Spring naar bijdragen
Enola Gay

Boeddhisme en het Christelijke geloof

Aanbevolen berichten

Bedankt voor je heldere antwoorden. :)

@ Josephina: ik denk dat je het achtvoudige pad wel binnen het kader van het boeddhisme moet zien. Denk bijvoorbeeld aan de eerste 'spaak'. Uiteraard zitten er elementen in die algemeen toepasbaar zijn. Zo is het ook met de 10 geboden. Alleen kun je niet zeggen dat ze compleet algemeen toepasbaar zijn, want een niet-gelovige zal weinig hebben met de eerste vier geboden. Ik denk dat dat ook geldt bij het achtvoudige pad.

Ik doe dan ook geen enkele poging om die boeddhistische leefregels na te leven ;) Ik denk dat het uit de context halen van religieuze wijsheden sowieso een probleem is in deze tijd. Mensen halen vaak wijsheden bij allerlei religies vandaan zonder ze in de juiste context te zien... Maar dat is misschien beter onderwerp van een nieuw topic;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

hoezo,, ze verkondigen beiden vredelievendheid.

Ik denk zelf dat je veel kan leren door het bestuderen van een andere religieuze traditie dan de jouwe maar net als RobertF zou ik ook waken voor een eenvoudige vereenzelviging van beide tradities. Ik heb een beetje ervaring met het boeddhisme en ik lees graag boeken erover. Het probleem van veel christenen is dat ze termen van het boeddhisme te snel willen in kaderen met kaders ontleend aan de eigen religie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
hoezo,, ze verkondigen beiden vredelievendheid.

Klopt. Toch betekenen ze iets anders in het boeddhisme dan in het christendom.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:40 Want wie niet tégen ons is, is vóór ons.

Volgens de Bijbel is iedereen die Jezus Christus niet als Redder en Heer heeft, in vijandschap met God. De mens kan alleen met God worden verzoend door Jezus Christus. Pas wie Jezus als Redder en Heer heeft, zal werkelijke vrede kennen die eeuwig is.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Geeft nix, Enola Gay (boooom),

Waarheid...voor wie gelooft zijn er 3 defenities:

1: Ik ben de Waarheid

2: Uw Woord is Waarheid

3: Al Uw geboden zijn Waarheid

De Waarheid zal u vrijmaken!

Ken je engels? Lees dit boek van Grattan Guinness: http://www.archive.org/details/romanism ... 00guingoog

Luther schreef:

Oh Christus, mijn Heer, kijk op ons neer en breng over ons Uw dag van rechtspraak en vernietig het broedsel van Satan in Rome. Daar zit de mens, van wie de apostel Paulus schreef (2 Thess. 2:3,4) "die zich tegenstelt en verheft bovn al wat God genaamd wordt (die mens der zonde, de zoon des verderfs). Wat anders is pauselijke macht, dan zonde en corruptie? Het leidt zielen tot verdoemenis onder Uw eigen Naam, oh Heer! Ik hoop dat die dag van rechtspraak spoedig zal komen. Erger dan vandaag kunnen en zullen de dingen niet worden. De pauselijke troon predikt onrecht in zijn hoogste vorm! Hij ondermijnt Gods Wet en verhoogt zijn eigen geboden boven die van God Zelf! (bestudeer profetie - 2 Petr. 1:19 en 21).

Luther bewees, aan de hand van de openbaringen van Daniel en Johannes, en door de brieven van Paulus, Petrus en Judas, dat de regering van de antichrist, voorzegd en beschreven in de Bijbel, het pausdom was! Het was de antichrist die zij gezeten zagen op de pontificale troon! Dit nieuwe inzicht, dat zijn kracht ontleende aan de profetische beschrijvingen die Luther onder zijn tijdsgenoten bekend maakte, gaf Rome een vreselijke dreun in het gezicht!

2 Mannen. Luther en Ignatius (Inigo Lopez de Recalde).

Luther, geboren in 1483 (november 10), kende Grieks en Latijn.

(John Tetzl verkocht aflaten rond Wittenberg, waar Luther zijn gemeente had. (een aflaat verzekert je van gods vergeving voor geld. En als de munt in de kist valt zal de dode ziel opspringen van vreugde). Tetzl verkocht een aflaat voor nog te plegen zonden aan de man die hem later beroofde, en vrijgesproken werd vanwege zijn aflaat.)

Luther haatte deze manier van vergeving! Dit was zaken doen! Geld verdienen! Bah! ( De paus gaf onlangs nog aflaten voor zonden gepleegd in de daarna komende 3 maanden aan hen die voor 2 februari 2011 Onze vrouwe van Lourdes op haar plaats aanbidden zouden).

Enfin, Luthr moest sterven om wat hij vertelde. Hier sta ik. ik kan niet anders.

Sta op. gij Hollanders! Sta op, Willem de Zwijger! Sta op, gij mannen van Haarlem en Rotterdam en Leyden, gy moedige burgers en oprechte godsdienaars! Gij durft te strijden voor burgerlijke vrijheid en heilige waarheid: uw landen zullen zuchten onder de mars van Alfa's troepen. uw forten zullen vallen, uw burgers zullen doorstoken worden door Spaanse zwaarden, uw bezittingen zullen worden geplunderd, uw vrouwen en dochters zullen onteerd en gruwelijk vermoord worden, uw kinderen zullen vertrapt worden onder paardenhoeven en vertrappeld worden als grassprieten op straat". En zo zal het ook Engeland vergaan!

En daar kwam hij, de man gods van het Vaticaan, St. Ignatius, de trouwe dienaar van de kerk! Met zijn allesoverstijgende gelofte van gehoorzaamheid aan de paus, die hij zelf omschreef als "onze eerste en principale bestaansgrond". De gemeenschap van Jezus, die de noden van de kerk tot aan vandaag behartigt! Onze St. Ignatius was een trouw dienaar van de kerk. En zijn speciale gelofte van gehoorzaamheid aan de paus, die hijzelf omschrijft als ons eerste en enige fundament.

Dit terwijl de bijbel zegt dat Christus. en niet de paus, ons fundament is! (SVV 1C 3:11 . Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.)

Overigens had Jezus heel geen 'verspreidingsdrang'. Hij sprak in gelijkenissen opdat niet iedereen hem begrijpen zou. Als Hij 'verspreidingsdrang' zou hebben had Hij zich niet uitgedrukt op de manier die Hij verkoos.

SVV Lk 8:10 En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen [spreek] [ik] in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan.

Hij had geen 'verspreidingsdrang' . Hij spreekt alleen tot hen die Hem willen verstaan. Niets spreekt Hij in het geheim, alles in het openbaar. Wie verstaat geve er acht op!

Morgen meer, Enola... Over het leegmaken der geest en de overname door demonen... kwam er niet aan toe vananvonf

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je je in gebed of meditatie aan God overgeeft en Hem bemint, dan zal het stil of leeg maken van je geest enkel het doel hebben om alle ruimte te geven aan God. Wie zo in het stille gebed God bemint en zich door Hem laat vullen, zal volmaakt beschermd zijn tegen demonen. Niemand is beter beschermd tegen het kwaad dan hij die in het gebed zich door God laat beminnen.

Wie onder de hoede van de Hoogste woont,

wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft

mag zeggen tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht,

mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen.’

Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet,

uit alle dreigende gevaren.

Hij dekt je toe met zijn vleugels,

onder zijn veren mag je schuilen,

als een schild staat zijn trouw om je heen.

Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht,

of de pijl die suist overdag,

of voor de pest die rondwaart in het donker,

of voor de moordende plaag van de middag.

(uit Psalm 91)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
ik vroeg me af hoe jullie denken over het Boeddhisme,, in zijn algemene vorm?

ikzelf ben een practiserend zen-boeddhist. Voor de geinteresseerden wat het inhoud:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zen

ik ga dus wekelijk, of als ik zin het, naar de tempel, om met andere te mediteren

kwam ermee in aanraking toen ik 3 weken in Japan op vakantie was.

boeedhisme , algemeen geproken,, is ontstaan door de bekende Siddharta Gautama, die in zijn leven op zoek was naar voldoening:

lees ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gautama_Boeddha

de leer bestaat uit 4 edele waarheden,, welke vergeleken kunnen worden met de 10 geboden,, te weten:

- de waarheid van het lijden

- de oorzaak van het lijden

- hoe het lijden ophoudt

- het pad dat je moet volgen om het lijden te stoppen

dit pad is het achtvoudige pad,, te weten:

1. de juiste inzichten (overeenkomstig de vier waarheden)

2. de juiste bedoelingen (het juiste denken: zonder bezitsdrang, wreedheid of boosheid)

3. de juiste woorden (het juiste spreken: geen leugens, roddels, laster of ruwe taal)

4. het juiste handelen (geen geweld jegens mensen of dieren, niet stelen, niet genieten ten koste van anderen)

5. de juiste levenswijze (een eerlijk en heilzaam beroep)

6. de juiste inspanning (inzet om het heilzame te bevorderen)

7. de juiste aandacht (alert zijn voor het hier en nu)

8. de juiste concentratie (op het hier en nu, of op een heilzaam object)

een boeddhist gelooft dat je door je plussen en minnen in het leven bepaald hoe je volgende leven eruit gaat zien, het zogenaamde karma

in het boeddhisme ben je dus zelf verantwoordelijk voor je daden.

de geloofsbelijdenis van de Boeddhisten heet de drie juwelen, te weten

- de Boeddha. Die de weg naar de verlichting heeft gevonden en aan anderen heeft getoond.

- De dharma, de leer over het wezen van de dingen.

- De sangha, de gemeenschap der monniken, nonnen en leken.

oa in Amsterdam en Waalwijk kan je een Tempel bezoeken.

meningen over het bovenstaande?

Ikzelf ben een Christen, wat ik denk over het boeddhisme ? Wel er zijn uitspraken die best leerzaam kunnen zijn, echter is het in boeddhisme niet op God gericht maar op JEZELF. en dat maakt wat ik een probleem vind. Omdat ik de kracht niet zo zeer zoek bij mezelf maar bij God.

Verder denk ik dat dingen zoals mediteren (alles los laten) niet goed is, want als je je open stelt om alles eruit te laten, al je drukte; en God er niet inlaat, stel je je ook open voor de demonen die vrij de kans hebben in je geest te komen, omdat die op dat moment volledig open staat. Alles kan eruit, maar ook alles kan er in....

En uiteindelijk (staat ook een tekst van in de bijbel) als God niet op de plaats komt, zullen de problemen enkel erger worden, immers als 1 demoon wordt weggestuurd door zo meditatie, neemt hij de volgende keer 7 meer mee en heb je nog meer last.

Kijk er maar mee uit.

en in reïncarnatie geloof ik niet. in plussen en minnen ook niet, natuurlijk heeft alles gevolgen. Maar voor mij is God de machtigste.

Boeddhisten zijn inderdaad vaak door demonen bezeten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Juist ja. Even een BOT-oproep. Dit topic gaat over christendom en boeddhisme, niet over demonie. Deze oproep geldt zeker voor Eavesdropper. Graag ontopic reageren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Een interessant artikel over het boeddhisme en het christendom staat hier.

Boeddhisten zijn inderdaad vaak door demonen bezeten.

hoe kom je daar toch bij?? :?:?:?

snap je het boeddisme niet of wordt er verkeerde info gegeven?

jammer dat er zulke ideeen bestaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja, dat staat mij ook niet echt aan. Maar ook dit hoort bij het christendom.

@ Eulogía & Eavesdropper: als je alleen maar verdachtmakingen hebt en verder niks, hou je dan buiten de discussie.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

hoe kom je daar toch bij?? :? :? :?

snap je het boeddisme niet of wordt er verkeerde info gegeven?

jammer dat er zulke ideeen bestaan.

Ik vind het ook vrij jammer, maar er valt weinig aan te doen. Vanuit een bepaalde tak van het christendom wordt elk andere religie/levensbeschouwing met demonen/afgoderij geassocieerd. Mensen hebben vaak behoefte aan sterke insider-outsider markeringen. De demon-kaart is een handige troef daarbij.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Interessant topic.

Ik heb drie jaar in Zuid-Korea gewoond - in ons klooster in Sangsam-li, ik ben een missiezuster - en verschillene malen in Boeddhistische kloosters geweest. Nou kun je niet echt spreken van 'het Boeddhisme', er zijn er bij het Boeddhisme nogal wat verschillen, als je alleen al kijkt naar de tripitaka Koreana - die je de Koreaanse Boeddhistische wet of geschriften zou kunnen noemen. Indrukwekkend, oud, uit hout gesneden (foutloos) en enorm omvangrijk, maar dus alleen in Korea.

Katholieke kloosterlingen (zoals ik er één ben) en Boeddhistische kloosterlingen respecteren elkaar in Korea, en dat is dusdanig, dat ik diverse malen spontaan ben uitgenodigd voor een thee-ceremonie.

We verschillen natuurlijk ook gezellig van mening (ik geloof niet in re-incarnatie, en geloof in een persoonlijke, liefhebbende, Drie-ene God, zó dichtbij ons dat je Hem niet kunt zien) maar, en nou kom ik op een belangrijk punt in deze discussie, we hebben diverse malen met katholieke kloosterzusters en boeddhistische monniken samen gemediteerd.

Want ook in ons klooster mediteren wij iedere dag, en dat is géén leegte zoeken, maar juist God zoeken. Je open stellen voor God.

De Boeddhisten in Korea (en ik ben in drie verschillende tempels geweest dus het was geen unieke situatie) mediteren bij voorkeur over dialogen. Bij voorkeur open dialogen.

En de dialogen uit het Nieuwe Testament, van Jezus met de leerlingen, zijn daarvoor bij uitstek geschikt. En worden ook veelvuldig bij meditaties gebruikt.

Ik heb goede herinneringen aan deze ontmoetingen, schaars als ze waren.

"Wie niet tegen Mij is, is vóór Mij..."

Zr. Madeleine

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
we hebben diverse malen met katholieke kloosterzusters en boeddhistische monniken samen gemediteerd.

-O-:|

ja,, zo kan het dus ook.

ik ben erg content met het feit dat er overwegend positief aangekeken wordt op dit topic.

bedankt to zover.. Zal morgen weer wat info over het Boeddhisme posten in een begrijpbaar te lezen tekst

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Och, het is maar wat je oecumene noemt. Oecumene associeer ik doorgaans met christelijke stromingen. Maar als ik het dan ff benader vanuit het idee dat religies tot elkaar kunnen naderen, dan zie ik wel wat mogelijkheden. Ik denk dat je best wel dingen gezamenlijk kunt doen, dat je ook kunt proberen elkaar beter te begrijpen en dat je zelfs van elkaar kunt leren.

Daar hoef je trouwens helemaal geen syncretist voor te zijn. Als je twee religies hebt, dan heb je A) zaken die je beiden hebt, B) zaken die haaks staan tegenover elkaar, C) zaken die de één heeft en de ander niet. Bij A) kun je samen optrekken en bij C) valt er misschien wel wat van elkaar te leren. Zeker als C een uitwerking van A is waar je niet over gedacht hebt, of... die je verzaakt hebt en dus je confronteert met je eigen gebreken.

Ik denk dat je best wat van andere religies kunt leren zonder meteen een syncretist te zijn. Over syncretisme gesproken, ook Oecumene binnen het christendom hoeft dat niet te zijn. Oecumene is niet als doel de gulden middenweg kiezen, want als dat het doel is krijg je relativisme.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bar weinig wenste ik met alweer een stroming te maken te hebben, uiteindelijk mag je " alles "best eens gaan 'onderzoeken ' en het goede [waaruit/waarvan? behouden] bovendien sprak boeddhisme ergens om totaal niet aan

Nu ben ik per toeval zo heel af en toe mee in aanraking,en ik wacht rustig af,ga zeker niet keihard rennen achter

alweer een weg,dat Christus zegt Ik ben de weg de waarheid en het L etc. ben ik altijd zeer goed doordrongen,

en nog!

bovendien het is laat,ik ga eens naar bed,niet nadat ik jullie /u/toch even wijs op een @ wat een prachtige film is dit toch

Spring, Summer, Fall Winter ,... and Spring Regie Kim Ki - Dukwinnaar publieksprijs san sebastian international filmfestival

natuurlijk 'werelds' hoeveel mensen hoor ik dat nu niet meteen denken,maar lezen die nog wel mee in deze discussie

kijk gewoon eens of zoek een link , mag ik u die Vrede en genade van God in elk geval toewensen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Even voor de duidelijkheid, ik had het dus niet over oecumene.

Ik had het over wederzijds respect en over gezamelijk mediteren over de dialogen in het Nieuwe Testament, de dialogen van Jezus.

Niet dus over wat veel mensen in het westen tegenwoordig onder meditatie lijken te verstaan...

Olorin schreef het mooi: je hebt inderdaad in verschillende religies

a. zaken die je beiden hebt (en daar doelde ik op)

en Olorin, je B) en c) punten kloppen ook, waarbij je ook van de B) punten kunt leren.... want het laat je nadenken over je eigen Godsrelatie.

Een gezegend weekeind voor iedereen!

Zr. Madeleine

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb goede herinneringen aan deze ontmoetingen, schaars als ze waren.

"Wie niet tegen Mij is, is vóór Mij..."

Zr. Madeleine

" Wie niet met Mij is, die is tegen Mij" (Mattheus 12:30)

Ik heb deze teksten nooit echt begrepen, ze lijken logisch niet erg te kloppen...

Maar in ieder geval. Ik snap best dat je een mooi moment samen kan hebben. Maar waar is dat dan op gebaseerd? Ik wil niet respectloos over gaan komen, maar ik vind het erg vaag. Want als je een open dialoog van Jezus aan een boeddhist geeft en aan een christen en ze beiden aan het mediteren zetten, doen ze toch echt iets anders dunkt me... Dus waarom is dan die "gemeenschappelijke ervaring" zo mooi.

Maar dat is eigenlijk mijn algemene vraag. Ik snap ook niet zo goed waarom het christendom en het boeddhisme samen kunnen gaan. Tuurlijk, respecteer elkaar en laat elkaar asjeblieft heel. Maar het is toch heel verschillend. Mijn christelijke geloof staat mijlenver verwijderd van wat ik weet van het boeddhisme en naar mijn mening iemand die dat ontkent snapt of het boeddhisme niet of het christendom niet of een mengsel van beide.

Verder over het hele gedoe met demonie, dat laat ik wel over aan mijn charismatische broeders en zusters alhier vertegenwoordigd :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Chappo,

bedankt voor je contributie in dit topic, maar op de combo van je Bijbeltext en je visie op wat zrmadeleine schreef wil ik toch reageren.

de Bijbeltext komt mij enigszins zwart/wit over, namelijk,, als je niks met Jezus hebt, ben je automatisch tegen Hem, en kies je de kant van Gods tegenstander?

efin,, wil nog even refereren naar mijn openingstopic, te weten:

de geloofsbelijdenis van de Boeddhisten heet de drie juwelen, te weten
- de Boeddha. Die de weg naar de verlichting heeft gevonden en aan anderen heeft getoond.

- De dharma, de leer over het wezen van de dingen.

- De sangha, de gemeenschap der monniken, nonnen en leken. 

je zou dit als een drie eenheid kunnen zien,

Boeddhisten mediteren, maar Jezus mediteerde ook vaak denk ik, kan me voorstellen dat als je op jonge leeftijd al met revolutionaire ideen komt die de toenmalige Joden niet wilden horen, dat je ook vaak dingen overdenkt.

ik snap 100% dat het Boeddhisme en het Christendom met veel dingen van elkaar verschillen, maar samengaan , dus de Oecumene, gaat wat mij betreft lukken.

ik kan mensen dit boek aanbevelen:

http://www.berneboek.com/1848_jezus_en_ ... nhat_hanh#

geschreven door een Vietnamese Boeddhist.

ik denk toch dat als je je te veel aan 1 verhaal vasthoudt,, je leven of je geloofsbelevenis nooit verrijkt kan worden

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid