Spring naar bijdragen

Robert Frans

Members
 • Aantal bijdragen

  25030
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Robert Frans

 • Rang
  Credible Leviathan
 • Verjaardag 10/18/1981

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Katholiek
 • Interesse
  Liturgie en traditie, spiritualiteit, filosofie, de schepping, het mysterie

Recente profielbezoeken

2856 profielweergaven
 1. Robert Frans

  Nibiru

  Ehm, nee. Daarmee doe je de wetenschap destijds echt te kort. In de Middeleeuwen wist men allang van een ronde aarde. De wetenschap was er echter gebaseerd op de rede. Men geloofde dat men dingen kon ontdekken door observatie en door er diep over na te denken. Bewijsvoering vond men een wat zwakke manier van doen, enkel omdat als je door goede redenering je standpunt niet kon onderbouwen, deze dan wel op drijfzand gebaseerd moest zijn. Waarbij niet enkel de bijbel, maar ook de Griekse filosofen en met name Aristoteles zeer gezaghebbend waren. Aristoteles bracht immers als één van de eersten een grootschalige ordening aan in de natuur en tot op de dag van vandaag gebruiken wij zijn indeling in mineralen, planten en dieren. De letterlijke interpretatie van Genesis is zelfs een vrij nieuwe vinding, met name opgekomen in protestantse bewegingen. Universiteiten, sterrenwachten, alchemielabs en kopiërende kloosters waren er in die tijd om een reden. En die academische strijd was er ook om een reden, namelijk omdat de toen splinternieuwe wetenschappelijke methode en daarbij ontwikkelde nieuwe theorieën over het ontstaan van de schepping zich nog moesten bewijzen. Ook de evolutietheorie was in het begin zelfs naar onze huidige methode bij lange na nog niet bewezen en liet nog vele, vele vragen open. Waarbij natuurlijk aardig is om te vermelden dat het ook katholieken waren die met deze methode kwamen en die ook onder meer de evolutietheorie en de oerknaltheorie verder ontwikkelden. Zou men nu met een totaal nieuwe wetenschappelijke methode komen, dan zou er zeker weten weer een dergelijke strijd oplaaien over wat goede wetenschap zou zijn en zal die nieuwe methode vele vragen en tests vanuit de huidige methode moeten doorstaan. Natuurlijk heeft dankzij onze huidige methode onze kennis, ontwikkeling en welvaart een gigantische vlucht genomen. En natuurlijk ging het er allemaal destijds wat ruwer en eenvouder aan toe dan nu. Maar de grondtonen van het huidige academische werk werden al wél gelegd in de middeleeuwen. Het lijkt mij daarom, los van je levensbeschouwing, niet juist om het werk van onze voorouders zonder meer te bagatelliseren zoals jij nu lijkt te doen. We hebben heel veel aan hen te danken en wie weet loopt ook ónze wetenschappelijke methode eens tegen haar grenzen aan en mogen we hopen dat onze misschien dan veel meer ontwikkelde nakomelingen positief en welwillend over ons zullen blijven spreken.
 2. Robert Frans

  De gave van het geloof.

  Een almachtige die niet van zijn almacht gebruik wenst te maken is dus direct machteloos? Interessante visie. Overigens is het wel zo dat God zijn almacht inderdaad beperkt heeft, zelfs nog door in onze tijd en geschiedenis te treden. Maar dat is iets wat schrijvers ook doen als zij hun verhalen verder ontwikkelen. In het begin kan een schrijver alles, maar het verhaal dwingt altijd een bepaalde richting op en elke keuze sluit altijd andere keuzes uit. Als God dus ons complete vrije wil geeft en daar vervolgens consequent tegenin gaat, dan maakt Hem dat inderdaad nog altijd almachtig. Maar ook inconsistent en dus onbetrouwbaar.
 3. Robert Frans

  Nibiru

  Mjah, ligt eraan waar je bent...
 4. Robert Frans

  Nibiru

  Met 'buitenaards leven' wordt over het algemeen leven op andere planeten of plaatsen in het universum bedoeld. De hemel is echter geen aanwijsbare locatie in het universum, maar een bovennatuurlijke staat van zijn. Net zoals de hobbit Frodo op Midden-Aarde ook niet zou kunnen aanwijzen waar Tolkien woont, omdat Tolkien als schrijver op eigen, unieke wijze deel van uitmaakt van die wereld en haar verhaal. Bijbelkennis. Door Chaim al prima verder geduid hier.
 5. Robert Frans

  Nibiru

  De hemel natuurlijk. Kom, je loopt hier langer rond dan vandaag, dat had je wel kunnen nagaan hè? Met goden kan dan zowel op engelen worden gedoeld als op aardse koningen, die in die tijd vanwege hun macht en aanzien zo werden genoemd.
 6. Robert Frans

  Nibiru

  Je redeneert echter daarmee helemaal vanuit onze eigen heilsgeschiedenis en je eigen visie daarop. Ook de Schrift zelf beschrijft enkel onze heilsgeschiedenis met God en spreekt logischerwijs niet over buitenaardse beschavingen, omdat zelfs dat concept al wereldvreemd zou zijn bij de gelovigen uit die tijd. Je implicatie van 'bijbelse aliens' in de hemel is echter wel interessant. Mogelijk komen we in de hemel en straks op de nieuwe hemel en aarde, als het natuurlijke universum en het bovennatuurlijke koninkrijk van God één geheel vormen, wel veel andere beschavingen tegen. Áls er echter andere beschavingen zijn met een godsverbond, dan zullen zij ongetwijfeld een heel eigen, unieke heilsgeschiedenis met Hem kennen en heel eigen voorwaarden voor het verbond. Zij zullen de strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de duivel, op een volstrekt andere, wellicht voor ons onherkenbare wijze omschrijven, in heel eigen mythen, verhalen, filosofische bespiegelingen, bewoordingen, rituelen en manifestaties van God zelf. De grondtonen van dood en verrijzenis zullen misschien dezelfde zijn, omdat God overal Dezelfde is en zich altijd aan zijn geliefden volstrekt overgeeft, maar de openbaring van Hem en het (al dan niet aanwezige) Offer zal zich waarschijnlijk op voor ons onbekende wijze manifesteren. Het is dan ook heel mogelijk en waarschijnlijk dat ook zij verdeeldheid kennen over het wel of niet bestaan van God en over de godsdienst(en) zelf. En wellicht zijn er ook beschavingen waar men nooit in God gelooft heeft en ook nooit in Hem zal geloven, omdat zij dat niet nodig hebben. Of beschavingen waar men veelal ronduit vijandig tegenover God staan en God vijandig tegenover hen, véél meer en absoluter nog dan de groote antitheïst hier. Het blijft voor ons echter puur speculeren en wellicht is er een gegronde reden waarom wij andere beschavingen niet kunnen ontmoeten en andersom. Dat de afstanden tussen de planeten, sterren en sterrenstelsels misschien wel zo onbevattelijk groot zijn om elk intergalactisch contact te voorkomen. De christelijke geloofstraditie is echter uitsluitend geënt op de relatie tussen God en mens en die heeft voor ons dan ook de eerste prioriteit. Wij dienen God lief te hebben op de manier zoals Hij samen met ons ontwikkelt heeft en verder zal Hijzelf zich wel bekommeren om eventuele andere beschavingen.
 7. Robert Frans

  Nibiru

  Het is dan heel mogelijk dat God met (een aantal van) die andere beschavingen een eigen verbond heeft gesloten, gebaseerd op hun staat van zijn en hun toegang tot het bovennatuurlijke en voor ons misschien (in eerste instantie) volstrekt onherkenbaar. Het zou qua opbouw van de heilsgeschiedenis voor ons zelfs helemaal niet inconsistent zijn: het begon hier op aarde met twee mensen, toen een gezin, toen een familie, toen een volk, nu de hele wereld, straks het universum? Steeds als in de bijbel een gemeenschap meent dat het toch vooral om háár draait, onthult God weer nieuwe gebieden vol mensen waar Hij ook een verbond mee wil sluiten of al gesloten heeft. Wie weet staat ons in de toekomst dus ook een dergelijke verrassing te wachten. Zelf denk dat beschavingen zoals de onze buitengewoon zeldzaam zijn en dus nauwelijks tot niet voorkomen. Maar omdat het universum zo onvoorstelbaar groot is, moeten het er dan alsnog nog steeds miljarden zijn. Zelfs als slechts elke duizend sterrenstelsels er een zou hebben. Maar het kan net zo goed zijn dat het barst van de beschavingen, dat in elk sterrenstelsel er miljoenen te vinden zijn. Wij mensen gaan dat denk ik voorlopig echter nog niet ontdekken. Wormgaten. De kwestie is dat het universum zo onvoorstelbaar groot is en voor ons nog zo vol geheimen, dat we volgens mij echt geen idee hebben wat er allemaal wel of niet mogelijk zou zijn. Misschien hebben we straks wel een compleet nieuwe wetenschappelijke methode nodig om haar geheimen te verkennen, want nu al loopt de methode van de bewijsvoering tegen haar grenzen aan en zijn we steeds meer aangewezen op wiskundige berekeningen.
 8. Robert Frans

  Ontmaskerd de werken van satan

  Misschien. Zou kunnen. Daar gaat God zelf uiteindelijk over. Wel geloof ik dat God wil dat wij ook hier gelukkig zijn. Met Hem, maar ook met elkaar en ook in onze dagelijkse leefomstandigheden. En dat het de taak van elke overheid is om ervoor te zorgen dat mensen hier een vredig, veilig en gelukkig bestaan kunnen opbouwen. Of dat geluk dan oppervlakkig is of niet, zal per mens verschillen. Er zijn oppervlakkige gelovigen en diepgaande niet-gelovigen. Het lijden is geen doel op zich, het geluk wel. Alles wat God toelaat of doet, is gericht op ons geluk, hier op aarde en straks in de hemel. Als het geloof je dus niet gelukkig maakt, terwijl je God oprecht wil dienen, dan is het goed om dat beklemmende godsbeeld van je af te werpen.
 9. Robert Frans

  Ontmaskerd de werken van satan

  Ik zie de problemen wel, vooral als het gaat om medisch-ethische kwesties en kwesties rondom huwelijk en gezin. Het is alleen niet juist om de ene cultuur zonder nuances op te hemelen en de andere cultuur zonder nuances neer te halen. Natuurlijk zijn er slechte, barbaarse culturen, net zoals er ook verheven culturen zijn. Maar je zult in elke cultuur zowel (grote) problemen als (zeer) mooie ontwikkelingen tegenkomen en de gemiddelde cultuur is barbaars noch verheven, maar een samenstelling van verschillende mooie en minder mooie leefwijzen, waarden, levensovertuigingen, etc. Hier in Nederland behoren we tot de meest gelukkige, welvarende landen ter wereld, waarin zowel jong als oud in die rijkdom delen. Er zijn weliswaar wel een aantal behoorlijke hervormingen nodig om te voorkomen dat ons geluk steeds meer ten koste gaat van (weerloze) zwakkeren en onze leefomgeving en om te voorkomen dat onze verworven vrijheden alsnog weer beknot worden, maar er is wel degelijk al heel veel verbeterd.
 10. Robert Frans

  Ontmaskerd de werken van satan

  Veel joden en andere oorlogsslachtoffers die na de oorlog terugkwamen in ons land, werden echter bepaald niet warm ontvangen. Ook waren er veel mensen die om wat voor reden niet in het stramien van wat men sociaal en wenselijk achtte pasten en daardoor buitengesloten werden. Je kon als ongehuwde bijvoorbeeld geen huis huren, want veel was erop gericht om te trouwen en grote gezinnen te stichten. Logisch, zo na een oorlog die zoveel levens eisde, maar toch. Sociale vangnetten en voorzieningen voor armen waren er dan ook veel minder en werklozen werden niet zelden vrij vernederend behandeld als ze om overheidssteun vroegen of zelfs gedwongen tot zware arbeid in het kader van werkverschaffing. Veel mensen ervaarden die hechte sociale cohesie daardoor ook als een keurslijf, als een vrij beknellende controle. En toen bijvoorbeeld de eerste bejaardentehuizen werden gebouwd, ervaarden veel bejaarden dat juist als een bevrijding, omdat ze hun kinderen niet meer tot last hoefden te zijn. De samenleving was ook veel formeler en veel meer gesloten, veel meer gebouwd op rangen, standen en vaststaande rollenpatronen, en kende de door Dat beloof ik al genoemde verzuiling. Je ging als socialist bijvoorbeeld niet om met gelovigen en je ging ook absoluut niet naar de katholieke bakker, zelfs als deze veel dichterbij lag dan de socialistische bakker. Een forum als Credible.nl zou in die tijd echt volstrekt onbestaanbaar zijn geweest. Er was veel moois en goeds in die tijd, net zoals ook in onze tijd, maar ook veel onverschilligheid, benepenheid en kilheid, met heel veel verkeerde taboes en veel strenge (ongeschreven) regels. Heel veel verborgen leed, waaronder ook mishandeling, (seksueel) misbruik en verwaarlozing van zowel kinderen als volwassenen, kon niet besproken worden, of werd simpelweg afgedaan als aanstellerij of leugens. De huidige cultuur is nu dan ook veel opener, gastvrijer en veel meer gericht op het mogen cultiveren van verschillende, uiteenlopende leefwijzen. Zorg en onderwijs zijn enorm verbeterd, de jeugd gedraagt zich gemiddeld veel verantwoordelijker dan destijds en we hebben ook veel meer kennis van de wereld en van de mens. Het gedrag op social media wil nog weleens een behoorlijk probleem zijn, met name in Nederland, maar zij is niet representabel voor de gehele samenleving en uiteindelijk zal dat waarschijnlijk ook wel weer rechttrekken. En ook dáár zijn heel veel mooie, inspirerende initiatieven te vinden. In elke cultuur zul je veel (verborgen) leed en problemen vinden. Maar ook veel moois en goeds, veel warmte, liefde, passie, geloof en openheid. Oók in onze cultuur. Het lijkt mij daarom niet juist om bij de ene cultuur enkel de problemen te noemen en bij de andere cultuur enkel de zegeningen. Elke cultuur, zowel die van ons als die van onze voorvaderen, verdient een respectvolle, volledige en open blik, in het besef dat wij ook zondaars zijn en fouten maken. Verreweg de meeste mensen, zowel toen als nu, zijn van goede wil en proberen in de gegeven omstandigheden er het beste van te maken. Proberen elkaar te helpen waar het kan, rechtvaardig te handelen en zo juist mogelijk om te gaan met lijden en tegenspoed.
 11. Robert Frans

  De gave van het geloof.

  Mjah, de katholieke leer wil hier en daar nog weleens inclusiever zijn dan gedacht. Zij leert immers wel dat als iemand nooit van Christus gehoord heeft, diegene dan op zijn geweten beoordeeld zal worden, en dat je daden wel degelijk van belang zijn in de heilseconomie. Geloven is immers doen en ook andersom. Ze weet dan ook enkel van mensen die nu in de hemel zijn, niet van mensen in de hel. Zelfs van Judas Iskariot vermoeden we enkel dat hij daar wel zal verblijven, gezien Jezus' zeer scherpe woorden over hen die Hem verraden, maar we weten het simpelweg niet. Je kan dan ook Christus onbewust volgen door in je eigen levensbeschouwing erg de nadruk te leggen op de dingen waar Christus de nadruk op legde in zijn prediking: vergevingsgezindheid, liefde en mededogen, zachtmoedigheid, vredige overgave aan wat je niet kunt veranderen, soberheid, de bereidheid je leven te geven voor je naasten, etc. Die dingen an sich zullen je niet redden, want elke redding komt uit Gods genadige hand, maar Christus kijkt mijns inziens bijzonder welgevallig neer op mensen die zó van goede wil zijn en al zó dicht bij Gods Rijk zijn. Hij zal het ze dan niet moeilijk willen maken om Hem uiteindelijk te ontmoeten en te laten ontdekken dat wat zij al die tijd geloofden, in Hem vervolmaakt is en in Hem gevonden kan worden. Of om ze desnoods buiten hen om te redden als Hij ziet dat ze Hem graag hadden willen volgen als ze Hem werkelijk hadden leren kennen, daar Hijzelf natuurlijk niet gebonden is aan zijn sacramenten.
 12. Robert Frans

  Ontmaskerd de werken van satan

  Je mag nooit zo over je medemensen en over de wereld spreken! Voor God zijn ze allen levend en zijn ze allen in staat de goede weg te gaan. Uiteindelijk zal elk mens van goede wil, die werkelijk vanuit liefde en mededogen wil leven, Christus ontmoeten, hoe en wanneer dan ook. En het zijn er véél meer dan je denkt; in het verborgene is er heel veel gaande in veel mensen en is er wel degelijk dorst naar gerechtigheid en vrede. Alleen weten niet allen de juiste weg daartoe en zijn wij christenen bepaald ook niet altijd even goed in het wegwijzen. Er mag dan ook nooit sprake zijn van trekken of duwen. Volg Christus in alle rust en met alle geduld naar je eigen roeping en mogelijkheden, door gebed, sacrament en naastenliefde, vanuit een overvloeiende liefde voor íéder mens, en laat de rest aan God over.
 13. Robert Frans

  De gave van het geloof.

  Op basis van daden nog veel meer dan op basis van woorden. Jakobus schrijft daar al vrij scherp over, maar ook Christus zelf waarschuwt dat Hem als Heer aanroepen níét hetzelfde is als daadwerkelijk door Hem gekend zijn. Ik heb zelfs het idee, maar dat is een persoonlijke gedachte die je eventueel weer mag vergeten, dat niet weinig mensen Hem onbewust volgen en misschien pas na hun dood de Waarheid alsnog vreugdevol zullen herkennen en begroeten. En dat niet weinig mensen die menen in Hem te geloven, uiteindelijk Hem niet zullen herkennen, omdat zij al die tijd een eigen godsbeeld bleken te aanbidden die meer over henzelf zei dan over Christus.
 14. Robert Frans

  De gave van het geloof.

  Je kunt het vergelijken met de FAQ op Credible, die het beleid van de crew en de forumregels aangeeft. Daar staat nu onder meer een geloofsbelijdenis in, die aangeeft wat het modereerbeleid en dus Credible onder christelijk verstaat. Maar die belijdenis heeft er niet altijd gestaan. Daarvóór stond er enkel dat Credible christelijk was. Er waren echter een aantal users die zich christelijk noemden, zonder echter de basisbeginselen van het christendom te erkennen, waaronder de dood en verrijzenis van Christus zelf. Zij gingen daarover in discussie met andere users en zaaiden zo verwarring en twist. Is dat erg? Niet per se. Maar voor de mods (waar ik toen een van was), werd het zo wel érg lastig om duidelijk en consistent christelijk te moderereren en zo te voorkomen dat het forum haar christelijke identiteit zou verliezen. Dus besloten we in de FAQ vast te leggen wat wij als crew hier onder christelijk verstonden middels de geloofsbelijdenis. Niet om zo nieuw beleid te maken, maar om nu ook schriftelijk vast te stellen wat tot dan toe normaliter voor elke user voldoende helder was. Het bracht zo nog meer duidelijkheid en gaf ons alsnog de handvatten om christelijk te modereren. De betreffende users bleven welkom, maar hadden nu ook duidelijkheid over wat Credible onder christelijk verstond en altijd al verstaan had. In grote gemeenschappen, van verenigingen tot bedrijven, kunnen altijd discussies ontstaan over wat nu de grondslagen van de gemeenschap is. Het is dan vrij normaal dat die vervolgens alsnog schriftelijk worden vastgesteld, als dat nog niet gedaan was. Idealiter zou dat niet hoeven inderdaad, maar we leven niet in een ideale wereld. Er zullen altijd discussies blijven over het geloof, altijd twisten en daardoor altijd weer de behoefte om vast te stellen wat authentiek christelijk, of in dit geval katholiek is. Het katholicisme doet dat op plechtige wijze middels het afkondigen van dogma's, iets wat overigens buitengewoon zelden gebeurt. In andere (gelovige) gemeenschappen zal dat weer op andere wijzen gebeuren. En als ik je een goede raad mag geven: probeer zo min mogelijk meteen te roepen dat iets belachelijk is, maar vraag gewoon rustig (en kritisch) door over wat de ander dan precies bedoelt te zeggen. Niet zelden blijkt dan dat hetgeen je belachelijk vond, eigenlijk helemaal niet zo raar hoeft te zijn, los van of je het ermee eens bent of niet, en het nodigt de ander ook meer uit om serieus op je vragen in te gaan.
 15. Robert Frans

  De gave van het geloof.

  Het is een vaststelling van wat de Kerk altijd al geloofd heeft. Toch een belangrijke nuance. Een dogma wordt enkel vastgesteld bij grote, te lang durende twisten over het betreffende geloofspunt. Elk dogma moet consistent in zichzelf en met wat we waarnemen, orthodox, apostolisch en katholiek zijn. De transubstantiatie zelf is geen dogma, maar wel de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie. Daarbij is Nederland en zelfs ook West-Europa geen maatstaf wat betreft het geloof. Wij zijn een wereldkerk, ook tot in de hemel, waarin het wel degelijk massaal beleden wordt. En als je zo'n gekke katholiek eens wil ontmoeten, wel, misschien dat één der katholieken hier je kan meeten? De meest diepgaande, mystieke teksten binnen het katholicisme komen juist ook van gelovigen die dat zo belijden. Lees bijvoorbeeld De Navolging van Christus van Thomas a Kempis, of de Belijdenissen van Augustinus, of de werken van Thomas van Aquino. Diepgang vind je over het algemeen juist bij hen die durven vast te stellen wat waar is en daarop willen voortborduren. Die niet eeuwig blijven twijfelen of relativeren, maar de Weg willen gaan die voor hen ligt, ongeacht wat het hen kost. Waarbij er natuurlijk ook persoonlijke twijfels kunnen ontstaan, maar niet voor altijd en eeuwig. Het is een vastgestelde verzameling ervaringen en diepgaande overwegingen van vele gelovigen op mystiek en theologisch niveau, gebaseerd op Schrift en Traditie, ontspringend aan het Evangelie van Jezus Christus, geordend en verkondigd met hulp van de heilige Geest. Zij vormen zo het fundament van het katholieke geloof, de rots waarop we verder bouwen, de bron van mystieke kennis over het Mysterie dat God is. We weten misschien nog altijd meer niet dan wel van Hem, maar dat drijft ons enkel voort om te blijven vragen, te blijven discussiëren, te blijven bidden. Het geloof wordt nooit klakkeloos geaccepteerd, maar altijd door een ontmoeting met Christus en het besluit Hem na te volgen. En die ontmoeting geschiedt op uiteenlopende wijzen, soms zelfs onbewust of heel subtiel. Binnen de Kerk vind je zowel eenvoudige doeners als intellectuele denkers, zowel kunst als kitsch, zowel eenvoudige tweets als diepgaande studies, zowel praktische discussies over de liturgie als mystieke discussies over het schouwend gebed. Uiteindelijk heeft ieder mens wel een aantal zekerheden waar hij/zij nooit aan zal tornen, of deze nu geformaliseerd zijn door een levensbeschouwelijke gemeenschap of niet. Je komt immers bij diep nadenken altijd wel uit op iets wat niet klopt, of wat niet bewezen kan worden. De vraag is dan alleen of dat het dan ook is, of dat je bereid bent te erkennen dat er altijd véél meer is dat je níét weet of kunt weten, dat het verhaal niet ophoudt bij je eigen dogma's of heilige huisjes. Als je daarover kritisch kunt blijven nadenken en ook voor jezelf eerlijk kunt vaststellen wanneer je je zekerheden zal moeten loslaten, wanneer ze daadwerkelijk gefalsificeerd zouden kunnen worden, dan denk ik dat het weinig meer uitmaakt of je als intellectueel vanuit een of meerdere dogma's handelt of niet.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid