Spring naar bijdragen
Japansechristen

Het lichaam van Christus.

Aanbevolen berichten

Meer dan de helft van jouw posts gaat over ware christenen vs onware christenen. Wie zie jij als onware christenen? Zitten op dit forum onware christenen?

Nou Mystic, het is niet aan mij te oordelen.

Maar laat God spreken door de Bijbel.

Een ieder moet zichzelf onderzoeken ook ik doe dat dagelijks ......

(2 Korinthiërs 13:5) 5 Blijft beproeven of GIJ in het geloof zijt, blijft bewijzen dat GIJ goedgekeurd zijt. Of erkent GIJ niet dat Jezus Christus in eendracht met U is? Tenzij GIJ afgekeurd zijt. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Meer dan de helft van jouw posts gaat over ware christenen vs onware christenen. Wie zie jij als onware christenen? Zitten op dit forum onware christenen?

Nou Mystic, het is niet aan mij te oordelen.

Maar laat God spreken door de Bijbel.

Een ieder moet zichzelf onderzoeken ook ik doe dat dagelijks ......

(2 Korinthiërs 13:5) 5 Blijft beproeven of GIJ in het geloof zijt, blijft bewijzen dat GIJ goedgekeurd zijt. Of erkent GIJ niet dat Jezus Christus in eendracht met U is? Tenzij GIJ afgekeurd zijt. 

Laat God spreken door jezelf dus: "Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u van uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Als u dan maar niet verwerpelijk bent. (HSV, zelfde vers)".

Met je antwoord suggereer je dat ieder voor zich kan uitmaken of hij/zij een "ware" ("goedgekeurde") christen is, door Christus' aanwezigheid al of niet in zichzelf te herkennen... O nee, niet in zichzelf (e.v.); ὑμῖν staat er; het gaat dus om een méérvoud: "in jullie midden is", "jullie nabij is"... Of: "in jullie is"... Dat sluit wel mooi aan bij de OP, bij dat "lichaam van Christus zijn": zo één van lichaam als man en vrouw één zijn. Maar dan niet in σάÏξ maar in πνεῦμα, geen "vlees" maar "geest" dus.

Of je gééft hier geen antwoord op de gestelde vraag, natuurlijk... Maar doe je dat wel, dan staat je antwoord op meerdere manieren haaks op een eerder antwoord van je:

De Bijbelse geschiedschrijver Lukas vertelt:

„Het was voor het eerst in Antiochië dat de discipelen door goddelijke voorzienigheid christenen werden genoemd†(Handelingen 11:26).

Degenen die christenen werden genoemd, waren dus discipelen van Christus. Wanneer is iemand een discipel van Jezus Christus? Een theologisch woordenboek legt uit: „Jezus als discipel volgen betekent dat iemand [zijn] hele leven onvoorwaardelijk opoffert (...), en dat voor de rest van zijn leven†(The New International Dictionary of New Testament Theology). Een echte christen is dus iemand die helemaal en onvoorwaardelijk leeft naar de leerstellingen en instructies van Jezus, de Stichter van het christendom.

Als je iedereen die zichzelf christen noemt naast deze "meetlat" legt zal duidelijk blijken wie wel en niet hieraan beantwoordt.

a) laat je hier "God niet spreken door de bijbel" (maar pak je een willekeurig woordenboek, om dat precies te laten zeggen wat jij blijkbaar wil zeggen). en:

B) met die laatste definitie ben je "Roomser dan de paus", in die zin dat de bijbel al over "discipelen" (μαθηταὶ, "mathetai", leerlingen) spreekt op een moment dat die volgelingen nog helemaal niet "het hele leven onvoorwaardelijk en dat voor de rest van zijn/haar leven hebben opgeofferd"! Het woord μαθηταὶ komt bijvoorbeeld al voor in Mat 5:1, en toen waren ze nog maar pas geroepen als leerling; de leer volgde toen nog... Nog duidelijker: Mat 10:1-4 En Hij riep zijn twaalf leerlingen bij Zich en gaf hun de macht om... Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste ... en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

Ook Judas was een leerling, discipel van Christus. Dus ook bij vallen, of bij vallen en opstaan kan je al discipel, leerling, van Christus worden genoemd... Ergo: ook een "echte christen" kan/mag leren door vallen en opstaan... "Onberispelijkheid" maakt weliswaar onderdeel uit van "ideaal" en "einddoel", maar niet per se van "de leerling onderweg"... Die "eis" wel inbouwen in de definitie maakt dat je "meet met een maat waarmee je hopelijk niet zal worden gemeten". Omdat die maat niet "van Christus" is!! Van wie immers wordt gezegd dat Hij "de kwijnende vlam niet dooft en het geknakte riet niet definitief zal breken"... Hij schrijft bij voorbaat niet hele categorieën leerlingen af als "onecht"... Zelfs Judas niet... De "onvoorwaardelijkheid" komt dus primair van Zijn kant; helaas lang niet altijd van zijn volgelingen... Ik denk zelfs dat dat "voorwaarden stellen" een van de dingen is die je als mens het moeilijkst kan afleren...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hendrik,

God weet wie oprecht zijn wil doet en, ja in de vele malen dat zo iemand struikelt of zondigt, toch weer tot Hem terug keert en zichzelf eerlijk onderzoekt.

God zal zo iemand laten weten wat hij/zij moet veranderen of corrigeren zodat hij/zij aanvaardbaar blijft voor God.

God laat ook duidelijk Zijn goedkeuring blijken voor de dingen die goed gaan.

Als een christen een goede band met God heeft communiceert God dat aan zo iemand.

bye

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

God weet wie oprecht zijn wil doet en, ja in de vele malen dat zo iemand struikelt of zondigt, toch weer tot Hem terug keert en zichzelf eerlijk onderzoekt.

Mee eens.

Vraag: baseer je je in dit topic op de officiële leer van het Wachttorengenootschap, of ben je juist bezig jezelf daarvan los te maken? Komt daar misschien je focus op "ware christenen" vandaan, dat je ervaren hebt dat ze (ook) buiten het Wachttorengenootschap te vinden zijn?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De 10-duizenden kerkgenootschappen bedoel je Mystic?

Nou een onderzoek uit 2010 zegt het volgende ...

"HOEVEEL christenen zijn er? Volgens de Atlas of Global Christianity waren het er in 2010 over de hele wereld bijna 2,3 miljard. Maar er staat ook dat die christenen verbonden zijn met meer dan 41.000 kerkgenootschappen, die allemaal hun eigen leerstellingen en gedragsregels hebben. Het is logisch dat dit enorme aantal ’christelijke’ religies voor sommigen verwarrend of zelfs teleurstellend is. Ze vragen zich misschien af: is iedereen die beweert christen te zijn wel een echte christen?"

groet,

Ed

Beste Ed ,

Zoals je terecht stelt is het duidelijk in Gods Woord te vinden wat de Bijbelse betekenis is van het woord Christen. Het waren namelijk de Discipelen van Christus die deze benaming werden toegedicht.

En volgens de Bijbel zijn discipelen van Christus mensen die Christus geloven, of met andere woorden hen die Christus door Trouw en Gehoorzaam aan Hem te zijn hun liefde voor Hem betoonden en bewezen.

Dat Geloven onafscheidelijk verbonden is met trouw en gehoorzaamheid wordt duidelijk uit het feit dat volgens Joh3:36 het tegengestelde van geloof als ongehoorzaamheid bestempeld wordt, of in één woord ZONDE

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.( Joh 3 : 36 )

„ Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. (Joh 16:7)

Om “ Geloof “ uit te oefenen bestaan er verschillende mogelijkheden.

Doet men dit t.o.v. Christus dan is men een discipel of volgeling van Christus en zulke mensen worden in de Bijbel benoemd als Christenen.

(Handelingen 11:26 ) En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochie Christenen genoemd werden.

Men kan ook trouw en gehoorzaam zijn aan anderen; zoals Mohammed, Boedha,.. enz. Daar echter de leer en de geboden van deze principieel niet overeenstemmen en meestal ook in tegenspraak zijn met elkander en met deze van Christus, kan men niet tezelfdertijd een Christen gelovige en een Boedhistisch gelovige zijn .

Dit geldt niet enkel en alleen voor hen die geboden en wetgevingen voorhouden die totaal afwijken van deze door God zelf gegeven; maar ook voor hen die maar één (of twee ) van de fundamentele geboden of principes hebben gewijzigd

Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden. Jacobus 1:10

Bijbels gezien kan men dus spreken van een Moslim gelovige , een Rooms Katholiek gelovige, een Protestants gelovige , een Joods gelovige , een Christen gelovige ….enz

Doch wanneer men de zaken door elkaar haspelt, doet men in feite Gods woord geweld aan.

Daar nu het Pausdom zelf bevestigt dat het de geboden Gods gewijzigd heeft, weliswaar langzaam en over een periode van verschillende eeuwen, , door onder andere het vierde gebod te wijzigen, het tweede gebod af te schaffen en het laatste op te splitsen. En vele anderen haar daarin gevolgd zijn,n hebben deze allen daarmede in feite juist hetzelfde gedaan als het Jodendom ten tijde van Christus,.

Het verschil ligt enkel in het feit dat, waar de Joden Christus verwierpen , het Pausdom , het Protestantisme, de Jehova getuigen en vele anderen op vandaag Zijn geboden en raadgevingen gewijzigd of afgeschaft hebben.

Allemaal zijn ze in conflict met de Bijbelse bepaling uit openbaring 12 en 14 namelijk zij :

die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren

die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben;

Zich dus zowel Christenen ( m.a.w. bewaarder en bewaker van Gods woord ) én Rooms Katholiek noemen , zich Protestants Christen noemen, zich als lid van de wachttorengemeenschap of andere die Gods Basisgeboden verwerpen of enkel gedeeltelijk aanvaarden ook nog volgeling van Christus noemen is een contradictio in terminis; is een tegenspraak in zichzelf.

Men is òf trouw en gehoorzaam aan de Paus en zijn leer / aan de Protestantse leiders en hun onderwijs, òf trouw aan Christus en Zijn leer . Men is ofwel een Rooms Katholiek gelovige ofwel een Protestants gelovige ofwel een wachttorengemeenschap gelovige of wel een volgeling van Christus en dus een Christen gelovige.

De Paus én Christus of de Protestantse leiders of de wachttorengemeenschap of andere volgen én Christus volgen is volgens Gods woord een onmogelijkheid vanwege de principiële verschillen van geboden en leer.

Net zoals men zich enkel een tennisspeler kan noemen als men alle basisregels van het tennis aanvaardt en beoefent. Kan men kan zich dan ook enkel volgens de Bijbelse betekenis van het woord Christen benoemen als men werkelijk en waarlijk een volgeling van Christus is door Trouw en gehoorzaam aan Hem te zijn zodoende en AL zijn eigenhandig geschreven geboden te bewaken en te bewaren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De uiteenzetting van Bernard 3 is voor mij wel een merkwaardige brij van juist alles op één hoop gooien of ik begrijp hem niet.

Een gelovige is voor mij een wedergeboren Christen die uit genade leeft en gelooft in het onfeilbare Woord van God en een persoonlijke relatie heeft met Jezus Christus en tot welke denominatie of kerk hij of zij behoort vind ik niet zo relevant.

Een moslimgelovige is voor mij geen wedergeboren Christen, hij hangt een religie aan waar Christus buiten staat, evenzo het Jodendom waar Christus ook buiten staat.

Maar de RKK of de Jeh. Getuigen of weet ik veel waar men "kerkt" daar zijn m.i. wedergeboren Christenen, danwel mijn broeder en zusters in Christus.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
De uiteenzetting van Bernard 3 is voor mij wel een merkwaardige brij van juist alles op één hoop gooien of ik begrijp hem niet.

Een gelovige is voor mij een wedergeboren Christen die uit genade leeft en gelooft in het onfeilbare Woord van God en een persoonlijke relatie heeft met Jezus Christus en tot welke denominatie of kerk hij of zij behoort vind ik niet zo relevant.Een moslimgelovige is voor mij geen wedergeboren Christen, hij hangt een religie aan waar Christus buiten staat, evenzo het Jodendom waar Christus ook buiten staat.

Maar de RKK of de Jeh. Getuigen of weet ik veel waar men "kerkt" daar zijn m.i. wedergeboren Christenen, danwel mijn broeder en zusters in Christus.

Wat jij of ik of anderen ervan vinden wie of wat een Christen is doet hier in feite niets ter zake. Dit omdat het niet aan de mens is om Bijbelse betekenissen of uitdrukkingen aan te passen of te veranderen.

De Bijbel stelt duidelijk dat een discipel van Christus een Christen wordt genoemd en dat een discipel van Christus Trouw is en gehoorzaam is aan Christus en zijn eigenhandig geschreven geboden.

Iemand die daar niet aan beantwoord, of dit nu veel of weinig mensen zijn, een groot of een kleine groep mensen, een groot instituut of een kleine kerk kan dan volgens Gods Woord nooit aanspraak maken discipelen of volgelingen van Christus ( Christenen) te zijn.

.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat jij of ik of anderen ervan vinden wie of wat een Christen is doet hier in feite niets ter zake. Dit omdat het niet aan de mens is om Bijbelse betekenissen of uitdrukkingen aan te passen of te veranderen.

De Bijbel stelt duidelijk dat een discipel van Christus een Christen wordt genoemd en dat een discipel van Christus Trouw is en gehoorzaam is aan Christus en zijn eigenhandig geschreven geboden.

Iemand die daar niet aan beantwoord, of dit nu veel of weinig mensen zijn, een groot of een kleine groep mensen, een groot instituut of een kleine kerk kan dan volgens Gods Woord nooit aanspraak maken discipelen of volgelingen van Christus ( Christenen) te zijn.

prima, maar ik ging af op wat jij vindt dus als wat jij vindt niet terzake doet zijn we nu uitgepraat.

Als je dan de Bijbel laat spreken, ben ik van de partij, maar dat moet je dan wel onderbouwen, want waar staat dat een discipel van Christus gehoorzaam is aan zijn eigenhandig geschreven geboden?

Want als je dat uitlegt kunnen we vaststellen of men zich dan een discipel van Christus mag noemen. Ik praat nu dus niet meer over collectieven of over instituten, maar over individuen, want Gods Gemeente is universeel en het Lichaam van Christus idem.

DE Bijbel spreekt niet over een collectief want een persoon kan zich bekeren en wordt van Godswege wedergeboren, een instituut niet. Er komt nu ook geen volk tot geloof.

Dat is nog toekomst. Misschien kunnen we zo iets tot elkaar komen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat jij of ik of anderen ervan vinden wie of wat een Christen is doet hier in feite niets ter zake. Dit omdat het niet aan de mens is om Bijbelse betekenissen of uitdrukkingen aan te passen of te veranderen.

De Bijbel stelt duidelijk dat een discipel van Christus een Christen wordt genoemd en dat een discipel van Christus Trouw is en gehoorzaam is aan Christus en zijn eigenhandig geschreven geboden.

Iemand die daar niet aan beantwoord, of dit nu veel of weinig mensen zijn, een groot of een kleine groep mensen, een groot instituut of een kleine kerk kan dan volgens Gods Woord nooit aanspraak maken discipelen of volgelingen van Christus ( Christenen) te zijn.

prima, maar ik ging af op wat jij vindt dus als wat jij vindt niet terzake doet zijn we nu uitgepraat.

Als je dan de Bijbel laat spreken, ben ik van de partij, maar dat moet je dan wel onderbouwen, want waar staat dat een discipel van Christus gehoorzaam is aan zijn eigenhandig geschreven geboden?

Want als je dat uitlegt kunnen we vaststellen of men zich dan een discipel van Christus mag noemen.

Daar ben ik ook wel benieuwd naar, want wat ik nu bij Bernard3 lees lijkt me een "aanpassen van bijbelse betekenissen of uitdrukkingen". En wel op een heel griezelig exclusieve manier. Zijn definitie zet een heel groot deel van de volgelingen van Jezus buiten de Kerk. Want volgens mij geeft het NT een veel ruimer antwoord op de vraag wat nu discipelen, leerling zijn: niet slechts zij die het ideale einddoel al bereikt hebben, maar juist ook degenen die (met vallen en opstaan) nog onderweg zijn. En zelfs een persoon die de eindstreep mogelijk niet gehaald heeft (Judas!) wordt "leerling", discipel genoemd...

Zie ook:

De Bijbelse geschiedschrijver Lukas vertelt:

„Het was voor het eerst in Antiochië dat de discipelen door goddelijke voorzienigheid christenen werden genoemd†(Handelingen 11:26).

Degenen die christenen werden genoemd, waren dus discipelen van Christus. Wanneer is iemand een discipel van Jezus Christus? Een theologisch woordenboek legt uit: „Jezus als discipel volgen betekent dat iemand [zijn] hele leven onvoorwaardelijk opoffert (...), en dat voor de rest van zijn leven†(The New International Dictionary of New Testament Theology). Een echte christen is dus iemand die helemaal en onvoorwaardelijk leeft naar de leerstellingen en instructies van Jezus, de Stichter van het christendom.

Als je iedereen die zichzelf christen noemt naast deze "meetlat" legt zal duidelijk blijken wie wel en niet hieraan beantwoordt.

a) laat je hier "God niet spreken door de bijbel" (maar pak je een willekeurig woordenboek, om dat precies te laten zeggen wat jij blijkbaar wil zeggen). en:

B) met die laatste definitie ben je "Roomser dan de paus", in die zin dat de bijbel al over "discipelen" (μαθηταὶ, "mathetai", leerlingen) spreekt op een moment dat die volgelingen nog helemaal niet "het hele leven onvoorwaardelijk en dat voor de rest van zijn/haar leven hebben opgeofferd"! Het woord μαθηταὶ komt bijvoorbeeld al voor in Mat 5:1, en toen waren ze nog maar pas geroepen als leerling; de leer volgde toen nog... Nog duidelijker: Mat 10:1-4 En Hij riep zijn twaalf leerlingen bij Zich en gaf hun de macht om... Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste ... en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

Ook Judas was een leerling, discipel van Christus. Dus ook bij vallen, of bij vallen en opstaan kan je al discipel, leerling, van Christus worden genoemd... Ergo: ook een "echte christen" kan/mag leren door vallen en opstaan... "Onberispelijkheid" maakt weliswaar onderdeel uit van "ideaal" en "einddoel", maar niet per se van "de leerling onderweg"... Die "eis" wel inbouwen in de definitie maakt dat je "meet met een maat waarmee je hopelijk niet zal worden gemeten". Omdat die maat niet "van Christus" is!! Van wie immers wordt gezegd dat Hij "de kwijnende vlam niet dooft en het geknakte riet niet definitief zal breken"... Hij schrijft bij voorbaat niet hele categorieën leerlingen af als "onecht"... Zelfs Judas niet... De "onvoorwaardelijkheid" komt dus primair van Zijn kant; helaas lang niet altijd van zijn volgelingen... Ik denk zelfs dat dat "voorwaarden stellen" een van de dingen is die je als mens het moeilijkst kan afleren...

Volgens mij stelt dat je andere opmerking ook in een iets ander licht:
Ik praat nu dus niet meer over collectieven of over instituten, maar over individuen, want Gods Gemeente is universeel en het Lichaam van Christus idem.

DE Bijbel spreekt niet over een collectief want een persoon kan zich bekeren en wordt van Godswege wedergeboren, een instituut niet. Er komt nu ook geen volk tot geloof.

Dat is nog toekomst.

Als Judas (van wie Jezus tevoren wist dat hij Hem zou verraden) door Hem toch tot "de twaalf" gerekend werd, en leerling werd genoemd, dan toont dat voor mij aan dat Hij niet slechts losse individuen op het oog heeft, maar tegelijk ook "het geheel". "De Twaalf" (voor mij staand voor "de 12 stammen"), en met hen "zijn volk"...

En als het gaat over bekering, dan wordt er in de woestijn door Johannes al geroepen: Μετανοεῖτε, metanoeite: bekeert u (m.v.), jullie (Mat 3:2)...

En als Jezus spreekt over het verbond van God met de mensen, dan zegt Hij: Πίετε πάντες (Piete pantes), drinkt (jullie) allen: "Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden." (Mat 26:27-28)

Anyway: ook een collectief kan gezien worden als "zich (be)kerend tot God en zijn Gezalfde". En dat zeg ik in het besef dat individuele leden van dat collectief verondersteld kunnen worden "wedergeboren te zijn", maar dat dat nog niet betekent dat zij dat ook allemaal daadwerkelijk zijn... Toch zou ik het niet in mijn hoofd halen om te stellen dat niet ook zij het aanbod hebben gekregen om toe te treden tot het verbond! En om die reden noem ik ook hen "leerling", discipel van Jezus, lid van de Kerk, "tafelgenoten bij de maaltijd van de Heer".

En dan zal t.z.t. Christus wel over ieder van ons oordelen... Dat hoeven wij niet voortijdig en voor Hem te doen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
prima, maar ik ging af op wat jij vindt dus als wat jij vindt niet terzake doet zijn we nu uitgepraat.

Als je dan de Bijbel laat spreken, ben ik van de partij, maar dat moet je dan wel onderbouwen, want waar staat dat een discipel van Christus gehoorzaam is aan zijn eigenhandig geschreven geboden?

Want als je dat uitlegt kunnen we vaststellen of men zich dan een discipel van Christus mag noemen

Daar ben ik ook wel benieuwd naar, want wat ik nu bij Bernard3 lees lijkt me een "aanpassen van bijbelse betekenissen of uitdrukkingen". En wel op een heel griezelig exclusieve manier. Zijn definitie zet een heel groot deel van de volgelingen van Jezus buiten de Kerk. Want volgens mij geeft het NT een veel ruimer antwoord op de vraag wat nu discipelen, leerling zijn: niet slechts zij die het ideale einddoel al bereikt hebben, maar juist ook degenen die (met vallen en opstaan) nog onderweg zijn. En zelfs een persoon die de eindstreep mogelijk niet gehaald heeft (Judas!) wordt "leerling", discipel genoemd

Net zoals er nergens woordelijk in de Bijbel staat dat een volgeling van Christus geen Heroïne of Cocaïne als genotsmiddel mag gebruiken omdat het zijn lichaam als tempel van de Heilige Geest schaad. Zal je, als je woordelijk op zoek bent waar het staat dat een discipel of volgeling van Christus gehoorzaam is aan zijn eigenhandig geschreven geboden, dat nergens vinden in de Bijbel.

Maar als je met een open geest de Bijbel leest dan zal je op tientallen plaatsen kunnen vaststellen dat Christus zijn volgelingen wijst op de noodzaak om Gods raadgevingen en geboden te bewaken en te bewaren. En dat dit het teken bij uitstek is dat men een Trouwe en liefdevolle volgeling van Hem is, en dat zodoende zij die dit niet doen Hem niet trouw zijn noch Hem liefhebben.

Lees eens zijn afscheidswoorden aan de discipelen in Johannes 14 tot en met 16 Het is niet voor niets dat Hij bij zijn afscheid zijn volgelingen daarop wijst en als Hij dan zegt “ Wanneer gij mij liefhebt zult gij mijn geboden bewaren†( 14:16) dan heeft Hij het in de eerste plaats over de Geboden die Hij eertijds in de woestijn eigenhandig in steen heeft gegrift en waarvan Hij eerder in zijn openbaar leven getuigde dat er door de mens er “geen jota of titel mocht aan veranderd wordenâ€( Matt 5: 17-20)

Het is dan ook logisch dat wanneer zij die op vandaag, met allerlei argumenten en redeneringen, halsstarrig weigeren om Al zijn geboden te onderwijzen of te volgen daarmede bewijzen geen volgelingen of discipelen van Christus te zijn. .En zodoende Bijbels gezien dan ook niet als christen(en) kunnen benoemd worden

En dat dit, Hendrik, voor de meerderheid van hen die zich een christen of een christelijke gemeenschap noemen het geval is dan ook een griezelige en zeer spijtige vaststelling. Maar de waarheid is soms hard om te erkennen of te aanvaarden maar toch dient men weldegelijk de feiten te onderkennen en de toestand te beoordelen .

Dit was ook het geval voor het Joodse volk in gans haar bestaan want velen zowel Jesaja, Jeremia als Johannes de Doper spraken duidelijke taal tegenover hen die meenden God te dienen. Maar in werkelijkheid zijn geboden veronachtzaamden en zodoende in Gods oog afvielen van zijn volgelingen te zijn.

Daarom werden zij door gebruik van duidelijke en vermanende taal ( lees maar eens Jesaja 1tem5 / Lucas 3:7-20 aangezet zich te bekeren door zich aan Gods geboden te onderwerpen en geen uitvluchten te gebruiken ( Marcus7: 6-13) om zich daaraan te onttrekken.

Op vandaag is dit dan ook niet anders. Het is een onoverkomelijke vaststelling dat de overgrote meerderheid van hen die zich christen noemt zowel op individueel als op collectief ( de kerken) vlak Christus' eigenhandig geschreven Geboden negeren, veranderen of enkel maar een deel ervan onderwijzen en onderhouden.

Waardoor de meerderheid van hen die zichzelf als christenen beschouwen , net zoals de Joden toentertijd, zichzelf afsluiten van het discipelschap van Christus of met andere woorden in opstand leven tegen God en zijn voorwaarden en zodoende slechts in naam christen(en) zijn en zich dienen te bekeren van hun opstand .

Christus is dan ook zeer duidelijk in zijn uitspraak tegen hen die volharden in de boosheid door Christus' eigenhandig geschreven geboden te vertrappen maar toch menen door hun eigen werken en zogenaamde goede daden in de gunst van God te staan.

Niet ieder die tot Mij zegt Here, Here zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid

Matt 7:21-23

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

@Bernard3: zonder ook maar iets af te willen doen aan die "hoge standaard van volkomen gehoorzaamheid als einddoel van de mens": de kwestie kan je niet omdraaien, daarbij suggererend dat degene die nog niét aan die standaard voldoet geen leerling van Jezus kan zijn of zo genoemd mag worden...

Je werpt een vals dilemma op. En zoals Thorgrem terecht zegt: wie denk je daar mee te kunnen dienen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
@Bernard3: zonder ook maar iets af te willen doen aan die "hoge standaard van volkomen gehoorzaamheid als einddoel van de mens": de kwestie kan je niet omdraaien, daarbij suggererend dat degene die nog niét aan die standaard voldoet geen leerling van Jezus kan zijn of zo genoemd mag worden...

Je werpt een vals dilemma op. En zoals Thorgrem terecht zegt: wie denk je daar mee te kunnen dienen?

Het is opmerkelijk hoe hier steeds de zaken op hun kop worden gezet.

Ten eerste leg IK deze standaard niet op.

Maar het is Christus zelf die Hem eigenhandig in steen heeft gegrift en duidelijk leert dat er aan deze standaard geen jota of titel mag veranderd worden. Alsook dat diegenen die dit wel doen geen volgelingen of discipelen van Hem zijn. of christenen zijn.

Ten tweede: Men slaagt men er hierbij blijkbaar steeds in om het feit te negeren dat God meermaals en duidelijk zegt dat de mens (met zijn pootjes) VAN DEZE STANDAARD ZELF AF MOET BLIJVEN.

En dit heeft in de eerste plaats niets te maken met het feit of de mens al dan niet bekwaam is deze standaard te onderhouden of uit te voeren.

Maar wel met het feit OF HIJ GOD GETROUW EN GEHOORZAAM WIL ZIJN door deze standaard ONVERANDERLIJK te bewaken , te bewaren en te onderwijzen.

Of iemand nu op dit ogenblik al dan niet aan deze standaard voldoet is in feite mijn zaak niet want het is Christus die daarover oordeelt en veroordeelt.

Maar het is Hij die beloofd heeft dat de mens die deze standaard onveranderlijk aanvaardt door de H.Geest zal geholpen worden om deze dan ook daadwerkelijk in zijn leven te vervullen.

Nogmaals; het draait hier dus niet om hoever iemand op vandaag reeds staat. Maar wel om het feit of iemand in de eerste plaats BEREID IS AL Christus’ eigenhandig geschreven geboden onveranderd en onverminderd te aanvaarden.

Maar deze intentie hebben het grootste deel van zowel de kerken als de individuen niet en zoeken ze, net zoals de Joden vroeger, allerlei uitvluchten en redeneringen om uiteindelijk hun eigen wil te doen.

Dit betekent dan ook dat dezen, Bijbels gesproken, totaal geen discipelen of volgelingen van Christus zijn , dus ook in totaal GEEN CHRISTENEN ZIJN. Maar in tegendeel opstandelingen tegen God die liever hun eigen wil dan deze van hun Schepper volbrengen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Of iemand nu op dit ogenblik al dan niet aan deze standaard voldoet is in feite mijn zaak niet want het is Christus die daarover oordeelt en veroordeelt.

Waarom oordeel je er dan over?
Spijker op zijn kop gemept!!

Neem beide aub eens de tijd om mijn antwoord te lezen en dan zullen jullie bemerken hoe onlogisch en irrelevant jullie reactie wel is. Ik had toch verwacht dat mensen op deze site iets meer kunnen lezen dan één zinnetje. Of is het dan toch onwil die heerst over intellect!!??.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Goed Bernard. Maar wat moeten we nu, heel praktisch, gaan veranderen?

Waar gaan we beginnen?

Moeilijke vraag om te beantwoorden daar ik niet weet met wie je "we" bedoelt.

Wees eens meer specifiek en benoem eens die "we"

De deelnemers van dit topic. Christenen dus die volgens jou niet het juiste doen/geloven.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom oordeel je er dan over?
Spijker op zijn kop gemept!!

Neem beide aub eens de tijd om mijn antwoord te lezen en dan zullen jullie bemerken hoe onlogisch en irrelevant jullie reactie wel is. Ik had toch verwacht dat mensen op deze site iets meer kunnen lezen dan één zinnetje. Of is het dan toch onwil die heerst over intellect!!??.

Waarom denk je dat ik maar één zinnetje gelezen heb? Je beweert dat er mensen in de Kerk zijn van wie je zéker weet dat ze geen christenen genoemd kunnen worden. Maar toch zou niet jij het zijn, maar Christus die daarover oordeelt. Dat bijt mekaar, en Hitchens wijst je daar gewoon op...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid