Spring naar bijdragen
Ursa

Bijbelgelovigen

Aanbevolen berichten

In een ander topic kwam het volgende naar voren:

kan evenmin worden aangetoond dat het WTG religie bedrijft i.p.v. strikt de Bijbel volgt.

Hoe kan je nou strict de Bijbel volgen en geen religie bedrijven?

De vraag die ik me stel is: hoe kun je in de Bijbel geloven?

Ik geloof in God. De Bijbel is daarbij een mooi middel om dat geloof inhoud te geven. Maar de Bijbel zelf is niet zaligmakend, noch het precies navolgen van regeltjes die je weet te vinden (over religie gesproken!). Jezus is de Zaligmaker. Ik volg ook niet de Bijbel. Ik volg Jezus. Dat is wat christen-zijn is: Jezus volgen.

Waar komt het strakke geloof in de Bijbel vandaan? Is het omdat het vaak de enige bron van God is die we hebben?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een uitspraak die ik vaak aangehaald zie worden is Johannes 17:17b.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

Deze uitspraak van Jezus wordt aangehaald om de waarheid van de Bijbel aan te tonen. Strikt genomen is het cirkelredenering: in de Bijbel staat dat de Bijbel waar is. De vertaling van het vers klopt echter ook niet. Jezus spreekt over Gods woord. Dat kunnen zijn alle woorden die God gesproken heeft. Een andere mogelijkheid is dat het over Jezus Zelf gaat; Jezus is immers Gods Woord (Joh. 1:1). Een vertaling richting de Bijbel is echter twijfelachtig, te meer omdat men op het moment van Jezus' uitspraak slechts kon beschikken over de Tenach. Jammer voor het NT dan...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De verabsolutering van het protestantse sola scriptura is vooral opgekomen in de evangelische beweging in ik dacht de negentiende eeuw. Ik ken die geschiedenis niet echt, maar ik vermoed dat men de gevestigde kerken vond verslappen in het geloof en dat men als remedie terugkeer tot een striktere interpretatie van de Schrift voorstond. Zo begint namelijk zo'n beetje elke nieuwe protestantse kerkgemeenschap of beweging.

Het sola scriptura zelf is ontstaan doordat de reformatie de katholieke Kerk afwees als leergezag en terugwilde naar de geloofsbeleving van de allereerste christenen in de apostolische tijd. De Schrift achtte men daartoe de meest betrouwbare en voornaamste bron.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Verabsolutering komt voort uit bewegingen die ontstonden na de reformatie en na de verlichting. Met de opkomst van de wetenschap zag de theologie zich steeds meer terug gedrongen. Men kon steeds meer zeggen over de wereld om ons heen. Men kon alleen niet meer zeggen wat dat betekende voor ons, wie we nu waren, wat zegt dit over God/eeuwigheid etc. Daar is de scheiding ontstaan tussen natuurwetenschappen als "echte wetenschappen" die zijn ten slotte bezig met aantoonbare feiten. Theologie en geloof hadden hun plek in het persoonlijke, die waren er voor het heil.

Deze opkomende rationalistische trent zinde veel theologen echter niet. Ze wilde niet weggedrukt worden in een hoek. Dus ging men op zoek naar objectieve, statische waarheden. Een van de dingen die je dan ziet opkomen is de mechanische inspiratieleer. De Bijbel is letter voor letter geïnspireerd, perfect en zo bedoelt. 100% Gods werk, daar kwam niks menselijks aan te pas. Je kunt deze elke tekst tot absolute waarheid verheffen, om van daaruit vervolgens van alles te gaan beweren en onderbouwen. Deze beweging heeft nog grote invloed tot vandaag de dag in de gereformeerde gezindte op de schriftvisie van velen.

Om het verhaal even af te maken. In de 18e en 19e eeuw komt men er steeds achter dat de Bijbel wel degelijke ook mensenwerk bevat. Men komt door opgravingen veel meer te weten over de wereld van toen. Gaat verbanden leggen tussen vooral het OT en geschriften uit het oude Nabije Oosten. Men ziet steeds meer mensenwerk in stijl, poëzie, fouten, overschrijffouten, verschillen etc. Deze beweging leidde er weer toe dat veel theologen de Bijbel vooral als mensenwerk gingen zien. Vervolgens koppelde men theologie en geloof vaak los van de geschiedenis. Het gaat er niet om of Jezus is gekruisigd, het punt is dat dit verhaal zoals het in de Bijbel staat iets met mij doet, het veranderd mij. Dus het heeft zin, want het geeft zin aan mijn leven. Dan zit je bij mensen als Bultman, Kuitert en eigenlijk de mainstream binnen de theologie van vandaag de dag.

Waarom geloof ik in de Bijbel? Ik denk dat ik dan toch vooral aansluit bij de vroege reformatoren. Calvijn heeft sterk gepleit voor het innerlijk getuigenis van de Geest. De Schrift getuigt van zichzelf dat het het Woord van God is. Luther heeft het er zelfs over dat de tekst voor hem niet zo belangrijk is. Het was noodzakelijk dat het getuigenis van Jezus werd vastgelegd. Uiteindelijk gaat het er bij hem om, dat als hij de Bijbel opent dat hij dan Jezus tegen komt. In die woorden, in die oude teksten spreekt God tot hem. In die oude woorden, in die oude teksten spreekt God ook tot mij. Volgens mij was het Karl Barth die zei. Het is niet zozeer dat wij als subject de Bijbel gaan onderzoeken als het object. Als we het dan bestudeerd hebben en het wat vinden halen we er betekenis uit. Nee, God spreekt in de Bijbel, Hij is het subject. Hij spreekt tot ons, het object. Enerzijds denk ik dat de Bijbel gewoon een verzameling oude teksten is. Anderzijds geloof en weet ik, dat dit de uitverkoren woorden zijn. God heeft er voor gekozen om door deze Woorden te spreken in de geschiedenis. Dit zijn de woorden waaraan we Hem mogen kennen.

Is het logisch? Voor mij wel. Ik snap de werkelijkheid zonder de Bijbel niet. Is het wetenschappelijk? Ik kan het redelijk onderbouwen, maar niet bewijzen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is op zich weer een nieuwe vraag. Heeft hier natuurlijk wel mee te maken.

Zoals je de vraag stelt kan ik hem niet beantwoorden. Ik kan je sowieso niet uitleggen hoe het innerlijk getuigenis werkt. Waarom dat mij vertelt dat de Bijbel Gods Woord is en waarom dat niet de Koran is. Dus ik kan je ook zeker niet uitleggen waarom Esther wel getuigt en waarom II Macabeeën dat niet doet.

De vaag die jij stelt is er eentje naar de canon. De geschiedenis en samenstelling daarvan. Waarom Esther wel (ondanks dat Gods Naam er niet in voorkomt) en I, II, III Macabeeën, Judith, Tobit e.d. niet? Het simpele antwoord is eigenlijk dat de protestantse traditie de Joodse canon hanteert. Veel van die geschriften zijn Joods of hebben Joodse wortels. Ik heb morgen een tentamen Judaïca en daar komen ze allemaal langs. Het is duidelijk dat ze gelezen werden, opgenomen zijn in de traditie en mondelinge overlevering. Ze hebben ook zeker hun invloed gehad in het Rabbijnse denken (misna en Talmud) en dus de Joodse theologie en schriftuitleg. Ze ontbreken echter in de oude canonlijsten. Dit is de reden dat de protestantse traditie ze niet als canoniek heeft erkend. Wel grappig: de statenvertalers bijv. hebben de meeste apocriefe boeken wel vertaald. Ook een aanmaning gedaan om ze te lezen, het is geestelijke lectuur. Het is echter niet het normatieve Woord van God.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar om de vraag even terug te leggen. Als de Roomse en Oosterse kerk niet wil spreken van het innerlijke getuigenis van de geest en het zelfgetuigenis van de Schrift? Waarom is dan de Bijbel de Bijbel? Ligt dat puur vast op het feit dat ze door de kerk is aangenomen?

(dan zou je namelijk ook de vraag kunnen stellen: waarom wel... en niet...)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het fenomeen wat de katholieken sola scriptura noemen was en is al bekend bij de joden lang voordat de katholieke kerk bestond. Bestudeer het OT nauwkeurig om foutieve interpretaties hieromtrent te voorkomen.

'Daarna las hij al de woorden van de wet voor, de zegen en de vloek, in overeenstemming met alles wat in het wetboek geschreven staat.' (Joz 8,34)

'Wees daarom zeer sterk door alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, in acht te nemen en na te leven, zodat u daarvan niet afwijkt, naar rechts of naar links' (Joz 23,6)

'om de HEERE voortdurend, in de morgen en in de avond, brandoffers te brengen op het brandofferaltaar; en dat overeenkomstig alles wat geschreven staat in de wet van de HEERE, die Hij Israël geboden had.' (1 Kron 16,40)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het fenomeen wat de katholieken sola scriptura noemen was en is al bekend bij de joden lang voordat de katholieke kerk bestond. Bestudeer het OT nauwkeurig om foutieve interpretaties hieromtrent te voorkomen.

'Daarna las hij al de woorden van de wet voor, de zegen en de vloek, in overeenstemming met alles wat in het wetboek geschreven staat.' (Joz 8,34)

'Wees daarom zeer sterk door alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, in acht te nemen en na te leven, zodat u daarvan niet afwijkt, naar rechts of naar links' (Joz 23,6)

'om de HEERE voortdurend, in de morgen en in de avond, brandoffers te brengen op het brandofferaltaar; en dat overeenkomstig alles wat geschreven staat in de wet van de HEERE, die Hij Israël geboden had.' (1 Kron 16,40)

Deze passages hebben niks met sola scriptura te maken. Sola Scriptura is dat alleen de Bijbel gezaghebbend is op doctrinaal gebied afaik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De vraag die ik me stel is: hoe kun je in de Bijbel geloven?

Ik geloof in God. De Bijbel is daarbij een mooi middel om dat geloof inhoud te geven. Maar de Bijbel zelf is niet zaligmakend, noch het precies navolgen van regeltjes die je weet te vinden (over religie gesproken!). Jezus is de Zaligmaker. Ik volg ook niet de Bijbel. Ik volg Jezus. Dat is wat christen-zijn is: Jezus volgen.

Waar komt het strakke geloof in de Bijbel vandaan? Is het omdat het vaak de enige bron van God is die we hebben?

Voor mij is de Bijbel een wegwijzer. Net zoals de wet dat was voor Gods volk onder het Oude Verbond. Een wegwijzer heeft maar één doel en dat is de weg wijzen. Naar Christus in dit geval. Maar Christus zelf is niet het eindpunt. Dat is God. Christus brengt de gelovige voor de troon van God. Door zijn Geest.

Een wegwijzer wijst de weg, maar brengt je er niet. Dat moet je zelf doen. Op weg gaan. Maar omdat de mens niet in staat is op eigen kracht op weg te gaan, heeft God Christus gegeven om de mens daarbij te helpen. We zijn dus samen met Christus onderweg.

De mens is echter gewend om z'n eigen boontjes te doppen, dus regelmatig raakt hij de weg kwijt. Zelfs als hij eigenlijk met Christus onderweg is. En als de gelovige de weg kwijt is, krijgt de wegwijzer zijn functie terug. De bijbel is dus voortdurend de weg aan het wijzen: vertrouw op Christus, vertrouw op zijn volbrachte werk. Vertrouw niet op jezelf. Maar omdat het vertrouwen op Christus een proces is, dat waarschijnlijk tot het eind van ons leven aan de gang is, kunnen we voortdurend op de Bijbel terugvallen als we even de Weg kwijt zijn.

De Heilige Geest is degene die helpt om de wegwijzer ook werkelijk te verstaan. Als de Geest niet kan werken, dan wordt de Bijbel een wegwijzer die voortdurend de weg wijst, zonder dat we op de plaats van de bestemming komen (in Christus). Dan kom je onder de wet. Binnen Christus valt de gelovige niet onder de wet; buiten Christus heeft de gelovige alléén maar de wet.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Denk dat er genoeg mensen zijn die leven zoals God het bedoeld heeft, zonder God te kennen.

Geloven en de Bijbel lezen gaan goed samen, maar ik ken een theoloog die de Bijbel van buiten kent maar zelf stellig beweert geen levende relatie met Jezus te hebben.

Andersom zullen er ongetwijfeld mensen zijn die de Bijbel niet kennen maar God wel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Denk dat er genoeg mensen zijn die leven zoals God het bedoeld heeft, zonder God te kennen.

Ja, dat denk ik ook wel.

Geloven en de Bijbel lezen gaan goed samen

Uiteraard.

maar ik ken een theoloog die de Bijbel van buiten kent maar zelf stellig beweert geen levende relatie met Jezus te hebben.

Ja, die ken ik ook. Theologie is een vak. Daarnaast zijn er natuurlijk veel Joden die de Tenach (Oude Testament) uit hun hoofd kennen en niet geloven in Jezus als Messias.

Andersom zullen er ongetwijfeld mensen zijn die de Bijbel niet kennen maar God wel.

Tja, hier stel ik mijn vraagtekens. Je kunt God alleen maar leren kennen via Christus. Tenminste als het gaat om de God, waar Christus het over heeft. En Christus kun je inderdaad ook buiten de Bijbel om leren kennen. Waarom niet, zou ik zeggen. Het is echter de vraag of dat wat jou Christus toont, niet alsnog op de één of andere manier een afgeleide is van de Bijbel. In elk geval kan de Bijbel fungeren als toetssteen. Wellicht kun je dan spreken van herkenning en bevestiging. Het verklaart wel waarom veel mensen alles over hebben voor een bijbel. Het blijft een feit, dat iedereen die Christus leert kennen, óók een enorm verlangen krijgt om de Bijbel te lezen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Tja, hier stel ik mijn vraagtekens. Je kunt God alleen maar leren kennen via Christus. Tenminste als het gaat om de God, waar Christus het over heeft. En Christus kun je inderdaad ook buiten de Bijbel om leren kennen. Waarom niet, zou ik zeggen.

Zou ik ook zeggen. Sterker nog, dat deed ik net :P

Het is echter de vraag of dat wat jou Christus toont, niet alsnog op de één of andere manier een afgeleide is van de Bijbel. In elk geval kan de Bijbel fungeren als toetssteen.

Uiteraard, wat Jezus jou toont is per definitie afleidbaar of in elk geval te toetsen in de Bijbel. Anders is het Jezus niet.

Wellicht kun je dan spreken van herkenning en bevestiging. Het verklaart wel waarom veel mensen alles over hebben voor een bijbel. Het blijft een feit, dat iedereen die Christus leert kennen, óók een enorm verlangen krijgt om de Bijbel te lezen.

Klopt! Maar wat ik zeggen wil is dat het lezen van de Bijbel niet per se een vereiste is om Jezus te leren kennen. Analfabeten, mensen in een land waar de Bijbel verboden is, kinderen, etc., kennen Jezus namelijk ook gewoon ;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Klopt! Maar wat ik zeggen wil is dat het lezen van de Bijbel niet per se een vereiste is om Jezus te leren kennen. Analfabeten, mensen in een land waar de Bijbel verboden is, kinderen, etc., kennen Jezus namelijk ook gewoon ;)

Nou ja, 'gewoon'. Maar AGOES*, ik begrijp wat je bedoelt. Het meest bijzondere verhaal vind ik nog dat ik een tijd geleden hoorde. Als ik het me goed herinner gaat het als volgt: Er kwam een inboorling op een zendingspost en vertelde dat hij een droom had gehad van Iemand die hem had verteld naar de zendingspost te gaan en daar te vragen of iemand hem het verhaal van de enige ware God wilde vertellen.

Het is overigens opvallend, dat Jezus zich vaak persoonlijk (ook in een droom) aan zoekende moslims of kasten-indiërs en Hindoes bekendmaakt. Dat gaat ook buiten alles om. Wat dat betreft zijn "de wegen des Heeren ondoorgrondelijk".

* = AGOES, Alle Gekheid Op Een Stokje.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb me voorgenomen om de bijbel totaal te gaan geloven. Ik zie het nut niet om daar van af te wijken. Van vrijzinnig levensstijl naar orthodox.

Ideaal. In 1 pagina staat beschreven hoe de aarde is onstaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het fenomeen wat de katholieken sola scriptura noemen was en is al bekend bij de joden lang voordat de katholieke kerk bestond. Bestudeer het OT nauwkeurig om foutieve interpretaties hieromtrent te voorkomen.

'Daarna las hij al de woorden van de wet voor, de zegen en de vloek, in overeenstemming met alles wat in het wetboek geschreven staat.' (Joz 8,34)

'Wees daarom zeer sterk door alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, in acht te nemen en na te leven, zodat u daarvan niet afwijkt, naar rechts of naar links' (Joz 23,6)

'om de HEERE voortdurend, in de morgen en in de avond, brandoffers te brengen op het brandofferaltaar; en dat overeenkomstig alles wat geschreven staat in de wet van de HEERE, die Hij Israël geboden had.' (1 Kron 16,40)

Deze passages hebben niks met sola scriptura te maken. Sola Scriptura is dat alleen de Bijbel gezaghebbend is op doctrinaal gebied afaik.

Jawel want de Thora is de Bijbel van de joden, dus het spijt me voor je maar het fenomeen sola scriptura is ouder dan jouw kerk. Het enige wat jullie hebben gedaan is er een paar boeken aan toegevoegd en het een nieuwe naam gegeven.

'Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.' (Pred 1,9)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Jawel want de Thora is de Bijbel van de joden, dus het spijt me voor je maar het fenomeen sola scriptura is ouder dan jouw kerk. Het enige wat jullie hebben gedaan is er een paar boeken aan toegevoegd en het een nieuwe naam gegeven.

Sola Scriptura toeschrijven aan de Joden is een anachronisme.

De Joden beschouwden de Schriften niet als de enige autoriteit, zoals protestanten. Integendeel, ze hadden een leergezag dat de wetten en voorschriften van God uitlegde en toepaste. In Exodus 18 lees je dat Mozes de rol van leergezag op zich neemt:

De volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat stonden de mensen om hem heen. 14 Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij: ‘Waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van ’s ochtends tot ’s avonds om je verdringen?’ 15 Mozes antwoordde zijn schoonvader: ‘Omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen. 16 Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd, en dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden.’

In Deuteronomium 17 lees je dat Mozes dit leergezag neerlegt bij de priesters en de rechter:

Met betrekking tot moord of doodslag, rechtsvordering en geweldpleging kunnen zich in uw steden rechtszaken voordoen waarin het te moeilijk is om vonnis te wijzen. In dergelijke gevallen moet u naar de plaats gaan die de HEER, uw God, zal uitkiezen. 9 Daar raadpleegt u de Levitische priesters en de rechter die daar op dat moment zetelt, en zij zullen uitspraak doen. 10 Doe precies wat zij u voorschrijven en volg de aanwijzingen die u van hen krijgt nauwkeurig op. 11 Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het vonnis dat ze uitspreken. Probeer in geen enkel opzicht te schikken en te plooien. 12 Degene die de euvele moed heeft om de woorden van de rechter of van de priester die daar voor de HEER, uw God, dienstdoet in de wind te slaan, moet ter dood gebracht worden. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren.

Ook op andere plaatsen in het O.T. is dit terug te vinden. Er wordt gesproken over de oudsten in de stadspoort, die tot taak hadden recht te spreken en geschillen op te lossen. Zie bijvoorbeeld het verhaal van Ruth.

Er is dus geen sprake van een exclusieve autoriteit van de Schriften. De regels en wetten uit de Torah moesten worden uitgelegd en toegepast door daartoe aangewezen en geheiligde mensen. Dit gezag stond bekend als de 'zetel van Mozes', zie Joodse commentaren daarover.

Naar dit gezag verwijst Jezus als hij in Mattheus 23 tegen het volk zegt: "De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar." Kortom, Jezus schaft dit leergezag niet af, maar bekrachtigt het.

Sola scriptura is een 16e-eeuwse uitvinding en is in de traditie van de Joden ondenkbaar.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb me voorgenomen om de bijbel totaal te gaan geloven. Ik zie het nut niet om daar van af te wijken. Van vrijzinnig levensstijl naar orthodox.

Ideaal. In 1 pagina staat beschreven hoe de aarde is onstaan.

Wat jij stelt is niet per se orthodox. Eerder fundamentalistisch, in de oude betekenis van het woord. Ik kan er wel respect voor over hebben als mensen letterlijk en vol de Bijbel willen geloven, juist omdat ik er anders tegenaan kijk. Ik hoop dat je ook respect hebt voor de mensen die sommige gedeelten symbolisch opvatten e.d.

Het fenomeen wat de katholieken sola scriptura noemen was en is al bekend bij de joden lang voordat de katholieke kerk bestond.

Sola scriptura is geen katholieke uitvinding maar één van de 'credo's' van de Reformatie. Net als sola gratia (alleen door genade) en solo (?) Christus (alleen door Christus). Sola scriptura staat er voor dat de Schrift het ijkpunt is van het leergezag, en niet mensen of organisaties.

Ik denk zelf dat leer/traditie/achtergrond altijd meespeelt. Een korte blik op dit forum laat al zien dat je er met Bijbelteksten alleen niet bent. Altijd komt er interpretatie bij om de hoek kijken. Uitgangspunten en conclusies kunnen dan per persoon verschillen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Orthodox sluit aan bij 2000 jaar aan christelijke lezing en de leringen van de kerkvaders. Men staat niet zozeer een letterlijke lezing voor, alswel een lezing met verschillende lagen waarbij een tekst meerdere betekenissen kan hebben (even kort door de bocht). Theologie speelt een grote rol, geloof en rede gaan gelijk op.

Het christelijke fundamentalisme stamt uit de 19e eeuw en is in feite een soort hervormingsbeweging. Eén van de punten was een letterlijke lezing van de Bijbel. Theologie is soms een wat vies woord en rationeel hoeft het ook niet te zijn. De geloofswerkelijkheid staat boven al het andere.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Jawel want de Thora is de Bijbel van de joden, dus het spijt me voor je maar het fenomeen sola scriptura is ouder dan jouw kerk. Het enige wat jullie hebben gedaan is er een paar boeken aan toegevoegd en het een nieuwe naam gegeven.

Sola Scriptura toeschrijven aan de Joden is een anachronisme.

De Joden beschouwden de Schriften niet als de enige autoriteit, zoals protestanten. Integendeel, ze hadden een leergezag dat de wetten en voorschriften van God uitlegde en toepaste. In Exodus 18 lees je dat Mozes de rol van leergezag op zich neemt:

De volgende dag sprak Mozes recht over het volk. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat stonden de mensen om hem heen. 14 Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in beslag werd genomen, vroeg hij: ‘Waarom moet jij steeds voor iedereen klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen zich van ’s ochtends tot ’s avonds om je verdringen?’ 15 Mozes antwoordde zijn schoonvader: ‘Omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen. 16 Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorgelegd, en dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe Gods wetten en voorschriften luiden.’

In Deuteronomium 17 lees je dat Mozes dit leergezag neerlegt bij de priesters en de rechter:

Met betrekking tot moord of doodslag, rechtsvordering en geweldpleging kunnen zich in uw steden rechtszaken voordoen waarin het te moeilijk is om vonnis te wijzen. In dergelijke gevallen moet u naar de plaats gaan die de HEER, uw God, zal uitkiezen. 9 Daar raadpleegt u de Levitische priesters en de rechter die daar op dat moment zetelt, en zij zullen uitspraak doen. 10 Doe precies wat zij u voorschrijven en volg de aanwijzingen die u van hen krijgt nauwkeurig op. 11 Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het vonnis dat ze uitspreken. Probeer in geen enkel opzicht te schikken en te plooien. 12 Degene die de euvele moed heeft om de woorden van de rechter of van de priester die daar voor de HEER, uw God, dienstdoet in de wind te slaan, moet ter dood gebracht worden. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren.

Ook op andere plaatsen in het O.T. is dit terug te vinden. Er wordt gesproken over de oudsten in de stadspoort, die tot taak hadden recht te spreken en geschillen op te lossen. Zie bijvoorbeeld het verhaal van Ruth.

Er is dus geen sprake van een exclusieve autoriteit van de Schriften. De regels en wetten uit de Torah moesten worden uitgelegd en toegepast door daartoe aangewezen en geheiligde mensen. Dit gezag stond bekend als de 'zetel van Mozes', zie Joodse commentaren daarover.

Naar dit gezag verwijst Jezus als hij in Mattheus 23 tegen het volk zegt: "De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar." Kortom, Jezus schaft dit leergezag niet af, maar bekrachtigt het.

Sola scriptura is een 16e-eeuwse uitvinding en is in de traditie van de Joden ondenkbaar.

Als je het NT bestudeert - wat door joden is geschreven - zie je dat zij steeds de schrijvers van de Tenach citeerden en nooit een rabbijn uit een mondelingen traditie. Sterker nog Jezus zei:

Mat 23

8 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders.

9 En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.

10 En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

En Petrus schreef:

2 Petr 1

20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;

21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

De enige die de geschriften kan uitleggen is de heilige Geest (Joh 14,26) onder Wiens invloed de apostelen het NT hebben geschreven. Dus het NT is de mondelinge uitleg van het OT en in die zin hebben we de traditie inderdaad nodig!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Orthodox sluit aan bij 2000 jaar aan christelijke lezing en de leringen van de kerkvaders. Men staat niet zozeer een letterlijke lezing voor, alswel een lezing met verschillende lagen waarbij een tekst meerdere betekenissen kan hebben (even kort door de bocht). Theologie speelt een grote rol, geloof en rede gaan gelijk op.

Het christelijke fundamentalisme stamt uit de 19e eeuw en is in feite een soort hervormingsbeweging. Eén van de punten was een letterlijke lezing van de Bijbel. Theologie is soms een wat vies woord en rationeel hoeft het ook niet te zijn. De geloofswerkelijkheid staat boven al het andere.

Ik ben wel modern in de techniek, en als ik iets koop is het vaak merk en duurzaam.

Fundamenteel in de leer, modern in de techniek.

Gaat dit wel samen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid