Spring naar bijdragen

Doorzoek de gemeenschap

Toont resultaten voor tags 'debat'.Meer zoekopties

 • Zoeken op tags

  Voer tags gescheiden door een komma in.
 • Zoek op auteur

Soort bijdrage


Forums

 • Geloof
  • Theologie
  • Bijbelstudie
  • Geloofsleven
 • Levensbeschouwing
  • Godsdienst en spiritualiteit
  • Nieuws en actualiteit
  • Evenementen
 • De lounge
  • Het Portaal
  • Vrije tijd
  • Fotoboek
  • Spelletjes
  • Prikbord
 • Forumzaken
  • Crewmededelingen
  • Technische mededelingen
  • Tips en feedback
  • Zandbak
 • Archief
  • Geloof
  • Pauze
  • Jouw leven
  • Wat speelt er?
  • Credible Courant
  • Credible.nl

Vind resultaten in...

Vind resultaten die...


Datum aangemaakt

 • Start

  Einde


Laatst bijgewerkt

 • Start

  Einde


Filter op aantal...

Geregistreerd

 • Start

  Einde


Groep


MSN


Website URL


Skype

1 resultaat gevonden

 1. Ik wil graag met jullie mijn video delen waarin ik beantwoord de uitdagende vragen van de joodse rabbijn Yosef Mizrachi. De vragen zijn uit een joods-christelijke debat. Rabbijn Yosef brengt in diskrediet het Nieuwe Testament door te argumenteren dat de leer van Jezus heel absurd klinkt. De link naar de oorspronkelijke debat vind je op de YouTube webpagina, in de beschrijving onderaan de video. De video is in het Engels. Als je het Engels niet begrijpt of als mijn uitspraak niet helemaal duidelijk is, kijk dan hieronder voor de Nederlandse vertaling. Ik heb alleen de belangrijkste vragen vertaald. Hallo dierbare broeders en zusters. In dit onderwerp wil ik u een joods-christelijk debat introduceren dat plaatsvond aan de Universiteit van Manhattan New York tussen rabbijn Yosef Mizrachi en een christelijke (protestantse) leraar van de New York School of the Bible. Ik was geïnteresseerd in dit debat omdat de rabbijn een moeilijke vraag voor christenen opriep die ik zelf niet kon beantwoorden. Na een beetje studie heb ik antwoorden op de meeste van zijn vragen gevonden. Ik wil laten zien hoe ik ze heb beantwoord. De tekst van mijn antwoorden komt van de YouTube-pagina van dat debat, waar ik ze heb gepost. In dit onderwerp zou ik graag van je horen of je iets meer toevoegt aan het werk dat ik deed of misschien kan je mij corrigeren. Of als u aan de kant van de rabbijn staat, mag u hier met mij praten daarover. Dag geachte rabbijn Josef. Ik ben Daniel, leek van de Oosters-Orthodoxe kerk (ook bekend als de Griekse OK). Ik wil je graag antwoorden geven op je vragen die je voor christenen hebt gesteld. 1. Waarom luisteren christenen niet naar de man die zij het belangrijkst vinden in hun geschiedenis? Daarbij verwees u naar de volgende verzen uit het Nieuwe Testament: 'Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.' (Mt. 5: 17-19); 'Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet' (Mt 23: 3). Antwoord: Yeshua ha Mashiah voldeed inderdaad perfect aan de oudtestamentische wet omdat hij - heeft geen van zijn geboden overtreden (zoals de profeet heeft geschreven over de komst van de Messias dat hij "omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is" (Jesaja 53: 9). - mensen geleerd om niet alleen te handelen naar de letter van de wet, maar ook te leven volgens de geest ervan. Deze vervulling houdt alles intact wat een grote waarde en belang had in de oudtestamentische religie. Maar de uitvoering van de Wet onder de Messias houdt in de afschaffing van de oudtestamentische religie zelf, omdat het zijn bestaan niet kon voortzetten buiten het door de Messias ingestelde Nieuwe Testament. Alleen in het licht van het Nieuwe Testament zal geen tittel of een jota uit het Oude Testament voorbijgaan tot het einde van de wereld. Verse Mt. 23: 3 kan niet in een absoluut letterlijke zin begrepen worden, omdat veel van wat de schriftgeleerden en Farizeeën leerden te doen, Yeshua overtrad en leerde zo zijn leerlingen. Bijvoorbeeld de redetwist over de juiste naleving van de sabbat, het belang van de wassingen vóór het eten, strikte handhaving van de doodstraf en andere controverses. Het bestaan van het Nieuwe Testament zelf, opgericht door Yeshua, zou onmogelijk zijn als zijn discipelen de Farizeën letterlijk hadden nagevolgd, omdat de Farizeeën leerden dat Yeshua een bedrieger was, lasteraar, die wonderen verrichtte door de macht van de duivel en andere beschuldigingen. Het is duidelijk dat Yeshua in deze vers mensen aanmoedigde om de autoriteiten te erkennen en zich eraan te onderwerpen, zelfs als ze hun eervolle posities niet waard waren; en te handelen volgens hun leer, voor zover het niet in strijd is met de geboden van God en het geweten. Als we naar de hele context van het Nieuwe Testament kijken, kunnen we het op deze manier begrijpen. Verder gaf Yeshua deze autoriteit aan sommige van zijn discipelen om de mensen te onderwijzen en te instrueren in de weg van God. En zij zeiden tot de schriftgeleerden en Farizeeën: 'Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God. Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.' (Handelingen 4:19-20). 2. Vragen over de voorouders van Jezus Christus. Jij zei: Het is duidelijk dat als iemand met een soort boek komt en zegt dat het van God komt, dan in dit boek geen menselijke fout mag zijn, omdat God geen fouten maakt. Als er ten minste één menselijke fout is, is dit boek niet geloofwaardig; want hoe kun je dan vertrouwen op de rest van de inhoud van het boek, als je er al een fout in hebt gevonden? a) In de twee genealogieën van Jezus (zie Mattheüs 1 en Lucas 3) zijn er 25 verschillen. Hoe verklaart u het bestaan van dergelijke fouten in de goddelijke boeken? b. Waarom hebben we deze genealogieën nodig, als Jezus niet van Jozef afstamt, maar van God? Antwoorden: a) Er is een verklaring die zegt dat Jacob en Heli baarmoederbroers waren, maar dat ze verschillende vaders hadden. Na de dood van Heli nam Jacob zijn vrouw om kinderen te maken voor zijn broer Heli en daarom is Josef van nature de zoon van Jacob en de zoon van Heli volgens de wet. Want de wet beval dat de vrouw van de overleden kinderloze man met zijn broer zou trouwen en dat het uit deze unie geboren kind werd beschouwd als een kind van de overleden kinderloze broer (Wanneer broeders samenwonen, en een van hen sterft, en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemden man daarbuiten geworden; haar mans broeder zal tot haar ingaan, en nemen haar zich ter vrouwe, en doen haar den plicht van eens mans broeder. En het zal geschieden, dat de eerstgeborene, dien zij zal baren, zal staan in den naam zijns broeders, des verstorvenen; opdat zijn naam niet uitgedelgd worde uit Israël. (Deut. 25, 5-6). Daarom leveren de evangelisten correcte genealogieën en spreken zij niet tegen elkaar. Matteus heeft de genealogie van de natuurlijke vader van Joseph vastgelegd en Lukas had de genealogie van Josef's vader volgens de wet vastgelegd, dus Heli. b) De genealogieën zijn nodig om te bevestigen dat Yeshua, die de beloofde Messias is, inderdaad afstamt van het geslacht van David. Ja, Yeshua is geen afstammeling van Jozef, maar van Maria. Maar Jozef en Maria waren familieleden van dezelfde stam van Juda, omdat volgens de wet van God een vrouw niet kon trouwen met een man van een andere stam (Voorts zal elke dochter, die een erfenis erft, van de stammen der kinderen Israëls, ter vrouw worden aan een van het geslacht van den stam haars vaders; opdat de kinderen Israëls erfelijk bezitten, een ieder de erfenis zijner vaderen (Numeri 36: 8)). Hieruit volgt dat Jozef en Maria gemeenschappelijke voorouders hadden, waaronder koning David. 3. Vraag naar aanleiding van de profetie van Jesaja (in Jesaja 7:14). "Ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUËL heten." Het woord dat hier in de heilige taal als 'maagd' wordt vertaald, klinkt als 'alma', wat een jonge vrouw of meisje betekent, of ze nu maagd is of niet. Waarom vertaal je dit woord als "maagd"? Verder zei je: de profeet Jesaja leefde 600 jaar vóór Jezus. Hij zei tegen koning Ahaz dat 'ik je nu een teken zal geven dat je de oorlog zult winnen. Je vrouw of dochter (het is duidelijk jouw interpretatie, de Bijbel zegt het niet zo) zal een kind Emmanuel baren, dat het koninklijke voedsel, melk en honing zal eten, hoewel in die tijd de stad belegerd was en er heerste een hongersnood en de dood in het land. Want voordat het kind het goede van het kwade zal onderscheiden, zal het land van de vijand worden gered '(in de Bijbel staat het anders geschreven). Dus hoe verhoudt dit teken zich tot Jezus 600 jaar later? Antwoord: In de eerste vertaling van de Tanach in het Grieks (Septuaginte, de eerste vertaling naar een vreemde taal ooit) vertaalden Joodse vertalers het woord "alma" als "maagd". Natuurlijk wisten ze heel goed wat ze aan het doen waren. Het is duidelijk dat een teken niet echt een teken kan zijn wanneer een van de getrouwde (of ongehuwde) vrouwen door natuurlijke copulatie zwanger wordt van haar man. Omdat het een gebeurtenis van het dagelijks leven is. En daarom zal er ook geen teken zijn in zijn naam "Emmanuel, God met ons." Ja, een persoon kan het altijd aan zijn kind geven, of een andere mooie naam geven ter herinnering aan een geweldige gebeurtenis, maar het heeft geen teken. Dus deze vrouw moet maagd zijn, of, als het een getrouwde vrouw is, een teken moet uit iets anders geweldigs, buitengewoons bestaan. Maar wat is het dan? Het is bekend dat in 2-3 jaar (de periode vanaf de geboorte, wanneer baby's meestal geen tekenen van moreel bewustzijn vertonen) na deze profetie en de veronderstelde geboorte van Emmanuel noch Syrië noch Israël door iemand verlaten waren (zoals wordt voorspeld door Jesaja in dit geval), noch door het volk, noch door hun koningen. Dus deze 'alma' zou een maagd moeten zijn, niet alleen een jonge vrouw. Trouwens, in de heilige Schrift staat er "הָעַלְמ", dat is "alma" met een artikel ha. Niet alleen een maagd, maar de concrete maagd. Dat wil zeggen de profeet één zekere en unieke Maagd bedoeld. Talmoedisch jodendom in zijn interpretaties erkent niet de maagdelijke geboorte van Yeshua of iemand anders; aan de andere kant weten de volgelingen van Brit Hadasha (Nieuwe Testament) wel van de maagdelijke geboorte van Yeshua ha Mashiah. In de 8e eeuw voor Christus voorspelde deze profetie een toekomstige gebeurtenis - de geboorte van de Messias (Emmanuel) uit het koninklijk huis van David - die als bewijs voor Ahaz en zijn familie zou moeten dienen dat zelfs in zijn huidige tijd het huis van David niet zal worden uitgeroeid. Het is een soort teken, wanneer de voorspelde belangrijke gebeurtenis dient als een bevestiging van de waarheid van de profetie over de kleine gebeurtenissen die plaatsvonden vóór de grote gebeurtenis. In dit geval bevestigt de profeet Jesaja zijn profetie over het overleven van Juda en het huis van koning David door de maagdelijke geboorte van Yeshua door Maagd Maria te voorspellen. Er zijn nog meer dergelijke voorbeelden in de Bijbel (En dat zij u een teken, dat men in dit jaar, wat van zelf gewassen is, eten zal, en in het tweede jaar, wat daarvan weder uitspruit; maar zaait in het derde jaar, en maait, en plant wijngaarden, en eet hun vruchten (Jesaja 37: 30); Hij dan zeide: Ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gijlieden God dienen op dezen berg (Exodus 3:12). Maar Ahaz lijkt geen sterk geloof te hebben, dus dit teken zou moeilijk voor hem zijn om erin te geloven. 4. U vroeg: “Als we naar alle profetieën over de Messias kijken, zeggen ze dat de Messias tijdens zijn leven de Joden van over de hele wereld zal verzamelen en dat in zijn dagen alle heidenen Israël zullen liefhebben, zullen er geen oorlogen zijn over de aarde, iedereen zal in vrede leven. Geen van de profetieën die de dagen van de Messias beschrijven, worden tijdens het leven van Jezus vervuld. Dus hoe is hij de Messias? Christenen beweren niet dat alle oudtestamentische profetieën nu zijn vervuld. Niet alle profetieën over de Messias zijn inmiddels vervuld door Yeshua, omdat hij beloofde dat hij voor de tweede keer in zijn glorie zou terugkeren. Sommige profetieën zijn al vervuld, en de vervulling van anderen is nog te verwachten. Tussen christenen en joden is er een verschil in het begrip en de interpretatie van elk van deze profetieën. De apostel Shaul (Paul) gebruikt in zijn brief aan de Galaten de uitdrukking "Israël van God". Het "Israël van God" is hoogstwaarschijnlijk christenen van de Joden, die het oude Israël opvolgen als Gods volk. Elders geeft apostel Paulus duidelijk het letterlijke begrip van de oudtestamentische profetieën over Israël: "Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil; Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. "(Romeinen 11: 25-29). Deze profetie zal worden vervuld vóór de wederkomst van Yeshua, de Messias van Israël. 5. Vraag: Waarom staat er in het Nieuwe Testament dat Jacob naar Egypte kwam met 75 mensen met hem (Handelingen 7:14), terwijl de Torah zegt dat er slechts 70 mensen waren? Deze informatie is afkomstig uit de bovengenoemde Septuaginte, de Griekse vertaling van de Bijbel. Het aantal mensen dat met Jacob naar Egypte is gekomen is 66 (Gen. 46:26). Door het toevoegen van Joseph met zijn twee zonen en Jacob zelf (ibid, 27) zullen het 70 mensen zijn. In Septuaginte zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen van Joseph waarschijnlijk inbegrepen, dus daarom staat er 75. En aangezien hij in dat hoofdstuk spreekt tot de Joden van zijn tijd, lijkt het erop dat ze de waardigheid van deze vertaling niet verwierpen. 6. Uw volgende vraag gaat over de vijgenboom die Jezus vervloekte (Markus 11:13). "En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! " Waarom als Jezus God is, vervloekt hij een vijgenboom die hij heeft gemaakt en die alleen op de bepaalde tijd van het jaar vrucht draagt? Wat was toen de schuld van de boom? Waarom zou God vervloeken wat hij schiep? Antwoord: Ten eerste is er geen reden om te geloven dat Yeshua de vijgenboom vervloekte omdat hij buiten zichzelf was vanwege honger en vermoeidheid. De vloek van de vijgenboom heeft slechts een symbolische betekenis. Het was geen straf voor een onschuldige vijgenboom. Yeshua gebruikte de vijgenboom als een voorbeeld om zijn discipelen te laten zien dat hij niet alleen de macht heeft om wonderen te doen ten behoeve van de mensen, maar als God kan hij vervloeken wie en wat hij wil, inclusief zijn vijanden en beulen. Op deze manier laat hij zien dat hij gewillig naar zijn marteldood gaat, niet onder dwang. Het was om op deze manier het geloof van zijn discipelen in hem te versterken. En na zijn opstanding zullen zij alles herinneren wat Yeshua deed en zei, en het zal hun geloof in hem als de Messias versterken. 'Daarom, als Hij opgestaan was van de doden, werden Zijn discipelen gedachtig, dat Hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de Schrift, en het woord, dat Jezus gesproken had '(Johannes 2:22). 7. Uw vraag over tekenen en wonderen, zoals de tekenen van komst van de Messias. "Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden "(Mattheüs 24: 23-24); terwijl hij in de andere plaats zei: "En als de mannen tot Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot U afgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die komen zou, of verwachten wij een anderen? En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten; en velen blinden gaf Hij het gezicht. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden (Luk 7: 20-23; zie ook Johannes 4: 47-54) Hij vertelt de discipelen dat zij de mensen die tekenen en wonderen maken niet moeten geloven, maar tegelijkertijd brengt hij zijn eigen tekenen en wonderen naar voren als het bewijs van zijn Messiasschap. Zou God zo'n fout kunnen maken ? Ten eerste moet gezegd worden dat die wonderen van Yeshua waarnaar hij verwees, vervulling zijn van de profetie door de profeet Jesaja (hoofdstuk 35), die zegt dat God zal komen en Israël zal redden. Yeshua zei het duidelijk om de mensen te laten weten dat deze profetie van Jesaja in hem werd vervuld. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat de Joden het als een messiaanse profetie beschouwden, omdat Yohanan (Johannes de Doper) vraagt: "Ben jij degene die moet komen, of moeten we iemand anders verwachten?" In antwoord daarop haalt Yeshua deze profetie van Jesaja aan die hij vervulde en aldus zichzelf verklaarde als de beloofde Messias, degene die zal komen. Interessant is dat de naam Yeshua verlossing betekent (Yahwe die redt). Over de wonderen van de valse profeten en valse christussen kan worden gezegd dat ze niet van volledige waarde zullen zijn en vergelijkbaar met de wonderen van Yahweh (God) en zijn Messias. We kunnen ons herinneren hoe de magiërs van Egypte dezelfde wonderen herhaalden die Mozes deed. Aanvankelijk konden ze het blijkbaar doen, maar daarna, na de tweede straf van Egypte, konden ze ze niet herhalen (De tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen, opdat zij luizen voortbrachten; doch zij konden niet; zo waren de luizen aan de mensen, en aan het vee. Toen zeiden de tovenaars tot Farao: Dit is Gods vinger! Doch Farao's hart verstijfde, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de HEERE gesproken had (Ex. 8:18-19)) Bovendien zei Yeshua zelf: Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat (Johannes 15:24). En Nicodemus, een van de leraren van de Joden, zei uitgaande van zijn geloofsovertuiging: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is (Johannes 3: 2). Het is duidelijk dat God niet met valse profeten en valse messiassen kan zijn, en daarom kunnen ze nooit wonderen van God doen. Ik denk dat Joden zelf zullen niet tegen het feit spreken dat de valse profeet bijvoorbeeld nooit de doden zal kunnen opwekken. Tekenen en wonderen van de valse messiassen en valse profeten zullen vals zijn, maar desalniettemin kunnen ze een indrukwekkend effect hebben op gewone mensen. In die zin zegt Yeshua dat ze geweldig zullen zijn. 8. Uw vraag over de passage uit Mattheüs 5:43. "Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten". Maar de Torah heeft dat nooit gezegd. Hoe kan een en dezelfde God zo'n fout maken? Antwoord: Yeshua zegt niet dat Tora dat gezegd heeft. Hij verwijst zelfs niet naar de Tora. In dit geval kan hij verwijzen naar de tradities van ouderlingen die hij elders veroordeelde (Mattheüs 15). Deze tekst is gekopieerd en vertaald uit het Engels van http://www.orthodoxchristianity.net/forum/index.php/topic,69938.new.html#new
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid