Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6729
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Levi geplaatst

 1. Levi

  Kosher eten?

  Ik begin even met een reactie op het laatste... Sorry? Kruistochten, inquisitie? gedwongen bekeringen bij het betreden van Amerika... En onze "Europees christelijke" rol in Afrika en Azie? Wáár heeft het christendom zich van onthouden??? Los van de eeuwen van christelijk antisemitisme. Het jaar 0 wat je vrolijk citeert is een nieuw-testamentische bron. Een stel mensen die dachten dat het jodendom had afgedaan schildert een beeld van `barbaarse joden`die een vrouw wegens overspel willen stenigen. In het voordeel van de joden pleit dat volgens de tekst niemand tot steniging is overgegaan. In het voordeel van joden pleit dat geschiedschrijvers en opiniemakers uit die tijd die barbaarse rituelen beschrijven die door Romeinen worden uitgevoerd van martelingen tot executies. Maar barbaarse rituelen door joden lijken niet voor te komen. Dat is in strijd met de christelijke geschiedschrijving. De vraag is wie er voordeel bij had om de geschiedschrijving naar zijn hand te zetten... Leviticus 20 zet nergens mensen persoonlijk aan om eerwraak toe te passen. En daar begon ons gesprek om: ik daagde je uit om een tekst te noemen uit de Tora die dat wel zegt. Een tekst die zegt dat je de eer van iemand moet wreken. De manier waarop jij reageert is steeds meer dingen in stelling brengen waartegen ik me moet verweren of die ik moet weerleggen. Dat is de omgekeerde wereld.
 2. Levi

  Kosher eten?

  Aha. Als je jouw vorige reactie doorleest, zie je dat je verwijzing naar Leviticus 20 simpelweg is omdat je de woorden "ouders" en "dood" gegoogled hebt. Kennelijk heb je geen idee hoe deze teksten - die voor mij en velen zeer bijzonder zijn - geinterpreteerd en toegepast worden. Dat blijkt ook uit je opmerkingen dat "wat rabbijnen daar vandaag over leren", want als je jezelf in de talmoed Jeroesjalamie of Babielonie verdiept, zie je dat deze manier van denken al eeuwen voor Jesjoea in gebruik is. Door een vertaling te citeren die jouw welgevallige is in de zin als dat er staat "men zal", wil nog niet zeggen dat deze vertaling of interpretatie juist is. En daarnaast: toon me alsjeblieft aan waar Jezus inging tegen de Abrahamitische religies. En misschien kun je me ook noemen wat de Abrahamitische religies zijn?
 3. Levi

  Kosher eten?

  Volgens mij zegt de NL vertaling ook hier iets als "Die moet ter dood gebracht worden". Dat is wezenlijk verschillend van: die moet je doodmaken. Zoals in mijn vorige post, brengt de Hebreeuwse tekst rabbijnen ertoe dat zij stellen dat alhoewel er staat dat mensen de doodstraf over zich afroepen, het niet aan ons is om ze te vermoorden. En daarin volgen we het voorbeeld van de Eeuwige zelf, die aan Adam en Chava (Eva) zegt dat zij zullen sterven als zij van de vrucht van de boom van goed en kwaad nemen, hen niet stenigt of op welke gruwelijke manier dan ook aan hun einde brengt. Nee, hij maakt zelfs rokken voor hen omdat zij bemerkt hebben dat ze naakt zijn en zich schamen. Dus juist hij, de Eeuwige die jij gemakshalve op basis van een vertaling de aanzetter noemt van oorlogen, is degene die de doodstraf niet toepast maar coulance toont en mensen helpt in tijden van nood.
 4. Levi

  Wie is Jezus?

  Mijn antwoord staat er niet tussen. Wat nu?
 5. Levi

  Kosher eten?

  Als het motief om iemand te stenigen het zuiveren van een goede familienaam is, dan ben ik het met je eens. Dus ik daag je graag uit om een tekst uit de Tora te citeren waar staat dat de familienaam gezuiverd moet worden - om welke reden dan ook. De geboden va de Tora zijn vaak (misschien zelfs altijd) gericht zijn op wat je zelf wel of niet moet doen. De soms gebrekkige vertalingen lijken af en toe te suggereren dat wij mensen ter dood moeten brengen, maar wanneer je de teksten naleest staat er vaak "die zal ter dood gebracht worden" (zal, dus niet: die moet je doden), "die zal uit de gemeenschap gestoten worden" (dus niet: sluit ze uit), "die moet door steniging omkomen" (dus niet: pak de eerste steen op en gooi - ja, dit is een speling met woorden op wat Jesjoea volgens christenen heeft gezegd). En zo zijn er meer soortgelijke bewoordingen, maar de zorgvuldige nalezing, vertaling of interpretatie zorgt ervoor dat rabbijnen tot de conclusie komen dat het niet aan hen of de gemeenschap is om zelf tot steniging of uitstoting van mensen over te gaan. Het tegendeel is waar: de Moavieten worden door de Eeuwige zelf vervloekt en hij geeft de wet dat zij niet in de gemeenschap van Israel mogen komen, zelfs tot in het tiende geslacht niet. En wat gebeurt er? Nog voordat er tien geslachten in Israel wonen neemt Naomi haar Noavistiche schoondochter Ruth mee naar Israel, en uiteindelijk wordt Ruth een van de voorouders van de grootste koning die we ooit gehad hebben, David. Als je hardnekkig wil vasthouden aan je bewering dat de wet van Mosje die wij kregen aanzet tot de dood, dan zou David nooit bestaan hebben en is jouw bijbel op sprookjes gebaseerd.
 6. Levi

  Kosher eten?

  Yes, en de auteur geeft daarbij een voorbeeld: zij aten, dronken, namen ten huwelijk en gaven te huwelijk... De vermeende goddeloosheid is jouw eigen interpretatie. Daarover zegt de auteur niets.
 7. Levi

  Kosher eten?

  Daar staat: zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Er staat dus niet: zo moet u de eer van uw/haar/zijn ouders/boers/zussen/nichten/wie-dan-ook wreken. Los van het feit dat je een tekstverwijzing plaatst die inhoudelijk niet overeenkomt met wat je beweert, staat hier ook tegenover dat de interpretatie van deze tekstverwijzing - samen met vele andere soortgelijke teksten - al duizenden jaren door joden zelf anders is dan de oppervlakkige die je hiermee probeert te etaleren. Dat betreur ik.
 8. Levi

  Kosher eten?

  Er staat: het zal zijn als de dagen van Noach. Dat is wezenlijk verschillend. Want de toevoeging zegt: mensen eten, drinken, nemen ten huwelijk, geven ten huwelijk... enz. Dat laat zien dat de dagelijkse gang van zaken verder gaat zoals men gewend is, terwijl men de waarschuwing van de komende vloed niet begreep of op waarde wist te schatten. Ergens staat in gelijke bewoordingen dat er gezegd zal worden: kijk, alles is goed en er dreigt geen gevaar. Dat duidt dus niet op hoe erg het wel of niet is, maar simpelweg op het feit dat we iets niet zien aankomen. De indicator dat dingen wel eens erger geweest zijn dan nu, is dus volgens bijbelse voorspellingen totaal nietszeggend.
 9. Levi

  Kosher eten?

  Ben jij joods? 😮
 10. Levi

  Kosher eten?

  Waar spreekt de Tora van eerwraak? En waarom is eerwraak Islamitisch? Heeft dat niet te maken met culturele gebruiken die al bestonden vóór men zich - al dan niet onder dwang - bekeerde tot de Islam?
 11. Levi

  Kosher eten?

  Oei, pijnlijke opmerking. Dit is in lijn met de vervangingstheorie die uiteindelijk leidde tot eeuwen van christelijk antisemitisme. De Allerhoogste sloot volgens eigen zeggen een eeuwig verbond met Israël. En omdat hij eeuwig is, kan het ook niet anders dan dat het volk waarmee hij een verbond sluit eeuwig blijft bestaan. De gelovige zal in het feit dat ieder volkje dat tegen Israël opstond (tot zelfs de nazi-moordmachine aan toe) de hand van de Eeuwige erin zien dat al die volken ten onder zijn gegaan, en niet eens door toedoen van Israël, maar door toedoen van "de volken". Dat is volgens de Eeuwige de manier waarop zijn wil uitgevoerd wordt. Zomaar de woorden van de Eeuwige redigeren als zouden ze gesproken zijn tot een ander volk, lijkt me een moeilijk.
 12. Levi

  Heiligschennis

  Geen idee of hij ongelijk heeft. Ik zeg alleen maar dat ik het punt van heiligschennis niet zie, omdat weliswaar in de Tora geen teksten onderstreept zijn, maar teksten weldegelijk van elkaar onderscheiden zijn. Visueel in schrijfstijl, of de manier waarop ze gelaajend worden. Ik zie niet wat daar wezenlijk anders aan is dan het onderstrepen. Maar ja, misschien ben ik wel té liberaal. 😅
 13. Levi

  Aanslag in Utrecht

  Dat is de verplichting om je naaste te helpen, zonder aanzien des persoons. Maar houdt dat ook een verbod op zelfverdediging in?
 14. Levi

  Heiligschennis

  Oké, dank voor je toelichting. Ik zie het punt van heiligschennis niet zo goed, want in gebedenboeken worden teksten uit de Tora ook divers geschreven: sommige woorden of zinnen met een ander of groter lettertype, en soms zelfs versierd. Daar zou je dus dezelfde conclusie kunnen trekken als met het onderstrepen, als zou de ene tekst belangrijker zijn dan de andere. Maar ook in de Tora zelf zijn er teksten die visueel anders worden geschreven dan de rest. Zoals bijvoorbeeld bij het lied dat Mirjam aanhief na het splijten van de zee. Is die tekst dan heiliger of belangrijker dan andere teksten? En naast dit alles is het zo dat de Tora in de gemeenschap niet simpelweg voorgelezen, maar gelaajend (zingend gereciteerd) wordt. Niet alle zinnen worden op dezelfde melodie gelaajend. Dat kan van zin tot zin en van woord (en soms zelfs lettergreep) tot woord verschillen. Waarbij het ook voorkomt dat sommige zangtekens of laajenmelodieën maar sporadisch voorkomen. Zijn de woorden waarbij het dan voorkomt belangrijker dan andere?
 15. Levi

  Heiligschennis

  Hoe komt de geciteerde erbij dat joden dit heiligschennis zouden vinden?
 16. Levi

  Aanslag in Utrecht

  'Je vijand liefhebben' betekent natuurlijk niet dat je maar geweld als noodzakelijk kwaad moet accepteren.
 17. In een ander topic had @Gaitema een discussie met @WdG waarbij laatstgenoemde schreef: Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema: Je rakelt nogal wat op. Ik geloof dat we in de zesde dag leven en het duizendjarige vredesrijk is de 7de dag. Pakken we de Bijbel erbij. Inderdaad, 1 dag is als duizend jaar, en duizend jaar als 1 dag. Hoe lang was Jezus in het graf? 3000 jaar? Het slaat dus niet op de schepping. God staat buiten de tijd. Nu logisch denken, Gaitema: in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Als God de hemel en de aarde gemaakt HEEFT in zes dagen, hoe kunnen we dan nog steeds in de zesde dag leven? En, als HIJ RUSTTE (verleden tijd) op DE zevende dag, hoe verklaar je dan dat DE zevende dag nog zou moeten komen? Waar jij de schepping mee verward is een variant van de bedelingenleer, die uitgaat van zeven periodes. Deze staan LOS van de schepping. Je kunt zeker stellen dat we in de "zesde periode" leven. Echter, het heeft niks met de schepping te maken. De schepping is verleden tijd. Immers, God zag dat alles goed was. Alles was voltooid, de hemel, de aarde met alles daarin, zowel de zichtbare als onzichtbare zaken. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. De aarde en de hemel ZIJN voltooid, en heel hun legermacht. TOEN (dus verleden tijd!) rustte (verleden tijd) HIJ. We kunnen dus NIET in de zesde dag leven. Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema: In een 6 daagse schepping heb ik nog nooit geloofd. in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Op 12-1-2019 om 19:27 zei Gaitema: Maar ik leerde ook iets anders, dat jij moeite hebt met anders denkenden. Ik heb net niemand moeite. Ik heb niks tegen Jehovah's getuigen. Ik ben voor de waarheid en tegen dwaling, dat is alles. (excuses voor de tekstopmaak, maar alle functionaliteiten zoals citeren e.d. vervallen wanneer een topic gesloten is.) Van iedere "dag" of zoals Gaitema mijns inziens volkomen logischerwijs terecht refereert "scheppingsperiode", staat er dat zij eindigden. Er staat steeds de toevoeging dat het ochtend en avond was geweest. Behalve(!) bij de zevende dag. Van die dag wordt nergens vermeldt dat die eindigde. Daarnaast is er bij ons een verschil van dag en nacht, die wij relateren aan zon en maan. We hangen zelfs onze berekening van tijd daaraan. Maar! Maar die zon en maan zijn pas op de vierde "dag" geschapen. Dus dat toont eveneens aan dat de scheppings"dagen" niet de bij ons bekende 24 uur hoeven te zijn.
 18. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ik bedoel het gewoon zoals het er staat. Normaal sta je 's ochtends op, ga je naar school of je werk, kom je thuis, ga je eten, tv kijken en dan - als het avond is - naar bed. De beschrijving van de scheppingsdagen draait die volgorde om. In plaats van te beschrijven dat het ochtend was, en aan het einde van de dag avond, staat er éérst dat het avond was geweest en vervolgens dat het ochtend was. Die rare manier lijkt erop te duiden dat de scheppingsdagen zich tijdens de nacht voltrokken.
 19. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ja, precies. Daarom gaat er in de Nederlandse vertaling vaak (voor mij) zoveel betekenis verloren. Ga maar eens na: iedere keer wanneer er over het gezicht van de Eeuwige of van een koning of ander mens gesproken wordt, staat er eigenlijk het meervoud. Figuurlijk geeft dat natuurlijk een veel diepere betekenis. 😊
 20. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Het Hebreeuwse woord is majiem. En voor mij is het enige bijzondere dat dit een van de woorden is waarvan slechts het meervoud bestaat. Ook bijvoorbeeld het woord gezicht, bestaat in het Hebreeuws alleen maar in het meervoud. Voor zover ik weet zijn er niet bijzonder veel letterlijke andere betekenissen dan water of misschien plassen. Maar die betekenis kennen we in het Nederlands ook als we naar de wc gaan en zeggen dat we 'even moeten wateren'. De getalswaarde van het woord is tweemaal 40 (voor de m aan het begin en einde van het woord) en 10 (voor de j in het midden), dus samen 90. Ik hou me zelf nooit zo bezig met de getalswaarde, maar als je er al iets mee wil dan is 40 doorgaans het getal voorafgaan aan een nieuw begin. Zoals de 40 jaar in de woestijn. En 10 symboliseert volheid of het koninkrijk.
 21. Naar aanleiding van bovenstaande post vroeg ik mij af of de wet van Mosjé nog voor christenen van kracht is.
 22. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Het punt is dat er wat mij betreft niet zozeer iets in twijfel getrokken wordt. 'Simpel aannemen' kan niet als er dingen staan die simpelweg niet kloppen. Bovendien komt de letterlijke lezer tot het volgende probleem: er staat steeds "het was avond geweest, en het was morgen geweest"; dus dat betekent dat de scheppingsdag plaats had tijdens de nacht, in plaats van overdag. Het lijkt er dus op dat de letterlijke lezing meer vraagtekens oproept, in plaats van de vraag of de scheppingsdagen dagen zijn zoals we ze nu kennen.
 23. Levi

  Zijn de dagen van de schepping letterlijk 24-uurs dagen?

  Ik zeg ook niet dat er geen dag was, ik stel alleen dat de scheppingsdagen niet per sé uit 24 uur hoeven te bestaan. Zeker al niet omdat de baan om de zon, waaraan wij de berekening van 24 uur maken, nog niet plaats kon hebben omdat de zon nog niet bestond.
 24. Levi

  Sluitbeleid

  Waarom worden topics "op verzoek van de topicstarter" gesloten? Het kan wel zijn dat de ts ergens klaar mee is, maar als mensen nog volop in gesprek zijn, zie ik het nut van sluiten niet.
 25. Levi

  Nashville-verklaring

  Het probleem met het woordgebruik "onnatuurlijk" is dat de lezer of toehoorder dit altijd gelijkstelt of interpreteert als "niet normaal". Dus als de dominee op de kansel zegt dat homosexualiteit onnatuurlijk is zal iedereen de gevolgtrekking maken dat de dominee homosexualiteit niet normaal vind. Met alle gevolgen van dien. Jouw gebruik van dit woord, in combinatie met je uitleg, zorgt ervoor dat ik nu eigenlijk geen idee heb welk standpunt je inneemt. Vind je homosexualiteit normaal? Of niet? En heb je een eigen mening? Of baseer je die op basis van bijbelse teksten? Het is misschien handig als je een eigen standpunt formuleert zonder het gebruik van de woorden natuurlijk of onnatuurlijk. 😉 Christenen hebben geen beperkingen in wat ze mogen eten en doen niet aan besnijdenis. Dus hoe is jouw godsdienstvrijheid beperkt? En de vraag was retorisch, want je noemde het onderwerp genderideologie en stelde dat er toch wel ergens een grens getrokken mag worden. Wellicht is dit een eye-opener, maar stromingen binnen het (vroege) jodendom erkennen volgens mij in ieder geval 5 of 6 verschillende genderidentiteiten. Wat ik al eerder zei: ik ben blij dat jouw kerk deze niet tekende. Ik denk dat het veelzeggend is dat zelfs de orthodoxe joden geweigerd hebben om part noch deel te hebben aan dit manifest en ik vind het een goede zaak dat mijn eigen rabbijn joden expliciet oproept solidair te zijn met de lghti+ gemeenschap.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid