Spring naar bijdragen

JonathanV

Members
 • Aantal bijdragen

  650
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit

Over JonathanV

 • Rang
  CrediGup

Contact Methods

 • MSN
  the_obliterator@hotmail.com

Profile Information

 • Interesse
  Te veel om op te noemen.
 • Beroep
  Student
 1. JonathanV

  Tongentaal

  Als de Geest dagelijks voor ons bid en in ons bezig is, waarom ga jij er dan van uit dat dit altijd hardop gebeurd? Spreuken 17:3 3 De smeltkroes is voor het zilver en de oven voor het goud, maar de toetser der harten is de HERE. God toetst onze harten, niet jij.
 2. JonathanV

  Tongentaal

  Excuses als ik een eerdere opmerking van je verkeerd heb opgevat. Wat betreft dat het er duidelijk instaat dat je in tongen zal spreken als je de Heilige Geest hebt, ja de Heilige Geest kan in tongen spreken. (net zoals dat de HG kan genezen, profeteren, etc) Klopt zeker, maar waar zie je de link dat je geen Heilige Geest hebt als je niet in tongen spreekt? Of geen kind van God bent? Je kan ook in valse tongen spreken, waar de woorden niet van de HG zijn. Wat betreft je gequote versen, staat nog steeds niet in dat je in tongen moet praten. Quote: Op donderdag 20 januari 2005 12:11:26 schreef solomonbhabla het volgende: heb ik gezegd ergens dat je pas na je doop de heilige geest kan ontvangen je kan voor de doop de heilige geest ontvangen verdraai mijn woorden niet jullie willen niet geloven in Godswoord het staat toch duidelik als je de heilige geest hebt dan spreek je in tongen maar het is een kwestie voor open staan als je niet in tongen kan praten ben je geen kind van GOD IK HEB GODSWOORD ALS GETUIGE MARKUS16:15-20 lees johannes 1:12-13 uit geboren en het perfecte staat in handelingen2:38 lees handelingen2:1-38 lees wat paulus zegt in handelingen:1-6 , vraagt heb jullie de heilige geest ontvangen als Gij geloofd hebt? En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, 2 Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is. 3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes. 4 Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt den doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. 5 En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus. 6 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden efeze6:18 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 1korinthe14:14 14 Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos. johannes4:23-24 23 Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden. 24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. johannes3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. zie jullie het nog steeds niet? man man God is een geest je moet hem aanbidden in geest&waarheid jezus eigen woorden sinds jullie zijn woorden niet geloven maar alleen willen geloven wat jullie willen geloven, heeft god gezegd? dat je maaer een deel van zijn woord moet geloven? 2timotheus2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. sorry Godswoord is Godswoord
 3. JonathanV

  Tongentaal

  Ik heb Jezus eerst aangenomen in mijn hart, ben daarna ook helemaal veranderd. (oude ik overboord) Heb God ervaren en zijn leiding zelfs voordat ik gedoopt werd. (en ik zag opeens waarom dingen lopen zoals ze zijn gegaan voor mijn wedergeboorte) Mijn reden om me niet meteen te dopen (ongeveer 6 maanden later)was om te zien of ik wel echt wedergeboren was. Toen dat echt zo bleek heb ik me laten dopen! (Ik vertrouwde mezelf niet, vandaar) Zie ook vers uit Petrus onderaan post. Over Handelingen 10:44-48 Petrus wist het omdat de mensen daar opeens in tongen spraken en God groot maakten. Dit betekend niet dat het altijd zo moet gaan. Ik zie ook niet dat iedereen die de Heilige Geest of de Geest Gods krijgt in de Bijbel(OT)in tongen ging spreken. Het is gevaarlijk om iemand ervan te beschuldigen dat hij nog niet een kind van God is als diegene het al is. Het is gevaarlijk om mensen te zeggen dat ze pas de Heilige Geest hebben als ze een keer in tongen hebben gesproken. Wat betreft of je bij God hoort of niet denk ik dat je overbodige regels op je rug legt en van anderen. Trouwens de mensen die daar de HG kregen waren niet gedoopt, dat gebeurde daarna pas. Dus die stelling van je dat je de HG pas kan krijgen na de doop klopt al niet. Niet alleen aan het spreken in tongen kan je merken of iemand de HG heeft. Door iemands doen en laten kom je er echter gauw genoeg achter of iemand wedergeboren is. Eng is het he, dat wij niet zoals God meteen kunnen zien of iemand de HG heeft? Ik snap het aan een kant wel, als iemand zich laat dopen en een keer in tongen heeft gesproken dan moet diegene wel wedergeboren zijn. Ik neem aan dat dit jullie beredenatie is. Hierdoor weet je zeker dat je alleen 'echte' christenen in de kerk krijgt. Moet ik je teleurstellen, zoiets is niet met regels te vangen. Helaas is beide geen zwart op wit indicatie of diegene nu echt geloven of God volgen. Er zijn veel schijnchristenen, maar die heb je in elke kerk. 1 Petrus 3 21-22 21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, 22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn. De doop heeft geen speciale kracht of macht, als je uit het water opstapt zie je ook geen lichtstralen of iets dergelijks. Maak het dan niet moeilijker dan nodig is voor mensen die niet geloven om te geloven als je echt van Jezus houd. [edit] Oke zal in het doop topic verder gaan als ikdaarop een reactie krijg
 4. JonathanV

  Tongentaal

  Aangezien het topic van Solombhabla dicht is gezet wil ik hier reageren: Als je niet in tongen spreekt zal God ook wonderen kunnen doen Wat doop betreft, dit een teken dat je aan God laat zien Hem echt te willen volgen. Maar deze beslissing kan net zo goed gemaakt zijn zonder fysiek gedoopt te zijn. Wedergeboren zijn is een stuk belangrijker dan simpelweg gedoopt zijn. Denk maar aan besnijdenis van het hart. Spreken in tongen is natuurlijk wel goed, maar ik zie niet hoe dit een vereistte is voor God om wonderen te doen. Als je met een waarachtig hart tot Hem bid kan God net zo goed wonderen doen. Dus als ik het goed begrijp is iemand die echt geloofd, wedergeboren is en de HG heeft ontvangen maar niet in tongen spreekt (of heeft gesproken) maar niet zichtbaar gedoopt(of niet volledige onderdompeling) 'verdoemd'? Zodra je Jezus accepteerd als je Verlosser, Redder en Heer zal je de Heilige Geest ontvangen. Deze Heilige Geest is niet voor ieder persoon verschillend. Er is maar 1 Heilige Geest die we allen ontvangen hebben als wedergeboren Christenen. Dus als ik het goed begrijp moet je in tongen gesproken hebben om voor een aantal mensen te bewijzen dat je echt geloofd. Voor mij is het goed genoeg(!) dat God weet dat ik bij Hem hoor en wedergeboren ben. Quote: Allo mensen ik ben hier nieuw op het forum! Maar ik heb zo de laatste maanden de berichten bekeken ik vind diep triest ,waarom het eenvoudige christendom zo ver uitgewerkt word. Jezus Christus en de bijbel is voor een grotendeel Geschiedenis daar zijn veel bronnen&bewijs voor maar hier wil ik niet over praten maar over de simpele boodschap van jezus christus Markus 16:16-20 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. 16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. 17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. 19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. 20 En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen. als we hierna kijken dan zien we in vers 17 dat je een gelovige zult herkennen aan tekenen die hij gegeven is '' het spreken in tongen'' is daar een teken van Johannes 3:1-8 in vers 3 Zegt Jezus Christus dat iedereen wederomgeboren moet worden om het koningrijk van God in te gaan hoe? het antwoord staat in vers 5 door water&geest, dat is gedoopt(vb matt3:13-17) te zijn en het ontvangen van de heilige geest Heilige Geest: Er word tegenwoordig egt veel gepraat over de heilige geest maar het is zo eenvoudig in lukas 9:13 lezen we als we aan God vragen om de heilige geest dat we hem ook ontvangen: in johannes 3:8 lezen we dat iemand die uit de geest geboren is blijkbaar te horen is Handelingen 2:4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. hoe weten we dan iemand de heilige geest heeft, als hij in een andere taal gaat praten als iemand met hem voor de heilige geest bid ontvangt dan weten wij dat hij hem ontvangen heeft. Ik kan zo doorgaan maar ik geef jullie nog aantal dingen die jullie kunnen onderzoeken: Waarom bidden in tongen? voor opbouw geloof(1judas:20) Waarom bidden in tongen? de enige manier om de vader in geest&waarheid aan te bidden!(johannes4:23-24) meer details voor het spreken in tongen (romeinen8:26-27) het is een teken voor de ongelovige (1korinthe14:20-21) dus als je niet in tongen kan praten/bidden dan ben je volgens het woord van God niet een gelovige als je verder wilt praten hierover voeg me toe op msn Yochanan_1986@hotmail.com waarom doop? 1petrus3:21, voor een geweten jegens God jezus gaf het voorbeeld in mattheus 3:13-17 en dopen is helemaal onderwater het griekse woord voor dopen is baptismo=volledige onderdompeling onze website van onze gemeente www.revivalfellowship.nl Mensen als je in tongen gaat bidden dan gaat GOD wonderen en tekenen verrichten omdat je hem dan aanbidt zoals hij wilt want God is een geest en jezuz christus kwam deze simpele boodschap brengen ik hoop dat jullie me toevoegen op msn Solomon Bhabla
 5. JonathanV

  Dopen, ben ik er wel klaar voor??

  Thanks! Het is echt zo vet mooi als je met God mag wandelen! En wat een grote familie heb je opeens.
 6. JonathanV

  Dopen, ben ik er wel klaar voor??

  Inmiddels ben ik ook al gedoopt, 28 november... Mijn leven was behoorlijk veranderd sinds laatste zomer, toch wilde ik me niet meteen laten dopen.. was bang dat ik wellicht snel in mijn oude ik zou vervallen. Het is niet zo dat ik nog aan God moest laten zien dat ik Hem wil volgen of dat ik de Heilige Geest nog niet gekregen had.. Maar het was vet mooi om voor de gemeente je getuigenis te geven en je verbond met God te bevestigen. Gaat uiteindelijk om de besnijdenis van het hart. De doop zelf als ritueel red geen mensen. Ook kan je op gegeven moment het blijven uitstellen omdat je je niet goed genoeg voelt, maar dan wacht je net zolang totdat je voor God staat. (en hoeft het dus niet meer hehe) Ook hoef je geen uitzonderlijke dingen meegemaakt te hebben. Als je weet dat je God wil volgen dan is het verlangen om gedoopt te worden al genoeg. Voor de twijfelaars; als je al gezegt hebt Gods kind te willen zijn en Jezus als je Verlosser, Redder en Heer hebt aangenomen dan staat dat vast! De doop is dan vet mooi om dat te 'bevestigen' maar niet nodig om dan nog gered te worden. Dat er nog vele gedoopt mogen worden!
 7. JonathanV

  Verheerlijk God!

  Mijn dooplied Vet mooi lied! Opwekking 427 - Maak mij rein voor U Maak mij rein voor U als gelouterd goud, en zuiver zilver. Laat mij zijn voor U als gelouterd goud; puur goud. Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw Geest en uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, een dienstknecht te zijn van U, mijn Meester, steeds tot uw wil bereid. Maak mij rein voor U. Was mijn leven schoon, vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor U, zuiver als uw Zoon; heilig mij.
 8. JonathanV

  Hoe ben je bij credible.nl gekomen?

  Ja ik heb er nog elke dag spijt van! Geintjuh
 9. JonathanV

  Christelijke muziek en boekwinkels

  Ja, ik weet dat er een winkel in Ede is... Het is niet ver weg, maar aangezien ik toch al in Wageningen zit.. vandaar Quote: Op donderdag 09 december 2004 21:50:50 schreef Garou het volgende: Voor Wageningen? Ga naar Ede. Leuke, goede winkel. Mét leuk personeel! Trouwens, Utrecht en Baarn zijn ook aanraders...
 10. JonathanV

  Het vagevuur

  Dus als er in Makkebeeen staat dat er een vagevuur is, hoe kan Lazerus dan niet in het vagevuur zitten? Er staan geen tegenstrijdigheden in de Bijbel, mag hij dat eens uitleggen. Zo zijn er nog wel meer dingen. Hoef je niet eens dat extra boek voor te bediscussieren, als de rest van de Bijbel wat anders verkondigd.
 11. JonathanV

  Het vagevuur

  Stel dat het vagevuur nu echt bestaat... Waarom kwam Lazerus dan niet in het vagevuur? Waarom kwam die rijke man dan in het dodenrijk inplaats van het vagevuur? De crimineel die naast Jezus aan het kruis hing zou ook 'heden in het paradijs' zijn. Ik neem aan dat die man een behoorlijk zondig leven heeft gehad. Misschien dat je dit Bijbels kan onderbouwen waarom een vagevuur dan toch kan bestaan. Romeinen 6:14 14 Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De zonde voert geen heerschappij meer over ons. Dit betekend niet dat we nooit meer zullen zondigen op aarde (We leven immers nog wel op de Aarde en we worden beinvloed door/in ons vlees). Dit betekend wel dat we als we zondigen dit kwijtgescholden word doormiddel van de genade. Hierdoor kunnen wij rein voor God staan. Romeinen 6:15 15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Zullen wij dan maar gaan zondigen omdat we onder de genade staan? Met zo'n instelling kan je je ook afvragen of je wel wedergeboren bent. Als het goed is kan je niet express zondigen als je wedergeboren bent. Romeinen 6:17-18 17 Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; 18 en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Paulus spreekt tot mensen op Aarde, 'vrijgemaakt' van de zonde spreekt hij. Ik denk dat hierom ook al geen vagevuur meer mogelijk is. (zoals jij die omschrijft) Wat zou er nog verbrand moeten worden in de periode van onze dood tot de opstanding ? Of deze mensen (en wij) zijn nooit werkelijk vrijgemaakt van de zonde. Romeinen 6:22, 23 22 Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. 23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here. Het loon van de zonde is dood. Dit klopt ook, wij zijn allemaal zondig en er is geen mens dat het eeuwige leven heeft uit zichzelf. Door de genade van God (Jezus Christus) hebben wij wel een eeuwig leven! Dit kan omdat wij vrijgemaakt zijn van de zonde. Wij zijn geheiligd en dat moet ook. God is immers zo Heilig dat Hij geen zonde kan tolereren. Dit proces van heiliging begint op aarde als we Jezus aannemen en is pas af als we bij God staan. Nu de volgende Bijbelverzen: 1 Korinthiers 3:10 10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt. 11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. 12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. Jezus Christus is ons fundament! Elke wedergeboren Christen heeft deze. Wat wij met ons leven doen zal bepalen hoe wij op dit fundament bouwen. Hoeveel mensen hebben hun leven aan Jezus gegeven en gaan vervolgens hun eigen weg? Hoeveel mensen gaan ervoor om hun pond op de bank te zetten zodat ze er zelf als het even kan niks voor hoeven te doen? Het zijn deze mensen die niet met goed materiaal bouwen. (De mensen die hun pond begraven zijn nog erger, die hebben wellicht het fundament afgebroken als ze die al gekregen hadden.. maar das OT) Je oude ik is gekruisigd met Christus (dus weg) , maar als je niet in het geloof groeit dan zal er niet veel van je overblijven als je voor God verschijnt. Als we geestelijk volwassen worden inplaats van Baby's te blijven dan bouwen we met goede materialen. Zoniet dan verschijn je als een baby in het geloof voor God. Natuurlijk zul je dan ook gelukkig zijn maar we moeten niet streven naar het minste. Naarmate van ons bouwwerk, of beheer (van de ponden), of .... zullen wij beloond worden. Niet iedereen krijgt dezelfde beloning. Hoe kan God ons later over iets groots in beheer stellen, als we op Aarde al niet over zoiets ‘kleins’ als een pond kunnen zorgen? Anyhow, om niet OT te gaan.. Waarom zal iemand gered zijn als hij bouwt met slechte materialen? Als de dag aanbreekt (dan pas, niet eerder) dat de Here met vuur verschijnt zal alles verbranden met al het werk dat erop gebouwd is. Het fundament verbrand echter nooit! Of je kan het zo lezen, als de heer des huizes terugkomt en zijn slaven vraagt wat ze met hun ponden hebben gedaan, etc. Om weer terug te keren op het fundament; Dit fundament is er puur omdat een persoon Jezus als persoonlijke Verlosser, Heer en Redder heeft aangenomen. Hoe kunnen we met goede materialen bouwen? Een relatie met God zoeken, doe je dit bewust dan kan het niet anders dat je goed gaat bouwen. Hoeveel tijd steek je erin, hoeveel energie? Ben je elke dag met God bezig of maar 1x per week in de kerk? Ga je naar de kerk omdat je dat gewend bent of omdat je echt elke week naar de kerk wilt om God te zoeken? Leeft het in je hart? Of breng je nooit in de praktijk wat je leest of geleerd word? Natuurlijk komt het nog voor dat wij fouten maken. Wij zijn pas perfect als we bij God zijn. Tenzij zo'n persoon nooit Christus heeft aangenomen, de oude ik word weggegooid en er blijft zelfs geen baby in het geloof achter. Want het geloof heeft deze persoon nooit gehad. Ik ben benieuwd naar je reactie. [edit]Kleine aanpassing, opmaak
 12. JonathanV

  Christelijke muziek en boekwinkels

  Weet iemand of er in Wageningen een Christelijke boek/muziek zaak zit ? Alvast bedankt.
 13. JonathanV

  Op zondag werken?

  Deze regels waren opgelegd aan Israel onder het oude verbond. Wij vallen niet meer onder het oude verbond. Romeinen 14:6 "6 Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God" Het staat helemaal vrij wat je de zaterdag of zondag als rustdag pakt en of je wel een rustdag neemt. Ben je er echter van overtuigd dat de zondag een verplichte rustdag is dan is dat je goed recht om dat aan te houden.
 14. JonathanV

  Op zondag werken?

  Hel en verdoemenis aangaande zondag werken ? Ben ik nog niet tegen gekomen... De hele dag God eren en bidden ? Nou ja, je kan elke dag bidden en God eren. Definitie van rust is niet perse de hele dag bidden. Maar je hebt op zondag mits je het niet helemaal volplant wel lekker de tijd om met God bezig te zijn. Als je zowieso alleen met God bezig bent op zondag dan klopt er iets niet. Dan hoeft het helemaal niet super intensief elke dag, kan vaak ook niet. Maar deel je vrije tijd goed in zou ik zeggen. Bijbels gezien doe je niks fout met werken op zondag en naar voetbal gaan. Het kan wel tussen jou en God instaan, maar dat is een ander verhaal.
 15. JonathanV

  Doelgericht leven (Rick Warren)

  Tja als dit boekje echt als fundament voor de studie gebruikt word snap ik dat je je zorgen maakt. Hou je ogen idd open zou ik zeggen.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid