerp zodanig maakte dat er ziektes zijn. Daarvoor is het in NL bijvoorbeeld TE LAAT, door verkeerde bemoeienis kan het niet meer door te weinig natuurlijke vijanden. En er zijn konijnenziekten waar geen gezond konijn bestand tegen is. Maar het principe van je stelling ben ik mee eens, de mens (heeft zich in het verleden) teveel bemoeid met de natuur, waardoor het nu uit evenwicht is.
 10. De reden is vrije wil, ook de buurman heeft een vrije keuze om wel of niet te zondigen. In dit geval hadden de engelen in de hemel ook een eigen vrije wil, het zijn geen slaven van G'd, de kunnen G'd dienen OF ze werden de hemel uitgeschopt. De engel lucifer koos tegen G'd en werd hierdoor G'd Zijn Grootste vijand. Geen kans tegen G'd Zelf en daardoor zich richtend op de mensheid. Geen reden dus om de Gene Die uit liefde vrije wil gegeven heeft en zowel de engelen als de mens geen slaaf egmaakt heeft van Zichzelf, iets te verwijten. Appels nooit met peren vergelijken, je vergelijkt mensen met apparaten. Wanneer konijnen een zeer besmettelijke ziekte hebben die andere konijnen ook ziek maakt en daarmee de hele soort dan is het verstandig om de zieke konijnen te elimineren of op zijn best te scheiden van de (nog) gezonde konijnen. Is dat het zieke konijn te verwijten? Nee Is dat de jager te verwijten? Nee.
 11. Kelderworm

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Waarom stuur jij dit bericht niet met een stokje in een kleitablet gegraveerd de wereld rond? Gewoon leren kijken naar de motivatie van onderzoeken die de vermeende wetenschappers doen en vooral wie het onderzoek heeft betaald. Wetenschappers zijn het oneens over heel veel zaken zoals: Big-bang theorie, gezondheid vlees/vet/suikers eten, CO2 impact op millieu etc.
 12. Ik citeerde alleen de Schrift: 25 Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26 Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. Dus het zaad was al gezaaid (Schepping een feit) en doen kwam de vijand en plantte zijn onkruid ertussen. Lol, nee onzin, wanneer je in een zin gaat strepen verander je iets aan de oorspronkelijke bedoeling. Zowel in jou als mijn geval. Voorbeeld: Ik heb de dierenwereld lief en ik heb er bewondering voor. Zelfs voor slangen en schorpioenen. Maar zit zo een beest in mijn huis bij mijn kinderen, dan kill ik het onmiddelijk om daarmee elk risico te vermijden. Voorbeeld: Wanneer er dieren zijn die ziekten brengen onder hun soortgenoten of anderszijds zoveel schade toebrengen aan andere diersoorten, dan is het ook goede zaak deze dieren (deels) te elimineren ten bate van de andere (diersoorten). In beide gevallen is er gewoon spraken van liefde voor de dieren(wereld)
 13. Kelderworm

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Wetenschap en wetenschappers zijn geen definitie om iets als waarheid aan te nemen. Eerder het tegendeel tegenwoordig, kijk maar eens naar die zogenaamde klimaat wetenschappers die met al die klimaat kolder komen.
 14. Als je het doorstreepte weglaat zie je pas wat een kromme redenatie dit is. Ja zo lust ik er nog wel een paar zeg. ppff Natuurlijk wordt een zin verkracht wanneer je de essentie eruit weg streept. voobeeld: Als je het doorstreepte weglaat zie je pas wat een kromme redenatie dit is.😁
 15. Je zegt hier dat de schepping niet alleen van God is, maar ook van 'de vijand'. Immers, die vijand moet er al zijn geweest om dat onkruid te planten. Ik zeg niks, de Schrift zegt het in o.a. Matheus 13. 24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. 25 Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. 26 Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27 De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? 28 Hij zei tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? 29 Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het, onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. 30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. De Schepping was goed, erna kwam de vijand en zaaide zijn onkruid. Dus de Schepping is van G'd en de vijand tracht het te vernielen. We zien dat ook bij Adam en Eva. de Schepping was goed totdat de satan Eva verleidde om tegen G'd te zondigen. 1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? 2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Genesis 3 Zoals ook nog heden ten dage geschied; We kennen G'd Zijn Wil vanuit de Schrift, maar de satan tracht de mens (ook vrijzinnige Christenen) met vele smoesjes te misleiden om G'd ontrouw te zijn door theorieen te bedenken waarom zonden uit de Schrift geen zonden meer zouden zijn. Wie eerlijk is herkent op de diverse christelijke forums ook forumdeelnemers die al dan niet bewust deze taak voor de vijand vervullen.
 16. Ik denk dat je het met me eens bent dat Gods mening niet verandert. Hij had de wereld vanaf het begin lief. Gelijk na de zondeval kwam Hij met een plan. Een plan waarbij de kop van de slang vermorzelt zou worden. Alle gevolgen van satan worden tenniet gedaan. Het hoort allemaal bij het masterplan van God om de wereld te bevrijden van de zonde en de daarbij behorende dood. De Schrift laat duidelijk zien dat G'd Zijn aden heeft gepland in de Schepping, maar de vijand evenzo het onkruid. Dat G'd vervolgens het onkruid laat opgroeien tezamen met het zaad om het bij de oogst pas te scheiden van elkaar, om niet onterecht het zaad met het onkruid te vernietigen. Daarna zal het onkruid worden verbrand. G'd Zijn liefde voor de wereld is dus dat G'd niet meer alleen maar liefde toonde voor Israel maar nu OOK liefde toonde naar door Hem uitgekozen zielen uit de heidenen. Het betekent dus niet dat G'd de hele wereld zal redden en genade zal verlenen. Je gaat hoermee volledig voorbij aan het feit dat G'd eerst het kaf van het koren zal scheiden, de bokken van de schapen en dus het onkruid van het zaad.
 17. Kelderworm

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Wetenschap komt van de mens en is dus feilbaar, de geschiedenis bewijst dat ook. De Schrift is G'd ZIjn onfeilbaar Woord door Hem ingegeven in de schrijvers/vertalers. De ervaring van mij en velen met mij die de Schrift als zodanig lezen krijgen er ook erkenning in, omdat DAN G'd plots middels Zijn Woord in de Schrift gaat communiceren met de Christen. Om die reden kennen en ervaren vrijzinnige christenen G'd niet, waar bijbelgetrouwe christenen dat wel kunnen. DAT is het certificaat.
 18. Wat wil je uiteindelijk zeggen, dat de Bijbel een wraakzuchtig boek is? Ik zie slechts rechtvaardigheid van G'd, jij niet? Op deze vraag zijn ook maar 2 antwoorden mogelijk: Precies, in het christendom zijn helaas velen die de waarschuwingen van G'd naar de mens negeren en er alleen de mooie beloften uithalen. Dan ontstaat een geloof waarin de hemel voor iedereen is en de hel niet echt zou bestaan. Echter dit is niet in lijn met de Schrift als onfeilbaar Woord van G'd.
 19. Johannes 3:16 verwijst inderdaad naar de wereld die G;d liefheeft. Dit in de context van dat G'd tot dan toe alleen Oog had voor het Uitverkoren Israel. Lezen we Johannes 3 verder dan staat erin vers 18 al het onderscheid, wie niet in Yeshua geloofd is al veroordeeld door G'd. G'd heeft dezen dus niet lief. 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
 20. Kelderworm

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Je gebruikt de versnummers als optelsommen, terwijl het door de mens slechts later is toegevoegd omwille van het kunnen terugvinden. Wanneer ik dan vers 3 lees staat daar inderdaad niet bij dat G'd daar de zon en maan schiep. Tijdens het lezen ga een mens daar zomaar vanuit. De aarde was woest en leeg en zelfs licht bestond nog niet. Dus puur de frequesnties waaruit wit licht bestaat bestonden nog niet. Wellicht schiep G'd in vers 3 deze frequenties van wit licht (opgebouwd uit alle frequesnties). Zo gedetailleerd staat het niet beschreven. Immers de zon alleen zou ook de aarde alleen maar hebben kunnen verwarmen, nog steeds in het duister gehuld. Nadat het licht (alle frequenties van alle kleuren) was geschapen, schiep G'd de zon. De zon die de aarde verwarmd en dus dat eerder geschapen licht kan uitstralen naar de aarde. De Schrift is niet een Astronomie-boek, noch een wetenschappelijk boek en dat moeten we er ook niet van proberen te maken. Immers ook de wetenschap kan nog steeds niet echt bewijzen hoe deze aarde en heelal is ontstaan. Zij zijn nog minder gedetailleerd met hun big-bang theorie.
 21. Kelderworm

  Nashville-verklaring

  Het theodicee van de vrije wil. Volgens de theodicee van de vrije wil accepteert God het bestaan van het kwaad in de wereld omdat de mens pas iets heeft aan zijn vrije wil als hij er ook iets mee te kiezen heeft. Het Kwaad bestaat dus zodat de mens een keuze kan maken ertegen. (bron) 13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. Matteus 15
 22. Kelderworm

  Nashville-verklaring

  Er zijn meerdere verzen die dat tonen, een kleine greep: 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. Johannes 17 Verder is Mattehus 13 is ook een bewijs, er is zaad door G'd gezaaid dat zal worden geoogst. er is ook onkruid door de vijand gezaaid dat meegroeit met het zaad om bij de oogst gescheiden te worden van het zaad om te worden verbrand. 18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil. Romeinen 9 Uiteindelijk bepaalt G'd welk mens wel of niet tot Yeshua kan komen, zonder Zijn Hulp heirbij kunnen wij als mens Yehsua niet aanvaarden.
 23. Kelderworm

  Nashville-verklaring

  Is dat wel zo? Het klinkt nobel inderdaad maar: In OT brandde G'd Zijn Hart voor het uitverkoren volk israel, de rest van de wereld deed er (nog) niet toe. In het NT brandt G'd Zijn Hart OOK voor hen uit de heidenen die Yeshua als Redder erkennen en OOK G'd Zijn Genade mogen ontvangen, de rest van de wereld doet er nog steeds niet toe.
 24. Kelderworm

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Vers 3 de zon en vers 14 de maan en de sterren als lichten in de nacht.
 25. Kelderworm

  Duiveluitdrijving in de 21e eeuw

  Als uw wifi router van 2,4 ghz naar 3,5 ghz gaat breng je die elektromagnetische straling in huis. Daarbovenop zijn er al tig mensen en dieren gestorven die dichtbij zulke masten wonen. Bij die mensen kreeg de hele familie een agressieve hersentumor. Maar bewijs het maar eens als kleine man tegen reuzen en al hun advocaten. Het onderzoek is duidelijk. Toen destijds de GSM kwam waren deze geruchten er ook al. Er werden al mensen "ziek" en hadden "klachten" bij masten die nog niet eens aangesloten waren op het netwerk, dus niet werkten. Dan zou ik mij veel meer zorgen maken over al die E-nummers in voeding dan over 5G frequenties. Maar beide zijn OFF TOPIC.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid