Spring naar bijdragen

Bastiaan73

Members
 • Aantal bijdragen

  2309
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Bastiaan73 geplaatst

 1. Bastiaan73

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Mattheüs 16: 17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u [dat] niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. Het was dus een openbaring c.q. onthulling. Ik lees het zo dat het door de Vader gegeven moet worden, niet zozeer 'in de mens gewekt'. Maar wellicht komt het op hetzelfde neer. 1 Korinthiërs 2: 10 Doch God heeft [het] ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. 11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met [woorden], die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 14 *Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 15 Doch de geestelijke [mens] onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. 16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus. Jij gebruikt de termen 'lagere natuur' en 'goddelijke natuur', Paulus 'natuurlijke mens' en 'geestelijke mens'.
 2. Bastiaan73

  Laatste dagen - Openbaring

  Op wat voor manier wordt er 'haat gezaaid' in deze pdf?
 3. Bastiaan73

  Laatste dagen - Openbaring

  Van boven naar beneden moet je zigzaggen; pagina 2 links, pagina 3 rechts enz. Maar goed, maakt niet uit.
 4. Bastiaan73

  Laatste dagen - Openbaring

  Eigenaardige paginanummering heeft deze pdf.
 5. Bastiaan73

  Laatste dagen - Openbaring

  Interessante analogie met het NT (citaat): De wegneming van Henoch is een beeld van de opname van de Gemeente, die ‘in wolken zal worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht’ (1 Tess. 4:15-18). De redding van Noach is profetisch gezien echter een beeld van de bewaring van het gelovige overblijfsel van Israël tijdens de oordelen van de Grote Verdrukking. Zoals Noach door de oordeelswateren heen veilig aankwam op een nieuwe aarde, zullen de verzegelden uit Israël gespaard blijven in de komende oordeelstijd en veilig de nieuwe wereld van het Vrederijk bereiken. Israël heeft een specifiek aardse toekomst, de Gemeente een specifiek hemels deel. ... In Genesis 5 staat het einde van Henoch’s leven in groot contrast tot dat van alle andere mensen, van wie telkens wordt herhaald: '(...) en hij stierf'. Henoch werd weggenomen opdat hij de dood niet zag, en zó zal het ook gaan met de levenden die overblijven tot de komst van de Heer. Bron: https://www.oudesporen.nl/Download/HB386.pdf
 6. Bastiaan73

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Noemen we 'hetgeen we afleiden uit de aangeleverde bewijsstukken' niet een 'conclusie'? Of in rechtsspraaktermen 'oordeel' of 'uitspraak'?
 7. Bastiaan73

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Het maakt heel veel uit. Simon de tovenaar probeerde met geld de gave van genezing van Petrus te kopen. Handelingen 8: 18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, 19 En zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange. 20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Paulus (toen nog Saulus geheten) komt in het begin van hetzelfde hoofdstuk voor: 1 En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. En er ontstond te dien dage een zware vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem; en allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. 2 En vrome mannen droegen Stefanus ten grave en bedreven grote rouw over hem. 3 En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis. Het blijft me een raadsel hoe iemand in dit ene hoofdstuk Saulus en Simon de tovenaar als één en dezelfde persoon kan zien. Jij hebt het trouwens over Petrus, niet Paulus. Jezus noemde Petrus in Mattheüs 16 'satan' (tegenstander) omdat Petrus inging (weerstand bood) tegen datgene wat gebeuren moest. 21 Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. 22 En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! 23 Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Ik vind het aannemelijker dat het niet om de persoon Petrus ging maar om zijn geloofsbelijdenis: 16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 1 Korintiërs 3: 11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 1 Petrus 2: 4 Tot Welken komende, [als] [tot] een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren [en] dierbaar (...)
 8. Bastiaan73

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Bewijsstukken: De feiten die we aanleveren om onze waarheidsclaim mee te onderbouwen. Bewijs: Hetgeen we afleiden uit de aangeleverde bewijsstukken. Dan is het toch heel eenvoudig? Als er tijdens mijn leven op de e.o.a. manier dna van mij is verzameld en dit dna als ik zelf dood ben bewaard zou blijven, kan mijn eerdere bestaan toch bewezen worden a.d.h.v. dat dna (=bewijsstuk)?
 9. Bastiaan73

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Als je heel hard je kleine teen stoot.
 10. Bastiaan73

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Geloof jij nog steeds dat Paulus en Simon de tovenaar dezelfde persoon zijn? En als ze nou iets van me bewaren? Een haar, bot, tand, kies of iets anders? Ik snap het verschil tussen bewijs en bewijsstuk eigenlijk niet zo goed.
 11. Bastiaan73

  Laatste dagen - Openbaring

  Genesis is nogal summier. Genesis 5 (SV): 24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet [meer]; want God nam hem weg. KJV: 24 And Enoch walked with God: and he [was] not; for God took him. Het Hebreeuwse grondwoord is 'laqach'. laqach: to take Original Word: לָקַח Part of Speech: Verb Transliteration: laqach Phonetic Spelling: (law-kakh') Definition: to take Bron: https://biblehub.com/hebrew/3947.htm
 12. Bastiaan73

  Muziek topic

  Wat een overdreven testosteronmuziek zeg. Complicatie of compilatie?
 13. Bastiaan73

  Laatste dagen - Openbaring

  Dat mag jij denken maar is toch echt niet wat de Bijbel ons vertelt. Hij werd door God opgenomen. Het Griekse grondwoord voor 'opgenomen' is 'harpazó'. Het staat o.a. in 1 Tessalonicenzen 4: 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. en 1 Timoteüs 3: 16 En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Zie eventueel https://biblehub.com/greek/726.htm voor meer info en andere bijbelverzen. Henoch werd 'weggenomen' en dat heeft een ander Grieks grondwoord. Hebreeën 11 (SV): 5 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde. Het Griekse grondwoord is 'metatithemi'. metatithemi: I transfer, desert, change Original Word: μετατίθημι Part of Speech: Verb Transliteration: metatithemi Phonetic Spelling: (met-at-ith'-ay-mee) Definition: to transfer, change Usage: (a) I transfer, mid: I go over to another party, desert, (b) I change. Bron: https://biblehub.com/greek/3346.htm Dit woord komt zes keer voor in het NT: Handelingen 7:16 En zij werden overgebracht naar Sichem, en gelegd in het graf, hetwelk Abraham gekocht had voor een som gelds, van de zonen van Emmor, [den] [vader] van Sichem. Galaten 1:6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast [wijkende] van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Hebreeën 7:12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet. Hebreeën 11:5 Hebreeën 11:5 Judas 1:4 Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen.
 14. Bastiaan73

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Van mij hoeft niks in de shredder. Uiteindelijk gaat het in de discussie tussen mij en @Desid over de bewijsvoering van mythici over een historische Jezus. Een donderklap en lichtflits dragen niet bij aan de bewijsvoering dat Jezus historisch bestaan heeft. Ik ben van mening dat er nooit een doorslaggevend bewijs zal komen om de historische Jezus aan te tonen. Het gaat om geloof, in de betekenis van vertrouwen. Hebreeën 11: 8 Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11 Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. 12 Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. 13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.
 15. Bastiaan73

  Hoe denken christenen over een ongeloof zoals het atheïsme?

  Maar wie hebben het nu in dit topic continu over natuurkunde? Atheïsten of gelovigen?
 16. Bastiaan73

  Hoe denken christenen over een ongeloof zoals het atheïsme?

  Dit topic ging over hoe christenen over atheïsme denken. Nu gaat het over natuurkunde. Dan ben je een materialist. Hoe passen God (= geest, geen materie; zie Johannes 4:24) en bijvoorbeeld de opstanding van de Heer (is ook een onbewezen aanname) daar dan in?
 17. Bastiaan73

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  Jawel. Zoogdieren. Je onwetendheid past mooi in dit topic.
 18. Bastiaan73

  Onwetendheid (gedegen herstelonderzoek)

  "Het ecologisch evenwicht". De soort die dat evenwicht het meeste verstoort is de mensheid. Sukkel. Heb je 'The Green Mile' gezien?
 19. Bastiaan73

  ASMR

 20. Bastiaan73

  Opstanding van het vlees

  Deze prior zegt iets moois en nuchters over demonen (vanaf 5 minuut 15): Daar staat niet dat een mens een geest, ziel of wat dan ook heeft. Een mens is een eenheid. Je hebt geestelijk ingestelde mensen en je werelds ingestelde mensen. Geestelijk ingestelde mensen onderscheiden de waarheid. Hebreeën 4:12 NWV: Want het woord van God is levend en er gaat kracht van uit. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt diep door: het scheidt ziel en geest, en gewrichten van het merg. Het kan gedachten en bedoelingen van het hart onderscheiden. SV: Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.
 21. Bastiaan73

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  Nauwelijks een ontmoeting? Het zal je maar gebeuren. Ik denk dat je een dergelijke gebeurtenis niet snel zal vergeten of zal ervaren alsof je een willekeurige vreemde voorbij loopt. Dit in de veronderstelling dat het écht is gebeurd. Over Handelingen 9:7 en 22:9: helemaal mee eens; is tegenstrijdig. Maar moet daarom heel het boek Handelingen door de shredder? E.e.a. is overigens eerder voorbij gekomen; zie eventueel
 22. Bastiaan73

  Opstanding van het vlees

  O bedoel je het zo. Jezus IS een ziel, net zoals jij ook een ziel bent. Ziel is ook de hele persoon. Ziel is een lastig begrip omdat het meerdere betekenissen heeft. Uit de context kan je halen wat er precies met ziel wordt bedoeld. Als Leviticus aangeeft dat de ziel in het bloed is en Jezus na Zijn opstanding geen bloed meer had dan is de uitkomst toch eenvoudig? Wat is er op tegen om aan te nemen dat Jezus na Zijn opstanding geen ziel meer had/was maar een 'levendmakende geest'? Citaat: Paulus schrijft: “De eerste mens, Adam, werd een levende ziel (psuche); de laatste Adam (Christus) een levendmakende Geest (pneuma).” (1 Kor. 15:45) Er is dus verschil tussen het natuurlijke leven en de levendmakende Geest (Die opstandingsleven schenkt). Bron: https://www.amen.nl/artikel/194/de-geest-van-god
 23. Bastiaan73

  Het oorspronkelijk christendom bestaat niet

  In Handelingen 9 staat beschreven hoe Paulus Jezus 'ontmoette': 1 Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe 2 en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enigen zou vinden die van die Weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. 3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, 4 en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? 5 En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Het is hard voor u, met de hielen tegen de prikkels te slaan. 6 En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. 7 En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. 8 En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 9 En gedurende drie dagen kon hij niet zien, en at en dronk hij niet. (HSV)
 24. Bastiaan73

  Opstanding van het vlees

  Ik bedoel ook na de opstanding. Dat blijkt toch ook uit wat ik typte? Vóór Zijn opstanding had Hij bloed en dus een ziel. Na Zijn opstanding geen bloed en dus ook geen ziel.
 25. Bastiaan73

  Opstanding van het vlees

  Zo moet je dat niet zien. De ziel die in het bloed is is het leven zelf. Ziel heeft meerdere betekenissen. "Zo moet je dat niet zien." Ja; wél dus. Mijn conclusie klopt bijbels gezien gewoon. Hij had geen zielslichaam meer maar een geestelijk lichaam. ~ Na Christus’ kruisiging doorstak een soldaat Zijn zij om het bloed te laten wegvloeien (Joh. 19:34). In de opstanding had Zijn lichaam geen bloed. ... Het zielse lichaam dat wij nu hebben is van vlees en bloed. Het zal worden opgewekt als een geestelijk lichaam (1Kor. 15:44) Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/geestelijke-lichamen/ ~ Jesaja 53 (SV): 12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. NWV: 12 Om die reden zal ik hem een deel toewijzen onder de velen en hij zal de buit verdelen met de machtigen, omdat hij zijn leven* heeft uitgestort in de dood en tot de overtreders werd gerekend. Hij droeg de zonden van veel mensen en hij bemiddelde voor de overtreders. *: of ziel. Bron: https://www.jw.org/nl/bibliotheek/bijbel/studiebijbel/boeken/jesaja/53/ Het Hebreeuwse grondwoord is 'nephesh'. Zie ook Leviticus 17: 11 Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid