Spring naar bijdragen

Plume

Members
 • Aantal bijdragen

  806
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Plume

 • Rang
  CrediGup

Profile Information

 • Religie
  vrijzinnig humanist

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Je bedoelt dat je de essentie hebt gemist. Dat spijt me voor je. Zowel de ware gemeente als de valse gemeente zijn beiden universeel. Want Christus is universeel, evenals het tekort aan Christus in de gevallen wereld. Galaten 3, 1-29 - Galaten 4, 1-11 Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de Geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen. Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament, een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo’n testament ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. Nu gaf God zijn beloften aan Abrahamen zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat om één: ‘je nakomeling’ – en die nakomeling is Christus. Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen. Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? 11Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. Romeinen 11:32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.
 2. 😂. Dieper dan de verkleedkist nooit ontgroeide, vrouwenfoobe, waanzinnige narcistische, complotvrezende mijterclub in jurk kan men zowiezo niet zinken. http://www.padredamaso.com/sex-in-the-temple/
 3. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Ter illustratie van overheidsomgang met pedofilie:
 4. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Gelovige waarin? Gelovige in de eigenwillige godsdienst? Wat is je denominatie? Alles wat Christus ook in de Bijbel zegt (NT) wijs je immers gewoon af!?? Wie is Christus voor jou, Dingo? Schenkt Hij jou de kracht om te vergeven, en aanvaard je die dankbaar, omdat je beseft wat Hij jou allemaal heeft vergeven? Of zijn het allemaal loze woorden die mooi klinken en is de gemeente gewoon een sociologisch clubje waar het lidmaatschap goed van op je cv staat?
 5. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Wat je schrijft over hulpverlening is inderdaad een bekend gegeven. En het kan nog erger, het komt regelmatig voor dat seksueel misbruikte kinderen door hulpverleners in overheidsdienst ook weer worden misbruikt. Tot en met kinderrechters aan toe. https://www.bol.com/nl/p/annie-berber-verdriet-van-tedere-crimineel/1001004011329388/?bltgh=twzALOd7jhY3znhgRkFD-A.1_4.5.ProductPage https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/de-zaak-demmink-1978-2010.html https://www.boublog.nl/2010/06/22/demmink-dutroux-en-de-levende-en-dode-getuigen/comment-page-2/ Dat zijn dan de lieden waar sommigen deelnemers hier “Dat beloof ik” tegen zeggen (vreemd dat zo’n zin wel mag als forumnaam) en die door hen in het harnas worden gehesen. De overheid lost alles wel voor je op kind. En mensen, kom maar hier met uw kinderen, wij weten wat goed voor hen is. De indoctrinatie door de overheid kent geen grenzen. Een vaccinatietje hier, een toezichtje daar, spijswetten (vegetarisme dat gepusht wordt). Brrrrrr. Begint te lijken op de situatie tachtig jaar geleden bij de oosterbuur. De overheid zal wel vertellen hoe u uw kinderen op moet voeden en hoe u denken moet of mag. Mooi dat je je verleden hebt verwerkt Antoon. Maar inzicht opdoen mag niet, vergeving mag ook niet, dan krijg je als het even kan nog een trauma terug aangepraat door atheïsten. Alles om hun godheid, de regering, in het dictatorszadel te helpen. De Boodschap van Christus is in jouw soort kerk nog niet doorgedrongen. Dat is duidelijk.
 6. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Het punt uit mijn voorbeeld is dat een broeder soms pas een broeder kan begrijpen en vergeven als ie dezelfde misdaad heeft begaan. Daders moeten bestraft worden en als ze daarvoor open staan ook geholpen om inzicht te krijgen in zichzelf en hun daden. En slachtoffers moeten zo goed mogelijk geholpen worden. Doch Jezus wees de individu enige Weg uit die eeuwigdurende cyclus, die neverending story van haat en dat is toch echt liefde en vergeving. En dat kunnen we alleen doen in de kracht van Christus, die Zijn leven gaf voor alle mensen.
 7. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Totdat de mens Christus aandoet blijft men onder de Wet van karma ja. En jij blijft eromheen draaien en mensen zwart maken omdat je de essentie van het beschrevene mist. Overigens kan de wetenschap helemaal niets zeggen over significantie van voormalig slachtofferschap bij daders, omdat men van de meeste slachtoffers helemaal niet weet dat ze ooit slachtoffer waren. Dus significant ten opzichte van wat? De rest van de populatie? Daar is niets over te zeggen. De metoo-beweging heeft voor slachtoffers de weg vrijgemaakt om ervoor uit te komen, de meeste slachtoffers lopen daar jaren mee rond of nemen het zelfs mee het graf in. Verreweg de meeste slachtoffers worden nooit daders. Ze weten zelf hoe ingrijpend het misbruik is geweest en hebben een goed ontwikkeld geweten/empathisch vermogen. En dat is maar goed ook anders zaten we nu dankzij de kerk en de kudde die zweeg met miljoenen daders meer opgescheept.
 8. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  En dit soort gedachten komen dan weer voort uit jouw eigen misverstaan. Lees eens gewoon alleen wat Jezus zegt. Nergens zegt hij dat je je naaste schuld moet aanwrijven. Hij zegt wel dat je je vijand moet liefhebben. Daar kun je toe komen door inzicht te hebben in de wetten van karma. Het is helemaal geen schuldkwestie, het is een inzichtkwestie. Maar wie blijft weigeren tot voortschrijdend inzicht te komen, blijft in schuld hangen. Tsja. We zien de gevolgen in het massale misbruik binnen de kerken. Christus is de Weg. De Weg van de Verlossing van en uit karma. Voor ieder mens. Wie aanvaarden kan dat hij niets heeft ondergaan wat hem niet toekwam, die kan Christus volgen en zijn vijand leren liefhebben. Wie dit niet aanvaarden kan blijft hangen in wraak, ophitsing, enzovoort. Christus verzwaarde in feite nog de Wet, want in het Oude Testament stond nog dat je je vijand haten mag of zelfs moet. Maar Jezus zei niet alleen heb je naaste lief (en zelfs daarover steggelen sommige christen nog, wie dan wel of niet de naaste zou zijn), Hij deed er nog een schepje bovenop: Heb je vijanden lief. http://www.geheimenindebijbel.nl/ http://www.geheimenindebijbel.nl/karmaenreincarnatie/inleiding/inleidingpag1.html
 9. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Iemand die doorleefd heeft wat hij weet, zich herinnert wie hij is, empathie heeft, is betrouwbaarder dan iemand die de dominee of priester napraat omdat ie zich in zo’n geloofsgemeenschap bevindt. De Openbaring van al die misbruikzaken in de kerk en binnen de Jehova’s Getuigen bewijzen de juistheid daarvan. En die zaken zijn niet gering, ze zijn massaal. Ergo de hostie eten zegt niets. Het is niets meer dan een materialistisch ritueel. De openbaring van de misdaden in de kerk logenstraft de leer. Het tweede dat je noemt is onjuist. De meeste slachtoffers worden geen daders in het huidige leven. Maar een slachtoffer in dit leven was in een vorig leven dader ja. En dit is beangstigend voor een kerkganger, omdat ie niet weet wat ie in zijn vorige leven heeft uitgevreten en bang is voor de toekomst. Maar wij hebben allemaal de belofte dat Christus met ons is tot aan de voleinding van de wereld. Wat wij ook te doorstaan mogen hebben, Hij is met ons en in ons. En daarom stierf Hij aan het kruis he. Als Hij in ons is en wij vertrouwen op Hem dan kunnen wij doorstaan wat God met ons voor heeft. Christus zegt dan ook niet voor niets: Matteüs 10:28 28Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna Niets wat de mond ingaat verontreinigt een mens. Dat heeft Jezus geleerd. De kerkgangers komen nu steeds vaker met een vegetarisch dogma, dat gaat uitdrukkelijk in tegen wat Jezus heeft gezegd.
 10. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Die consequenties draagt het slachtoffer ook want die was dader in een vorig leven. God gebruikt het kwade ten goede voor hen die Hem liefhebben. Jezus legt, hoe summier ook, de Wetten van karma in de Bijbel uit. De apocriefen doen dat ook. God geeft de genade aan wie Hij Wil wanneer Hij Wil, niet wanneer de kerk zegt dat Hij dat mag. We zijn allemaal in hetzelfde leerproces. We leven allemaal opdat het Koninkrijk van God in ons geopenbaard wordt. Hij is in en met ieder mens aan het werk. Daders moeten gestraft worden, slachtoffers geholpen, maar alles komt van God. En alle mensen komen uiteindelijk bij God uit en dat van ganser harte. God zal zijn alles in allen. Een veel rijkere belofte dan wat de kerk ervan heeft gemaakt!
 11. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Mooie bespiegeling ook. Wie oprecht handelt - dus ook nadat ie kwaad heeft gedaan, eventueel jaren later nog, dat heet bekering namelijk - zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Daarin en daarna zal zo iemand duidelijk zijn geworden dat de wetten van God liefdevolle adviezen zijn, om geen nieuw karma te maken in dit leven en dharma te vergroten. Wie goed doet, goed ontmoet. En wanneer dit is ingezien en het leven wordt voortgezet in Christus, is duisternis omgezet in licht. De grootste zondaar die zich bekeert zet veel duisternis om in licht.
 12. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  @ Noel, Een maat van me komt uit een streng gereformeerd nest. Op zondag in het zwart naar de kerk en zo, je kent het misschien wel. Hij is een van een tweeling. Allebei keurig en jong getrouwd. Zijn tweelingbroer was enkele malen vreemdgegaan met een andere vrouw en hierdoor keek die maat van me op hem neer als de pest. Samen met zijn broer heeft ie een schildersbedrijfje, dus ze zitten ook nog elke dag met elkaar opgescheept. Zijn broer was het zwarte schaap van de familie en ook zijn broer keek op hem neer. Dat ging jaren zo door, die maat voelde zich zoveel beter dan zijn broer. Hij noemt hem nog broertje ook, omdat ie een paar minuutjes later geboren is dan hij. De hooghartigheid hield pas op toen hij op latere leeftijd zelf vreemdging. Toen pas veranderde zijn houding naar zijn broer en was broertje niet meer het zwarte schaap. Alleen trad er nog wel een ander verschil op, die maat van me werd door zijn misstap kerkser dan kerks, strak in de leer, op het verstikkende af, terwijl broertje een veel zachtmoediger en doorleefder begripvoller mens is geworden. Ieder mens reageert anders, maar hij kijkt niet meer op broertje neer en ondanks de verschillende reactie (kerks versus humanistisch) is de harmonie hersteld. Het kan verkeren.
 13. Plume

  Kindermisbruik binnen JG-gemeenschap

  Mooie bespiegeling. God zet het kwaad om in iets goeds doordat de mens die het kwade overkomt er mits hij van goede wil is iets van kan leren. Al is het maar dat vergeving nodig is omdat wie niet vergeeft, zichzelf vastzet. Maar er zitten meer kanten aan waar een mens op latere leeftijd mits van goede wil van leren kan, tot inzicht komen kan. Dat maakt inderdaad het kwade niet goed, het kwade blijft in absolute zin kwaad, het beperkt wel de reikwijdte van het kwaad. In de Bijbel staat het zo: Romeinen 8:28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen zijn. Job dankt God ook voor alle goede en kwade dingen die hem overkomen. Dit betekent niet dat misbruik niet gestraft moet worden en we er niet alles aan moeten doen om het te voorkomen.
 14. Plume

  Is er nog moderatie?

  Ik vind het jammer om iemand die zo vriendelijk is om gratis technische hulp met computerproblemen en alles wat een stekker heeft aan te bieden op zijn site, te sperren omdat ie reclame zou maken met zijn naam. De naam is niet goed gekozen, maar dat kan toch even overlegd worden? Even per mail of pb overleggen en de naam veranderen zonder sperring?
 15. Moet jij niet naar het carnaval de mijterclub?
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid