Spring naar bijdragen

Dave

Members
 • Aantal bijdragen

  2509
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

  Nooit
 1. Dave

  Godsbewijzen

  Is deze hele discussie niet een bewijs dat er een God is want dit gezwets verzin je evolutionair toch niet?
 2. Dave

  Gebedsgenezers, kwakzalvers of geneesheren?

  In het OT moest God rechtspreken over zonden, vandaar ook de soms harde straffen. Gelukkig hebben we nu een Verlosser, anders gingen we allemaal regelrecht naar de hel. Vergeet niet, God hoeft ons geen verantwoording af te leggen, mensen denken vaak dat ze wel even op de stoel van God kunnen gaan zitten maar de realiteit is, je bent zijn schepping en niet andersom. God is dezelfde gisteren, heden en toekomst. Wat je zag in het OT is Gods maatstaf ook vandaag de dag, echter hebben we dankzij Jezus nu toegang tot zijn genade en is de straf die rechtmatig voor ons allen gold gedragen door Jezus. Jouw zonden zijn dus ook gewoon gestraft met de doodstraf.
 3. Dave

  Job

  Kun je wat concreter zijn wat je bedoeld aub?
 4. Dave

  Job

  Laat ik voorop stellen dat ik van mening ben dat de duivel dus verslagen is gezien de overige teksten die dat allemaal zeggen. Maar neemt niet weg dat er hetzelfde woord staat echter hier meerdere betekenissen voor gelden. Aangezien ik geen Griekse geleerde ben kan ik niet meer zeggen dan wat ik nu doe wat betreft bewijslast. Ik kan wel gaan speculeren wat er bedoeld wordt, zoals je zegt kan een tegenstander precies het tegenovergestelde beweren (ook al komt deze persoon dat wel in de knoop met de overige teksten die ik heb laten zien). Het probleem is dat jij het te zwart wit ziet, dat is niet wat de bijbel leert. Kijk bijvoorbeeld eens naar het afschaffen van de slavernij. Nadat deze wet werd geaccepteerd waren toen alle slaven de volgende dag vrij? Nee dat duurde nog jaren, zowel de slaven die te horen moesten krijgen dat ze vrij waren als de slavendrijvers die er geen gehoor aan gaven. HEbr 10: 11 De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, 12 terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, 13 waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Jezus zit nu aan de rechterhand, dat betekent dat Hij klaar is met zijn werk. Het is de gemeente, het lichaam van Christus, die deze vijanden onder de voeten van Jezus gaat brengen. Dat doen we uiteraard niet op eigen kracht maar met de Heilige Geest die elke gelovige ontvangt. Wij zijn één met Jezus en elke knie zal zich moeten buigen. Jezus zegt natuurlijk niet voor niets tegen zijn volgelingen om het evangelie te gaan verkondigen aan alle mensen en geeft ze ook de kracht om dat te gaan doen (uitstorting van de Heilige Geest). Zie het als met de wet in Nederland, die garandeert natuurlijk niet dat niemand ooit meer de wet zal overtreden. Daar hebben we vervolgens politie voor om de wet te handhaven. Ziekte is een overtreding van de duivel tegen de beloften van God in, genezing is echter het rechtmatige erfdeel dus is het aan de gemeente/kerk/gelovigen om hier recht te spreken en de wet te handhaven, namelijk genezing van de zieke. Dan ben je bezig om alle vijanden onder zijn voeten te brengen.
 5. Dave

  Job

  Jezus zegt het volgende in Math 28 tegen zijn discipelen: 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Het woord macht is in het Grieks: exousia Dit betekent o.a.: 1) power of choice, liberty of doing as one pleases 2) physical and mental power 3) the power of authority (influence) and of right (privilege) 4) the power of rule or government (the power of him whose will and commands must be submitted to by others and obeyed) Deze uitspraak van Jezus laat dus zien dat Hij nu alle macht over hemel en aarde heeft. Nog een aantal andere teksten in de bijbel die duidelijk laten zien wie de baas is Hand 10: 37 U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, 38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Let op, dit is nog voor het kruis, toen de duivel nog autoriteit had en ook toen moest hij al buigen voor Jezus. Kol 2: 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Fil 2: 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. In Openbaringen 1 staat vervolgens: Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Kort samengevat, Jezus heeft autoriteit (authority) en bekwaamheid (ability), de duivel heeft niet langer de autoriteit maar nog wel de bekwaamheid. Als we nu gaan kijken naar Op 13:2 dan staat daar: 2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Kracht is het Griekse woord: dynamis 1) strength power, ability Gezag is hier ook het woord: exousia De vraag is nu welke betekenis is hier voor de hand liggend rekening houdend met de voorgaande teksten waarin duidelijk wordt gemaakt dat Jezus alle macht heeft ontvangen maar ook macht heeft over de duivel? 1) power of choice, liberty of doing as one pleases 2) physical and mental power 3) the power of authority (influence) and of right (privilege) 4) the power of rule or government (the power of him whose will and commands must be submitted to by others and obeyed) Het lijkt niet logisch om de opties 3 en 4 toe te kennen aan de duivel, want dat zou betekenen dat de naam van Jezus niet boven elke naam staat en dat Hij niet alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Daarnaast is het wel zo dat de duivel op de gevallen aarde nog wel macht heeft over ongelovigen maar gelovigen zijn nu onderdeel van het koninkrijk van God. Neemt niet weg dat teksten uit Openbaringen per definitie nu niet zo eenvoudig uit te leggen zijn, dus meestal kijk ik wat de rest van de bijbel hierover leert en als een tekst in Openbaringen dan wellicht het tegendeel lijkt te zeggen dan moet dit wel in lijn gebracht worden met de overige teksten. Vandaar dat de betekenis om optie 1 en/of 2 te kiezen dan meer voor de hand liggen dan optie 3 en/of 4.
 6. Dave

  Ziektes & geloof

  oké-prima --- jammer dat je er geen eigen mening over of visie op hebt. er zijn vele andere heilige boeken die weer wat anders beweren - hebben die het allemaal fout? maar laat maar - ik denk dat het weinig zin heeft hier verder op door te gaan.... er eens over nadenken lijkt me echter niet verkeerd- - maar dat is aan jou; ik dring niemand iets op. Ik heb je mijn visie gegeven, helaas voor jou komt dat overeen met de bijbel
 7. Dave

  Twee vragen aan niet-gelovigen

  Als de bijbel nou zegt dat we zelf voor onze vijanden moeten bidden... natuurlijk voor iedereen. Wil niet zeggen dat het altijd nut heeft, als de persoon zelf niet WIL. wij mogen daar niet over oordelen. Maar hier wordt het persoonlijk gevraagd aan iemand. Hoe weet jij nou dat het geen nut heeft? Math 5: 43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.†44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Als je werkelijk je naasten liefhebt als jezelf dan zul je ook bidden voor je vijanden omdat je wilt dat ze gered worden en omdat je ook weet dat als ze zich tegen jou keren God zijn kinderen zal beschermd. Het is altijd Gods wil om mensen te redden, dus ook al zegt iemand ik wil het niet, dan nog mag je voor zo iemand bidden (jij weet niet waarom iemand nee zegt of welke pijn zo'n persoon heeft of zelfs onverschilligheid, weerstand, haat etc etc). Maar je hart zou zo moeten zijn dat je weet dat Jezus ook voor deze persoon gestorven is en dat God Hem boven alles lief heeft.
 8. Dave

  Ziektes & geloof

  zou het niet zo kunnen zijn dat het om één en dezelfde Kracht [noem het God] gaat, wat voor levensbeschouwing of religie je ook aanhangt? het lijkt mij nogal vreemd [en arrogant] om de genezingen vanuit andere religies of culturen toe te schrijven aan 'de tegenstander' en de christelijke genezingen aan God. is een almachtige God niet overal aanwezig? ook al wordt Hij niet bij naam genoemd? zelfs al heeft men geen notie van Zijn bestaan? of luistert Hij alleen naar christenen? Opnieuw kan ik alleen maar zeggen wat de bijbel hierover leert. Het zou vreemd zijn dat deze God zich via meerdere religies laat kennen waarbij Hij zichzelf vervolgens tegenspreekt in hoe Hij is en hoe Hij zich heeft geopenbaard in de schrift en door zijn Zoon. Als de bijbel leert dat de enige weg tot de Vader de Zoon is dan heeft deze God hiermee alle andere religies gelijk om zeep geholpen. Niet echt een 'slimme' God dan zou ik zeggen als het waar is wat jij zegt.
 9. Dave

  Job

  Ik heb de gedachte dat Jezus de heerschappij van Satan weer heeft overgenomen vaker gehoord. Ik vraag me af waar die gedachte op gebaseerd is. Zelf geloof ik dat Satan nog steeds de heerser van de wereld is. Toen Jezus na zijn doop door Satan werd beproefd, toonde Satan hem alle koninkrijken van de wereld. Satan zei dat hij ze aan Jezus zou geven als hij één daad van aanbidding zou verrichten.(Zie Mattheus 4:8,9). Hoe zou Satan deze kunnen aanbieden als ze niet van hem waren? Dit is pas gebeurd na het kruis. Dus voor het kruis had de duivel de heerschappij/autoriteit over de wereld (wat dus gegeven was aan Adam). Jezus heeft nu echter alle autoriteit terug: Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.’ Openbaring 1:17-18 Als jij wordt aangehouden door een politieagent omdat je de wet hebt overtreden, dan staat die agent er niet namens zichzelf maar namens de autoriteit die in Nederland erop toe ziet dat de wet wordt nageleefd. Jij kan ervoor kiezen om je te houden aan de wet of om deze te overtreden. Zo is het ook met de duivel vandaag de dag, hij heeft niet meer de autoriteit want Jezus heeft alle autoriteit ontvangen. Dat neemt niet weg dat de duivel nog wel rotzooi in ons leven kan proberen te brengen maar dat is echter wel onrechtmatig. De bijbel leert ons hoe we ons daar tegen kunnen wapenen. Aan het kruis is alles dus volbracht, ziekte, vergeving, verlossing etc zijn gekocht en betaald. Als gelovigen ontvangen wij Gods genade en rechtvaardigheid en daar hoort alles bij (alle beloften van God). Als er dus onrechtmatig van je geroofd wordt door de vijand dan moet je beseffen wat jou positie is in Christus en dat je met Christus autoriteit hebt over de duivel. Hoe mag je jezelf dus zien? Je ben een zoon/dochter van God (erfgenaam met Jezus) Je ben de meester over de duivel (omdat Jezus met alle autoriteit in je woont en jij en Jezus één zijn) Je bent een dienstknecht van mensen (net als Jezus ons heeft voorgedaan)
 10. Dave

  Ziektes & geloof

  Dat hoef ik niet te verklaren, wat ik hier schrijf is wat de bijbel er over leert (althans, zoals ik het zie). Aangezien ik een christen ben is dat voor mij dus mijn fundament. Neemt zeker niet weg dat wat jij zegt voorkomt, zelfs in de bijbel konden de tovenaars van de farao hun staf veranderen in een slang. Vaak staan mensen hier niet bij stil maar daat is toch best bijzonder, uiteraard was de staf van Mozes die in een slang veranderde sterker maar dat even terzijde . Ik beweer dus zeker niet dat het niet voorkomt, de vraag is uiteraard wel door 'welke' kracht je dan genezen wordt of genezen lijkt te worden. De bijbel waarschuwt ook voor de tegenstander, dus wellicht is het niet zo handig om je daarmee in te laten.
 11. Dave

  Baptized in filth - Impending doom

  Ik versta er geen reet van
 12. Dave

  Kunnen we wat leren van Moslims?

  Wat we ervan kunnen leren is dat het ok is om mensen te vermoorden als je beledigd wordt en hier geen excuses voor hoeft te maken maar wel eist dat andere excuses maken voor het beledigen.
 13. Dave

  Ziektes & geloof

  Ik wacht in spanning af
 14. Dave

  Ziektes & geloof

  Blijkbaar is het prima op dit forum om respectloos met mensen om te gaan... nou, respectloos, ik wil een duidelijk bewijs van mensen die beweren doden te hebben opgewekt, of wonderbaarlijke genezingen te hebben gezien. meer niet. uitgaande van je antwoord heb je geen enkel bewijs, en kan ik niet anders concluderen dat hetgeen je zegt nergens op gebasseerd is, en in die zin dus loos. Ga maar eens wat dieper graven in John G. Lake zijn bediening, in zijn stad werd zelfs tijdelijk een ziekenhuis gesloten vanwege de vele genezingen. John was zelf ook een arts geweest. http://www.letusreason.org/Popteach45.htm Op deze site zie je een samenvatting van wat er allemaal gebeurde in die tijd. Even los van de site (ken ik verder ook niet).
 15. Dave

  Twee vragen aan niet-gelovigen

  Als de bijbel nou zegt dat we zelf voor onze vijanden moeten bidden...
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid