Spring naar bijdragen
Koning-1

Hoe denk jij over de Islam ?

Aanbevolen berichten

Quote:

Is het bedenkelijk dat wij een God aanbidden die pijn lijdt, moe wordt, slaap nodig heeft ?

Het was door de menselijke eigenschappen dat Jezus pijn leed en moe was. God was als mens op aarde, dus had ook deze menselijke kenmerken. Sinds de zondeval kenden mensen gebrek, maar dat gebrek zal bij gelovigen ook weer weggaan en uiteindelijk helemaal weg zijn.

Op. 21

3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

2 Kor 8,9

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden.

Hier in Jesaja 53 staat wat Jezus als mens op aarde deed voor de mensheid die Hem als Heer aanneemt.

Heb 4,14-15

Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Nu ziet Jezus er anders uit:

Op. 1

12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, 13 en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel; 14 en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; 15 en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, 18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Is het bedenkelijk dat wij een God aanbidden die pijn lijdt, moe wordt, slaap nodig heeft ?

Wel als hij onwille van ons mens werd, dan is dat volstrekt logisch.

Quote:
Of is het logische dat wij een God aanbidden die als Beschermheer boven Zijn Schepels staat met Zijn Alziendheid en Almachtigheid,

Geloven we ook. Beiden maken deel uit van het christelijk geloof mbt God.

Quote:
verder vind ik dat er veel Christenen een eigen mening er op na houden, en zich laten inspireren door de Bijbel i.p.v baseren.

Dat mag je vinden. Ik ben trouwens wel benieuwd op welke grond je die constatering maakt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Verder vind ik dat er veel Christenen een eigen mening er op na houden, en zich laten inspireren door de Bijbel i.p.v baseren. Dat is jammer, want God had moeten duidelijk maken WIE Hij nou is en wat Hij van ons vraagt.

Ik vind dat veel moslims klakkeloos dingen aannemen. Ik hoor de hele tijd hoe logisch de islam wel niet is, maar in mijn kafir-ogen is het logicagehalte ongeveer hetzelfde als het christendom. Dat is niet zo gek, want de islam leunt heel erg op het christendom.

Dat is ook goed te zien aan bepaalde eigentijdse bewegingen waarbij moslims de christenen na-apen. Creationisme is een mooi voorbeeld. Christenen kwamen daar een paar decennia geleden mee, en nu recyclen moslims die argumenten.

De Islam is vooral ook een copycat. Christendom 2.0

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

waarom ik weet dat de islam niet van God kan komen, is het gedrag van de oprichter van deze religie...

de islam is volgens moslims het zegel op het geloof(?)

het begon dus bij het jodendom, de joodse wetten waren zoals wij er nu tegenaan kijken barbaars te noemen, denk hierbij aan stenigen...

Vervolgens komt de Messias, Jezus Christus, Zoon van God, Hij leert de mensen elkaar met liefde te behandelen en niet te doden... sinds Jezus' komst bestaat het geloof uit voornamelijk liefde...

vervolgens komt daar Mohammed, die de islam met het zwaard brengt, zijn vijanden van hun hoofd ontdoet, karavanen berooft als oorlogsbuit... en trouwt met een kind...

ik geloof niet dat God zo wispelturig is om mensen eerst de les van liefde te leren, om vervolgens een profeet te sturen die het er wel even in ramt...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Eulogía,

Bedankt voor de reactie.Maar ik vind zoals ik hierboven zei dat wij altijd onze verstand dienen te gebruiken, en de Bijbel in haar geheel moeten nemen, want als iedereen zijn eigen denkbeeld gaat creeëren dan zal het Ware Denkbeeld nooit tevoorschijn komen.

Wij moslims proberen ook altijd het rationele er van in te zien, dit betekend echt niet dat de Wetgeving gebukt gaat onder het rationle, maar voor zulke fundament, namelijk: Wie is God ? Wat doet Hij ? Waarom zou Hij uitgerekend Zijn enige Zoon laten nederdalen ? En nog meer, voor zulke zaken moet het minstens dichtbij het verstand komen, en dat zie ik absolutuut niet terug onder de Christenen.zie je dat Islamitische geleerden hun bewijsvoeringen onder verdelen in 2 groepen:

1. Rationale bewijs.

2. Theologische bewijs.

Ik zal eerst aangeven waarom het er rationeel gewoon NIET bij ons Moslims in kan, nadat wij het het Monotheïsme van de Islam voorgelegd hebben gekregen, ook al WIL WIJ het. Soms heb ik mij ingebeeld dat ik Christen zou worden.. Het ging er gewoon NIET in over hoe jullie over God denken (waar jammer genoeg BIJNA elke Christen zijn/haar eigen denkbeeld bij heeft).

Ik kopieër mijn reactie op RobertF, maar ik wil nog wel even zeggen dat wij eerlijk, rechtvaardig, zoekend naar de Tevredenheid van de Enige God, en respectvol blijven.

Wat betreft de Islam; deze religie beschrijft God als zijnde de Enige Die geen deelgenoten kent in Zijn Koningschap, Degene Die geen naaste heeft, noch rivaal, noch vizier, noch adviseur. Ook kent Hij geen bemiddelaar, behalve met Zijn uitdrukkelijke toestemming. Hij heeft geen ouders, kind, gelijke of tegenstander. Hij is de Zelfgenoegzame Die niet eet noch drinkt. Hij heeft aan werkelijk niets behoefte. De tand des tijds eist zijn tol niet op Hem. Ouderdom, ziekte, vermoeidheid, vergeetachtigheid, spijt en vrees treffen Hem niet.

Hij is niet gelijk aan Zijn schepping. Niets is namelijk aan Hem gelijk, niet aan Zijn Wezen, noch aan Zijn Eigenschappen, noch aan Zijn Verrichtingen. Hij is groter dan wie dan ook, Verhevener dan wie dan ook, staat boven alles en iedereen. Hij is Omnipotent, niets reikt buiten Zijn Kunde. Zijn Kennis omvat alles, het heimelijke en verborgene, wat geweest is en wat gaat komen. Hem komt de ultieme volmaaktheid en rechtvaardigheid toe. In geen enkel opzicht wordt hij in verband gebracht met een tekortkoming.

Als ik te maken krijg met de manier hoe jullie God beschrijven, dan krijg een soort gevoel dat ik een doodgewone mens aan het aanbidden ben(sorry), iemand die gelijk is aan Zijn schepsels, ook al wordt Hij af en toe beschreven alszijnde de Hoge,de Almachtige, etc. Dit staat haaks op het verstand. Aanbidding is een handeling die je verricht voor slechts Diegene die Overgelijkbaar is, Diegene die te Heilig is om in aanmerking te komen met: Ontwaking uit de slaap, brullen als een leeuw, God die rust nodig heeft, etc.. Dit gaat mijn verstand te boven, en ik krijg daar geen veilig en vredig gevoel bij.Wij kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: “Is God niet de Alwetende? Hoe kan Hij dan iets scheppen om daar vervolgens spijt van te krijgen? Worden spijt en het daarop volgende verdriet door de mens niet ervaren als een kenmerk van zwakte, laat staan door de Heer van de mensen? Dit zijn tekortkomingen en zwaktes van de mens, daar is God te Heilig voor, beste Eulogía.

Ik heb mij slechts beperkt tot de Eigenschappen die jullie aan Hem toekennen, zo zijn er talloze zaken waar mijn vestand, ondanks een sterke wil, niet bij kan. Hoe kan God mij nog kwalijk nemen op de Dag de Oordeels als Hij zo Zichzelf beschrijft in de Bijbel, en mij een verstand geeft die dat niet accepteerd ?! Daar komt nog is bij dat Hij Zichzelf in de Bijbel neerzet als Iemand die van Gedaante wisselt, die de ene keer God zelf is, en een andere keer de Zoon, en weer een andere keer ''slechts'' de Profeet?

Vervolg..

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Als ik te maken krijg met de manier hoe jullie God beschrijven, dan krijg een soort gevoel dat ik een doodgewone mens aan het aanbidden ben(sorry), iemand die gelijk is aan Zijn schepsels, ook al wordt Hij af en toe beschreven alszijnde de Hoge,de Almachtige, etc. Dit staat haaks op het verstand. Aanbidding is een handeling die je verricht voor slechts Diegene die Overgelijkbaar is, Diegene die te Heilig is om in aanmerking te komen met: Ontwaking uit de slaap, brullen als een leeuw, God die rust nodig heeft, etc.. Dit gaat mijn verstand te boven, en ik krijg daar geen veilig en vredig gevoel bij.Wij kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: “Is God niet de Alwetende? Hoe kan Hij dan iets scheppen om daar vervolgens spijt van te krijgen? Worden spijt en het daarop volgende verdriet door de mens niet ervaren als een kenmerk van zwakte, laat staan door de Heer van de mensen? Dit zijn tekortkomingen en zwaktes van de mens, daar is God te Heilig voor, beste Eulogía.

Het zou voor het menselijk gemoed inderdaad het 'mooiste' (of meest logische, zo je wilt) zijn om een hoge, ongenaakbare, ver-wegge God te aanbidden. Jezus is 100% God en 100% mens. Dat strookt niet met een mathematische visie op God en ook niet met een puur-menselijke visie op God. Atheïsten hebben hieruit de conclusie getrokken dat heel het geloof achterhaald is; moslims dat het geloof in een God die eveneens mens is niet kan. God is echter groter dan de mensen en wat zij kunnen bedenken. Het kruis van Christus is dwaas voor de Grieken (en de atheïsten) en aanstootgevend voor de joden (en moslims). Zie hier:

[18] De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. [19] Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ [20] Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? [21] Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. [22] De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, [23] maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. [24] Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, [25] want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

(1 Kor 1:18-25)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zoals ik al zei, nu wil een Theologische analyse geven en jou vragen eerlijk te zijn, Bovendien vraag ik je vriendelijk om je niet hoogmoedig op te stellen tegen een eventeule ontdekking, want hoogmoed komt ten val, zoals in de Bijbel staat.

Zoals ik al net zei beschrijft God zich op verschillende manieren in de Bijbel, en iedereen geeft er een andere draai aan, vandaar dat zelfs over de basisprincipes geen concensus is bereikt, voor mij is dat een merkwaardig gegeven.

Ik neem je mee in een paar mooie teksten waarin één van de gedaante van Jezus vrede zij met hem, duidelijk wordt, en dat is namelijk ''slechts'' het Profeetschap.

Ten eerste:

Jullie beweren dat God neergedaald is naar deze aarde en hier heeft geleefd, terwijl jullie Boek stelt:

“Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.â€

(1 Koningen 8: 27)

En: “Hoor Gij dan in de hemel, de vaste plaats uwer woning, en vergeef…â€

(1 Koningen 8: 39)

Ten tweede:

Jullie Evangeliën vertellen het verhaal van de terechtstelling van Jezus voor de hogepriester, Herodus en Pilatus. Dit terwijl de Heer ons het volgende voorhoudt:

“Want wie is aan mij gelijk, wie kan mij ter verantwoording roepen, wie kan tegen mij op?â€

(Jeremia 49: 19)

Op wiens woord moeten wij nu afgaan?

Ten derde:

Hoe kan het zijn dat God aangesterkt wordt door een Engel? Zo staat er namelijk:

“Hij ging de stad uit naar de Olijfberg, zoals gewoonlijk. Zijn leerlingen volgden hem. Daar aangekomen, zei hij tegen hen: ‘Bid dat je niet bezwijkt in de beproeving.’ Hij liep van hen weg tot op een steenworp afstand, knielde neer en begon te bidden: ‘Ik smeek u, Vader, neem deze beker van mij weg! Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt, moet gebeuren.’ En uit de hemel verscheen er een engel om hem kracht te geven.â€

(Lucas 22: 39-43)

Jullie stellen dat Jezus de belichaming is van God op aarde, hoe is het dan te verklaren dat hij behoeftig is aan de hulp van een Engel? Was deze Engel dan niet op de hoogte van de goddelijkheid van Jezus?

Ten vierde:

Jullie heilige Boek geeft te kennen dat God niet onderhevig is aan veranderingen in gedaante, zoals valt op te maken uit de volgende passages:

“De almachtige Heer zegt: ‘Ik ben de Heer, ik verander niet.â€

(Maleachi 3: 6)

En:

“Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwzijde…â€

(Jakobus 1: 17)

Als de Almachtige God niet verandert, hoe kan het dan zijn dat Hij een mens is geworden, zoals Paulus te kennen geeft?

Ten vijfde:

Lucas verhaalt:

“Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was.â€

(Lucas 3: 23)

Jezus is op zijn dertigste begonnen met zijn predicatie, nu rijst de vraag op: “Als Jezus God is, wat heeft hij dan in de voorliggende jaren gedaan?â€

Ten zesde:

In de Evangelie van Marcus lezen wij:

“Meteen dreef de Geest hem vandaar weg, de woestijn in. Daar bleef hij veertig dagen. Al die tijd stelde Satan hem op de proef; hij leefde te midden van de wilde dieren, en engelen kwamen hem verzorgen.â€

(Marcus 1: 12-13)

Als Jezus de Heer van de werelden zou zijn, hoe valt het dan te verklaren dat Hij voor de duur van veertig dagen door de satan op de proef is gesteld? Als de christenen beweren dat de satan hem als mens beproefde, dan herinneren wij hen eraan dat uit een andere passage duidelijk valt op te maken dat de satan hem in zijn goddelijke hoedanigheid beproefde:

“Op dat ogenblik kwam de duivel hem verzoeken: ‘Als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen veranderen in brood.â€

(Matteüs 4: 3)

Ten zevende:

Toen Jezus werd gevraagd over het aanbreken van het Uur, antwoordde hij:

“Wanneer die dag of dat uur komt, weet niemand; de engelen in de hemel niet en ook de Zoon niet, alleen de Vader weet het.â€

(Marcus 13: 32)

Wij vragen ons dan af: “Als de zoon nu de tweede is van drie - zoals de christenen beweren - hoe kan hij dan aangeven zelf geen kennis te hebben over het Uur en kennis hierover slechts toekennen aan de Vader?†Als er gezegd wordt dat hij dit met zijn menselijke natuur ontkende, dan is dit incorrect, want de ontkenning geldt in zijn algemeenheid voor de Zoon, zoals uit de tekst valt op te maken.

Voorts levert het voorbehoud van kennis over het Uur aan de Vader bewijs voor het feit dat de Heilige Geest geen goddelijkheid toekomt en dat de drie entiteiten niet met elkaar te vereenzelvigen zijn.

Zou ter verklaring hiervoor gezegd worden: “Jezus wenste zijn discipelen en volgelingen af te houden van het verdoen van hun tijd met het stellen van vragen over het Uur, maar wilde hen juist leiden naar het treffen van voorbereidingen hiervoor, vandaar dat hij dit antwoord gaf.†Wij zeggen dan: “Wordt Jezus hier nu beschuldigd van het vertellen van een leugen? En met welke reden? Om zijn discipelen niet hun tijd te laten verdoen?†Stel dat men iemand wil behoeden voor het verdoen van zijn tijd met iets, zal hij dan liegen en zeggen: “Ik weet het niet?†Is het niet dichter bij de waarheid om te zeggen: “Houd je daar niet mee bezig, je hebt hier namelijk geen kennis over.�

Toen iemand eens onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) vroeg: “Wanneer breekt het Uur aan?â€, antwoordde hij: ,,Wat voor voorbereidingen heb je hiervoor getroffen?†Zonder dat hij zich wendde tot een leugen om de man zodoende te leiden naar datgene wat voornamer is, namelijk het treffen van voorbereidingen voor het aanbreken van het Uur.

Ten achtste:

De volgende woorden uit Johannes worden toegeschreven aan de Messias:

“Ik heb in het openbaar en tot iedereen gesproken,’ antwoordde Jezus. ‘Ik heb steeds onderricht gegeven in een synagoge of in de tempel, waar alle Joden bij elkaar komen. Ik heb nooit iets in het geheim gezegd.â€

(Johannes 18: 20)

Beste Eulogía, weet je wat deze woorden betekenen? Het houdt in dat alle voorschriften van Jezus helder en openlijk zijn verkondigd, niet heimelijk. De volgende vragen werpen zich nu op:

Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij God is?

Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij aanbeden dient te worden?

Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij de belichaming is van God?

Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij gekomen is om de erfzonde op te heffen?

Waar geeft Jezus onomwonden te kennen dat hij de zoon van God is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Beste Eulogía,

Bedankt voor de reactie.Maar ik vind zoals ik hierboven zei dat wij altijd onze verstand dienen te gebruiken, en de Bijbel in haar geheel moeten nemen, want als iedereen zijn eigen denkbeeld gaat creeëren dan zal het Ware Denkbeeld nooit tevoorschijn komen.

Wij moslims proberen ook altijd het rationele er van in te zien, dit betekend echt niet dat de Wetgeving gebukt gaat onder het rationle, maar voor zulke fundament, namelijk: Wie is God ? Wat doet Hij ? Waarom zou Hij uitgerekend Zijn enige Zoon laten nederdalen ? En nog meer, voor zulke zaken moet het minstens dichtbij het verstand komen, en dat zie ik absolutuut niet terug onder de Christenen.zie je dat Islamitische geleerden hun bewijsvoeringen onder verdelen in 2 groepen:

1. Rationale bewijs.

2. Theologische bewijs.

Ik zal eerst aangeven waarom het er rationeel gewoon NIET bij ons Moslims in kan, nadat wij het het Monotheïsme van de Islam voorgelegd hebben gekregen, ook al WIL WIJ het. Soms heb ik mij ingebeeld dat ik Christen zou worden.. Het ging er gewoon NIET in over hoe jullie over God denken (waar jammer genoeg BIJNA elke Christen zijn/haar eigen denkbeeld bij heeft).

Beste Koning-1,

Kijk wat Wikipedia zegt over monotheïsme: link . De bekendste monotheïstische godsdiensten zijn het christendom, de islam en het jodendom. Ook de joden, die wisten van het bestaan van Gods Geest en die de messias verwachtten, wordt monotheïstisch genoemd. Voor het christendom is dat niet anders. Het verschil ligt tussen hoe christenen zichzelf zien (monotheïstisch) en hoe moslims de christenen zien.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nu een on-topic reactie: hoe denk ik over de islam? Ik sta er ambivalent tegenover. Ik geloof - mét mijn Kerk (de katholieke Kerk) dat moslims - dezelfde God aanbidden als ikzelf. Echter, ze erkennen Jezus Christus niet als God en als Verlosser, en daarmee missen ze een essentieel onderdeel van het christelijke geloof.

Ik herken veel in de geloofsbeleving van moslims; soms méér dan in die van protestanten. Ik schreef daarover eerder (in een ander topic):

Quote:

[...]

Hier voelde ik mij zo enorm thuis:

moskee.JPG]

(El Azhar-moskee in Cairo, Egypte)

En dan m.n. de volledigheid van dat geloof*. Niet alleen op zondag in de kerk (of op vrijdag in de moskee). Dit plaatje
says it all
: je ziet een groepje moslims dat aan het bidden is, iemand die de krant leest, enkele mensen die zitten te kletsen, iemand die een dutje doet. Ook werd er in de Koran gelezen (niet te zien op de foto). Van alles gebeurt er, religieus en 'seculier' door mekaar. Het leven is één geheel, niet een kunstmatige scheiding tussen geloof en 'de rest'.

* Natuurlijk is die er in het christendom ook, en ik heb die ook gevonden, m.n. in de
. Maar het is zo moeilijk als vrijwel niemand in je omgeving óók zo bezig is - dan moet je steeds zelf het wiel uitvinden, zo lijkt het wel. En daar was het zo vanzelfsprekend ...

Daar tegenover staat echter, dat de islam volgens mij intrinsiek onverdraagbaar is en tot mensonwaardige reacties op andersdenkenden/-gelovenden moet leiden. Voorbeelden zijn het binnenvallen met een bijl en gooien van brandbommen in de huizen van mensen die spotprenten over de islam gemaakt hebben. een ander voorbeeld, wat ik heel schrijnend vind, is dat van een hoogleraar die koran-kritische artikelen schrijft - zeer interessant - maar die niet durft te publiceren op internet en zich ook verzet tegen vertaling naar het Engels. Dit uit (zeer realistische) angst dat hij en zijn familie fysiek aangevallen zal worden als het 'uitlekt'. Met christendom is dit ondenkbaar; natuurlijk baalt een christen als zijn geloof in een spotprent belachelijk wordt gemaakt en zal een christen die de Bijbel letterlijk als waarheid aanneemt het ook niet leuk vinden om schriftkritiek te lezen, maar een fysieke aanval op de 'dader' zal nooit of te nimmer gebeuren.

M.i. is het (fysiek, niet alleen met woorden) aanvallen van niet-gelovigen of andersgelovigen iets wat inherent aan de islam is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het Huis van Vrede (Dar as-Salaam) - waar islam de dienst uitmaakt en de sharia aangehouden wordt - en het Huis van Oorlog (Dar al-Harb), waar islam een minderheidsreligie is en de sharia geen feit is. In het Huis van Vrede worden christenen en joden gedoogd, echter in een tweederangspositie (als dhimmi's). In het Huis van Oorlog wordt bij een kleine mnderheid geprobeerd om met de daar aanwezige wetten (incl bijv. hier democratie) meer macht voor de islam te krijgen. Maar als de islam dan op een gegeven moment door een grotere minderheid wordt aangehangen, neemt men de toevlucht tot geweld (eventueel m.b.v. moslims in gebieden waar de islam wel de dienst uitmaakt).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Als ik te maken krijg met de manier hoe jullie God beschrijven, dan krijg een soort gevoel dat ik een doodgewone mens aan het aanbidden ben(sorry), iemand die gelijk is aan Zijn schepsels, ook al wordt Hij af en toe beschreven alszijnde de Hoge,de Almachtige, etc. Dit staat haaks op het verstand. Aanbidding is een handeling die je verricht voor slechts Diegene die Overgelijkbaar is, Diegene die te Heilig is om in aanmerking te komen met: Ontwaking uit de slaap, brullen als een leeuw, God die rust nodig heeft, etc.. Dit gaat mijn verstand te boven, en ik krijg daar geen veilig en vredig gevoel bij.Wij kunnen ons bijvoorbeeld afvragen: “Is God niet de Alwetende? Hoe kan Hij dan iets scheppen om daar vervolgens spijt van te krijgen? Worden spijt en het daarop volgende verdriet door de mens niet ervaren als een kenmerk van zwakte, laat staan door de Heer van de mensen? Dit zijn tekortkomingen en zwaktes van de mens, daar is God te Heilig voor, beste Eulogía.

God heeft geen rust nodig.

Ik vraag me af waar je christenen hebt gezien die God aanbaden, want als ik christenen zie die God aanbidden, onderwerpen ze zich volledig aan Hem.

Spijt hebben is helemaal geen zwakte. Spijt hebben is een kracht.

Het verschil zie je al tussen het westen en het Midden-Oosten. In het westen wordt zelfkritiek als kracht gezien, in het Midden-Oosten is men vaak te trots voor zelfkritiek.

Terwijl God in de Bijbel zegt dat Hij trots en hoogmoedigheid haat.

God was en is Almachtig, maar Hij gaf heel veel verantwoordelijkheid aan de mens. Het was juist een teken van kracht dat Hij veel van Zijn autoriteit overdroeg aan de mens.

Een goede leider doet niet alles zelf, maar delegeert en mandateert.

Hij gaf de mens de vrijheid en mogelijkheid om goed om te gaan met deze verantwoordelijkheden, maar de mens maakte er zelf vaak een puinhoop van. God was teleurgesteld in de mens dat deze zoveel mogelijkheden kreeg, maar er een puinhoop van maakte.

Het is groots van God dat Hij het aandurfde om mensen verantwoordelijkheid te geven en Hij is er nooit mee gestopt om mensen veel verantwoordelijkheid te geven. Ook nu nog, in onze moderne tijd, geeft God nog heel veel verantwoordelijkheid aan de mens. Hij doet de dingen niet zelf, maar verwacht van de mens zelf dat deze verantwoordelijkheid neemt.

Een grote God doet de dingen niet zelf, maar laat het aan Zijn onderdanen over.

Quote:

Het spijt me als ik wat verkeerds heb gezegd.

In het christendom is vergeving voor (eventuele) fouten. Zolang in je hart een goede intentie is, is er niets aan de hand en word je aangemoedigd om niet terughoudend te zijn in je reacties flower.gif

Quote:

Ik heb mij slechts beperkt tot de Eigenschappen die jullie aan Hem toekennen, zo zijn er talloze zaken waar mijn vestand, ondanks een sterke wil, niet bij kan. Hoe kan God mij nog kwalijk nemen op de Dag de Oordeels als Hij zo Zichzelf beschrijft in de Bijbel, en mij een verstand geeft die dat niet accepteerd ?! Daar komt nog is bij dat Hij Zichzelf in de Bijbel neerzet als Iemand die van Gedaante wisselt, die de ene keer God zelf is, en een andere keer de Zoon, en weer een andere keer ''slechts'' de Profeet?

Vervolg..

Het verstand dat dat niet accepteert, komt niet van God, maar van de tegenstander van God. De tegenstander van God indoctrineert mensen met verkeerde gedachten. Dit zijn gedachten die tegengesteld zijn aan Gods waarheid. (Je overige vragen ben ik van plan later te beantwoorden.)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]Beste Koning-1,

Kijk wat Wikipedia zegt over monotheïsme:
. De bekendste monotheïstische godsdiensten zijn het christendom, de islam en het jodendom. Ook de joden, die wisten van het bestaan van Gods Geest en die de messias verwachtten, wordt monotheïstisch genoemd. Voor het christendom is dat niet anders. Het verschil ligt tussen hoe christenen zichzelf zien (monotheïstisch) en hoe moslims de christenen zien.

Hoi Eulogía,

Je hebt gelijk dat zij zo gekenmerkt worden, maar dat vind ik niet terecht, want mono is het tegenovergestelde van polo, m.a.w één is het tegenovergestelde van meerdere. Wat ik bij het Christendom toch merk is dat de meeste buiten God, Jezus ook aanbidden, dan heb ik het over diegene die Jezus als Zoon zien, maar je hebt weer andere die Priester aanbidden omdat zij op hen vertrouwen, bouwen, hopen, etc. Dit is opzich geen polotheisme, maar als jij gelooft dat Priest wat kunnen aanrichten in hun zwakte zonder toestemming van de Heer der Werelden dan wel, of als je deze priesters losgeld geeft zodat zij kunnen bemiddelen bij God, dat is zonder twijfel Poloteisme.

Verder dien je te beseffen dat iedereen met zijn mond roept dat hij/zij monotheïst is, omdat het van het vertstand is dat men daar afkeer van heeft, of beter gezegd van de menselijke aanleg. Zo zo noemden de veelgodenaanbidders in de tijd van de Profeet Mohammada vrede zij met hem zichzelf monotheïsten, alhoewel zij in één God, de Heer der werelden, geloofden, waren zij verre van monotheïsme. Zij aanbaden beelden onder excuus dat ze slechts toenadering zoeken tot God, en DUS de beelden als bemiddelaars gebruikten, net zoals sommige christen met priesters of zelfs bij Jezus vrede zij met hem, doen. Dit natuurlijk tot grote afkeur van God, de Heer der Werelden:

En zij bidden buiten Allah om tot datgene wat hen schaden noch baten kan en zij zeggen: "Dezen zijn onze bemiddelaars bij Allah." Zeg: "Wilt gij Allah over iets, dat Hij in de hemelen of op aarde nog niet zou kennen, inlichten?" Heilig is Hij en hoog verheven boven al hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.

Sorry, ik ben eerlijk, ik wil de Waarheid acherhalen maakt niet uit waar die bevind, maar ik vind dat het ECHTE monotheïsme slechts alleen in de Islam te vinden is.

Ik zal een korte uitleg geven over het Islamitsche Monotheïsme, hopelijk lees je het, want vele Christenen zijn bang om in aanraking te komen met de Islam, en zo was Jezus vrede zij met hem ABSOLUUT niet, hij was niet bang voor valsheid, hij was niet bang voor het kwade, want de Waarheid overwint toch, zo dacht hij vrede zij met alle profeten.

De categorieën van de Eenheid met betrekking tot Allah kunnen wij met het volgende definiëren, namelijk: het één maken van Allah betreffende zaken die Hem specifiek toekomen. En dit laatste valt weer onder te verdelen in drie categorieën.

Tawhied ur-Roeboebiyyah

Dit houdt in dat Allah tot één gemaakt dient te worden wat betreft Schepping, Heerschappij, Bestuur. Allah alleen is dus de Schepper, niemand buiten Hem is hiertoe in staat. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Is er een andere Schepper buiten Allah die jullie levensonderhoud geeft uit de hemelen en de aarde? Er is geen God naast Hem.â€

(Soerat Faatir: 3)

Ook zegt Allah, de Verhevene, ter verduidelijking van de valsheid van de afgoden van de ongelovigen (interpretatie van de betekenis):

“Is dan Hij, Die schept gelijk aan iemand die niet schept? Zullen jullie je dan niet laten vermanen?â€

(Soerat an-Nahl: 17)

Allah alleen is de Schepper. Hij heeft alles geschapen en volgens een vaste maat bepaald. Tot Zijn Schepping behoren zijn schepselen en hun daden. Het behoort dan ook tot de volmaaktheid van iemands geloof in de Voorbeschikking dat hij gelooft dat Allah de Schepper is van de daden van Zijn dienaren. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Terwijl Allah jullie en jullie werken heeft geschapen?â€

(Soerat as-Saaffaat: 96)

De achterliggende ratio hiervan is dat het werk van een dienaar tot zijn eigenschappen behoort. De dienaar op zijn beurt is weer een schepsel van Allah. En de Schepper van iets is tevens de Schepper van de eigenschappen hiervan.

Ook kunnen wij zeggen dat het werk van een dienaar tot stand komt door de wil en de kracht van de dienaar en deze beide zaken zijn tevens schepselen van Allah. Hier kan dus gezegd worden dat de Schepper van de oorzaak tegelijkertijd ook de Schepper van de veroorzaker is. Men zou zich kunnen afvragen waarom de schepping soms aan een ander dan Allah wordt toegekend, zoals opgemaakt kan worden uit de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Gezegend zij daarom Allah, de Beste der Scheppers.â€

(Soerat al-Moe’minoen: 14)

Of de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) met betrekking tot de afbeelders: “Wekt tot leven wat jullie hebben geschapen.â€

(al-Boekhaari en Moeslim)

Het antwoord hierop luidt als volgt. Anderen buiten Allah scheppen niet zoals Hij schept. Zo zijn zij niet in staat om iets uit het niets voort te brengen, of de doden te wekken. Waar zij slechts toe in staat zijn is het veranderen en wijzigen van de gedaante van iets dat oorspronkelijk door Allah is geschapen. Een beeldhouwer kan bijvoorbeeld klei omzetten in een beeldje van een vogel of een kameel en een schilder kan een wit canvas omtoveren tot een kleurrijk schilderij, terwijl alle grondstoffen hiervoor van Allah afkomstig zijn. Dit is het verschil tussen de schepping die toegekend wordt aan Allah en die toegekend wordt aan de schepselen. Wij kunnen dan ook zeggen dat Allah Eén is als het gaat om Zijn specifieke wijze van scheppen.

Ten tweede:

Wat tevens onderdeel is van Tawhied ur-Roeboebiyyah is het één maken van Allah in Zijn heerschappij. Allah alleen is dus de enige Heerser, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Gezegend is Hij in Wiens Hand het Koninkrijk is en Die macht heeft over alle dingen.â€

(Soerat al-Moelk: 1)

En (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: ,,Wie is het in Wiens Hand de heerschappij over alle dingen is en Die beschermt doch tegen Wie er geen bescherming is, als gij het weet?â€

(Soerat al-Moe’minoen: 88)

De Eigenaar die in het bezit is van alle eigendommen en zonder enige beperkingen is dus Allah, de Verhevene. Bij het toekennen van het bezit aan anderen is slechts sprake van een afgeleide vorm van bezit. Zo bevestigt Allah dat anderen ook enig bezit toekomt, zoals in Zijn Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

“Of in de huizen waarvan jullie de sleutel bezitten.â€

(Soerat an-Noer: 61)

En (interpretatie van de betekenis):

“Behalve met hun vrouwen of hetgeen dat onder hun bezit valt.â€

(Soerat al-Moe’minoen: 6)

Zo zijn er nog meerdere verzen die bevestigen dat anderen dan Allah ook over enig bezit kunnen beschikken. Dit bezit is echter niet gelijk aan het bezit van Allah. Het betreft hier namelijk een beperkte en begrensde vorm van bezit. Een niet allesomvattend bezit. Zo kan het huis dat in eigendom behoort aan Zayd niet aan cAmr behoren en kan het huis dat aan cAmr behoort niet aan Zayd behoren. Dit eigendomsrecht is nog verder beperkt in de zin dat de mens slechts datgene mag doen met zijn eigendom waarvoor Allah toestemming heeft gegeven, vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) het verkwisten van het bezit heeft verboden.

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En geeft niet degenen die zwakzinnig zijn jullie eigendommen, waarover Allah jullie als toezichthouders heeft aangesteld.â€

(Soerat an-Nisaa’: 5)

Dit levert bewijs voor het feit dat het eigendomsrecht van de mens beperkt en begrensd is, in tegenstelling tot het eigendomsrecht van Allah, dat een allesomvattende en onbeperkte vorm van eigendom is. Allah doet namelijk wat Hij wil. Hij wordt niet bevraagd over wat Hij doet, terwijl de rest wel bevraagd wordt.

Ten derde:

De derde zuil van de zuilen van Tawhied ur-Roeboebiyyah is dat Allah Eén is wat betreft besturing. Hij, de Verhevene, is het Die Zijn schepping bestuurt. Hij bestuurt de zaken betreffende de Hemelen en de aarde, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Aan Hem behoort de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden.â€

(Soerat al-Acraaf: 54)

Dit bestuur is een totalitair bestuur, niets valt hier buiten en niets is hiermee strijdig. Het bestuursrecht dat sommige van Zijn schepselen toekomt, zoals het besturen door de mens van zijn bezittingen, slaven, werkers enz. is een beperkte en begrensde vorm van bestuur en is dus niet onbeperkt. Al met al kan het bovenstaande als volgt samengevat worden: Tawhied ur-Roeboebiyyah is het één maken van Allah wat betreft de Schepping, het Koningschap en het Bestuur. Dit is wat Tawhied ur-Roeboebiyyah inhoudt.

Wat betreft de tweede categorie van tawheed:

Dit is Tawhied ul-Oeloehiyyah: het erkennen van Allah’s Alleenrecht op aanbidding. In die zin dat de mens naast Allah niemand aanstelt die hij aanbidt en tot wie hij toenadering zoekt, zoals hij Allah aanbidt en toenadering tot Hem zoekt. In deze categorie van Tawhied zijn de veelgodenaanbidders de fout ingegaan. En omwille van deze categorie van Tawhied, tezamen met zijn verwanten Tawhied ur-Roeboebiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat, werden de Boodschappers gezonden met hun Boodschap. Een boodschap waarbij voornamelijk de nadruk werd gelegd op Tawhied ul-Oeloehiyyah, wat inhoudt dat de mens geen van de daden van aanbidding toekent aan een ander dan Allah, niet aan een nabije engel, noch aan een gezonden Profeet, noch aan een vrome waliy, noch aan één van de overige schepselen. Dit omdat de aanbidding slechts toekomt aan Allah, de Verhevene. En wie in deze categorie van Tawhied tekortschiet is een polytheïst en een ongelovige, ook al getuigt hij van Tawhied ur-Roeboebiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat.

Zou een persoon dus geloven dat Allah de Schepper, de Koning en de Bestuurder is van alle zaken en dat Hem Zijn Namen en Eigenschappen toekomen, maar aanbidt hij naast Allah anderen, dan zou het getuigen van Tawhied ur-Roeboebiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat hem niets baten. Stel dat een persoon volledig zou getuigen van Tawhied ur-Roeboebiyyah en Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat, maar gaat hij naar een graf om de bewoner daarvan te aanbidden of doet hij hem de gelofte een offerdier te schenken om zodoende toenadering tot hem te zoeken, dan is deze persoon een polytheïst en een ongelovige, die voor eeuwig in het Hellevuur zal verblijven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, hij die Allah deelgenoten toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.â€

(Soerat al-Maa’idah: 72)

Verder is het overduidelijk voor eenieder die het Boek van Allah heeft gelezen dat de veelgodenaanbidders in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) bevestigden dat Allah alleen de Heer van de Schepping is. Hier twijfelden zij niet aan. Maar vanwege het feit dat zij naast Hem anderen aanbaden, werden zij als polytheïsten aangemerkt.

Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat

Wat betreft de derde categorie van Tawhied, namelijk Tawhied ul-Asmaa’ was Sifaat. Dit houdt in dat men de Namen en Eigenschappen aan Allah toekent die Hij aan Zichzelf heeft toegekend, zonder verdraaiing, buitenwerkstelling, toekenning van een hoedanigheid of gelijkstelling aan één van Zijn schepselen. Het is dus verplicht te geloven in de Namen die Allah aan Zichzelf heeft toegekend en in de Eigenschappen waarmee Hij Zichzelf beschrijft, letterlijk en niet figuurlijk, zonder overigens hier een hoedanigheid aan toe te kennen of een vergelijking te maken met één van Zijn schepselen. Het is deze categorie van Tawhied waarin vele groeperingen behorende tot de volgelingen van de Qiblah zijn afgedwaald, degenen die zich allen tot de Islam rekenen. Onder hen zijn er echter enkelen die extreem zijn in het ontkennen van Namen en Eigenschappen van Allah, in zo'n mate dat zij hierdoor buiten de Islam komen te staan. Anderen daarentegen zijn gematigder en anderen zijn weer dichtbij Ahl us-Soennah. De methodologie van de Salaf wat betreft deze categorie van Tawhied is het bevestigen van de Namen en Eigenschappen die Allah Zichzelf toekent, letterlijk, zonder verdraaiing, buitenwerkstelling, toekenning van hoedanigheid of het stellen van een gelijkenis aan één van Zijn schepselen.

Bijvoorbeeld:

Allah noemt Zichzelf al-Hayy (de Levende), al-Qayyoem (De Onderhouder). Wij dienen dus te geloven dat al-Hayy één van de Namen is van Allah. Ook is het verplicht om ons te vergewissen van de betekenis van deze Naam en de Eigenschap die hier bij hoort, namelijk volledig leven dat niet voorafgegaan is door onbestaan en niet gevolgd zal worden door teloorgang. Ook noemt Allah Zichzelf as-Samiec (de Alhorende) en al-cAliem (de Alwetende). Wij dienen dan ook te geloven dat as-Samiec één van de Namen van Allah is en dat de Eigenschap van gehoor Hem toekomt en het feit dat Hij hoort een logisch voortvloeisel is uit deze Naam en Eigenschap, want een horende zonder gehoor is ondenkbaar.

Een ander voorbeeld:

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En de Joden zeggen: ,,De Hand van Allah is gebonden.†Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen. Neen, Zijn beide Handen zijn uitgestrekt, Hij schenkt zoals Hij wil.â€

(Soerat al-Maa’idah: 64)

Allah geeft dus te kennen dat Zijn beiden Handen uitgestrekt zijn. Hij bevestigt dus dat Hij Zelf twee Handen heeft die gekenmerkt worden door uitgestrektheid. Wij dienen dan ook te geloven dat Allah twee Handen heeft die vrijgevig zijn en vele gunsten schenken. Het is echter niet toegestaan voor ons om hier een voorstelling van te maken, niet met onze harten, noch met onze inbeelding, noch met onze tongen. Ook is het ons niet toegestaan om een hoedanigheid toe te kennen aan deze twee Handen. Ook dienen wij deze Handen niet te vergelijken met die van één van Zijn schepselen. Dit omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.â€

(Soerat ash-Shoeraa: 11)

En (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: ,,Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is; en de zonde; en de overtreding zonder recht; en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.â€

(Soerat al-Acraaf: 33)

Verder zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En volgt niet datgene waarvan jij geen kennis bezit. Voorwaar, het oor, oog en het hart - al deze zullen worden ondervraagd.â€

(Soerat al-Israa’: 36)

Wie dus de Handen van Allah vergelijkt met die van Zijn schepselen heeft de volgende Woorden van Allah verloochend (interpretatie van de betekenis):

“Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.â€

(Soerat ash-Shoeraa: 11)

Tevens is hij dan ongehoorzaam aan Allah wat betreft de volgende Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

“Schrijf daarom geen gelijken aan Allah toe.â€

(Soerat an-Nahl: 74)

Wie aan deze Handen een hoedanigheid toekent door te zeggen dat ze er op een specifieke wijze uitzien, ongeacht welke hoedanigheid dan ook, heeft over Allah iets gezegd wat hij niet weet en iets toegeschreven aan Allah waar hij geen kennis over heeft.

Ik hoop dat je het niet erg vind dat ik jou op deze manier de Islam vertel, ik ben slechts als moslim verplicht om de het Ware Monotheïsme te laten zegenvieren. Ik word niet verantwoordelijk gehouden als iemand het niet accepteert, zo zegt Hij, de Verheven:

''Op de boodschapper rust slechts de plicht van het overbrengen der boodschap En God weet wat u openbaart en wat u verbergt.''


Samengevoegd:

Ik zal later nog reageren op jullie reacties, maar om op Eulogía snel even te reageren, hier is het bewijs dat Hij wel rust:

“Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing.Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had.†(Genesis 2:2)

Iedereen interperteert het op zijn eigen manier, en daarom is het af en toe moeilijk om een gesprek aan te gaan, haha.

Wat betreft het verstand. God heeft miljarden mensen geschapen, en Hij heeft zeker meer dan de helft dit verstand gegeven. Tegenstander van God kan niks aanrichten, behalve met Toestemming van Hem, want Hij is Diegene die alles controleert, dit is het verschil tussen mens en God. Bovendien kan de tegenstander van God niet scheppen, behalve vermoedens scheppen, want God is de Enige Schepper, en niets is gelijk aan Hem.. Heilig is Hij, de Hoge, de Levende, Alle Lof zij Hem !

Als laatst wil ik nog een keer benadrukken dat wij allemaal objectief en rechtvaardig naar zaken kijken, van beide kanten. En onthou:

“Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val†Spreuken 16:18

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe gaan moslims om met ziekten en problemen?

Als er een ziekte of probleem is, is God er om een groot wonder te doen, zodat de situatie totaal anders wordt en de situatie totaal wordt opgelost. Zo is het bij de christenen. Hoe is dat bij de moslims?

Quote:

Ik zal later nog reageren op jullie reacties, maar om op Eulogía snel even te reageren, hier is het bewijs dat Hij wel rust:

“Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing.Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat Hij verricht had.†(Genesis 2:2)

Iedereen interperteert het op zijn eigen manier, en daarom is het af en toe moeilijk om een gesprek aan te gaan, haha.

Wat betreft het verstand. God heeft miljarden mensen geschapen, en Hij heeft zeker meer dan de helft dit verstand gegeven. Tegenstander van God kan niks aanrichten, behalve met Toestemming van Hem, want Hij is Diegene die alles controleert, dit is het verschil tussen mens en God. Bovendien kan de tegenstander van God niet scheppen, behalve vermoedens scheppen, want God is de Enige Schepper, en niets is gelijk aan Hem.. Heilig is Hij, de Hoge, de Levende, Alle Lof zij Hem !

Als laatst wil ik nog een keer benadrukken dat wij allemaal objectief en rechtvaardig naar zaken kijken, van beide kanten. En onthou:

“Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val†Spreuken 16:18

Je schreef dat God moe zou worden, maar God wordt nooit moe. Dat is wat anders dan rust houden. God kiest ervoor om bewust rust te houden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]God heeft geen rust nodig.

Dat had Hij wel toen Hij als Jezus geboren werd uit Maria - tot aan Zijn dood aan het kruis. Sterker nog: toen ging God de Zoon zelfs naar de wc. En nog na Zijn verrijzenis at Hij. Dat is de consequentie van 100% God en 100% mens zijn. Iemand die niet hoeft te eten, slapen of plassen, is geen mens.


Samengevoegd:

Quote:

Als er een ziekte of probleem is, is God er om een groot wonder te doen, zodat de situatie totaal anders wordt en de situatie totaal wordt opgelost. Zo is het bij de christenen.

... die geloven en blijven volhouden dat er geen ziekte is voor hen die maar genoeg geloven. Jammer dat het in het echt anders werkt. Ik schat dat het bij moslims gaat zoals bij christenen: ze bidden om genezing en soms geneest de persoon in kwestie en soms niet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

wat wil je aantonen? Dat God niet duidelijk is omdat het niet allemaal klip en klaar in 1 soerah staat?

@wateengedoe2; ik heb altijd begrepen dat ziekte een test is , de ziekte wordt dus gewoon erkend. En juist de beste gelovigen krijgen de moeilijkste testen, dus dat moslims blijven volhouden dat er geen ziekte is voor hen die maar genoeg geloven kan ik me niet zo goed voorstellen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Dat had Hij wel toen Hij als Jezus geboren werd uit Maria - tot aan Zijn dood aan het kruis. Sterker nog: toen ging God de Zoon zelfs naar de wc. En nog na Zijn verrijzenis at Hij. Dat is de consequentie van 100% God en 100% mens zijn. Iemand die niet hoeft te eten, slapen of plassen, is geen mens.

Dat was maar voor een hele korte tijd, waarbij Hij als mens op aarde was. Het is geen kenmerk van God in het algemeen. Vóor en na die periode was dat niet het geval. Maar dergelijke dingen had ik al geschreven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Wij hebben één recht tegenover God, en dat is dat Hij DUIDELIJK is in wat Hij nou wil van ons.. Dit vind ik tot nu toe alleen terug in de Islam, waar alles zo duidelijk als een zon op klaarlichte dag !

Ik hoef niets aan te tonen. Dat mag Koning doen. Ik vraag hem om een duidelijk overzicht van reine en onreine dieren, aangezien hij stelt dat de Islam duidelijk is al een zon op klaarlichte dag.

En daar wacht ik al een tijdje op. Dus voordat hij er weer overheen praat, herinner ik hem er aan dat ik nog geen antwoord heb gekregen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

... die geloven en blijven volhouden dat er geen ziekte is voor hen die maar genoeg geloven. Jammer dat het in het echt anders werkt. Ik schat dat het bij moslims gaat zoals bij christenen: ze bidden om genezing en soms geneest de persoon in kwestie en soms niet.

In de praktijk werkt dat niet anders, alleen werkt het anders voor degenen die niet of onvoldoende geloven in Gods woord tot genezing enz. .

Bij moslims gaat het hetzelfde als bij (niet-messias-belijdende) joden en bij traditionele-wettische christenen. Bij niet-traditionele en niet-wettische christenen gaat dat heel anders. Het is verschrikkelijk dat er nog christenen zijn die leven alsof er nog geen Nieuw Verbond is en alleen een oud testament. Er zijn christenen die als quasi-moslims leven, alsof Jahweh geen Jehovah-Rapha is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Quote:

[...]

Ik hoef niets aan te tonen. Dat mag Koning doen. Ik vraag hem om een duidelijk overzicht van reine en onreine dieren, aangezien hij stelt dat de Islam duidelijk is al een zon op klaarlichte dag.

En daar wacht ik al een tijdje op. Dus voordat hij er weer overheen praat, herinner ik hem er aan dat ik nog geen antwoord heb gekregen.

ja wat is duidelijk? Geschreven woord heeft altijd interpretatie nodig.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik zal een korte uitleg geven over het Islamitsche Monotheïsme, hopelijk lees je het, want vele Christenen zijn bang om in aanraking te komen met de Islam, en zo was Jezus vrede zij met hem ABSOLUUT niet, hij was niet bang voor valsheid, hij was niet bang voor het kwade, want de Waarheid overwint toch, zo dacht hij vrede zij met alle profeten.

Ik denk dat christenen niet zo zeer bang zijn, maar dat ze geen zin hebben in het lezen van kilometers tekst die je van het internet hebt gecopypaste:

link

Dus kom niet aan met onzin dat jij het bent die de uitleg geeft.

Het staat trouwens vol met belachelijke termen als "de afgoden van de ongelovigen" Ik weet dat het moeilijk te vatten is voor je, maar ongelovigen hebben geen (af)goden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Hoe gaan moslims om met ziekten en problemen?

Als er een ziekte of probleem is, is God er om een groot wonder te doen, zodat de situatie totaal anders wordt en de situatie totaal wordt opgelost. Zo is het bij de christenen. Hoe is dat bij de moslims?

[...]Je schreef dat God moe zou worden, maar God wordt nooit moe. Dat is wat anders dan rust houden. God kiest ervoor om bewust rust te houden.

Volgens mijn vader is rust houden zelfs een essentieel onderdeel van scheppen. Pas nádat God de laatste dag had gerust was de schepping compleet.

Trouwens, Koning-1, jij wil graag rationeel bewijs hebben, maar het échte geloven gebeurt met het hart. Jij kunt mij bijvoorbeeld wel precies tot in detail uitleggen wat moslims allemaal bedoelen en hoe de hele Islam in elkaar zit, maar zolang ik het niet gelóóf gebeurt er niks. En dan kun je sommige dingen ook niet begrijpen. Er zijn in het christelijke geloof zelfs nog dingen die voor diep gelovige christenen lastig te begrijpen zijn, maar omdat je op God vertrouwt ga je ervanuit dat het klopt, ook al strookt het in eerste instantie niet met jouw logica.

Sterker nog, volgens mij zijn er zelfs passages in de Bijbel (Eulogía?) te vinden waarin staat dat God voor mensen onmogelijk helemaal te bevatten is omdat Hij zo groot is. Als je dan in een God gelooft waarvan je alles wat Hij zegt begrijpt denk ik dat niet niet de volledige God kent.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Volgens mijn vader is rust houden zelfs een essentieel onderdeel van scheppen. Pas nádat God de laatste dag had gerust was de schepping compleet.

Mee eens.

Quote:

Sterker nog, volgens mij zijn er zelfs passages in de Bijbel (Eulogía?) te vinden waarin staat dat God voor mensen onmogelijk helemaal te bevatten is omdat Hij zo groot is. Als je dan in een God gelooft waarvan je alles wat Hij zegt begrijpt denk ik dat niet niet de volledige God kent.

Inderdaad, de Bijbel staat vol met zulke teksten, zoals:

Rom. 11

33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest?

35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?

36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid