Spring naar bijdragen

Robert Frans

Members
 • Aantal bijdragen

  24147
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Robert Frans

 • Rang
  Credible Leviathan
 • Verjaardag 10/18/1981

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Katholiek
 • Interesse
  Liturgie en traditie, spiritualiteit, filosofie, de schepping, het mysterie

Recente profielbezoeken

1743 profielweergaven
 1. Stephen Hawking

  Oordeel je nu over zijn hart? Was dat nu niet iets waarover wij nadrukkelijk níét mochten oordelen?
 2. Na lange tijd weer eens naar de viering/dienst

  Zelf heb ik nooit problemen gehad om een vreemde kerk binnen te lopen om er de mis bij te wonen. In mijn eerste twee parochies deed ik dat zelfs bij tijd en wijle, als in de parochie zelf geen mis werd opgedragen of een vrijzinnig koor de liturgie zong. Ook tijdens mijn relatie wisselde ik af tussen mijn en haar parochie. Bij een verhuizing ging ik ook gewoon direct naar de mis in de nieuwe parochie (en hoopte dan het beste ervan). Ben sowieso ook iemand die over het algemeen niet blijft hangen bij het koffiedrinken en mensen vrijwel uitsluitend leer kennen via vrijwilligerswerk. Ik heb dus enkel een echte band met de parochie qua liturgie en eventueel vrijwilligerswerk, zoals nu bij het gregoriaans koor en het cantorschap.
 3. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  @sjako Ik denk niet dat het handig is om hier voorzetjes te geven voor een discussie over de Drie-eenheid of de goddelijkheid van Jezus. Maar goed, de tweede bede. Deze bede kan zowel als een belijdenis als een smeekbede gezien worden. De bidder belijdt dat Gods Rijk komt, maar vraagt ook om haar komst. Gods Rijk is alreeds op aarde, maar moet nog voltooid worden en geheel verenigd met de hemel. Nu alreeds verenigen we ons met Christus in vooral de eucharistie, zodat hemel en aarde even één zijn en het Rijk Gods zowel in ons is als om ons heen. Daar waar God aanbeden en bemint wordt, daar is zijn Rijk. Het Rijk is dus in Christus en zo in elke gelovige die met Hem verenigd is. In Christus is er geen scheiding meer tussen leven en dood, want die is door het Offer tenietgedaan. Waar we ook zijn, op aarde of in de hemel, we beminnen en ontmoeten elkaar in Christus. Ten laatste zal ook de laatste scheiding, die tussen hemel en aarde, tussen natuur en bovennatuur, volledig worden tenietgedaan, omdat alles dan in Christus zal zijn. Ziel en lichaam worden weer één, waarbij het lichaam ook definitief van de zondestraf verlost wordt. Waar je dan ook gaat of staat, je bent in Christus. Of je nu op aarde bent of miljarden lichtjaren verderop, je bent in Christus. Met heel je ziel en met heel je lichaam, met heel je dan volmaakte wezen ben je in Christus. Dat is waar we om bidden en waar we op vertrouwen: de vereniging met Christus en met elkaar, de vereniging van de zegevierende Kerk in de hemel en de strijdende Kerk op aarde, de verlossing en verheerlijking van lichaam en ziel. Nu alreeds vindt dat plaats daar waar gelovigen bidden, Hem ontvangen in de sacramenten en elkaar liefhebben als broeders en zusters. Maar waar we Hem nu nog zien in gedaanten, in sluiers, zien we Hem straks ten volle, van Aangezicht tot aangezicht. Dan wordt zichtbaar wat al die tijd voor ons verborgen bleef.
 4. Actieve donorregistratie.

  Mij niet. De zorg moet geen ruilhandel worden. Je krijgt alle zorg waar je recht op hebt, of je krijgt het niet, los van wat je er naast de te betalen belasting en eigen bijdrage voor wil geven. En zelfs als je die niet weet te betalen, blijf je mijns inziens recht hebben op goede zorg. Mensen moeten vrij zijn om zelf te bepalen of zij organen willen aannemen of niet. Het is niet aan ons om iemand zodanig te beoordelen op diens keuzes, dat diens leven in gevaar kan komen daardoor. Als iemand dus een donororgaan wil ontvangen, dan moet dat kunnen. Oók als hij zelf geen donor is. Hypocriet? Misschien, maar dat is geen reden om iemand mogelijk daarom maar te laten sterven.
 5. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Inderdaad. Bijvoorbeeld dat het opvalt dat het begint met "ónze Vader." Dus niet "mijn Vader." Meteen aan het begin stel je je dus in de gemeenschap der gelovigen. Je kindschap Gods beleef je niet alleen, maar vindt haar bestaansrecht binnen de Kerk, door sommige protestanten ook wel de Gemeente genoemd. Als je dus niets met de Kerk of met medegelovigen te maken wil hebben, dan kun je dus gebed eigenlijk al niet meer bidden. Want God is niet enkel jouw Vader en je hebt daarom niet het alleenrecht op zijn liefde en nabijheid. Zijn doel is de Kerk op aarde te verbreiden en uiteindelijk te verenigen met de Kerk in de hemel, zoals in de tweede bede van het Onze Vader beleden en afgesmeekt wordt. Dáárvoor is Christus gestorven en verrezen. Hij redde jou dus niet enkel omwille van jouzelf, maar ook en bovenal omwille van je buurman en omwille van die misschien wel heel erg irritante kerkgenoot naast je in de kerkbanken. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, maar enkel voor God onze Heer.
 6. Als christen moet je elke zondag naar de kerk!

  Als christen behoor je daarin gewoon je kerk of kerkgemeenschap te gehoorzamen. Als die het bijwonen van de eredienst gebied, dan ga je dus elke keer. Gebied zij het niet, dan kun je het dus overlaten aan je eigen geweten. Beveelt zij het aan, dan is het het beste om zo'n aanbeveling niet als vrijblijvend te zien, omdat zij dan goede, herderlijke redenen zal hebben voor die aanbeveling. En als je niet tot een kerk of kerkgemeenschap behoort, dan is het zaak om alsnog daarvoor te zorgen, want er is geen sprake van dat je in je eentje kunt geloven. Niet voor niets zijn bijna alle bijbelse geschriften tot gemeenschappen gericht, ook de apostolische brieven. Ook als je als katholiek de uitzonderlijke roeping tot het kluizenaarschap zou hebben, blijf je door gebed en sacrament toch met de kerk verbonden. Voor katholieken is het, zoals het artikel inderdaad stelt, vrij helder: de eucharistie is bron en hoogtepunt van het christelijk leven, waarin de katholiek volledige gemeenschap heeft met Christus en volledig deelt in zijn Offer. Men kan niet een goed katholiek zijn zonder regelmatig de mis bij te wonen, net zoals een plant niet kan groeien zonder regelmatig gevoed te worden. Voor de meeste protestanten is de eredienst een plaats van aanbidding, prediking en gebed. In veel kerken wordt daarbij (min of meer) een liturgie gevolgd, opdat niet enkel gesproken en gebeden wordt wat de gemeenschap zelf wenst. Het is dus een plaats en gelegenheid waarbij het niet om jou en jouw behoeften draait, maar uitsluitend en alleen om God en zijn eer. Alleen daarom al is de eredienst een prachtige plaats om nederigheid en gehoorzaamheid te oefenen, evenals de gerichtheid op God in het gebed en het horen van zijn woord.
 7. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Het doopsel is dan ook geen voorwaarde voor de redding, zij ís de redding. Maar het beste kun je hierover denk ik een apart topic openen.
 8. Wat is de betekenis van het 'Onze Vader' voor jou?

  Het Onze Vader is het meest volmaakte gebed dat Christus ons gegeven heeft en wordt dan ook dagelijks tijdens de mis en thuis door vele gelovigen gebeden. Ook bevat het gebed de drie kenmerken van het aldoor durende gebed tot God: dankzegging, smeekbeden, lofprijs. We mogen als kinderen van God Hem daarom vertrouwelijk aanspreken als onze Vader. Het kindschap Gods is een buitengewoon unieke status die zelfs de engelen niet bezitten. Elke gelovige kan door het doopsel een kind van God worden en daarin groeien door gebed, sacrament en naastenliefde. Het is niet zomaar een mooie metafoor die je wel of niet kunt aanvaarden, maar een essentiëel en onlosmakelijk onderdeel van het christelijk leven. Zo word je ingelijfd tot een Familie die hemel en aarde overstijgt en waarvan de zonen en dochters volmaakt met elkaar verbonden zijn in Christus. Alleen door deze verbondenheid kunnen we de zonde, het enige echte kwaad in de wereld, bestrijden. Daartoe is het ook noodzakelijk dat we Gods Naam heiligen en hooghouden. Iets heiligen betekent dat je het in het bijzonder toewijdt aan God en dus niet meer voor eigen gebruik kunt toepassen. We gaan daarom buitengewoon voorzichtig met zijn Naam om en gebruiken het dus niet ijdel. We vloeken er niet mee, we leggen er geen loze eden mee af, ook niet met de benaming God of Heer, en we gebruiken het ook niet als een gewone, dagelijkse naam, zoals wijzelf en zoals afgoden die hebben. We gaan er met bijzondere eerbied en respect mee om en spreken daarom enkel juiste en edele dingen over Hem en zijn Naam. We gaan daarom ook bijzonder respectvol om met de naam die ons gegeven is ter redding van vele zielen, de naam die boven alle namen verheven is, namelijk die van Jezus Christus. Door Hem verrichten wij onze gebeden, door zijn Offer verbinden wij ons ten diepste met Hem en met Hem gaan we om als met onze grootste en eerste geliefde, die ons hartstochtelijk bemind. Ook zíjn naam zullen we niet zomaar lichtvaardig gebruiken, ook niet in discussies, dus zorgen we ervoor dat we in gepaste nederigheid ook over Hem enkel juiste en goede dingen zeggen, geen parels voor de zwijnen gooien ermee en zijn naam niet gebruiken als stok om anderen mee te slaan.
 9. Saaiste bijbelpassages

  @Willempie Je benadert de vraag nu dan ook vrij duidelijk vanuit het oogpunt van de studie. Inderdaad, als je de Schrift biddend bestudeert of overweegt, dan opent zij vele schatten die voor de gewone lezer deels besloten blijven. Ik denk ook dat geen christen hier ontkent dat alles in de Schrift haar plaats en betekenis heeft. Nochtans kunnen bepaalde gedeelten nog altijd saai zijn om gewoon te lezen. Dat betekent niet dat die gedeelten minder van belang zouden te zijn, maar wel dat veel lezers bijvoorbeeld een ellenlang geslachtsregister vervelender kunnen vinden om te lezen dan een spannend verhaal. Niet elke gelovige wil dagelijks de Schrift intensief bestuderen zoals jij wellicht doet, maar misschien wel dagelijks haar gewoon lezen. Iets wat natuurlijk ook van harte aan te bevelen is. En dan kan het dus zomaar gebeuren dat het ene hoofdstuk je meer aanspreekt dan het andere. In Schrift noch geloofstraditie wordt dat per se afgekeurd.
 10. Sleepwet

  @Mcmadtasty Niet de regering heeft dit referendom uitgeschreven, maar een deel van het volk zelf, door er voldoende handtekeningen voor in te zamelen. En het bindend referendum bestaat niet in Nederland, net zoals dit raadgevend referendum straks ook niet meer bestaat.
 11. Van welke kloosterorde zou je lid worden?

  Om op de openingsvraag te reageren: ik zou niet specifiek een orde kunnen noemen, maar mij trekt nog het meeste een groot slotklooster met in haar leefwijze de nadruk op gebed, studie en liturgische schoonheid. Met het grootste deel van de dag zwijgplicht en eenzaamheid. Ik vermoed dat ik dan voornamelijk in een streng benedictijnenklooster zou terechtkomen.
 12. Je roeping in het leven

  Allereerst zei ik dat in het topic over kloosterordes. Ik zou immers nooit zo schandelijk off-topic gaan. Traditioneel worden binnen het katholicisme er drie belangrijke roepingen onderscheiden: de roeping tot het kloosterleven, tot het gewijd priesterschap en tot het huwelijk. Dit ter aanvulling op de algemene roeping van elke gelovige, namelijk om middels gebed, sacrament en naastenliefde Christus na te volgen en van Hem te getuigen. Daarbinnen kunnen er specifieke roepingen binnen de Kerk of kloostergemeenschap zijn, zoals de roeping tot paus of de roeping tot abt over je kloosterbroeders of -zusters. De niet-gewijde gelovige en de gelovige buiten de kloostermuren heeft daarnaast de opdracht om op politiek en of maatschappelijk niveau bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving waarin de zwakkeren beschermd worden, het huwelijk in ere gehouden wordt en het leven in alle facetten wordt geëerbiedigd. Ook hij of zij kan bijzondere taken binnen de Kerk vervullen, zoals bijvoorbeeld de altaardienst, het koor, het pastoraal werk, het kosterschap of het begraven van de doden. Die worden volgens mij weleens kleine roepingen genoemd. Ook kun je spreken van "informele roepingen" als iemands hart en talent bijvoorbeeld helemaal uitgaat naar dat en dat werk, zodat diegene er geschapen voor lijkt te zijn. Zou Mozart niet een roeping hebben gevolgd tot het vervaardigen van zijn muziek? Wanneer je een van de drie "hogere" roepingen niet hebt, dan betekent dat natuurlijk niet dat je een minderwaardige gelovige zou zijn, maar enkel dat God je in zijn barmhartigheid die verantwoordelijkheden en bijbehorende offers niet wil opleggen. En het betekent ook niet dat je geen unieke positie inneemt in Kerk en samenleving. Het is daarom goed om kort na te gaan wat een roeping dan precies is. Een roeping is een specifieke opdracht van God, bevestigd door de Kerk, om jezelf op bijzondere wijze aan Hem toe te wijden. Een roeping is dus niet vrijblijvend, kan ook niet zomaar geweigerd worden, vraagt heel specifieke offers en blijft over het algemeen heel je leven bij. Het huwelijk eindigt pas met de dood van één der gehuwden, het kloosterleven wordt als het ware voltooid bij je sterven en het priesterschap is zelfs voor eeuwig. En de "gewone" gelovige blijft in de hemel bidden voor de Kerk op aarde en zo diep met haar verbonden. Uiteraard zijn er ook specifieke zegeningen en genaden verbonden met elke gelofte die je aflegt. God gooit je immers niet zomaar in het diepe, maar staat je bij in alle offers die je moet brengen en al het werk dat je ervoor moet verrichten. Hij geeft je genoeg genade om het vol te houden, zolang je wel met Hem verbonden blijft en oprecht je roeping wil waarmaken. Een roeping kan aansluiten op iemands verlangens, of juist daar tegenin gaan. De vorige paus wilde bijvoorbeeld helemaal geen paus worden, maar van een welverdiend pensioen genieten. Hij aanvaarde de roeping echter wel en ervaarde ook Gods hulp en genade in het waarmaken van die roeping. Daarom wordt een vermoeden van een roeping altijd zorgvuldig onderzocht door zowel de Kerk als door de roepingskandidaat zelf. Mocht de eerste indruk positief zijn, dan volgt de toerusting en scholing tot het vervullen van de werkzaamheden daarbinnen en de benodigde geestelijke vorming. Mocht daaruit blijken dat de kandidaat of kandidaten inderdaad hoogstwaarschijnlijk de roeping heeft (helemaal zeker weten doen we nooit), dan kan hij of zij de betreffende geloften afleggen ten overstaande van de Kerk, in de vorm van de parochie of de kloostergemeenschap. We bevelen hem en of haar dan aan God aan en bidden dat hij of zij de genade mag ontvangen de roeping waar te maken.
 13. Van welke kloosterorde zou je lid worden?

  Dat ligt eraan. Er zijn verschillende soorten kloosters die gewoon tot dezelfde Kerk behoren. Ieder mens heeft, naast de algemene roeping waar je terecht op doelt, ook een eigen roeping in het persoonlijk leven. Een kloosterroeping zal natuurlijk lang niet iedereen hebben, dit topic is slechts hypothetisch bedoelt, maar je gaat wel een persoonlijke weg met God en legt daarin samen met Hem je eigen accenten. Stel dat ik mij meer op gebed zou richten en jij meer op liefdadigheid, waarbij we beiden het andere natuurlijk niet nalaten, dan vullen we elkaar juist aan en hoeft er geen sprake van verdeeldheid te zijn. We hoeven daarom ook niet beiden precies dezelfde leefwijze aan te houden.
 14. Werkzaamheden vanavond (6 maart)

  Goed werk hoor!
 15. Een aantal vragen voor een schoolopdracht!

  1. Tot welk geloof behoort u? Het katholieke geloof. 2. Welke normen en waarden zitten in uw geloof? Behandel de ander zoals jezelf behandelt wil worden. Andere belangrijke waarden zijn de eerbiediging en heiliging van het leven, de onverbrekelijkheid van het huwelijk en bescherming van het gezin, de sociale rechtvaardigheid, de persoonlijke levensheiliging en de gelijkwaardigheid van ieder mens. 3. Wat vindt u goede eigenschappen van uw geloof? De sacramenten, de liturgie en de eeuwenoude tradities, de consistente leer, de vele prachtige verhalen en legenden, de wereldwijd georganiseerde liefdadigheid in zelfs de meest afgelegen brandhaarden. 4. Welke eigenschappen minder? De verschrikkelijke daden die binnen de kerk zijn verricht, waartegen niet altijd even snel en effectief gestreden werd en wordt. 5. Wat zou er volgens u anders moeten in uw geloof? Wereldwijd meer liefde voor en toewijding aan de sacramenten en de liturgie, meer herderlijk toezicht op liturgische en morele activiteiten binnen parochies. 6. Wat vindt u van andere geloven? Verschilt per geloof of levensbeschouwing. Sommigen zijn erg mooi, anderen doen me weinig. In elke levensbeschouwing is wel enige of veel waarheid te vinden, omdat een mens nooit tevergeefs naar antwoorden en naar God zoekt, maar de meest volledige verwoording van de waarheid vind je wel binnen de Kerk. 7. Als u zou veranderen van geloof welke zou u dan kiezen? Waarschijnlijk een gematigde atheïst met meer liefde tot mooie (eeuwenoude) verhalen en mythen dan enkel tot wetenschappelijke feiten. 8. Hoe vindt u de samenwerking tussen de geloven die hier in Nederland zijn? Op het vlak van liefdadigheid en politiek prima daar waar de sociale leringen op elkaar aansluiten, op het gebied van oecumenische betrekkingen en het gezamenlijk bidden is echter voorzichtigheid en terughoudendheid gewenst.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat.