Spring naar bijdragen

Robert Frans

Members
 • Aantal bijdragen

  24667
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Over Robert Frans

 • Rang
  Credible Leviathan
 • Verjaardag 10/18/1981

Profile Information

 • Geslacht
  Man
 • Religie
  Katholiek
 • Interesse
  Liturgie en traditie, spiritualiteit, filosofie, de schepping, het mysterie

Recente profielbezoeken

2392 profielweergaven
 1. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  "Mystiek" staat echter niet gelijk aan "onverklaarbaar." Ook dat is een denkfout. Ongetwijfeld kun je mystieke ervaringen op biologische, technische wijze omschrijven. Stofjes in de hersenen, dat soort dingen. Net zoals je muziek ook kunt verklaren aan de hand van geluidsgolven, technische aspecten van zang en muziekinstrumenten, etc. Maar met zo'n technische omschrijving raak je nog niet de kern van muziek, maar slechts de voorwaarden om muziek te maken en te horen. En daarmee raak je ook niet de kern van de mystiek. Het westerse dogma "iets is niet meer dan dat" is leuk voor de wetenschap, maar de mens is meer dan enkel wetenschap en geeft ook eigen, unieke betekenissen aan wat zij doet en waarneemt. BDE's kunnen zo prima zowel de door jou kort omschreven technische verklaring hebben als de omschrijving die mensen met een BDE-ervaring eraan geven. Als iemand dus een echte doodservaring heeft, dan mag dat misschien wel "slechts" een hallucinatie zijn, maar dat maakt de ervaring niet minder werkelijk.
 2. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Dat klopt en we kunnen BDE's gelukkig ook steeds beter onderzoeken. Ik doelde dan ook enkel op haar ervaringen van "dood en verrijzenis." Ik ga er ook vanuit dat zij niet werkelijk dood is geweest, maar wel dat haar leven mogelijk zodanig aan een zijden draadje heeft gehangen, dat ze dat dus echt als dood ervaarde. Mystieke ervaringen, veroorzaakt door BDE's of niet, kunnen buitengewoon intens en allesomvattend zijn. Ze kunnen iemands leven totaal op de kop zetten; je leest en hoort ook weleens verhalen van mensen die na zo'n (BD-)ervaring veranderen in karakter en hun leven omgooien.
 3. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Wat er aan de hand is, is dat zij een absoluut overweldigende ervaring heeft gehad, zo intens dat zij dood leek, maar toch leefde, en die je misschien als mystiek zou kunnen beschouwen. Of het nu wel of geen BDE was, dat zal die ervaring niet meer of minder waar maken. Tenzij ze natuurlijk ronduit zit te liegen daar, maar dat is niet iets waar ik zonder meer vanuit ga. Meer mensen hebben immers dergelijke ervaringen gehad, ook zonder BDE, dus wat zij aan ervaringen omschrijft is mijns inziens helemaal niet zo ongeloofwaardig. De duiding ervan kan geloofwaardig of ongeloofwaardig zijn, dat natuurlijk wel, en de omschrijving kan gebrekkig zijn wegens een tekort aan algemeen bekende mystieke begrippen, maar de ervaring zelf kan gewoon helemaal waar zijn.
 4. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Zonder iets over BDE's an sich te willen zeggen, kan ik me voorstellen dat het ook érg moeilijk is om een dergelijke (mystieke) ervaring te omschrijven, zéker als je daarvoor niet een meer systematische, uitgebreide taal kent, zoals verschillende mystieke godsdiensten en levensbeschouwingen die bieden. Volgens mij doet deze vrouw oprecht haar best om het toch een beetje invoelbaar te maken voor hen die een dergelijke ervaring nooit gekend hebben, maar moet je waarschijnlijk wel echt zelf dit meegemaakt hebben om concrete inhoud aan haar woorden te kunnen geven. Misschien ligt daarin ook wel een tekort van onze cultuur, dat we geen voldoende uitgebreide taal meer daarvoor kennen. Of dat we die wel hebben, met name gelegen in het katholicisme en het traditionele protestantisme, maar dat we die niet meer voldoende begrijpen en of niet meer wíllen begrijpen en spreken. Niet dat je met zo'n taal alles zou kunnen omschrijven, alleen al omdat je daarvoor minimaal ook rituelen, muziek, gebeden en dergelijke nodig hebt en dat niet altijd past in de format van een talkshow, maar je kunt dan wel wat vollediger zeggen wat je bedoelt en zo ervaringen met elkaar uitwisselen.
 5. Robert Frans

  Waarom vieren Christenen niet de feesten uit het OT?

  Vroeg in de geschiedenis dus. En je gebruikt terecht al het woord vastgesteld; de verschillende kerkelijke kalenders bestonden dus al een tijdje. Mijn punt is dat Gods voorzienigheid ons deze feesten gegeven heeft, getuige de kerkgeschiedenis, en dat deze feesten blijkbaar zo inherent zijn aan het christelijk geloofsleven, dat ook de protestanten, die toch veel katholieke geloofsleringen en devoties voor zichzelf afgeschaft hebben, de belangrijkste feesten toch zijn blijven vieren. Ook zij konden en kunnen blijkbaar niet om deze feesten heen.
 6. Robert Frans

  Chanoeka

  Daar staat het hele verhaal over de Makkabeeën in inderdaad (de titels verraden het al een beetje ). Alles wat Levi hier verteld, lees je in die boeken terug. Het eerste boek is een meer zakelijke vertelling in de stijl van bijvoorbeeld Rechters, het tweede boek is veel meer propagandisch van aard met ook meer gruwelijke details.
 7. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Dit is een érg juridisch klinkende uitspraak en inderdaad mijns inziens ongepast om zo te zeggen. Want als je bijvoorbeeld je vrouw ten huwelijk vraagt en zij ja zegt, dan betekent dat niet meteen dat zij recht heeft op dat huwelijk met jou. Het huwelijk is dan iets wat je samen wil sluiten, maar het blijft wel iets wat je elkaar gúnt. Een verloving kan immers weer verbroken worden. Ook binnen het huwelijk behoor je weliswaar elkaar toe, maar heb je geen recht op elkaar. Het blijft een genadegift en God kan je vrouw door de dood zo weer van je afnemen. Je kunt elkaar niets afdwingen en in een gezond huwelijk gebeurt dat dan ook niet. Als God ons zijn gaven belooft en uit vrije wil geeft, dan is dat geen recht wat wij kunnen claimen. Ook de eucharistie is geen recht, ook al zal Christus elke keer werkelijk tegenwoordig zijn als de mis wordt opgedragen. Je kunt God echter nergens toe dwingen. Zo kun je Hem tijdens de mis weliswaar ten volle ontvangen als je ter communie gaat, maar bepaalt Hij hoeveel vrucht Hij in jou wil laten dragen en of je Hem ten oordeel ontvangt of ten zegen. De relatie tussen jou en God is dus geheel gebouwd op vrijwilligheid, op barmhartigheid van God en vroomheid van jou. Als jij je dus aan Hem geeft en Hij aan jou, waarvan het huwelijk het beeld is, dan is dat geen kwestie van rechten en plichten. Sowieso behoor je altijd je plaats te weten tegenover God. Jij bent een zondaar, Hij is volmaakt. Jij hebt Hem aan het kruis geslagen met je zonden, Hij heeft je vergeven. Hij is overvloedig met zijn gaven, maar jij weigert ze. Hij wil jou heel nabij zijn, maar jij verbergt je voor Hem. Hij is de Wijsheid, jij zijn leerling. Hij is de Koning, jij zijn dienaar. Hij is de Vader, jij zijn kind. Hij heeft alle macht om te geven en nemen naar zijn Wil, jij kunt aan jouw leven nog geen el toevoegen. Spreken over rechten tegenover zo'n grote, ontzagwekkende, almachtige, zuivere en verterend liefdevolle God is nogal potsierlijk te noemen. Nee, we moeten misschien weer leren wat het betekent om als nietige zondaar tegenover een heilige, ontzagwekkend grote God te staan, om zijn nabijheid en liefde op de juiste waarde te schatten. Dat het Offer dieper en verder gaat dan enkel een geloofsbelijdenis, maar dat zij heel jouw leven omvormt, doortrekt en veranderd, keer op keer op keer, stukje bij beetje, desnoods tot na de dood. Hij wil van jou geen beter mens maken, maar een volstrekt nieuw mens. Hij wil jou niet zomaar genezen, maar laten sterven aan jouw oude natuur en uitsluitend dáárdoor laten verrijzen in Christus. Hij wil jou niet restaureren, maar van de grond af opnieuw opbouwen naar wat en wie jij werkelijk bent, namelijk beeld van God. Dát is de werkelijke genezing, de werkelijke rijkdom die Christus te bieden heeft. Alle sacramenten, gebeden, leerstellingen en werken van naastenliefde zijn daarop gericht en waar dat niet zo is, daar waar de aandacht enkel naar de wonderen zélf uitgaat, begaat de mens een ernstige vergissing. We kennen een katholieke charismatische beweging inderdaad, hoewel in Nederland wat kleinschalig. Heb zelf weleens een aantal gebedsvieringen meegemaakt en zelfs een charismatische mis, een unieke combinatie tussen Opwekkingsachtige liederen, charismatische devoties en de eeuwenoude liturgische teksten. Maar ook zij is geënt op de katholieke leer en op de sacramenten. Ze heeft dus veel overeenkomsten met de protestantse tak van sport, maar de context van haar handelen en de diepere lagen van het geloof zijn wel anders. Eenvoudig voorbeeld daarvan: zij ziet een plotselinge charismatische manifestatie van de Geest in een gelovige niet als de wedergeboorte of de instorting van de Geest. Dat is immers al gebeurd in het doopsel respectievelijk het vormsel. Een dergelijke manifestatie is meer een intense vernieuwing van het geloof, een wijze van openbaring van de werking van de Geest in de gelovige. Wat de gelovige alreeds ontvangen heeft, uit zich nu op plotselingen wijze. Die uiting is dan ook niet noodzakelijk voor een vroom geloof of voor je zieleheil en daarna blijft de gelovige de sacramenten nodig hebben en blijft diegene dus gewoon katholiek geloven. Dus zie je bij grote charismatische bijeenkomsten niet zelden ook rijen gelovigen voor de biechtstoelen staan.
 8. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Alles wat wij van God ontvangen is teken van zijn genade, zijn barmhartigheid. Dus ook genezing. Ligt aan de zonde. Als je bijvoorbeeld stelselmatig teveel drinkt, dan heeft dat wel degelijk ook destructieve gevolgen voor je lichaam. Sowieso is de mens ziel én lichaam en hebben beiden een constante wisselwerking jegens elkaar. Kan, maar bij de genezing van de ziel is ook onze vrije wil in het bijzonder betrokken. We moeten wel wíllen genezen en een belangrijk symptoom van de zonde is nu juist dat wij dat niet (altijd) willen. Dus duurt het allemaal soms wat langer, daar God zich niet opdringt. Uiteraard, het gaat erom die door jou omschreven geestesgesteldheid weer te herstellen in de boeteling. De zonde bekoelt tot vernietigt de liefde tussen God en mens en dat moet dus weer genezen worden. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar vriendschap en liefde is, daar is God. Elk goed werk, door gelovigen of niet-gelovigen gedaan, komt per definitie altijd uit God voort, want Hij laat het "regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." Alles wat goed is, komt daarom van Hem, de Bron van alle goedheid en liefde. Traditioneel kennen wij de zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken van barmhartigheid. De lichamelijke zijn: De hongerigen spijzen De dorstigen laven De naakten kleden De vreemdelingen herbergen De zieken verzorgen De gevangenen bezoeken De doden begraven De zeven geestelijke zijn: De onwetenden onderrichten In moeilijkheden goede raad geven De bedroefden troosten De zondaars vermanen Het onrecht geduldig lijden Beledigingen vergeven Voor de levenden en overledenen bidden Kortom, genoeg te doen. Waarbij Paulus en Jakobus inderdaad elkaar niet tegenspreken. Paulus had te kampen met gelovigen die meenden dat je zalig werd door de geboden te houden, Jakobus met gelovigen die meenden dat je enkel maar hoefde te geloven. Maar zoals ik al zei: beiden vloeien uit elkaar voort. Volgens de geloofstraditie wel, waarbij verschillende gelovigen (waaronder ikzelf) er daarbij vanuit gaan dat het offer nooit werkelijk plaatsgevonden zou hebben, maar dat God en Abraham als het ware blufpoker speelden, elkaar uitdaagden en zo het vertrouwen in elkaar bestendigden. Zonden worden direct vergeven, de gevolgen ervan genezen traag of snel afhankelijk van de liefdesrelatie tussen God en mens. De opgelopen beschadigingen door de zonde moeten hersteld worden en afhankelijk van de ernst van de zonde is dat in een paar tellen gebeurd, of is dat een lange, complexe weg die gegaan moet worden. Net als bij een ziekte eigenlijk. God wil dat wij zelf meewerken aan die genezing, zodat we haar ook echt eigen maken en zij bestendigt wordt in ons denken en doen. Niet dat we daarna nooit meer zouden zondigen, maar we maken het ons dan weer iets gemakkelijker om de zonde te mijden.
 9. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Alles vloeit inderdaad voort uit Gods genade. Dat Hij ons zo wil vergeven en reinigen, is omdat Hij ons barmhartig is en ons niet in de drek van de zonde wil laten liggen. Hij heeft zijn Lichaam hier op aarde opgericht juist om ons heel dicht nabij te zijn. De boetedoening is dan ook bedoeld ter genezing, niet om wat dan ook te verdienen. Het vloeit voort uit een bijzondere wisselwerking tussen God en de gelovige, waarin beiden zich aan elkaar overgeven en de gelovige dus in staat is Hem daadwerkelijk te dienen en te beminnen. Goede werken zijn een uitvloeisel van je geloof. Wat je gelooft is wat je doet en andersom. Door werken van naastenliefde neemt je geloof toe en door het gebed neemt je liefde voor de naasten toe. Je kunt ze dus niet los van elkaar zien. Priesters zijn ook gewoon mensen en de ene priester zal dus bijvoorbeeld wat verder doorvragen tijdens het biechtgesprek dan de ander. En er zullen ook priesters zijn die strengere penitenties opleggen. Ik geloof echter dat je als gelovige altijd wel de biechtvader krijgt die je nodig hebt. Wel zijn er heiligen bekend, bijvoorbeeld Pater Pio, waar mensen heel graag gingen biechten, omdat zij "het vak" uitmuntend goed verstonden en daarbij profetische gaven bleken te hebben. De "hoogte" van de penitentie wordt vooral bepaald aan de hand van de zwaarte van de zonde. Net zoals een zware ziekte pittigere geneesmiddelen nodig heeft dan een verkoudheidje. De biechtvader stelt deze over het algemeen zelf vast naar eigen inzicht.
 10. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Dat begrijp je goed inderdaad. De penitentie is dus een soort opdracht die je meekrijgt en uitvoert nadat je gebiecht hebt en de absolutie hebt ontvangen. Het is dus géén voorwaarde voor de vergeving, maar een stukje boetedoening vanwege wat ik hierboven al schreef. De ene priester is daar strenger in dan de andere en het hangt ook af van wat je opbiecht, maar in de praktijk krijg je meestal een paar gebeden opgelegd die je dan moet bidden. Zo heb ik een paar keer drie maal het onzevader, het weesgegroetje en het Eer aan de Vader* moeten bidden. Maar ook een keer "extra aandachtig" de geloofsbelijdenis. En mocht je komen te overlijden, voordat je dit gedaan hebt, dan wordt dat in het vagevuur alsnog rechtgezet. Klopt, en dat vergeven en reinigen doet hij door de biecht bij doodzonden, de penitentie en de algehele geest van offergezindheid die je als gelovige hebt en eventueel dus door het vagevuur. Met het sacrament wordt Christus' vergeving en reiniging dus letterlijk handen en voeten gegeven; Hij gebruikt er zijn Lichaam voor, dat de Kerk is. __________ * Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 11. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Het vagevuur reinigt de littekens die in je ziel overblijven na een gepleegde zonde, die op aarde nog niet genezen zijn. Als je een zonde pleegt, heeft dat volgens de katholieke en oosters-orthodoxe spiritualiteit altijd ernstige gevolgen in je ziel, die kunnen doorwoekeren nadat de zonde je vergeven is. Vergelijk het met het ondergaan van een zware operatie na een ernstige verwonding: de wond mag genezen zijn, maar er kunnen wel littekens achterblijven. Of vergelijk het met het afkicken na een verslaving: de verslaving mag weg zijn, maar de neiging tot terugval blijft vaak nog (levens)lang aanwezig. Je ziel raakt zo dus altijd wat verzwakt door een zonde, waardoor het iets moeilijker kan zijn om weer de goede weg te kiezen. Door gebed, meditatie en of liefdevolle werken kan ze weer aansterken en kun je zo je liefde voor God weer vernieuwen. Als je de biecht gesproken hebt en vergeven bent, krijg je ook altijd een dergelijke opdracht mee van de priester, die de penitentie wordt genoemd. Voor zover dat op aarde niet gebeurd is, gebeurt dat dus in het vagevuur, zodat je helemaal genezen en gelouterd de hemel kan betreden. Er worden daar dus géén zonden vergeven en na het vagevuur kom je áltijd in de hemel.
 12. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  De hemel speelt inderdaad voor veel bewuste gelovigen een belangrijkere rol, omdat dat immers de directe (gehoopte) bestemming is na je dood. De wederkomst speelt, voor zover ik het zie en ervaar, toch een minder belangrijke rol in de geloofspraktijk (doch wel in de liturgie, vooral nu ook in de adventsweken). De nieuwe hemel en aarde is zeg maar dus echt (verre) toekomstmuziek, terwijl de hemel je al binnen tachtig jaar kan staan te wachten. Daarom zijn er ook geen uitgebreide theologieën rondom de wederkomst, maar houdt de Kerk het vrij sober: wederkomst, dag des oordeels, nieuwe hemel en aarde. Met als korte informele samenvatting: we zien wel. Het oordeel na je dood is inderdaad echter wel definitief; het grote, algemene oordeel heeft voor zover ik begrijp meer de rol van de finale openbaring. Daarna is er ook geen sprake meer van het vagevuur; je bent dan of gelouterd en al op de nieuwe hemel en aarde, of verdoemd en al in de hel.
 13. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Men verblijft op de nieuwe hemel en aarde. Hemel en aarde, natuur en bovennatuur worden dus één, God zelf komt direct onder ons wonen. Dan breekt de eeuwige periode van onvoorstelbare gelukzaligheid aan, de vervulling van het heilsplan van God, van al onze verhalen, rituelen, gebeden en verlangens. We worden eindelijk ten volle wie en wat we daadwerkelijk zijn. Temidden van oorlog, natuurgeweld, misdaad, ziekte en noem maar op, temidden van satanische aanvallen op én binnen de Kerk, houdt de Kerk inderdaad stand, blijft zij overeind en ontvangen haar kinderen op aarde een diepe vrede in Christus. Temidden van alle ellende, van alle leed de rust en optimistische kalmte bewaren, in alle zachtmoedigheid en nederigheid, dát is Gods vrede en dáárin vinden wij op aarde werkelijk het Rijk Gods. Nu is het Rijk nog niet voltooid, nu strijdt zij op aarde tegen de zonde, binnen en buiten haar. Maar dat zal niet altijd zo blijven. Op een dag zal het Rijk geen Rijk meer zijn, maar de voltooide vereniging tussen God en mens, en zal Gods liefde ten volle zichtbaar zijn in alles wat wij zijn en doen. Ook op aarde zal de Kerk uiteindelijk zegevieren en de vereniging met de Kerk in de hemel definitief bestendigen. Wat nu kleine lichtjes zijn in een wereld vol duister en kwaad, is straks een schitterend helder licht dat alles en iedereen doordringt en nu alreeds van zich laat merken.
 14. Robert Frans

  Bijna Dood Ervaringen

  Na je dood ontvang je direct het persoonlijk oordeel: hemel, eventueel na een loutering, of hel. Je ziel wordt dan dus tijdelijk gescheiden van je lichaam. Bij de wederkomst wordt het algemeen oordeel over alle volkeren uitgesproken en wordt je bestemming bevestigd. De zielen worden daartoe weer verenigd met hun lichamen: ter verheerlijking op de nieuwe hemel en aarde, of ter schande in de hel. De hemel is dus een "tussenstation," een liefdevol rusten in de Heer, al vurig en volmaakt biddend voor degenen die nog met Christus op weg zijn. Wat betreft het duizendjarig vredesrijk: daar leven wij al in. Het is namelijk de tijd van de Kerk, waarin Christus zijn Rijk uitbreid over de wereld en zijn vrede schenkt aan alle mensen van goede wil, in het bijzonder aan hen die alreeds direct met Hem verbonden zijn door gebed, sacramenten en naastenliefde.
 15. Robert Frans

  Waarom geloof je

  Omdat ik Christus ontmoet heb. Omdat ik mijn leven lang al met Hem optrek. Omdat ik in Hem alles herken wat de mens voortdrijft, wat de mens wil en doet, behoudens natuurlijk de zonde. Omdat de dienst aan God, van de heilige liturgie tot de broederlijke naastenliefde, zo wonderschoon en tijdloos is, temidden van een jachtig en veeleisend bestaan, die grootheden als Franciscus en Benedictus, maar ook Mozart en Bach voortgebracht heeft. Maar vooral omdat ik Christus ontmoet heb.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid