Spring naar bijdragen

Doorzoek de gemeenschap

Toont resultaten voor tags 'god'.Meer zoekopties

 • Zoeken op tags

  Voer tags gescheiden door een komma in.
 • Zoek op auteur

Soort bijdrage


Forums

 • Geloof
  • Theologie
  • Bijbelstudie
  • Geloofsleven
 • Levensbeschouwing
  • Godsdienst en spiritualiteit
  • Nieuws en actualiteit
  • Evenementen
 • De lounge
  • Het Portaal
  • Vrije tijd
  • Fotoboek
  • Spelletjes
  • Prikbord
 • Forumzaken
  • Crewmededelingen
  • Technische mededelingen
  • Tips en feedback
  • Zandbak
 • Archief
  • Geloof
  • Pauze
  • Jouw leven
  • Wat speelt er?
  • Credible Courant
  • Credible.nl

Vind resultaten in...

Vind resultaten die...


Datum aangemaakt

 • Start

  Einde


Laatst bijgewerkt

 • Start

  Einde


Filter op aantal...

Geregistreerd

 • Start

  Einde


Groep


MSN


Website URL


Skype

8 resultaten gevonden

 1. Devootje

  Waarom moet God op aarde komen?

  Waarom moet God in de vorm van Jezus op aarde komen? Ik stel me God niet voor als een mens op aarde! Zelfs als God een zoon had, zou deze in mijn ogen echt de mensvorm ver overstijgen. En daarbij de boodschap die Jezus bracht, erg mooi allemaal, maar als God op aarde brengt hij in mijn ogen een erg warrige boodschap. Een boodschap, die in de context van de tijd waarin hij werd opgeschreven, begrijpelijk is. Jezus heeft er blijkbaar niet bij stilgestaan dat die boodschap gedateerd zou worden. Of heeft Jezus nooit geclaimd de zoon van God te zijn?
 2. Modestus

  Het boek der Openbaring en haar betekenis

  Hier wil ik graag bijbelstudie voortzetten over het boek Openbaring, die ik begon in Laatste dagen - Openbaring (hyperlink). Ik verzoek jullie hier geen persoonlijke relaties met elkaar afregelen, maar zich bezig houden met bijbelstudie. Hoofdstuk 13. Het beest dat uit de aarde opkomt. Nu ziet Johannes het tweede beest, dat deze keer uit de aarde opkomt. Hij heeft, net als een lam, twee horens. De spraak van het beest verraadt zijn oorsprong en doel: hij "sprak als de draak", dat wil zeggen, als de satan. Hij fungeert dus als de gevolmachtigde van het eerste beest-antichrist, staat volledig in dienst van hem, van wie hij ook zijn macht krijgt. Later zal Johannes dit tweede beest een valse profeet noemen (16:13; 19:20; 20:10). De profeet is immers de mond van God die namens God spreekt. Hier spreekt het tweede beest in plaats van het eerste beest, hij is de mond van deze valse god. Hij zet al zijn kracht in om de aarde, en die daarin wonen, af te dwingen het eerste beest te aanbidden als een godheid. “Want er zullen valse christussen, en valse profeten opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen” (Marcus 13:22; vgl. 2 Thess. 2: 9). Het tweede beest is dan ook begiftigd met het vermogen om 'grote tekenen' te doen. Het gevaar van dit beest is vooral duidelijk in zijn vermogen om zelfs de bijbelse wonderen van de profeet Elia te verrichten, want hij "ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen" (13:13; vergelijk 1 Koningen 18:38). Met zijn wondertekens verleidt het tweede beest mensen om een cultusbeeld te maken, een standbeeld van het eerste beest. In dit beeld moet de goddelijke macht van de keizer-antichrist tastbaar aanwezig zijn. De mogelijkheden om wonderen te werken van het tweede beest zijn zo groot dat hij zelfs in staat is om als het ware een geest of leven in het standbeeld van het eerste beest in te blazen, zodat het standbeeld het vermogen krijgt om te spreken en te handelen (13:15). Bijbelse prefiguratie voor deze beschrijving is koning Nebukadnezar, die het gouden idool plaatste en allen dwong hem te aanbidden: “alle volken, natiën, en tongen nedervallende, aanbaden het gouden beeld, hetwelk de koning Nebukadnezar had opgericht. <...> En wie niet nederviel, en aanbad, die zou in het midden van den oven des brandenden vuurs geworpen worden' (Dan 3: 7,11). Dit herinnert ons ook aan de situatie van het Joodse volk onder Antiochus IV Epiphanes, die iedereen onder de dreiging van de dood dwong om zijn standbeeld te aanbidden. De tekst weerspiegelt ook een ervaring uit de tijd van Johannes - geloof in de sprekende, bewegende en wonderdoende beelden van de idolen. Zo werd er van tovenaar Simon gezegd dat hij de beelden kon doen bewegen en het levenloze kon doen herleven (uit Recognitiones III van Pseudo-Clement). De christelijke apologeet Athenagoras (circa 180) meldt over het standbeeld van zijn tijdgenoot, een zekere Nerillinus, dat zij profeteert en de zieken geneest (uit Apologia van Athenagoras van Athene). Vooral gebruikelijk waren de afgoden in Egypte die zogenaamd verschillende geluiden maakten. Dit alles was een krachtig middel om invloed uit te oefenen op de gevoelens van de antieke mens. Andere voorbeeld is de wiskundige en mechanicus Heron van Alexandria (1 eeuw na Christus), die met zijn uitgevonden vele tempelmechanismen indruk op het verbaasde publiek maakte en ontzag veroorzaakte. "Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven" (Mt. 7:15). De valse profeet lijkt antipode te zijn van Johannes de Doper, die voor Christus predikte. Met Gods toelating kan ook satan bepaalde bovennatuurlijke fenomenen veroorzaken en indruk wekken dat ze van God zijn. Zo lezen we in Job 1:16: "Het vuur Gods viel uit den hemel, en ontstak onder de schapen en onder de jongeren, en verteerde ze". De afgodsbeeld van antichrist is bedoeld voor aanbidding. Met zo'n verering gaat de eer die aan de afbeelding wordt bewezen uit naar de prototype (dat wil zeggen naar degene die is afgebeeld). Hetzelfde kun je zeggen over de christelijke iconen van Christus en zijn heiligen. "Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen" (Mt. 24:15-16). Deze profetie van Jezus gaat met name over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel, maar tegelijkertijd is het ook een dubbelprofetie die ook over de smarten van de laatste dagen gaat. Het kan zijn dus dat afgodsbeeld in de toekomstige tempel in Jeruzalem zal worden geplaatst. De keizerlijke cultus in het Romeinse rijk (als prefiguratie van het rijk van toekomstige antichrist) diende vooral politieke doeleinden. Deze cultus was een bewijs van loyaliteit, een teken van toewijding aan de heerser, uitgedrukt in religieuze vormen. Een gemeenschappelijke keizerlijke cultus was een middel om de eenheid van de verschillende volkeren van het rijk te versterken. Bovendien was verering van de keizer een extern criterium van loyaliteit aan de staat, een manifestatie van patriottisme, en voor christenen werd dit een zeer grote beproeving. De hogere lagen van de provinciale samenleving stelden de hogepriester van de cultus van Caesar aan en deden hun best om deze cultus te promoten. Het was in zo'n omgeving dat Openbaring werd geschreven. Merkteken van het beest is tegenovergestelde van de verzegeling van Gods uitverkorenen. Het Griekse woord 'cháragma' betekent het zegel van de Romeinse keizer, dat werd gebrandmerkt op huursoldaten, slaven, vooral tempelslaven, zodat ze het eigendom van de goden of keizer werden. Dat wil zeggen, ze zullen van hun levensonderhoud worden beroofd; krijgen geen kans om levensmiddelen te kopen. Dat zal misschien het minst pijnlijke dood zijn. De taak van de lezer is dus om een zekere naam af te leiden uit het genoemde nummer. Zo'n taak, of charade, werd "gematria" genoemd. Gematria is een favoriet spel uit de oudheid. Het woord "gematria" zelf is een vervormde vorm van het Griekse "geometrie". Bij gewone mensen werd geometrie begrepen als het tellen, of rekenkunde in het algemeen. Cijfers werden geschreven met de letters van het alfabet. Zowel de Joden als de Grieken hadden geen speciale numerieke tekens voor getallen; in plaats daarvan gebruikten ze letters die een bepaalde numerieke waarde aangaf. Bijvoorbeeld a = 1; ß = 2; i = 10; k = 20 ... De letters van een bepaald woord werden omgezet in cijfers, deze cijfers werden opgeteld en het resulterende bedrag gaf het nummer van het woord. Het omgekeerde taak - aan de hand van het gegeven getal het overeenkomstige woord te raden - was meer ingewikkeld. De vraag is nu welk woord er achter het getal 666 staat? Het antwoord wordt gehinderd door het feit dat we niet weten welk alfabet in dit geval wordt verondersteld: Griekse of Hebreeuwse. Het ging hier over politiek extreem gevaarlijke onderwerpen, over onderwerpen die met de dood bedreigden of, in het beste geval, met een verbanning en dwangarbeid. In de context van religieuze en politieke vervolging was het niet redelijk om alles rechtstreeks en met hun eigen naam te noemen. Dankzij de codering via het Hebreeuwse alfabet kon een bijkomend gevaar voor christenen worden vermeden als de tekst in handen van hun vervolgers zou vallen. 666 kan onder meer de naam Nero (of Neron in het Grieks) betekenen. Het is de naam van een hele wrede en krankzinnige Romeinse keizer. Hij vervolgde christenen en in zijn tijd werd Paulus onthoofd. En deze interpretatie is gebaseerd op de numerieke waarden van de letters uit het Hebreeuwse alfabet. Als we "Καίσαρ Νερών" ("Caesar Nero") in het Hebreeuws schrijven, krijgen we 666: נרונ קסר (nun = 50 + reish = 200 + vav = 6 + nun = 50 + qof = 100 + samech = 60 + reish = 200 = 666). Maar ten tijde van Openbaring leefde Nero niet meer. Dus het beest zal iemand zijn die op hem lijkt qua karakter en psychische gesteldheid. Als we 666 omzetten naar Griekse letters, dan kan het uiteraard verschillende andere eigennamen en benamingen beteken, bijvoorbeeld: Latinus ("Latijns", Λατεινος), Titánus (Τειταν), Arnoéme (Αρνουμε ("wij verloochenen")), "onstuimige" (ο επισαλος), "slechte leider" (κακος οδεγος), "echte verderver" (αληθης βλαβερος), "ongerechte lam" (αμνος αδικος). Merkwaardig is ook het volgende vers uit 1 Koningen 10:14: "Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam was zeshonderd zes en zestig talenten gouds". Zegt het niet over antichrist dat hij zich voor beloofde Koning-Messias zal uitgeven, die vroegere glorie van (letterlijke) Israel zal herstellen en voor een gouden eeuw voor de mensheid gaat zorgen?
 3. Modestus

  Christus de Eeuwige Tao (Engelstalige boek)

  Beste vrienden, Hierbij breng ik ter jullie aandacht het Engelstalige boek “Christ the Eternal Tao” (Christus de Eeuwige Tao). Voor velen kan het een misleidende titel zijn, maar de auteur priester-monnik Damascene (Christensen) heeft voor deze titel gekozen omdat zijn boek voornamelijk gericht is aan de westerlingen (met name amerikanen) die teleurgesteld zijn in hun rationalistische en/of emotionalistische vorm van christendom van hun denominaties en zoeken naar de ware diepgaande spiritualiteit in de oosterse religies, zoals boeddhisme, hindoeïsme, confucianisme, taoïsme en andere. Het heeft dus niks met syncretisme te maken. De auteur toont aan dat de grote Chinese wijsgeer Lao-tze getuigt met zijn filosofie in Tao Te Ching over Christus als Gods Logos, vijfhonderd jaar vóór Zijn incarnatie. Het boek wil ook aantonen dat het oorspronkelijke christendom de diepgaande spiritualiteit heeft waarnaar die zoekende westerlingen op zoek zijn en dat Lao-tze verwijst naar Christus als Zijn oosterse ‘profeet’ als het ware. Tao Te Ching van Lao-tze vormt de kern van de taoïstische religie en spiritualiteit, maar taoïsme zelf is niet hetzelfde als de oorspronkelijke filosofie / wijsheid van Lao-tze. Het boek “Christ the Eternal Tao” (Christus de Eeuwige Tao) presenteert de nieuwtestamentische christelijke vervulling van de filosofie van Lao-tze in zijn Tao Te Ching. Alle andere uitleg over het boek vind je in de inleiding. De auteur is een Amerikaan die zelf oosterse spiritualiteit praktiseerde voordat hij zich tot het oosters-orthodoxe christendom bekeerde dankzij de invloed van zijn voorganger Seraphim Rose. Nu is hij een priester-monnik in een afgelegen klooster in Noord Californië. Het boek kan naar het Nederlands vertaald worden, maar ik weet nog niet zeker of er veel belangstelling voor is. Mocht je sommige Engelse filosofische begrippen te moeilijk vinden om te lezen, dan suggereer ik je om direct de gedichten te gaan lezen, want het is geschreven in het eenvoudig Engels. De download link om te lezen als e-book https://yadi.sk/i/QcLKJge2eo0XjQ Download link om (desnoods) uit te printen https://azbyka.ru/otechnik/books/original/18783-Christ-the-Eternal-Tao.pdf
 4. MoMo777

  Christelijke Reisbuddy

  Hallo allemaal. Ik ben dol op reizen en daarom zoek ik een broeder in Christus (+- 25 jaar) als reisbuddy die met mij wil meegaan. Iemand die net als ik geloofd dat Jezus, de levende Zoon van God, uit de dood is opgestaan en daarmee bewijst het Leven Zelf te zijn. Wellicht krijgen we op reis nog mooie ontmoetingen en mogen we bidden met mensen. Die dingen maak ik vaak mee. Maar allereerst lekker vakantie vieren. Lets get in touch and travel the world😄 Mocht je zelf ook opzoek zijn naar een reisbuddy. Plaats je verzoek hier gerust onder 😁🙏
 5. Noel

  2-naturen leer

  Het is hier op dit forum vaker aan de orde geweest. De 2-naturen van Jezus. De mens, de Zoon van God. De daad van het geloof lijkt vooral te zitten in Jezus als goddelijk aannemen. Pogingen om de historische Jezus te ontkennen, of het menselijke verhaal meer banaal te maken, dienen om het geloof te ondermijnen. Heb je als je een goddelijke Jezus hebt aangenomen, nog bedreiging van eventuele feiten over het menszijn van Jezus?
 6. Kataphraktos

  Kosmologisch argument voor het bestaan van God

  Ik las laatst het boek Counting to God van Douglas Ell. Daarin worden een aantal redenen gegeven om te denken dat er een God is. Eén van die argumenten werkt als volgt: 1. Alles dat begint te bestaan heeft een oorzaak. 2. Het universum is begonnen te bestaan. 3. Dus het universum heeft een oorzaak. Als de eerste twee stellingen waar zijn, dan moet de derde stelling ook waar zijn. Douglas Ell geeft diverse argumenten voor de eerste twee stellingen, en concludeert vervolgens dat het universum dus een oorzaak moet hebben. Die oorzaak van het universum moet iets zijn dat zich zelf buiten het universum bevindt. Dat zou God kunnen zijn, of een soort 'moederuniversum' dat ons universum gegenereerd heeft, aldus Ell. Hoe dan ook, er is iets buiten ons heelal. Wat denken jullie ervan?
 7. RMatse

  Ken Jij "God" En "Jezus" echt?

  https://medium.com/@ricardomatse/do-you-really-know-god-and-jesus-e7cbd553274a You say you know God and Jesus? Do you realize who these characters in the bible really are? Do you know the relationship they have to each other?? Do you know their true names? Well I will tell you, if you are humble enough to listen, The knowledge I have is not of myself, Yah showed it to me. I'm just the messenger, [...] Deception of Baal (The Lord) Scripture says that the old serpent, called the Devil and HaSatan, has deceived the whole world: "And the great dragon was thrown out, that serpent of old, called the Devil or Ha Satan, leads all the world astray." (Rev. 12:9) Do you realize just how deep that deception is? Scripture explicitly tells us that salvation comes in only one exclusive name: "And there is no Salvation in anyone else, for there is no other name under the heaven given among men by which we need to be saved." (Acts 4:12) 𐤉𐤄𐤅𐤔𐤏 (Yahusha) means: 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah) Saves Is it not evident then, according to the above quoted verse, that if HaSatan wants to keep us from being saved or delivered, all he has to do is to deceive us into calling on another name rather than the one exclusive name that has been given for that very purpose by our Creator? Now surely, if there is only one name given, how can professed believers say that it doesn’t matter what name they call on? Are they not deceived by that serpent, HaSatan the Devil, if they are calling on any other name than that one exclusive name that was given by our Creator Himself? Surely you can see that the only answer to our questions is yes, the whole World has most definitely been deceived! WHO IS BAAL? To find the answer to this question, a good place to begin is using the Strong’s Hebrew Dictionary. #1167 ba’al, bah’al; from 1166; a master; hence a husband, or (fig.) owner (often used with another noun in modification of this latter sense):- + archer, + babbler, + bird, captain, chief man, + confederate, + have to do, + dreamer, those to whom it is due, + furious, those that are given to it, great, + hairy, he that hath it, have, +horseman, husband, lord, man, + married, master, person, + sworn, they of. Now, if these were the only uses of the word Baal, then we really wouldn't worry, Because even Scripture reveals that HWHY (Yahuah) was a husband to Israel (Isa. 54:5; Jer. 31:32). This in Hebrew, would be, " HWHY (Yahuah) is baal to Israel." Thus, baal is used in a good sense. But this is not the only usage of the word, as we shall show. #1168 ba’al, bah’al; the same as 1167; Baal, a Phoenician deity:-Baal, (plur.) Baalim. Here we find another Baal, a bad one, a false deity. Can we find out more about this false deity? Yes, let me quote page 1212 in the Explanatory Notes of The Scriptures: Ba’al: This word it seems, gradually became a proper name. A similar Semitic word derives from the Aryan root Bhal, which means "to shine," according to some. According to W. H. Roscher’s well-known lexicon of mythology, Ba’al (Bel, Belos) was the ancestral and national deity of the Semites, and says that Ba’al was the founder of Babel (Babylon), according to secular history. He is identified with Zeus, Jupiter, Ammon, Asshur, Assur, Kronos, and Bel-Marduk. Morris Jastrow, Max Müller, and W. H. Roscher all three agree: Baal is the Babylonian sun deity. The Ba’als of the nations were sun deities, and Ba’al worship means sun worship. [...] Jeremiah 51:44 King James Version (KJV) 44 And I will punish Bel in Babylon, and I will bring forth out of his mouth that which he hath swallowed up: and the nations shall not flow together any more unto him: yea, the wall of Babylon shall fall. [...] Now, would 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah) appreciate it if we called Him after the name of a false deity? A closer look at a couple of Scriptures will answer that question easily! Let us see just what the Mind of 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah) is in regards to the above question. [...] Exodus 23:13 King James Version (KJV) 13 And in all things that I have said unto you be circumspect: and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth. [...] [...] Jeremiah 23:26-27 King James Version (KJV) 26 How long shall this be in the heart of the prophets that prophesy lies? yea, they are prophets of the deceit of their own heart; 27 Which think to cause my people to forget my name by their dreams which they tell every man to his neighbour, as their fathers have forgotten my name for Baal. [...] [...] Hosea 2:16-17 King James Version (KJV) 16 And it shall be at that day, saith the Lord, that thou shalt call me Ishi; and shalt call me no more Baali. 17 For I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name. [...] [...] Joshua 23:7 King James Version (KJV) 7 That ye come not among these nations, these that remain among you; neither make mention of the name of their gods, nor cause to swear by them, neither serve them, nor bow yourselves unto them: [...] 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah) has explicitly spoken to us, by the above verses of Scripture, not to mention the name of the other mighty ones, even to the point that they not be heard coming out of our lips. So 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah) would not be pleased if we called Him by the name of any other mighty one! So 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah) would not be pleased if we called Him Baal in the bad sense. But, how is it that we can call Him Baal (The Lord) in a good sense and be right, but yet use the same word, and it be in a wrong sense, causing 𐤉𐤄𐤅𐤄's (Yahuah's) anger to burn against us? What is the answer to this apparent contradiction of 𐤉𐤄𐤅𐤄's (Yahuah's) word? There were many variations in which BAAL is known, such as the Sun God (Sunday God), the God of fertility (Easter), and Beelzebub, or the lord of flies". Baal is a Christian demon. According to Christian demonology, Baal was ranked as the first and principal king in Hell, ruling over the East. According to some authors Baal is a Duke, with (66) sixty-six legions of demons under his command. The term "Baal" is used in various ways in the Old Testament, with the usual meaning of Lord, Master, or Owner. It came to sometimes mean the local pagan god of a particular people, and at the same time all of the idols of the land. It is also found in several places in the plural Baalim, or Baals (Judges 2:11, 10:10). During the English Puritan period, Baal was either compared to HaSatan or considered his main assistant. "Baʿal" can refer to any god and even to human officials; in some texts it is used as a substitute for Hadad, a god of the rain, thunder, fertility and agriculture, and the lord of Heaven. THE LAND OF BAAL GAD [...] Joshua 11:16-17 King James Version (KJV) 16 So Joshua took all that land, the hills, and all the south country, and all the land of Goshen, and the valley, and the plain, and the mountain of Israel, and the valley of the same; 17 Even from the mount Halak, that goeth up to Seir, even unto Baalgad in the valley of Lebanon under mount Hermon: and all their kings he took, and smote them, and slew them. [...] [...] Joshua 12:7 King James Version (KJV) 7 And these are the kings of the country which Joshua and the children of Israel smote on this side Jordan on the west, from Baalgad in the valley of Lebanon even unto the mount Halak, that goeth up to Seir; which Joshua gave unto the tribes of Israel for a possession according to their divisions; [...] [...] Joshua 13:5 King James Version (KJV) 5 And the land of the Giblites, and all Lebanon, toward the sunrising, from Baalgad under mount Hermon unto the entering into Hamath. [...] Have you noticed that in each of the above quoted texts reference is made to a place called Baal Gad? Just what and where was this place called Baal Gad? Let’s again go to the Strong’s Hebrew Dictionary for the answer. #1171 Baal Gad, bah’al gawd; from 1168 and 1409; Baal of Fortune: Baal Gad, a place in Syria: Baal-gad. Now that wasn’t much of an answer was it? We still haven’t found out who or what Baal of Fortune was. Let us dig deeper to find out the truth by looking up the reference that was given under Strong’s #1409 for more light. #1409 gad, gawd; from 1464 (in the sense of distributing); fortune: troop. The Baal Principality (god of 1,000 faces) Baal (Sun god): Bel, Apollo, Zeus, Marduk, Ahura-Mazda, Osiris, Tammuz, Dagon, Prometheus, Jupiter, Nimrod, Mithra (“Another Jesus” and “The Anti-Christ”), Ra, Lucetius, Dyaus, Dionysus, Hermes, Adonis, Pan, Hades, Eros, Uranus, Gaea, Assur, Merodach, Ninus, Shamas, Zeus-Belus, Bacchus Queen of Heaven (Moon & Sun goddess): Mother of God (and child), The Great Mother, Ashtaroth, Artemis, Aphrodite, Juno, Lilith, Minerva, Columbia, Nike, Astarte, Athena, Beltis, Diana, Isis (Horus), Anahita, Inanna, Tanat, Ishtar, Cybele, Mylitta, Hathor, Kali Leviathan: Neptune, Poseidon, Tiamet, King of Children of Pride WORD GAMES 𐤉𐤄𐤅𐤔𐤏 (Yahusha) told us searching for truth would be like searching for hidden treasure? (Mt. 13:44) Hidden treasure is not normally found just lying on top of the ground, you have to dig to find it? Strong’s #1409 reveals this false deity—Baal of fortune! Actually [...] Isaiah 65:11-12 King James Version (KJV) 11 But ye are they that forsake the Lord, that forget my holy mountain, that prepare a table for that troop, and that furnish the drink offering unto that number. 12 Therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the slaughter: because when I called, ye did not answer; when I spake, ye did not hear; but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not. [...] If you have a KJV Bible, you will find for Gad it says "that troop" (Strong’s #1409). In fact many Bibles have center or side column references that inform the readers that Gad (that troop) is a false deity! This can also be discovered by looking at Strong’s #1408: #1408 Gad, gad; a var. of 1409; Fortune, a Bab. Deity: that troop. Here is where HaSatan has played word games to deceive the whole world into worshipping a false Babylonian deity of Fortune! But who is really being worshipped behind the name of this ancient idol Baal-Gad? And how has HaSatan accomplished this so easily? Word Games! Remember [...] Acts 4:12 King James Version (KJV) 12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. [...] Remember that Intro 𐤉𐤄𐤅𐤔𐤏 (Yahusha) also said, [...] John 5:43 King James Version (KJV) 43 I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive. [...] Notice under Strong’s #1167, one of the definitions of the word Baal into English is lord! BAAL ZEBUWB OR BEELZEBOUL #1176 Baal Zebuwb, bah’al zeb-oob; from 1168 and 2070; Baal of (the) fly; Baal-zebub, a special deity of the Ekronites: Baal-Zebub. A Name of Satan Remember when the Pharisees called 𐤉𐤄𐤅𐤔𐤏 (Yahusha) the Messiah Beelzebub (Mat. 10:25) and claimed that He cast out the demons by the prince of demons (Mat. 12:24, 27; Mk. 3:22; Lk. 11:15, 18, 19). Well, now go to Strong’s Greek #954 and be ready for a shock! #954 (Greek) Beelzeboul, beh-el-zeb-ool’; of Chald. Or. [by parody upon 1176]; dung-god; Beelzebul, a name of Satan: Beelzebub. GAD, GAWD, GOD Are you beginning to see that Baal = lord or LORD or master and that Baal is none other than HaSatan himself?! But coupled with HaSatan’s title of Baal which equals lord, or Lord, or LORD, or master is the word Gad. Gad meant Fortune or that troop. Could the old saying about a person selling their soul to HaSatan have any bearing here? HaSatan will give you a fortune for your soul, but once you have sold it to him, he will usually double cross you and take your life (soul) away! How many troops of lost souls does HaSatan have through his deceptions?! Notice how the Masorites vowel pointed the word Gad in Hebrew in 1409 like this: ד :When pointed likeDג :When pointed like this, the word is pronounced Gawd or God or god in Hebrew. Now if we translate Baal Gad into English what does it become? Does it not become LORD GOD? Or lord god? Or Lord God? The capitalization doesn’t change the sound of the word in any way and even so the fact is Baal Gad is the Lord God who is Lord HaSatan or Master Satan! Let me quote another explanatory note from pages 1214-1215 of The Scriptures: Gad: Apart from Gad, the son of Ya’aqob (Jacob) there was another "Gad." The astrologers of Babel called Jupiter (Zeus) by the name "Gad." He was also well known among the Canaanites (the Kena’anites) where his name was often coupled with Baal, Baal Gad, which according to the Massoretic vowel pointing in the book of Yahusha (Joshua) is pronounced: Baal God. This same name is discovered in the ancient Germanic languages as Gott, Goda, Gode, God, Gud, Gade. And searching further back into its Indo-Germanic (Indo-European) roots, we find that it traces back to the word GHODH, which means "union" even "sexual union." No wonder this meaning is still evident in the Dutch and German gode. It is also not difficult to see it in the English "gadfly" and "gadding about." It is no wonder then that HaSatan was termed Baal Zebuwb in Hebrew and Beel Zeboul in Greek! So we have seen that both mean "Lord of the flies" (See Brown, Driver & Briggs Hebrew Lexicon to the Old Testament under 1176). How ironic that HaSatan was pictured as a gadfly or as one who gads about! A look at the definition of these two words in Webster’s New World Dictionary is quite revealing: gad·fly n., pl. flies’ [GAD² + FLY²] 1. a large fly that bites livestock 2. One who annoys others. gad·a·bout n. a person who gads about; restless seeker after fun, etc. Gad¹ (gad) [Heb. gadh, lit., fortune] Bible 1. The seventh son of Jacob 2. The tribe of Israel descended from him Gad² (gad) interj. [euphemism for GOD] [also g-] a mild oath or expression of surprise, disgust, etc. gad¹ (gad) vi. gad’ded, gad’ding [LME gadden, to hurry, perhaps back-formation < gadeling, companion in arms < OE. gædeling: for IE. Base see GATHER] to wander about in an idle or restless way, as in seeking amusement—n. an act of gadding: chiefly in the phrase on (or upon) the gad, gadding about—gad’der n. Now let’s compare the meanings here with Isaiah 65:11 where Gad has been translated as "that troop." 1. A troop is defined as a group of persons, animals, or, formerly, things; herd, flock, band, etc. 2. Loosely, a great number; lot 3. A body of soldiers 4. A subdivision of a cavalry regiment that corresponds to a company of infantry 5. A unit of Boy Scouts or Girl Scouts under an adult leader 6. [Archaic] a group of actors; troupe, etc. (Webster’s New World Dictionary). These definitions would cause the meaning of this word to fall in the category of gad¹ in the sense of "gather" which is why the translators rendered Gad as "that troop." Gad¹ corresponds with the meaning of the deity of fortune which also was 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah’s) intended purpose for using the word, while Gad² ties it all together in the sense of a "euphemism for God." In the book of Job, when HaSatan appeared with the sons of Alahym before 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah), he was asked, "Whence comest thou?" HaSatan’s answer was, "From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it." (Job. 1:7, 2:2) HaSatan as Baal-Zebub (Lord of flies) does exactly what a gadfly and a gadabout does. He is a restless seeker after fun. He goes to and fro, up and down seeking to annoy others (especially man, but also 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah)). HaSatan does have a terrible bite, and he can be very annoying too, just like a gadfly! Also he gads about looking for souls to devour and it must be a lot of fun for him to deceive and cause so much misery and suffering upon humanity. (Job 1 & 2; 1 Pet. 5:8). No wonder James Strong said that Beelzeboul was a name for HaSatan (Strong’s #954 Greek Dictionary). So what have we learned from our study of a few Scriptures using the inspired Hebrew language and a few Greek words? We have learned that God was originally the name of an idol once worshipped in Babel (Babylon). It was later spread throughout the land of Canaan being picked up by the Canaanites and adopted by the children of Yisrael (Israel) when they went into apostasy! We also have learned, from Isa. 65:11-12, the shocking truth that many of 𐤉𐤄𐤅𐤄 (Yahuah’s) people have been tricked into forsaking 𐤉𐤄𐤅𐤄 (𐤉𐤄𐤅𐤄) for this pagan idol by HaSatan playing "word games". (Jer. 2:10-13) The saddest part of all is that behind this pagan idol called Baal Gad (Lord God) stands the real being who is worshipped by the whole Christian world—HaSatan himself! (Isa. 14:12-17; Eze. 28:1-9; 2 Thes. 2:3-12). Yes, Christians are awaiting a final anti-Christ to come, but do not realize he is already in their midst and worshipped! Christians are preparing a feast table for God—HaSatan; and they don’t even know it, and wouldn’t believe it even if you told them! Christians just don’t realize who stands behind the idol and its name to receive its praise and worship (Lev. 17:7; Dt. 32:17; Ps. 106:37; 2 Chron. 11:15; 1Cor. 10:21-22). Baal Gad is the LORD God of the Christians; but don’t try to tell them I told you so, because they wouldn’t believe it even if you showed it to them straight out of the Hebrew Scriptures! But if you are a Christian, and you see the truth herein presented, what should you do about it? The Scriptures have the answer: [...] Acts 17:30 King James Version (KJV) 30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent: [...] “Baal” in the dictionary is Hebrew and means “The Lord”. So since JESUS is LORD does this tells us who JESUS (Christ) really is, "BAAL"? [...] Matthew 7:22-23 King James Version (KJV) 22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? 23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. [...] "Ye that work Iniquity" Breaker of the Torah - 10 Commandments and Sabbaths)! [...] [...] Hosea 6:1-3 King James Version (KJV) 6 Come, and let us return unto the Lord: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up. 2 After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight. 3 Then shall we know, if we follow on to know the Lord: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. [...] Hosea 14:1-3 King James Version (KJV) 14 O israel, return unto the Lord thy God; for thou hast fallen by thine iniquity. 2 Take with you words, and turn to the Lord: say unto him, Take away all iniquity, and receive us graciously: so will we render the calves of our lips. 3 Asshur shall not save us; we will not ride upon horses: neither will we say any more to the work of our hands, Ye are our gods: for in thee the fatherless findeth mercy.[...] [...] Hosea 14:4-9 King James Version (KJV) 4 I will heal their backsliding, I will love them freely: for mine anger is turned away from him. 5 I will be as the dew unto Israel: he shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon. 6 His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon. 7 They that dwell under his shadow shall return; they shall revive as the corn, and grow as the vine: the scent thereof shall be as the wine of Lebanon. 8 Ephraim shall say, What have I to do any more with idols? I have heard him, and observed him: I am like a green fir tree. From me is thy fruit found. 9 Who is wise, and he shall understand these things? prudent, and he shall know them? for the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them: but the transgressors shall fall therein. [...] Yahusha will say to many he never knew them, because they were workers of iniquity, Now do you know what it means to be a worker of iniquity? Thats right, it means being lawless.. Greek word: Anomia [...] Romans 6:1-2 King James Version (KJV) 6 What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? 2 God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein? [...] [...] 1 John 3:4 King James Version (KJV) 4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law. [...] [...] Ecclesiastes 12:13 King James Version (KJV) 13 Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man. [...] [...] Revelation 22:14 King James Version (KJV) 14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. [...] [...] 2 Esdras 7:37 GNTA 37 "Then God Most High will say to the nations that have been raised from the dead, "Look! I am the one whom you have denied and refused to serve; it is my commands that you have rejected. [...] [...]2 Esdras 7:45-47 New Revised Standard Version (NRSV) Only a Few Will Be Saved 45 I answered and said, “O sovereign Lord, I said then and[a] I say now: Blessed are those who are alive and keep your commandments! 46 But what of those for whom I prayed? For who among the living is there that has not sinned, or who is there among mortals that has not transgressed your covenant? 47 And now I see that the world to come will bring delight to few, but torments to many. [...] [...] Revelation 14:12 King James Version (KJV) 12 Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and the faith of Jesus. [...] [...] Revelation 12:9 King James Version (KJV) 9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. [...] [...] Revelation 12:17 King James Version (KJV) 17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ [...] Yahusha is the Son of Yah, Yah send him to this world, so in the end he would die and carry the sins for whosoever believes in him, Yahusha is not Yah himself, Yahusha is the Son Of Yah. Yahusha Came not to do his own will but the will of the one who send him, the will of his father who is Yah. [...] John 6:38 King James Version (KJV) 38 For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. [...] [...] Matthew 3:15-17 King James Version (KJV) 15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him. 16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him: 17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. [...] [...] Matthew 17:1-5 King James Version (KJV) 17 And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart, 2 And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. 3 And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. 4 Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias. 5 While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him. [...] [...] Matthew 19:14-17 King James Version (KJV) 14 But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven. 15 And he laid his hands on them, and departed thence. 16 And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? 17 And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. [...] [...] John 6:38-39 King James Version (KJV) 38 For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. 39 And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. [...] [...] Psalm 110:1 King James Version (KJV) 110 The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool. [...] [...] Luke 22:69 King James Version (KJV) 69 Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God. [...] [...] John 17:1-3 King James Version (KJV) 17 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee: 2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. 3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. [...] [...] John 4:24 King James Version (KJV) 24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth. [...] [...] Luke 24:38-39 King James Version (KJV) 38 And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts? 39 Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. [...] Ik laat het even staan. Misschien kan je een korte NEDERLANDSE samenvatting geven wat je bedoelt? Ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt en Ba-al betekent idd Heer. Dus de tekst heeft wel een duidelijke boodschap.
 8. Trajecto: Dit onderwerp is afgesplitst uit het topic: Waarom vind jij Jezus ''God'' de zoon. Heeft Jezus dat ooit geclaimd dan? TTC: Er zijn vandaag veel psychoten die hetzelfde claimen, bizar fenomeen is het. Trajecto: Omdat her naar uitzag dat het topic een niet toelaatbare kant op ging heb ik contact met TTC opgenomen. Het antwoord van TTC geeft aan dat hij het anders bedoelt dan het kan lijken als je zijn opmerking hierboven leest. Hij stelt het geheel in in het kader van de leer van twee naturen. Ik heb zijn bericht en de reacties hier een nieuwe plek gegeven en wellicht kan hier een interessante discussie ontstaan. Ik geef TTC het woord om uitgebreider uit te leggen wat hij bedoelt. De reacties die mee zijn afgesplitst gaan mogelijk minder precies in op wat TTC bedoelde.
×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid