Spring naar bijdragen

Raymond B

Members
 • Aantal bijdragen

  182
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Raymond B

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Locatie
  buurt van Amsterdam
 • Religie
  GEEN
 • Interesse
  Archeologie, Wetenschap, Bijbel, geschiedenis
 • Beroep
  zelfstandig

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Raymond B

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Alle topics uit de Bijbel komen elke keer op dezelfde vraag die er al was sinds de mens is geschapen. De aloude vraag van de tegenstander van YHWH in Gen 3 tw ;Is het ook, dat God gezegd heeft? deze vraag was en is zo'n succes, dat deze keer op keer, generatie op generatie weer wordt hergebruikt en al 6000 jaar de mensen verleid om Gods Woord niet te geloven. En elke keer zijn er grote getalen mensen die zeggen in God te geloven en vervolgens net zo gemakkelijk Zijn woord naast zich neer leggen. Dit gaat niet meer over dat de ezel zich aan dezelfde steen stoot maar een hele mensheid die gek is op stenen. Yeshua zegt het zo; Joh3:12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? Geen wonder dat er zoveel meningen zijn, de Bijbel meld keer op keer dat als je Zijn Woord niet geloofd, je niet hoeft te verwachten dat je verdere Bijbelse inzicht of antwoorden snapt. Weer anderen zeggen "ik geloof wel in de schepping van God maar de woorden van Mozes, dat is alleen voor de 'Joden" Ook hier heeft de Christus een mening over en zegt Yeshua; Joh.5: 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven. 47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven? Tja, het is dus de vraag geloof je Yeshua (Jezus) of geloof je wat mensen zeggen? zo simpel is het!!
 2. Raymond B

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  ik begrijp niet dat je in 1 verhaal met twee uitersten komt. Is de schrift geinspireerd, dan staan daar geen 'verhaaltjes' in zomaar om blz te vullen, maar met een doel. Het schrift herhaalt meerdermalen de 6 daagse schepping, hier 1 voorbeeld, of je erkent het Woord alszijnde het onfeilbare Woord van God en is alles waar, of niet. ( heb ik het niet over de gebrekkige vertalingen of uitleggingen) 11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven. Ik ben het wel verder met je eens dat als YHWH de Hemel en aarde maakt in Gen. 1 dat deze volmaakt was en dat de aarde werd 'verwoest'. Maar dat is een geheel andere topic
 3. Raymond B

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Om specifiek te reageren op dit topic. Ik denk dat alle woorden uit de Bijbel in de context moeten worden gezien. In dit geval van de schepping zou ik zeggen, ja het zijn perioden van 24 uur, oa omdat er staat avond (start dag) en begin van de nacht en morgen begin van de dag, maar afhankelijk van hoe de dag in verhouding staat met de verdere woorden en zinnen, kan je een aantal kanten op, voorbeelden hiervan; Het Hebreeuwse woord יום (yom, Strong's # 3117) betekent een "dag", maar dus niet specifiek een vierentwintig uur durende periode, maar in plaats daarvan meer algemeen als in "een dag dat iets gebeurt". Een voorbeeld zou zijn "een dag van de maand" (Genesis 8: 4), "op die dag sloot YHWH een verbond" (Genesis 15:18) en "tot de dag" (Genesis 19:37). Dit woord kan ook verwijzen naar het lichte deel van de dag in tegenstelling tot de nacht (zie Genesis 1: 5 en Exodus 13:21), maar het verwante woord יומם (yomam, Strong's # 3119) betekent specifiek "overdag" zoals in Job 5 : 14. Dit woord kan worden gebruikt voor een tijd, leeftijd of seizoen, maar dat is alleen wanneer dit woord in de meervoudsvorm is, dat is ימים (yamim), wat kan worden vertaald als "dagen" en niet als tijd, leeftijd of seizoen. Het woord היום (hayom) is het woord יום (yom) met het voorvoegsel ה (ha) toegevoegd en het betekent letterlijk 'de dag', maar we zouden het vertalen als 'vandaag'.
 4. Raymond B

  het Nieuwe testament iets NIEUWS??

  Bij mij niet, ik vertrouw op wat de Bijbel zegt ; dit topic bijvoobeeld nieuw testament? het was beter als het goed was vertaald in vernieuwd. stel; iemand wilt een huis huren,en tekent een huurcontract. vervolgens heeft die persoon lak aan het contract en dit gaat zo jaren door, ondanks de vele waarschuwingen, totdat hij eruit wordt gezet en een ander huurder wordt aangetroken. die krijgt een nieuw contract. Zouden de regels dan zijn gewijzigd? => nee er is alleen een nieuw contract opgesteld voor de nieuwe huurder. met dezelfde waarschuwing dat als die het contract niet nakomt ook hij verwijderde zal worden. 9 Hetgeen er geweest is, hetzelve zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon. 10 Is er enig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn. 15 Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is alrede geweest; en God zoekt het weggedrevene;
 5. Raymond B

  de BELOFTE

  Ook al zou Paulus dat gezegd of bedoeld hebben (wat niet het geval is) Dan neem ik aan dat je de woorden van je Heiland meer waarde geeft als Hij zegt: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Wat is zo bijzonder aan Abraham dat God zijn naam veranderd en zijn zaad een eeuwig durende belofte geeft?en zelfs zo dat wat Abraham in gehoorzaamheid doet wat YHWH zegt, hem tot een rechtvaardige maakt die gerechtigheid doet., Abraham wandelde al 25 jaar met God op een manier waar wij alleen maar van kunnen dromen,gehoorzaamde God en deed wat Hij zei. en als teken daarvan op 100 jarige leeftijd liet hij zich besnijden. Dit geheim zal je nooit begrijpen als je niet Zijn koninkrijk zoekt zoals bedoelt, dan blijf je zeggen wat je hierboven zegt, en idd dan is besnijdenis helemaal niets toen niet en nu ook niet, en besnijdenis is alles toen en nu, net zoals Paulus zegt. Maar nogmls kijk liever wat Yeshua zegt als je alleen maar zegt van Abraham te zijn zonder te doen wat Abraham deed. 27 En Hij zal zeggen: Ik zeg u, van waar gij zijt; wijkt van Mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid! 28 Aldaar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien Abraham, en Izaak en Jakob, en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar ulieden buiten uitgeworpen.
 6. Raymond B

  het Nieuwe testament iets NIEUWS??

  Als je teksten met elkaar probeert te matchen dan is het wel handig om de Bijbels wijze aan te houden, anders haal je van alles door elkaar. dit is wederom een ander topic. Aangezien elke keer de wet (alszijnde wat Yeshua weggedaan zou hebben) erbij wordt gehaald nu maar eens enkele teksten die betrekking hebben wat het nieuwe verbond nu eens inhoud/om draait, voor wie en wat het betekend de wet in in je hart. Jer:3133 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. Ez.36;27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.
 7. Raymond B

  het Nieuwe testament iets NIEUWS??

  Peter, bedankt voor je commentaar. ik heb er nrs bij gezet zodat je weet hoe ik er over denkt bij de juiste item. 1)Ik begrijp het zoals je het omschrijft, het was idd nieuw wat Yeshua deed. Maar het was niet nieuw in de zin dat het iets anders was, Bijbels vervullen is nl het 100% doen of invullen zoals het bedoeld is. Daarom verklaarde Yeshua het als; er staat geschreven maar...., Hij gaf de juiste betekenis zoals de Messias dat ook zou gaan doen, dat is de Torah verklaren. 2) nogmaals het was dus niet nieuw voor hem maar wel voor de mensen. Een bekende kreet die ik veel hoorde was;" Alles draait om Jezus" en dat klopt. Als je dat werkelijk gelooft en op de Bijbel projecteerd dan is alles wat er in de Bijbel staat opgeschreven aan gebeurtenissen een schaduw van Yeshua, Zijn volk en Zijn koninkrijk. En dit bedoelt Hij dus ook zelf letterlijk als Hij verklaart dat alles wat door Mozes en de Profeten staat opgeschreven over Hem gaan. 3) Yeshua laat hier en in de evangelien zien dat Hij de beloofde profeet, de Messias, de zoon van David was, door die dingen te doen die alleen YHWH kan doen. wederom niet nieuw maar ter bevestiging dat Hij het werkelijk was. 4) Heer van wat?? verder zie nr 3 5) Yeshua deed perfect de wet van Mozes ( anders was Hij niet zonder zonde, zonde is overtreding van de wet) maar hij legde wel uit wat die wet precies inhield. De hoofd reden dat ze Hem wilde doden was omdat de religieuzen een ieder hadden wijsgemaakt dat Yeshua, Mozes (de wet) had overtreden, en dus een vals profeet was die gedood moest worden. en uiteindelijk hadden ze door valse beschuldigingen precies om deze reden dat Yeshua tegen Mozes zou zijn ingegaan, de bevolking misleid. Dit deden ze door oa de zelfbedachte wetten, waar Yeshua elke keer tegen in ging, alzijnde als wetten van de Torah te weergeven. Dit deden ze ook met Stafanus en met Paulus en ieder ander die Mozes / Yeshua wilde volgen. Voor de mensen was het dus nieuw omdat niemand dan God Zijn Eigen Woord in die tijd kon uitleggen. Er waren geen profeten meer, geen Koningen of andere door God gezondenen, Johannes bereide daarom de weg om de mensen weer terug te brengen in herinnering te brengen naar de vaderen (Abraham, Izaak en Jacob)
 8. Raymond B

  de BELOFTE

  Ja dat geloof ik ook. Deze belofte aan Abraham en dikwijks herhaald aan zijn zaad gaat in eerste instantie over het land Israel en vervolgens de hele aarde. De Bijbel heeft het alleen maar over dat de rechtvaardigen de aarde zullen beerven. En ja dan zal er eerst net als in de dagen van Noach een complete reiniging moeten plaatsvinden. Maar dan zijn we weer waar het allemaal begon, zoals het altijd bedoeld was. Dan rest nog de vraag die de Bijbel ook meerderemalen stelt; 12 Wie is de man, die den HEERE vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg, dien hij zal hebben te verkiezen. 13 Zijn ziel zal vernachten in het goede, en zijn zaad zal de aarde beërven. (moderatie Trajecto: Dit zijn verzen uit Psalm 25)
 9. Raymond B

  het Nieuwe testament iets NIEUWS??

  kan je dat toelichten? ik volg je niet Als dit waar zou zijn dat klopt oa deze waarheid niet die Yeshua van zichzelf zegt Hand.3:22 Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal. En vind je het niet vreemd dat heel het oude testament, Iedereen de wet moet doen, ze ongehoorzaam zijn aan de wet en uiteindelijk daarom uit het land verdreven worden. Dat YHWH keer op keer smeekt dat ze zich omkeren terug naar Hem en dat alle profetieen melden dat er een dag komt dat zij dat zullen doen geholpen door de HG die Zijn wet in hun harten legt en vervolgens is alles voor niets geweest want het hoeft ploteseling niet meer. Een ieder (hele volken) die in de vloek / ban kwam omdat ze de wet niet deden, oorlogen, hongersnoden en verbanningen. Dat tot op de laatste blz van het oude testament, de laatste verzen met klem aandacht voor de wet van Mozes wordt gvraagd en waar Johannes al wordt aangekondigd als voorbode van YHWH. => maar dat zal aan mij liggen dat ik dat wel vreemd vind. Mal4:4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. 5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. 6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.
 10. Raymond B

  het Nieuwe testament iets NIEUWS??

  Volgens mij zegt Yeshua keer op keer dat Hij niet iets nieuwe kwam brengen maar dat de boodschap wat Hij bracht al sinds Mozes bestond incl het evangelie
 11. Raymond B

  de BELOFTE

  Waar het Woord oftewel de hele Bijbel om draait, waarbij Abraham het voorbeeld gaf door te luisteren naar YHWH en vervolgens dit te doen, wetende dat YHWH het beste weet en wilt. Het is Abrahams gerechtigheid (dat is geloven en doen AL wat YHWH zegt) ook al begreep hij het niet. Het is met je hele wezen oftewel met heel je hart vertrouwen op wat God zegt (1) en dan vervolgens laat zien door het te doen. 1 is besneden van hart De farizeeen waren alleen gefocust op werken en dat niet eens Zijn werken maar zelf verzonnen regeltjes, zonder met hun hart diegene te geloven, te vertrouwen en te doen.
 12. Raymond B

  het Nieuwe testament iets NIEUWS??

  Als Jezus/Yeshua al het oude heeft weggedaan en iets nieuws bracht. Waarom moet je dan nog volgens Hem zelf naar Mozes luisteren of dat al Zijn werken door Mozes zijn opgeschreven bij: de OPSTANDING ; Luk.16 :31 Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. ZIJN LEVEN; Luk 24:27 En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. GELOOF in Jezus; Joh.5:46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven. Jezus de beloofde PROFEET; Hand.3:22 Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.
 13. Raymond B

  de BELOFTE

  Heb ik al weerlegt
 14. Raymond B

  de BELOFTE

  Wat jij of ik denk is alleen maar relevant als je dat Bijbels gezien kan aantonen. Niet op denken of gevoel maar tekstueel. Dus als je dat dat denkt ,wat ligt daar dan Bijbels gezien ten grondslag?
 15. Raymond B

  de BELOFTE

  Nee, dat denk ik niet, de Bijbel spreekt specifiek keer op keer dat het Zaad begon bij Abraham en Jezus zegt zelf diverse malen dat de gelovigen uit het zaad van Abraham is en zodanig medeerfgenaam is. nogmaals medeerfgenaam van wat? Jouw verdere reactie van Jezus bevestigd dit ook maar dan moet je het hele hoofdstuk lezen en niet 1 tekst eruit halen. Jezus gaat in op het antwoord van de farizeeen dat Abraham Hem heeft gezien terwijl dat eeuwen terug is geweest. ook een leuk topic bijvoorbeeld wanneer was dat dan? en helemaal waarom zou een nieuw testamentische invulling uberhaupt iets te maken hebben met die 'stoffige Joodse Abraham'?? 39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.56 Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid