Spring naar bijdragen
credo26

De dood : wat daarna ?

Aanbevolen berichten

WAT GEBEURD ER ALS DE MENS STERFT ?

Over het algemeen weet men geen concreet antwoord op deze vraag, meestal is er enkel een flauw vermoeden en een vage hoop .

Welke zijn de meest voorkomende ideeën ?

+ In de oudheid was er (meestal) een vaag geloof in een hiernamaals .

+ De Grieken geloofden in een onsterfelijke ziel .

+ In het oosten gelooft men meestal in de een of andere vorm van reïncarnatie .

+ De meeste Christenen geloven in een onsterfelijke ziel, die na de dood ofwel naar de hemel, ofwel naar de hel gaat . Voor de Katholieken zijn er nog twee andere opties : het vagevuur of het voorgeborchte (Limbo) .

+ Nog anderen geloven niet aan leven na de dood : ze twijfelen of weten eenvoudig niet wat ze moeten denken .

WAT ZEGT DE BIJBEL ?

1 DE DODEN WETEN NIETS : de dood is als een slaap .

Pred. 9:5-6 : 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. 6 Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.

Pred. 9:10 : 10 Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.

Joh. 11:11-14 : 11 Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. 12 De discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen. 13 Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. 14 Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven,

Pred.3:19-20 : 19 Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, 20 alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof.

Ps. 6:5 : Want in de dood is Uwer geen gedachtenis ; wie zou U loven in het dodenrijk?

Ps.146:3-4 : 3 Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; 4 gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.

Jes. 38:18 : 18 Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.

Job14:10-12 : 10 Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? 11 Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, 12 zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap.

Dit brengt ons tot de vraag:

2 WAAROM STERFT DE MENS ?

Rom. 6:23 : Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Rom. 5:12 : Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben .

Wat ons terug brengt naar het begin :

Gen. 2:16-17 : 17 maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

Gen.3:4-5 : 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,

5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden,

en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Gen.3:19 : in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

3 DE OPLOSSING : HET VERLOSSINGSPLAN EN DE VERGIFFENIS .

Joh.3:16-18 : 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God

Rom.3:23-24 : 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

4 DE HOOP VAN DE CHRISTEN : DE OPSTANDING !

a) Christus is opgestaan :

Matth.28:5 : Hij (Jezus) is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.

B) Zelfs in het oude testament is er reeds de belofte van de opstanding :

Jes.26:19 : Herleven zullen uw doden (ook mijn lijk), opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.

Dan.12:2 : Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

c) De opstanding : is een expliciete belofte van Jezus :

Joh.5: 28-29 : 28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.

1 Kor. 15:22 : 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

1 Thes. 4:15-17 : 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

5 HET OPSTANDINGSLICHAAM .

1 Kor. 15:35 & 40-44 : Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. 42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.

BESLUIT :

Joh.11:25-26 : Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven …

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

OK student : het item kwam reeds uitgebreid aan bod .

Maar laat ik toch nog één maal argumenteren .

Ik vertrek van een tekst uit viewtopic.php?f=17&t=30279 : ik citeer uit punt 2, dat ik eerst integraal weergeef . En voor alle duidelijkheid : ik ben geen Jehovah getuige, en ik ga bijlange niet met alles akkoord van wat zij vertellen .

2. Ontkenning hemel en leven na de dood

Allereerst komen de Jehovah's Getuigen dan in de knoop te zitten met de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. De Heere Jezus gebruikt altijd echt bestaande dingen in gelijkenissen. Als hij deze gelijkenis metaforisch had bedoeld, zou Hij de discipelen, die in een hemel geloofden omdat ze joods waren, ernstig misleid hebben.

Verder staat er in de Bijbel dat Henoch, Elia en alle martelaren (Op. 20:4) naar de hemel gingen, hoewel dat volgens JG's voor een mens onmogelijk is.

Verder nog een paar probleemteksten:

Mat. 6:20: Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;

Hebr. 9:27: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

'Daarna' ('meta' in het Grieks) betekent ook echt 'daarna' in een opeenvolgende rij van gebeurtenissen. Het is dus niet mogelijk om het op te vatten als een oordeel wat pas na de opstanding der doden zal plaatsvinden.

Pred. 12: 7: en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

Mat. 10: 28: En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

Als 'ziel' hier 'mens' zou betekenen, dan liegt Jezus hier.

+ Wat betreft de parabel van de rijke man en de arme Lazarus : Dit is een parabel, geen werkelijkheid & dus geen argument . In het andere geval kunt u bvb ook de parabel nemen die Jotham vertelde aan de burgers van Sichem (Richt. 9:7-15), en daaruit het besluit trekken dat bomen met elkaar kunnen praten .

+ Verder staat er in de Bijbel dat Henoch, Elia en alle martelaren (Op. 20:4) naar de hemel gingen, ….

We kunnen ons de volgende vragen stellen :

+++ Zijn Henoch, Elia, Mozes in de Hemel ?

Het antwoord is Ja

+++Zijn er naast deze drie nog andere personen in de hemel ?

Het antwoord is wederom Ja . Bij Christus' opstanding gingen graven open en stonden er doden op die aan velen verschenen . (Matth.27:51-53) Dezen gingen bij Christus' hemelvaart met Hem mee . (Ef.4:8)

+++ De tekst van Op.20:4 : zijn deze mensen in de Hemel ?

Openbaring 20 spreekt van de periode na de terugkomst van Christus . Dan zullen deze mensen inderdaad in de hemel zijn . Nu nog niet : eerst moet de opstanding plaats vinden .

Ik denk dat de bijbel duidelijk is en niet met zichzelf in tegenspraak .

+ Na de dood rusten de doden in het graf, tot “de jongste dag†(zie mijn argumentatie bij de eerste bijdrage aan dit topic )

+ Bij de wederkomst van Christus worden zij die in Christus gestorven zijn opgewekt, en gaan samen met Christus naar de hemel :

Joh.14:2 :In het huis mijns Vaders zijn vele woningen .

I Thess. 4:15-17 : 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

+ De bijbel leert dus duidelijk dat er een periode is dat alle Godsgetrouwen samen met Christus in de hemel zullen zijn . Dit neemt niets weg van het feit dat zij die in Christus gestorven zijn nu rusten in het graf .

-------------------------------

Hebr. 9:27: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

'Daarna' ('meta' in het Grieks) betekent ook echt 'daarna' in een opeenvolgende rij van gebeurtenissen. Het is dus niet mogelijk om het op te vatten als een oordeel wat pas na de opstanding der doden zal plaatsvinden.

De bijbel spreekt duidelijk van twee oordelen :

Een eerste oordeel dat aan de opstanding vooraf gaat : hoe zou Christus anders kunnen zeggen in Op.22:12 : 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. ?

Er is ook een tweede oordeel, dit waarover sprake in :

1Kor.6:2-3 : 2 Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?

Op.20:4 : 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Ik ga hier nu verder niet op in .

-----------------------------------------------

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

WAT ZEGT DE BIJBEL ?

1 DE DODEN WETEN NIETS : de dood is als een slaap .

Pred. 9:5-6 : 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. 6 Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan; en zij hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt.

Klopt, de doden die in de graven liggen weten niets, omdat hun ziel naar de hemel is gegaan.

Pred. 9:10 : 10 Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.

Volgens de SV: vernuft, wijsheid en kennis. Klopt, is er niet in de hel.

Joh. 11:11-14 : 11 Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. 12 De discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen. 13 Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. 14 Toen zeide Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven,

Ik zie niet in hoe dit jouw visie ondersteunt.

Pred.3:19-20 : 19 Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja, eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren; want alles is ijdelheid, 20 alles gaat naar een plaats, alles is geworden uit stof, en alles keert weder tot stof.

Klopt ook. Vergelijk Pred. 12:7.

Ps. 6:5 : Want in de dood is Uwer geen gedachtenis ; wie zou U loven in het dodenrijk?

David verlangt de dankbaarheid nog in zijn leven op aarde te doorgaan.

Ps.146:3-4 : 3 Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij wie geen heil is; 4 gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage vergaan zijn plannen.

Klopt.

Jes. 38:18 : 18 Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.

Ook mee eens, in de hel looft niemand God.

Job14:10-12 : 10 Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? 11 Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, 12 zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap.

Al jouw teksten slaan op de doden als lichamen, niet op de zielen.

Voor de rest ben ik het met je eens.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
+ Wat betreft de parabel van de rijke man en de arme Lazarus : Dit is een parabel, geen werkelijkheid & dus geen argument . In het andere geval kunt u bvb ook de parabel nemen die Jotham vertelde aan de burgers van Sichem (Richt. 9:7-15), en daaruit het besluit trekken dat bomen met elkaar kunnen praten .

Bomen, zaaiers, parels, schatten, vissers, bruiloften, opstandige zonen, verloren penningen, onrechtvaardige rechters en dagloners. De Heere Jezus gebruikte voor zijn gelijkenissen alleen maar settings die echt bestonden. Alleen voor de gelijkenis van de rijke man en Lazarus wijkt Hij daarvan af. Of niet?

+ Verder staat er in de Bijbel dat Henoch, Elia en alle martelaren (Op. 20:4) naar de hemel gingen, ….

We kunnen ons de volgende vragen stellen :

+++ Zijn Henoch, Elia, Mozes in de Hemel ?

Het antwoord is Ja

+++Zijn er naast deze drie nog andere personen in de hemel ?

Het antwoord is wederom Ja . Bij Christus' opstanding gingen graven open en stonden er doden op die aan velen verschenen . (Matth.27:51-53) Dezen gingen bij Christus' hemelvaart met Hem mee . (Ef.4:8)

Mooi, dat weerlegt dan meteen je idee dat een mens geen ziel heeft.

+++ De tekst van Op.20:4 : zijn deze mensen in de Hemel ?

Openbaring 20 spreekt van de periode na de terugkomst van Christus . Dan zullen deze mensen inderdaad in de hemel zijn . Nu nog niet : eerst moet de opstanding plaats vinden .

Openbaring behandelt niet de wederkomst, maar de geschiedenis van de Kerk tot aan de wederkomst.

Ik denk dat de bijbel duidelijk is en niet met zichzelf in tegenspraak .

+ Na de dood rusten de doden in het graf, tot “de jongste dag†(zie mijn argumentatie bij de eerste bijdrage aan dit topic )

De dode lichamen doen dat inderdaad.

Hebr. 9:27: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

'Daarna' ('meta' in het Grieks) betekent ook echt 'daarna' in een opeenvolgende rij van gebeurtenissen. Het is dus niet mogelijk om het op te vatten als een oordeel wat pas na de opstanding der doden zal plaatsvinden.

De bijbel spreekt duidelijk van twee oordelen :

Een eerste oordeel dat aan de opstanding vooraf gaat : hoe zou Christus anders kunnen zeggen in Op.22:12 : 12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is. ?

Er is ook een tweede oordeel, dit waarover sprake in :

1Kor.6:2-3 : 2 Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?

Op.20:4 : 4 En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.

Je gaat helemaal niet in op wat ik zeg.

Zijn de ander Bijbelteksten onverklaarbaar?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Student, ik ga rustig de tijd nemen om te antwoorden op uw opwerpingen .

Maar laat me eerst toe om nog eens de bijbelse begrippen mens (lichaam) , geest en ziel uit te leggen .

Laten het tweede scheppingsverhaal nemen, waar er sprake is van de schepping van de mens : Gen.2:7 : 7 toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Schematisch voorgesteld :

NBG 1951 vertaling :

Stof uit de aardbodem + levensadem = levend wezen .

Statenvertaling :

Stof der aarde + adem des levens = levende ziel .

De mens is volgens de bijbel een fysiek lichaam dat geanimeerd wordt door de levensadem die van God komt . Door het samengaan van dit fysieke lichaam en het Goddelijke levensprincipe (in Pred.12:7 “de geestâ€genoemd) gaat ieder mens een unieke persoonlijkheid ontwikkelen die de essentie (de ziel) van deze mens uitmaakt .

Worden die twee onderdelen van elkaar gescheiden, dan vergaat het lichaam tot stof en keert de geest terug tot God .

Pred. 12:7 : 7 en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

De menselijke persoonlijkheid, “de ziel†houd dan op te bestaan .

Vandaar dat de bijbel stelt dat de doden niets weten (Pred.9:5-6) ,

dat er geen kennis of wijsheid is in het dodenrijk (Pred.9:10),

dat het niet de doden zijn die de Here prijzen . (Ps.6:5, Jes.38:18) .

Deze situatie duurt “totdat de hemelen niet meer zijn†Vergelijk met

Job. 14:10-12 : 10 Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? 11 Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, 12 zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap.

De bijbel leert nergens dat de mens een “onsterfelijke ziel†(een immateriële, bewuste en van het lichaam onafhankelijke entiteit ) zou bezitten .

Deze leer komt uit het oude Babylon en is tot ons gekomen via de Griekse godsdienst en filosofie . Het is een echo van de eerste leugen waarmede de mens geconfronteerd werd : de woorden van de slang in Gen.3:5 : Gij zult geenszins sterven .

Wat zou trouwens de zin zijn van de opstanding indien de “zielen†reeds bij God (of in de hel) zouden zijn ?

-------------------------------

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is gevaarlijk om al te veel van OT gegevens uit te gaan. De komst van Jezus heeft alles veranderd. In het OT kon men slechts glimpen zien van Gods werkelijkheid, het is Jezus die deze heeft laten zien. Prediker kon slechts spreken op basis van zijn kennis, maar in Jezus hebben wij meer dan Salomo.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is gevaarlijk om al te veel van OT gegevens uit te gaan. De komst van Jezus heeft alles veranderd. In het OT kon men slechts glimpen zien van Gods werkelijkheid, het is Jezus die deze heeft laten zien. Prediker kon slechts spreken op basis van zijn kennis, maar in Jezus hebben wij meer dan Salomo.

En waar heeft Christus dan Prediker en /of Ezechiël/ psalmen / Job tegengesproken en aangetoond dat de mens een onsterfelijke ziel heeft in de plaats van dat hij een levende ziel is zoals dit in Genesis beschreven staat.

Het is dan ook zeer gevaarlijk om steeds het OT los te koppelen van het NT alsof beide totaal los zijn van elkaar en al hetgeen in het OT gezegd of gedaan werd in het NT niet meer van belang of onwaar blijken te zijn.

Dit is nochtans niet wat Christus deed of leerde want steeds verwees Hij juist naar het OT om zijn leer kracht bij te zetten

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vraag me af hoe je mensen kunt afleren om telkens hetzelfde op te dreunen.

@credo26,

Wat je zegt:

Maar laat me eerst toe om nog eens de bijbelse begrippen mens (lichaam) , geest en ziel uit te leggen .

Laten het tweede scheppingsverhaal nemen, waar er sprake is van de schepping van de mens : Gen.2:7 : 7 toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Schematisch voorgesteld :

NBG 1951 vertaling :

Stof uit de aardbodem + levensadem = levend wezen .

Statenvertaling :

Stof der aarde + adem des levens = levende ziel .

De mens is volgens de bijbel een fysiek lichaam dat geanimeerd wordt door de levensadem die van God komt . Door het samengaan van dit fysieke lichaam en het Goddelijke levensprincipe (in Pred.12:7 “de geestâ€genoemd) gaat ieder mens een unieke persoonlijkheid ontwikkelen die de essentie (de ziel) van deze mens uitmaakt .

Worden die twee onderdelen van elkaar gescheiden, dan vergaat het lichaam tot stof en keert de geest terug tot God .

Pred. 12:7 : 7 en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

Snap je zelf wel waar je het over hebt? Goddelijk levensprincipe is geen woord. Volgens jou is dat de reden waarom mensen niet naar de hemel kunnen, maar dat wordt ontkracht door Henoch, Elia, e.a.

Pred. 12:7 slaat dus gewoon op de ziel: nefesh=roeach.

De menselijke persoonlijkheid, “de ziel†houd dan op te bestaan .

Vandaar dat de bijbel stelt dat de doden niets weten (Pred.9:5-6) ,

dat er geen kennis of wijsheid is in het dodenrijk (Pred.9:10),

dat het niet de doden zijn die de Here prijzen . (Ps.6:5, Jes.38:18) .

Deze situatie duurt “totdat de hemelen niet meer zijn†Vergelijk met

Job. 14:10-12 : 10 Maar wanneer een man sterft, dan ligt hij krachteloos neer; geeft een mens de geest, waar is hij gebleven? 11 Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt, 12 zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap.

De bijbel leert nergens dat de mens een “onsterfelijke ziel†(een immateriële, bewuste en van het lichaam onafhankelijke entiteit ) zou bezitten .

Deze leer komt uit het oude Babylon en is tot ons gekomen via de Griekse godsdienst en filosofie . Het is een echo van de eerste leugen waarmede de mens geconfronteerd werd : de woorden van de slang in Gen.3:5 : Gij zult geenszins sterven .

Ga je echt in alle posts hetzelfde herhalen?

Wat zou trouwens de zin zijn van de opstanding indien de “zielen†reeds bij God (of in de hel) zouden zijn ?

Om op de nieuwe hemelaarde te wonen in het nieuwe Jeruzalem.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid