Spring naar bijdragen

Gaitema

Members
 • Aantal bijdragen

  3790
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Gaitema

 • Rang
  CrediRog
 • Verjaardag 05/24/1980

Contact Methods

 • MSN
  ghkollenstaart@hotmail.com

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Interesse
  muziek, mensen
 • Beroep
  orderpikker

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

 1. Gaitema

  Het Beest

  Zo, we zijn er uit 😁
 2. Gaitema

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Peter79 haalde een link aan en daarin las ik over de zondag o.a. dit, waaruit blijkt dat de zondag al gevierd werd voor Constantijn het invoerde, maar niet als rustdag, maar als feestdag: Tertullianus De eerste grote Latijnse kerkelijke schrijver, Tertullianus, leefde van ca. 155 tot ca. 223. Zijn naam is verbonden met de stad Carthago in Noord-Afrika. Evenals Justinus rekent men Tertullianus tot de zogenaamde 'apologeten' (verdedigers van het christelijk geloof). Veel van zijn geschriften, die hij als retor met groot taalkundig meesterschap heeft geschreven, zijn bewaard gebleven. Uit ontevredenheid met de onvolmaaktheid van de gevestigde Kerk verliet Tertullianus deze rond het jaar 207; hij sloot zich aan bij het Montanisme. (31) Het boek Adversus Iudaeos is een van de vroege werken van Tertullianus waarin hij de betekenis van de sabbat aan de orde stelt. (32) De onderhouding van de sabbat is volgens hem een tijdelijke aangelegenheid geweest. God heeft aan Mozes geboden: "Gedenk de sabbatdag om die te heiligen. Verricht geen slaafse arbeid op deze [dag], behalve wat tot nut is voor de ziel." (33) We begrijpen daaruit nu dat we niet één dag per week, maar alle dagen van ons leven moeten rusten van onze slaafse werken, aldus Tertullianus. Naast deze ruime uitleg van het sabbatsgebod plaatst de Carthaagse retor een eschatologisch vergezicht. Overeenkomstig de profetieën zal in de toekomst een sabbatum aeternum aanbreken: "Dat vinden we vervuld in de tijd van Christus, wanneer alle vlees, namelijk ieder volk, naar Jeruzalem komt om God de Vader door Jezus Christus, Zijn Zoon, te aanbidden (…)." (34) Blijkens een passage uit zijn Adversus Marcionem (35) doelt Tertullianus hier op het duizendjarige rijk, waarin de heiligen zullen opstaan en leven in het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal neerdalen. Na de duizend jaren van dit rijk zal de wereld verwoest worden en zullen de heiligen in de gedaante van engelen in het hemelrijk worden overgezet, aldus Tertullianus. Over de zondag heeft Tertullianus in diverse werken opmerkingen gemaakt. Uit de fragmentarische gegevens wil ik de volgende punten opsommen: Tertullianus verantwoordt zich tegenover niet-christenen die menen dat de christenen de zon als god hebben, omdat zij zich tijdens de gebeden naar het oosten wenden én omdat zij op zondag in vreugde samenkomen. (36) Tertullianus beschouwt de zondag als een dag van vreugde. Daarom zijn volgens hem dan ook alle uitdrukkingen en handelingen die getuigen van angst of vrees (bijv. het knielen tijdens het bidden) verboden. (37) Tertullianus vermeldt uitdrukkelijk dat de zondag er ook is ten behoeve van de lichamelijke rust. (38) Tertullianus gaat er vanuit dat de christenen overdag samenkomen. Alleen in tijd van vervolging kan de gemeente er volgens hem toe besluiten nachtelijke samen-komsten te beleggen. (39) Origenes Origenes werd geboren in 185. Als 17-jarige zag hij zijn vader als martelaar sterven. Al vroeg was Origenes een beroemd theoloog binnen de school van Alexandrië. Geëxcommuniceerd door bisschop Demetrius, zette hij in 231/2 zijn werk voort te Caesarea. Origenes leefde zeer ascetisch. Het aantal van door hem geschreven werken loopt vermoedelijk in de duizenden. Naast schrijver was hij ook een graag gehoord prediker. Het uitleggen van de Schriften beschouwde hij als zijn belangrijkste taak. Kenmerkend voor de wijze van schriftuitleg bij Origenes is zijn theorie van de drievoudige schriftzin: elk woord uit de Schrift zou volgens hem een letterlijke, een zedelijke en een mystieke betekenis bevatten. Origenes werd in 543 o.a. vanwege zijn afwijkende christologie en zijn leer van 'het herstel van alle dingen' verketterd. Als gevolg van hevige vervolging en foltering stierf hij in 254. (40) Uit Origenes' werken zijn ook een aantal passages over de sabbat en de zondag bewaard gebleven. Ik wil me eerst richten op een gedeelte uit De principiis. (41) Origenes zegt daar dat het onmogelijk is voor de mens om de geboden van God (ook het sabbatsgebod) naar de letter volmaakt te houden. Dat blijkt ook uit de wijze waarop de Joden met het gebod omgaan. Zij hebben eigen, onbeduidende bepalingen (yucras paradoseis) verzonnen en door het in acht nemen daarvan menen ze aan de goddelijke eis te beantwoorden. Origenes legt zoveel nadruk op de onmogelijkheid van het naar de letter vervullen der Wet om zo ruimte te scheppen voor zijn inzichten over de geestelijke betekenis van de woorden. (42) Wat is dan de geestelijke betekenis en eis van het sabbats-gebod? Voor het antwoord op die vraag wend ik mij tot een van Origenes' preken. In een preek over het boek Numeri (43) stelt Origenes de vraag: wat is nu eigenlijk echt sabbat houden voor een christen? Hij geeft daarop het volgende antwoord: "Als u daarom ophoudt met alle wereldse werken en niets werelds doet, maar tijd hebt voor geestelijke werken, naar de kerk komt, het oor leent aan de goddelijke [schrift]lezingen en preken, nadenkt over hemelse dingen, zorg draagt voor de toekomstige hoop, het komende gericht voor ogen hebt, uw blik niet op het tegenwoordige en zichtbare maar op het onzichtbare en toekomstige richt: dat is sabbat houden voor een christen." (44) Over de betekenis van deze woorden bestaat verschil van mening tussen geleerden. De volgende interpretatie ligt m.i. voor de hand: Origenes ziet de ware sabbat voor een christen uitgestrekt over het hele leven, inclusief de viering van de zondag. (45) Hoewel ook Justinus Martyr en Tertullianus schreven dat het ware sabbatvieren alle dagen van het leven moet geschieden, werkt Origenes deze gedachte verder uit, wanneer hij niet alleen wijst op het afzien van wereldse werken, maar ook op de betrachting van geestelijke werken. De duiding van de sabbat houdt daarmee echter voor Origenes niet op. In het vervolg van dezelfde preek stelt hij namelijk dat de ware sabbat niet in dit leven aanbreekt. Heeft Jezus immers niet gezegd: "Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook" ? Maar: "Er zal dus een ware sabbat zijn, waarop God van al Zijn werken zal rusten: de toekomstige eeuw, wanneer smart, droefheid en zuchten zullen wegvluchten en God alles en in allen zal zijn (…)" (46) Enkele passages uit andere geschriften leggen er getuigenis van af, dat Origenes de 'ware sabbat' ziet aanbreken nadat de 'zes dagen' van de wereldgeschiedenis zijn voorbij-gegaan. (47) Jullie zijn meer bekend in de materie, maar was het niet dat hij zich behalve te bekeren zijn oude heidense geloof er naast hield en ook priester daarvan zou zijn? Ik weet me er iets vaag van te herinneren. De datums vallen daar toch wel mee samen? ik citeer: Oorsprong Verbranding van een zonnewiel tijdens een joelfeest door heidense groeperingen in Duitsland De Germanen vierden rond Midwinter (21 december) reeds midwinter- of joelfeesten (winterzonnewende) waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. In de Scandinavische talen heet Kerstmis tot op vandaag jul. In de vierde eeuw zorgden keizer Constantijn de Grote en de bisschoppen van de uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de Middellandse Zee tot dan toe de zonnegod vereerd onder vele verschillende namen zoals Ra in Egypte en Helios in Griekenland. In het late Romeinse Rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus (= de onoverwinnelijke zon), die door sommigen ten onrechte wordt vereenzelvigd met de Perzische zonnegod Mithras.[1] bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis
 3. Gaitema

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Ja inderdaad. Heeft hij ook niet Ik weet niet hoeveel doden uit zijn eigen familie op zijn geweten en was hij niet tot op het laatst priester van het heidendom in het Romeinse rijk? Hoe noem je dat geloof eigenlijk? Dat heidendom? Waarom moet jij jezelf altijd zo nodig bewijzen? Soms denk ik dat het een vorm van zelfbevestiging is.
 4. Gaitema

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Die Constantijn lijkt me uiterst onbetrouwbaar.
 5. Gaitema

  Het Beest

  Mee eens.
 6. Gaitema

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Oké, maar dat verklaart voor mij zijn opmerking over "sektes" laatst.
 7. Gaitema

  Het Beest

  Met een Anti Christelijke president. Je wat?
 8. Gaitema

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Ik bedoel dat ik even dacht dat Jezus niet uit de dood was opgestaan en niet over het water liep enzo... volgens hem.
 9. Gaitema

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Oké, tja... Ik heb weinig gevolgd. Ik heb geen idee.
 10. Gaitema

  Het Beest

  Ik dacht zo, van Nero wist ik dat hij zich had laten vermoorden. Echter omdat de vervolging doorging, ging het gerucht dat hij het overleefd had. Dat kenmerkt de tijd van het eerste beest. De tweede beest is duidelijk de komende antichrist. Als wat jij zegt op hen slaat, dan betekend dat dat het de vervolging van toen was dat weer terug komt bij de Anti Christ. Klopt dat volgens jou?
 11. Gaitema

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Oké, ik was even bang dat je vrijzinnig bent.
 12. Gaitema

  Het Beest

  Ik had het over Opendaring 14, daar zie ik 2 beesten.
 13. Gaitema

  Is de Statenvertaling nog van deze tijd?

  Dis je gelooft niet dat de wonderen gebeurd zijn Desid? Je gelooft niet dat God dit deed?
 14. Gaitema

  Het Beest

  Ik zat net nog naar die twee beesten te kijken en zoals ik het bekijk in de bijbel, is het eerste beest het geen wat de christenen vervolgde aan wie de brief geschreven is en de christenvervolging voorzet tot in het heden en het tweede beest is de antichrist dat komen gaat. En de draak heb ik dan niet bekeken. Hij zal de duivel wel zijn.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid