Spring naar bijdragen
Ursa

Wat is 'de wereld'?

Aanbevolen berichten

Wat betreft de vraag wie over de wereld heerst, die meer on topic is, heb ik mijn standpunt duidelijk gemaakt: God heerst over de hemel en de aarde. Jij vindt van niet, heb ik begrepen, maar waar je je op baseert kun je niet aangeven.

Ik ben het met je eens pyro, hoe je in een andere post aangeeft hoe een goede engel uiteindelijk Satan werd. En wat dit punt hierboven betreft, geloof ik wat anders. Ik geloof dat Satan de heerser van de wereld is. Toen hij bijvoorbeeld Jezus verzocht, liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. Zie Mattheus 4. En Jezus mocht ze hebben voor één daad van aanbidding. Hoe kon Satan deze koninkrijken aanbieden als ze niet onder zijn leiding stonden? Dan was het niet een verzoeking geweest.

In 1 Johannes 5:19 staat ook: "wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze." En in Johannes 14:30 zegt Jezus: " .. de heerser van de wereld is op komst. En hij heeft geen vat op mij". Jezus sprak hier toch niet over zijn Vader?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

pyro: Wat betreft de vraag wie over de wereld heerst, die meer on topic is, heb ik mijn standpunt duidelijk gemaakt: God heerst over de hemel en de aarde. Jij vindt van niet, heb ik begrepen, maar waar je je op baseert kun je niet aangeven.

Sanne69: Ik ben het met je eens pyro, hoe je in een andere post aangeeft hoe een goede engel uiteindelijk Satan werd. En wat dit punt hierboven betreft, geloof ik wat anders. Ik geloof dat Satan de heerser van de wereld is. Toen hij bijvoorbeeld Jezus verzocht, liet hij Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. Zie Mattheus 4. En Jezus mocht ze hebben voor één daad van aanbidding. Hoe kon Satan deze koninkrijken aanbieden als ze niet onder zijn leiding stonden? Dan was het niet een verzoeking geweest.

Goed punt. Toch denk ik dat er meer speelt. In het oude testament vind je vele profetieen over de messiaanse koning. Ik noem er enkele:

Ps 2:8 "Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit."

Ps 24:1 "Een psalm van David. De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen."

Ps. 47:8 "want God is Koning over de hele aarde; zing psalmen met een onderwijzing."

Ongetwijfeld kende Jezus de profetieen en wist Hij dat ze op Hem betrekking hadden.

Aangezien Jezus wist dat zijn Vader hem dit alles zou geven, kan het aanbod van satan op dit punt dus niet echt een verzoeking zijn geweest.

Ik denk dat de verzoeking anders was.

Jezus wist niet alleen dat Hij de messiaanse koning was, maar ook dat hij als mens zou moeten lijden. Zie bijv. Marcus 8:31

"En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan."

Satan stelde een andere deal voor: geen lijden, vernedering en kruisiging, maar een gespreid bedje.

Een simpele daad van aanbidding in ruil voor wereldheerschappij. Om Gods messiaanse belofte te verkwanselen aan de duivel.

Dit moet voor de mens Jezus een grote verleiding zijn geweest. Het is interessant te lezen hoe Jezus hiermee omging. Bij alle drie de verleidingen wees hij meteen op gehoorzaamheid aan de wil van God, zoals vastgelegd in de Schriften. Hij had de woorden van satan ter discussie kunnen stellen. Stenen in broden omtoveren, kon dat uberhaupt? Zouden de engelen Hem werkelijk komen opvangen als Hij van een rots zou springen? Had de satan eigenlijk wel de macht om Hem wereldheerschappij en roem te bezorgen?

Jezus ging niet in discussie. Ik kan me wel voorstellen waarom: het is gevaarlijk omdat je zwakheid als mens wordt aangesproken. Want alleen al het nadenken over zulke voorstellingen voedt je menselijke begeerte, je fantasie. En daarop is verleiding nu juist gebaseerd.

Bij Adam en Eva lezen we dat die wel de fout maakten om de woorden van de duivel in overweging te nemen, dat daardoor hun begeerte werd gewekt en dat die de verleiding onweerstaanbaar maakte.

Gen 3:6 "En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan."

Bij verzoekingen gaat het over gehoorzaamheid, en die is des te waardevoller voor God als we onder lijden gehoorzaam blijven. Dat is dus wat Jezus volbracht.

Hebr. 5:8 "Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden."

Fil 2:5 "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. 9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!"

Satan kan wel van alles aanbieden, maar de vraag is niet in de eerste plaats of wat satan zegt een kern van waarheid heeft. (sterker nog, er is altijd een kern van leugen en misleiding in het spel)

Waar het om gaat is dat we in geloof gehoorzaam blijven, in plaats van onze zwakheid bloot te stellen aan de duivel.

In 1 Johannes 5:19 staat ook: "wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze." En in Johannes 14:30 zegt Jezus: " .. de heerser van de wereld is op komst. En hij heeft geen vat op mij". Jezus sprak hier toch niet over zijn Vader?

Klopt. Het woord 'wereld' wordt niet altijd in dezelfde betekenis gebruikt in de bijbel. Zo lezen we in Joh. 3:16 "Want alzo lief heeft God de wereld gehad...", terwijl in 1 Johannes 2:15-25. dan weer staat: "Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is".

Ik citeer een stukje uit een bijbelstudie van Jaap Fijnvandraat:

"De vraag is dan wat we onder 'de wereld' moeten verstaan. Als men daaronder verstaat het boze wereldsysteem dan moet gezegd, dat God dat systeem vóór de kruisdood van Jezus Christus natuurlijk ook niet liefgehad heeft.

Het gebruik van het woord wereld in Jh. 1: 10 kan ons echter helpen om de zin van Jh. 3: 16 te begrijpen. In dat vers lezen we dat Christus in de wereld wereld was en dat de wereld door Hem is geworden (vgl. vs. 3). Dat slaat natuurlijk niet op het boze wereldsysteem, want dat is niet door Christus tot stand gekomen. Het slaat op de wereld, de kosmos, als geschapen werkelijkheid. Maar dan volgt er 'de wereld heeft Hem niet gekend'. Dat slaat natuurlijk niet op de materie waaruit de wereld bestaat op zichzelf, het gaat in wezen om de mens, die een deel van de geschapen werkelijkheid vormt. En wel het verantwoordelijk deel. Die mens beheert namelijk de wereld en hij is er één mee."

( http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.ph ... el&id=1518 )

Het gaat bij 'de heerser van deze wereld' in de bijbel dus niet direct over de duivel, maar over mensen die God niet kennen en daardoor hun opdracht over de wereld te heersen niet goed kunnen uitvoeren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Satan kan wel van alles aanbieden, maar de vraag is niet in de eerste plaats of wat satan zegt een kern van waarheid heeft. (sterker nog, er is altijd een kern van leugen en misleiding in het spel)

Waar het om gaat is dat we in geloof gehoorzaam blijven, in plaats van onze zwakheid bloot te stellen aan de duivel.

Het gaat bij 'de heerser van deze wereld' in de bijbel dus niet direct over de duivel, maar over mensen die God niet kennen en daardoor hun opdracht over de wereld te heersen niet goed kunnen uitvoeren.

Je uiteenzetting over verzoeking en gehoorzaamheid is helder. Ik ben het ook met je eens dat de term "wereld" in de context bekeken moet worden. Je voorbeeld om Joh.3:16 en 1 Joh.2:15-17 met elkaar te vergelijken, maakt dat heel goed duidelijk.

En dat Satan een grote leugenaar is, moge ook duidelijk zijn.

Niet alleen in Mattheus 4 lezen we over de bovengenoemde verzoeking, in Lukas 4 vind je het parallelle verslag. Daar lees je dat Satan zich nog wat sterker uitdrukt. In 4:6,7 staat: "Ik zal u al deze autoriteit en de heerlijkheid ervan geven, want ze is mij overgegeven, en ik geef ze aan wie ik ook wens. Indien gij daarom een daad van aanbidding jegens mij verricht, zal het alles van u zijn". De vraag is dus of Satan hier wel de waarheid spreekt als hij zegt dat al de autoriteit aan hem is overgegeven.

In Openbaring 13:1,2 vinden we een aanwijzing. Johannes heeft hier een visioen waarin de duivel wordt voorgesteld als een draak en hij geeft een wild beest "zijn kracht en zijn troon en grote autoriteit". Later wordt duidelijk dat de "zeven koppen" van een scharlaken beest, dat een beeld is van het beest uit Openbaring 13, "zeven koningen" of regeringen voorstellen. - Zie Openbaring 17:3,9,10. Vinden we hierin niet een bevestiging dat Satan de heerser is van de wereld?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet alleen in Mattheus 4 lezen we over de bovengenoemde verzoeking, in Lukas 4 vind je het parallelle verslag. Daar lees je dat Satan zich nog wat sterker uitdrukt. In 4:6,7 staat: "Ik zal u al deze autoriteit en de heerlijkheid ervan geven, want ze is mij overgegeven, en ik geef ze aan wie ik ook wens. Indien gij daarom een daad van aanbidding jegens mij verricht, zal het alles van u zijn". De vraag is dus of Satan hier wel de waarheid spreekt als hij zegt dat al de autoriteit aan hem is overgegeven.

God heeft in het begin het beheer van de wereld aan de mens toevertrouwd. Die heerschappij wordt dus alleen aan de satan overgegeven voorzover mensen het aan hem geven.

De satan zegt als het ware tegen Jezus: 'als je mij je mandaat tot heerschappij over de schepping overhandigt, mag jij de wereld met bijbehorende autoriteit en heerlijkheid hebben. Je hoeft helemaal niet te lijden en vernederd te worden en te sterven. Een enkele daad van aanbidding aan mij en dan zorg ik dat je als zoon van god krijgt wat je verdient.'

Het moet andersom zijn: God wil dat wij over het kwaad heersen in plaats van de heerschappij aan het kwaad toe te vertrouwen.

Genesis 4:7 "Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen."

In Openbaring 13:1,2 vinden we een aanwijzing. Johannes heeft hier een visioen waarin de duivel wordt voorgesteld als een draak en hij geeft een wild beest "zijn kracht en zijn troon en grote autoriteit". Later wordt duidelijk dat de "zeven koppen" van een scharlaken beest, dat een beeld is van het beest uit Openbaring 13, "zeven koningen" of regeringen voorstellen. - Zie Openbaring 17:3,9,10. Vinden we hierin niet een bevestiging dat Satan de heerser is van de wereld?

Openbaringen gebruikt een enorm rijke visionaire symbooltaal waarin je alle mogelijke betekenissen zou kunnen 'inpassen'. Ik denk daarom dat we heel voorzichtig moeten zijn een bevestiging voor deze of gene opvatting in Openbaringen te zoeken. Er zijn zelfs mensen die denken dat de 'hoer van babylon' de katholieke Kerk voorstelt. -O-

Hoe je je nu de RKK kunt voorstellen als 'dronken van het bloed van de heiligen' (Openbaring 17:6), terwijl diezelfde Kerk juist heiligen voortbrengt en hun gedachtenis eert, dat is me overigens een volslagen raadsel. (H)

Maar dat terzijde. Het voorbeeldje dient als illustratie voor het gevaar van 'inlezen'.

Ik wil later nog specifieker ingaan op de betekenis van de teksten in Openbaringen die je citeert. Op dit moment ontbreekt het me aan tijd daartoe.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid