Spring naar bijdragen

Bastiaan73

Members
 • Aantal bijdragen

  1764
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Bastiaan73 geplaatst

 1. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  🙄 Romeinen 2: 13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. 14 Want wanneer heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. 15 Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van, en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Volgens mij was de gemeente van de Galaten een mix van Joden en niet-Joden. Galaten schijnen van de Kelten af te stammen, vergelijk ook de woorden Galaten/Kelten. "Het Keltische temperament van de Galaten was erg wispelturig, ze hielden van nieuwe dingen en veranderingen. Toen Judaïstische leraren de gemeenten aandeden, die hen onderwezen dat wetsbetrachting, besnijdenis en andere Joodse rituelen belangrijk waren om behouden te worden, werden deze denkbeelden met open armen ontvangen. Langzamerhand kwam er in die gemeenten afwijking. Behalve dat de Judaistische leraren eisten dat de gelovige Galaten zich aan de Mozaïsche wet, met name de besnijdenis, zouden onderwerpen, werd ook de wettigheid van Paulus’ apostelschap bestreden." Bron: http://www.christipedia.nl/Artikelen/G/Galaten_(brief) Mee eens. Romeinen 11: 1 Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israeliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. 2 God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in [de] [geschiedenis] [van] Elia, als hij Israel bij God aanklaagt: 3 Here, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren hebben zij omvergehaald; ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven. 4 Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. 5 Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade.
 2. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  Da's een lange zin Antoon 😄 Uiteindelijk wordt het beide: zowel binnen als buiten. God alles in allen. 1 Kor. 15:28. De NWV geeft het zo weer: Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp, zodat God alles zal zijn voor iedereen. NBG51: Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. SV: En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. WV95: En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alles aan Hem onderwierp. Zo zal God alles in alles zijn.
 3. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  Dat doe ik ook en ik ga uit van de grondtekst: de concordante Griekse tekst. Commentaar van A.E. Knoch: "Het zal niet beperkt blijven tot een lokaal gebeuren, maar het zal onmiddellijk heel de aarde bedekken. Daarom zou het nutteloos zijn om welk bericht dan ook te onderzoeken of op te volgen dat het koninkrijk hier of daar is, want het zal overal zijn. Bovendien zal, niet zoals andere koninkrijken, die falen door gebrek aan een innerlijk antwoord op uiterlijke reguleringen, het koninkrijk van God gefundeerd zijn op een morele kracht in de harten van mensen. Dit wil niet zeggen dat er geen uiterlijke regeringsvorm zal zijn. Het punt voor de Farizeeën, tot wie Hij sprak, is dat, net zoals Nicodemus, zij een innerlijke vernieuwing nodig hadden, en niet zozeer een goed en nieuwsgierig onderzoek van lokale voorvallen, om zo het koninkrijk binnen te gaan. Er is wel gemeend dat dit weergegeven zou moeten worden met "het koninkrijk van God is onder (of bij) jullie," dat wil zeggen, in de persoon van de Koning. Maar het woord dat hier wordt gebruikt betekent zeker "in" (in de betekenis van "binnenin"), zoals de enige andere Schriftplaats getuigt (Matt. 23:26), die spreekt over de binnenzijde van de beker en het bord, in tegenstelling tot hun buitenzijde." Bron: https://app.concordante-publicaties.nl/bijbel/index.php Verklaar je nader.
 4. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  Wat @Aristarkos bedoelt wordt het Israël Gods genoemd. Galaten 6:16 Allen die volgens deze gedragsregel leven, wens ik vrede en barmhartigheid toe. Zij zijn het Israël van God. (of Israël Gods). Dat is Galaten 6:16 volgens de NWV: Allen die volgens deze gedragsregel leven, wens ik vrede en barmhartigheid toe. Zij zijn het Israël van God. In de NBG51 staat: En allen, die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid kome over hen, en ook over het Israel Gods. En in de SV: Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God. En in de NCV: En wie volgens dit richtsnoer de grondregels zullen opvolgen: vrede zij op hen en barmhartigheid, ook op het Israël van God. En in de WV95: Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven, en over het Israël van God! Op welke grondtekst baseert de NWV zich? Het lijkt me een behoorlijke vertaalfout en/of opzettelijke wijziging van wat er in de grondtekst staat.
 5. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  Wat @Aristarkos bedoelt wordt het Israël Gods genoemd. Galaten 6:16 🤔 2 = Israël, 3 = de gemeente Gods = het lichaam van Christus. Dat is dus niet goed vertaald. Lukas 17:21 De mensen zullen niet zeggen: “Kijk hier!” of: “Daar!” Want kijk! Gods Koninkrijk is in jullie midden.’ In de Griekse grondtekst staat 'ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν' = 'entos hymōn estin' = 'binnenin jullie is'. Entos: https://biblehub.com/greek/1787.htm. Dit woord komt alleen in Lukas 17:21 voor en in Mattheüs 23:26. NWV: Blinde farizeeër! Maak eerst de binnenkant van de beker en de schaal schoon, dan wordt ook de buitenkant schoon.
 6. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  De gemeente Gods is toch het lichaam van Christus? Kolossenzen 1: 18 En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 24 Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Nee, het is een concreet Koninkrijk nu al opgericht in de hemel, van invloed op de huidige gelovigen en straks over de hele aarde. Lees Daniël 2 nog maals eens. Thomasevangelie, logion 113: Zijn leerlingen zeiden tot hem: Wanneer zal het koninkrijk komen? Jezus zei: Het koninkrijk komt niet door het te verwachten. Je kunt niet zeggen: ‘Het is hier’, of ‘Het is daar’. Nee, het koninkrijk is uitgespreid over de aarde maar men ziet het niet. Parallel in Lucas 17 (SV): 20 En gevraagd zijnde van de Farizeen, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. 21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.
 7. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  Het staat er toch gewoon. Paulus heeft het hier tegen Christenen in oa Galatië. Daar zegt hij dat zei de kinderen van de belofte (aan Abraham) zijn. Galatië ligt in wat we nu Turkije noemen. Het waren dus geen Joden, maar de ‘heidenen’. De heidenen zijn de niet-Joden. Ook zegt dat Paulus dat de Joden niet beter zijn dan deze vreemde natiën. Allemaal kunnen ze tot het Israël Gods behoren. Je afkomst maakt niet uit. Kinderen van de belofte: via Sara --> Isaak. Kinderen naar het vlees: via Hagar --> Ismaël. Isaak: vader van Jacob. Jacob = Israël. Zie ook Galaten 4: 22 Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, een bij de slavin (=Ismaël) en een bij de vrije (=Isaak). 23 Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. 24 Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen: de ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. 25 Het [woord] Hagar betekent de berg Sinai in Arabie. Het staat op een lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. 26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder. Belofte aan Abraham was vóór de invoering van de besnijdenis. Romeinen 4: 6 Gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken: 7 Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. 8 Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen. 9 Geldt deze zaligspreking dan de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers: Het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. 10 Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. 11 En het teken der besnijdenis ontving hij als het zegel der gerechtigheid van dat geloof, dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij een vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend, 12 En een vader van de besnedenen, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof, dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. 13 Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs.
 8. Bastiaan73

  Muziek topic

  Bob, Prophet.
 9. Bastiaan73

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Bla die blabla. Johannes 11: 35 Jezus weende.
 10. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  Tadaa.
 11. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  Ik weet wel dat zowel gezalfden als ongezalfden, heidenen als joden, grieken, papoea pygmeeën, aboriginals enz. allemaal bruine poep en rood bloed hebben. Dit hele topic is onzinnig gemiereneuk. Wie het aan een kind kan uitleggen vind ik een knappe jongen.
 12. Bastiaan73

  Kan God ook verdrietig zijn?

  'Minder omnipotent'... 😄
 13. Bastiaan73

  Kan God ook verdrietig zijn?

  Dan zou God een statische entiteit zijn i.p.v. een dynamische en m.i. leg je daarmee God een beperking op. De mens is naar Zijn beeld geschapen dus wat zijn emoties dan volgens jou? Genesis 6: 5 Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, 6 Berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. 7 En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Efeziërs 4: 30 En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. En wat te denken van het woord 'toorn'? Dat komt wel meer dan een paar keer voor in de bijbel. Volgens de NCV komt dit neer op 'verontwaardiging' en persoonlijk vind ik dat een begrijpelijker begrip. "De vertalers hebben geworsteld met de Griekse woorden orgē en thumos. Het eerstgenoemde woord werd meestal vertaald met toorn, wat volgens het Van Dale woordenboek hevige woede (synoniem met drift, boosheid, opvliegen) betekent. De betekenis van toorn past wel bij mensen, maar niet bij God. De gramschap van God is altijd gerechtvaardigd en daarom is verontwaardiging een beter woord wanneer het over God Zelf gaat." Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/gered-uit-de-komende-verontwaardiging/
 14. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  Ik probeer vanmiddag er uitgebreider erop terug te komen. Maar het zou raar zijn dat er twee groepen wordt beschreven, maar dat het in feite maar één groep is. Bovendien is de omschrijving van de 144.000 heel anders dan die van de grote schare. Volgens 1 Korintiërs 15:28 zal God uiteindelijk alles in allen zijn dus wat maakt het in hemelsnaam uit? NBG51: Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. WV95: En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alles aan Hem onderwierp. Zo zal God alles in alles zijn. NWV: Als alles aan hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alle dingen aan hem onderwierp, zodat God alles zal zijn voor iedereen. ~ ...
 15. Bastiaan73

  Ouders als voorbeeld

  "Haagse vader scheert dochtertje (9) kaal omdat ze bijbel niet goed overschrijft Omdat ze een hoofdstuk uit de bijbel niet goed overschreef, scheerde een man uit Den Haag het hoofd van zijn 9-jarige dochter kaal. Het meisje vluchtte naar haar oma in Amsterdam. De politierechter veroordeelde de man tot een taakstraf om ‘na te denken over zijn opvoedmethodes’." Bron: https://www.ad.nl/den-haag/haagse-vader-scheert-dochtertje-9-kaal-omdat-ze-bijbel-niet-goed-overschrijft~afaf8e3b/
 16. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  O ja da's waar. Dan hoop ik dat ze die zo wreed mogelijk hebben afgeslacht. Vooral de ouderen, jongemannen, meisjes, kleine kinderen en vrouwen. Maar sorry allemaal; het ging over iets veel belangrijkers: het verschil tussen verzalfden en gezegelden.
 17. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  Dit is God door de ogen van Ezechiel. Volgens Ezechiel is God behoorlijk kwaad en de methode om het volk te straffen komt waarschijnlijk overeen met de manieren die men toen had. Misschien was het dan een projectie van de (blijkbaar behoorlijk verknipte) Ezechiël.
 18. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  De eerste vet gemaakte tekst bedroeft mij behoorlijk. De barmhartigheid is ver te zoeken. Sterker nog: afwezig. Wat is dit voor 'God'? Hij komt hier over als een Hitler in het kwadraat en degenen die het uitvoeren als willoze robots.
 19. Bastiaan73

  De gezalfde(n)

  @Modestus compliment voor hoe je meerdere in slaap gesukkelde topics weer wakker maakt. 😉👍🏻
 20. Bastiaan73

  Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

  Romeinen 3:22 NBG51 En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. SV Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. HSV namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. NBV God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Het geloof van Jezus Christus betekent m.i. het geloof dat Hij zelf had/heeft en later aan individuele gelovigen in een bepaalde mate uitdeelde/uitdeelt. Het geloof in Jezus Christus betekent m.i. het geloof dat gelovigen in Hem hebben of preciezer: hebben gekregen. Romeinen 12 (HSV): 3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Het vetgedrukte lees ik zelf als: de één heeft meer of minder geloof dan de ander ontvangen. 6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. Om een lang verhaal kort te maken: gaat het om het geloof van of in Jezus Christus? Of maakt het niet uit?
 21. Bastiaan73

  Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

  Je hebt 3 groepen die worden gered door Jezus. 1. de Joden (de eerste schaapskooi), 2. de gezalfde Christenen en 3. de andere schapen. De andere schapen zijn de niet-gezalfde Christenen die een aardse bestemming hebben tijdens het 1000-jarig Rijk en daarna. Voordat hier (over wie er met die schapen bedoeld worden) verdere reacties op komen: aub in het betreffende topic plaatsen (daarom had ik die link bij gezet) en niet hier. Als moderator zou jij dit er eigenlijk bij moeten hebben gezet sjako 😉 Nogmaals:
 22. Bastiaan73

  Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

  Dus hebben de horizontale en verticale balk wel degelijk iets met elkaar te maken.
 23. Bastiaan73

  Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

  Bij een kruis komen de horizontale en verticale balk ergens samen; ze raken elkaar bij het snijpunt.
 24. Bastiaan73

  Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

  Het vlees kan de geest niet ervaren. Maar de geest kan wel het vlees ervaren. Toch?
 25. Bastiaan73

  Het geloof van of in Jezus Christus? Rom. 3:22

  Rom. 8:10-11, 29-32 In Hem geloven/op Hem vertrouwen dus. Dat is dus niet: aanschouwen of voelen of op een andere zintuiglijke manier ervaren.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid