Spring naar bijdragen
Eliahoe

Wie is God, en is God één of drie?

Aanbevolen berichten

Bs'd

Laten we eerst even vaststellen wie God is:

Wie is de God van Israel? De God van Abraham, Izaak, en Jacob?

Het christendom is hierover in grote verwarring. Een verwarring die mede veroorzaakt wordt door slechte bijbelvertalingen. In vrijwel alle vertalingen wordt de vierletterige naam van God, die bijna 7000 keer voorkomt in de hebreeuwse bijbel, (het OT) niet vermeld, maar vervangen door: de HERE.

Maar hier zijn de bijbelteksten die aangeven wie er nou eigenlijk de God van Israel is, waarbij de letters van de Godsnaam weergegeven zijn, gelijk in de hebreeuwse grondtekst.

Exodus 29:46 “En zij zullen weten, dat Ik, J-H-W-H, hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heb, opdat Ik in hun midden wone; Ik ben J-H-W-H hun God.â€

Numeri 15:41 “Ik ben J-H-W-H uw God, die u uit het land Egypte heb uitgeleid om u tot een God te zijn; Ik ben J-H-W-H uw God.â€

Deuteronimium 10:20-21 “J-H-W-H uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen, Hem aanhangen en bij zijn naam zweren. Hij is uw lof en Hij is uw Godâ€

Jozua 24:18 “Ook wij zullen J-H-W-H dienen, want Hij is onze God.â€

II Samuel 22:32 “Want wie is God behalve J-H-W-H, wie is een rots buiten onze God?â€

I Kronieken 16:14 “Hij, J-H-W-H, is onze Godâ€

II Kronieken 13:10 “Wij daarentegen: J-H-W-H is onze Godâ€

Psalm 31:15 “Maar ik vertrouw op U, J-H-W-H, ik zeg: Gij zijt mijn God.â€

Psalm 89:7 “want wie in de hemel kan J-H-W-H evenaren, wie onder de goden is J-H-W-H gelijk?â€

Psalm 91:2 “Ik zeg tot J-H-W-H: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.â€

Psalm 100:3 “3 Erkent, dat J-H-W-H God is; Hij heeft ons gemaakt, en Hem behoren wij toe.â€

Psalm 105:7 “Hij, J-H-W-H, is onze God, zijn oordelen gaan over de ganse aarde;â€

Psalm 118:27 “J-H-W-H is God, Hij heeft het voor ons doen lichten.â€

Psalm 140:7 “Ik zeg tot J-H-W-H: Gij zijt mijn Godâ€

Jesaja 25:1 “O; J-H-W-H, Gij zijt mijn God.â€

Jesaja 41:13 “Want Ik, J-H-W-H uw God, grijp uw rechterhand vast;â€

Jesaja 43:3 “Want Ik, J-H-W-H, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser;â€

Jesaja 51:15 “Want Ik ben J-H-W-H uw God, die de zee opzweep, zodat haar golven bruisen, wiens naam is J-H-W-H der heerscharenâ€

Jeremiah 3:22-23 “Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt J-H-W-H onze Godâ€

Jeremiah 10:10 “10 Doch J-H-W-H is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning;â€

Jeremiah 31:18 “want Gij, J-H-W-H, zijt mijn God.â€

Habakuk 1:12 “Zijt Gij niet vanouds, J-H-W-H, mijn God, mijn Heilige?â€

En is er behalve deze God J-H-W-H nou nog een andere God?

Deuteronomium 4:35 “Gij hebt het te zien gekregen, opdat gij zoudt weten, dat J-H-W-H God is, er is geen ander behalve Hij.â€

Deuteronomium 4:39 “Weet daarom heden en neem het ter harte, dat J-H-W-H God is in de hemel daar boven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.â€.â€

II Samuel 7:22 “Daarom zijt Gij groot, here J-H-W-H, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.â€

I Koningen 8:59-60 “Opdat alle volken der aarde mogen weten dat J-H-W-H God is en niemand meerâ€

I Kronieken 17:20 “J-H-W-H, niemand is U gelijk, en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.â€

II Kronieken 6:14 “en zeide: J-H-W-H, God van Israël, er is in de hemel en op de aarde geen God als Gijâ€

Nehemia 9:6 “Gij toch zijt alleen J-H-W-H. Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder. Gij toch zijt J-H-W-H de God, die Abram verkoren, hem uit Ur der Chaldeeën geleid en hem de naam Abraham gegeven hebt.â€

Jesaja 43:10 “Voor Mij is er geen God geformeerd, en na mij zal er geen zijnâ€.

Jesaja 44:6 “Zo zegt J-H-W-H, de koning en verlosser van Israel, J-H-W-H der heerscharen: Ik ben de eerste en de laatste, en buiten mij is er geen God.â€

Jesaja 45:5-6 “5 Ik ben J-H-W-H en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben J-H-W-H en er is geen anderâ€

Jesaja 45:21-23 “Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, J-H-W-H? En er is geen God behalve Ik, een rechtvaardige, verlossende God is er buiten Mij niet. â€

Joel 2:27 “Dan zult gij weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik, J-H-W-H uw God ben, en niemand anders;â€

Exodus 20:1-3 “Toen sprak God al deze woorden: Ik ben J-H-W-H uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb;

GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT HEBBEN.â€

En dan nu de vraag: Is God één of drie?

Hier zijn wat argumenten om aan te tonen dat God één is:

"Hoor Israel, J-H-W-H is onze God, J-H-W-H is ÉÉN!" Deut 6:4

"Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!" NBG '51

"Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!" Herziene Staten Vertaling

"Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one." English Standard Version

"Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD is one!" New American Standard Bible

"Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one." New International Version

"En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods." Mark 12:28-34 NBG '51.

"hoor, Israël, de Heer is onze God, de Heer is één; " Markus 12:29 Naardense Vertaling.

"En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. ..... En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij." Herziene Staten Vertaling.

" De schriftgeleerde zei tot hem: „Leraar, gij hebt in overeenstemming met de waarheid goed gezegd: ’Hij is Eén, en er is geen ander dan Hij’;" Nieuwe Wereld Vertaling.

"En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één." Gal 3:20 NBG '51

"En de Middelaar is niet [Middelaar] van een, maar God is één." Staten Vertaling

"Een tussenpersoon nu komt niet voor een persoon op, en God is Eén" Leidse Vertaling

"Maar een middelaar vertegenwoordigt meer dan één persoon, God echter is één" Willibrord Vertaling

"Maar de middelaar vertegenwoordigt altijd meer dan één persoon; God echter is één." Naardense Vertaling.

"En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één." Herziene Staten Vertaling.

"Nu is er geen middelaar waar het slechts één persoon betreft, maar God is slechts één." Nieuwe Wereld Vertaling.

"Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl" Jac 2:19 NBG '51

"Je gelooft dat God één is? daar doe je goed aan" Naardense Vertaling

"U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan." Herziene Staten Vertaling.

Het moge duidelijk zijn dat de bijbel leert dat God één is.

"En de HEERE zal tot Koning over de ganse aarde zijn; te dien dage zal de HEERE één zijn, en Zijn Naam één." Zach 14:9 Staten Vertaling

"En de Heer zal koning zijn over alle landen; in dien tijd zal de Heer één zijn en zijn naam één." Lutherse Vertaling.

"En J-e-h-o-v-a-h moet koning worden over de gehele aarde. Op die dag zal J-e-h-o-v-a-h één blijken te zijn, en zijn naam één." Nieuwe Wereld Vertaling.

Nu hoor ik graag van de christenen waar staat dat God drie is.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

God is één. Maar Hij bestaat uit drie Personen. En wij willen best wel aantonen dat de Drie-eenheid gefundeerd is op de Schrift, maar dan moet jij wel het NT erkennen, Eliahoe. Wil je dat niet, dan heeft discussie hierover weinig zin, want de Drie-eenheid is door Christus aan ons geopenbaard. Ergo: de Drie-eenheid is door de eeuwen heen verder door de Kerk uitgekristalliseerd en verduidelijkt, want net zoals het jodendom ook een mondelinge Overlevering kent en ontwikkeling in haar geloofsdenken, zo kent het christendom dat ook.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nogmaals, het christendom is niet in verwarring over Wie God is. De God van Abraham, Izaäk en Jakob, de Schepper van het heelal is Jezus de Messias.

Het is duidelijk dat God Eén is en niet drie.

Jij bent ook één, hoewel je een geest bent, een ziel hebt en leeft in een lichaam. Jouw geest, ziel en lichaam zijn een drie-eenheid.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Huh, is er nu een God en is er ook een Geest van God? Zijn er soms twee Goden?

Je zou ook kunnen stellen dat er geen drie-eenheid, maar een twee-miljard-eenheid is. Jezus de Messias zegt dat God de Vader, God de Zoon, God de Geest en de gelovigen één zijn. Er zijn zo'n twee miljard christenen en Messiasbelijdende Joden op aarde en zij zijn één met God de Vader, God de Geest en God de Zoon.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
En wij willen best wel aantonen dat de Drie-eenheid gefundeerd is op de Schrift, maar dan moet jij wel het NT erkennen, Eliahoe. Wil je dat niet, dan heeft discussie hierover weinig zin, want de Drie-eenheid is door Christus aan ons geopenbaard.

Als gezegd houd ik vanuit ervaring niet zo van discussies over de Drie-Eenheid. Desondanks haal je hier iets heel interessants aan.

Wat ik begrepen heb - na een aantal discussies te hebben gelezen - is dat de Goddelijke natuur in het NT indirect als Drie-Enig naar voren komt. In het NT is Jezus mens, maar eveneens is Hij God. De consequentie is dat de Zoon en de Vader beiden God zijn (net zoals de Heilige Geest dat is). Omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet dezelfde persoon zijn, volgt hieruit dat God's natuur uit drie Personen bestaat: de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. 1 God, 3 Personen. Mocht ik er niets van hebben begrepen, zeg het me dan a.u.b.

Wat ik interessant vindt, RobertF, is dat je schrijft dat de Drie-eenheid door Christus is geopenbaard. Geldt dit ook voor degenen die naast de Schrift geen Christelijke Traditie erkennen? Impliciet ligt hier de voornaamste vraag op de loer: is de Drie-Eenheid werkelijk het enig werkende model? Is er geen ander (wellicht beter) concept uit de Christelijke Schrift te destilleren?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het christendom is hierover in grote verwarring.

Verre van.

Maar wat voor een nut heeft het om precies hetzelfde verhaal op 3 verschillende fora te plaatsen. Je weet toch al wel dat je er geen christenen mee kan bewegen om Jezus Christus, God de Zoon, de rug toe te keren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat ik begrepen heb - na een aantal discussies te hebben gelezen - is dat de Goddelijke natuur in het NT indirect als Drie-Enig naar voren komt. In het NT is Jezus mens, maar eveneens is Hij God. De consequentie is dat de Zoon en de Vader beiden God zijn (net zoals de Heilige Geest dat is). Omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet dezelfde persoon zijn, volgt hieruit dat God's natuur uit drie Personen bestaat: de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. 1 God, 3 Personen. Mocht ik er niets van hebben begrepen, zeg het me dan a.u.b.

Dat heb je heel prima samengevat wat mij betreft. In het NT wordt Jezus eigenschappen en titels toegekend die volgens het OT uitsluitend aan God toebehoren. Jezus is de goede Herder, de Alfa en de Omega, Hij vergeeft zonden, spreekt op eigen gezag, etc. Ook de heilige Geest spreekt op eigen gezag en wordt gelijkgesteld aan de Vader daar de heilige Geest lasteren zelfs als onvergeeflijke zonde wordt gepresenteerd.

Wat ik interessant vindt, RobertF, is dat je schrijft dat de Drie-eenheid door Christus is geopenbaard. Geldt dit ook voor degenen die naast de Schrift geen Christelijke Traditie erkennen?

Zou je deze vraag willen toelichten, Chaim? Ik begrijp hem niet helemaal.

Impliciet ligt hier de voornaamste vraag op de loer: is de Drie-Eenheid werkelijk het enig werkende model? Is er geen ander (wellicht beter) concept uit de Christelijke Schrift te destilleren?

Ongetwijfeld, zo zijn er ook gemeenschappen die niet de Drie-eenheid aanhangen, maar Jezus wel als Messias erkennen. Hun theologieën zijn vaak eenvoudiger dan die van de Drie-eenheid. Maar de leer van de Drie-eenheid is het centrum van de christelijke Leer, geeft het Kruis haar volledige betekenis en verklaart hoe God liefde, dus in gemeenschap, kan zijn en tóch één. In geen andere theologie wordt God zo mens om onder de mensen te zijn, omdat de mens niet God kan worden, en kent men God van zó intiem dichtbij en zo volmaakt vol overgave aan de mens als binnen de christelijke Leer.

En ja, de Drie-eenheid is een mysterie en voor mensen een ondoorgrondelijke, (veel te) ingewikkelde en soms ook ergerniswekkende Leer. Maar dat spreekt eerder vóór haar, want God is niet volledig door mensen te vatten en gaat daarom voorbij aan onze ratio en beperkte godsbesef. De Drie-eenheid is enkel te verstaan in de scheppende, pure en zich overgevende Liefde. Zodra een theologie op alle vragen antwoord heeft en door ieder mens helemaal te begrijpen en te vatten is, moet het wel mensenwerk zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
God is één. Maar Hij bestaat uit drie Personen.

Bs'd

Als hij uit drie personen bestaat, dan is hij drie, en niet één.

En wij willen best wel aantonen dat de Drie-eenheid gefundeerd is op de Schrift, maar dan moet jij wel het NT erkennen, Eliahoe. Wil je dat niet, dan heeft discussie hierover weinig zin, want de Drie-eenheid is door Christus aan ons geopenbaard. Ergo: de Drie-eenheid is door de eeuwen heen verder door de Kerk uitgekristalliseerd en verduidelijkt, want net zoals het jodendom ook een mondelinge Overlevering kent en ontwikkeling in haar geloofsdenken, zo kent het christendom dat ook.

Laten we de feiten even onder ogen zien: Ook in het NT staat nergens dat God drie is of drie in één.

En de joodse mondelinge traditie is door God aan Mozes gegeven op de berg Sinaï.

Waar komt de christelijke overlevering vandaan?

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Nogmaals, het christendom is niet in verwarring over Wie God is. De God van Abraham, Izaäk en Jakob, de Schepper van het heelal is Jezus de Messias.

Bs'd

Dus jouw God is JC.

De God van Abraham Izak en Jacob is J-H-W-H. Daar hebben we de verwarring.

Het is duidelijk dat God Eén is en niet drie.

Jij bent ook één, hoewel je een geest bent, een ziel hebt en leeft in een lichaam. Jouw geest, ziel en lichaam zijn een drie-eenheid.

Leg eens uit, wat is het verschil tussen geest en ziel?

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

Huh, is er nu een God en is er ook een Geest van God? Zijn er soms twee Goden?

Nee, er is er maar één. Maar de geest Gods hier is God zelf.

Je zou ook kunnen stellen dat er geen drie-eenheid, maar een twee-miljard-eenheid is. Jezus de Messias zegt dat God de Vader, God de Zoon, God de Geest en de gelovigen één zijn. Er zijn zo'n twee miljard christenen en Messiasbelijdende Joden op aarde en zij zijn één met God de Vader, God de Geest en God de Zoon.

Tja, je kan natuurlijk van alles gaan beweren, maar hoe serieus moeten we dat nemen?

Maar als je tot twee kan tellen, dan weet je toch dat een God de Vader en een god de zoon, dat dat twee goden is?

1 + 1 is toch 2?

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zou je deze vraag willen toelichten, Chaim? Ik begrijp hem niet helemaal.

Je stelt dat Jezus de Drie-Eenheid heeft geopenbaard. Indien de Schrift ruimte laat voor een ander werkend model, en dat concept niet wordt tegengesproken door een bindende Traditie, wat is dan de reden te stellen dat Christus expliciet de Drie-Eenheid heeft geopenbaard?

Wellicht is Jezus' openbaring van de Drie-Enige God via Traditie bewaard gebleven, vandaar mijn vraag: Geldt het gegeven dat de Triniteit door Christus is geopenbaard ook voor degenen die naast de Schrift geen Christelijke Traditie erkennen?

Hopelijk heb ik het nu duidelijker verwoord.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bs'd

Dus jouw God is JC.

De God van Abraham Izak en Jacob is J-H-W-H. Daar hebben we de verwarring.

Nogmaals, er is geen verwarring. De God van Abraham, Izaäk en Jakob, Jahweh, Jehovah is Jezus de Messias.

Leg eens uit, wat is het verschil tussen geest en ziel?

Een mens ís een geest en heeft een ziel. De ziel is zielig en kan worden overheerst door de geest. David zegt tegen zijn ziel:

Ps 42,6

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!

Nee, er is er maar één. Maar de geest Gods hier is God zelf.

Klopt. De Geest Gods is God Zelf en is Jezus de Messias.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Je stelt dat Jezus de Drie-Eenheid heeft geopenbaard. Indien de Schrift ruimte laat voor een ander werkend model, en dat concept niet wordt tegengesproken door een bindende Traditie, wat is dan de reden te stellen dat Christus expliciet de Drie-Eenheid heeft geopenbaard?

Punt is dat dat concept dus wél wordt tegengesproken door een bindende Traditie. Alle christenen belijden de Drie-eenheid en het is dan ook een zeer fundamentele leerstelling. Door Schrift en Traditie heeft Christus ons de Drie-eenheid geopenbaard. Maar als je die Traditie volledig zou verwerpen, zoals bijvoorbeeld de Jehovah's Getuigen doen, dan kun je inderdaad vrij eenvoudig uit enkel de Schrift een leer zónder Drie-eenheid destilleren. Maar het christendom is dus méér dan enkel de Schrift, maar ook hetgeen ons vanaf de eerste eeuwen tot nu is overgeleverd.

Wellicht is Jezus' openbaring van de Drie-Enige God via Traditie bewaard gebleven, vandaar mijn vraag: Geldt het gegeven dat de Triniteit door Christus is geopenbaard ook voor degenen die naast de Schrift geen Christelijke Traditie erkennen?

Er zijn dus gelovigen die zich christenen noemen, maar de christelijke Traditie geheel verwerpen en de Drie-eenheid dus ook. Zij worden echter niet als christelijk erkent door alle christelijke kerken. Dat betekent niet dat de Drie-eenheid niet een absoluut bijbelse leer is, maar enkel dat elk geschreven werk nu eenmaal op vele wijzen te interpreteren is, dus ook de Schrift. Je kunt er alles uithalen wat je wil. Daarom dus ook de christelijke Traditie die aangeeft wat we moeten geloven en hoe de Schrift daarin minimaal verstaan moet worden.

Hopelijk heb ik het nu duidelijker verwoord.

Hopelijk hebben mijn antwoorden met de vraag te maken. ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Bs'd

Dus jouw God is JC.

De God van Abraham Izak en Jacob is J-H-W-H. Daar hebben we de verwarring.

Nogmaals, er is geen verwarring. De God van Abraham, Izaäk en Jakob, Jahweh, Jehovah is Jezus de Messias.

Bs'd

Als iemand zegt dat JC dezelfde is als J-H-W-H, dan zit je dus met het feit dat J-H-W-H zijn eigen zoon is, en tegelijkertijd zijn eigen vader.

Dan zit je met het feit dat als JC tot zijn vader bidt, dat J-H-W-H dan tot zichzelf bidt.

Lukas 22:41-42; "…, en bad deze woorden: … doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!" Dus hier had J-H-W-H een andere wil dan zichzelf?

Zelfs in de hemel is JC ondergeschikt aan de Vader volgens 1 Korintiers 15:28, Matteus 20:23, Filippenzen 2:9.

J-H-W-H ondergeschikt aan zichzelf?

Toen JC aan het kruis hing riep hij uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Matteus 27:46.

Verliet J-H-W-H zichzelf?

“zo zoekt hetgeen boven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods;†Colossenzen 3:1

J-H-W-H zit aan zijn eigen rechterhand?

J-H-W-H is doodgegaan aan het kruis, geslacht door zijn eigen schepselen?

In dat geval: Wie heeft hem uit de dood opgewekt?

Lees hier nog is wat de bijbel zegt:

Opdat gij zoudt weten dat J-H-W-H de enige God is, er is geen ander behalve hem.

Deuteronomium 4:35

Weet daarom heden en neem het ter harte, dat J-H-W-H de enige God is in de hemel daarboven en op de aarde hier beneden, er is geen ander.

Deuteronomium 4:39

Ziet nu dat Ik, Ik het ben, daar is geen God behalve mij.

Deuteronomium 32:39

Voor Mij is er geen God geformeerd, en na mij zal er geen zijn.

Jesaja 43:10

Ik ben J-H-W-H, er is geen ander.

Jesaja 45:18

Zie hier dat er gezegd wordt "IK ben J-H-W-H", en niet: "WIJ zijn J-H-W-H", wat de juiste stelling was geweest als J-H-W-H bestaat uit drie verschillende personen.

Zo zegt J-H-W-H, de koning en verlosser van Israel, J-H-W-H der heerscharen: Ik ben de eerste en de laatste, en buiten mij is er geen God.

Jesaja 44:6

Hetzelfde verhaal weer, God is een "IK", en niet een "WIJ".

Dit is in overeenstemming met de bijbelse leer dat God één is. En het botst met de buitenbijbelse leer dat God drie is.

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben J-H-W-H uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb.

GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN VOOR MIJN AANGEZICHT HEBBEN!

Exodus 20:1-3

Leg eens uit, wat is het verschil tussen geest en ziel?

Een mens ís een geest en heeft een ziel.

Maar wat is het verschil? En als een mens een geest is, hoe zit het dan met zijn lichaam?

De ziel is zielig en kan worden overheerst door de geest. David zegt tegen zijn ziel:

Ps 42,6

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!

Nee, er is er maar één. Maar de geest Gods hier is God zelf.

Klopt. De Geest Gods is God Zelf en is Jezus de Messias.

Ik weet dat dat de christelijke leer is, maar enige onderbouwing ontbreekt natuurlijk.

Iedereen kan van alles zeggen dat het God is, dat deden de israelieten met het gouden kalf: "Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren, af en zij brachten ze aan Aäron. 4 Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden: Dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. 5 Toen Aäron dat zag, bouwde hij daarvóór een altaar en riep uit: Morgen is er een feest voor J-H-W-H!" Ex 32

Dus claimen dat iemand zijn God de God van Abraham Izak en Jacob is, dat is iets wat iedereen kan doen, zo ook het christendom.

Maar feit is natuurlijk dat J-H-W-H nergens in de Tenach er blijk van geeft opgebouwd te zijn uit drie personen.

Integendeel, Hij zegt heel helder en duidelijk dat Hij ÉÉN is, en dus niet drie. Het concept van J-H-W-H die zijn eigen zoon is, en tegelijkertijd zijn eigen vader, een J-H-W-H die aan zijn eigen rechterhand zit in de hemel, het bestaat gewoon niet in de Tenach, en de christelijke claims zijn gewoon een poging om het introduceren van een nieuwe man-god in het NT te legaliseren.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Je stelt dat Jezus de Drie-Eenheid heeft geopenbaard. Indien de Schrift ruimte laat voor een ander werkend model, en dat concept niet wordt tegengesproken door een bindende Traditie, wat is dan de reden te stellen dat Christus expliciet de Drie-Eenheid heeft geopenbaard?

Punt is dat dat concept dus wél wordt tegengesproken door een bindende Traditie. Alle christenen belijden de Drie-eenheid en het is dan ook een zeer fundamentele leerstelling. Door Schrift en Traditie heeft Christus ons de Drie-eenheid geopenbaard. Maar als je die Traditie volledig zou verwerpen, zoals bijvoorbeeld de Jehovah's Getuigen doen, dan kun je inderdaad vrij eenvoudig uit enkel de Schrift een leer zónder Drie-eenheid destilleren.

IK denk wel dat je er aan toe moet voegen, dat die "oplossing" dan wel neerkomt op de claim dat ook de Tenach al polytheïsme leert en men Jezus Christus wil zien als een god, opererend onder het gezag van een oppergod ("de Allerhoogste", Jehova/JWHW).

Zie wat een fervent WTG-aanhanger ons meldt op dit punt:

.. schreef op 14 dec 2011 14:08:

En ik heb je laten zien, dat engelen, zonen Gods, ook Goden worden genoemd..

Een engel is dus een zoon van God, die een God wordt genoemd.

Jezus, de zoon van God, wordt ook een God genoemd.

Christenen vinden Jehova's Getuigen dus polytheïsten, waar Eliyahu dat van christenen in het algemeen vindt:

Bs'd

Dus jouw God is JC.

De God van Abraham Izak en Jacob is J-H-W-H. Daar hebben we de verwarring.

IK heb JG's ook al eens de volgende tekst voorgehouden:

Mat 28:19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Hier staat "naam" (ὄνομα) en niet "namen"... Er staat niet "in de naam van de Vader en de naam van de Zoon en de naam van de Heilige Geest". En die Naam, wat kan die anders zijn dan J-H-W-H??

Ik durf dus volmondig te zeggen:

De God van Abraham Izak en Jacob is J-H-W-H.

Mijn God is J-H-W-H.

J-H-W-H heeft Zichzelf geopenbaard als/in Vader, Zoon en Heilige Geest,

in Christus Jezus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Lastig, die 3-eenheid...

Ik vind het vaak een beetje krampachtig.

Bovendien geeft Jezus duidelijk aan dat de Vader God is en alle eer toekomt.

Ik neig dus weleens naar de Vader = God.

Daarbij de kanttekening dat de Zoon "uitvoerend God" is, omdat de Vader Hem die taak én de macht heeft gegeven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Je stelt dat Jezus de Drie-Eenheid heeft geopenbaard. Indien de Schrift ruimte laat voor een ander werkend model, en dat concept niet wordt tegengesproken door een bindende Traditie, wat is dan de reden te stellen dat Christus expliciet de Drie-Eenheid heeft geopenbaard?

Punt is dat dat concept dus wél wordt tegengesproken door een bindende Traditie. Alle christenen belijden de Drie-eenheid en het is dan ook een zeer fundamentele leerstelling. Door Schrift en Traditie heeft Christus ons de Drie-eenheid geopenbaard. Maar als je die Traditie volledig zou verwerpen, zoals bijvoorbeeld de Jehovah's Getuigen doen, dan kun je inderdaad vrij eenvoudig uit enkel de Schrift een leer zónder Drie-eenheid destilleren.

IK denk wel dat je er aan toe moet voegen, dat die "oplossing" dan wel neerkomt op de claim dat ook de Tenach al polytheïsme leert en men Jezus Christus wil zien als een god, opererend onder het gezag van een oppergod ("de Allerhoogste", Jehova/JWHW).

Bs'd

De Tenach die polytheïsme leert dat is natuurlijk kolder.

De Tenach leert dat er ÉÉN God is die ÉÉN is, en dat is J-H-W-H.

Zie wat een fervent WTG-aanhanger ons meldt op dit punt:
.. schreef op 14 dec 2011 14:08:

En ik heb je laten zien, dat engelen, zonen Gods, ook Goden worden genoemd..

Een engel is dus een zoon van God, die een God wordt genoemd.

Jezus, de zoon van God, wordt ook een God genoemd.

Christenen vinden Jehova's Getuigen dus polytheïsten,

Engelen en zonen gods worden geen "goden" genoemd, maar "elohiem". Dat woord betekent letterlijk "krachten", en omdat God de bron van alle krachten is, wordt dat woord ook voor God gebruikt.

Maar het wordt ook gebruikt voor engelen, rechters, machtige mannen, leiders, en wat dies meer zij.

Er zijn dus niet meerdere goden.

waar Eliyahu dat van christenen in het algemeen vindt:

Bs'd

Dus jouw God is JC.

De God van Abraham Izak en Jacob is J-H-W-H. Daar hebben we de verwarring.

IK heb JG's ook al eens de volgende tekst voorgehouden:

Mat 28:19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Hier staat "naam" (ὄνομα) en niet "namen"... Er staat niet "in de naam van de Vader en de naam van de Zoon en de naam van de Heilige Geest". En die Naam, wat kan die anders zijn dan J-H-W-H??

Ik durf dus volmondig te zeggen:

De God van Abraham Izak en Jacob is J-H-W-H.

Mijn God is J-H-W-H.

J-H-W-H heeft Zichzelf geopenbaard als/in Vader, Zoon en Heilige Geest,

in Christus Jezus.

God openbaart zich niet als een mens die met God in gesprek is als hij bidt, want dan zou God met zichzelf in gesprek zijn.

God openbaart zich ook niet als een mens die aan God onderworpen is, want dan zou God aan zichzelf onderworpen zijn.

God openbaart zich ook niet als een god die aan zijn rechterhand zit in de hemel, want dan zou God aan zijn eigen rechterhand zitten.

God openbaart zich ook niet als een mens die door God verlaten is, want dan zou God zichzelf verlaten hebben.

De christenen aanbidden een hele goddelijke familie, en dan zeggen ze dat ze in één God geloven die één is.

Dat is ingeveer hetzelfde als zeggen dat het gras blauw is en de lucht groen.

I rest my case.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

God openbaart zich niet als een mens die met God in gesprek is als hij bidt, want dan zou God met zichzelf in gesprek zijn.

Gen 1:26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken...

Gen 8:21 De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens...

Twee voorbeelden uit de Tenach van een mensgericht tot Zichzelf spreken van God...

God openbaart zich ook niet als een mens die aan God onderworpen is, want dan zou God aan zichzelf onderworpen zijn.

Gen 26:2 Toen verscheen hem de HERE en zeide: Trek niet naar Egypte, woon in het land, dat Ik u zeggen zal, 3 vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal Ik met u zijn en u zegenen, want u en uw nageslacht zal Ik al die landen geven, en Ik zal de eed gestand doen, die Ik uw vader Abraham gezworen heb.

Num 23:19 God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken

of terug zou komen op zijn besluit.

Zou hij beloven en niet vervullen,

zijn woord geven en het niet gestand doen?

God is gebonden aan zijn eigen woord... Onderworpen zijn aan jezelf sluit almacht blijkbaar niet uit, als het om God gaat...

I rest my case.

Zo je wil...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Hopelijk hebben mijn antwoorden met de vraag te maken. ;)

Jazeker. Dank voor je reactie.

Punt is dat dat concept dus wél wordt tegengesproken door een bindende Traditie. Alle christenen belijden de Drie-eenheid en het is dan ook een zeer fundamentele leerstelling. Door Schrift en Traditie heeft Christus ons de Drie-eenheid geopenbaard. Maar als je die Traditie volledig zou verwerpen, zoals bijvoorbeeld de Jehovah's Getuigen doen, dan kun je inderdaad vrij eenvoudig uit enkel de Schrift een leer zónder Drie-eenheid destilleren. Maar het christendom is dus méér dan enkel de Schrift, maar ook hetgeen ons vanaf de eerste eeuwen tot nu is overgeleverd.

Dat het Christendom meer is dan enkel de Schrift, herken ik uit het Jodendom. Ook het Judaisme heeft een Traditie.

Ik heb een Google-search uitgevoerd en kom continu allerlei tegenstrijdige info tegen waarin de Triniteit door de één wordt aangenomen en door de ander wordt verworpen. Zou jij me misschien kunnen verwijzen naar een betrouwbare link of info, waar ik me wat kan inlezen omtrent de traditie betreffende de Triniteit?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hendrik-NG,

Gen 1:26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken...

Gen 8:21 De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens...

Twee voorbeelden uit de Tenach van een mensgericht tot Zichzelf spreken van God...

Genesis verwoordt beeldend dat God de offers rook en in zijn hart sprak. Er staat in het Hebreeuws: wajjomer J-H-W-H el libo, letterlijk "en J-H-W-H zei richting zijn hart", wat in het Hebreeuws simpelweg een voornemen of emotie aanduidt, precies zoals in het Nederlands "hij zei in zijn hart." Dit is overigens in het Ivriet nog steeds een normale uitdrukking, net zoals we spreken van "lev zahav" (een hart van goud), "lev even" (een hart van steen), "lev arjeh" (een hart van een leeuw), "lev basar" (een hart van vlees: een meevoelend mens), "libo nafal b’kirbo" (z'n hart valt/zinkt...), "ejn lev" (zonder hart: zonder begrip), "ba'al lev" (een heer van hart: een begripvol mens), etc. Dit betekent niet dat iemand letterlijk tegen zijn hart praat, een hart van goud of steen heeft, dat iemands hart letterlijk zinkt, valt, dat iemand letterlijk geen hart heeft, of van een hart is gemaakt.

Evenmin kan uit Genesis 1:26 worden afgedwongen dat God tegen zichzelf praat. Ik heb legio andere interpretaties gehoord. Persoonlijk vind ik die interpretatie het mooiste waarin God tegen de Schepselen (mannelijk-vrouwelijk)/de Schepping (materie) spreekt: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' God schiep de mens als Zijn evenbeeld, en als mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. We werden geschapen in God's gelijkenis en zijn tegelijk een produkt van de natuur. En er zijn meerdere interpretaties.

Eliahoe verwijst echter naar een situatie waarin God (Jezus) letterlijk met God (de Vader) in Gesprek is, bijvoorbeeld waar God (Jezus) God (de Vader) bidt: Vader (God), als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij (God) voorbijgaan, maar laat het niet gebeuren zoals Ik (God) het wil, maar zoals U (God) het wilt. Of een situatie waarin Jezus (God) aan God vraagt waarom God Jezus (God) heeft verlaten, of bevestigt dat God God heeft verlaten, God God heeft losgelaten, God zich van God heeft verwijderd, etc...

Daarmee wil ik overigens niet het Christelijke model en de traditie van de Triniteit aanvallen, maar er is een wezenlijk verschil tussen Jezus' interactie met God de Vader en jouw voorbeelden uit Genesis.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb één stoel, simpel hè.

Bs'd

Een beetje TE simpel.

Maar die stoel bestaat uit vier poten, één zitting en één rugleuning. Zijn het nu zes stoelen geworden? Of is het nog steeds één stoel?

De afzonderlijke poten van die stoel, zijn die een stoel? De zitting, is dat een stoel?

De rugleuning, is dat een stoel

Wat het christendom zegt is: "We hebben hier stoel A, en daar stoel B, en daar nog een stoel C.

Stoel A is niet stoel B of C. Stoel B is niet stoel A of C. Stoel C is niet stoel A of B.

En toch hebben we maar één stoel."

Ze hebben God de Vader die volledig God is. Ze hebben God de zoon die volledig God is. Ze hebben God de HG die volledig God is. De Vader is niet de zoon of de HG. De zoon is niet de Vader of de HG. De HG is niet de Vader of de zoon.

En toch zeggen ze dan: "We hebben maar één God die één is."

Dat komt neer op zeggen: "We hebben drie stoelen, maar toch hebben we maar één stoel. En hoe dat mogelijk is dat begrijpen we niet, het is een mysterie".

Maar voor mij is het geen mysterie, ik begrijp precies hoe dat mogelijk is: Het is niet mogelijk, het is gewoon polytheïsme = afgodendienst.

Eliyahu

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

God is Eén. Een kerkgemeente kan ook één zijn. Eén gemeente kan echter bestaan uit enkele mensen ('waar twee of drie samen zijn in Jezus' Naam') of miljoenen mensen (mega-kerken in Zuid-Korea).

God is Eén. Eén van denken, doel, wil, handelen enz. . God de Vader, de Geest en de Zoon hebben geen verschillende agenda's en belangen, maar zijn volkomen één in hun wil enz. . Christenen horen ook volkomen het doel van God te volgen en wanneer christenen dat doen, zijn ze één met Hem, met Jahweh/Jehovah.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar voor mij is het geen mysterie, ik begrijp precies hoe dat mogelijk is: Het is niet mogelijk, het is gewoon polytheïsme = afgodendienst.

Eliyahu

1 Kor 1:20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 Kor 1:20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Deze NT quote is geen bewijs voor de Triniteit, maar van het gegeven dat de discussie een punt bereikt waar discussies over de Triniteit altijd aankomen: twee overtuigingen die elkaar op weinig constructieve wijze bestoken vanuit hun eigen vesting.

Dit is zeker geen kritiek naar jou toe, maar m'n waarneming van een wederkerend patroon.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid