Spring naar bijdragen
mackie

Jezus Zoon of God of beide?

Aanbevolen berichten

Quote:

[...]

De vrouw dacht dat Jezus een profeet was omdat ze zich vergistte in de hoedanigheid (joh 4,25) van Hem.

Waarom zegt Jezus (vzmh) zelf dat hij een profeet was? En waarom zeiden de anderen dat?????

Mat 13,57: "En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’"

“Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazaréner, een Man van God, onder u betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelf weet;†(Handelingen 2: 22)

“Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!†(Lucas 7: 16)

“En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus de Nazaréner, die een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.†(Lucas 24: 19)

“Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.†(Johannes 5: 30)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Waarom zegt Jezus (vzmh) zelf dat hij een profeet was? En waarom zeiden de anderen dat?????

Mat 13,57:
"En ze namen aanstoot aan hem. Maar
Jezus zei
tegen hen:
‘Nergens wordt
een profeet
zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.
’"

“Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazaréner,
een Man van God
, onder u betoond door krachten, en wonderen, en tekenen,
die God door Hem gedaan heeft,
in het midden van u, gelijk ook gijzelf weet;â€
(Handelingen 2: 22)

“Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘
Een groot profeet
is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!â€
(Lucas 7: 16)

“En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus de Nazaréner, d
ie een Profeet was
, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.â€
(Lucas 24: 19)

“
Ik kan niets doen uit mijzelf
: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil,
maar op de wil van hem die
mij gezonden
heeft
.â€
(Johannes 5: 30)

Ook jij citeert wat je uitkomt, de emausgangers noemden Jezus een profeet omdat ze dachten dat Hij niet was opgestaan (luk 24,21) na drie dagen. Ook begrepen ze de Schrift (luk 24,32) nog niet. En wat zegt de Schrift? Jezus zou nog eerder een apostel zijn geweest dan (zach 13,1 t/m etc) een profeet! Jullie manier van lezen moet ik smakelijk om lachen knipoog_dicht.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Hoe kan een iemand die niet eens kan bepalen wie op de dag des oordeels naast hem komt te zitten God zijn??

Matteüs 20:23
Toen zei hij: "Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten
kan ik
niet
bepalen
, die plaatsen behoren toe aan hen
voor wie mijn Vader ze heeft bestemd
."

Waarom vereenzelvigen jullie God met iemand die niet God is? Waarom aanbidden jullie niet de enige waarachtige God die ook door Jezus (vzmh) werd aanbeden?

Mat 4,10

Daarop zei Jezus tegen hem: "Ga weg, Satan! Want er staat geschreven:
'Aanbid de Heer,
uw God
, vereer
alleen hem
.'"

Joh 17,3

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
de enige waarachtige God
, en Jezus Christus, die
Gij gezonden
hebt.

Mar 3,35

Want iedereen die
de wil van God doet
, die is
mijn
broer en zuster en moeder.’

Joh 7,17

Wie ernaar streeft te doen
wat God wil
, zal weten of
mijn leer van God
komt of dat ik namens mezelf spreek.

Joh 20,17

"Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar
mijn Vader
,
die ook jullie Vader
is, naar
mijn God
, die ook
jullie God
is."

MENSWORDING (incarnatie).

Gelukkig maar dat Jezus op de dag van het oordeel op de troon zit (Mat.25) en dat het Jezus is die zei: "Ik ben de Eerste en de Laatste". Jezus, Jehovah, God, samen met de Vader en de Heilige Geest.

Quote:
Pleeg AUB niet één van de grootste zondes tegen God (deelgeonoten toekennen aan God) en aanbid de enige God/Heer voordat het te laat is:

2:21
O mensen, aanbid jullie Heer, Degenen Die jullie heeft geschapen en degenen vóór jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen. 22 Degene Die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie.
Ken daarom
geen deelgenoten
toe aan Allah, terwijl
jullie (het) weten
.

begin nu eerst maar eens met te geloven wat Jezus allemaal te zeggen heeft. Dan praten we daarna wel verder:

"zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’" (Mat.20:28, Mar.10:45).

"En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden" (Mat.26:27-29).

"De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh.3:14-16)

"(..) dan zal er één kudde zijn, met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’" (Joh.10:17-19)

Marcus 9:30-32 (en vele andere momenten): "Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.". (Zie ook Mat.16:21-28, Mat.17:22-23, Mat.20:17-19, Mat.26:1-5, Mar.9:30-37, Luk.9:18-27, Luk. 9:43-45, Luk.13:31-35, Luk.18:31-34, Joh.8:21-29) voor meer aankondigingen van de kruisiging)

Jezus zei tegen hen: 'Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: 'Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.' Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.'" (Mar.14:27-28)

Jezus maakt Zelf duidelijk dat Hij gekruisigd moet worden, dat Hij zijn leven geeft voor velen, etc. Het wordt hoog tijd dat je dat eens doorkrijgt. Het is volgens Jezus van levensbelang namelijk: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Jezus in Joh.3:16)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ook jij citeert wat je uitkomt, de emausgangers noemden Jezus een profeet omdat ze dachten dat Hij niet was opgestaan (luk 24,21) na drie dagen. Ook begrepen ze de Schrift (luk 24,32) nog niet. En wat zegt de Schrift? Jezus zou nog eerder een apostel zijn geweest dan (zach 13,1 t/m etc) een profeet! Jullie manier van lezen moet ik smakelijk om lachen
knipoog_dicht.gif

Hier spreekt Jezus zelf TOCH?

Mat 13,57: "En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.’"

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En waarom zou Jezus niet EN God kunnen zijn en profeet? Die gedachte ooit op je in laten werken? Wie is immers de beste boodschapper van en over God dan God Zelf?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

En waarom zou Jezus niet EN God kunnen zijn en profeet? Die gedachte ooit op je in laten werken? Wie is immers de beste boodschapper van en over God dan God Zelf?

Beste HenkG Jezus was geen profeet (zach 13,1 t/m etc) want de Schrift kan niet gebroken worden.


Samengevoegd:

Quote:

[...]Hier spreekt Jezus zelf TOCH?

Mat 13,57:
"En ze namen aanstoot aan hem.
Maar Jezus zei
tegen hen:
?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>ËœNergens wordt
een profeet
zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie
.?mg src='http://forum.credible.nl/images/euro.png'>â„¢"

Jezus werd niet miskent door Zijn Vader, moeder, noch broeder hoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je kan beter elke Bijbel verbranden die je tegenkomt als de inhoud je niet aanstaat. Dat gevoel bekruipt me big-smile.gif

Moslims rukken de verzen uit hun verband en hameren erop de Koran wel in de juiste context te lezen.

Jehova's denken op Jezus' stoel te kunnen plaatsnemen, want zeggen wie niet gered is, is tevens bepalen wie wel. Zeg Aime, behoor je tot degenen met een hemelse bestemming?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Beste HenkG Jezus was geen profeet (zach 13,1 t/m etc) want de Schrift kan niet gebroken worden.

Hnd 11:27 En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochie;

Hnd 13:1 Nu waren er te Antiochie in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus.

Hnd 15:32 Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden.

1Co 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

1Co 12:29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten?

1Co 14:29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.

1Co 14:32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen,

Efe 3:5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten:

Efe 4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,

Het is dus maar wat je onder profeet verstaat. knipoog_dicht.gif

Als je het dusdanig nauw neemt dat de term profeet duidt op de OT-profeten, dan geef je dus eigenlijk aan dat de Bijbel strijdig is met zichzelf volgens bovenstaande teksten. Mattheüs 11:13, "Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe", een van de centrale teksten in jouw argumentatie omtrent de profeten, heeft veel meer de bedoeling om aan te geven dat tot Johannes iedere profeet geduid heeft op Jezus ("Elia die komen zou").

De term profeet geeft eigenlijk niets anders aan dan iemand die namens iemand spreekt:

pro - voor;

phemi - vertellen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Je kan beter elke Bijbel verbranden die je tegenkomt als de inhoud je niet aanstaat. Dat gevoel bekruipt me
big-smile.gif

Moslims rukken de verzen uit hun verband en hameren erop de Koran wel in de juiste context te lezen.

Jehova's denken op Jezus' stoel te kunnen plaatsnemen, want zeggen wie niet gered is, is tevens bepalen wie wel. Zeg Aime, behoor je tot degenen met een hemelse bestemming?

Het vers die ik aanhaalde was van de Bijbel en niet van de Koran. Ik kan begrijpen dat Jezus (vzmh) als een profeet van God jou niet bevalt, MAAR wat moeten doen als hij dat zelf zegt verbaasd.gifverbaasd.gifverbaasd.gif

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

En waarom zou Jezus niet EN God kunnen zijn en profeet? Die gedachte ooit op je in laten werken? Wie is immers de beste boodschapper van en over God dan God Zelf?

Hoe moet ik dit voorstellen? Hoe kan hij (vzmh) God en tegelijkertijd een profeet van God zijn????

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Hnd 11:27 En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochie;

Hnd 13:1 Nu waren er te Antiochie in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus.

Hnd 15:32 Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden.

1Co 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

1Co 12:29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten?

1Co 14:29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.

1Co 14:32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen,

Efe 3:5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten:

Efe 4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,

Het is dus maar wat je onder profeet verstaat.
knipoog_dicht.gif

Als je het dusdanig nauw neemt dat de term profeet duidt op de OT-profeten, dan geef je dus eigenlijk aan dat de Bijbel strijdig is met zichzelf volgens bovenstaande teksten. Mattheüs 11:13, "Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe", een van de centrale teksten in jouw argumentatie omtrent de profeten, heeft veel meer de bedoeling om aan te geven dat tot Johannes iedere profeet geduid heeft op Jezus ("Elia die komen zou").

De term profeet geeft eigenlijk niets anders aan dan iemand die namens iemand spreekt:

pro - voor;

phemi - vertellen.

Beste Henkg, waarom wordt je geen moslim als je de Schrift ook niet begrijpt? Elke keer constateer ik dat je er geen snars van snapt, in zach 13 zegt God 'te dien dage zal Ik de onreine geest uit het land wegdoen' (zach 13,2)

De boodschap die jij er uithaalt spreekt boekdelen, een 'christen' die Jezus' goddelijkheid loochend, lol hoe ironisch.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Het vers die ik aanhaalde was van de Bijbel en niet van de Koran. Ik kan begrijpen dat Jezus (vzmh) als een profeet van God jou niet bevalt, MAAR wat moeten doen als hij dat zelf zegt
verbaasd.gifverbaasd.gifverbaasd.gif

Zeg dan gewoon dat je niet bereid bent de context te lezen, dan zijn we meteen klaar.


Samengevoegd:

Quote:

[...]Hoe moet ik dit voorstellen? Hoe kan hij (vzmh) God en tegelijkertijd een profeet van God zijn????

Dat benieuwd mij ook HenkG!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Beste Henkg, waarom wordt je geen moslim als je de Schrift ook niet begrijpt? Elke keer constateer ik dat je er geen snars van snapt, in zach 13 zegt God 'te dien dage zal
Ik
de onreine geest uit het land wegdoen' (zach 13,2)

De boodschap die jij er uithaalt spreekt boekdelen, een 'christen' die Jezus' goddelijkheid loochend, lol hoe ironisch.

Waarom stel je een zo vreemde vraag? Of iemand geen moslim wordt. Het lijkt me dat je daarvoor geroepen moet zijn, niet iets wat je zelf kunt beslissen, net zoals je niet van de een op de andere dag kunt beslissen dat je christen gaat worden. Tenzij je daartoe geroepen bent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Waarom stel je een zo vreemde vraag? Of iemand geen moslim wordt. Het lijkt me dat je daarvoor geroepen moet zijn, niet iets wat je zelf kunt beslissen, net zoals je niet van de een op de andere dag kunt beslissen dat je christen gaat worden. Tenzij je daartoe geroepen bent.

WAAROM?? Onze HenkG meent dat Jezus een profeet en de Schrift inconsequent is en dat geloven de Moslims ook.


Samengevoegd:

Quote:

[...]

Hnd 11:27 En in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem te Antiochie;

Hnd 13:1 Nu waren er te Antiochie in de gemeente aldaar profeten en leraars, namelijk: Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus.

Hnd 15:32 Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden.

1Co 12:28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

1Co 12:29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten?

1Co 14:29 Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen.

1Co 14:32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen,

Efe 3:5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten:

Efe 4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,

Het is dus maar wat je onder profeet verstaat.
knipoog_dicht.gif

Als je het dusdanig nauw neemt dat de term profeet duidt op de OT-profeten, dan geef je dus eigenlijk aan dat de Bijbel strijdig is met zichzelf volgens bovenstaande teksten. Mattheüs 11:13, "Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe", een van de centrale teksten in jouw argumentatie omtrent de profeten, heeft veel meer de bedoeling om aan te geven dat tot Johannes iedere profeet geduid heeft op Jezus ("Elia die komen zou").

De term profeet geeft eigenlijk niets anders aan dan iemand die namens iemand spreekt:

pro - voor;

phemi - vertellen.

De profeten gaan tot Johannes die vroegtijdig is vermoord, dus een ieder die geboren werd in zijn generatie kon nog profeet zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Zeg dan gewoon dat je niet bereid bent de context te lezen, dan zijn we meteen klaar.

Hier heb je de context. Kun jij mij uitleggen wat ik niet begrijp?

Jezus en zijn vaderstad

53 En het geschiedde, toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat Hij vandaar wegging. 54 En in zijn vaderstad gekomen, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten? 55 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? 56 En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles? 57 En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. 58 En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.

Uit de context haal ik Jezus (vzmh) die zelf zegt dat een profeet (hem dus) ongeëerd is in zijn eigen stad.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Beste Henkg, waarom wordt je geen moslim als je de Schrift ook niet begrijpt? Elke keer constateer ik dat je er geen snars van snapt, in zach 13 zegt God 'te dien dage zal
Ik
de onreine geest uit het land wegdoen' (zach 13,2)

De boodschap die jij er uithaalt spreekt boekdelen, een 'christen' die Jezus' goddelijkheid loochend, lol hoe ironisch.

Waarom val je hem aan voor iets wat Jezus (vzmh) zelf zei? Val je ook de mensen aan die het volgende achter Jezus (vzmh) riepen???

Mat 21,9

En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende:

Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!

10 En toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit? 11 En de scharen zeiden: Dit is de profeet, Jezus, van Nazaret in Galilea.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Waarom val je hem aan voor iets wat Jezus (vzmh) zelf zei? Val je ook de mensen aan die het volgende achter Jezus (vzmh) riepen???

Mat 21,9

En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende:

Hosanna de Zoon van David,
gezegend Hij, die komt in
de naam des
Heren
; Hosanna in de hoogste hemelen!

10 En toen Hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide: Wie is dit? 11 En de scharen zeiden:
Dit is
de profeet
, Jezus, van Nazaret
in Galilea.

Als Jezus een profeet was, waarom zegt Hij dan 'er is niemand meerder dan Johannes'? Wil je soms beweren dat Jezus eigenlijk Johannes is? Bovendien dachten de joden ook dat Hij bezeten was, klopt dat dan ook?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Als Jezus een profeet was, waarom zegt Hij dan 'er is niemand meerder dan Johannes'? Wil je soms beweren dat Jezus eigenlijk Johannes is? Bovendien dachten de joden ook dat Hij bezeten was, klopt dat dan ook?

Je reageert niet op de context die jij ernaar vroeg. Ben je met mij eens dat Jezus (vzmh) zelf hier zegt dat hij een profeet is ja of nee? Graag een antwoord uit de context

Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. 58 En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Je reageert niet op de context die jij ernaar vroeg. Ben je met mij eens dat Jezus (vzmh) zelf hier zegt dat hij een profeet is ja of nee? Graag een antwoord uit de context

Maar
Jezus zeide
tot hen:
Een profeet
is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. 58 En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.

Jezus zegt elders 'onder die van vrouwen zijn is niemand meerder Profeet dan Johannes.(luk 7,28)' en Johannes was de profeet van de Allerhoogste (luk 1,76) en moest de weg voor de Here bereiden. Dus mijn antwoord is nee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

WAAROM?? Onze HenkG meent dat Jezus een profeet en de Schrift inconsequent is en dat geloven de Moslims ook.


Samengevoegd:

[...]

De profeten gaan tot Johannes die vroegtijdig is vermoord, dus een ieder die geboren werd in zijn generatie kon nog profeet zijn.

De aangehaalde teksten zijn toch vooral van Paulus? Die behoorde niet tot de generatie van Johannes zoals jij pretendeert.

Dit lijkt veel meer op inconsequent gebruik van de Schrift dan die je mij in de schoenen schuift. Zeker als je mij ervan beschuldigd dat ik zou zeggen dat Jezus geen God zou zijn! Want nergens heb ik dat beweerd. Juist het tegenovergestelde is waar! Ik heb alleen maar op jouw wat krampachtige gebruik van de term profeet gewezen...en wel vanuit de Bijbel en geen zelf verzonnen uitingen!

In een eerdere reactie heb ik bovendien al aangegeven hoe profeet en God zijn prima samen kan gaan (Waarmee ik nu direct de vraag van Dialoog aanstip). Want wie kan er beter namens God spreken dan God Zelf? En dat is nu precies wat er gebeurt is toen Jezus tot ons sprak. God spreekt namens Zichzelf, ofwel God is zelf Zijn hoogste Profeet!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

De aangehaalde teksten zijn toch vooral van Paulus? Die behoorde niet tot de generatie van Johannes zoals jij pretendeert.

Dit lijkt veel meer op inconsequent gebruik van de Schrift dan die je mij in de schoenen schuift. Zeker als je mij ervan beschuldigd dat ik zou zeggen dat Jezus geen God zou zijn! Want nergens heb ik dat beweerd. Juist het tegenovergestelde is waar! Ik heb alleen maar op jouw wat krampachtige gebruik van de term profeet gewezen...en wel vanuit de Bijbel en geen zelf verzonnen uitingen!

In een eerdere reactie heb ik bovendien al aangegeven hoe profeet en God zijn prima samen kan gaan (Waarmee ik nu direct de vraag van Dialoog aanstip). Want wie kan er beter namens God spreken dan God Zelf? En dat is nu precies wat er gebeurt is toen Jezus tot ons sprak. God spreekt namens Zichzelf, ofwel God is zelf Zijn hoogste Profeet!

Paulus is in het jaar 3 geboren, dus hij was van Johannes' generatie. Bovendien wordt Johannes de hoogste profeet van God genoemd en aangezien Jezus de Allerhoogste is, was Hij dus geen profeet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Esselamoen aleykoem,

Quote:
Beste Henkg, waarom wordt je geen moslim als je de Schrift ook niet begrijpt? Elke keer constateer ik dat je er geen snars van snapt, in zach 13 zegt God 'te dien dage zal Ik de onreine geest uit het land wegdoen' (zach 13,2)

De boodschap die jij er uithaalt spreekt boekdelen, een 'christen' die Jezus' goddelijkheid loochend, lol hoe ironisch.

Mohamed, profeet Jezus (vzmh) heeft nooit goddelijkheid geclaimt. Ik ben getuigen dat profeet Jezus (vzmh) zich niet schuldig heeft gemaakt aan blasfemie, en zal hem voor altijd beschermen van de valse beschuldigingen of de ontkenningen van zijn profeetschap, totdat hij komen zal op aarde, om de misverstanden dit maal zelf recht te zetten met de wil van Allah (swt), de Barmhartige, de Genadevolle.

We lezen in Mattheus 13:

57 En zij werden aan Hem (Jezus) geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis.

We lezen in Lukas 24:

19 En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.

We lezen in Johannes 6:

14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.

We lezen in Johannes 9:

17 Zij zeiden wederom tot den blinde: Gij, wat zegt gij van Hem; dewijl Hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een Profeet.

We lezen in Johannes 7:

40 Velen dan uit de schare, deze rede horende, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet.

We lezen in Johannes 4:

19 De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

We lezen in Mattheus 21:

11 En de scharen zeiden: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea.

De Bijbel bevat vele verzen waaruit we kunnen concluderen dat Jezus (vzmh) een profeet was en zich niet gelijk stelde aan de enige God:

We lezen in Johannes 14:

Mijn Vader is meerder dan Ik.

Mvg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Esselamoen aleykoem,

[...]

Mohamed, profeet Jezus (vzmh) heeft nooit goddelijkheid geclaimt. Ik ben getuigen dat profeet Jezus (vzmh) zich
niet
schuldig heeft gemaakt aan blasfemie, en zal hem voor altijd beschermen van de valse beschuldigingen of de ontkenningen van zijn profeetschap, totdat hij komen zal op aarde, om de misverstanden dit maal zelf recht te zetten met de wil van Allah (swt), de Barmhartige, de Genadevolle.

We lezen in Mattheus 13
:

57 En zij werden aan Hem (Jezus) geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen:
Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, en in zijn huis.

We lezen in Lukas 24
:

19 En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener,
Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.

We lezen in Johannes 6
:

14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden:
Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.

We lezen in Johannes 9
:

17 Zij zeiden wederom tot den blinde: Gij, wat zegt gij van Hem; dewijl Hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide:
Hij is een Profeet.

We lezen in Johannes 7
:

40 Velen dan uit de schare, deze rede horende, zeiden:
Deze is waarlijk de Profeet
.

We lezen in Johannes 4
:

19 De vrouw zeide tot Hem:
Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt
.

We lezen in Mattheus 21
:

11 En de scharen zeiden:
Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth in Galilea
.

De Bijbel bevat vele verzen waaruit we kunnen concluderen dat Jezus (vzmh) een profeet was en zich
niet
gelijk stelde aan de enige God:

We lezen in Johannes 14:

Mijn Vader is meerder dan Ik.

Mvg

Je citeert altijd dezelfde verzen zonder context, waaronder enkele waar ik nog geen 24 uur geleden op ben ingegaan. Ik krijg de indruk dat je beter de stukjes die je uitkomen er uit kan knippen en de rest kan bij het oud papier!


Samengevoegd:

Quote:

[...]

Hoe kom je daarbij? De Bijbel zegt hier niets over en hier zijn voorzover ik kan overzien ook geen buitenbijbelse bronnen voor, dus jouw stelligheid hier lijkt wat vreemd.

Ik had je al eerder gezegd ff te googlen voor je zomaar wat roept.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als u overtuigend wilt aantonen dat Jezus niet de Messias was, kun je beter niet de schare citeren. Het ene moment riepen ze 'hossana' en even later 'kruisig hem' dus echt standvastig waren ze niet te noemen.

Toen Jezus Zijn discipelen vroeg Wie de mensen dachten dat Hij was zeiden ze:

'sommigen: Johannes de Doper; en anderen Elia (=de profeet die komen zou mal 4,5); en anderen: Jeremia of een van de Profeten. Hij zeide tot hen: wie zegt gij dat Ik ben?(mat 16,14-15)'

Is Jezus hen dan allemaal? Of zouden Zijn discipelen welke dagelijks bij Hem waren Jezus beter gekend hebben dan de wispelturige schare? Petrus verklaarde:

'Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods' (mat 16,17-18)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid