Spring naar bijdragen
Ursa

Hoe zat het nou met Constantijn?

Aanbevolen berichten

opmerking redactie:

Wegens de beperkte ruimte publiceren wij meestal geen lijsten van wereldse bronnen zoals dat vaak in technische en wetenschappelijke bladen gebeurt. Daar onze tijdschriften ook voor het grote publiek worden geschreven, niet alleen voor hoger opgeleiden, zijn wij van mening dat zulke bibliografische informatie voor betrekkelijk weinig lezers echt interessant zou zijn.

In sommige Bijbelstudies wordt dat bij citaten wel gedaan.

Hebreeën 5:

11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. 12 Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van op vast voedsel. 13 Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. 14 Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Zoals gezegd, ken ik de katholieke versie, door jou geschiedenis genoemd.

Het maakt mij niet veel uit hoe iedere religie zichzelf in de geschiedenis plaatst.

Zoals gezegd, dit is niet enkel een katholieke visie, dit is gewoon de algemene opvatting binnen de geschiedkunde.

Mijn interesse gaat naar de Bijbel uit en het is belangrijk hoe de door Paulus voorzegde afval zich ontwikkelde.

Jij begon toch over Constantijn? Naar mijn weten staat die niet in de Bijbel.

zo vernam ik hier, dat de verheffende religieuze titels al in het jaar 150 werden ingesteld door de “bisschop†van Carthago. Veel eerder, dan ik verwachtte.

Het is iig al een vooruitgang dat je constateert dat niet Constantijn de bedenker is.

Paulus beschreef ook uit welke hoek de grootste afval voort kwam.

Je weet toch dat 'bisschop' gewoon in de Bijbel voor komt? Het zelfde trouwens met de term priester en diaken. Allemaal termen in het NT waarmee christenen in bepaalde functies werden aangeduid.

Cyrillisch noemde trouwens ook al Clemens als bisschop van Rome, iemand die bij naam trouwens gewoon in de Bijbel voor komt.

En inderdaad uit de heidense hoek werden vele zaken “geleendâ€.

Klopt, in de Bijbel treffen we het overal aan. De bijbelschrijvers wisten ook goed hoe ze dingen uit heidense hoek konden lenen.

Jezus volgelingen werden gehaat, omdat ze niet met de meerderheid mee deden.

Ja, menig bisschop die de martelaarsdood stierf.

Nog Jezus, noch zijn discipelen hebben ooit een “bisdom†gesticht. Wel gemeenten.

Wat jij gemeente noemt, was feitelijk het bisdom.

Rome was het centrum van de heidense wereldmacht, niet van het christendom.

De christenen bij het bisdom Rome werden ook knap vervolgd. Daar kwam pas verandering in toen Constantijn het christendom legaal maakte, dezelfde man waar jij trouwens foutief van beweert dat hij het christendom tot staatsreligie zou hebben gemaakt.

Een beknopt geschiedenisoverzicht van concilies waar diverse besluiten werden genomen, die meestal niet op de Bijbelse leer waren gebaseerd.

Een lijstje noemen met je eigen gekleurde commentaar maakt het niet overtuigend hoor. Je vergeet oa. het concilie van Jeruzalem trouwens. Daar kwamen ook een stel bisschoppen bijeen. Is trouwens ook nog eens concilie die in de bijbel staat.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

opmerking redactie:

Wegens de beperkte ruimte publiceren wij meestal geen lijsten van wereldse bronnen zoals dat vaak in technische en wetenschappelijke bladen gebeurt. Daar onze tijdschriften ook voor het grote publiek worden geschreven, niet alleen voor hoger opgeleiden, zijn wij van mening dat zulke bibliografische informatie voor betrekkelijk weinig lezers echt interessant zou zijn.

In sommige Bijbelstudies wordt dat bij citaten wel gedaan.

Kortom, voor de WTG'er is er helemaal niets te controleren van de buitenbijbelse verhalen die het WTG als onfeilbaar presenteert. Dat resulteert er dus in dat jij dit soort mythen als onfeilbaar aanneemt en alle geschiedenis zoals dat op academisch niveau bedreven wordt afwijst. Simpelweg door het katholiek te noemen is het voor jou afgedaan en zal je er geen enkel onafhankelijk onderzoek naar verrichten. Je herhaalt gewoon de informatie die tot je gekomen is via WTG lectuur in een oneindige mantra en denkt op zo'n wijze daadwerkelijk een gesprek aan te gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wanneer ik het met iemand zijn/haar standpunt eens ben, betekent dit nog niet dat ik alles wat deze persoon zegt voor waar moet aannemen.

Het kan heel goed zijn dat deze persoon allemaal andere zaken verteld waar ik helemaal niet achter kan en of wil staan.

Jg kennen geen onfeilbaarheid.

Zoals alle mensen maken Jg fouten en leren daarvan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Kortom, voor de WTG'er is er helemaal niets te controleren van de buitenbijbelse verhalen die het WTG als onfeilbaar presenteert. Dat resulteert er dus in dat jij dit soort mythen als onfeilbaar aanneemt en alle geschiedenis zoals dat op academisch niveau bedreven wordt afwijst. Simpelweg door het katholiek te noemen is het voor jou afgedaan en zal je er geen enkel onafhankelijk onderzoek naar verrichten. Je herhaalt gewoon de informatie die tot je gekomen is via WTG lectuur in een oneindige mantra en denkt op zo'n wijze daadwerkelijk een gesprek aan te gaan.

Dat is gewoon niet waar JG publicaties geven tal van linken naar academici wel of niet JG wel worden er geen hele waslijsten gepubliceerd die niets toevoegen altijd wordt er up to date informatie gegeven uit de wetenschappelijke wereld.

Als je dat ontkent of niet weet en er toch iets over zegt dan heb je de klok horen luiden en weet niet waar de klepel hangt

Dat resulteert er dus in dat jij dit soort mythen als onfeilbaar aanneemt

schreef Thorgrem, overigens wacht ik nog steeds op voorbeelden van mythen van jou kort gezegt zeg jij dat De Catholic Encyclopedia en geleerden allemaal mythen schrijven, stel er nu maar iets tegenover dan, ik ben benieuwd

Niet onfeilbaar altijd, zie FT

maar zeer zeker wel als de bijbel het zegt en ook maar niet in de eerste plaats als het ook nog eens bevestiging krijgt in de wetenschap...

Om het even kort en duidelijk te formuleren.

De apostelen hadden de gaven van de geest en konden die ook weer aan mensen overdragen

De mensen die dat (gaven) kregen konden die desbetreffende gaven niet weer aan anderen mensen overdragen....

De Apostelen gingen dood de gaven hielden dus op, en de voorzegde afval ging in werking (onkruid tussen tarwe)

Ongeveer 300 was dat al zover gevorderd dat men de gezonde leer niet meer kon verdragen en menselijke leringen boven de Schrift gesteld werden, ook in concilies.

Constantijn was op zijn zachts gezegd toch wel een aanjager daarvan.

Dit is geen anti Papisme, als het desal nietemin zo aankomt bij iemand, dan denk ik dat zo iemand alles eens rustig moet overwegen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Anderzijds beschrijven sommigen Constantijn als „met bloed bevlekt, gebrandmerkt door talloze gruweldaden en vol bedrog, . . . een afschrikwekkende tiran, schuldig aan gruwelijke misdrijvenâ€.

Een keizer blijft een politicus, hè :)

De Oosters-Orthodoxe en de Koptische Kerk hebben zowel Constantijn als zijn moeder, Helena, „heilig†verklaard. Hun feest wordt gevierd op 3 juni of op 21 mei, afhankelijk van de kerkelijke kalender die men gebruikt.

Ik ben op de hoogte. Ik heb zelf een icoon van de heilige Constantijn en Helena.

In 312 G.T. versloeg Constantijn zijn tegenstander Maxentius in de slag bij de Pons Milvius buiten Rome. Christelijke apologeten beweerden dat er tijdens die veldtocht een vlammend kruis onder de zon verscheen met de Latijnse woorden In hoc signo vinces, wat betekent: „In dit teken zult gij overwinnenâ€.

Er wordt door die apologeten beweerd dat het in het Grieks was. En touto nikai. Overigens bevestigden getuigen dat ze ook het teken zagen.

De heidense senaat verwelkomde Constantijn in Rome en riep hem uit tot Augustus en Pontifex Maximus, dat wil zeggen, hogepriester van de heidense religie van het rijk.

Dat gebeurde bij iedere keizer.

In 313 G.T. verbond Constantijn zich met keizer Licinius, heerser van de oostelijke provincies. Door middel van het Edict van Milaan verleenden zij gezamenlijk vrijheid van aanbidding en gelijke rechten aan alle religieuze groeperingen. Veel historici relativeren echter de betekenis van dit document en zeggen dat het slechts een gebruikelijke ambtsbrief was en geen belangrijk keizerlijk document dat een wijziging in het beleid ten opzichte van het christendom betekende.

Voor dat edict, ten minste tot 311, woedde de Diocletiaanse vervolgingen waarbij duizenden christenen omgebracht werden. Noem de opheffing hiervan maar een ambtelijke brief als je wilt.

Binnen de volgende tien jaar versloeg Constantijn zijn laatste overgebleven rivaal, Licinius, en werd de onbetwiste heerser van de Romeinse wereld. In 325 G.T., terwijl hij nog niet gedoopt was, diende hij als voorzitter van het eerste grote oecumenische concilie van de „christelijke†kerk, dat het arianisme veroordeelde en een verklaring van essentiële geloofspunten opstelde, de Niceaanse geloofsbelijdenis genoemd.

Hosius van Cordoba was de voorzitter.

Na zijn dood gaf de senaat hem een plaats onder de Romeinse goden.

Daar kan Constantijn toch niks meer tegen doen?

Constantijn was beslist een man van zijn tijd. Aan het begin van zijn loopbaan had hij enige „goddelijke†steun nodig, en die konden de kwijnende Romeinse goden niet bieden. Het rijk, met inbegrip van de godsdienst en andere instellingen, verkeerde in verval, en er was iets nieuws en bezielends nodig om het weer te consolideren. De encyclopedie Hidria zegt: „Constantijn was vooral in het christendom geïnteresseerd omdat het niet alleen zijn overwinning maar ook de reorganisatie van zijn rijk ondersteunde. De christelijke kerken, die overal bestonden, werden zijn politieke steun. . . . Hij omringde zich met de grote prelaten van die tijd . . ., en hij verlangde dat zij hun eenheid intact hielden.â€

De Kerk was in de eerste eeuwen instabiel en verdeeld. Een heidense keizer had al een keer eerder in moeten grijpen om de eenheid in de Kerk te bewaren. Keizer Aurelianus hielp rond 260 n. Chr met een concilie dat Paulus van Samosata veroordeelde. Constantijn als politicus heeft dit uiteraard geweten en in de eerste jaren van zijn keizerschap brak de ariaanse ketterij dan ook uit. Nee, om de eenheid en politieke steun is hij geen christen geworden.

Constantijn begreep dat de „christelijke†religie — al was ze inmiddels afvallig en door en door verdorven —

_O-

Daar gaat dus Christus belofte dat de Kerk (of de ecclesia, wat jij wilt) niet door de poorten van de hel overweldigd zal worden.

Dit klinkt weinig overtuigend, want de dag ervoor had [Constantijn] een offer aan Zeus gebracht omdat hij tevens de titel Pontifex Maximus droeg.â€

En hier is geen enkel bewijs voor. De enige betrouwbare contemporaire bron is Eusebius' Vita Constantini en die zegt het tegenovergestelde van wat jij zegt. De waarheid is dat er in het zojuist gestichte Constantinopel geen heidense tempels werden toegestaan en dat Constantijn bevel gaf tot de vernietiging van tempels door het hele Romeinse Rijk.

Tot aan de dag van zijn dood in 337 G.T. droeg Constantijn de heidense titel Pontifex Maximus, de hoogste macht in religieuze aangelegenheden.

Een aantal christelijke keizers na hem ook nog. Wat is daar mis mee?

Met betrekking tot zijn doop is de vraag gerechtvaardigd: Werd deze voorafgegaan door oprecht berouw en een ommekeer

De doop is ex opere operato. Dit is dus volledig irrelevant. Maar ik denk wel dat hij berouw had.

„Er waren vroege verslagen van zijn opvliegende karakter en zijn wreedheid wanneer hij kwaad was. . . . Hij had geen respect voor het menselijk leven . . . Zijn privé-leven werd monsterlijk toen hij op leeftijd kwam.â€

Net als Alexander de Grote, dus. Geen enkele reden om hem het epitheton 'de Grote' te misgunnen.

Als de heidense Pontifex Maximus — en bijgevolg het religieuze hoofd van het Romeinse Rijk — trachtte Constantijn de bisschoppen van de afvallige kerk voor zich te winnen.

Is er in jouw bijbel een lege plek tussen Matt 16:17 en 16:19?

Als gevolg daarvan vond er een versmelting plaats van het „christendom†met valse leerstellingen en praktijken — de Drieëenheid

Zeg jij. De Drieëenheid staat gewoon in de Bijbel en werd geleerd door de kerkvaders sinds de eerste eeuw.

de onsterfelijkheid van de ziel

Het christendom neemt Plato's opvatting zoals die in de Phaedrus staat niet zonder meer over. Het christendom meent dat de ziel niet van nature onsterfelijk is maar dat God haar onsterfelijkheid geeft.

het hellevuur

"Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. " (Matt 25:41)

het vagevuur

Dat werd pas door de Middeleeuwse scholastici uitgevonden, niet door Constantijn of door mensen in die tijd.

gebeden voor de doden

De Bijbel verbied het niet maar spoort ons aan voor elkaar te bidden.

het gebruik van rozenkransen

"Bid onophoudelijk" (1 Thess 5:17)

iconen

De mens zelf is een icoon van God. Consequente beeldenstormers zouden zichzelf in een ravijn moeten storten om alle beelden van God te vernietigen.

"En God schiep de mens naar Zijn beeld (Gr: ikona); naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen."

Van Constantijn heeft de kerk ook de neiging tot eigenmachtig optreden geërfd. De bijbelgeleerden Henderson en Buck zeggen: „De eenvoud van het Evangelie werd verdorven, er werden pompeuze riten en ceremoniën ingevoerd, aan de leraren van het christendom werden wereldse eerbewijzen en salarissen geschonken en het Koninkrijk van Christus werd grotendeels in een koninkrijk van deze wereld veranderd.â€

Protestantse en katholieke historici uit de 19e eeuw en daarvoor waren meer bezig met polemiek tegen elkaar dan met geschiedenis. Dit is daar dus een schoolvoorbeeld van.

De historische feiten onthullen de waarheid achter de „grootheid†van Constantijn. In plaats van gegrondvest te zijn door Jezus Christus, het Hoofd van de ware christelijke gemeente, is de christenheid voor een deel het resultaat van het politieke opportunisme en de slinkse manoeuvres van een heidense keizer.

De Kerk was er voor en na Constantijn. Het is dus niet het resultaat van Constantijn.

Het donatisme was een „christelijke†sekte in de vierde en vijfde eeuw G.T. De aanhangers ervan stelden dat de geldigheid van de sacramenten afhankelijk is van de moraliteit van de bedienaar en dat de kerk mensen die zich aan ernstige zonde schuldig maakten, van het lidmaatschap moest uitsluiten.

En dat is dus juist een gevaarlijke ketterij. Hoe moet je weten wat diegene die je doopt doet als de gordijnen dicht zijn? De geldigheid van de doop kan en mag daar niet van afhankelijk zijn.

Welke rol speelde de ongedoopte keizer Constantijn op het concilie van Nicea? De Encyclopædia Britannica zegt: „Constantijn zelf trad als voorzitter op, [en] leidde actief de discussies . . .

Dat is niet waar. Constantijn sprak amper Grieks. Hij hield in het Latijn, wat bijna geen enkele bisschop sprak, een openingstoesprak waarna hij de bisschop van Cordoba de rest liet doen.

Geïntimideerd door de keizer ondertekenden de bisschoppen op slechts twee na de geloofsbelijdenis, velen van hen zeer tegen hun zin.â€

Raar dan dat de orthodoxie het ook na Constantijns dood won. Overigens had Constantijn later, onder invloed van Eusebius van Nicomedia, ariaanse tendensen en stuurde hij de Orthodoxe leiders, zoals de heilige Athanasius, in ballingschap. Nicolaas van Myra, een van de orthodoxe voormannen, werd nog tijdens het concilie door Constantijn in de gevangenis gegooid nadat hij Arius een flinke hoeker had gegeven. Zo partijdig was hij dus niet.

Sommige hadden echter wel problemen met de terminologie van de belijdenis. Die klonk modalistisch (homoousion), maar na gerustgesteld te zijn dat er niks modalistisch mee bedoelt werd tekenden ook zij.

Zouden de besluiten die op dat concilie zijn genomen, ooit door Gods geest ondersteund kunnen zijn?

Ja. De apostelen en de profeten waren allemaal zondaars en toch sprak God door ze.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Cyrillisch

In je post is toch wel weinig bijbels ondersteunend materiaal te vinden.

denk je nu werkelijk dat God van zulke dingen gebruik maakt en/of gebruik gaat maken

iconen vreemde gewaarwordingen van mensen, politici die Gods geest zouden moeten hebben. ENZ... werkelijk onbijbels allemaal, zo gaat de schepper niet in zijn werk.

NOGMAALS ik zie de dingen zoals de schrift leert iemand bespotten om zijn geloof is er bij mij niet bij, nog koester ik haat integendeel ik kan het begrijpen van Katholieken, toch wil ik aan de bijbelse lering vasthouden

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
politici die Gods geest zouden moeten hebben. ENZ... werkelijk onbijbels allemaal zo gaat de schepper niet in zijn werk.

Ja, je zou bijna denken dat de psalmen niet door een zondig koning zouden zijn geschreven.

Overigens was Constantijn niet 'geïnspireerd' ofzo.

NOGMAALS ik zie de dingen zoals de schrift leert

Zeggen we niet allemaal dat wij de dingen zien zoals de schrift leert?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja, je zou bijna denken dat de psalmen niet door een zondig koning zouden zijn geschreven.

David was zondig en Salomo helemaal, maar wel door Gods geest gezalfd, en ook met betrekking tot Gods belofte voor een koningschap tot zegen van de mensheid.

Met het Christelijk tijdperk zijn er voorschriften en richtlijnen bijgekomen maar

de hele Christelijke geschiedenis na 100 a 300 getuigd daar wel heel weinig van, zoals ook de profetie van Jezus him zelf klopt, er zouden onderdrukkende wolven komen die de kudde niet teder zouden behandelen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja, je zou bijna denken dat de psalmen niet door een zondig koning zouden zijn geschreven.

David was zondig en Salomo helemaal, maar wel door Gods geest gezalfd, en ook met betrekking tot Gods belofte voor een koningschap tot zegen van de mensheid.

Dus nu geef je toe dat God wel door zondige politici kan werken. Nou, dan zijn we het daarover eens.

Met het Christelijk tijdperk zijn er voorschriften en richtlijnen bijgekomen maar de hele Christelijke geschiedenis na 100 a 300 getuigd daar wel heel weinig van

Duizenden, honderdduizenden martelaren, maar het getuigt er weinig van? Het valt natuurlijk allemaal in het niet bij de prestaties van de grote Antoon.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Kortom, voor de WTG'er is er helemaal niets te controleren van de buitenbijbelse verhalen die het WTG als onfeilbaar presenteert. Dat resulteert er dus in dat jij dit soort mythen als onfeilbaar aanneemt en alle geschiedenis zoals dat op academisch niveau bedreven wordt afwijst. Simpelweg door het katholiek te noemen is het voor jou afgedaan en zal je er geen enkel onafhankelijk onderzoek naar verrichten. Je herhaalt gewoon de informatie die tot je gekomen is via WTG lectuur in een oneindige mantra en denkt op zo'n wijze daadwerkelijk een gesprek aan te gaan.

Dat is gewoon niet waar JG publicaties geven tal van linken naar academici wel of niet JG wel worden er geen hele waslijsten gepubliceerd die niets toevoegen altijd wordt er up to date informatie gegeven uit de wetenschappelijke wereld.

Als je dat ontkent of niet weet en er toch iets over zegt dan heb je de klok horen luiden en weet niet waar de klepel hangt

Dan graag bij deze alle verwijzingen die horen bij het door Ft geplaatste artikel.

O nee, die zijn er niet zoals Ft al aangaf.

Dat resulteert er dus in dat jij dit soort mythen als onfeilbaar aanneemt

schreef Thorgrem, overigens wacht ik nog steeds op voorbeelden van mythen van jou kort gezegt zeg jij dat De Catholic Encyclopedia en geleerden allemaal mythen schrijven, stel er nu maar iets tegenover dan, ik ben benieuwd

Help me maar even herinneren in desbetreffend topic.

Niet onfeilbaar altijd, zie FT

maar zeer zeker wel als de bijbel het zegt en ook maar niet in de eerste plaats als het ook nog eens bevestiging krijgt in de wetenschap...

Zoals we allemaal weten houd de Bijbel op een gegeven moment in tijd op. Hoe ga jij bijvoorbeeld de Franse revolutie uit de Bijbel halen of toetsen aan de Bijbel Juist ja, niet. Vervolgens staat er een verhaaltje over in een van de WTG bladen met wat lukrake verwijzingen naar wat losse bijbelcitaten en elke WTG'er heeft het maar te slikken als zoete koek.

Om het even kort en duidelijk te formuleren.

De apostelen hadden de gaven van de geest en konden die ook weer aan mensen overdragen

De mensen die dat (gaven) kregen konden die desbetreffende gaven niet weer aan anderen mensen overdragen....

Waar staat dat in de Bijbel? EN dan graag geen vaag geneuzel maar gewoon (vrijwel) letterlijk.

De Apostelen gingen dood de gaven hielden dus op, en de voorzegde afval ging in werking (onkruid tussen tarwe)

Zoals we vandaag de dag zien bij het genootschap uit Brooklyn?

Ongeveer 300 was dat al zover gevorderd dat men de gezonde leer niet meer kon verdragen en menselijke leringen boven de Schrift gesteld werden, ook in concilies.

Als dat in concilies al zo is dan zal het nog veel meer plaatsvinden tijdens de bijeenkomsten van het Bestuurlijk Lichaam.

Constantijn was op zijn zachts gezegd toch wel een aanjager daarvan.

Als Constantijn een aanjager daarvan was (maar Cyrillisch heeft het al lang en breed in perspectief geplaatst zie ik) dan gaat dat in een nog veel grotere mate op voor lieden als William Henry Conley, Charles Taze Russell enz enz enz.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Om het even kort en duidelijk te formuleren.

De apostelen hadden de gaven van de geest en konden die ook weer aan mensen overdragen

De mensen die dat (gaven) kregen konden die desbetreffende gaven niet weer aan anderen mensen overdragen....

Schreef Antoon

Waar staat dat in de Bijbel? EN dan graag geen vaag geneuzel maar gewoon (vrijwel) letterlijk.schreef Thorgrem

Een van de bekeerlingen die de geest had ontvangen was Simon … hij bood Petrus geld aan om ook over die eigenschap om anderen de geest te geven zou bezitten, als het automatisch het geval was dat dat kon zou hij geen geld hoeven te bieden..

Doorgeven konden alleen de apostelen die gingen dood ook degenen die geest hadden ontvangen gingen dood overeenkomstig de voorzegging dat gaven van de geest zouden ophouden

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8%3A18-24&id42=1&id18=1&id47=1&id16=1&id35=1&l=nl&set=10

1 Korintiërs 13:8-10 "De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dan graag bij deze alle verwijzingen die horen bij het door Ft geplaatste artikel.

O nee, die zijn er niet zoals Ft al aangaf.

schreef Thorgrem

Pak eens een willekeurig boek van het WTG en je ziet tientallen linken er verwijzingen naar tal van academische boeken en studies veel en veel meer dan van enige andere publicatie van welke kerk dan ook.

Zoals we allemaal weten houd de Bijbel op een gegeven moment in tijd op. Hoe ga jij bijvoorbeeld de Franse revolutie uit de Bijbel halen of toetsen aan de Bijbel Juist ja, niet. Vervolgens staat er een verhaaltje over in een van de WTG bladen met wat lukrake verwijzingen naar wat losse bijbelcitaten en elke WTG'er heeft het maar te slikken als zoete koek.

Zoals ik al opmerkte is dat niet het het geval. er wordt niets voor zoete koek geslikt.

Franse revolutie staat niet in de bijbel, toch kunnen bijbelvorsers uitleggen van het hoe en waarom van de dingen die na de bijbel gekomen zijn.

Om het even kort en duidelijk te formuleren.

De apostelen hadden de gaven van de geest en konden die ook weer aan mensen overdragen

De mensen die dat (gaven) kregen konden die desbetreffende gaven niet weer aan anderen mensen overdragen....

Schreef Antoon

Waar staat dat in de Bijbel? EN dan graag geen vaag geneuzel maar gewoon (vrijwel) letterlijk.schreef Thorgrem

Een van de bekeerlingen die de geest had ontvangen was Simon … hij bood Petrus geld aan om ook over die eigenschap om anderen de geest te geven zou bezitten, als het automatisch het geval was dat dat kon zou hij geen geld hoeven te bieden..

Doorgeven konden alleen de apostelen die gingen dood ook degenen die geest hadden ontvangen gingen dood overeenkomstig de voorzegging dat gaven van de geest zouden ophouden

De Apostelen gingen dood de gaven hielden dus op, en de voorzegde afval ging in werking (onkruid tussen tarwe)

schreef Antoon

Zoals we vandaag de dag zien bij het genootschap uit Brooklyn?

schreef Thorgrem

je zal dan toch met voorbeelden moeten komen, ondanks onvolmaaktheid en weleens een verkeerde conclusie houden zij zich aan Gods woord

Als Constantijn een aanjager daarvan was (maar Cyrillisch heeft het al lang en breed in perspectief geplaatst zie ik) dan gaat dat in een nog veel grotere mate op voor lieden als William Henry Conley, Charles Taze Russell enz enz enz.schreef Thorgrem

voorbeelden dan graag en niet iets zomaar roepen.

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Handelingen+8%3A18-24&id42=1&id18=1&id47=1&id16=1&id35=1&l=nl&set=10

1 Korintiërs 13:8-10 "De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wegens het belang hiervan wil ik dit even apart beschouwen, het haakt aan op het gegeven dat/of de geest DOORGEVEN nog werkzaam was na de apostelen....

8 Wat Saulus betreft, hij hechtte zijn goedkeuring aan de moord op hem.

Op die dag brak er een zware vervolging los tegen de gemeente die in Jeruzalem was; allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, uitgezonderd de apostelen.

2 Doch eerbiedige mannen droegen Stefanus ten grave, en zij hielden een grote weeklacht over hem.

3 Saulus evenwel ging gewelddadig tegen de gemeente tekeer. Hij drong het ene huis na het andere binnen, sleepte zowel mannen als vrouwen naar buiten en leverde hen dan over aan de gevangenis.

4 Zij echter die verstrooid waren, gingen het land door en maakten het goede nieuws van het woord bekend.

5 Zo daalde Filippus af naar de stad Samaria en ging hun de Christus prediken.

6 De scharen schonken eensgezind aandacht aan hetgeen door Filippus werd gezegd, terwijl zij luisterden en de tekenen aanschouwden die hij verrichtte.

7 Want er waren er velen die onreine geesten hadden, en deze gingen gewoonlijk luidkeels schreeuwend uit. Bovendien werden vele verlamden en kreupelen genezen.

8 Er ontstond derhalve zeer veel vreugde in die stad.

9 Nu was er in de stad een zekere man, Simon genaamd, die voordien magische kunsten had beoefend en de natie van Samaria in verbazing had gebracht, terwijl hij van zichzelf beweerde dat hij iemand van grote betekenis was.

10 En allen, van klein tot groot, gaven acht op hem en zeiden: „Deze man is de Kracht Gods, die Groot genoemd kan worden.â€

11 Zij gaven dus acht op hem omdat hij hen reeds een geruime poos door zijn magische kunsten had verbaasd.

12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het goede nieuws van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus bekendmaakte, werden zij vervolgens gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

13 Ook SImon zelf werd een gelovige, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus ; en hij stond verbaasd over de tekenen en grote krachtige werken die hij zag gebeuren.

14 Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe;

15 en dezen daalden af en baden voor hen dat zij heilige geest mochten ontvangen.

16 Want die was nog op niemand van hen gevallen, doch zij waren alleen in de naam van de Heer Jezus gedoopt.

17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen voorts heilige geest.

Wie was de persoon Filippus

Een van de eerste christenen na de apostelen..hier wordt niet de apostel Filippus bedoelt

Door de vervolging trokken de discipelen door het hele land, behalve de apostelen, die in Jeruzalem bleven,Filippus ging oa naar Samaria en predikte daar de Christus.

Alsook kon hij demonen uitwerpen,genezingen doen en mensen dopen, waaronder de Simon, die magische kunsten kon doen, ik had het er in de vorige post daar al over

Toen de apostelen tenslotte vernamen dat de Samaritanen het woord hadden aangenomen, zonden zij het tweetal Petrus en Johannes naar hen toe, waarom? omdat deze gedoopte gelovigen de gave van de heilige geest zouden ontvangen...

Maar waarom zouden de 2 apostelen er speciaal naar toe om hen gaven van de heilige geest te geven... Filippus kon dat niet hij was geen apostel, hij kon dopen de demonen uitwerpen maar niet de betreffende geest geven, die gaven had hij niet, alleen de apostelen hadden die gaven

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dan graag bij deze alle verwijzingen die horen bij het door Ft geplaatste artikel.

O nee, die zijn er niet zoals Ft al aangaf.

schreef Thorgrem

Pak eens een willekeurig boek van het WTG en je ziet tientallen linken er verwijzingen naar tal van academische boeken en studies veel en veel meer dan van enige andere publicatie van welke kerk dan ook.

Goed. Ik pak het citaat wat Ft heeft gegeven, en wat zie ik tot mijn verbazing; helemaal geen enkele verwijzing naar academische boeken en studie.

Zoals we allemaal weten houd de Bijbel op een gegeven moment in tijd op. Hoe ga jij bijvoorbeeld de Franse revolutie uit de Bijbel halen of toetsen aan de Bijbel Juist ja, niet. Vervolgens staat er een verhaaltje over in een van de WTG bladen met wat lukrake verwijzingen naar wat losse bijbelcitaten en elke WTG'er heeft het maar te slikken als zoete koek.

Zoals ik al opmerkte is dat niet het het geval. er wordt niets voor zoete koek geslikt.

Franse revolutie staat niet in de bijbel, toch kunnen bijbelvorsers uitleggen van het hoe en waarom van de dingen die na de bijbel gekomen zijn.

Natte vingerwerk dus. Luchtfietserij om willekeurig citaten uit de Bijbel op de geschiedenis te plakken. Voor wat algemene dingen is dat wellicht interessant, maar voor de dingen die wat meer de diepte ingaan vrij onzinnig.

Van je hier opvolgende stuk kan ik maar weinig maken aangezien je hebt zitten rommelen met citaten en het nu ontzettend onduidelijk is wie wat geschreven heeft en waarop reageert daarom maar wat algemeens.

Waarom het WTG dan evengoed net zo fout is of zelfs fouter dan al die kerken en geloofsgemeenschappen die ze dagelijks lastert? Om de simpele reden dat het WTG aldus het WTG een valse profeet is. Als je de WTG leer serieus neemt dan kan je geen andere conclusie trekken dan dat het WTG zelf een valse profeet is gezien de niet uitgekomen profetieën die in het verleden enkele malen gedaan zijn (oa die van 1914). En we weten allemaal dat God een broertje dood heeft aan valse profeten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat klopt, maar dat was op aandringen van een aantal bisschopen.
De Britse historicus H. G. Wells schreef: „Niet alleen werd het concilie van Nicea door Constantijn de Grote bijeengebracht, maar alle grote concilies, de twee in Constantinopel (381 en 553), Efeze (431) en Chalcedon (451) werden door de keizerlijke macht bijeengeroepen.â€

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Goed. Ik pak het citaat wat Ft heeft gegeven, en wat zie ik tot mijn verbazing; helemaal geen enkele verwijzing naar academische boeken en studie.

de KATHOLIEKE ENCYCLOPEDIE wordt aangehaald is dat geen verwijzing naar een studie..

Pak eens een WT boek of andere publicatie en je zal merken dat er vaak meer dan een bladzijde besteed is aan verwijzingen naar studies.

neem bv wachttoren 1-11/2011, zal je waarschijnlijk niet bezitten, hier volgt hij dan via internet.

http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2011810

gaat over een gevonden astronomische datering met niet minder dan 20 verwijzingen naar studies en geen van alle met JG achtergrond. zoiets grondig onderzoeken vind je nergens..

Natte vingerwerk dus. Luchtfietserij om willekeurig citaten uit de Bijbel op de geschiedenis te plakken. Voor wat algemene dingen is dat wellicht interessant, maar voor de dingen die wat meer de diepte ingaan vrij onzinnig.

Dat is dus niet het geval, juist de dingen die meer diepgang hebben zijn te verklaren uit de bijbel, neem de koude oorlog, bijbelvorsers weten dat dat een voortvloeisel is van de heerschappij van Satan, en weten ook dat het past in de wereldomvattende profetie van Daniel.

Van je hier opvolgende stuk kan ik maar weinig maken aangezien je hebt zitten rommelen met citaten en het nu ontzettend onduidelijk is wie wat geschreven heeft en waarop reageert daarom maar wat algemeens.

GRAAG VOORBEELD, waar zit ik te rommelen? noem een gedeelte waar je niet helemaal uitkomt.

maar ik zal je helpen wat ik leer komt uit de bijbel, ik laat de bijbel de bijbel verklaren zoals met de gaven van de geest die ophielden, lijkt mij toch vrij duidelijk.

Constantijn (waar het omgaat)kon er geen gebruik van maken, hij leefde toen de afval al zeer duidelijk zichtbaar was.

Waarom het WTG dan evengoed net zo fout is of zelfs fouter dan al die kerken en geloofsgemeenschappen die ze dagelijks lastert? Om de simpele reden dat het WTG aldus het WTG een valse profeet is. Als je de WTG leer serieus neemt dan kan je geen andere conclusie trekken dan dat het WTG zelf een valse profeet is gezien de niet uitgekomen profetieën die in het verleden enkele malen gedaan zijn (oa die van 1914). En we weten allemaal dat God een broertje dood heeft aan valse profeten.

ik zal op deze materie (1914) nog een keer ingaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Goed. Ik pak het citaat wat Ft heeft gegeven, en wat zie ik tot mijn verbazing; helemaal geen enkele verwijzing naar academische boeken en studie.

de KATHOLIEKE ENCYCLOPEDIE wordt aangehaald is dat geen verwijzing naar een studie..

Een encyclopedie is geen studie nee.

Pak eens een WT boek of andere publicatie en je zal merken dat er vaak meer dan een bladzijde besteed is aan verwijzingen naar studies.

De WTG blaadjes die nog in huis lagen heb ik enkele jaren geleden al bij het oud papier gedaan.

neem bv wachttoren 1-11/2011, zal je waarschijnlijk niet bezitten, hier volgt hij dan via internet.

http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2011810

Mooi man. Helaas interesseert het onderwerp mij niets.

gaat over een gevonden astronomische datering met niet minder dan 20 verwijzingen naar studies en geen van alle met JG achtergrond. zoiets grondig onderzoeken vind je nergens

_O- Ook weer zo'n uitspraak uit de grote duim. Schijnbaar heb je nooit gestudeerd aan een HBO of universitaire instelling.

Overigens heb ik eerder zo'n discussie meegemaakt met een WTG'er, volgens mij was het op het oude GKv Forum. Daar bleek verwezen te worden in een artikel van het WTG naar een kerkvader. Men (gebruikers op dat forum) zochten de bewuste bron op en wat bleek, er stond precies het tegenovergestelde als het WTG beweerde. Niet voor niets mag een WTG'er dus niet het WTG zelf onderzoeken of artikelen betwijfelen.

Edit: ik zie dat je bijdrage inmiddels langer is geworden. Ik heb momenteel in de hitte geen zin om er verder op in te gaan, wellicht later een keer. Met rommelen bedoel ik overigens dat je bijdrage deels moeilijk leesbaar was aangezien je de quote's niet goed had gezet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Mooi man. Helaas interesseert het onderwerp mij niets.

Daarmee zeg je dus dat het je niet uitmaakt, in dit geval vind ik, moet je ook geen boude uitspraken en niet onderbouwde meningen ventileren.

Ook weer zo'n uitspraak uit de grote duim. Schijnbaar heb je nooit gestudeerd aan een HBO of universitaire instelling.

Dus jarenlange academische studies waar naar verwezen wordt bij aan aardig fundamenteel bijbels onderwerp stelt bij jou niets voor. vreemd maar als jij het beter weet, prima, maar dan verwacht ik iets meer dan dat je tot nu toe laat zien

Gestudeerde mensen zoals jij het beziet weten het niet altijd beter, integendeel gewoon uitgaan van Gods woord dat geeft pas resultaten.

en dan dit

de KATHOLIEKE ENCYCLOPEDIE wordt aangehaald is dat geen verwijzing naar een studie..

Een encyclopedie is geen studie nee.

daar is natuurlijk wel studie aan voorafgegaan om tot resultaat te komen, ze zuigen het nietuit de duim

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Mooi man. Helaas interesseert het onderwerp mij niets.

Daarmee zeg je dus dat het je niet uitmaakt,

Daarmee geef ik aan dat het er verwijzingen zijn naar vele andere bronnen zijn zoals jij aangaf. Die verwijzingen missen echter in het artikel eerder gelinkt werd. Tegelijkertijd geef ik aan dat het onderwerp van het door jou gelinkte artikel mij helemaal niet kan interesseren. Simpelweg omdat mijn interesse niet bij die materie ligt.

in dit geval vind ik, moet je ook geen boude uitspraken en niet onderbouwde meningen ventileren.

In dat geval dien je maar een TR in.

Ook weer zo'n uitspraak uit de grote duim. Schijnbaar heb je nooit gestudeerd aan een HBO of universitaire instelling.

Dus jarenlange academische studies waar naar verwezen wordt bij aan aardig fundamenteel bijbels onderwerp stelt bij jou niets voor. vreemd maar als jij het beter weet, prima, maar dan verwacht ik iets meer dan dat je tot nu toe laat zien

Begrijpend lezen is ook niet een van je sterke eigenschappen of wel? Ik geef aan dat er wel degelijk studies zijn die een stuk grondiger onderbouwt worden. Jij deed voorkomen of het WTG daar vrij uniek in is, ik kan je verklappen dat dat verre van de waarheid is.

Gestudeerde mensen zoals jij het beziet weten het niet altijd beter, integendeel gewoon uitgaan van Gods woord dat geeft pas resultaten.

Vandaar dat het WTG niet wil dat haar onderdanen een studie hoger dan het MBO niveau volgen. Houd je schaapjes lekker gezapig zullen we maar zeggen.

en dan dit

de KATHOLIEKE ENCYCLOPEDIE wordt aangehaald is dat geen verwijzing naar een studie..

Een encyclopedie is geen studie nee.

daar is natuurlijk wel studie aan voorafgegaan om tot resultaat te komen, ze zuigen het nietuit de duim

Dat weet je niet, kijk eens op de discussiepagina's bij religieus getinte artikelen op Wikipedia. Er wordt behoorlijk wat uit de grote duim gezogen.

De oude Katholieke Encyclopedia is best slecht. Vooral over het Oosterse Christendom maken ze veel fouten.

Het is natuurlijk niet heel toevallig dat het WTG uit zo'n oude bron moet citeren (vaak overigens compleet uit de context).

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het lijkt erop dat dit topic niet meer over Constantijn gaat? Is maar goed ook. Constantijn is al lang dood, en heeft toch niks te maken met zaken als de Drie-eenheid (aangezien die al honderden jaren voor zijn geboorte als leer bestond). En de Geest is een veel mooier onderwerp :)

Wegens het belang hiervan wil ik dit even apart beschouwen, het haakt aan op het gegeven dat/of de geest DOORGEVEN nog werkzaam was na de apostelen....

8 Wat Saulus betreft, hij hechtte zijn goedkeuring aan de moord op hem.

Op die dag brak er een zware vervolging los tegen de gemeente die in Jeruzalem was; allen werden verstrooid over de streken van Judea en Samaria, uitgezonderd de apostelen.

2 Doch eerbiedige mannen droegen Stefanus ten grave, en zij hielden een grote weeklacht over hem.

3 Saulus evenwel ging gewelddadig tegen de gemeente tekeer. Hij drong het ene huis na het andere binnen, sleepte zowel mannen als vrouwen naar buiten en leverde hen dan over aan de gevangenis.

4 Zij echter die verstrooid waren, gingen het land door en maakten het goede nieuws van het woord bekend.

5 Zo daalde Filippus af naar de stad Samaria en ging hun de Christus prediken.

6 De scharen schonken eensgezind aandacht aan hetgeen door Filippus werd gezegd, terwijl zij luisterden en de tekenen aanschouwden die hij verrichtte.

7 Want er waren er velen die onreine geesten hadden, en deze gingen gewoonlijk luidkeels schreeuwend uit. Bovendien werden vele verlamden en kreupelen genezen.

8 Er ontstond derhalve zeer veel vreugde in die stad.

9 Nu was er in de stad een zekere man, Simon genaamd, die voordien magische kunsten had beoefend en de natie van Samaria in verbazing had gebracht, terwijl hij van zichzelf beweerde dat hij iemand van grote betekenis was.

10 En allen, van klein tot groot, gaven acht op hem en zeiden: „Deze man is de Kracht Gods, die Groot genoemd kan worden.â€

11 Zij gaven dus acht op hem omdat hij hen reeds een geruime poos door zijn magische kunsten had verbaasd.

12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het goede nieuws van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus bekendmaakte, werden zij vervolgens gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

13 Ook SImon zelf werd een gelovige, en na gedoopt te zijn, bleef hij voortdurend bij Filippus ; en hij stond verbaasd over de tekenen en grote krachtige werken die hij zag gebeuren.

14 Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe;

15 en dezen daalden af en baden voor hen dat zij heilige geest mochten ontvangen.

16 Want die was nog op niemand van hen gevallen, doch zij waren alleen in de naam van de Heer Jezus gedoopt.

17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen voorts heilige geest.

Wie was de persoon Filippus

Een van de eerste christenen na de apostelen..hier wordt niet de apostel Filippus bedoelt

Door de vervolging trokken de discipelen door het hele land, behalve de apostelen, die in Jeruzalem bleven,Filippus ging oa naar Samaria en predikte daar de Christus.

Alsook kon hij demonen uitwerpen,genezingen doen en mensen dopen, waaronder de Simon, die magische kunsten kon doen, ik had het er in de vorige post daar al over

Toen de apostelen tenslotte vernamen dat de Samaritanen het woord hadden aangenomen, zonden zij het tweetal Petrus en Johannes naar hen toe, waarom? omdat deze gedoopte gelovigen de gave van de heilige geest zouden ontvangen...

Maar waarom zouden de 2 apostelen er speciaal naar toe om hen gaven van de heilige geest te geven... Filippus kon dat niet hij was geen apostel, hij kon dopen de demonen uitwerpen maar niet de betreffende geest geven, die gaven had hij niet, alleen de apostelen hadden die gaven

Waarom moesten er twee apostelen naar toe? Daar is een veel betere verklaring voor, die mooi in de lijn van de rest v/h boek Handelingen ligt: deze joodse apostelen moesten overtuigd worden dat heidenen er ook bij hoorden (en in dit geval: samaritanen).

Jezus had als opdracht gegeven: "maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde." (handelingen 1:8.)

In Handelingen 2 zie je dat er (met name) Joden uit het hele Mediterrane gebied aanwezig zijn met Pinksteren. Daarna (Hand.6:1) is er wel sprake van "grieksprekenden" maar dit zijn joden en proselieten (6:5 - Nicolaüs: een proseliet uit Antiochië).

In Hand.8:1 wordt vermeld dat vrijwel alle gelovigen door de vervolgingen over de landstreken Judea en Samaria verspreid werden. Fillippus (en anderen?) is de eerste die aan de Samaritanen het goede nieuws verkondigt (8:5).

Dan worden er apostelen uit Jeruzalem naar toe gestuurd: "8:14 Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe".

Dat nu ineens Samaritanen ook gingen geloven, dat was niet wat men verwachtte. Dat moest onderzocht worden.

Daarna gebeurt hetzelfde met Cornelius, de romein (heiden):

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:42 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden.

43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.

44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden.

45 En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd,

46 want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus:

47 Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?

Opvallend is, dat Petrus nog bezig is met z'n verhaal, en dat de Geest zelf het moment kiest om op te treden (10:19-20. De Geest heeft de mannen naar Petrus gestuurd). De Geest bevestigt hier wat al eerder aan Petrus was duidelijk gemaakt: heidenen zijn niet onrein voor God (10:15)

In Hand.11 moet Petrus zijn handelswijze aan de andere gelovigen (joden in Jeruzalem) uitleggen (want: horen heidenen er wel echt bij? Het zijn toch geen joden?). En hij doet dat door te wijzen op wat de Geest deed:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:15 En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin. 16 En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.

17 Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou zijn God tegen te houden? 18 En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt.

De joden moesten "gerust gesteld" worden: ook heidenen mogen erbij horen!

In Hand.19:6 gebeurt het weer, deze keer met mensen (joden? proselieten? heidenen?) die via Johannes de Doper het evangelie hadden gehoord, maar nog niet de vervulling ervan in Jezus. Ook hier is de aanwezigheid van de Geest weer een teken, dat ook zij erbij horen.

Op deze manier geeft de Geest iedere keer bij een "stap" de bevestiging die bange mensen nodig hadden. De Geest maakt dat de apostelen Jezus preken in Jeruzalem met Pinksteren, daarna dat de joodse christenen ervan overtuigd worden dat samaritanen (hun aartsvijanden) erbijhoren, en daarna dat heidenen erbij horen, en mensen die via Johannes nog niet het hele evangelie hadden gehoord.

Het boek Handelingen is het boek van de Geest. Het is de Geest die de drijvende kracht is achter verspreiding van het evangelie. Bij elke hobbel op de weg is het de Geest die de hobbel overwint en laat zien dat het evangelie verder moet.

Maar waarom zouden de 2 apostelen er speciaal naar toe om hen gaven van de heilige geest te geven... Filippus kon dat niet hij was geen apostel, hij kon dopen de demonen uitwerpen maar niet de betreffende geest geven, die gaven had hij niet, alleen de apostelen hadden die gaven

Ananias was geen apostel, maar Paulus kreeg de Geest na zijn handoplegging:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:17Anani̱as ging derhalve heen en trad het huis binnen, en hij legde de handen op hem en zei: „Saul, broeder, de Heer, de Jezus die u is verschenen op de weg waarlangs gij zijt gekomen, heeft mij uitgezonden opdat gij het gezicht moogt terugkrijgen en met heilige geest vervuld moogt worden"

Na handoplegging door Paulus (o.a. Hand.19:6) ontvangen mensen ook de Geest. Maar je zou kunnen stellen dat Paulus apostel was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

[knip]

Begrijpend lezen is ook niet een van je sterke eigenschappen of wel? Ik geef aan dat er wel degelijk studies zijn die een stuk grondiger onderbouwt worden. Jij deed voorkomen of het WTG daar vrij uniek in is, ik kan je verklappen dat dat verre van de waarheid is.

schreef Thorgrem

Je geeft geen enkel voorbeeld, tot nu toe ben ik geen enkele studie tegengekomen die beter bijbels onderbouwd is, dan JG doorgaans doet, maar geef jij er maar een dan zal ik het bekijken.

wat je hier laat zien is verder verdachtmakingen en maar wat roepen dit valt onder de noemer trollen.

Verder gaat het Topic niet over JG of mijn persoon, je voert een afleidings tactiek

verder heb je op het volgende dan wel gelijk

Dat weet je niet, kijk eens op de discussiepagina's bij religieus getinte artikelen op Wikipedia. Er wordt behoorlijk wat uit de grote duim gezogen.

Dat is zo daarom is mijn kader altijd de bijbel

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja, en je punt is?

Een keizer kan heel goed een concilie bijeenroepen maar daarmee wil nog helemaal niet zeggen dat hij ook maar enige invloed heeft op wat er besproken wordt laat staan de uitkomst.

Helaas bepaalde hij als voorzitter de gang van zaken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid