Spring naar bijdragen

Doorzoek de gemeenschap

Toont resultaten voor tags 'christus'.Meer zoekopties

 • Zoeken op tags

  Voer tags gescheiden door een komma in.
 • Zoek op auteur

Soort bijdrage


Forums

 • Geloof
  • Theologie
  • Bijbelstudie
  • Geloofsleven
 • Levensbeschouwing
  • Godsdienst en spiritualiteit
  • Nieuws en actualiteit
  • Evenementen
 • De lounge
  • Het Portaal
  • Vrije tijd
  • Fotoboek
  • Spelletjes
  • Prikbord
 • Forumzaken
  • Crewmededelingen
  • Technische mededelingen
  • Tips en feedback
  • Zandbak
 • Archief
  • Geloof
  • Pauze
  • Jouw leven
  • Wat speelt er?
  • Credible Courant
  • Credible.nl

Vind resultaten in...

Vind resultaten die...


Datum aangemaakt

 • Start

  Einde


Laatst bijgewerkt

 • Start

  Einde


Filter op aantal...

Geregistreerd

 • Start

  Einde


Groep


MSN


Website URL


Skype

4 resultaten gevonden

 1. Modestus

  Het boek der Openbaring en haar betekenis

  Hier wil ik graag bijbelstudie voortzetten over het boek Openbaring, die ik begon in Laatste dagen - Openbaring (hyperlink). Ik verzoek jullie hier geen persoonlijke relaties met elkaar afregelen, maar zich bezig houden met bijbelstudie. Hoofdstuk 13. Het beest dat uit de aarde opkomt. Nu ziet Johannes het tweede beest, dat deze keer uit de aarde opkomt. Hij heeft, net als een lam, twee horens. De spraak van het beest verraadt zijn oorsprong en doel: hij "sprak als de draak", dat wil zeggen, als de satan. Hij fungeert dus als de gevolmachtigde van het eerste beest-antichrist, staat volledig in dienst van hem, van wie hij ook zijn macht krijgt. Later zal Johannes dit tweede beest een valse profeet noemen (16:13; 19:20; 20:10). De profeet is immers de mond van God die namens God spreekt. Hier spreekt het tweede beest in plaats van het eerste beest, hij is de mond van deze valse god. Hij zet al zijn kracht in om de aarde, en die daarin wonen, af te dwingen het eerste beest te aanbidden als een godheid. “Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen” (Marcus 13:22; vgl. 2 Thess. 2: 9). Het tweede beest is dan ook begiftigd met het vermogen om 'grote tekenen' te doen. Het gevaar van dit beest is vooral duidelijk in zijn vermogen om zelfs de bijbelse wonderen van de profeet Elia te verrichten, want hij "ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen" (13:13; vergelijk 1 Koningen 18:38). Met zijn wondertekens verleidt het tweede beest mensen om een cultusbeeld te maken, een standbeeld van het eerste beest. In dit beeld moet de goddelijke macht van de keizer-antichrist tastbaar aanwezig zijn. De mogelijkheden om wonderen te werken van het tweede beest zijn zo groot dat hij zelfs in staat is om als het ware een geest of leven in het standbeeld van het eerste beest in te blazen, zodat het standbeeld het vermogen krijgt om te spreken en te handelen (13:15). Bijbelse prefiguratie voor deze beschrijving is koning Nebukadnezar, die het gouden idool plaatste en allen dwong hem te aanbidden: “alle volken, natiën, en tongen nedervallende, aanbaden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. <...> En wie niet nederviel, en aanbad, die zou in het midden van den oven des brandenden vuurs geworpen worden' (Dan 3: 7,11). Dit herinnert ons ook aan de situatie van het Joodse volk onder Antiochus IV Epiphanes, die iedereen onder de dreiging van de dood dwong om zijn standbeeld te aanbidden. De tekst weerspiegelt ook een ervaring uit de tijd van Johannes - geloof in de sprekende, bewegende en wonderdoende beelden van de idolen. Zo werd er van tovenaar Simon gezegd dat hij de beelden kon doen bewegen en het levenloze kon doen herleven (uit Recognitiones III van Pseudo-Clement). De christelijke apologeet Athenagoras (circa 180) meldt over het standbeeld van zijn tijdgenoot, een zekere Nerillinus, dat zij profeteert en de zieken geneest (uit Apologia van Athenagoras van Athene). Vooral gebruikelijk waren de afgoden in Egypte die zogenaamd verschillende geluiden maakten. Dit alles was een krachtig middel om invloed uit te oefenen op de gevoelens van de antieke mens. Andere voorbeeld is de wiskundige en mechanicus Heron van Alexandria (1 eeuw na Christus), die met zijn uitgevonden vele tempelmechanismen indruk op het verbaasde publiek maakte en ontzag veroorzaakte. "Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven" (Mt. 7:15). De valse profeet lijkt antipode te zijn van Johannes de Doper, die voor Christus predikte. Met Gods toelating kan ook satan bepaalde bovennatuurlijke fenomenen veroorzaken en indruk wekken dat ze van God zijn. Zo lezen we in Job 1:16: "Het vuur Gods viel uit den hemel, en ontstak onder de schapen en onder de jongeren, en verteerde ze". De afgodsbeeld van antichrist is bedoeld voor aanbidding. Met zo'n verering gaat de eer die aan de afbeelding wordt bewezen uit naar de prototype (dat wil zeggen naar degene die is afgebeeld). Hetzelfde kun je zeggen over de christelijke iconen van Christus en zijn heiligen. "Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen" (Mt. 24:15-16). Deze profetie van Jezus gaat met name over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, maar tegelijkertijd is het ook een dubbelprofetie die ook over de smarten van de laatste dagen gaat. Het kan zijn dus dat afgodsbeeld in de toekomstige tempel in Jeruzalem zal worden geplaatst. De keizerlijke cultus in het Romeinse rijk (als prefiguratie van het rijk van toekomstige antichrist) diende vooral politieke doeleinden. Deze cultus was een bewijs van loyaliteit, een teken van toewijding aan de heerser, uitgedrukt in religieuze vormen. Een gemeenschappelijke keizerlijke cultus was een middel om de eenheid van de verschillende volkeren van het rijk te versterken. Bovendien was verering van de keizer een extern criterium van loyaliteit aan de staat, een manifestatie van patriottisme, en voor christenen werd dit een zeer grote beproeving. De hogere lagen van de provinciale samenleving stelden de hogepriester van de cultus van Caesar aan en deden hun best om deze cultus te promoten. Het was in zo'n omgeving dat Openbaring werd geschreven. Merkteken van het beest is tegenovergestelde van de verzegeling van Gods uitverkorenen. Het Griekse woord 'cháragma' betekent het zegel van de Romeinse keizer, dat werd gebrandmerkt op huursoldaten, slaven, vooral tempelslaven, zodat ze het eigendom van de goden of keizer werden. Dat wil zeggen, ze zullen van hun levensonderhoud worden beroofd; krijgen geen kans om levensmiddelen te kopen. Dat zal misschien het minst pijnlijke dood zijn. De taak van de lezer is dus om een zekere naam af te leiden uit het genoemde nummer. Zo'n taak, of charade, werd "gematria" genoemd. Gematria is een favoriet spel uit de oudheid. Het woord "gematria" zelf is een vervormde vorm van het Griekse "geometrie". Bij gewone mensen werd geometrie begrepen als het tellen, of rekenkunde in het algemeen. Cijfers werden geschreven met de letters van het alfabet. Zowel de Joden als de Grieken hadden geen speciale numerieke tekens voor getallen; in plaats daarvan gebruikten ze letters die een bepaalde numerieke waarde aangaf. Bijvoorbeeld a = 1; ß = 2; i = 10; k = 20 ... De letters van een bepaald woord werden omgezet in cijfers, deze cijfers werden opgeteld en het resulterende bedrag gaf het nummer van het woord. Het omgekeerde taak - aan de hand van het gegeven getal het overeenkomstige woord te raden - was meer ingewikkeld. De vraag is nu welk woord er achter het getal 666 staat? Het antwoord wordt gehinderd door het feit dat we niet weten welk alfabet in dit geval wordt verondersteld: Griekse of Hebreeuwse. Het ging hier over politiek extreem gevaarlijke onderwerpen, over onderwerpen die met de dood bedreigden of, in het beste geval, met een verbanning en dwangarbeid. In de context van religieuze en politieke vervolging was het niet redelijk om alles rechtstreeks en met hun eigen naam te noemen. Dankzij de codering via het Hebreeuwse alfabet kon een bijkomend gevaar voor christenen worden vermeden als de tekst in handen van hun vervolgers zou vallen. 666 kan onder meer de naam Nero (of Neron in het Grieks) betekenen. Het is de naam van een hele wrede en krankzinnige Romeinse keizer. Hij vervolgde christenen en in zijn tijd werd Paulus onthoofd. En deze interpretatie is gebaseerd op de numerieke waarden van de letters uit het Hebreeuwse alfabet. Als we "Καίσαρ Νερών" ("Caesar Nero") in het Hebreeuws schrijven, krijgen we 666: נרונ קסר (nun = 50 + reish = 200 + vav = 6 + nun = 50 + qof = 100 + samech = 60 + reish = 200 = 666). Maar ten tijde van Openbaring leefde Nero niet meer. Dus het beest zal iemand zijn die op hem lijkt qua karakter en psychische gesteldheid. Als we 666 omzetten naar Griekse letters, dan kan het uiteraard verschillende andere eigennamen en benamingen beteken, bijvoorbeeld: Latinus ("Latijns", Λατεινος), Titánus (Τειταν), Arnoéme (Αρνουμε ("wij verloochenen")), "onstuimige" (ο επισαλος), "slechte leider" (κακος οδεγος), "echte verderver" (αληθης βλαβερος), "ongerechte lam" (αμνος αδικος). Merkwaardig is ook het volgende vers uit 1 Koningen 10:14: "Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam was zeshonderd zes en zestig talenten gouds". Zegt het niet over antichrist dat hij zich voor beloofde Koning-Messias zal uitgeven, die vroegere glorie van (letterlijke) Israel zal herstellen en voor een gouden eeuw voor de mensheid gaat zorgen?
 2. Modestus

  Christus de Eeuwige Tao (Engelstalige boek)

  Beste vrienden, Hierbij breng ik ter jullie aandacht het Engelstalige boek “Christ the Eternal Tao” (Christus de Eeuwige Tao). Voor velen kan het een misleidende titel zijn, maar de auteur priester-monnik Damascene (Christensen) heeft voor deze titel gekozen omdat zijn boek voornamelijk gericht is aan de westerlingen (met name amerikanen) die teleurgesteld zijn in hun rationalistische en/of emotionalistische vorm van christendom van hun denominaties en zoeken naar de ware diepgaande spiritualiteit in de oosterse religies, zoals boeddhisme, hindoeïsme, confucianisme, taoïsme en andere. Het heeft dus niks met syncretisme te maken. De auteur toont aan dat de grote Chinese wijsgeer Lao-tze getuigt met zijn filosofie in Tao Te Ching over Christus als Gods Logos, vijfhonderd jaar vóór Zijn incarnatie. Het boek wil ook aantonen dat het oorspronkelijke christendom de diepgaande spiritualiteit heeft waarnaar die zoekende westerlingen op zoek zijn en dat Lao-tze verwijst naar Christus als Zijn oosterse ‘profeet’ als het ware. Tao Te Ching van Lao-tze vormt de kern van de taoïstische religie en spiritualiteit, maar taoïsme zelf is niet hetzelfde als de oorspronkelijke filosofie / wijsheid van Lao-tze. Het boek “Christ the Eternal Tao” (Christus de Eeuwige Tao) presenteert de nieuwtestamentische christelijke vervulling van de filosofie van Lao-tze in zijn Tao Te Ching. Alle andere uitleg over het boek vind je in de inleiding. De auteur is een Amerikaan die zelf oosterse spiritualiteit praktiseerde voordat hij zich tot het oosters-orthodoxe christendom bekeerde dankzij de invloed van zijn voorganger Seraphim Rose. Nu is hij een priester-monnik in een afgelegen klooster in Noord Californië. Het boek kan naar het Nederlands vertaald worden, maar ik weet nog niet zeker of er veel belangstelling voor is. Mocht je sommige Engelse filosofische begrippen te moeilijk vinden om te lezen, dan suggereer ik je om direct de gedichten te gaan lezen, want het is geschreven in het eenvoudig Engels. De download link om te lezen als e-book https://yadi.sk/i/QcLKJge2eo0XjQ Download link om (desnoods) uit te printen https://azbyka.ru/otechnik/books/original/18783-Christ-the-Eternal-Tao.pdf
 3. Bastiaan73

  Bruid van Christus = Lichaam van Christus?

  N.a.v. het (nu vet gemaakte) stukje van @Willempie een nieuw topic, omdat het in het betreffende topic (Muziek topic) off topic zou zijn. Mooi. Je hebt je laten schoonwassen door water maar ook door het bloed van het Lam. Nu nog witte kleren aan (de daden van rechtvaardigheid) en je bent gereed Hem te ontmoeten, zonder enige schaamte of angst, als deel van Zijn bruid. Vergeven, schoongewassen en zeer geliefd. @Willempie; volgens mij klopt dit niet. Gelovigen uit deze tijd zijn deel van Zijn lichaam. Het lichaam van de bruidegom dus. De bruid is Israël. Bij de bruiloft worden zij 'tot één vlees'. Althans, zo zie ik het. Openbaring 21: 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 9 En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. Openbaring 22: 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.
 4. Thorgrem

  De maatstaf

  Afgesplitst vanuit een ander topic; Beter nemen we Christus als hoogste maatstaf en gebruiken we daar oa de bijbel mee.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid