Spring naar bijdragen
eclammers

Wat is de toekomst van de mensheid?

Aanbevolen berichten

Welke historische feiten worden hier dan zoal gecensureerd?

In dit geval geen historische feiten, maar Bernard 3 wilt graag dergelijke termen projecteren op bestaande organisaties en personen. Dat is niet zozeer historische feiten benoemen, maar vooral anderen zwart en verdacht maken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je dan toch alles uit de Bijbel haalt, waar heb je dan de volgende wijsheid vandaan?
5) Daar Gods uitdrukkelijke wil door Hem werd bekend gemaakt in zijn Tien Geboden. Waarbij het Vierde Gebod het gebod is dat de RKK op eigen gezag heeft gewijzigd zowel wat inhoud als tijdstip betreft (en dat ook officieel bevestigd); zal alles zich toespitsen op het al of niet aanvaarden van de zondag als dag van aanbidding.

En dan vraag ik me vooral af hoe je weet dat alles zich zal toespitsen op het al of niet aanvaarden van de zondag als dag van aanbidding? Zit daar niet stiekem een beetje eigen interpretatie bij?

Volgens mij is de zondag NIET Gods dag van aanbidding.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De boeken Daniel en Openbaring, zijn vrij wel duidelijk over deze zaken!

Dat is dus de vraag, ik kan je namelijk zomaar een groot aantal verschillende visies op deze bijbelboeken geven. Allemaal afkomstig van orthodoxe christenen.

Als je dan toch alles uit de Bijbel haalt, waar heb je dan de volgende wijsheid vandaan?
5) Daar Gods uitdrukkelijke wil door Hem werd bekend gemaakt in zijn Tien Geboden. Waarbij het Vierde Gebod het gebod is dat de RKK op eigen gezag heeft gewijzigd zowel wat inhoud als tijdstip betreft (en dat ook officieel bevestigd); zal alles zich toespitsen op het al of niet aanvaarden van de zondag als dag van aanbidding.

En dan vraag ik me vooral af hoe je weet dat alles zich zal toespitsen op het al of niet aanvaarden van de zondag als dag van aanbidding? Zit daar niet stiekem een beetje eigen interpretatie bij?

Volgens mij is de zondag NIET Gods dag van aanbidding.

Nee dat klopt, elke dag is een dag om God te aanbidden. Het zou een bijzonder slechte zaak zijn wanneer christenen de aanbidding tot één dag in de week zouden beperken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het zou een bijzonder slechte zaak zijn wanneer christenen de aanbidding tot één dag in de week zouden beperken.
Kwantiteit van aanbidding is belangrijk dus. Als iemand mij dagelijks zou aanbidden, dan zou ik wel een beetje zat van worden. Het heeft een averechts effect. Bij God blijkbaar niet?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Als je dan toch alles uit de Bijbel haalt, waar heb je dan de volgende wijsheid vandaan?
5) Daar Gods uitdrukkelijke wil door Hem werd bekend gemaakt in zijn Tien Geboden. Waarbij het Vierde Gebod het gebod is dat de RKK op eigen gezag heeft gewijzigd zowel wat inhoud als tijdstip betreft (en dat ook officieel bevestigd); zal alles zich toespitsen op het al of niet aanvaarden van de zondag als dag van aanbidding.

En dan vraag ik me vooral af hoe je weet dat alles zich zal toespitsen op het al of niet aanvaarden van de zondag als dag van aanbidding? Zit daar niet stiekem een beetje eigen interpretatie bij?

Volgens mij is de zondag NIET Gods dag van aanbidding.

U staat met uw overtuiging niet alleen

Ook vele anderen uit verscheidene denominaties geven dit grif toe.

Hieronder enkele van de vele publicaties die hierover handelen en ik ben eens benieuwd of ze niet gecensureerd zullen worden (wat in het verleden al eens gebeurde beste thorgrem en olorin)

De zondag is een katholieke instelling en de aanspraak ervan kan slechts op katholieke beginselen verdedigd worden…Van het begin tot het einde van de H.Schrift is er geen enkele tekst, die recht geeft om de wekelijkse openbare eredienst te verplaatsen van de laatste dag van de week naar de eerste

the Catholic Press, Sydny, Australie, 1900

Het protestantisme, dat het gezag van de ( Rooms Katholieke) kerk verwerpt, heeft geen goede reden voor hun zondagstheorie en behoren logischerwijze de zaterdag als de sabbat te houden.

John Gilmary Shea, American Catholic Review, januari 1883

Het is een goede zaak om de Presbyterianen, Baptisten, Methodisten en alle andere christenen er aan te herinneren dat de Bijbel hen nergens steunt in hun houden van de zondag.De zondag is een instelling van de Rooms-Katholieke kerk, en diegenen die deze dag vieren , houden een gebod van de Rooms-Katholieke kerk.

Priest Brady, in an address, reported in the Elizabeth N.J. News, 18 maart 1903

Vraag: Weet u nog een andere manier om te bewijzen dat de ( Rooms- katholieke) kerk de macht heeft om feestdagen of voorschriften te geven, om heilige dagen in acht te laten nemen?

Antwoord: Indien de kerk zulke macht niet had, dan zou zij niet datgene hebben kunnen doen, waarin alle moderne gelovigen het met haar eens zijn: zij zou het houden van de zondag, de eerste dag van de week, niet in de plaats hebben kunnen stellen van het houden van de zaterdag, de zevende dag van de week, een verandering die niet berust op het gezag van de Heilige Schriften.

Stephan Keenan, A. Doctrinal Cathechism p. 176

Rede en gezond verstand vragen om het aannemen van het ene of het andere van deze alternatieven: of het protestantisme en het heiligen van de zaterdag, of het Rooms katholicisme en het heiligen van de zondag. Een compromis is onmogelijk The Catholic Mirror, 23 december 1893

God gaf eenvoudig weg Zijn ( de Rooms katholieke) kerk de macht om welke dag of dagen dan ook apart te stellen. Zij beoordeelt welke dagen geschikt zijn als heilige dagen. De kerk koos de zondag, de eerste dag van de week en in de loop van de tijd voegde zij andere heilige dagen toe

Vincent J . Kelly, Forbidden Sunday and Feast-day Occupations p2

Protestanten..aanvaarden liever de zondag dan de zaterdag als dag van openbare aanbidding, nadat de Rooms Katholieke kerk deze dag verandert heeft…Maar de Protestanten realiseren zich niet dat…door het houden van de zondag zij het gezag van de woordvoerder van de kerk , de paus, accepteren.

Our Sunday Visitor, 15 februari 1950

Niet de schepper van het heelal in Genesis 2: 1-3 maar de Rooms Katholieke kerk kan aanspraak maken op de eer , dat zij de mensheid elke zevende dag een onderbreking van zijn werk heeft gegeven

S.D. Mosna, Storia della Domenica, 1969 pp. 366 – 367

Indien de protestanten de Bijbel zouden volgen, zouden zij op de Sabbatdag God aanbidden. Door het houden van de zondag volgen zij een wet van de Rooms Katholieke kerk.

Albert Smith, Chancellor of the Archdiocese of Baltimore,

Antwoord gegeven in een brief voor de kardinaal 10 februari 1920.

Het was de rooms Katholieke kerk, die op gezag van Jezus Christus deze rust ( van de Bijbelse sabbat ) op de zondag heeft overgebracht. Door de zondagsviering bewijzen de Protestanten eer, ondanks zichzelf, aan het gezag van de ( Rooms Katholieke) kerk.

Monsignor Louis Segur, Plain Talk about the Protestantism of Today

Wij Rooms Katholieken, hebben precies hetzelfde gezag om de zondag te heiligen in plaats van de zaterdag zoals wij voor ieder ander artikel in onze geloofsbelijdenis hebben, namelijk op het gezag van de kerk…terwijl u die protestant bent helemaal geen gezag voor die wijziging heeft; want er is geen gezag in de Bijbel voor de zondagsheiliging; en u wilt niet erkennen, dat het gezag hiervoor ergens anders vandaan kan komen. In feite volgen u en wij de traditie betreffende deze aangelegenheid; maar wij volgen haar gelovende dat het een deel van Gods woord is, en dat de Rooms Katholieke kerk haar goddelijk aangewezen beschermster en vertolkster is; u volgt de Rooms Katholieke kerk, terwijl u haar de gehele tijd veroordeelt als een feilbaar en verraderlijke gids, die vaak Gods gebod krachteloos maakt ‘ (citaat uit Mattheüs16:6)

The Brotherhood of St Paul The Clifton Tracts Vol4 tract4,p15

Door goddelijk recht bracht de kerk de viering van de Sabbat over naar de zondag, haar werd door haar grondlegger , Jezus Christus, het onfeilbare gezag gegeven. De Protestanten, die beweren dat de Bijbel de enige gids voor hun geloof is, hebben geen volmacht om de zondag te vieren.In deze aangelegenheid is de Zevende Dags Adventist de enige consequente protestant.

The Catholic Universe Bulletin, 14 augustus 1942 p. 4

Baptist:

Er was en er is een gebod om de Sabbatdag te heiligen, maar de Sabbatdag was niet de zondag. Gaarne wordt er gezegd – en met enig triomf- dat de Sabbatdag van de zevende dag van de week werd overgebracht naar de eerste dag van de week, met al zijn plichten, rechten en sancties. Omdat ik een oprecht verlangen had naar meer kennis over dit onderwerp, dat ik vele jaren ernstig hen bestudeerd, vraag ik: waar wordt het bericht van zo’n verandering gevonden? Niet in het Nieuwe Testament- absoluut niet. Daar is geen schriftuurlijk bewijs van de verschuiving van de Sabbat van de zevende dag naar de eerste dag van de week.

Dr. E.T. Hiscox, author of the Baptist Manual

Congregationalist:

Het is heel duidelijk, hoe streng of toegewijd we de zondag ook mogen doorbrengen, dat we de sabbat niet houden..Het fundament van de Sabbat werd door een bijzonder goddelijk gebod gelegd. Wij kunnen zo’n gebod niet aanvoeren om de zondag te vieren… Er is geen enkele regel in het Nieuwe Testament dat zegt, dat we enige straf oplopen door de schending van de veronderstelde heiligheid van de zondag.

Dr R.W. Dale , De Tien Geboden pp. 106 – 107

Lutheran Free Church:

Als er geen enkele plaats in de Heilige Schriften gevonden kan worden, die getuigt dat de Heer Zelf of de apostelen zo’n verandering van de Sabbatdag naar de zondag hebben bevolen, dan is het niet gemakkelijk de vraag te beantwoorden: Wie heeft de sabbat verandert en wie heeft het recht dit te doen?

George Sverdrup, A New Day

Anglican:

En waar staat in de Bijbel geschreven dat wij de eerste dag van de week behoren te houden?

Ons wordt geboden de zevende dag te houden, maar nergens wordt ons geboden om de eerste dag te houden

Isaac Williams, Plain Sermons on the Catechism

Methodist:

Het is waar dat er geen gebod voor de kinderdoop is. Noch bestaat er één om de eerste dag van de week te heiligen. Velen geloven dat Christus de Sabbatdag heeft veranderd. Maar uit Zijn eigen woorden kunnen wij opmaken, dat Hij niet voor dat doel kwam. Degenen die geloven dat Jezus de Sabbatdag veranderde,baseren dit slechts op een veronderstelling.

Amos Biney, Theological Compendium , pp. 180-181

Baptist:

Mij lijkt het onverklaarbaar dat Jezus, terwijl Hij gedurende drie jaar gesprekken voerde met Zijn discipelen en dikwijls met hen sprak over verschillende aspecten van het sabbatsvraagstuk, en het ontdeed van niet juiste uitleggingen ( Joodse tradities), nooit heeft gezinspeeld op enige verandering van deze dag; ook gedurende de veertig dagen na Zijn opstanding maakt Hij hiervan geen gewag. Noch heeft, voor zover het ons bekend is, de Heilige Geest, die gegeven werd om hen alles indachtig te maken wat Hij tegen hen gezegd had, dit vraagstuk behandeld. De geïnspireerde apostelen bespraken dit onderwerp ook niet, terwijl zij het evangelie brachten, gemeenten stichtten en hen met raad en daad bijstonden. Natuurlijk weet ik zeer goed, dat in de vroeg christelijke geschiedenis het gebruik ontstond om de zondag te beschouwen als en religieuze dag, zoals we het van de christelijke voorvaderen en uit andere bronnen leren. Maar wat jammer, dat de zondag het brandmerk draagt van het heidendom en gedoopt is met de naam van de zonnegod, daarna is overgenomen en geheiligd door de pauselijke afvalligheid, en nagelaten werd als een geheiligde erfenis aan het Protestantisme

Dr; E.T. Hiscox, report of his sermon at the baptist Minister’s Convention in New York Examiner 16 november 1893

____________________________________________________

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het zou een bijzonder slechte zaak zijn wanneer christenen de aanbidding tot één dag in de week zouden beperken.
Kwantiteit van aanbidding is belangrijk dus. Als iemand mij dagelijks zou aanbidden, dan zou ik wel een beetje zat van worden. Het heeft een averechts effect. Bij God blijkbaar niet?

Aanbidden is niet in eerste instantie een kwestie van dingen roepen als 'O wat bent U goed, groot en verheven God' etc. Aanbidden zie ik als het geven van de grootst mogelijke eer aan iemand. En dat doe je voornamelijk door in iemands voetsporen te treden.

Nelson Mandela heeft waarschijnlijk niet heel veel jaren meer te leven. Bij zijn begrafenis zullen waarschijnlijk een heleboel mooie woorden gesproken worden. Maar ze zullen hem pas echt eren wanneer ze in zijn voetsporen treden en zich actief zullen blijven inzetten voor verzoening in Zuid-Afrika. Daarbij mogen ze natuurlijk ook blijven zeggen dat Mandela een held voor ze is, maar goed, dat is hij dan ook.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is toch wat al die mensen die niet de ZDA leer aanhangen en de zaterdag aanbidden. Bernard 3 (waar zijn 1 en 2 eigenlijk?) ik denk dat je toch nog even wat beter je best moet doen om al die protestantse christenen van je gelijk te overtuigen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is toch wat al die mensen die niet de ZDA leer aanhangen en de zaterdag aanbidden. Bernard 3 (waar zijn 1 en 2 eigenlijk?) ik denk dat je toch nog even wat beter je best moet doen om al die protestantse christenen van je gelijk te overtuigen.

Beste

Is het nu waarlijk zo moeilijk om bij het onderwerp te blijven en met Bijbelse argumenten te discussiëren in de plaats van mensen persoonlijk aan te vallen of belachelijk te maken

Wat ik mededeelde was enkel hetgeen mensen van verschillende denominaties na een eerlijk onderzoek hebben vastgesteld en gepubliceerd.

Dat hetgeen zij schrijven tegen uw overtuiging indruist is daarom nog geen reden om u zo te gedragen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is heel moeilijk voor mij. Dat is vragen aan toeschouwers van het circus om niet te lachen wanneer de clownsact zijn kunstjes vertoond. Zo moeilijk ongeveer. Dat heeft verder niets met mijn overtuiging te maken, slechts met jouw overtuiging en hoe volslagen idioot die is. Het is voor mij zoiets als de holle aarde theorie voor een astronaut.

Overigens had jouw bijdrage volslagen niets met de toekomst van de mensheid te maken, tenzij je vind dat het houden van bijeenkomsten op zaterdag/zondag/maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag of een combinatie van die dagen daadwerkelijk een halszaak vindt. Ik denk dat Jezus Christus door zijn doen en laten wel duidelijk genoeg heeft gemaakt dat dat onzin is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

- (Psalm 37:10, 11) . . .En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; En gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn. 11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.

Het moge duidelijk zijn dat geen mens deze zaken zal kunnen bewerkstelligen, noch enige politieke of religieuze stroming.

Ed

En wat is die korte tijd dan wel?

De opmerking goddeloze die verdwijnt tegenover de zachtmoedige die de aarde zal bezitten vind ik bijna haatzaaiend, alsof een goddeloze niet zachtmoedig kan zijn.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

- (Psalm 37:10, 11) . . .En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; En gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn. 11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.

De opmerking goddeloze die verdwijnt tegenover de zachtmoedige die de aarde zal bezitten vind ik bijna haatzaaiend, alsof een goddeloze niet zachtmoedig kan zijn.

Niet haatzaaiend, maar haatoogstend. ;)

Want was je zelf zachtmoedig geweest, dan had je uitgaande van die tegenstelling gezegd:

hee, ik ben niet goddeloos. Of: hee, dit vind ik bemoedigend :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zoals ik reeds opmerkte heb ik mij hierbij op de Bijbelse profetieën uit de boeken Daniël en Openbaring gebaseerd en de tijd zal wel uitwijzen of dit al dan niet de juiste interpretatie was.

Het zou echter wel interessant zijn om ook een open en vrije discussie betreffende beide boeken te kunnen voeren Maar op dit moment is dit op deze site praktisch onmogelijk vanwege de toegepaste censuur betreffende o.a. historische feiten die te pijnlijk blijken te zijn voor sommigen

Welke historische feiten worden hier dan zoal gecensureerd?

Onder andere deze die aantonen welke groep of groepen beantwoorden aan de benamingen gegeven in deze boeken zoals "het beest uit de zee" , "de grote hoer", ...e.a.

Ik snap totaal niet wat je bedoelt. Welke historische feiten worden gecensureerd? Kun je de feiten even benoemen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Welke historische feiten worden hier dan zoal gecensureerd?

Onder andere deze die aantonen welke groep of groepen beantwoorden aan de benamingen gegeven in deze boeken zoals "het beest uit de zee" , "de grote hoer", ...e.a.

Ik snap totaal niet wat je bedoelt. Welke historische feiten worden gecensureerd? Kun je de feiten even benoemen.

Onder andere deze die aantonen welke groep of groepen beantwoorden aan de benamingen gegeven in deze boeken zoals "het beest uit de zee" , "de grote hoer", ...e.a.[/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Onder andere deze die aantonen welke groep of groepen beantwoorden aan de benamingen gegeven in deze boeken zoals "het beest uit de zee" , "de grote hoer", ...e.a.

Ik snap totaal niet wat je bedoelt. Welke historische feiten worden gecensureerd? Kun je de feiten even benoemen.

Onder andere deze die aantonen welke groep of groepen beantwoorden aan de benamingen gegeven in deze boeken zoals "het beest uit de zee" , "de grote hoer", ...e.a.[/

Oke je hebt nu twee keer hetzelfde antwoord gegeven, zonder serieus in te gaan op mijn vraag. Ben je wellicht Jehova's Getuige?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De opmerking goddeloze die verdwijnt tegenover de zachtmoedige die de aarde zal bezitten vind ik bijna haatzaaiend, alsof een goddeloze niet zachtmoedig kan zijn.

Goddeloos moet je niet zien als een synoniem voor atheïst, atheïsme bestond nog niet in die tijd, het zou daarom wel bijzonder vreemd zijn wanneer men over atheïsten zou spreken.

Goddeloos kun je beter begrijpen in de uitdrukking 'hij houdt zich aan God noch gebod'. Goddeloos is dan veel meer dat je je geen enkele regel laat gelden en dat je alleen maar doet wat jezelf het beste uitkomt. De ultieme goddeloze is daarom geen atheïst maar een egoïst. En als iemand ooit een zachtmoedige egoïst heeft ontmoet, dan mag hij zich melden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik snap totaal niet wat je bedoelt. Welke historische feiten worden gecensureerd? Kun je de feiten even benoemen.

Onder andere deze die aantonen welke groep of groepen beantwoorden aan de benamingen gegeven in deze boeken zoals "het beest uit de zee" , "de grote hoer", ...e.a.[/

Oke je hebt nu twee keer hetzelfde antwoord gegeven, zonder serieus in te gaan op mijn vraag. Ben je wellicht Jehova's Getuige?

Mijn uitgangspunt was dat er op deze site een mogelijkheid zou geschapen worden om wat dieper in te gaan in de boeken Daniel en openbaring om zodoende te kunnen antwoorden op een vraag (van Eli 7) om de uitleg die ik gaf , betreffende de vraag “ wat is de toekomst van de mensheid,†Bijbels te motiveren.

Daar nu echter deze boeken uitspraken bevatten die rechtstreeks in verband kunnen gebracht worden met hetgeen in het verleden ( en het heden) geleerd en gedaan werd door de RKK kan en wil ik geen details aanhalen zonder dat er vooraf een goedkeuring gebeurd dat dit hier mogelijk is en een waarborg wordt gegeven op een open en eerlijk debat.

Te meer daar in het verleden al meer dan eens bepaalde van mijn teksten gecensureerd werden als deze aantoonden dat er flagrante tegenspraken bestaan tussen de Bijbelse leer en deze van de RKK.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@ bernard 3:

Je schema gaat over gebeurtenissen die in de toekomst plaatsvinden. Je hebt dan toch het verleden niet nodig om te laten zien dat jouw schema een bijbels schema is?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@ bernard 3:

Je schema gaat over gebeurtenissen die in de toekomst plaatsvinden. Je hebt dan toch het verleden niet nodig om te laten zien dat jouw schema een bijbels schema is?

Toch wel, want het zijn nu juist de gebeurtenissen uit het verleden die de Bijbel aangrijpt om aan te tonen wat de toekomst brengen zal, door wie en waarom bepaalde gebeurtenissen zullen plaatsgrijpen.

Dit is toch niet zo vreemd, want in handelingen 7 beschrijft Stefanus toch ook gebeurtenissen uit het verleden om bepaalde zaken en toestanden duidelijk te maken, en deze zaken en toestanden werden toen ook vol enthousiasme door de toenmalige "gelovigen" onthaald :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
En welke van de meer dan dertigduizend interpretaties van de Schrift is precies de bijbelse leer, Bernard?

Bij een onderwerp zoals dit dat gaat over de interpretatie van Bijbelse Profetieën, waarvan geschreven staat dat het God de Vader zelf is die ze gegeven heeft ( Openb 1:1), zal de tijd wel uitwijzen of deze of gene interpretatie al dan niet juist is.

Maar laat dan tenminste ,in een dergelijk debat , aan een ander toe om zijn standpunt met feitelijke gegevens te verdedigen.

Anders wordt dit een praatbarak van gelijkgestemden die door middel van censuur de ander de mond snoeren, maar blijkbaar val ik in herhaling.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Ben je wellicht Jehova's Getuige?

Aangezien Bernard zelf het antwoord niet geeft zal ik dat maar voor je doen.

Hij is een zevendedagsadventist. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevendedagsadventisten

Het zoveelste uit de VS overgewaaide genootschap wat pas ergens in de 19e eeuw eindelijk de goddelijke openbaring kreeg (van de profeet Ellen White) om de bijbel juist te interpreteren.

where-our-movement-came-along-and-we-finally-got-the-bible-right-600x475.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Jacobus bezef je dat Psalm 37 de woorden van onze Schepper bevatten, zoals dat voor de hele Bijbel geldt.....

(2 Timotheüs 3:16, 17) 16 De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.

Beter is het jouw visie te geven op Psalm 37:10-11.

Ed

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid