Spring naar bijdragen

Levi

Members
 • Aantal bijdragen

  6767
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door Levi geplaatst

 1. Levi

  Genesis 2:17

  Zoals het er staat. Mie jode'a roe'ach b'nee adam ha'olah hie le'ma'alah ve'roe'ach ha'b'hemah ha'joredet hie le'mata la'aretz? Wie weet (of) de adem/wind/geest/ruis/levensadem (van de) kinderen/zonen van (de) mens/Adam stijgt/gaat/ontmoet zij (verwijzend naar "adem/wind/geest/ruis/levensadem") naar boven, en de adem/wind/geest/ruis/levensadem (van) de dieren/beesten/kudde zij (verwijzend naar "dieren/beesten/kudde") daalt/gaat/(ver)zinkt naar beneden naar de aarde? Alle woorden tussen de () zijn ingevoegd vanwege de leesbaarheid.
 2. Levi

  Genesis 2:17

  Volgens mij is Yoni een troll…
 3. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  🤣🤣🤣
 4. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  We hebben al heel veel punten waarop onze meningen uiteen lopen. Een klein voorbeeld is dat ik er door studie achter ben gekomen dat je na de dood naar een plaats gaat waar nog bewustzijn is, terwijl jij er door studie achter bent gekomen dat je na de dood "slaapt" en dus geen bewustzijn hebt. Wie van ons heeft nu gelijk?
 5. Docu gezien. Wat een ellende. En wat onbegrijpelijk dat mensen zo met kinderen omgaan. 😳😕
 6. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Wat heeft het met wel of niet inspireren van het NT te maken? Er wordt gezegd dat je door studie erachter kan komen hoe de Schepper denkt en doet. Dus mijn stelling is: als ik nu door studie erachter ben hoe de Schepper denkt en doet, en jij komt er ook door studie achter, maar(!) onze conclusies staan haaks op elkaar. Wie heeft er dan gelijk? 😇
 7. Wat voor bijgeloof doel je dan op?
 8. Levi

  Het boek der Openbaring en haar betekenis

  De idee van een jubeljaar is dat "het eigendom", weer in handen komt van de oorspronkelijke "eigenaar". En weliswaar wordt dat concept niet meer in het leven van alledag in de joodse gemeenschap toegepast, maar dat wil niet zeggen dat het niet bestaat. Want naar mijn idee houdt de Eeuwige zich er weldegelijk aan.
 9. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  En nou denk ik er door studie achter gekomen te zijn hoe de Schepper denkt en doet. En mijn conclusies staan haaks op die van @sjako Hoe weten we dan wie er gelijk heeft? Overigens was @Dat beloof ik me voor, en verwoordde een en ander goed in het bericht aan @sjako, die daar overigens niet meer op reageerde:
 10. Volgens mij ging die docu in Monitor daarover. Helaas wordt die vanavond niet uitgezonden. Vanmiddag zag ik nog iemand reageren dat je de van de gebedsgenezers en duiveluitdrijvers die er keer op keer maar niet in slagen om via het gebed iemand te genezen, of via uitdrijving er niet in slagen mensen weer geestelijk gezond te krijgen - maar die mensen we weg weet te houden van reguliere hulpverlening - mag zeggen dat ze aan godsdienstwaanzin lijden... Opmerkelijk.
 11. Levi

  Bewijs leven na de dood

  En dan nog is het zo dat ik mij beroep op voorbeelden van zaken die hij zelf zo aandroeg. Ik ga voorbij aan het rare feit dat hier een tekst van Prediker wordt aangehaald als argument dat doden letterlijk geen deel meer hebben aan wat onder de zon plaats vind (waarmee dus niet letterlijk is gezegd dat zij geen bewustzijn zouden hebben), terwijl de andere aangehaalde tekst van de zielen onder het altaar gebruikt wordt als argument dat een tekst over de doden juist níet letterlijk genomen moet worden. Dat is in zichzelf dus al tegenstrijdig. 🤔
 12. Levi

  Bewijs leven na de dood

  Je begrijpt me verkeerd. Ik zeg dat je hier (1) met heel redelijke argumenten aannemelijk kan maken dag iets figuurlijk of overdrachtelijk gezien moet worden. En daarna zeg ik dat ik niet begrijp dat je dát in dit geval (1) wél kan (dus dat je op basis van argumenten iets aannemelijk maakt), terwijl je in een ander topic (2) géén argumenten aandraagt zodat jouw visie aannemelijk is. En toen schreef ik dat ik de vraag uit dat andere topic (2) dan misschien híer moet stellen. Je hoeft dus niet hier te verduidelijken waarom je in dit topic (1) de dingen zo ziet, maar ik bedoelde dus te vragen waarom je het niet lukt om in het andere topic (2) argumenten aan weet te dragen die jouw visie aannemelijk maken. Nota bene: met (1) bedoel ik je visie en argumentatie in dit topic, en met (2) het topic waarin aan jou gevraagd wordt waarom de 144.000 wél en bijvoorbeeld de 12.000 niet letterlijk gezien dienen te worden.
 13. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Mooie teksten en/of commentaren. Maar ik merk dat ik me dus steeds laat verleiden om wél in te gaan op wat jij schrijft (waarmee het onderwerp dus verlegd wordt), terwijl je niet inhoudelijk reageert op vragen van anderen, waaronder mijzelf. En hier doe je dat heel aardig. Ik schrijf dat de datum nergens in de vier (in het NT opgenomen) evangeliën voorkomt, waarna jij het bovenstaande schrijft. Je kan je ook beperken tot de conclusie dat ik gelijk heb: een datum wordt niet genoemd. En dat ik iets zei over dat de datum niet genoemd staat, komt weer voort uit een commentaar of schrijfsel naar aanleiding van mijn vraag waarom de 144.000 wel letterlijk genomen zouden moeten worden, en de 12.000 uit de genoemde stammen niet. En ziehier het gevolg. Zonder antwoord te geven op die vraag verzanden we in een gesprek over (zoals jij het samenvat) 'Indeling Pesach'. Dus ik permiteer me de vrijheid om je uit te nodigen een apart topic te openen voor de indeling van pesach, of een al dan niet herleidbare datum daarvan, of een andere gebeurtenis. Én om je hier te vragen om terug te konen op de vraag: waarom zijn de 144.000 wél letterlijk, en de 12.000 niet?
 14. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Daarom reageerde ik ook deels serieus op je post. 😉
 15. Levi

  Bewijs leven na de dood

  "Zoals bijna alles..." Ik vraag me echt af waarom je nu vrij redelijke argumenten kan aandragen waarom dit overdrachtelijk, of figuurlijk bedoeld kan zijn, terwijl je in een ander topic op geen enkele manier aannemelijk kan maken waarom de 144.000 (in Openbaring) een letterlijk getal betreft. Dus misschien moet ik die vraag dan in dit topic onder de aandacht brengen. 😎
 16. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Hij wordt ermee vergeleken door (naar ik aanneem) Paulus, die zich erop beroept dat hij geschoold is door de schriftgeleerden (rabbijnen). En die hebben meer kennis en inzicht dan je misschien denkt... Nogmaals, naar ik weet wordt er geen datum genoemd. En dat de hutten met een bedoeling gebouwd moesten worden is mij ook wel duidelijk. Maar ze bestonden niet slechts uit palmtakken. Dus als je al een diepere betekenis hieraan toe wil kennen, moet je je niet vergapen op slechts één enkel onderdeeltje. 😉
 17. Levi

  Bewijs leven na de dood

  Ik ben zooo benieuwd wat @sjako van deze visie vind...
 18. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Dit is weer een prachtig voorbeeld van christelijke theologie die het niet zo nauw neemt met de werkelijkheid. Malchi-tsedek leefde voordat de Torah gegeven werd. Dat laat je gemakshalve buiten beschouwing. In de bijbel staat geen datum genoemd voor de opstanding van Jesjoea, dus ook dit is zonder dat je er een onderbouwing voor geeft raar om het als waarheid de virtueel wereld in te gooien. En het loofhuttenfeest verwijst volgens de tekst naar de uittocht uit Egypte, toen de Eeuwige ons in hutten liet wonen. Waar was dat? In de woestijn. Groeien er veel palmbomen in de woestijn? En daarnaast licht je er maar één onderdeeltje uit. Als het me goed bijstaat worden er drie verschillende boomsoorten genoemd waarvan we de takken moeten gebruiken om de hutten te maken, en niet slechts palmtakken omdat die de uitleg van de JG´s onderschrijven...
 19. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Het probleem is natuurlijk dat de Torah (niet een "ongrijpbare, geestelijke" wet, maar vastomlijnde aanwijzingen van de Eeuwige zelf) de vermenging van priesters en koningen verbiedt. Als er iets duidelijk niet mag, dan is het wel twee petten tegelijk op hebben. Dat laat op zichzelf al zien dat wanneer er van koningen die ook priesters zijn (of andersom) gesproken wordt, dit niet naar aardse maatstaven kan zijn. Dat er dus iets heel anders met dat "heersen" bedoeld wordt als letterlijk de baas spelen valt niet alleen af te leiden uit de woordkeuzes in deze tekst, maar ook - zoals @Robert Frans naar mijn idee terecht aandraagt - uit het voorbeeld wat we kennen uit het begin: de eerste mens in de tuin in Eden. Ook zij kregen de opdracht om te heersen... Waarover? De vogels, vissen, mieren, rupsen, luizen, wormen, enz. Wat is hét kenmerk van een aardse heerser? De wetgevende macht. Je vaardigt wetten en bevelen uit en anderen volgen ze op. Heeft de eerste mens dan allerlei wetten zoals verkeersregels voor wespen, mieren en muggen uitgevaardigd? Volstrekt niet. De opdracht van de Eeuwige was vruchtbaarheid! Leven brengen - het tegenovergestelde van dood. En misschien zit hier wel een puntje in wat betrekking heeft op de 144.000. De hele tekst met betrekking tot hen gaat tenslotte ook over de tegenstelling tussen leven en dood. Dat terzijde, want een ander voorbeeld van hem, die spottend de "koning van de joden" werd genoemd, en ook als koning gezien wordt door veel (zo mogelijk zelfs alle) christenen, zei zelf dat hij niet gekomen was om de wet af te schaffen. En hij hield er wel een heel vreemde manier van "heersen" op na... Voorbeelden in het NT te over waar hij mensen helpt, geneest, voor ze bid en ze troost. In de geschiedenis ben ik weinig (eigenlijk weet ik helemaal geen voorbeelden daarvan) heersers tegengekomen die zich zo opstellen. Maargoed... jouw 144.000 JG leiders gaan lekker over de anderen heersen. Ik wens ze veel plezier.
 20. Levi

  De opstanding

  Waar "vergelijkt" Jesjoea het dan met een slaap? De gangbare NBV geeft de visie van Jesjoea anders weer, want hij zegt dat de Eeuwige geen g'd van doden is, "maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven". Mattheus 22, en volgens mij staat het ook nog met dezelfde bewoordingen in een ander evangelie-boek.
 21. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Hiermee is nog steeds niet verklaard waarom je de 144.000 letterlijk moet nemen, maar de 12.000 Israelieten per stam niet. En waarom de 24 oudsten niet letterlijk 24 oudsten zijn, maar symbolisch de 144.000 zouden zijn.
 22. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  😂🤣😂🤣 Het is een nieuw lied. En trouwens, 'Lang zal die leven', zingen voor degene die eeuwig leeft is ietwat onnozel natuurlijk. 😂😜 Wel is het zo dat een tekst zingen, in plaats van (op)lezen, een andere emotie, inzicht, waarde of soms zelfs betekenis kan geven. Dat is erg bijzonder. In de synagoge worden de te lezen stukken uit de Torah ook altijd "gelaajend" - dat is melodieus gereciteerd. Wanneer je bedenkt dat er "een nieuw lied" gezongen wordt als de messiaanse tijd aanbreekt, betekent het voor mij persoonlijk dat de woorden van de profeten waarheid worden: de Torah wordt in ons hart geschreven, en we hoeven 'm dus niet meer van papier te "zingen". 🎵Lang zullen we leven! 🎶
 23. Levi

  Laatste dagen - Openbaring

  Nu schrijf je een prachtig stukje waarin je leuk probeert te weerleggen wat ik antwoordde, maar mijn terugkerende vraag bij alle 3 de antwoorden blijft onbeantwoord. Je laat in midden of de dieren wezens zijn, echte dieren, of de eigenschappen van de Eeuwige symboliseren. Maar jouw redenatie is: 144.000 is een bepaald getal, dús moet dat letterlijk genomen worden. Uit die redenatie zou moeten volgen dat ook de 4 dieren en de 24 oudsten letterlijk genomen moeten worden, maar over de dieren heb je kennelijk geen mening, want dat zou van alles kunnen zijn en de 24 oudsten symboliseren de 144.000. Maar dat kan dus niet. Want dan spreek je jezelf tegen: als het een bepaald getal is, moet het letterlijk zijn. Natuurlijk geloven christenen dat zij geestelijk het volk van Israel zijn. Maar voor die eigendunk en hoogmoed waarschuwt Paulus, "om je niet als ingeënte tak, boven de natuurlijke takken te verheffen"... En het is strijdig met je eigen redenatie: de 12.000 uit de genoemde stammen zijn bepaalde getallen, en daarom moet het dus letterlijk genomen worden. En voor wat betreft Kronieken: er wordt een rooster gemaakt om de priesterdiensten te verdelen. Lees alsjeblieft de tekst grondig. Als je schrijft dat het 24 groepen zijn, of zoals je eerder schreef "24 afdelingen", dan lijkt het alsof er 24 verschillende soorten priesters zijn, of 24 verschillende taken. Dat is onjuist.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid